05.06.2020 Views

KBAB - årsredovisning 2017

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅRSREDOVISNING<br />

JUBILEUMSÅRET<br />

<strong>2017</strong>


VD HAR ORDET<br />

INNEHÅLL<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

2 .............. VD har ordet<br />

3 .............. 100 år i samhällets tjänst<br />

4 .............. Vi blickar tillbaka 100 år<br />

6 .............. Vilket kalas det blev<br />

8 .............. Miljö<br />

9 .............. Köpings Kabel-TV AB<br />

10 .............. Nyproduktion<br />

12 .............. Förvaltningsberättelse<br />

15 .............. Resultat- & Balansräkning<br />

16 .............. Balansräkning<br />

17 .............. Kassaflödesanalys<br />

18 .............. Noter<br />

23 .............. Revisionsberättelse<br />

35 .............. Femårsöversikt<br />

36 .............. Styrelse, ledning &<br />

personalrepresentanter<br />

38 .............. Lägenhetsstatistik<br />

40 .............. Några händelser <strong>2017</strong><br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

25 .............. Förvaltningsberättelse<br />

26 .............. Resultat- & Balansräkning<br />

28 .............. Noter<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

30 .............. Förvaltningsberättelse<br />

31 .............. Resultat- & Balansräkning<br />

32 .............. Noter<br />

Framsidan är ett montage. Den övre bilden<br />

är tillhandahållen av Köpings Museum.<br />

Vi är miljöcertifierade enligt<br />

SS-EN ISO 14001<br />

Vi har under året<br />

fokuserat på<br />

social hållbarhet i<br />

olika former.<br />

TRYGGHETSSKAPANDE<br />

Vi har fortsatt arbeta med trygghetsskapande<br />

åtgärder, bland annat<br />

genom Brottsförebyggande<br />

rådet. Förutom trygghetsvandringar<br />

och fortsatt satsning med förbättrad<br />

belysning i våra områden<br />

så har vi i vissa bostadsområden<br />

satsat mer på att nå människor<br />

med annan kulturell bakgrund genom<br />

boinflytandemöten.<br />

SOMMARJOBB<br />

Under sommaren hade vi extra<br />

många sommarjobbare hos oss.<br />

Det var cirka 40 ungdomar mellan<br />

16-18 år som främst hjälpte<br />

till med att hålla rent och snyggt i<br />

områdena. Ungdomarna trotsade<br />

regnet och utförde utomhusarbeten<br />

med bland annat städning och<br />

ogräsrensning. När regnet gjorde<br />

uppehåll oljade de in utemöbler<br />

samt utförde enklare reparationer.<br />

Vi är glada över att ha haft dessa<br />

ungdomar hos oss och för de<br />

flesta av dem har det varit deras<br />

första kontakt med arbetslivet.<br />

Förhoppningsvis har vi som arbetsgivare<br />

även bidragit till deras<br />

utveckling mot vuxenvärlden, framförallt<br />

är det nyttigt att ungdomar<br />

med olika bakgrund möts och får<br />

arbeta tillsammans.<br />

INNANFÖRSKAPSLINJEN<br />

<strong>2017</strong> arbetade vi fram ett projekt<br />

som innebär att personer ska kunna<br />

erhålla praktik inom <strong>KBAB</strong>-koncernen.<br />

Vi har en stor bredd av<br />

yrken, alltifrån fastighetsskötare,<br />

lokalvårdare, reparatörer, ekonomer<br />

till nätverkstekniker med<br />

mera, totalt ett 20-tal yrkesområden.<br />

Vår förhoppning är att vi ska<br />

kunna ta emot cirka 30 praktikanter<br />

om året som får praktisera i tre<br />

månader inom ett yrke med handledning.<br />

Eftersom<br />

våra samarbetspartners<br />

Arbetsförmedlingen<br />

och kommunen<br />

ingår<br />

i projektet är<br />

tanken att den<br />

som praktiserat<br />

hos oss ska kunna<br />

fortsätta med<br />

utbildningar om intresse<br />

för yrket uppstått.<br />

BOSTADSMARKNADEN OCH<br />

NYPRODUKTION<br />

I början av året startade vi nyproduktionen<br />

av Hake etapp 2 med totalt<br />

61 hyreslägenheter fördelade i två<br />

sexvåningshus. När vi släppte lägenheterna<br />

för uthyrning i slutet av november<br />

<strong>2017</strong> fick vi 202 intresseanmälningar<br />

på 7 dagar, efterfrågan är<br />

med andra ord fortfarande hög.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på<br />

våra tjänster och under <strong>2017</strong> var<br />

nettotillskottet drygt 600 kunder enbart<br />

på bredbandssidan. Cirka 800<br />

hushåll valde under året att ansluta<br />

sig via fiber, både nya och redan befintliga<br />

kunder. Ekonomin är fortsatt<br />

god och omsättningsmässigt har vi<br />

de senaste tre åren vuxit med i genomsnitt<br />

6 % per år.<br />

<strong>KBAB</strong> 100 ÅR<br />

100-årsfirandet gick av stapeln den<br />

26 augusti då vi bjöd in till kalas i strålande<br />

sensommarsol. Olika artister<br />

uppträde och Hagateatern minglade<br />

i tidstypiska kläder. Vi invigde också<br />

vår jubileumsutställning och bjöd på<br />

historiska rundturer med buss i våra<br />

områden, även vår 100-årsskrift delades<br />

ut. Utställningen hölls öppen<br />

på fredagar och lördagar fram till 31<br />

oktober. Cirka 1 300 personer besökte<br />

utställningen och vi fick mycket<br />

medial uppmärksamhet.<br />

Väl mött, Köping i februari 2018<br />

Peter Landin, VD<br />

100 ÅR I SAMHÄLLETS TJÄNST<br />

Köpings Bostads AB (<strong>KBAB</strong>) har ända sedan starten 1917 haft uppdraget att bygga och<br />

förvalta bostäder så att invånarna i Köpings kommun ska kunna bo bra och till rimliga<br />

hyror. Det började med några enstaka hus och genom åren har beståndet vuxit genom såväl<br />

byggnation som köp av fastigheter.<br />

Med tiden har också bostädernas standard förändrats, behoven växlat och efterfrågan och<br />

krav på utformning och inredning ökat. <strong>KBAB</strong> har hela tiden varit öppna för synpunkter<br />

från såväl hyresgäster som från samhället i övrigt och arbetat engagerat för att kunna<br />

tillgodose de krav och önskemål som framförts.<br />

Efterfrågan på bostäder har varierat mellan brist på bostäder och överskott. <strong>KBAB</strong> har gått<br />

igenom tider när det varit svårt att klara ekonomin. Lösningar har varit bidrag från stat<br />

och kommun, en del rivningar av fastigheter samt ombyggnation till annan typ av bostad<br />

eller verksamhetslokal. Det senare har betytt mycket för att Köpings kommun skulle klara<br />

sitt ansvar att tillgodose behovet av bra boende för äldre samt förskoleplatser i tillräcklig<br />

omfattning.<br />

Samarbetet mellan <strong>KBAB</strong> och kommunen har hela tiden varit nära och betydelsefullt. Förutom<br />

äldreboende och förskolor har bolaget i uppdrag att förvalta de kommunala fastigheterna.<br />

<strong>KBAB</strong> var också tidigt med att bygga ut nät för kabel-TV som sedan utvecklades med<br />

internet och numera fibernät i stor del av kommunen och även till grannkommuner. Detta<br />

innebar också att Köpings kommun kunde ligga i framkant på det digitala området.<br />

Mycket har hänt under de 100 år som Köpings Bostads AB varit verksamt. Genom att<br />

studera den skrift som presenterades inför 100-årsjubiléet får man både intressant läsning<br />

och bra uppfattning om den stora utveckling som skett på bostadsmarknaden genom åren.<br />

Utvecklingen kommer att fortsätta och i den har <strong>KBAB</strong> en viktig roll.<br />

En bra bostad som uppfyller de behov var och en har, och till rimlig hyra, är viktigt för alla.<br />

Lika viktigt är området där bostaden finns, att det är trivsamt, tillgängligt och tryggt.<br />

Köpings Bostads AB har förutsättningar och vilja att leva upp till de krav och önskemål som<br />

finns och att göra det tillsammans med hyresgäster och samhälle. 100 framgångsrika år har<br />

gått och nu ser vi fram mot kommande utveckling och framgång för Köpings Bostads AB!<br />

Elizabeth Salomonsson<br />

Styrelseordförande Köpings Bostads AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 2 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 3


VI BLICKAR TILLBAKA HUNDRA ÅR<br />

1917 härjade första världskriget ute i Europa. I Sverige rådde brist på<br />

livsmedel och hungerdemonstrationer förekom, det var bostadsbrist och<br />

mycket dåliga boendeförhållanden. Köping var inget undantag, här bodde<br />

cirka 5 500 personer och stora familjer fick samsas i små lägenheter.<br />

Boendesituationen i Köping började bli akut - nya bostäder behövdes.<br />

Därför beslutades det om bildandet av bolaget ”Aktiebolaget för<br />

Smålägenheter i Köping” vid Stadsfullmäktiges sammanträde<br />

den 24 maj 1917.<br />

I vår berättelse kan du<br />

läsa mer om vår spännande historia. Både om de gynnsamma<br />

tiderna med sprudlande optimism, men även om de osäkra<br />

tiderna med överskott på bostäder och dålig ekonomi.<br />

Skriften finns att hämta i<br />

kundcenter.<br />

Bolagets första vd, Gustaf Barckman. Foto: Köpings<br />

Museum.<br />

Bolaget bildades för att få igång<br />

byggnadsverksamhet och för att lätta<br />

på den då synnerligen svåra bostadsnöden<br />

i staden. Med bidrag<br />

från stadens sida skulle man uppföra<br />

bostadshus med smålägenheter.<br />

Staden tecknade stamaktier i bolaget<br />

för att få igång byggnation så snabbt<br />

som möjligt. De tillhandahöll tre<br />

tomter i kvarteret Tunadal samt tre<br />

tomter på Ögrim i kvarteret Hyttan<br />

(ovanför Vällaregatan och intill Karlbergsskogen).<br />

Köpings Mekaniska<br />

Verkstad, som var en stor arbetsgivare<br />

var naturligtvis också intresserade<br />

av att det byggdes fler bostäder<br />

för sina anställda och bidrog därför<br />

med att teckna preferensaktier.<br />

ORGANISATIONEN<br />

Bolagets styrelse kom att bestå av<br />

fem ledamöter och två suppleanter.<br />

Speditören Gustaf Barckman fick det<br />

ärofyllda uppdraget och blev bolagets<br />

första verkställande direktör samt<br />

styrelseordförande. När bolagsordningen<br />

och organisationen var klar<br />

dröjde det inte länge innan det började<br />

byggas på de erhållna tomterna.<br />

1<br />

1917<br />

FÖRSTA HUSEN<br />

De två första hyreshusen med smålägenheter<br />

uppfördes 1917 på Villagatan<br />

5 i kvarteret Tunadal och på<br />

Ögrim 3 i kvarteret Hyttan.<br />

Fastigheten på Villagatan 5. Bilden är från<br />

omkring 1920. Bild: Köpings Museum.<br />

2<br />

1920 - 1945<br />

EN BRA BOSTAD ÅT ALLA<br />

Under 1920-talet uppstod allvarliga<br />

problem med ekonomin och en<br />

likvidation av verksamheten var nära.<br />

Men från mitten av 30-talet började<br />

bolaget se mer positivt på framtiden<br />

och bli intresserade av att bygga<br />

ytterligare fastigheter. Förmånliga<br />

statliga lån och kommunala bidrag<br />

kunde erhållas tack vare nya sociala<br />

reformer.<br />

ÖSTANÅS<br />

Vi uppförde bland annat följande<br />

fastigheter på Östanåsjorden:<br />

• Änkehus vid korsningen<br />

Östanåsgatan/Källgatan.<br />

• Barnrikehus, dels småhus<br />

med bostadsrätt samt hyreshus på<br />

Solgatan 3.<br />

• Monteringsfärdiga hus uppfördes<br />

på fem veckor på Granadavägen 13.<br />

ÅSGRÄND<br />

Det första pensionärshemmet uppfördes<br />

på Åsgränd 5. Därefter uppfördes<br />

fler pensionärshem, bland annat<br />

på Östanås och Byjorden.<br />

Jämförelse mellan mellan folkmängd folkmängd i Köping i Köping och antalet och <strong>KBAB</strong>-lägenheter antalet <strong>KBAB</strong>-lägenheter 1917 - 20161917-2016<br />

