03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Undersökningar i fokus

Svenska chefer

Så vill svenskarna att

chefen ska vara

Sifo-undersökning från Talentsoft

När svenska folket får välja vilka egenskaper de värdesätter mest hos en chef

så blir svaret: Att chefen visar tillit till sina medarbetare och ger frihet under

ansvar. Att chefen är snäll rankas däremot inte särskilt högt.

Vad är det som gör någon till en bra

chef? Undersökningen visar att de

flesta, drygt hälften, vill ha en chef som ”ger

frihet under ansvar och visar tillit”. Fyra av

tio anser att chefen ska vara ”rak och tydlig”

medan drygt tre av tio vill ha en chef som

”vågar ta beslut”.

Att en chef är kreativ, snäll eller skapar

resultat anses däremot inte vara särskilt

viktigt, enligt undersökningen. Endast tre

av hundra värdesätter en chef som är ”snäll”

och än färre, en av hundra, värdesätter

kreativitet.

Tio chefsegenskaper svenskar

värdesätter mest:

• Ger frihet under ansvar – visar tillit

• Är rak och tydlig

• Vågar ta beslut

• Är duktig på att kommunicera

• Visar uppskattning

• Är lyhörd

• Kan hantera konflikter

• Är duktig på att coacha

• Är empatisk

• Ger kontinuerlig feedback

Om

undersökningen

Undersökningen genomfördes

i Kantar Sifos webbpanel under

perioden 19–23 december 2019. Totalt

intervjuades 1020 personer i åldern

18–65 år som alla var i sysselsättning.

Webbpanelen är riksrepresentativt

rekryterad utifrån slumpmässiga

urval. Det förekommer ingen

självrekrytering i Sifos

webbpanel.

Chef & Ledare Nº1 2020 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!