26.03.2020 Views

Enkät om Dalslands Sjukhus - Svarssammanställning

Sammanställning om vad Dalslänningarna tycker bör finnas för verksamhet på Dalslands Sjukhus samt. kommentarer.

Sammanställning om vad Dalslänningarna tycker bör finnas för verksamhet på Dalslands Sjukhus samt. kommentarer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sammanfattning

Svar

17

81

312

619

17

45

271

Ålder?

Kön?

BorduiDalsland?

Sommarboende

iDalsland[45]

Sommarboende

iDalsland

Ja[619]

Ja

Nej[17]

Nej

Man[261]

Man

Småbarnsförälder[46]

Småbarnsförälder

Föräldertil

äldrebarn[24]

Föräldertiläldrebarn

[Högst19år]

Kvinna[350]

Kvinna

36-65[312]

36-65

21-35[81]

21-35

Yngreän20[17]

Yngreän20

66+ [271]

66+

261

350

46

24

38%

51%

7%

4%

2%

12%

46%

40%

91%

2%

7%


VilkaavNuvarandeverksamhetervidDalslandsSjukhusanserduangelägetattdefinnskvar?

Hörselmotagning 521 77%

Barnmotagning 483 71%

Barnochungdomsspyk(BUP) 432 63%

Diabetesmotagning 502 74%

Dietist 366 54%

Fotvård 365 54%

Gynekologmotagning 490 72%

Habilitering 371 54%

Hudmotagning-privat 385 57%

Jourcentral 635 93%

Kirurgmotagning 554 81%

Labratorium/Blodgivarcentral 547 80%

Ljusbehandlingsmotagning 283 42%

Röntgenmotagning 636 93%

Vårdcentral 574 84%

Cafeteria 485 71%

Medicinmotagning/Specialister 540 79%

Mödra-/Barnhälsovårdspsykolog 362 53%

Ortopedmotagning 521 77%

Ortopedteknik 397 58%

Psykiatriskmotagning 399 59%

Rehabenhet 461 68%

Sjukgymnastik/Arbetsterapi 506 74%

Bassäng 541 79%

Rehabteam Dalsland 415 61%

Distriktsskötemotagning/BVC 467 69%

Ögonmotagning 557 82%

Öron-,näsochhalsmotagning 584 86%


VilkaNYA verksamhetervildusepåDalslandsSjukhus?

Njurdialys 382 56%

Paliativvårdilivetsslutskede. 461 68%

Färdigvårdförutskrivnafrånlasaret 459 67%

Ultraljudsundersökningar 414 61%

Arbets-EKG 344 51%

Patientskola 133 20%

Reumatologvård 311 46%

Sjukvårdsupplysningen(Filialtil1177) 214 31%

Överviktigabarn 197 29%

Caféientrén 369 54%

Restaurang 386 57%

Operationsavdelning 514 75%

HudvårdscentralförDalsland 333 49%

Kurs&konferensplatspåSmedjan 165 24%

InläggnatJourcentral 426 63%

Vårdavmultisjuka 252 37%

Apotek 504 74%

Äldremotagning(Geriatriskkompetens)427 63%

Cytostatikabehandlingar 291 43%

Sömnlabratorium 137 20%


Kommentarer från Enkäten om Dalslands Sjukhus:

Totalt fanns det 3 frågor där man hade möjlighet att skrivna egna kommentarer och här är

ett axplock av de 29 sidor med kommentarer som det blev när det sammanställdes.

Dina egna förslag till nya verksamheter:

Rehabiliteringsavdelning, intensivträning, ev. 5-dagarsavd (mån-fre)

Utveckla Rehab avdelningen genom att använda tidigare avdelningar för de patienter som behöver intensiv

rehabilitering för att snabbare tillfriskna.

Friskvård för överviktiga. Mer hjälp än dietist. Hjälp med att lära sig laga o äta rätt, motionera rätt, det ska vara

individbaserat men även med gruppaktiviteter. Lära sig förstå vad som sker i kroppen vid övervikt

Enklare akutortopedi.

Operationsavdelning för mindre ingrepp ex åderbråck, ljumskbråck, hemorrojder m.fl.

"Distansarbetsplatser för t ex löneavdelning, personalavdelning, IT och andra verksamheter som flyttats bort men

som mycket väl kan jobba på distans i Bäckefors.”