Folkmängd i Köping i Antal lägenheter <strong>KBAB</strong><br />

Antal<br />

lgh<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

Folkmängd<br />

35000<br />

30000<br />

25000<br />

20000<br />

15000<br />

10000<br />

5000<br />

År<br />

1900<br />

3<br />

1946 - 1954<br />

NYCKELBERGET BYGGS I EGEN REGI<br />

Efter byggnationerna på Östanås inleddes en ny<br />

epok i bolagets historia. Mindre flerfamiljshus<br />

ersattes av lamellhus i tre våningsplan med<br />

folkhemmets funktionalistiska stil. Lägenheterna<br />

blev rymligare och modernare och nu började<br />

även bolaget bygga i egen regi.<br />

1910<br />

1<br />

1920<br />

1930<br />

2<br />

1940<br />

1950<br />

3<br />

1960<br />

4<br />

1970<br />

5<br />

1980<br />

4<br />

1954 - 1970<br />

DEN GAMLA STADEN GER VIKA FÖR TIDSENLIGA BOSTÄDER<br />

- Det behövdes fler och attraktiva bostäder!<br />

Merparten av våra fastigheter uppfördes<br />

mellan 1947 - 1970. Framförallt var<br />

perioden mellan 1954 till 1970 bolagets<br />

mest intensiva tid. Det var högkonjunktur<br />

och Köping befann sig i ett starkt expansivt<br />

skede. Industrin som var en viktig<br />

del i Köpings utveckling gick på högvarv<br />

och bidrog till befolkningsökning och nya<br />

bostäder var ett måste. Vi byggde bland<br />

annat på Östanås, Skogsborg, Karlsdal<br />

och Nygård.<br />

1990<br />

2000<br />

2010<br />

2016<br />

5<br />

7<br />

6 6<br />

Bild från 1958 som visar höghusen på Västeråsv 11 och 13.<br />

Foto: AB Flygtrafik, Västmanlands läns museum.<br />

1970 - 2005<br />

ÖVERHETTAD MARKNAD<br />

Området Nygård stod 1970 färdigbyggt med 806<br />

lägenheter. Då var cirka 30 lägenheter outhyrda,<br />

inom två år skulle siffran stiga till nästan 200 outhyrda<br />

lägenheter i området. Detta ledde till stora<br />

hyresförluster och restriktiva framtidsplaner. Svårigheterna<br />

pågick en längre tid och 2003 beslutades<br />

det om rivning av fastigheter för första gången<br />

i bolagets historia.<br />

1980-1991<br />

MARKBOSTÄDER FÖR UTHYRNING<br />

Fågelvägen var starten för markbostädernas<br />

tillkomst. Nästa satsning blev på Ullvibackar och<br />

adressen Fjärilsgatan. Efterföljande år byggdes<br />

det på Svärmaregatan och 1990 började uppförandet<br />

av markbostäder på Vivelgatan.<br />

Markbostäderna på Fågelvägen. Bilden är från 1985 och är<br />

tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.<br />

7<br />

2011 - <strong>2017</strong><br />

NYPRODUKTION I KV HAKE<br />

2011 började planeringen för<br />

nybyggnation och i februari 2015<br />

togs första spadtaget för två höghus<br />

med 81 lägenheter. Nästan 300<br />

personer anmälde intresse för att<br />

bo i de nybyggda husen som stod<br />

inflyttningsklara sommaren 2016.<br />

Våren <strong>2017</strong> påbörjades ytterligare<br />

nybyggnation med 61 lägenheter i<br />

två huskroppar.<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 5


VILKET KALAS DET BLEV!<br />

När vi summerar jubileumsåret kan vi se tillbaka på ett händelserikt<br />

år. En av höjdpunkterna var den 26 augusti då vi bjöd<br />

in till ett stort 100-årskalas på Nibbletorget. Solen sken<br />

och stämningen var på topp när många kom för att fira<br />

med oss. Vi slog samtidigt upp portarna för vår<br />

uppskattade jubileumsutställning.<br />

Dagen inleddes med att styrelseordförande<br />

Elizabeth Salomonsson invigde<br />

kalaset och utställningen. Därefter<br />

var det uppträdanden med bland annat<br />

Rainer och Jocke, Karlbergsskolans<br />

musikprofilelever samt gycklaren<br />

Zack. Hagateatern minglade runt<br />

iklädda kläder från olika tidsepoker.<br />

Hyresgästföreningen, Köping Stars<br />

och Team Mälarenergi fanns på plats<br />

och anordnade olika aktiviteter. Ungdomar<br />

från Café Cramen hade försäljning<br />

av hantverk och mat från olika<br />

kulturer. ICA som också fyllde 100 år,<br />

deltog i kalaset och bjöd på kaffe och<br />

födelsedagstårta.<br />

Många passade på att följa med på en guidad tidsresa i buss genom våra bostadsområden.<br />

Det ordnades tre turer under dagen.<br />

Besökarna hade även möjlighet att<br />

följa med på en spännande tidsresa<br />

med buss genom våra bostadsområden.<br />

Det var Annelie Hedvall från Köpings<br />

turistbyrå som guidade. Dagen<br />

blev mycket trevlig och vi vill tacka alla<br />

som kom förbi och firade med oss!<br />

Den största attraktionen var jubileumsutställningen som öppnades upp i samband med<br />

kalaset. Totalt besökte över 1 300 personer utställningen innan den stängdes den 28<br />

oktober.<br />

Karlbergsskolans musikprofilelever uppträdde under kalaset.<br />

Utställningen hölls öppen två dagar i veckan fram till i slutet av<br />

oktober.<br />

I utställningen visades ett tidstypiskt vardagsrum och kök från 1960-talet.<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 6 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 7


MILJÖ<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Vårt miljöarbete är viktigt<br />

och vi tar ett stort<br />

ansvar för att minska<br />

vår klimat- och miljöpåverkan.<br />

Under <strong>2017</strong> har vi minskat användningen<br />

av miljöfarliga kemikalier från<br />

34 till 22 stycken. I och med översynen<br />

av kemikalier och införandet av<br />

ett nytt verksamhetssystem har vi<br />

lyckats med att byta till mer miljövänliga<br />

kemikalier.<br />

Nedan visas tre miljömål för <strong>KBAB</strong>.<br />

Målet för minskad fossil koldioxid har<br />

vi nått och därför följs den bara i mätplanen.<br />

I diagrammen nedan redovisas den gröna linjen som utfall och den blå linjen visar vilka årsmål vi har att arbeta<br />

med framöver till år 2020.<br />

kWh/m2<br />

200,00<br />

180,00<br />

160,00<br />

140,00<br />

120,00<br />

100,00<br />

80,00<br />

60,00<br />

40,00<br />

20,00<br />

0,00<br />

182,24<br />

Energieffektivisera med 20 %<br />

169,1 168,5 169,7 168,7 167,0<br />

170,1 169,8<br />

164,2<br />

158,5<br />

152,1<br />

145,8<br />

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong> 2018 2019 2020<br />

”Den stora<br />

fiberutrullningen<br />

fortsätter med<br />

oförminskad<br />

styrka”<br />

ENERGIPROJEKT<br />

Vi har under året fortsatt arbetet<br />

med att minska energianvändningen<br />

i våra fastigheter. Vid Scheelegatan<br />

31 har nya frånluftsfläktar installerats<br />

och nya ventilationsaggregat har<br />

installerats i lägenheterna vid Stora<br />

Gatan 1. Undermätning av fjärrvärme<br />

har installerats inom området<br />

Nygård och energikartläggning har<br />

genomförts vid kvarteret Lingonet.<br />

TRANSPORTER<br />

Under året har en dieselbil tankats<br />

med Bio HVO Diesel som är fossilfri<br />

och görs av slakteriavfall och vegeta-<br />

100%<br />

90%<br />

80%<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

Alla tjänsteresor är fossilfria till år 2020<br />

21%<br />

10%<br />

7%<br />

0%<br />

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong> 2018 2019 2020<br />

22%<br />

71%<br />

37%<br />

71%<br />

78%<br />

90%<br />

100%<br />

TUFFA MÅL<br />

I december 2016 beslutade regeringen<br />

om en ny bredbandsstrategi<br />

för Sverige. En strategi innehållande<br />

ett av världens tuffaste bredbandsmål.<br />

År 2020 skall 95 % av landets<br />

hushåll och företag ha tillgång till en<br />

uppkoppling om minst 100 Mbit/s.<br />

Vidare stipuleras att till år 2025<br />

bör 98 % av alla hushåll och företag<br />

ha tillgång till bredband om minst 1<br />

Gbit/s. Vi har tagit, och fortsätter<br />

att ta ett stort ansvar för att bidra till<br />

att de nationella målen ska uppnås.<br />

I tätorterna ligger vi väldigt bra till,<br />

medan den stora utmaningen fortfarande<br />

ligger i att få med hela landsbygden<br />

på fibertåget.<br />

GOD SAMVERKAN<br />

För att de tuffa målen ska kunna realiseras<br />

ställs stora krav på samverkan<br />

mellan många inblandade parter.<br />

Kommuner, myndigheter, markägare<br />

och nätägare med flera måste<br />

alla hjälpas åt för att de högt ställda<br />

målen ska bli uppfyllda. För egen del<br />

upplever vi att det i vårt område har<br />

fungerat riktigt bra. Vi ser i nuläget<br />

ingen större risk för att bredbandsmålet<br />

i vårt område inte ska kunna<br />

nås. I områden där vi själva inte bygger<br />

ut vårt nät ser vi glädjande nog<br />

att andra aktörer är engagerade.<br />

Sammanfattningsvis vågar vi nog påstå<br />

att framtiden är ljus.<br />

biliska oljor. Beslut är taget att från<br />

årsskiftet gå över och tanka alla dieselfordon<br />

med Bio HVO Diesel.<br />

Andel<br />

lgh<br />

100<br />

Alla lägenheter under 200 bq/m3<br />

95<br />

97<br />

100<br />

RADON<br />

Arbetet med att mäta och följa upp<br />

radon i våra fastigheter pågår. I slutet<br />

av <strong>2017</strong> placerades ett stort antal<br />

radondosor ut i våra lägenheter<br />

och dessa har ännu inte plockats in<br />

för analys. Vi genomför åtgärder och<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

50<br />

55<br />

60<br />

65<br />

70<br />

75<br />

77<br />

82<br />

78<br />

målet till 2020 är att alla lägenheter<br />

30<br />

ska ligga under 200 bq/m³.<br />

20<br />

10<br />

0<br />

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong> 2018 2019 2020<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 8 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 9


NYPRODUKTION - HAKE ETAPP 2<br />

Februari <strong>2017</strong><br />

Vi bygger nytt!<br />

INVESTERINGSSTÖD - LÄGRE HYROR<br />

Boverket beviljade oss ett investeringsstöd med<br />

sammanlagt 10 947 000 kronor till nybyggnationen<br />

på Hake etapp 2. Detta innebär att hyrorna i<br />

genomsnitt blir 340 kronor lägre per lägenhet och månad.<br />

En trea på 60 kvadratmeter kommer exempelvis<br />

att kosta 7 279 kr/mån.<br />

Syftet med stödet, som infördes den 1 januari <strong>2017</strong><br />

är att det ska byggas fler bostäder i Sverige. Det finns<br />

också krav förenade med att erhålla stöd, till exempel<br />

ska vissa energikrav uppnås, hyresnivåerna ska begrän-<br />

December <strong>2017</strong><br />

sas och ytan på lägenheterna påverkar stödets storlek.<br />

Förmedling av lägenheterna skall ske enligt öppna<br />

En solig vinterdag i slutet av februari togs det symboliska<br />

första spadtaget för Hake etapp 2. Sedan dess har höghusen<br />

vuxit månad för månad och i december nådde de sin<br />

fulla höjd. Den största skillnaden mot den första etappen<br />

är antalet våningar, de nya husen blir sex våningar höga<br />

jämfört med den första etappen som är åtta våningar.<br />

och transparanta allmännyttiga principer.<br />

April<br />

FAKTA<br />

Även denna gång har SABO:s upphandling kombohus+ legat till<br />

grund och en förenklad upphandling genomfördes där NCC vann.<br />

Denna etapp består av två punkthus med sex våningar innehållande<br />

totalt 61 hyreslägenheter (1 - 4 rum och kök). Utseendemässigt<br />

kommer etapp 2 att se ut som den första etappen med färger i<br />

rött och grått samt öppna planlösningar som skapar ett härligt lju-<br />

UNDERHÅLL OCH<br />

INVESTERINGAR<br />

Här följer några exempel<br />

sinsläpp och fina utblickar. Inflyttning i huset närmast Tunadalspar-<br />

• Takomläggning på Furuvägen 1.<br />

keringen blir i juli 2018, och i det andra under oktober samma år.<br />

• Hissrenovering på Mariebergsgatan 14 B.<br />

• Fönsterbyte på Furuvägen 1.<br />

STORT INTRESSE<br />

• Förbättring av utemiljön i flera områden.<br />

Uthyrningen påbörjades i november <strong>2017</strong> och totalt anmälde 202<br />

