03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Omvärld

Säkerhet

IT-säkerhet vid distansarbete

till följd av det

nya coronaviruset!

Av: Mikael Johansson, cybersäkerhetsexpert på Acronis

Till följd av det nya coronaviruset uppmanar allt

fler företag sina anställda att arbeta hemifrån.

Distansarbete ställer inte bara högre krav på

kapaciteten för serverprogram utan även på

IT-säkerheten.

Anställda som arbetar hemifrån kan ta

del av eller överföra sekretessbelagda

företagsuppgifter såväl som känsliga personuppgifter,

vilket kan få allvarliga konsekvenser

för organisationen.

• Ökad risk med personliga enheter. Om de

anställda använder privata laptops bör

dessa skyddas med säkerhetsprogram för

en grundläggande säkerhetsnivå. Risken

för IT-attacker ökar för enheter som används

både i arbetet och för privat bruk.

Även den fysiska säkerheten för dessa bör

beaktas. Genom att använda fullständigt

krypterade hårddiskar och korta uppkopplingstider

begränsas de skador som

en stulen enhet kan orsaka.

• VPN-koncentrator. Brandväggar bör inte

vara öppna brett för hela internet utan

reglerna ska vara så strikta som möjligt

och bara tillåta specifika IP-block för

Risken för IT-attacker ökar för enheter som

används både i arbetet och för privat bruk.

distansarbetare. Att använda VPN-koncentrator

med multifaktoriell autentisering

är en rekommenderad metod för

fjärråtkomst av interna servrar. Men

denna typ kan vara svår att implementera

snabbt utan att först genomföra tester.

Det kan leda till att infekterade enheter

hemma hos en anställd, t.ex. barnens

datorer, kan använda VPN-tunneln som

en ingång till intranätet för att sprida sig

över nätverket.

• Säker fildelning. Fildelning och samarbetsverktyg

kan utgöra ett hot mot säkerheten

om dessa implementeras utan noggrann

planering. Endast en centraliserad

lagringslösning godkänd av företaget bör

användas, internt eller i molnet. Annars

finns en risk för att obevakade molnlagringstjänster

som Dropbox används för

att dela filer med andra hemifrån vilket

kan leda till att känsliga dokument kopieras

till okända platser eller att det uppstår

en läcka. Om CASB- och DLP-lösningar

finns på plats i organisationen kan dessa

förhindra detta.

• Dokumentera och kontrollera. Alla

ändringar som gjorts i infrastrukturen

bör dokumenteras och alla installationer

kontrolleras. De anställda bör uppmärksammas

på risken för falska epostmeddelanden

som till exempel påstår att en

specifik VPN-klient måste installeras för

fortsatt åtkomst. Precis som med alla

mejlbedrägerier är det viktigt att de anställda

vet hur man identifierar dessa. —

Chef & Ledare Nº1 2020 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!