Allergimottagning så att man inte behöver åka till NÄL/Uddevalla för att ta sprutor mot allergier.

Röntgen även på kvällar o nätter o helger!

Kardiologimottagning (ej enbart arbets-EKG) för ordentlig hjärtsjukvård och stroke kompetens (för

förmaksflimmerbehandling mm). Dessa två, tillsammans, kompletterar varandra bra och ger samordningsvinster.

Dessutom är det bra vid stroke undersökningar att kunna utföra ultraljudsundersökningar (t ex av carotis; plaque).

Kompetens för prostataundersökning/behandling; ej enbart prostatapalpation och PSA-prov, utan resurser för

prostataultraljud med biopsi och kanske kirurgisk ”hyvling” av prostata.

Kursverksamheten på Smedjan finns att tillgå. Helikopterplatta finns på plats, lätt att ta emot långväga gäster,

som därigenom kan förskonas från svårförståeliga kommunikationsbrister!

Hur kan man få till mer vård på Dalslands Sjukhus:

Tycker att samtliga kommuner skall satsa på äldreboende/strokeavdelning eller liknande på lediga avdelningar. I

dagens läge skickas människor hem från sjukhusen innan de är färdigbehandlade. Fast detta kanske faller inom

färdigvård.

Genom att förändra den politiska attityden från centralisering till decentralisering.

Få remiss skickad till Dalslands sjukhus som första alternativ.

Fortsätta kämpa. Få fram om det egentligen sparas något och vart pengarna tar vägen. Se helhet och inte till olika

kostnadsställen: Resor, restider, frånvaro från skola/arbete. Kommunerna behöver samarbeta och inse behovet av att ha

eftervårdsavdelning mm.

Genom att beskriva hur överbeläggningarna på NÄL skulle kunna minska om Dalslands sjukhus fick bedriva vårdavdelningar,

kanske främst inom geriatrik. Beskriva den lugna harmoniska miljön som främjar tillfrisknande hos äldre!

Läkare måste remittera till Dalslands sjukhus. Min erfarenhet är att läkare i Uddevalla och på NÄL inte känner till Dalslands

sjukhus och de verksamheter som finns där. En del vet inte ens var Dalslands sjukhus ligger.


Tror det vore bra att dels ha den grundläggande basen som många har nytta av och göra den riktigt bra - d.v.s.

jourcentralen, självklart dygnet runt även i fortsättningen och vårdcentral. Sedan komplettera med de områden som

regionen i övrigt har svårt att leverera på ett kvalitativt sätt, t.ex. ortopedin som inte fungerar alls i Uddevalla, otroligt långa

köer, patienter som skickas i sista sekunden till andra externa sjukhus o.s.v. här borde det finnas en bra möjlighet att

profilera och utveckla DS och sedan spinna vidare på detta och utveckla fler verksamheter. Det finns ju även väldigt fina

"återhämtningsmöjligheter" i DS-miljö och får bara sjukhuset ett gott professionellt rykte tror jag det vore lätt att locka

andra patienter hit från övriga delar av landet.

Att Dalslands Sjukhus blir en större remissintstans för dem olika vårdinrättningar. Den palliativa vården är oerhört viktig för

dem implicerade och det behövs en plats i Dalsland för denna typ av vård.

Dalslands sjukhus är jätte viktig - Vi har flera industrier och de arbetar dygnet runt t.ex. Munksjö, Rexell. Dalwell mm, Vi

behöver Läkare dygnet runt ” Om en olycka sker ” Speciall team som kan ryka ut snabbt vid olycka. Team som tränats ihop!

Bassängen skulle kunna hyras ut till företagen som Rehab för att förebygga arbetsskador eventuellt på efter middagen när

den är ledig med sjukgymnastik också.

Program för överviktiga med dietist, sjukgymnastik, arbetsterapi, osv., I stället för fetma operationer. Kunde vara unikt med

inläggning, Något som man kunde ta emot folk från andra ställen i landet också. Sälja tjänster.

Politikerna måste våga ifrågasätta tjänstemännens redan fattade beslut.

Dalslandskommunerna måste tillsammans kunna arbeta för att utnyttja sjukhuset. Då kan patienterna slippa må dåligt när

de måste ligga på kommunernas avlastningsavdelningar för att träna upp sig efter t ex höftoperationer.

Vårdcentralerna i Dalsland, även privata alternativ skulle kunna ha tillfällig inläggning över natt när behov finns.

