Barnmissionen verksamhetsberättelse 2011

barnmissionen

Barnmissionens verksamhetsberättelse/årsredovisning över arbetet 2011. Utkom våren 2012.

Årsredovisning 2011


Inledning

skandinaviska barnmissionen är en kristen

organisation som genomför humanitära

insatser med inriktning på barn, ungdom och

familjer. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös

eller politisk tillhörighet. vårt uppdrag

utgår från bibeln, där vi utmanas att hjälpa

de mest behövande. vi vill därför erbjuda

hjälp ur ett holistiskt perspektiv.

verksamheten finansieras huvudsakligen

genom frivilliga gåvor från allmänheten. som

medlem i svenska Missionsrådet (sMr) finns

Årsredovisning

möjlighet att söka sida-bidrag till olika insatser.

radiohjälpen är också en extern bidragsgivare

och viktig resurs.

skandinaviska barnmissionen är tilldelade

ett 90-konto av svensk insamlingskontroll.

vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas

insamlingsråd (Frii).

Ledning

styrelsen får härmed

avlämna årsredovisning

för räkenskapsåret

2011-01-01 – 2011-12-31.

Under 2011 har Skandinaviska Barnmissionen letts

av en styrelse som har bestått av följande personer:

Nils Erik Claesson

Malmö – Ordförande

Pastor Malmö Pingstförsamling, mångårig

erfarenhet från verksamhetsledande befattningar

samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas

utvecklingssamarbete.

Anders Ljung

Skurup – ledamot

Järnvägsentrepenör, infranord ab arbetar

bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor,

verksamhetsplanering och entrepenadjuridik.

erfarenhet från projektledaruppdrag.

Lennart Pedersen

Loftahammar

– Vice ordförande

bred erfarenhet från en rad poster i det

privata näringslivet, främst inom läkemedel/

medicinteknik/bioteknik. innehar flera styrelseuppdrag.

Maud Andersson

Stockholm – ledamot

handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet

från ledande befattningar på PMU interlife,

bland annat åtta år som Direktor. 25 år som

missionär i Kenya med tonvikt på administration

och projektledning.

FörvaLTNiNGSBEräTTELSE

mED årSrEDOviSNiNG 2011

Stiftelsen

Skandinaviska Barnmissionen

Strömgatan 14

212 25 Malmö

Tel: +46 (0)40 - 689 30 40

Fax: +46 (0)40 - 54 50 88

www.barnmissionen.se

PG 901080-2

BG 901-0802

FOrm OCH TrYCk

Prinfo Grafiskt Center

www.prinfogc.se

+46 (0) 40 - 650 97 00

Bo Wallenberg

Löddeköpinge – ledamot

Missionschef sedan 1996 involverad i sbM

sedan stiftelsen grundades, från volontär till

anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising,

evangelisation, biståndsarbete samt

som visionär.

Peter Thomsen

Avgick ur styrelsen 2011-12-15

Omfattande erfarenhet inom pensions- och

försäkringsbranchen med särskild profilering

på administration och projektledning.

Eva Kerschner – ledamot

tillträdde 2011-11-01. ekonom med mångårig

erfarenhet inom redovisning och analys

samt som controller i små och medelstora

företag.

Staffan Persson Auktoriserad revisor,

Mazars SET Revisionsbyrå AB

2 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e 2 0 1 1

Vårt getprojekt är en succé

och gör verkligen skillnad

för de fattiga familjerna.

Zambia

Under året togs beslut om att starta

en yrkesskola i Mpongwe distriktet

i byn Musangashi där vi byggt den

stora multifunktionella byggnad som

invigdes juni 2010. Utbildningen

kommer att innefatta följande:

sömnad, murning, snickeri och svetsning.

Ungdomarna i detta område är

arbetslösa och har ingen utbildning.

Genom att ge dem en yrkesutbildning

hjälper vi dem att kunna få jobb

och på detta vis lyfta sig själva ur

fattigdomen.

Vår samarbetspartner ACOP gör

ett mycket bra arbete. Under 2011

fick vi stor respons på vårt getprojekt.

Resultatet efter flera års arbete med

getter, är att de förökar sig vilket

gör att familjerna kan sälja kiden.

Inkomsten efter försäljningen är av

stor vikt, speciellt för barnen som nu

får en möjlighet att kunna gå i skola.

Vi samarbetar med lokala församlingar

inom ACOP. De köper getterna

i sitt närområde och varje församling

får pengar till inköp av 20 getter. Tio

getter får man ge till fattiga människor

inom församlingen och tio

getter skall ges till fattiga människor i

närområdet.

Vår multifunktionella skola i

bushen nära Mpongwe blomstrar och

utvecklas. Myndigheterna har skickat

två lärare till byn och skolan är i full

gång. Vi har under året renoverat

skolan och byggt till lärarbostäderna.