• Sex nya miljöbodar.<br />

Juni<br />

personer sitt intresse av att flytta till någon av lägenheterna i de<br />

två husen. När de nya husen blir inflyttningsklara består området<br />

av totalt 142 hyreslägenheter fördelade i fyra punkthus.<br />

• Dränering kring fastigheten på<br />

Mejerivägen 4.<br />

• Byte av lägenhetsdörrar på Västeråsvägen 11<br />

och 13 samt Mjölnaregatan 2.<br />

Takomläggning på Furuvägen 1.<br />

• Energibesparingsåtgärder med bland<br />

annat nytt fläktaggregat på Stora<br />

Gatan 1.<br />

• Hissrenovering på Torggatan 8 B.<br />

• Ny entré vid Virgatan 5.<br />

• Fasadtvätt på Karlagatan 4 och<br />

Hagavägen 3.<br />

• Byte av undercentral på Östanåsgatan<br />

16 och 18.<br />

• Nya entréer på Kihlmansgatan 5 och<br />

Kristinelundsvägen 12.<br />

Augusti<br />

Oktober<br />

• Fönsterbyte på Ringvägen 59.<br />

Ny entré vid Virgatan 5.<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 10 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 11


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORG NR 556014-9758<br />

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret <strong>2017</strong>.<br />

Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong><br />

och koncernredovisning.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Tobias Söderhäll (S) Avgått 170420<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Stefan Lundborg (V)<br />

Birgitta Andersson (C)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

Lennart Eriksson (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Thomas Wihman (MP)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Hans Andersson (Vision)<br />

Tommy Nilsson (Målareförbundet)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 23 mars <strong>2017</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />

Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köpings kommun.<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

KONCERNSTRUKTUR<br />

<strong>KBAB</strong> är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter<br />

innehållande såväl bostäder som lokaler.<br />

Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda<br />

dotterbolagen <strong>KBAB</strong> Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings<br />

Kabel-TV AB, org nr 556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen<br />

består i att hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter<br />

samt att förse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och internet.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,<br />

samt Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

HYRESFÖRHANDLINGAR<br />

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning<br />

från den 1 mars 2018 med i genomsnitt 0,77 % på bostäder och<br />

lokaler med förhandlingsklausul. Hyran för bilplatser ökar mellan 10-30<br />

kr/mån.<br />

Tillsammans med Hyresgästföreningen driver vi ett projekt med systematisk<br />

hyressättning. Syftet med projektet är att hyran skall spegla hyresgästernas<br />

värderingar. Hyressättningssystemet får till följd att hyreshöjningen<br />

för bostäder varierar inom beståndet mellan 0 % upp till 1,5 %.<br />

REDOVISNING OCH RUTINER<br />

På ekonomiavdelningen har vi under <strong>2017</strong> genomfört förändringar som<br />

ska förenkla det dagliga arbetet. Vi har gått från en kostnadsslagsindelad<br />

resultaträkning till en funktionsindelad resultaträkning i våra interna<br />

rapporter och rapportering till styrelsen så att den blir jämförbar med resultaträkningen<br />

i <strong>årsredovisning</strong>en och övriga SABO-företag. Vi har även<br />

fortsatt att anpassa kontoplanen och gjort den förenklad i förhållande<br />

till vår organisation. I och med denna förändring så har vi tagit bort<br />

bolagsinterna transaktioner och redovisar numer endast koncerninterna<br />

transaktioner.<br />

Vi har under hösten gjort en mall för hur vår inköpsrutin ska se ut, det<br />

innefattar att vi har skickat ut en mall på hur en leverantörsfaktura ska<br />

se ut för att vi lätt ska kunna kontera in den i vår redovisning samt en<br />

genomgång för våra anställda vilka villkor som gäller för att ha mandat<br />

att handla. Vi har även under hösten gjort ett gediget budgetarbete för<br />

2018. Vi har utbildat personal i budgetarbete, uppföljning och budgeteringens<br />

syfte. Vi har även gått igenom budgetens struktur så att rätt<br />

ansvarig följer upp rätt del.<br />

Vi tillsammans med Köpings Kommun har under hela året arbetat med<br />

förberedelser och driftsättning av ett nytt ekonomisystem, som vi driftsätter<br />

1/1 2018. Ekonomisystemet vi byter till är Raindance.<br />

MARKNAD<br />

Outhyrt<br />

Inga lägenheter finns lediga för inflyttning vid årets slut. Sammanlagt 8 (8) lägenheter<br />

var stoppade på grund av renovering den 31 december. Kostnader<br />

för outhyrt och rabatter uppgick under året till 2 999 (4 369) tkr.<br />

100-årsfirande<br />

Köpings Bostads AB bildades 1917 och under året som gått har vi firat<br />

100 år. Vi bjöd in till kalas i slutet av augusti, då även vår jubileumsutställning<br />

öppnades. När vi stängde två månader senare hade över 1300<br />

personer sett utställningen. Vi har också tagit fram en berättelse över<br />

våra första 100 år.<br />

Hake, etapp 2<br />

I slutet av november släppte vi de 61 lägenheterna för uthyrning. Över<br />

200 personer anmälde intresse av att bo i något av husen. Nu pågår<br />

uthyrning och inflyttning kommer att ske från den 1 juli respektive den 15<br />

september 2018.<br />

Omflyttningar<br />

Omflyttningsfrekvensen för bostäder uppgår till 18 % (21 %).<br />

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT<br />

• Kv Hake etapp 2. 61 nyproducerade lägenheter under uppbyggnad.<br />

• Inglasning av balkonger på Hake etapp 1.<br />

• Utegym byggt på Nygård.<br />

• Byte av lägenhetsdörrar på Mjölnaregatan 2 samt Västeråsvägen<br />

11 och 13.<br />

• Målning av trapphus på Västeråsvägen 11 och 13.<br />

• Sex nya miljöbodar.<br />

• Entréer på Virgatan 5, Kristinelundsvägen 12 och Kihlmansgatan 5.<br />

• Elrenovering på Byjordsgatan 6.<br />

• Fönsterbyte på Ringvägen 59 (etapp 2) och Furuvägen 1.<br />

• Takomläggning på Furuvägen 1 och Nibblesbackevägen 13.<br />

• Nytt tagglåssystem på Furuvägen 10.<br />

• Fasadtvätt på Karlagatan 4 och Hagavägen 3.<br />

• Lokal ombyggd till lägenhet på Kvarngatan 7.<br />

• Hissrenoveringar på Nibblesbackevägen 29, Mariebergsgatan<br />

14 B och Torggatan 8 B.<br />

• Fasadmålning på Fågelvägen (etapp 2).<br />

• Ombyggnation till duschlägenheter på Nibblesbackevägen 5, 9 och<br />

13.<br />

• Energisparåtgärder på Stora Gatan 1 B samt kv Hallonet och<br />

Lingonet.<br />

• Rivning av oljetankar.<br />

• Upplag för massor och inhägnad maskinuppställningsyta på Nygård.<br />

• Nygård, ny grillplats och belysningsförbättring enligt Brottsförebyggande<br />

rådet.<br />

• Ny butiksbelysning och uppfräschningsmålning på Coop.<br />

• Byte av fläktaggregat, kontoret på Nibblesbackevägen 1.<br />

• Byte av undercentral på Östanåsgatan 16 och 18.<br />

• Ny asfalterad gång- och cykelväg vid Nibblesbackevägen 8 - 10.<br />

• Asfaltering av gångväg vid Stora Gatan 1.<br />

• Dränering på Mejerivägen 4.<br />

• Nytt VA i mark på Västeråsvägen 13.<br />

• Nytt yttre avlopp på Odensvivägen 10, Kolsva.<br />

ENERGIPROJEKT<br />

Vi har under <strong>2017</strong> arbetat med att minska energianvändning i våra<br />

fastigheter. Vid Anar och Blenda har installationen av nya energieffektiva<br />

ventilationsaggregat slutförts. Undermätare har installerats för att<br />

säkerställa uppföljning av fjärrvärmeanvändningen i varje byggnad inom<br />

området Nygård. Informationstillfällen har genomförts med de anställda<br />

så att de kan åtgärda/anmäla om de upptäcker ”energitjuvar” i våra<br />

fastigheter, ex. när lampor står och lyser i onödan eller att någon ytterdörr<br />

inte går att stänga helt.<br />

MILJÖ<br />

Miljö<br />

Vårt processarbete har fortsatt under året och en intressentanalys är<br />

genomförd enligt nya kraven i ISO 14001.<br />

För att förbättra och underlätta kontrollen på de kemikalier som används<br />

i verksamheten har ett nytt kemikaliesystem implementerats. Alla kemikalier<br />

har riskbedömts inom områdena hälsa, brand och miljö. En läslänk<br />

finns tillgänglig på intranät så alla medarbetare enkelt kan ta del av all<br />

information om våra kemikalier.<br />

Ett inlämnat förbättringsförslag från en av våra anställda ledde till att<br />

ett rum på huvudkontoret byggdes om för inkommande gods och för<br />

sortering av kontorsavfall. Ombyggnaden bidrog även till arbetsmiljöförbättringar.<br />

Transporter<br />

Vi arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen från våra transporter.<br />

Den största andelen av våra fordon körs på biogas och el. Under<br />

året har vi testat att köra en av våra dieselbilar på Bio HVO diesel. Det<br />

är beslut taget att vi ska börja köra alla våra kvarvarande dieselfordon<br />

på Bio HVO diesel under nästa år.<br />

FASTIGHETSVÄRDERING<br />

Bolagets fastighetsbestånd har sedan 2011 värderats av en extern<br />

värderare. Under <strong>2017</strong> har vi inhämtat en värdering på vårt totala bestånd.<br />

Enligt årets externa värdering av totala fastighetsbeståndet uppgår<br />

marknadsvärdet till 1 990 Mkr.<br />

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering<br />

i programmet Datscha. Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler,<br />

nuvärdesmetod, i vilka beräkning skett av nuvärdet för<br />

framtida driftnetton inklusive ett restvärde. Ett värderingsscenario för<br />

varje fastighet har skapats. Värdebedömningen redovisas som bilaga för<br />

varje objekt tillsammans med ett utlåtande. Vid värdebedömningen har<br />

vi använt oss av faktiska hyresnivåer samt schabloniserade driftskostnader<br />

samt uppskattade underhållskostnader. Direktavkastningskraven<br />

har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats.<br />

Justerad soliditet<br />

<strong>KBAB</strong>:s redovisade eget kapital per <strong>2017</strong>-12-31 uppgår till 133,1 Mkr<br />

och soliditeten till 13,4 %. Värderingen visar på ett övervärde om cirka<br />

1 175 Mkr. Om 78 % av detta övervärde inkluderas i eget kapital och<br />

övervärdet tillförs byggnader och mark, uppgår den justerade soliditeten<br />

till cirka 48,5 %.<br />

FINANSIERING<br />

Avgörande för hur räntekostnaderna utvecklas är marknadsräntan. Bolagets<br />

strategi är att lägga alla nya lån och lån som omsätts till rörlig ränta<br />

eller 90 dagar STIBOR. Bolaget skyddar sig mot den ökade riskexponeringen<br />

genom köp och försäljning av finansiella instrument. Detta har i<br />

nuläget inneburit köp och stängning av ränteswapar med lång löptid.<br />

Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets låneportfölj uppgick<br />

vid årsskiftet till 2,13 (3,18) år och den genomsnittliga effektiva räntan<br />

inklusive borgensavgiften är 2,63 (2,67) %.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 12<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 13


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

RESULTATRÄKNING<br />

KONCERN OCH MODERBOLAG<br />

FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

Koncernen<br />

<strong>2017</strong> 2016 2015<br />

Nettoomsättning (tkr) ..................... 346 771 336 114 326 922<br />

Resultat efter finansiella poster (tkr) 13 876 14 060 9 745<br />

Balansomslutning (tkr) .................... 1 078 590 963 903 980 240<br />

Medeltal anställda (st) ..................... 151 150 153<br />

Soliditet (%) ..................................... 14,9 15,5 14,1<br />

Avkastning på totalt kapital (%) ....... 3,1 3,9 2,9<br />

Avkastning på eget kapital (%) ........ 8,7 9,4 7,1<br />

Moderbolaget<br />

<strong>2017</strong> 2016 2015<br />

Nettoomsättning (tkr) ..................... 239 880 231 539 227 223<br />

Resultat efter finansiella poster (tkr) 8 706 8 630 7 162<br />

Balansomslutning (tkr) .................... 990 990 892 162 923 370<br />

Medeltal anställda (st) .................... 37 40 43<br />

Soliditet (%) ..................................... 13,4 14,0 12,4<br />

Avkastning på totalt kapital (%) ....... 2,8 3,1 2,8<br />

Avkastning på eget kapital (%) ........ 6,5 6,9 6,3<br />

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.<br />

EKONOMI<br />

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den<br />

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av<br />

efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Moderbolaget<br />

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />

Balanserade resultat .................................................. 57 664 748<br />

Årets vinst .................................................................. 8 847 413<br />

