03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Matvinet från Valpolicella!

Bonacosta är gjort på samma druvor som en Amarone

men utan torkningsprocessen vilket gör vinet mjukare

och mer lättillgängligt. Med sin fruktiga smak matchar

den många olika maträtter utan att ta över,

- precis som matälskande Italienare vill ha det!

”Bra Köp!”

Allt om Mat 25/2 2020

6998 Masi Bonacosta 2018

750 ml. 12% alk. 105 kr.

Vinet finns på Systembolaget.

www.vinunic.se

Hälften av alla som

drunknar har alkohol i blodet

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!