Vi har också börjat byggnationen

av bättre toaletter för eleverna och

säkrat vattenförsörjningen till skolan.

Vi har även kunnat köpa in Biblar

till ACOPs verksamhet. Dessa skall

användas för att bekämpa analfabetism.

I Zambia har Barnmissionen startat

sitt första fotbollslag, Tabernacle

FC. Initiativet är ett bra sätt att nå

barn och ungdomar för att ge dem en

meningsfull fritid. I projektet ingår

att forma en generation som motarbetar

korruptionen i landet. En viktig

del i arbetet med ungdomarna är

också att öka medvetenheten om och

behandla frågor kring HIV/Aids och

korruptionens påverkan på samhället.

Hela arbetet vilar på en tydlig

kristen grund. Barnmissionen stöder

projektet genom att köpa in matchställ,

fotbollsskor och annan utrustning.

Bo Wallenberg var på plats...

Under 2011 började vi inreda yrkesskolan.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 3


Årsredovisning

Ukraina

Arbetet leds av Lyudmyla Loniuk. I staden Lutsk finns kontor

och lager där nio personer arbetar. Vi har cirka 300 samarbetspartners,

däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna,

kyrkor, församlingar och olika NGO:s (Non Governmental

organisation, ickestatlig organisation), barn- och

vuxenfängelser, skolor, internat, barnhem mm. Tillsammans

med dessa samarbetspartners nådde vår nödhjälp ut till ca

260 000 behövande människor under året.

Julprogram

Skandinaviska Barnmissionen kunde

hjälpa cirka 40 000 människor i våra

julprogram. Vi delade ut julklappar,

matpaket och berättade om julens glada

budskap. Till vår hjälp i denna stora

julsatsning hade vi över 300 volontärer

från olika församlingar och samfund.

Vi besökte fängelser, skolor, barnhem,

internat, familjer i kris, sjukhus, fattiga

familjer, familjer med handikappade

barn och familjer med många barn. Vidare

hade vi stora julspel i olika kyrkor

där vi inbjöd de som kunde komma till

oss från ovan nämnda kategorier.

Försvarsmakten

Svenska Försvarsmakten är Skandinaviska

Barnmissionens största givare

av humanitär hjälp. Gåvorna är av stor

betydelse för vårt arbete i Ukraina -

mottagarna är imponerade över den

höga kvalitén. Under året har vi utöver

kläder också mottagit medicinsk

utrustning, köksutrustning, sjukhusmaterial,

mm. Försvarsmaktens gåvor

uppgick till ett värde av 4 672 304 kr

under året.

Sommarläger

På Skandinaviska Barnmissionens

rehabiliteringscenter i Dubetchno tog

vi emot över 1 300 fattiga och sjuka

barn som fick fira en underbar sommar.

Vidare har vi kunnat erbjuda stöd

till 297 funktionshindrade barn på

Prosilok- och Dachny-sanatoriumen.

Totalt har stöd getts till över 3 000

barn i olika skolor och läger i Ukraina.

Vi riktar ett extra tack till våra vänner

i Osbygemenskapen, BFU i Norge och

Skandinaviska Barnmissionen på Färöarna

som bidragit med extra pengar

till detta sommarläger.

Datschny

Vi har fortsatt vårt ekonomiska och

materiella stöd till rehabiliteringshemmet

i Datschny.

Även här har vi stor hjälp av Osbygemenskapen.

Detta hem drivs för

handikappade barn som behöver stimulans

och träning. Det är underbart

att se hur professionellt man jobbar

med barnen och med vilken inlevelse

och kärlek man gör jobbet. Det som

fattas är pengar till näringsriktig mat

och rehabiliteringsutrustning. Här kan

Skandinaviska Barnmissionen göra

stor skillnad. Vi besöker också hemmet

sex gånger om året och har olika

möten där vi sjunger och spelar samt

samtalar med föräldrar och barn. Det

är frivilligt att komma, men det har

aldrig hänt att någon inte vill komma,

tvärtom så ber föräldrarna oss att besöka

deras barn om de är för sjuka för

att delta på mötena.

”Paradiset kommer alltså att vara ännu bättre än det här lägret! Är det möjligt?”

Evangeliskt arbete

Skandinaviska Barnmissionen samarbetar

med de lokala församlingarna.

4 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Våra största samarbetspartners är

Pingstunionen och Frikyrkounionen.

Pingstunionen når i första hand äldre

människor medan Frikyrkounionen

når en yngre generation. Skandinaviska

Barnmissionen har en anställd

evangelist, Leonid Borsch. Vi underhåller

även flera andra evangelister. Pengarna

till detta får vi från Pingstkyrkan i

Osby och Pingstkyrkan i Bjärnum. Våra

evangelister besöker alla de platser där

Barnmissionen verkar. Det är sjukhus,

fängelser, barnhem, skolor, internat

mm. Vi erbjuder alltid de vi hjälper att

vi kan komma och ha möten för dem

om de så önskar. Det är fantastiskt att

se hur tacksamma människor är att

vi inte bara kommer med humanitär

hjälp, utan att vi också bryr oss om

dem som människor.

