03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RÄDDA VÅR

BLÅ PLANET

Klimatförändringar och plastföroreningar,

gruvdrift och överfiske – hoten mot våra

hav växer sig allt större och blir mer och mer

akuta för varje dag som går.

Men nu har vi en chans att vända

utvecklingen.

Forskare vill att 30% av våra hav

skyddas i ett nätverk av globala

havsreservat.

Hjälp oss att se till att det blir

verklighet!

Stöd oss i kampen för vår blå planet och

ge en gåva.

SWISHA till: 123 264 44 09

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!