Hyrorna måste räknas om och sänkas omgående.

PÅVERKA POLITIKER, BÅDE LOKALA OCH LANDSTINGSPOLITIKER.

Våra folkvalda beslutsfattare borde ha en bättre analytisk förmåga och sätta in småsjukhusens bevarande i ett

samhällsperspektiv. Vård, skola och omsorg hänger ihop. När kvalitet, tillgång och personalens (inom de olika områdena)

”lokalkännedom” är god medverkar detta till det goda samhället som i förlängningen skapar tryggare samhällsmedborgare,

därmed friskare, dvs. ”samhällsfriktionen” på den enskilde minskar. Samtidigt som tillgången till arbete bibehålls (en

friskhetsfaktor för den enskilde och inkomstkälla för lokalsamhället) som i sin tur är en framgångsfaktor för lokalsamhällets

fortlevnad och utveckling.

Mer vård till DS handlar om att våga tänka fritt o stort utan låsningar till att det enda möjliga är att centralisera för att

effektivisera. I dagens samhälle tycks småskaligheten vara tillbaka som ett styrkeargument när det gäller kontaktyta mot

den enskilde. Samtidigt om småskaligheten i sig utgör drivkraft för människorna som ska driva verksamheten - ett mått av

självstyre - där småskalighetens olika enheter ändå finns kvar som löst sammankopplade större enheter (jfr modern

organisations teori)

Ett konkret förslag från mig icke-sjukvårdskunnig är t ex önskan om att öppna vårdavdelningarna på sjukhuset. När min

mamma vårdades palliativt på NÄL i livets slutskede åkte jag fram o tillbaka från Dalsland x antal mil varje dag. Pappa

orkade endast med de långa resorna då och då till hans stora sorg. Hade hon vårdats närmare hade de kunnat vara

tillsammans hela tiden. Hade mamma dessutom under denna tid haft närhet i tid och avstånd till sina åldrade vänner och

släktingar hade de också kunnat titta in till henne, vilket garanterat hade ökat hennes livskvalitet i livets slutskede. För att

inte tala om vad det kunde ha betytt att vårdas nära hemorten, förutom själva vetskapen om att vara nära hemma,

dessutom med kanske personal som var bekant el åtminstone bekant med människorna o orten som mamma kom ifrån.

(obs detta är ingen kritik mot vården på NÄL, de flesta var fantastiska - men det var en icke mätbar kvalitet i vården som

uteblev).

Det handlar om att se möjligheter istället för hinder och ta till vara den kreativa kompetens som jag, i det här fallet, vet

finns inom DS. Fråga de som arbetar inom DS och ta deras idéer och förslag på allvar! Med största sannolikhet är det de

som har den största kompetensen att uttala sig, men inte alltid blir lyssnade till för att någon beslutsfattarna på behörigt

avstånd tror sig veta bäst utifrån sin begränsade horisont (oftast kortsiktigt ekonomisk).


Minska överbeläggningen på de stora sjukhusen genom att bedriva eftervård på Dalslands sjukhus.

Att man ber om att få en tid i Bäckefors istället för t.ex. NÄL. När man t.ex. får en tid hos hörselmottagningen på NÄL ber att

få komma till Bäckefors istället. Vad jag hör får väldigt många tider på NÄL och man får alltså be om tid i Bäckefors. Dom

försöker liksom knycka patienter så att Bäckefors inte ska ha så mycket att göra och sedan kan peka på att de inte behövs.

Genom att Dalslands Sjukhus får egen budget och ekonomi.

De ska ha egen ekonomi och budget. Inte vara sammankopplade på något vis, som t.ex. kirurgvårds avdelning var tidigare,

med NÄL. Avlasta all överbeläggning på andra sjukhus.

Kontakta fler privata vårdgivare om inte regionen kan skaffa fram läkare. Det fungerade ju när Nordhus fanns i Bäckefors.

Flytta ut resurser från NÄL och Uddevalla att ta hand om de patienter som kan skötas om här.

Inse att en vanlig ekonomisk kalkyl inte är tillräcklig. Det lidande, den oro och den frustration invånarna känner över

neddragningarna i Bäckefors leder till stora kostnader för medborgarna som inte finns med i en alltför snäv ek kalkyl.