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att<br />

resultatet disponeras så att:<br />

66 512 161<br />

till aktieägaren utdelas ................................................ 466 590<br />

i ny räkning överföres ................................................. 66 045 571<br />

66 512 161<br />

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet<br />

till 13,4 % och koncernens soliditet kvarstår oförändrad på 14,9 %. Soliditeten<br />

är god mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet<br />

fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget och<br />

koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.<br />

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget<br />

från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller<br />

att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan<br />

därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3<br />

stycket.<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

Resultaträkning Not <strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Nettoomsättning ............................................................... 2, 4 ........ 346 771 ....... 336 114 ......... 239 880 ....... 231 539<br />

Rörelsekostnader<br />

Driftkostnader ................................................................... 3, 5 ........ -206 808 ....... -191 859 ......... -123 614 ....... -113 724<br />

Underhållskostnader .............................................................................. -36 393 ....... -42 420 ......... -34 071 ....... -40 826<br />

Fastighetsskatt ....................................................................................... -3 946 ....... -3 146 ......... -3 946 ....... -3 146<br />

Övrig förvaltning ................................................................. 6 ........ -19 550 ....... -21 812 ......... -10 380 ....... -9 381<br />

Av- och nedskrivningar ...................................................... 7, 10 ........ -40 876 ....... -38 346 ......... -33 942 ....... -31 580<br />

Summa rörelsekostnader ........................................................... -307 573 ....... -297 583 ......... -205 953 ....... -198 657<br />

Bruttoresultat ................................................................................. 39 198 ....... 38 531 ......... 33 927 ....... 32 882<br />

Centraladministration .............................................................................. -6 571 ....... -8 272 ......... -6 502 ....... -8 184<br />

Övriga rörelseintäkter ............................................................................. - ....... 2 387 ......... - ....... 2 387<br />

Rörelseresultat ............................................................................... 32 627 ....... 32 646 ......... 27 425 ....... 27 085<br />

Resultat från finansiella investeringar<br />

Finansiella intäkter .................................................................................. 627 ....... 192 ......... 592 ....... 175<br />

Finansiella kostnader .............................................................................. -19 378 ....... -18 778 ......... -19 312 ....... -18 630<br />

Summa resultat från finansiella investeringar .................. -18 751 ....... -18 586 ......... -18 720 ....... -18 455<br />

Resultat efter finansiella poster ............................................... 13 876 ....... 14 060 ......... 8 705 ....... 8 630<br />

Koncernbidrag ................................................................... 21 ........ - ....... - ......... 2 712 ....... 4 196<br />

Uppskjuten skatt ............................................................... 8 ........ -3 093 ....... -2 008 ......... -2 570 ....... -1 737<br />

Skatt på årets resultat ...................................................... 9 ........ -27 ....... -2 ......... - ....... -<br />

Årets vinst ......................................................................................... 10 756 ....... 12 050 ......... 8 847 ....... 11 089<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

Balansräkning Not <strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och mark ......................................................... 10 ......... 814 146 ....... 836 633 ......... 814 146 ....... 836 633<br />

Kabel-TV-anläggning ........................................................... 11 ......... 45 271 ....... 39 432 ......... - ....... -<br />

Inventarier, verktyg och installationer ................................ 12 ......... 7 398 ....... 7 665 ......... 530 ....... 813<br />

Pågående arbeten ............................................................. 13 ......... 78 476 ....... 14 353 ......... 60 262 ....... 3 549<br />

Summa materiella anläggningstillgångar ........................................... 945 291 ....... 898 083 ......... 874 938 ....... 840 995<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Aktier och andelar ............................................................. 14 ......... 60 ....... 61 ......... 5 047 ....... 5 048<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget Årets Totalt eget<br />

kapital reserver kapital resultat kapital<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-01-01 ..................... 30 900 ..................... 56 777 .................. 50 150 ........ 12 051 ...... 149 878...<br />

Omföring föregående års resultat ................... - ..................... - .................. 12 051 ........ -12 051 ......<br />

-<br />

Utdelning ......................................................... - ..................... - .................. -414 ........ - ...... -414<br />

Förskjutning mellan bundet och fritt<br />

eget kapital ...................................................... - ..................... 961 .................. -961 ........ - ......<br />

-<br />

Årets resultat .................................................. - ..................... - .................. - ........ 10 756 ...... 10 756<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-12-31 ..................... 30 900 ..................... 57 738 .................. 60 826 ........ 10 756 ...... 160 220<br />

Moderbolaget Aktie- Uppskrivn.- Reserv- Fritt eget Årets Summa<br />

kapital fond fond kapital resultat eget kapital<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-01-01...................... 30 900 .......... 25 737 ....... 10 000 ........ .... 46 990 ...... 11 089 124 716<br />

Utdelning ......................................................... - .......... - ....... - ........ -414 ...... - ...... -414<br />

Disposition enligt årsstämma .......................... - .......... - ....... - ........ 11 089 ...... -11 089 ......<br />

-<br />

Årets resultat .................................................. - .......... - ....... - ........ - ...... 8 847 ...... 8 847<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-12-31...................... 30 900 .......... 25 737 ....... 10 000 ........ 57 665 ...... 8 847 ...... 133 149<br />

Fordringar hos koncernföretag .............................................................. - ....... - ......... 12 073 ....... 9 361<br />

Övriga långfristiga fordringar ............................................ 15 ......... 454 ....... 441 ......... 290 ....... 344<br />

Summa finansiella anläggningstillgångar ........................................... 514 ....... 502 ......... 17 410 ....... 14 753<br />

Summa anläggningstillgångar .................................................. 945 805 ....... 898 585 ......... 892 348 ....... 855 748<br />

Omsättningstillgångar<br />

Varulager mm<br />

Förråd ..................................................................................................... 185 ....... 278 ......... 83 ....... 143<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Hyres- och kundfordringar....................................................................... 11 957 ....... 14 038 ......... 2 002 ....... 977<br />

Fordringar hos koncernföretag .............................................................. - ....... - ......... 286 ....... 647<br />

Övriga kortfristiga fordringar ............................................. 17 ......... 1 676 ....... 4 088 ......... 993 ....... 2 822<br />

Skattefordringar ..................................................................................... 293 ....... 746 ......... 552 ....... 966<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ...................................... 8 897 ....... 2 861 ......... 5 759 ....... 481<br />

Summa kortfristiga fordringar ............................................................ 22 823 ....... 21 733 ......... 9 592 ....... 5 893<br />

Kassa och bank ..................................................................................... 109 778 ....... 43 307 ......... 88 967 ....... 30 378<br />

Summa omsättningstillgångar................................................... 132 786 ....... 65 318 ......... 98 642 ....... 36 414<br />

Summa tillgångar ....................................................................... 1 078 590 ....... 963 903 ......... 990 990 ....... 892 162<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 14 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 15


BALANSRÄKNING<br />

KONCERN OCH MODERBOLAG<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

KONCERN<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

Balansräkning Not <strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital (309 000 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................... 30 900 ....... 30 900 ........ 30 900 ....... 30 900<br />

Allt annat eget kapital inkl årets resultat .............................................. 129 320 ....... 118 978 ........ - ....... -<br />

Uppskrivningsfond ........................................................................................................................................... 25 737 ....... 25 737<br />

Reservfond ............................................................................................. - ....... - ........ 10 000 ....... 10 000<br />

Summa bundet eget kapital ................................................................. 160 220 ....... 149 878 ........ 66 637 ....... 66 637<br />

Annat eget kapital inkl årets resultat ................................................. - ....... - ....... - ....... -<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst ..................................................................................... - ....... - ........ 57 665 ....... 46 990<br />

Årets vinst ........................................................................... 16 ......... - ....... - ........ 8 847 ....... 11 089<br />

Summa fritt eget kapital ...................................................................... - ....... - ........ 66 512 ....... 58 079<br />

Summa eget kapital ................................................... ......... 160 220 ....... 149 878 ........ 133 149 ....... 124 716<br />

Avsättningar<br />

Avsättningar till pensioner ...................................................................... 2 467 ....... 2 579 ........ 2 467 ....... 2 579<br />

Uppskjuten skatt ................................................................. 8 ......... 9 822 ....... 7 252 ........ 9 822 ....... 7 252<br />

Latent skatt ............................................................................................ 6 680 ....... 6 158 ........ - ....... -<br />

Summa avsättningar .................................................................... 18 969 ....... 15 989 ........ 12 289 ....... 9 831<br />

Långfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut........................................................ 18 ......... 798 125 ....... 719 625 ........ 783 125 ....... 704 625<br />

Skulder till koncernföretag ..................................................................... - ....... - ........ 711 ....... 711<br />

Summa långfristiga skulder ...................................................... 798 125 ....... 719 625 ........ 783 836 ....... 705 336<br />

Kortfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut ....................................................... 18 ......... 1 500 ....... 1 500 ........ 1 500 ....... 1 500<br />

Leverantörsskulder ................................................................................. 42 437 ....... 27 403 ........ 29 129 ....... 16 195<br />

Skulder till koncernföretag................................................................................................................................ 19 ....... 4 433<br />

Skatteskuld ............................................................................................. - ....... - ........ - ....... -<br />

Övriga kortfristiga skulder ...................................................................... 3 496 ....... 5 129 ........ 70 ....... 1 336<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................... 20 ......... 53 843 ....... 44 379 ........ 30 998 ....... 28 815<br />

Kassaflödesanalys för koncernen <strong>2017</strong> 2016<br />

Den löpande verksamheten<br />

Rörelseresultat före finansiella poster ........................................................................ 32 627 .............. 32 646<br />

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:<br />

Avskrivningar som belastar resultatet ............................................................................................ 40 876 .............. 38 346<br />

Övriga ej likviditetspåverkande poster............................................................................................. -122 .............. -1 661<br />

Erhållen ränta................................................................................................................................. 627 .............. 192<br />

Erlagd ränta ................................................................................................................................... -19 378 .............. -18 778<br />

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital ................................................................................. 54 630 .............. 50 745<br />

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />

Ökning (-) resp minskning (+) av förråd ........................................................................................... 93 .............. 10<br />

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar.......................................................................... -1 090 .............. -5 401<br />

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder............................................................................... 22 865 .............. -3 547<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten .............................................................. 76 498 .............. 41 807<br />

Investeringsverksamheten<br />

Förvärv av materiella anläggningstillgångar ................................................................................... -88 210 .............. -83 560<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar .............................................................................. 109 .............. 53 431<br />

Förändring finansiella anläggningstillgångar ................................................................................... -12 .............. 33<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten ................................................................ -88 113 .............. -30 096<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Upptagning av lån .......................................................................................................................... 80 000 .............. 15 000<br />

Lösen skuld Anund ......................................................................................................................... - .............. -20 534<br />

Amortering av lån ......................................................................................................................... -1 500 .............. -20 789<br />

Aktieutdelning ................................................................................................................................. -414 .............. -488<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten .............................................................. 78 086 .............. -26 811<br />

Årets kassaflöde ............................................................................................................................ 66 471 .............. -15 100<br />

Likvida medel vid årets början ........................................................................................................ 43 307 .............. 58 406<br />

Likvida medel vid årets slut ................................................................................................ 109 778 .............. 43 306<br />

Summa kortfristiga skulder ............................................. ......... 101 276 ....... 78 411 ........ 61 716 ....... 52 279<br />

Summa eget kapital och skulder ..................................... 1 078 590 ....... 963 903 ....... 990 990 ....... 892 162<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 16 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 17


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

Not 1<br />

Redovisnings- och värderingsprinciper<br />

Köpings Bostads AB:s <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen<br />

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning<br />

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i<br />

jämförelse med föregående år. Under <strong>2017</strong> har resultaträkningen omklassificerats<br />

för att vara bättre anpassat mot övriga SABO-bolag för att<br />

få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret justerats.<br />

Koncernredovisning<br />

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär<br />

att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden<br />

mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.<br />

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens<br />

egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under <strong>2017</strong><br />

har resultaträkningen omklassificerats för att vara bättre anpassad mot<br />

övriga SABO-bolag för att få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret<br />

justerats.<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat<br />

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras<br />

till förvärvet av tillgången.<br />

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell<br />

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens<br />

anskaffningsvärde aktiveras.<br />

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter<br />

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar<br />

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.<br />

Kassaflödesanalys<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet<br />

omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla<br />

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.<br />

Kassaflödet redovisas uppdelat på<br />

- den löpande verksamheten<br />

- investeringsverksamheten<br />

- finansieringsverksamheten<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Soliditet<br />