Fängelsearbetet

Vi arbetar i fängelset i Sokal (fängelse

för hårt kriminella och långtidsdömda

fångar), pojkfängelset i Kovel, pojkfängelset

i Dubno och flickfängelset

i Melitopol. Tillsammans med de

lokala församlingarna bedriver vi

kontinuerlig bibelundervisning och

vi underhåller tre evangelister som

sköter detta arbete. Vi har även ett

rehabiliteringscenter för före detta

fångar i Sokal. Vi bygger fortfarande

på vårt nya rehabiliteringscenter i

Novovolynsk. Under året fick vi en stor

gåva från Osby gemenskapen som gör

det möjligt att färdigställa byggnaden

invändigt. 2012 beräknas invigningen

av centret äga rum.

Lavriv

Barnmissionen har köpt in mark

utanför Lutsk i en by som heter Lavriv.

Vi har byggt nio olika lagerbyggnader

som skall ta emot vår humanitärhjälp.

Under 2011 startades byggnationen

av vår kontorsbyggnad, vi räknar med

att all byggnation i Lavriv är färdig i

oktober 2012 då Barnmissionen firar

20 år i Ukraina.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 5


Årsredovisning

Moldavien

Mätta magar och en nyinköpt boll.

Då är livet ganska bra!

Glada ungdomar i vårt genomgångsboende.

Barnmissionens samarbetspartner

är en ung Pingstförsamling i den lilla

staden Cornesti. Församlingen leds av

pastor Vitalie Gaiceanu, en visionär

och entreprenör med ett stort hjärta för

socialt hjälparbete. Med särskilt fokus

på barn och ungdom i social utsatthet

driver Skandinaviska Barnmissionen ett

genomgångsboende för 15 ungdomar

från trasiga hemförhållanden.

En ny brunn har under året borrats

för att kunna täcka behovet av vatten till

alla ungdomar. För våra gatubarn har det

anordnats sommaraktiviteter med bland

annat roliga dagsprogram. Tonåringarna

i vårt genomgångsboende fick möjlighet

att åka på ett veckolångt sommarläger

utanför huvudstaden Chisinau. Vi tar ett

helhetsansvar för ungdomarna som utöver

logi, mat samt eventuell medicinsk

behandling även erbjuds individanpassad

utbildning.

Över 50 gatubarn har fått ett varmt

mål mat om dagen samt fått hjälp med

läxläsning och deltagit i olika aktiviteter.

Socialarbetare har genomfört

informationsinsatser med fokus på

bland annat trafficking, alkohol och

droger för närmare 7 000 personer. 20

utvalda fattiga familjer får varje månad

mat, utdelningen av mat kombineras

med hjälp till hushållet såsom städning

och röja i trädgården.

Under året har arbetet med vårt

eget jordbruk fortgått parallellt med

övrig verksamhet.

6 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Uganda

I Uganda utförs det operativa arbetet

för Barnmissionen av Centre for Evangelism

(CFE) som är etablerad över hela

landet. CFE strävar efter att utveckla

samhället utifrån en helhetssyn där

hela människans behov identifieras.

Detta tar sig uttryck genom ledarträning

inom kyrkorna, insatser som

syftar till att stärka kunskaperna inom

entrepenörskap och inkomstbringande

projekt. HIV/Aids-förebyggande

insatser är ett också en grundpelare i

arbetet.

Under året har Barnmissionens fortsatt

sitt getprojekt till utsatta familjer

i Uganda. De har identifierat fattiga

familjer som kommer att få två getter

vardera. Familjerna får adekvat utbildning

om hur getterna bör skötas och

födas upp. Kommande försäljning av

get kid bidrar till familjens försörjning.

Den näringsrika getmjölken blir ett

välkommet kosttillskott.

Malawi Kenya Bangladesh

I Malawi samarbetar Barnmissionen och Nav-

Partners med Malawi Navigators vars operativa

gren Micro Enterprise Trust (MET) kommer att

implementera getprojektet. MET arbetar över

hela landet med samhällsutveckling utifrån ett

holistiskt och hållbart perspektiv.

Under 2011 har cirka 1 000 getter delats ut

till 500 utvalda familjer. Målet är att skapa en

hållbar utveckling och sysselsättning för fattiga

och utsatta familjer, främst de som är drabbade

av HIV/Aids. Genom uppfödning och försäljning

kommer getterna att generera inkomst till

familjerna. Den näringsrika getmjölken blir ett

välkommet kosttillskott för den egna familjen.