Politikerna måste vara så kompetenta att de inte nöjer sig med en traditionell ekonomisk kalkyl. Invånarna i Dalsand får inte

reduceras till skattebetalare - de är samhällsmedborgare. Samhället är inte till för politikerna.

Genom att få vårdcentraler i första hand i Dalsland att remittera till Dalslands Sjukhus. Det är viktigt att även icke fast

anställda läkare får kännedom om Dalslands Sjukhus och vilka möjligheter som finns där.

Om man står på sig när läkarna vill remittera en till Uddevalla eller NÄL för saker som man lika gärna kan göra på Dalslands

sjukhus.

Genom samarbete med vårdcentralerna i Dalsland = resurs- och personalsamordning. Kanske centrera mer

vårdcentralsvård till sjukhuset. Se till att unga läkare kan få At-tjänster och se till att de vill komma hit. Billiga bostäder, jakt

m.m. - och pendelavstånd till NÄL och Uddevalla.

Varför arbetar ingen med att marknadsföra sjukhuset!

Vem har ansvaret för att utveckla sjukhuset! Någon person måste ha detta ansvar.

Öppna en avdelning för palliativ vård samt för de patienter som väntar på plats i kommunens regi efter visslelse på t ex

NÄL/Uddevalla. Patienter som behöver träning efter stroke - fin miljö och en ypperlig träningsbassäng med trädgård.

Ta in privata aktörer, hyr ut lokaler till rimlig hyres kostnad, prisbild Dalsland.

Utveckla i stället för att avveckla. NÄL och Uddevalla Sjukhus har ju fullt av patienter och stressad personal. Bevara och

utnyttja sjukhuset i Bäckefors för allas bästa. En spridning av sjukhusen behövs. För en patient från Nössemark t.ex. krävs

en dagsresa till NÄL. Styrelseledamöter måste tänka om för allmänhetens bästa.

Få stadsborna att åka till Bäckefors

Genom att upplysa på andra vårdinrättningar att sjukhuset finns och har mycket kompetent och mycket tillmötesgående

personal. Även att väntetiderna är mycket kortare än på andra sjukhus. Det finns ingen väntetid på sjukhuset när man fått

en tid utan du kommer alltid in den tiden du har fått - är ett stort plus

Genom att makthavarna inklusive tjänstemännen får en annan och mera positiv inställning till Dalslands sjukhus och till

människorna i Dalsland och deras behov av närsjukvård.

Genom att använda de medel som blivit ett överskott för, som det sägs att Dalslänningarna ej utnyttjat sina avsatta

reskostnadspengar. (Detta är enligt min åsikt ett helt felaktigt påstående. Vi får inte tid hos de läkare som vi remitterats till

inom överskådlig tid) Har själv väntat c:a fyra månader efter remiss. Finns inga tider svarar de. Hur kan det bli bättre genom

att lägga ned Bäckefors? Det kortar väl inga köer!

PS.

Blev F-------D då fanns det plötsligt tid. DS.

Avlasta Överfulla vårdavdelningar på NÄL.


TYDLIGA Politiska direktiv till tjänstemännen att sjukhuset SKALL fyllas med lämpliga verksamheter. Och det får kosta!

Har du några övriga synpunkter:

Att ha sjukhuset i Bäckefors kvar gör att vi får snabbare hjälp och inte behöver avsätta en hel dag för ett besök för vård.

Dalsland behöver ett sjukhus för att folk ska vilja bo och leva i landskapet.

Varken NÄL eller Uddevalla har kapacitet att ta hand om alla patienter utan att väntetiderna blir ännu längre än de redan

är. Inte heller är en nedläggning av Dalslands sjukhus ekonomiskt försvarbart med tanke på att lokaler och personal redan

finns, samt alla extra resor detta skulle medföra för alla.

Det blir mycket billigare att ha närsjukvård! Vi Dalslänningar vill vara nära vår hemort och INTE åka långa sträckor på

vägarna! Det skall ju vara patienten i centrum, och vad är då centrum? Jo Bäckefors för oss alla Dalslänningar! För

patientens bästa, och självskrivet blir det bäst så!

Är ju helt orimligt att lägga ner ex. Ortoped, Operation mm. Ju mindre sjukhus ju effektivare blir det. Politikerna tänker bara

på insparningar, de har ju privata sjukförsäkringar, tänker inte på befolkningen i området.

