03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kostnadsfritt

medlemskap

i 3 månader!

Orimliga

förutsättningar?

Det är vår grej.

Kontakta våra rådgivare på Chef Direkt

för alla frågor som rör ditt jobb.

Ring 0771–360 600 alla vardagar 9–17.

Just nu är rådgivningen öppen

även för dig som inte är medlem!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!