Skandinaviska Barnmissionen

har samarbetat

med Navigatörerna i

Kenya genom vår samarbetspartner

NavPartners

i Sverige. Navigatörerna

i Kenya har varit ansvariga

för vår expandering

av getprojektet både till

Uganda och Malawi.

I Bangladesh samarbetar vi med

Agape Social Concern (ASC) som är

en del av Free Christian Churches of

Bangladesh (FCCB). ASC driver ett

omfattande arbete i de norra delarna

av landet, i synnerhet på landsbygden

och de arbetar särskilt med

utsatta barn. I projektområdet i norra

Bangladesh har 1000 getter delats ut

och getskötsel- utbildningar genomförts.

Projektet löper initialt över ett

år sedan 1:a juli 2011.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 7


Årsredovisning

Filippinerna

Missionsledare på

Filippinerna är Thord

och Birgitta Dahl.

Hills of Grace

Under året har det byggts för fullt på

vårt nya center ”Hills Of Grace”. Till

hösten var det stor flyttverksamhet

från ”Lehto Center” till det nybyggda

centret i Manilla, ”Hills of Grace”.

Den tredje december 2011 var

det så dags för högtidlig invigning av

Barnmissionens största projekt någonsin.

De första byggnaderna invigdes,

däribland den stora huvudbyggnaden

där undernäringsklinik, yrkesutbildningar,

mödravårdscentral och

administration kommer att samsas.

Under 2012 fortsätter byggnationen

då en barnby med tio familjehus för

totalt 100 barn ska färdigställas. Hills

of Grace kommer att bli själva hjärtat

i organisationen på Filippinerna, här

finns huvudkontoret med missionsledarens

kontor, Social Service Department

och Community Based Program.

Centret har även yrkesutbildningar

som är mycket praktiska - svetsare,

sömnad och reparationer av elektronisk

utrustning. Biltema som är huvudsponsor

för detta projekt betalade

under året in ytterligare 3,3 miljoner

kronor till ”Hills of Grace”.

Operation Love

Operation Love kallas den verksamhet

som hjälper fattiga barn i Manilas

slumområden. Teamet ger barnen mat,

sjunger och berättar bibelberättelser.

Operation Love har stärkt samarbetet

med de lokala kyrkorna i slumområdena

och vår hjälp sker numera i nära

samarbete med dem. Vi hjälper kyrkorna

och deras medlemmar genom att

utbilda både kyrkoledare, föräldrar och

barn. Vi har intensifierat vårt program

SAVE inom Operation love. SAVE är

en dockteater där vi tar upp känsliga

ämnen som våld inom familjen, incest

och sexuellt utnyttjande av barn.

Dockteatern är utformad på ett sådant

vis att det inte är stötande, men barnen

lär sig sina rättigheter och att säga

Nej. SAVE har blivit en mycket stor

framgång och utvecklas ständigt.

Shining Light Center.

Är en förskola för 90 fattiga barn. På

helgerna fungerar byggnaden också

som lägerskola för de olika barn som

står under vår omsorg. Under sommaren

arrangerade Barnmissionen flera

läger för barnen på ”Shining light center”.

Många av barnen har aldrig varit

utanför sin egen stadsdel och kommer

från kåkstäder utan varken el, avlopp

eller rinnande vatten.

Unite Learn and Empower (ULE)

ULE syftar till att stärka det civila

samhället genom att identifiera, organisera

och på folkbildningsnivå utbilda

8 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

primärt hemmavarande kvinnor

i Manilas slum- och ytterområden.

Målgruppen består av 760

kvinnor som genom utbildningen

får lära sig nya metoder för att

aktivt kunna bidra till familjens

försörjning. I programmet ingår

bland annat eget sparande, entrepenörskap

och mikrolån. Vi får

många solskenshistorier om hur

kvinnornas och deras familjers

liv har förändrats och utvecklats.

ULE är ett treårigt SMR/Sida-projekt

(Svenska Missionsrådet (SMR)

är en ramavtalsorganisation till

Sida) som nu är inne på sitt sista

år. Från sommarn 2012 inleds en

ny treårsinsats, ULE fas 2.

Molfrid Center ligger i Payatas

”Smokey Valley”, den stora soptippen

i Manila. Vi driver förskola

för flera hundra barn som sponsras

av ABC på Island. Här finns en

yrkesskola med följande utbildningar:

sömnad, körkort, data/

IT, frisör, manikyr och pedikyr,

svetsning, elektriker, reparation

av datorer och mobiltelefoner.

På Molfrid finns även en

tandläkarklinik för de fattiga

människor som bor i vårt

närområde. Flera hundra barn

runt centret ingår också i vårt

sponsorprogram där vi bekostar

deras skolutbildning. Vi har även

matprogram för de elever som

går i vår förskola.

