03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Undersökningar i fokus

Beslutsunderlag utifrån data

Så kan cheferna hjälpa

anställda att ta rätt

affärsbeslut!

Om

undersökningen

Rapport ”The Human Impact of Data Literacy”

En ny undersökning från Qlik och Accenture visar

att färre än en femtedel av svenska anställda kan

läsa av data och tolka den rätt. Sju av tio anger

dessutom att de blir stressade av all data.

Tillsammans med Accenture har

det svenskgrundade analysföretaget

Qlik låtit genomföra en undersökning som

visar att mindre än en av fem (17 procent)

svenskar fullt ut litar på sina kunskaper

när det kommer till att tolka, förstå och ge

beslutsunderlag utifrån data. Nästan sju av

tio (68 procent) uppger att den allt större

mängden data bidrar till att öka den arbetsrelaterade

stressen. Den svaga dataläskunnigheten

leder till stress och sjukfrånvaro

motsvarande fem arbetsdagar per anställd.

Dataläskunnighet definieras som förmågan

att läsa, förstå och tolka data, samt använda

information till beslutsfattande.

Vidare visar undersökningen att nio

av tio svenskar ser data som en tillgång

för företaget, men att få använder den för

beslutsfattande. Mer än en tredjedel (34

procent) uppger att de hellre väljer en alternativ

metod för att lyckas slutföra uppgifter.

Nästan lika många (38 procent) väljer att gå

på magkänsla för att fatta beslut.

Fem aspekter företag och organisationer

måste tänka på när de planerar sin strategi

för att öka sin interna dataläskunnighet:

• Sätt förväntningar kring datan. Vad vill du

använda din data till? Hur ska den leverera

konkret värde till organisationen?

• Skapa en färdplan för hur du ska uppnå

dina datamål. Ledningen måste förstå

hur data stödjer affären för att kunna

identifiera vilka satsningar som måste

göras på anställda, så att de kan leverera

mot affärsmålen.

• Rusta dina anställda för datadrivet arbete.

Organisationen måste tillgodose de anställda

med verktyg, processer och arbetssätt

så att de kan arbeta med data på rätt

sätt och uppnå de satta affärsmålen. Olika

grupper inom organisationen kommer att

kunna leverera affärsvärde på olika sätt.

• Minska kunskapsgapet. Det handlar inte

bara om att kunna arbeta med datan.

Anställda måste vara nyfikna och kapabla

till att förstå, ifrågasätta och ta rätt beslut

baserat på de insikter som fås fram av

datan.

• Skapa en kultur för samevolution. Vi har

bara sett början på möjligheterna kring

data, AI och maskininlärning för företag

Rapporten ”The Human Impact of

Data Literacy” bygger på en undersökning

genomförd av Opinium bland

9000 heltidsanställda i företag med

över 50 anställda i Storbritannien, USA,

Tyskland, Frankrike, Singapore, Sverige,

Japan, Australien och Indien.

1000 svenska anställda deltog i

undersökningen.

och organisationer. Utvecklingen går

snabbt och det är därför viktigt att skapa

en kultur där de anställda har möjlighet att

vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade

gällande de senaste trenderna. —

Chef & Ledare Nº1 2020 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!