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />

i förhållande till balansomslutningen.<br />

Avkastning på totalt kapital<br />

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Löner och ersättningar till<br />

styrelsen och verkställande<br />

direktören ............................... -1 085 -1 137 -1 085 -1 137<br />

Löner och ersättningar till<br />

övriga anställda ...................... -50 227 -50 269 -14 913 -15 709<br />

Totala löner och<br />

ersättningar .......................... -51 312 -51 406 -15 998 -16 846<br />

Sociala avgifter enligt lag<br />

och avtal ................................. -18 592 -18 338 -5 870 -6 045<br />

Pensionskostnader (varav för<br />

styrelsen och verkställande<br />

direktören 602 tkr (617 tkr)). -3 363 -4 608 -2 672 -3 817<br />

Ersättningar till anställda<br />

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,<br />

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas<br />

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell<br />

förpliktelse att betala ut ersättning.<br />

I Köpings Bostads AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat<br />

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala<br />

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt<br />

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de<br />

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna<br />

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen<br />

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.<br />

Köpings Bostads AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet<br />

med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna innebär<br />

att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda<br />

planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning<br />

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller<br />

då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot<br />

sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida<br />

ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en<br />

legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen<br />

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas<br />

för att reglera förpliktelsen på balansdagen.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens<br />

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp<br />

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna<br />

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod<br />

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Immateriella anläggningstillgångar .......................................... 5<br />

Maskiner och andra tekniska anläggningar ............................ 5<br />

Inventarier, verktyg och installationer ...................................... 5<br />

Markanläggningar .................................................................... 20<br />

Byggnaders komponenter:<br />

- Stomme .................................................................................. 100<br />

- Stomkomplettering inkl innervägg ......................................... 50<br />

- Tak .......................................................................................... 45<br />

- Fasad inkl balkonger ............................................................... 50<br />

- Fönster ................................................................................... 50<br />

- VS ........................................................................................... 40<br />

- Badrum/Våtutr ...................................................................... 30<br />

- Kök .......................................................................................... 50<br />

- El ............................................................................................. 50<br />

- Ventilation inkl styr ............................................................... 30<br />

- Hiss ......................................................................................... 40<br />

- Lokalanpassning ..................................................................... 10-20<br />

- Brandlarm .............................................................................. 10<br />

- Nedskrivning ........................................................................... 50<br />

Finansiella instrument<br />

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,<br />

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.<br />

Avkastning på eget kapital<br />

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

Not 2<br />

Uppskattningar och bedömningar<br />

Köpings Bostads AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.<br />

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för<br />

väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under<br />

nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och<br />

andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet<br />

av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att<br />

fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår<br />

tydligt från andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma<br />

att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av<br />

ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår<br />

som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar<br />

både aktuellt och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar<br />

ses över årligen.<br />

Byggnader och mark<br />

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen<br />

av företagets fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av<br />

framtida kassaflödesöverskott.<br />

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets<br />

bokslut.<br />

Totala löner, ersättningar,<br />

sociala avgifter och<br />

pensionskostnader. .............. -73 267 -74 352 -24 540 -26 708<br />

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar, beroende på medarbetarnas<br />

anställningstid i bolaget, från 1 till 6 månader. Vid uppsägning från företagets<br />

sida garanteras verkställande direktören 12 månadslöner.<br />

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Antal Varav Antal Varav<br />

män<br />

män<br />

Styrelseledamöter ...................... 5 60 % 5 60 %<br />

Verkställande direktör<br />

och andra ledande<br />

befattningshavare ...................... 1 100 % 1 100 %<br />

Not 4<br />

Nettoomsättning<br />

KONCERNEN <strong>2017</strong> 2016<br />

I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />

Hyresintäkter <strong>KBAB</strong> ............................................ 232 255 224 178<br />

Förvaltningsintäkter <strong>KBAB</strong>-Service...................... 70 257 69 621<br />

Kabel-TV intäkter KTV ......................................... 44 259 42 315<br />

Summa ............................................................... 346 771 336 114<br />

MODERBOLAGET <strong>2017</strong> 2016<br />

I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />

Totalhyra<br />

Bostäder ............................................................. 167 590 162 008<br />

Lokaler ................................................................ 61 060 59 789<br />

Garage ................................................................ 2 238 2 127<br />

P-platser .............................................................. 2 631 2 256<br />

Debitering koncernföretag .................................. 7 404 7 362<br />

Förvaltningsuppdrag ........................................... - 68<br />

Övriga intäkter ..................................................... 1 956 2 297<br />

Summa intäker.................................................... 242 879 235 907<br />

Inkomstskatter<br />

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som<br />

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser<br />

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida<br />

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt<br />

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.<br />

Kundfordringar och övriga fordringar<br />

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster<br />

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras<br />

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas<br />

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader.<br />

Not 3<br />

Medelantalet anställda, löner, andra<br />

ersättningar & sociala kostnader<br />

Medelantalet anställda<br />

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar *sysselsättningsgrad/antal<br />

dagar i perioden”. Medelantalet anställda, även vikarier,<br />

med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt<br />

till kvittning.<br />

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen<br />

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som<br />

redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten<br />

i eget kapital.<br />

Varulager<br />

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till<br />

det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger<br />

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida<br />

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Kvinnor ................................... 87 85 20 20<br />

Män ........................................ 64 65 17 20<br />

Totalt ..................................... 151 150 37 40<br />

Hyresbortfall <strong>2017</strong> 2016<br />

Bostäder ............................................................. -609 -1 061<br />

Lokaler ................................................................ -901 -1 310<br />

Garage ................................................................ -192 -162<br />

P-platser ............................................................. -258 -275<br />

Intäktsreduktion .................................................. -1 040 -1 560<br />

Summa hyresbortfall ......................................... -3 000 -4 368<br />

Summa ............................................................... 239 879 231 539<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 18 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 19


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Löptider hyreskontrakt<br />

Belopp<br />

Antal<br />

Lokaler 2018 ........................................ 484 163<br />

Lokaler 2019 ........................................ 2 364 67<br />

Lokaler 2020 ........................................ 314 23<br />

Lokaler 2021 ........................................ 699 22<br />

Lokaler 2022 ........................................ 242 7<br />

Lokaler 2023 ........................................ 171 5<br />

Lokaler 2026 ........................................ 151 1<br />

Lokaler 2032 ........................................ 343 2<br />

Lokaler 2033 ........................................ 255 1<br />

Vakant ................................................... 73 19<br />

Bostäder ............................................... 167 590 2 669<br />

Summa .................................................. 172 686 2 979<br />

Not 5<br />

Ersättning till revisorerna<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

PwC<br />

Revisionsuppdraget .................... -244 -346 -118 -193<br />

Övriga tjänster ............................ -166 -89 -132 -56<br />

Summa ....................................... -410 -435 -250 -249<br />

Not 6<br />

Finansiella leasingavtal<br />

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som skuld till<br />

kreditinstitut dels som kortfristig skuld, dels som långfristig skuld.<br />

I koncernens resultat ingår variabla avgifter avseende finansiella leasingavtal<br />

med 360 tkr. Respektive avtal löper på mellan tre och fem år.<br />

Årets kostnader uppgår till cirka 76 tkr.<br />

Not 7<br />

Avskrivningar, nedskrivningar och<br />

återföringar<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Fastigheter nedskrivningar<br />

och återföringar ................... 393 393 393 393<br />

Fastigheter avskrivningar ..... -31 364 -29 865 -31 364 -29 865<br />

Fastigheter utrangeringar .... -2 674 -1 793 -2 674 -1 793<br />

Avskrivning Kabel-TV ............. -4 217 -4 157 - -<br />

Avskrivning inventarier<br />

och fordon ............................ -3 015 -2 924 -297 -315<br />

Summa ................................. -40 877 -38 346 -33 942 -31 580<br />

Not 8<br />

Uppskjuten skatt<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Skillnaden mellan å ena sidan<br />

den inkomstskatt som har<br />

redovisats i resultaträkningen<br />

samt å andra sidan den<br />

inkomstskatt som belöper sig<br />

på verksamheten utgörs av<br />

temporära skillnader avseende<br />

fastigheter. ............................ 9 822 7 252 9 822 7 252<br />

Summa ................................. 9 822 7 252 9 822 7 252<br />

Not 9<br />

Skatt på årets resultat<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Skatt på årets resultat.......... -26 -2 - -<br />

Latent skatt på årets resultat -523 -271 - -<br />

Uppskjuten skatt ................... -2 570 -1 737 -2 570 -1 737<br />

Årets skattekostnad ........... -3 119 -2 010 -2 570 -1 737<br />

Redovisat resultat före skatt 13 876 14 060 11 418 12 826<br />

Skatt beräknad enligt gällande<br />

skattesats (22 %) ................. -3 053 -3 093 -2 512 -2 822<br />

Skatteeffekt av ej avdragsgilla<br />

kostnader och ej skattepliktig<br />

intäkt ..................................... -92 96 -83 98<br />

Skattemässig effekt pga ej<br />

skattepliktiga intäkter ............ 1 - - -<br />

Skattemässig justeringar avs<br />

direktavdrag av aktiverade<br />

komponenter ........................ 1 703 5 036 1 703 5 036<br />

Skattemässiga justeringar avs<br />

fastighetsförsäljning .............. - 525 - 525<br />

Skattemässiga justeringar avs<br />

utrangerade komponenter .... -589 -395 -589 -395<br />

Skattemässiga justeringar<br />

avs avskrivning på<br />

bostadslånepost ..................... 112 112 112 112<br />

Skattemässiga justeringar för<br />

återförda rivningskostnader .. - 43 - 43<br />

Skattemässiga justeringar avs<br />

skillnad mellan skattemässig och<br />

bokföringsmässig avskrivning -145 -139 -145 -139<br />

Skatteeffekt av ökat<br />

underskottsavdrag ................ - -2 458 - -2 458<br />

Skatteeffekt av minskat<br />

underskottsavdrag ................ 1 514 - 1 514 -<br />

Redovisad skattekostnad .... -549 -273 0 0<br />

Not 10 Byggnader och mark<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET<br />

Byggnader ingående<br />

anskaffningsvärden ............................ 1 366 007 1 292 408<br />

Årets förändringar<br />

-Aktiverade projekt ............................. 11 283 134 256<br />

-Aktivering markanläggning ................ - 2 945<br />

-Tillkommande K3-utrangeringar ....... -6 639 -5 084<br />

-Sålda fastigheter .............................. - -58 518<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ........................... 1 370 651 1 366 007<br />

Ingående ned- och avskrivningar ........ -603 351 -586 103<br />

Årets förändringar<br />

-Försäljning Anund .............................. - 8 933<br />

-Avskrivningar ..................................... -31 364 -29 865<br />

-Nedskrivningar .................................. 393 393<br />

-Justering ack avskrivningar<br />

K3 utrangering ................................. 3 965 3 291<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ..................................... -630 357 -603 351<br />

Tomtmark ingående<br />

anskaffningsvärde ............................... 73 978 75 378<br />

-Fastighetsförsäljning .......................... -125 -1 400<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ........................... 73 853 73 978<br />

Utgående restvärde enligt plan ........ 814 147 836 634<br />

Taxeringsvärden<br />

Byggnader ........................................... 638 733 615 308<br />

Mark ................................................... 226 020 168 025<br />

Summa ............................................... 864 753 783 333<br />

Not 11 Kabel-TV anläggning<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

KONCERNEN<br />

Ingående anskaffningsvärde .................. 109 209 108 293<br />

Årets förändringar<br />

-Inköp ..................................................... 10 055 916<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden .............................. 119 264 109 209<br />

Ingående avskrivningar .......................... -69 776 -65 619<br />

Årets förändringar<br />

-Avskrivningar ...................................... -4 217 -4 157<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 993 -69 776<br />

Utgående restvärde enligt plan ........ 45 271 39 433<br />

Not 12<br />

Inventarier, verktyg och installationer<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

KONCERNEN<br />

Ingående anskaffningsvärden ................. 30 389 26 038<br />

Årets förändringar<br />

-Försäljning och utrangering .................. -357 -<br />

-Inköp ..................................................... 2 749 4 351<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden .............................. 32 781 30 389<br />

Ingående avskrivningar .......................... -22 724 -19 800<br />

Årets förändringar<br />

-Försäljning och utrangering .................. 357 -<br />

-Avskrivningar ......................................... -3 015 -2 924<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ......................................... -25 382 -22 724<br />

Utgående restvärde enligt plan ........... 7 399 7 665<br />

MODERBOLAGET<br />

Ingående anskaffningsvärden ................ 2 605 2 376<br />

Årets förändringar<br />

-Inköp ...................................................... 14 230<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden .............................. 2 619 2 606<br />

Ingående avskrivningar ......................... -1 792 -1 478<br />

Årets förändringar<br />

-Avskrivningar ....................................... -297 -315<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ........................................ -2 089 -1 793<br />