Den nya barnbyn byggs i en grönskande omgivning.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 9


Årsredovisning

Afrikas Horn

Afrikas Horn drabbades under 2011 av

en svår svältkatastrof, den värsta på

över 60 år med ofattbara 12 miljoner

människor som lidit brist på både vatten

och mat. Tack vare snabb respons

och fina gåvor från våra givare kunde

Barnmissionen genom samarbete med

den Tyska organisationen Humedica

göra flera insatser i området. Hit hör

bland annat en riktad insats i Kenya.

På Tei Wa Yesu Hälso-och familjeomsorgscenter

i byn Gai finns 120

AIDS-patienter och 75 föräldralösa

barn som bor på ett angränsande

barnhem. Genom samarbetet med Humedica

erbjöd Barnmissionen vård till

patienterna samt hjälpte deras utblottade

familjer i den utsatta provinsen

Mwingi i östra Kenya. En familj består

av 6-8 personer och många av hushållen

är helt beroende av matleveranserna.

Matpaketen består av bland annat

mjölkpulver, pulversoppa, majs, bönor

och olja. Projektet pågick i tre månader

och totalt fick över 1 300 människor få

hjälp genom insatsen.

Barnmissionen ger akut stöd till 1 300 HIVdrabbade

och svältande barn och familjer i Kenya.

10 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Media

Volontärer

barnmissionen har under året fått mycket utrymme

i både tv, radio och tidningar. svt sände programmet

”bakom rubrikerna” som följde upp historien om ira, en

svårt sjuk flicka som för 16 år sedan fick hjälp av barnmissionen.

sydnytt visade en reportageserie och en 30

minuters dokumentär om vårt arbete i Ukraina. barnmissionen

har deltagit i reportage och sändningar i P1

och P4 samt i flera tidningar såsom skånska Dagbladet,

sydsvenskan och Dagen.

barnmissionen har fyra heltidsanställda och tre deltidsanställda.

vissa perioder är arbetsbördan enorm och då är

vi i stort behov av hjälp. Därför är det med stor tacksamhet

och glädje vi ser tillbaka på den hjälp vi har fått av alla dessa

fantastiska volontärer – en avlastning under pressade perioder

och en hjälp att behålla våra låga administrationskostnader.

inte minst känner vi tacksamhet över volontärernas

tillskott av kraft, energi och kunskap!

Nils Börge Gårdh

Hemsida

Nils Börge Gårdhs julturné

EN SÅNG FÖR LIVET

26 NOV 18.00 Ärtemarks missionshus

27 NOV 11.00 Dals-Långed, Missionkyrkan

27 NOV 18.00 Slottsbron, Pingstkyrkan

3 DEC 18.00 Timmersdala Frikyrka

4 DEC 11.00 Vårgårda, Pingstkyrkan

4 DEC 17.00 Grästorp, Pingstkyrkan

10 DEC 18.00 Askersund, EF

11 DEC 11.00 Harbo, Missionkyrkan

11 DEC 18.00 Södertälje, Baptistkyrkan

16 DEC 19.00 Björke, Pingstkyrkan

18 DEC 10.00 Bor, Missionkyrkan

18 DEC 18.00 Nye, Missionskyrkan

– i samarbete med

i juli månad startade skandinaviska barnmissionen ett samarbete

med den kristna sångaren nils börge gårdh. nils börge

reser 8 dagar i månaden och sjunger i kyrkor och församlingar.

vid dessa möten informerar nils börje om skandinaviska barnmissionens

arbete, tar kollekt och värvar faddrar. Det har varit

ett lyckat samarbete och skandinaviska barnmissionen har växt

och blivit mer känt.

i september lanserades barnmissionens nya hemsida

med en mer användarvänlig och modernare layout.

besöksflödet till hemsidan ökar och slår nya rekord.

vi har anställt en webbredaktör som har helhetsansvaret

för webbsidan och sociala medier.

vi upplever hur behovet av att ligga i framkant på

webben blir allt mer viktigt, då människors vanor mer

och mer riktar sig mot nätet. att anställa en webbredaktör

har varit ett riktigt lyckokast

för skandinaviska barnmissionen

och detta märks

på antalet besökande och

antalet avslut på nätet,

både då det gäller

faddrar och köp av

getter mm.

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 11


Nalleinsamling

Årsredovisning

Under 2011 gav barnmissionen Malmös

förskolor möjligheten att få vara med och ge

nallar och gosedjur till barn i Ukraina. tidigare

har insamlingen varit på gustav adolfs torg

i Malmö, men under året var barnmissionen

på plats i många olika stadsdelar och vid olika

tillfällen för att samla in gosedjuren. tusentals

barn mötte upp och gav sina nallar till barnen

i Ukraina. en helg i december var det också stor

nalleinsamling i Helsingborg i samarbete med

Helsingborgs stad, öresundskraft och Helsingborgs

Dagblad. insamlingen blev en succé

och resultatet blev fulla lass med leksaker och

nallar.