Mer vård och Vårdavdelningar på Dalslands sjukhus skulle främja NÄL, då skulle det avlastas från många patientbesök, vi

läser ofta om det stora antalet överbeläggningar på NÄL, låt Dalslands Sjukhus bli ett aktivt sjukhus där de fina

avdelningarna utnyttjas!!

Vård nära barnen avgör huruvida man överhuvudtaget vill bo i Dalsland som förälder. Det är föroroligande att man skall

känna sig mindre begåvad för att man valt ett liv på landsbygden. Detta är inget gnäll; att man som medborgare och

skattebetalare skal missgynnas radikalt på landsbygden strider mot våra solidariska traditioner.

"Då jag lider av flertalet kroniska sjukdomar är det viktigt att slippa åka långt. Såväl åka som köra långt är smärtsamt och

ibland omöjligt. ( JRA & Parkinson, mm.) En resa för mig är mycket planering o energikrävande. De politiker som vill spar-=

om de skulle pröva mina skor en dag- de skulle stå ut max 5 minuter… men det skulle ge dem en verklighets upplysning de

utan tvekan saknar.

Mvh

Halta Lotta/Skak Fia "

Det måste bli mindre kostsamt och mera effektivt för regionen att vårdtagare i glesbygden kan utnyttja ett sjukhus med full

kompetens i närområdet och därmed minska den överbelastning som redan idag är påtaglig vid de större sjukhusen NÄL

och Uddevalla Sjukhus och där personalen idag går på knäna för att klara av situationen! Hur ska de kunna ta emot ännu

flera patienter utan att vårdkvaliteten blir ännu sämre.? Nej, det vore skandal och slöseri av värsta sort att skära bort en så

väl fungerande enhet som Dalslands sjukhus!! Se över logistiken istället och tänk om innan det är för sent!!!Alla blir vi

patienter någon gång i livet och då vill kunna få god vård så snabbt som möjligt.

Länge leve vårt Dalslands sjukhus!

Om det finns förutsättningar för folk att bo i Dalsland så kommer folk att flytta hit och leva här. Sjukvård är en viktig bit för

både äldre och unga i valet av bostads ort. Ett helt lanskap utan ett "större" sjukhus vore förödande för alla som värkar här.

Sen är inte sjukvård allt som krävs men det är en mycket viktig pussel bit. Ni ska vara stolta över den vård som ges där i dag

och hoppas den kan bli mera omfattande i framtiden med fler verksamhetsområden

Bårhuset som finns på Dalslands sjukhus är ett av få I Dalslands. De bårhus som finns ute vid kyrkor kan man inte ställa in ej

kistlagda kroppar. Bengtsfors kommun t.ex. har inget eget bårhus. Alla transporter av avlidna (som ej blir kistlagda i

samband med första hämtningen) går till normalt till Dalslands sjukhus.

Mvh Patrik Ernstsson

Ernstssons begravnings byrå AB


Ingen ska behöva ta ledigt en hel dag från jobbet för att behöva åka långväga med sina barn som skadat sig på dagis eller

skolgymnastiken, för att sedan sitta i timlånga köer för att få röntgen eller någon hjälp!

Möjligheten att kunna åka till jouren i Bäckefors om vi eller VÅRA BARN blir sjuka på natten SKA FINNAS!

TYCKER ATT POLITIKER FÖR EN GÅNGS SKULL SKA LYSSNA, och försöka göra det TRIVSAMT, TRYGGT och BRA för oss som

fortfarande BOR OCH VILL FORTSÄTTA BO PÅ LANDSBYGDEN!! Det är vad detta handlar om, vår HÄLSA OCH TRYGGHET.

"Jag kan inte förstå de ansvariga som beslutar o lovar att inte förändra verksamheten före utredningen är klar ändå gör de

förändringar, hur ska man kunna lita på politiker. Vill se en artikel i Dalslänningen hur många av de som tar dessa negativa

beslut är utbildade inom vården eller läser ni bara statistik.

Besviken Håbolsbo"

Uppskattar Dalslands sjukhus med trevlig personal och närheten till vård.

Att man idag inte kan få mat eller fika före kl 11 eller efter 13 är helt sjuk. Är det inte bättre att utnyttja personalen och de

timmar de jobbar på ett vettigt sätt.

