03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Intervju

Mikael Wickström

”Vi har valt att växa organisatoriskt

och att anställa. Vi har kört på säkra

kort och valt att växa långsammare

än om vi hade köpt upp företag.”

Hur började det?

– Jag har en

bakgrund som

systemutvecklare

och höll på med

datorer och IT från

ganska tidigt ålder

tillsammans med

ett intresse för

ekonomi. I slutet av 90-talet kom jag in på

AVS (tidigare AV-syd) Då var det ett mindre

familjeägt företag.

– Jag började med försäljning och avancerade

ganska snabbt. AV-syd som det hette

då, jobbade mycket med offentlig sektor

som var den största kundgruppen.

– Det var mycket upphandlingar med

anbud där det gällde att vara strukturerad.

Se till att man fick med allt som behövdes

och ha bra ordningssinne. Den strukturen

har jag tagit med mig. AVS på den tiden

hade inte så många företagskunder och

business-to-business.

– Målgruppen var allt från skolor till

högskolor inom offentlig sektor. Beställarna

kunde vara en lärarinna eller en rektor. Det

fanns oftast ett ramavtal som vi vann via

upphandling och sedan var det löpande

beställningar på det.

– Jag var ofta ute hos kunderna. Budgeten

är ganska smal inom offentlig sektor och

jag fick ta fram olika lösningsförslag inom

ljud och bild. Med en bakgrund inom teknik

där jag tycker teknik är skoj, vet jag vilka

produkter som fungerar och inte fungerar.

Jag kunde på ett pedagogiskt sätt i offerter

förklara systemen för kunderna. De flesta

kan inte så mycket om teknik utan är ute

efter funktionen.

– Vissa konkurrenter säljer bara produkterna,

sedan får du vända dig till en annan

leverantör för att få det installerat. Hos

oss får du allt installerat tillsammans med

utbildning. Vi har helheten.

Har den helhetslösningen funnits hela

tiden eller kom du med den?

– Vi hade helhetslösningen från början

men vi tog in mycket genom underleverantörer

på den tiden och jobbade med externa

firmor för att installera produkten. Idag har

vi egna tekniker.

Efter ett tag gick du in som ägare!

– I nästa steg gick jag över som vice vd

och fortsatte att göra allt jag gjort innan och

ta hand om de anställda. AVS var fortfarande

ett litet företag då men vi tog in fler och

fler kunder och ökade omsättningen.

– 2005 köpte jag loss företaget tillsammans

med mina föräldrar. Då omsatte AVS

16 miljoner. Idag är omsättningen drygt 250

miljoner. Vi tog fler stora offentliga ramavtal

som var rikstäckande. Vi anställde fler personer

inom sälj och anställde egna tekniker.

– Under den perioden var det mer tekniskt

och jag skötte även försäljningen själv.

I och med att jag har en bakgrund inom sys-

Chef & Ledare Nº1 2020 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!