På stinsens shoppingcenter i Häggvik,

sollentuna, fylldes också i år sveriges största

julklappssäck med leksaker och hygienartiklar

till barn i Ukraina. vi tackar lions för detta fina

samarbete.

NavPartners

Under 2011 förbereddes ett samgående mellan

skandinaviska barnmissionen och navPartners

i sverige med målsättning att navpartners

från årsskiftet 2011/2012 skulle gå in i

barnmissionens arbete. navPartners är en organisation

som har sina rötter i navigatörerna,

– Entreprenörskap som utvecklar Afrika

en respekterad organisation med representation

i 28 afrikanska länder. navPartners arbete

stöds till stora delar av sMr/sida. Huvudinriktning

är entreprenörskap med fokus hållbarhet

samt information om Hiv/aids.

Tre Barytoner

Under december månad gjorde barnmissionen en kortare

julturné med sånggruppen tre barytoner. gruppen består

av Mikael Järlestrand, bo Wallenberg och Mikael Joumé.

De var under tre dagar ute och sjöng. Pengar samlades in

till barnbyn på Filippinerna och till matpaket i Ukraina.

vidare rekryterades nya faddrar. tre barytoner medverkade

även på juldagen i svt1 i programmet ”en sång om

glädje i Juletid” som leds av nils börje gårdh. Det blev

en succé och tre barytoner fick möjlighet att berätta om

skandinaviska barnmissionens arbete.

12 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Barnmissionens verksamhetsländer

Norden

Ukraina

Moldavien

Haiti

Afrikas Horn

Malawi, Uganda

& Kenya

Zambia

Bangladesh

Filippinerna

Nya för året.

FRIIs kvalitetskod

Enligt riktlinjerna i kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas

Insamlingsråd, FRII, har Skandinaviska Barnmissionen upprättat en kodrapport

för verksamhetsåret 2011.

Kodrapporten utgör en särskild rapport och finns offentligt tillgänglig på

Skandinaviska Barnmissionens hemsida.

Avslutning

2011 har varit ett år som präglats av utveckling och expansion.

I styrelse arbetar vi mycket med att kvalitetssäkra

vårt arbete. Kvantitet är viktigt men inte på bekostnad av

kvalitet.

Våra samtal med NavPartners ledde fram till att vi beslutade

att NavPartners skulle uppgå i Skandinaviska Barnmissionen

från och med januari 2012. Detta ställer nya krav på

system och rutiner, därför ansökte vi hos SMR om ekonomiskt

stöd till en systemrevision. SMR ställde sig positiva till

detta och beviljade vår ansökan. I december 2011 startades

en systemrevision som blev färdig februari 2012.

Som styrelse är vi tacksamma för alla de människor

som på olika vis gör Skandinaviska Barnmissionens arbete

möjligt. Det är ett stort förtroende som våra givare visar

oss och vi tar detta förtroende på största allvar och vill vara

goda förvaltare. Vi riktar ett speciellt tack till vår duktiga

personal, både här hemma och i fält – ni gör ett fantastiskt

arbete! Våra givare, volontärer och alla som är delaktiga i att

förverkliga vår dröm om att bygga en bättre värld att leva i –

Tack för ert engagemang!

Tillgängliga medel att fördela:

»»

Årets resultat före fördelning

enligt resultaträkningen -612 847

»»

Balanserat kapital, ingående balans 4 959 774

»»

Kvarstående belopp att fördela 4 346 927

Styrelsen föreslår följande:

Årets resultat överföres till balanserat kapital

»»

Årets resultat -612 847

»»

Balanserat kapital, ingående balans 4 959 774

»»

Balanseras i ny räkning 4 346 927

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 13


Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1

Resultaträkning

Not 2011 2010

Organisationens verksamhetsintäkter 1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor 16 473 316 16 904 121

Gåvor in natura 12 707 382 13 384 167

Summa medel från allmänheten 29 180 698 30 288 288

Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen 448 544 447 085

Bidrag från övriga organisationer 0 0

Summa medel från organisationer 448 544 447 085

Övriga intäkter 21 991 0

Summa verksamhetsintäkter 29 651 233 30 735 373

Organisationens verksamhetskostnader 2, 3, 4

Kostnader insamling -1 279 826 -1 280 328

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten 5 -25 859 469 -26 382 915