För att sätta ljuset ytterligare på den svenska sjukvården borde småsjukhusens hot sättas under forskarluppen. Vad händer

med människor och bygd när vård, skola o service decentraliseras? Desto längre bort beslutsfattarna finns från berörda

människor desto lättare att enbart ta beslut utifrån ekonomisk o kortsiktig horisont.

Jag är född och uppväxt i Dalsland men bor nu på annan ort pga. arbete. Har dock mina föräldrar och mitt föräldrahem kvar

i Dalsland. Anser att det är en självklarhet att verksamheten på Dalslands Sjukhus skall fortleva. Det är inte förenligt med

patientsäkerhet att centralisera befintlig verksamhet till NÄL med det avstånd och den restid som detta innebär. Låt

landsbygden LEVA!

Helt underbart att kunna få resa till Dalslands sjukhus i stället för den långa och besvärliga vägen till NÄL eller Uddevalla!

Jag bor i Brålanda och gjort röntgenundersökningar och även gastroskopi vid Dalslands Sjukhus och är mycket nöjd. Bara

komma till den lugna atmosfären på sjukhuset och dess natursköna omgivningar gör att man inte får nån sjukhus känsla,

vilket bidrar till en mindre oro inför vissa behandlingar.

Tänk om man ändå finge bestämma vart ens skattekrona skulle gå!

Det är dags att politiker och NU-sjukvårdens styrelse förstår att Dalslands sjukhus är en TILLGÅNG och RESURS och inte en

belastning. Som patient på Dalslands sjukhus blir man alltid vänligt bemött och omhändertagen av kompetent personal,

känns alltid bra att komma in dit. Rusta upp DS istället för att rusta ner!!!

Offentligheten har ett ansvar att ge industrin i vårt område en god och snabb sjukvård. Industrin svarar för arbetstillfällen

och deras personal är viktig att vid olycka snabbt kom under vård.

Fick själv första hjälpen på D.S. vid ett brustet halskärl innan ambulansen körde vidare och det är jag tacksam för idag och

tryggheten i att veta om att det finns hjälp inom rimligt avstånd är en rättighet som vi ska ha.

Den VÄNTAN som varit är fruktansvärd, vilken frustration det ger både patienten och personalen på sjukhusen Sängar

stående längs hela korridorerna! Nä, fram för röntgen hela dygnet på Dalslands Sjukhus!

Satsa på detta fina sjukhus mitt i Dalsland. Finns alla möjligheter där till bra vård för Dalslänningarna om man bara vill. Lägg

ut restaurangen på entreprenad för en sådan bör finnas vid sjukhuset. Fryst färdig mat är inte bra mat. Kan man inte ha en

riktig restaurang så bör man inte ha ett café med fryst mat heller för om någon vill ha sådan mat kan man köpa det i affären

säkert billigare också.

Ett litet sjukhus är mycket personligare: Det är alltid rent och fint. Man får en mycket personligt och bra bemötande.

Fick allergisk chock. Hade inte levt idag om jourcentralen inte funnits.


Efter lång erfarenhet inom äldreomsorgen har jag upplevt hur de äldre fått åka fram och tillbaka ofta samma dygn. Detta vill

jag inte att de skall utsättas för. Det är ett stort trauma. Vården för många äldre skulle kunna ske på Dalslands sjukhus.

Stäng inte röntgenavdelningen. Öppna operationsavdelningen.

Mycket fint sjukhus med fina omgivningar som verkligen borde kunna utnyttjas till fullo i framtiden. Har själv goda

erfarenheter av vården man får inom erfarenheten där. Så skönt och slippa åka ändå till NÄL eller Uddevalla. Var även och

tog sista avsked av min mamma där och vet inte om jag skulle fixat åka ändå till NÄL för att göra det.

En cafeteria i entrén skulle vara ett lyft.

Dags att ta hänsyn till att det bor ganska många äldre i Dalsland, som hittills stillatigande har fått finna sig i att i ottan,

ibland flera gånger i veckan, åka till NÄL eller Uddevalla. Oftast går hela dagen åt för en behandling! Ett besök, en

behandling som för en "stadsbo" tar 1 - 1 1/2 tim tar för åmålsborna 9 timmar! Gång på gång, år ut och in! Därför ur rättvise

synpunkt, ur likställighetssynpunkt behövs Dalslands sjukhus!

Blodgivningen är toppen!

Dalsland behöver ett eget sjukhus. Vi måste ha ett sjukhus.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!