Utgående restvärde enligt plan ........... 530 813<br />

Not 13<br />

Pågående nyanläggningar och<br />

förskott avseende materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående nedlagda<br />

kostnader .......................... 14 353 74 080 3 549 74 080<br />

Under året nedlagda<br />

kostnader .......................... 85 461 78 523 67 995 67 719<br />

Byggnader och<br />

kabelinstallationer ............. -21 338 -134 256 -11 283 -134 256<br />

Markanläggningar - -2 945 - -2 945<br />

Under året genomförda<br />

omfördelningar ................. - -1 049 - -1 049<br />

Utgående nedlagda<br />

kostnader ......................... 78 476 14 353 60 261 3 549<br />

Not 14<br />

Aktier och andelar samt andelar i<br />

intressebolag<br />

KONCERNEN<br />

Complus AB, Köpings Kabel-TV äger 20 st aktier, bokfört värde 20 tkr.<br />

Husbyggnadsvaror HBV förening, bokfört värde 40 tkr.<br />

Kapital-/<br />

rösträtts- Antal Bokfört värde<br />

MODERBOLAGET andel aktier <strong>2017</strong> 2016<br />

Köpings Kabel-TV AB ...... 100% 3 000 st 3 000 3 000<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB ............ 100% 20 070 st 2 007 2 007<br />

Övriga andelar: HBV, OK 40 41<br />

Summa ............................ 5 047 5 048<br />

Not 15<br />

Övriga långfristiga fordringar<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

KONCERNEN<br />

Förutbetald leasingavgift ............................. 164 97<br />

Fordran HBV ............................................... 290 344<br />

Summa långfristiga fordringar................... 454 441<br />

MODERBOLAGET<br />

Fordran HBV ............................................... 290 344<br />

Summa långfristiga fordringar................... 290 344<br />

Not 16<br />

Förslag till vinstdisposition<br />

MODERBOLAGET<br />

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />

Balanserat resultat 57 664 748<br />

Årets vinst 8 847 413<br />

66 512 161<br />

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet<br />

disponeras så att:<br />

till aktieägaren utdelas 466 590<br />

i ny räkning överföres 66 045 571<br />

66 512 161<br />

Not 17<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Ett förlikningsavtal har tidigare träffats mellan <strong>KBAB</strong> och den privatperson<br />

som fått 2 200 tkr inbetalda på sitt konto som undertecknades den<br />

20 februari 2006. Avtalet innebar att ytterligare 1 150 tkr betalades<br />

tillbaka den 3 mars 2006. Den resterande delen skall återbetalas till<br />

<strong>KBAB</strong> enligt ett upprättat skuldebrev. Gäldenären har under året avlidit<br />

och fordran har överlämnats till dödsboet. I utgången av <strong>2017</strong> har fordran<br />

bokats som en befarad kundförlust.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 20 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 21


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

REVISIONSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Not 18<br />

Långfristiga skulder<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

KONCERNEN<br />

Räntebindning som förfaller inom 5 år efter balansdagen:<br />

Räntebindning till <strong>2017</strong> .......................... - 256 125<br />

Räntebindning till 2018 .......................... 449 625 115 000<br />

Räntebindning till 2019 .......................... 50 000 -<br />

Räntebindning till 2020 .......................... - 50 000<br />

Räntebindning till 2021 .......................... 150 000 150 000<br />

Räntebindning till 2022 .......................... 50 000 -<br />

Delsumma .............................................. 699 625 571 125<br />

Räntebindning med förfall senare än 5 år efter balansdagen:<br />

Räntebindning till 2023 .......................... 100 000 50 000<br />

Räntebindning till 2024 .......................... - 100 000<br />

Delsumma .............................................. 100 000 150 000<br />

Summa ................................................... 799 625 721 125<br />

Not 19<br />

Eventualförpliktelser<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2017</strong> 2016 <strong>2017</strong> 2016<br />

Garantibelopp Fastigo .......... 1 027 988 336 323<br />

Summa eventualförpliktelser 1 027 988 336 323<br />

Not 20<br />

KONCERNEN<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda<br />

intäkter<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Upplupna räntekostnader .......................... 4 693 5 030<br />

Upplupna semesterlöner ........................... 3 390 3 412<br />

Upplupna sociala avgifter .......................... 1 422 1 352<br />

Periodisering leverantörsskulder ............... - 88<br />

Förutbetalda hyresintäkter ........................ 20 888 20 989<br />

Övriga poster ............................................. 2 240 2 926<br />

Förutbetalda Kabel-TV avgifter .................. 14 942 10 582<br />

Summa ...................................................... 47 575 44 379<br />

MODERBOLAGET<br />

Upplupna räntekostnader .......................... 4 689 5 029<br />

Upplupna semesterlöner ........................... 1 231 1 270<br />

Upplupna sociala avgifter ........................... 387 395<br />

Periodisering leverantörsskulder ............... - 88<br />

Förutbetalda hyresintäkter ........................ 20 888 20 989<br />

Övriga poster ............................................. 3 802 1 044<br />

Summa ...................................................... 30 997 28 815<br />

Not 21<br />

Koncernbidrag<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Koncernbidrag från Köpings Kabel-TV AB 2 712 4 196<br />

Summa ...................................................... 2 712 4 196<br />

Not 22<br />

Ställda säkerheter<br />

Bolaget och koncernen har inga ställda säkerheter.<br />

Till bolagsstämman i<br />

Köpings Bostads AB, org nr 556014-9758<br />

Rapport om <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />

Uttalanden<br />

Jag har utfört en revision av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />

för Köpings Bostads AB för år <strong>2017</strong>.<br />

Enligt min uppfattning har <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />

upprättats i enlighet med <strong>årsredovisning</strong>slagen och ger<br />

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets<br />

och koncernens finansiella ställning per den 31 december <strong>2017</strong><br />

och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt<br />

<strong>årsredovisning</strong>slagen. Koncernredovisningen har upprättats<br />

i enlighet med <strong>årsredovisning</strong>slagen och ger en i alla väsentliga<br />

avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per<br />

den 31 december <strong>2017</strong> och av dess finansiella resultat och<br />

kassaflöde för året enligt <strong>årsredovisning</strong>slagen. Förvaltningsberättelsen<br />

är förenlig med <strong>årsredovisning</strong>ens och koncernredovisningens<br />

övriga delar.<br />

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen<br />

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.<br />

Grund för uttalanden<br />

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing<br />

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa<br />

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är<br />

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt<br />

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska<br />

ansvar enligt dessa krav.<br />

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs<br />

enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka<br />

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter<br />

kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara<br />

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas<br />

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i<br />

<strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen.<br />

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme<br />

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.<br />

Dessutom:<br />

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter<br />

i <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen, vare sig<br />

dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och<br />

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och<br />

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga<br />

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte<br />

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter<br />

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,<br />

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,<br />

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller<br />

åsidosättande av intern kontroll.<br />

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna<br />

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma<br />

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,<br />

men inte för att uttala mig om effektiviteten i<br />

den interna kontrollen.<br />

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som<br />

används och rimligheten i styrelsens och verkställande<br />

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande<br />

upplysningar.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande<br />

direktören använder antagandet om fortsatt drift<br />

vid upprättandet av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen.<br />

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade<br />

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig<br />

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden<br />

som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att<br />

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns<br />

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen<br />

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i <strong>årsredovisning</strong>en<br />

och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn<br />

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera<br />

uttalandet om <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen.<br />

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas<br />

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida<br />

händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan<br />

fortsätta verksamheten.<br />

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret<br />

för att <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen upprättas<br />

och att de ger en rättvisande bild enligt <strong>årsredovisning</strong>slagen.<br />

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna<br />

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en<br />

<strong>årsredovisning</strong> och koncernredovisning som inte innehåller några<br />

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter<br />

eller på fel.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Vid upprättandet av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen<br />

av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.<br />

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som<br />

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda<br />

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift<br />

tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören<br />

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte<br />

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.<br />

Revisorns ansvar<br />

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida<br />

<strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen som helhet inte<br />

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på<br />

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse<br />

som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad<br />

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen<br />

och innehållet i <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen,<br />

däribland upplysningarna, och om <strong>årsredovisning</strong>en och<br />

koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna<br />

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 22 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 23


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis<br />

avseende den finansiella informationen för enheterna eller<br />

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande<br />

avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,<br />

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är<br />

ensam ansvarig för mina uttalanden.<br />

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade<br />

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag<br />

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,<br />

däribland de eventuella betydande brister i den interna<br />

kontrollen som jag identifierat.<br />

Rapport om andra krav enligt lagar och<br />

andra författningar<br />

Uttalanden<br />

Utöver min revision av <strong>årsredovisning</strong>en och koncernredovisningen<br />

har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande<br />

direktörens förvaltning för Köpings Bostads AB för år <strong>2017</strong><br />

samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller<br />

förlust.<br />

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget<br />

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter<br />

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.<br />

Grund för uttalanden<br />

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt<br />

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.<br />

Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen<br />

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort<br />

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner<br />

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning<br />

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är<br />

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens<br />

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av<br />

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,<br />

likviditet och ställning i övrigt.<br />

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen<br />

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att<br />

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation,<br />

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att<br />

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter<br />

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den<br />

verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt<br />

styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de<br />

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras<br />

i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen<br />

ska skötas på ett betryggande sätt.<br />

Revisorns ansvar<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed<br />

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis<br />

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon<br />

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt<br />

avseende:<br />

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse<br />

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.<br />

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,<br />

<strong>årsredovisning</strong>slagen eller bolagsordningen.<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av<br />

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,<br />

är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt<br />

med aktiebolagslagen.<br />

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti<br />

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige<br />

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan<br />

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag<br />

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt<br />

med aktiebolagslagen.<br />

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder<br />

jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk<br />

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen<br />

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar<br />

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande<br />

granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella<br />

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.<br />

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,<br />

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten<br />

och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för<br />

bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,<br />

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är<br />

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för<br />

mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande<br />

bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade<br />

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna<br />

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Köping den 6 mars 2018<br />

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den<br />

22 mars 2018 för fastställelse.<br />

Köping den 28 februari 2018.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ORG NR 556033-7452<br />

Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong>.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.<br />

Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige<br />

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Tobias Söderhäll (S) avgått 170420<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Stefan Lundborg (V)<br />

Birgitta Andersson (C)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

Lennart Eriksson (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Thomas Wihman (MP)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter<br />

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Hans Andersson (Vision)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 23 mars <strong>2017</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />

Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB, 556014-9758.<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under året har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB, KOMMUNFASTIGHETER<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens fastigheter.<br />

Förvaltningsuppdraget omfattar ca 164 000 m² och innebär:<br />

• Driftansvar för fastigheter<br />

• Underhåll av fastigheter<br />

Förvaltning<br />

Vi har under <strong>2017</strong> fortsatt arbetet med kunddialogen och arbetet med<br />

att vara ett företag som levererar service med god kvalité. Resultatet<br />

från kundenkäten som gick ut under hösten <strong>2017</strong> visar att vi är på rätt<br />

väg och har kommit väldigt långt i vårt arbete. Ett ökat samarbete mellan<br />

alla yrkesgrupper har lett till effektiviseringar. Detta visar sig genom att<br />

inom kostnadsramen för uppdraget utför vi tätare lokalvård, höghöjdsstädning<br />

samt storstädningar av kommunens lokaler. Vi arbetar mer systematiskt<br />

med vår arbetsmiljö och kommer under 2018 att genomföra<br />

en extern revision av detta.<br />

Underhåll<br />

Vi har påbörjat ett energisparprojekt i Munktorp. Genom att installera<br />

bergvärme kommer vi att kunna fasa ut användningen av olja. Vi har<br />

utfört såväl planerade som avhjälpande underhåll. Bland annat så har<br />

Karlbergshallen fått ett nytt sportgolv, Ullviskolan har fått ett nytt glastak<br />

och förskolan i Odensvi har fått en förnyad utemiljö.<br />

FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

<strong>2017</strong> 2016 2015<br />

Nettoomsättning (tkr) ......................... 91 582 90 328 88 223<br />

Resultat efter finansiella poster (tkr) .. neg 29 188<br />

Balansomslutning (tkr) ........................ 23 090 15 469 15 209<br />

Medeltal anställda (st) ........................ 105 103 103<br />

Soliditet (%) ........................................ 9,4 14,8 14,9<br />

Avkastning på totalt kapital (%) .......... neg 0,2 1,4<br />

Avkastning på eget kapital (%) ........... neg 1,3 8,3<br />

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.<br />

EKONOMI<br />

Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande<br />

resultaträkning och balansräkning med noter.<br />

Förslag till resultatdisposition<br />

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />

Balanserat resultat ............................................................ -69 753<br />

Årets resultat ....................................................................... 55 617<br />

-14 136<br />

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet<br />

disponeras så att:<br />

i ny räkning överförs ........................................................... -14 137<br />

Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Summa<br />

kapital fond kapital resultat eget kapital<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-01-01 ................................ 2 007 170 -70 - 2 107<br />

Disposition enligt årsstämman ................................... - - - - -<br />

Årets resultat ............................................................. - - - 56 56<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-12-31 ................................ 2 007 170 -70 56 2 163<br />

-14 137<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 24<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 25