Kostnader information -1 162 018 -816 154

Kostnader administration 6 -1 925 481 -1 566 984

Övriga kostnader (evangelisation) -52 646 -72 572

Avskrivningar -49 303 -116 706

Övriga externa kostnader 0 0

Summa verksamhetskostnader 30 328 743 30 235 659

Verksamhetsresultat -677 510 499 714

Resultat från finansiella investeringar

Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc 44 874 14 442

Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader 1 314 -37 245

Resultat vid försäljning värdepapper 18 475 39 119

Summa resultat från finansiella investeringar 64 663 16 316

Årets resultat före fördelning -612 847 516 030

Organisationens

verksamhetsintäkter

Organisationens

verksamhetskostnader

Penninginsamlingar

och enskilda större

gåvor (55,5 %)

Gåvor in natura (43 %)

Bidrag från SIDA/SMR

och Radiohjälpen (1,5 %)

Kostnader insamling (4,2 %)

Utbetalningar/kostnader

avseende den ideella

verksamheten (85,3 %)

Kostnader information (3,8 %)

Kostnader administration (6,3 %)

Övriga kostnader

(evangelisation) (0,2 %)

Avskrivningar (0,2 %)

14 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Balansräkning

Not 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Matriella anläggningstillgångar

Inventarier 7 75 120 152 431

Summa anläggningstillgångar 75 120 152 431

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga korta fordringar 1 751 157 1 644 286

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 052 41 475

Summa kortfristiga fordringar 1 842 209 1 685 761

Kortfristiga placeringar 8 6 576 337 6 658 255

Kassa och bank 1 933 919 2 230 430

Summa omsättningstillgångar 10 352 465 10 574 446

Summa tillgångar 10 427 585 10 726 877

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Donationskapital 0 0

Reserverade medel 311 000 311 000

Ändamålsbestämda medel 2 114 657 2 405 834

Balanserat kapital 4 959 774 4 443 744

Årets resultat före fördelning -612 847 516 030

Summa eget kapital 6 772 584 7 676 608

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 1 117 931 1 001 583

Övriga skulder 41 215 72 985

Reserverade medel för hjälpinsatser 10 2 124 520 1 655 384

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 371 335 320 317

Summa kortfristiga skulder 3 655 001 3 050 269

Summa eget kapital och skulder 10 427 585 10 726 877

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 15


Årsredovisning

Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper

överensstämmer med årsredovisningslagen samt

uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden.

Principerna är oförändrade jämfört

med föregående år.

Resultaträkningens uppställningsform avviker

från uppställningsformen i Årsredovisninglagen.

Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskilda

inriktning och mottagarens informationsbehov.

Principer för intäktsredovisning

Gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer

och företag intäktsförs normalt i den period

då gåvan eller bidraget erhålls.

Denna princip gäller ej gåvor där givarens

avsikt och krav innebär att gåvan skall användas

för visst ändamål. I dessa fall skuldförs gåvan vid

mottagandet och först när utgifter uppkommer

som gåvan skall täcka intäktsförs denna. Denna

typ av gåvor redovisas i balansräkningen under

rubriken Ändamålsbestämda medel. På motsvarande

sätt behandlas bidrag från SIDA (SMR),

Radiohjälpen där bidraget avser ett visst ändamål

intäktsförs bidraget först i samband med att

projektet är avslutat och slutredovisning skett. I

balansräkningen redovisas dessa bidrag under

rubriken Reserverade medel för hjälpinsatser.

Principer för värdering av gåvor

Gåvor in natura värderas till 25/30 kr per kilo i

de fall givaren inte åsatt något värde. Aktier och

värdepapper som erhållits genom testamente eller

gåva värderas till ett beräknat marknadsvärde,

börskursen, vid gåvotillfället.I samband med bokslutet

värderas aktier till det lägsta av värdet vid

gåvotillfället och värdet på balansdagen. Härvid

sker en kollektiv värdering av aktieinnehavet.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell

prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas

till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt

över den bedömda ekonomiska livslängden.

För inventarier tillämpas en avskrivningstid

på 5 år.

16 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Upplysningar till enskilda poster

Not 1

Verksamhetsintäkter

Av verksamhetsintäkterna har 5 391 610 kr (4 223 tkr) insamlats via 90-konton.

Not 2

Arvoden

2011 2010

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revision 95 000 93 066

Övriga uppdrag 72 666 101 426

Summa 167 666 194 492

Not 3

Medelantalet anställda

2011 2011 2010 2010

Män Kvinnor Män Kvinnor

2 5 2 4

Not 4

Löner och sociala kostnader

2011 2010

Löner har utgått med

till styrelsen 0 0

till missionschef 356 244 326 417

till övriga anställda 1 475 248 1 129 515

till missionschef på Filippinerna 308 652 307 121

2 140 144 1 763 053

Sociala kostnader 624 259 508 267

Pensionskostnader exkl. löneskatt 176 182 151 421

Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 30 510 kr (34 345 kr) missionschefen, Sverige.

Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensions kosnader. Ersättning till enskilda styrelseledamöter

har utgått med 45 948 kr i enlighet med antagna riktlinjer för avgränsade konsultuppdrag.

