03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Clara

Löfvenhamn

Ålder: 34 år.

Bor: I Höör, Skåne.

Gör: Föreläsare, ledarskapsutvecklare,

driver Bossbloggen,

grundare av Bossbrudar.

Fritid: Hästar, naturen,

bräd- och tv-spel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!