RESULTAT- & BALANSRÄKNING<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

BALANSRÄKNING & NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Resultaträkning Not <strong>2017</strong> 2016<br />

Nettoomsättning ................................................................................................. 2 .................. 91 582 .............. 90 328<br />

Rörelsekostnader<br />

Driftkostnader ..................................................................................................... 3, 5 .................. -78 897 .............. -75 994<br />

Underhållskostnader ........................................................................................... 6 .................. -7 409 .............. -7 360<br />

Övrig förvaltning ............................................................................................................................... -4 597 .............. -6 050<br />

Av- och nedskrivningar ........................................................................................ 5 .................. -747 .............. -805<br />

Summa rörelsekostnader .................................................................................................... -91 650 .............. -90 209<br />

Bruttoresultat ............................................................................................................................ -68 .............. 119<br />

Centraladministration .......................................................................................... 4 .................. -69 .............. -88<br />

Rörelseresultat ......................................................................................................................... -137 .............. 31<br />

Resultat från finansiella investeringar<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter ...................................................................................... 2 .............. -<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter .................................................................................. -9 .............. -2<br />

Summa resultat från finansiella investeringar ............................................................ -7 .............. -2<br />

Resultat efter finansiella poster ........................................................................................ -144 .............. 29<br />

Bokslutsdispositioner........................................................................................... 7 .................. 225 .............. -28<br />

Skatt på årets resultat......................................................................................... 8 .................. -25 .............. -1<br />

Årets vinst ............................................................................................................................... 56 .............. 0<br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital Not <strong>2017</strong> 2016<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital (20.070 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................................................................ 2 007 .............. 2 007<br />

Reservfond ....................................................................................................................................... 170 .............. 170<br />

Summa bundet eget kapital ........................................................................................................... 2 177 .............. 2 177<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserat resultat .......................................................................................................................... -70 .............. -70<br />

Årets vinst ................................................................................................................................... 56 .............. -<br />

Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ -14 .............. -70<br />

Summa eget kapital ................................................................................................................ 2 163 .............. 2 107<br />

Obeskattade reserver .............................................................................. 13 ................... - .............. 225<br />

Kortfristiga skulder<br />

Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 8 691 .............. 5 602<br />

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................ 789 .............. 658<br />

Skatteskuld ....................................................................................................................................... 313 .............. 286<br />

Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................ 1 600 .............. 2 317<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 14 ................... 9 534 .............. 4 274<br />

Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 20 927 .............. 13 137<br />

Summa eget kapital och skulder ............................................................................... 23 090 .............. 15 469<br />

Balansräkning Not <strong>2017</strong> 2016<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier, verktyg och installationer ................................................................. 9 .................. 1 245 .............. 1 800<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Fordringar hos koncernföretag ........................................................................... 10 .................. 711 .............. 711<br />

Andra långfristiga fordringar ............................................................................... 12 .................. 164 .............. 97<br />

Summa anläggningstillgångar ............................................................................................ 2 120 .............. 2 608<br />

Omsättningstillgångar<br />

Varulager mm<br />

Bränslelager .................................................................................................................................... 102 .............. 135<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar ................................................................................................................................ 1 .............. 4 144<br />

Fordringar hos koncernföretag ....................................................................................................... - .............. 603<br />

Övriga kortfristiga fordringar ........................................................................................................... 607 .............. 303<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................................................................................ 4 453 .............. 739<br />

Summa kortfristiga fordringar ...................................................................................................... 5 163 .............. 5 924<br />

Kassa och bank ................................................................................................. 11 .................. 15 807 .............. 6 937<br />

Summa omsättningstillgångar ........................................................................................... 20 970 .............. 12 861<br />

Summa tillgångar ................................................................................................................ 23 090 .............. 15 469<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 26 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 27


NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Not 1<br />

Redovisnings- och värderingsprinciper<br />

<strong>KBAB</strong> Service ABs <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen<br />

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning<br />

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i<br />

jämförelse med föregående år. Under <strong>2017</strong> har resultaträkningen omklassificerats<br />

för att vara bättre anpassat mot övriga SABO-bolag för att<br />

få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret justerats.<br />

Intäkter<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter<br />

som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive<br />

kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen<br />

(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms<br />

genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade<br />

totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på<br />

ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som<br />

motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer<br />

att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas<br />

omgående som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är<br />

hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete<br />

utförs och material levereras eller förbrukas.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

Ersättningar till anställda<br />

Kortfristiga ersättningar<br />

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,<br />

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas<br />

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell<br />

förpliktelse att betala ut ersättning.<br />

Ersättningar efter avslutad anställning<br />

I <strong>KBAB</strong> Service AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat<br />

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala<br />

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt<br />

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de<br />

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna<br />

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen<br />

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner<br />

i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna<br />

innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som<br />

avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningav vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en<br />

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande<br />

eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte<br />

mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida<br />

ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget<br />

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen<br />

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som<br />

skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.<br />

Inkomstskatter<br />

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som<br />

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser<br />

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra<br />

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt<br />

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.<br />

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt<br />

till kvittning.<br />

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen<br />

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som<br />

redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten<br />

i eget kapital.<br />

Varulager<br />

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det<br />

lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat<br />

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras<br />

till förvärvet av tillgången.<br />

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter<br />

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar<br />

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens<br />

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp<br />

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna<br />

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod<br />

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Inventarier, verktyg och installationer 5<br />

Finansiella instrument<br />

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,<br />

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.<br />

Kundfordringar och övriga fordringar<br />

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster<br />

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras<br />

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas<br />

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger<br />

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida<br />

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Soliditet<br />

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />

i förhållande till balansomslutningen.<br />

Avkastning på totalt kapital<br />

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Avkastning på eget kapital<br />

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

Not 2<br />

Nettoomsättning<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Intäkter från fastighetssamordningen 43 107 44 217<br />

Intäkter till Städ från FSAM 17 914 17 006<br />

Koncerninterna intäkter 21 330 20 617<br />

Intäkter till Städ från verksamheter 8 806 8 217<br />

Övriga intäkter 426 271<br />

Summa 91 583 90 328<br />

Not 3<br />

Medelantal anställda, löner, andra<br />

ersättningar & sociala kostnader<br />

Medelantalet anställda<br />

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad/<br />

antal dagar i perioden”. Medeltalet anställda, även vikarier,<br />

med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Kvinnor .............................................................. 66 65<br />

Män ................................................................... 39 38<br />

Totalt ................................................................ 105 103<br />

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Löner och ersättningar har uppgått till<br />

Övriga anställda ................................................ -31 866 -31 010<br />

Totala löner och ersättningar .......................... -31 761 -30 907<br />

Sociala avgifter enligt lag och avtal ................... -11 462 -11 072<br />

Pensionskostnader (varav för styrelse och<br />

verkställande direktör 0 kr (0 kr )) ................... -261 -376<br />

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter<br />

och pensionskostnader .................................... -43 484 -42 355<br />

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarnas<br />

anställningstid i bolaget, från 1 till 3 månader. Verkställande direktören<br />

har inte erhållit någon lön eller förmån från bolaget.<br />

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Antal på Varav Antal på Varav<br />

balansdagen män balansdagen män<br />

Styrelseledamöter ...................... 5 60 % 5 60 %<br />

Verkställande direktör<br />

och andra ledande<br />

befattningshavare ...................... 1 100 % 1 100 %<br />

Not 4<br />

Ersättning till revisorerna<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

PwC<br />

Revisionsuppdraget ............................................ 69 88<br />

Summa .............................................................. 69 88<br />

Not 5<br />

Avskrivningar<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Inventarier och verktyg ...................................... -287 -321<br />

Bilar och andra transportmedel ........................ -460 -484<br />

Summa avskrivningar........................................ -747 -805<br />

Not 6<br />

Underhållskostnader<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Oplanerat underhåll/reparationer ..................... -5 508 -7 016<br />

Planerat underhåll ............................................. -1 902 -344<br />

Summa .............................................................. -7 410 -7 360<br />

Not 7<br />

Bokslutsdispositioner<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Skillnad mellan bokförda avskrivningar<br />

och avskrivningar enligt plan 225 -28<br />

Not 8<br />

Skatt på årets resultat<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Aktuell skatt för året 25 1<br />

Not 9<br />

Inventarier, verktyg och installationer<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående anskaffningsvärden .............................. 5 770 5 327<br />

Årets förändringar<br />

-Försäljningar och utrangeringar ......................... 357 -<br />

-Inköp ................................................................... 192 444<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ... 6 319 5 771<br />

Ingående avskrivningar ........................................ -3 970 -3 166<br />

-Avskrivningar ...................................................... -747 -805<br />

-Försäljningar och utrangeringar -357 -<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ................ -5 074 -3 971<br />

Utgående restvärde enligt plan ......................... 1 245 1 800<br />

Not 10 Fordringar och skulder koncernföretag<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående långfristig fordran ................................ 711 711<br />

Utgående fordran ............................................... 711 711<br />

Not 11 Likvida medel<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Kassamedel ......................................................... - -<br />

Banktillgodohavanden........................................... 15 807 6 937<br />

Likvida medel vid årets slut ............................... 15 807 6 937<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit uppgår till 7 000 tkr<br />

(7 000 tkr).<br />

Not 12<br />

Övriga långfristiga fordringar<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Förutbetald leasing ............................................. 164 97<br />

Summa långfristiga fordringar........................... 164 97<br />

Not 13<br />

Obeskattade reserver<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ackumulerad skillnad mellan bokförda<br />

avskrivningar och avskrivningar enligt plan ......... - 225<br />

Summa ................................................................ 0 225<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 0 tkr (50 tkr) och har<br />

beräknats med 22 % på obeskattade reserver.<br />

Not 14<br />

Upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Upplupna semesterlöner...................................... 1 880 1 886<br />

Upplupna sociala avgifter .................................... 947 877<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter ............................................ 6 708 1 511<br />

Summa ............................................................... 9 535 4 274<br />

Not 15<br />

Eventualförpliktelser<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Garantibelopp Fastigo ......................................... 620 599<br />

Summa ansvarsförbindelser .............................. 620 599<br />

Not 16<br />

Ställda säkerheter<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 28 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 29


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

RESULTAT- & BALANSRÄKNING<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ORG NR 556416-0769<br />

Styrelsen och verkställande direktören avger följande <strong>årsredovisning</strong>.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter<br />

Ersättare<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson, ledamot (S)<br />

Birgitta Andersson (C)<br />

Tobias Söderhäll (S) avgått 170420<br />

Malin Vikman (S)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Årsstämma hölls den 23 mars <strong>2017</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie<br />

Ersättare<br />

Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Emil Forsling, auktoriserad revisor<br />

Bo Nilsson, lekmannarevisor<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB med organisationsnummer<br />

556014-9758.<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

Television<br />

Programbolagen fortsätter på den redan inslagna vägen att allt fler kanaler<br />

enbart ska sändas i HD-kvalitét. Vi utgår från att HD-formatet inom<br />

kort kommer att vara standardformatet i våra digitala utsändningar. Vi<br />

ser även ett behov av att på sikt minska ned antalet analoga kanaler då<br />

det dels är kostsamt att omvandla kanaler till analogt format, samtidigt<br />

som vi skulle kunna använda det frigjorda frekvensutrymmet till ytterligare<br />

dataöverföring.<br />

Bredband och IP-telefoni<br />

Bredbandsmarknaden fortsätter att växa och vi kan när året summeras<br />

konstatera att ytterligare ca 600 kunder har valt oss som sin bredbandsleverantör.<br />

Vad gäller IP-telefoni har vi sett en viss ökning i antalet<br />

kunder under året, främst beroende på att priset för fast telefoni i kopparnätet<br />

gått upp.<br />

FLERÅRSJÄMFÖRELSE<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

<strong>2017</strong> 2016 2015<br />

Nettoomsättning (tkr) .......................... 47 712 45 567 42 875<br />

Resultat efter finansiella poster (tkr) .. 5 313 5 401 2 393<br />

Balansomslutning (tkr) ......................... 85 941 76 728 55 869<br />

Medeltal anställda (st) ......................... 9 8 8<br />

Soliditet (%) ......................................... 34,8 36,3 48,2<br />

Avkastning på totalt kapital (%) ........... 6,2 7,2 4,3<br />

Avkastning på eget kapital (%) ............ 17,8 19,4 8,9<br />

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.<br />

EKONOMI<br />

Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande<br />

resultaträkningar och balansräkningar med noter.<br />

Resultaträkning Not <strong>2017</strong> 2016<br />

1<br />

Nettoomsättning .............................................................................................. 2 ................. 47 712 .............. 45 567<br />

Rörelsekostnader<br />

Driftkostnader ................................................................................................... 4 ................. -26 158 .............. -22 369<br />

Övrig förvaltning ................................................................................................ 4 ................. -4 573 .............. -6 381<br />

Personalkostnader ............................................................................................ 3 ................. -5 455 .............. -5 326<br />