Not 5

Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten

Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att

uppfylla stiftelsens syfte och omfattar följande delposter:

2011 2010

Direkta kostnader/utbetalningar 11 500 442 11 330 941

Överlämnade gåvor in natura 12 707 382 13 384 167

Kostnader i samband med slutf. av projekt med bistånd från SMR, Radiohjälpen 413 664 425 760

Indirekta personalkostnader och sociala avgifter 942 593 753 742

Indirekta kostnader i form av transport- och

resekostnader och övriga indirekta kostnader 295 388 488 305

Summa 25 859 469 26 382 915

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 17


Årsredovisning

Not 6

Kostnader administration

Kostnader för administration omfattar följande delposter: 2011 2010

Personalkostnader och sociala avgifter 831 587 496 576

Övriga kostnader i form av hyror, revisionsarvoden,

kostnader för styrelsemöten, kommunikation resekostnader mm 1 093 894 1 070 408

Summa 1 925 481 1 566 984

Not 7

Materiella anläggningstillgångar

2011-12-31 2010-12-31

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 796 270 796 270

Inköp 0 0

Försäljningar och utrangeringar -487 283 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 308 987 796 270

Ingående ackumulerade avskrivningar -643 838 -527 133

Försäljning och utrangering 459 274 0

Årets avskrivning -49 303 -116 706

Utgående ackumulerade avskrivningar -233 867 -643 839

Planenligt restvärde 75 120 152 431

Not 8

Kortfristiga placeringar

Antal/Andelar Bokfört värde

Placeringar

Aktieansvar Sverige 1 013 151 843

Aktieansvar Europa 1 70

Swedbank Robur 1 301 310 334

Nordea Räntefond 136 14 615

SEB Världenfond 5 738 62 247

SEB Penningsmarknadsfond 20 518 433 787

SEB Penningsmarknadsfond 28 854 584 799

SEB Penningsmarknadsfond 25 425 516 669

SEB Penningsmarknadsfond 44 308 898 007

SEB Penningsmarknadsfond 106 233 2 294 952

SEB Penningsmarknadsfond 25 066 511 223

SEB Penningsmarknadsfond 12 522 275 991

SEB Penningsmarknadsfond 23 771 521 799

Totalt 6 576 336

Marknadsvärde 7 072 206

18 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Not 9

Eget kapital

Reserverade

medel

Donationskapital

Ändamålsbestämda

medel

Balanserat

kapital

Årets

resultat

Totalt eget

kapital

Ingående balans 0 311 000 2 405 834 4 443 744 516 030 7 676 608

Årets förändring -291 177 -291 177

Dispostion 516 030 -516 030 0

Årets resultat -612 847 -612 847

Utgående balans 0 311 000 2 114 657 4 959 774 -612 847 6 772 584

Ändamålsbestämda medel avser donationer/gåvor som enligt givarens avsikt och krav skall användas

för visst ändamål.

Not 10

Reserverade medel för hjälpinsatser

I balansposten ingår bidrag från Radiohjälpen/Svenska Missionsrådet varvid återbetalningsskyldighet

föreligger till dess att projekten är avslutade och slutredovisade.

Beloppen uppgår till 2 123 420 kr (1 655 384 kr).

Malmö den 10 maj 2012

Nils-Erik Claesson

Ordförande

Lennart Pedersen

Vice ordförande

Bo Wallenberg

Anders Ljung

Eva Kerschner

Maud Andersson

Ragnar Smittberg

Min revisionsberättelse har lämnats 10 maj 2012

Staffan Persson

Auktoriserad revisor

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 19


Årsredovisning

20 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

10 maj 2012

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 21


Årsredovisning

22 Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734


Årsredovisning

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Org nr 846002-8734 23


esök vår

hemsida!

barnmissionen har en ny hemsida.

Med fräschare design, reviderat

innehåll och smidigare navigering

hoppas vi att hemsidan kommer att

fylla en viktig funktion som informationskanal

till alla som vill vara

mer delaktiga i vårt arbete.

www.barnmissionen.se

Barnmissionen på YouTube

Följ barnmissionens arbete via vår kanal på Youtube. Här kan

du titta på och följa med på de olika verksamhetsfälten. se

den nya barnbyn ”Hills of grace” i Filippinerna, följ med på

resa i bangladesh, se glädjen hos de familjer som tar emot

getter i Zambia. www.youtube.com/user/barnmissionen

Barnmissionen på Facebook

gör som dina vänner, gilla oss på facebook!

nyheter, filmklipp och mycket mer.

www.facebook.com/barnmissionen

Tack

för att ni gjort barnmissionen arbete möjligt

genom ert engagemang och era gåvor.

Tillsammans räddar vi liv!

More magazines by this user
Similar magazines