Av- och nedskrivning ......................................................................................... 5 ................. -6 189 .............. -5 961<br />

Summa rörelsekostnader ................................................................................................... -42 375 .............. -40 037<br />

Rörelseresultat ........................................................................................................................ 5 337 .............. 5 530<br />

Resultat från finansiella investeringar<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter ..................................................................................... 33 .............. 17<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter .................................................................................. -57 .............. -146<br />

Summa resultat från finansiella investeringar ........................................................... -24 .............. -129<br />

Resultat efter finansiella poster ....................................................................................... 5 313 .............. 5 401<br />

Bokslutsdispositioner ......................................................................................... 6 ................. -5 312 .............. -5 400<br />

Skatt på årets resultat ..................................................................................... 7 ................. -1 .............. -1<br />

Årets resultat ........................................................................................................................... 0 .............. 0<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD<br />

<strong>2017</strong> har präglats av fortsatt fiberutbyggnad i oförminskad takt. Flera<br />

aktörer har valt att påbörja fiberutbyggnad i vårt närområde, framförallt<br />

på landsbygden. Detta har medfört en kraftigt ökad efterfrågan även<br />

hos oss, vad gäller anslutning till vårt nät på landsbygden. Glädjande nog<br />

har vi i många fall även kunnat leverera dessa anslutningar, mycket tack<br />

vare redan gjorda investeringar i form av nedlagd kanalisation som ofta<br />

förlagts genom samförläggning med andra ledningsägare.<br />

Investeringen i en fiberförbindelse mellan Köping och Arboga har fallit väl ut<br />

och medfört att vi kunnat ansluta ett 20-tal fastigheter längs sträckan under<br />

året. Flera områden längs sträckan är projekterade och till viss dess schaktade<br />

för att möjliggöra ytterligare anslutningar under 2018 och framåt.<br />

Egen kanalisation har etablerats mellan Köping och Kungsör vilket medför<br />

att vi under 2018 kommer att knyta ihop Köping och Kungsör med<br />

egen fiber. En ny nod har etablerats i Odensvi för anslutning av fastigheter<br />

i Odensvi med omnejd, varav ett 20-tal fastigheter redan blivit anslutna<br />

och många fler är planerade. Ett 20-tal fastigheter i Törunda-Brydinge<br />

i Munktorp har anslutits till vårt fibernät.<br />

Projektet med att ansluta ca 350 fastigheter i Himmeta-Bro har fortgått<br />

under året. Samtliga tre etapper börjar bli klara och en slutbesiktning beräknas<br />

ske i början av 2018. Under <strong>2017</strong> har vi sammanlagt genomfört<br />

500 fiberanslutningar utöver Himmeta-projektet.<br />

Parallellt med alla projekt på landsbygden så har även satsningen på<br />

fiberutbyggnad i tätorterna fortgått. Utöver villaägare har ett antal bostadsrättsföreningar<br />

valt att ansluta sig till vårt fibernät. Allt handlar<br />

dock inte om fiberutbyggnad. Vår plattform för kabelmodem har bytts ut<br />

till den absolut senaste tekniken för att möta efterfrågan på snabbare<br />

och robustare bredbandstjänster även för de kunder som inte har valt att<br />

satsa på en fiberanslutning.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />

Balanserat resultat ..................................................... 3 229 748<br />

Årets resultat .............................................................. -173<br />

3 229 575<br />

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att<br />

resutatet disponeras så att:<br />

i ny räkning överförs .................................................... 3 229 575<br />

3 229 575<br />

Upprättad <strong>årsredovisning</strong> innebär att ett koncernbidrag på 2 752 908<br />

kronor har lämnats till Köpings Bostads AB.<br />

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen<br />

Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande<br />

lämnats med 2 752 908 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital<br />

per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med<br />

2 147 268 kronor.<br />

Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar<br />

bolagets soliditet. Soliditeten är dock mot bakgrund av att bolagets<br />

verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten<br />

i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.<br />

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag,<br />

ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort<br />

och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna<br />

värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som<br />

anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Fritt eget Årets Summa<br />

kapital kapital resultat eget kapital<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-01-01 ................................ 3 000 3 229 - 6 229<br />

Disposition enligt årsstämman ................................... - - - -<br />

Årets resultat ............................................................. - - - -<br />

Eget kapital <strong>2017</strong>-12-31 ................................ 3 000 3 229 - 6 228<br />

Balansräkning Not <strong>2017</strong> 2016<br />

Tillgångar 1<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Kabel-TV-anläggning .......................................................................................... 8 ................. 45 271 .............. 39 432<br />

Inventarier, verktyg och installationer ............................................................... 9 ................. 5 623 .............. 5 052<br />

Pågående arbeten ............................................................................................. 10 ................. 18 214 .............. 10 804<br />

Summa materiella anläggningstillgångar ..................................................................................... 69 108 .............. 55 288<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Övriga långfristiga värdepappersinnehav ........................................................... 11 ................. 20 .............. 20<br />

Summa anläggningstillgångar ........................................................................................... 69 128 .............. 55 308<br />

Omsättningstillgångar<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar ............................................................................................................................... 9 954 .............. 8 916<br />

Fordringar hos koncernföretag ...................................................................................................... 51 .............. 3 841<br />

Aktuella skattefordringar ................................................................................................................ 54 .............. 67<br />

Övriga kortfristiga fordringar .......................................................................................................... 76 .............. 963<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ............................................................................... 1 674 .............. 1 641<br />

Summa kortfristiga fordringar 11 809 .............. 15 428<br />

Kassa och bank ................................................................................................ 12 ................. 5 004 .............. 5 992<br />

Summa omsättningstillgångar .......................................................................................... 16 813 .............. 21 420<br />

Summa tillgångar ............................................................................................................... 85 941 .............. 76 728<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 30 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 31


BALANSRÄKNING OCH NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Eget kapital och skulder Not <strong>2017</strong> 2016<br />

Eget kapital 1<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital (3 000 aktier med kvotvärde 1000 kr) ........................................................................ 3 000 .............. 3 000<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust ........................................................................................................... 3 230 .............. 3 229<br />

Årets resultat .................................................................................................................................... - .............. -<br />

Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ 3 230 3 229<br />

Summa eget kapital ................................................................................................................ 6 230 .............. 6 229<br />

Obeskattade reserver .............................................................................. 13 ................... 30 365 ............. 27 766<br />

Långfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut ..................................................................................... 14 ................... 15 000 .............. 15 000<br />

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................ 12 073 .............. 9 361<br />

Summa långfristiga skulder ................................................................................................. 27 073 .............. 24 361<br />

Kortfristiga skulder<br />

Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 4 617 .............. 5 606<br />

Skuld till koncernföretag ................................................................................................................... 308 .............. -<br />

Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................ 1 826 .............. 1 476<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 15 .................. 15 522 .............. 11 290<br />

Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 22 273 .............. 18 372<br />

tida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget<br />

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen<br />

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som<br />

skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.<br />

Inkomstskatter<br />

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som<br />

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser<br />

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida<br />

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt<br />

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.<br />

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt<br />

till kvittning.<br />

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen<br />

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion<br />

som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten<br />

i eget kapital.<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat<br />

med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.<br />

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden<br />

uppgår till 5 år.<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat<br />

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan<br />

hänföras till förvärvet av tillgången.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger<br />

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida<br />

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Soliditet<br />

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)<br />

i förhållande till balansomslutningen.<br />

Avkastning på totalt kapital<br />

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Avkastning på eget kapital<br />

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

Not 2<br />

Nettoomsättning<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Abonnemangsintäkter TV .................................. 13 737 13 299<br />

Abonnemangsintäkter Data ............................... 24 492 22 675<br />

Övriga intäkter ................................................... 9 482 9 593<br />

Summa .............................................................. 47 711 45 567<br />

Not 3<br />

Medelantalet anställda, löner, andra<br />

ersättningar & sociala kostnader<br />

Medelantalet anställda<br />

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad/<br />

antal dagar i perioden” Medelantalet anställda, även<br />

vikarier, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till<br />

Summa eget kapital och skulder ...............................................................................85 941.............. 76 728<br />

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter<br />

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar<br />

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Kvinnor ..................................................... 1 1<br />

Män .......................................................... 8 7<br />

Totalt ........................................................ 9 8<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Not 1<br />

Redovisnings- & värderingsprinciper<br />

Köpings Kabel-TV ABs <strong>årsredovisning</strong> har upprättats enligt Årsredovisningslagen<br />

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning<br />

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i<br />

jämförelse med föregående år. Under <strong>2017</strong> har resultaträkningen omklassificerats<br />

för att få en bättre jämförbarhet med liknande verksamheter.<br />

Därför har jämförelseåret justerats.<br />

Intäkter<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som<br />

är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad<br />

i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv<br />

vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att<br />

nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I<br />

de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas<br />

intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna<br />

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En<br />

befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs<br />

och material levereras eller förbrukas.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

Varor<br />

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår<br />

från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.<br />

Köpings Kabel-TV ABs försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet<br />

vid försäljningstillfället.<br />

Ersättningar till anställda<br />

Kortfristiga ersättningar<br />

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,<br />

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas<br />

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell<br />

förpliktelse att betala ut ersättning.<br />

Ersättningar efter avslutad anställning<br />

I Köpings Kabel-TV AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat<br />

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala<br />

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt<br />

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de<br />

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna<br />

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen<br />

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.<br />

Köpings Kabel-TV AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner<br />

i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna<br />

innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som<br />

avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en<br />

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande<br />

eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte<br />

mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon fram-<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens<br />

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp<br />

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna<br />

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod<br />

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Kabel-TV-anläggning, kabel ........................................... 20 år<br />

Kabel-TV-anläggning, elektronik ..................................... 10 år<br />

Kabel-TV-anläggning, elektronik Kungsör .......................... 3 år<br />

Inventarier, installationer och fordon ............................... 5 år<br />

Finansiella instrument<br />

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,<br />

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.<br />

Kundfordringar och övriga fordringar<br />

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster<br />

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras<br />

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas<br />

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader.<br />

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />

Övriga anställda .......................................... -3 553 -3 551<br />

Totala löner och ersättningar ...................... -3 553 -3 551<br />

Pensionskostnader ..................................... -430 -415<br />

Sociala avgifter enligt lag och avtal ................. -1 260 -1 221<br />

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter<br />

och pensionskostnader ............................... -5 243 -5 187<br />

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarens<br />

sammanlagda anställningstid i bolaget, från 1 till 3 månader. Verkställande<br />

direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

Not 4<br />

Ersättning till revisorerna<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

PwC<br />

Revisionsuppdraget ........................................... 58 65<br />

Övriga tjänster ................................................... 34 34<br />

Summa ............................................................. 92 99<br />

Not 5<br />

Avskrivningar<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Kabel- TV anläggning ......................................... -4 217 -4 157<br />

Inventarier, installationer och fordon ................. -1 971 -1 804<br />

Summa avskrivningar ....................................... -6 188 -5 961<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 32 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 33


NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

FEMÅRSÖVERSIKT<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Not 6<br />

Bokslutsdispositioner<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och<br />

avskrivningar enligt plan .................................... -2 600 -1 204<br />

Lämnade koncernbidrag .................................... -2 712 -4 196<br />

Summa ............................................................. -5 312 -5 400<br />

Not 7<br />

Skatt på årets resultat<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Aktuell skatt för året ......................................... 1 1<br />

Summa ............................................................. 1 1<br />

Not 8<br />

Kabel-TV-anläggning<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående anskaffningsvärden ............................ 109 209 108 293<br />

Årets förändringar<br />

- Inköp ................................................................ 10 055 916<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 264 109 209<br />

Ingående avskrivningar ...................................... -69 776 -65 620<br />

Årets förändringar<br />

-Avskrivningar..................................................... -4 217 -4 157<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -73 993 -69 777<br />

Utgående restvärde enligt plan ...................... 45 271 39 432<br />

Not 9<br />

Inventarier, installationer och fordon<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående anskaffningsvärden ............................ 22 012 18 334<br />

Årets förändringar<br />

-Inköp.................................................................. 2 543 3 678<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden . 24 555 22 012<br />

Ingående avskrivningar ...................................... -16 960 -15 156<br />

Årets förändringar<br />

-Försäljningar och utrangeringar ....................... -1 -<br />

-Avskrivningar .................................................... -1 971 -1 804<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -18 932 -16 960<br />

Utgående restvärde enligt plan ....................... 5 623 5 052<br />

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott<br />

avseende materiella anläggningstillgångar<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ingående nedlagda kostnader ........................... 10 804 -<br />

Under året nedlagda kostnader ....................... 7 411 10 804<br />

Utgående nedlagda kostnader ........................ 18 215 10 804<br />

Not 11 Övriga långfristiga värdepappersinnehav<br />

Not 13 Obeskattade reserver<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Ackumulerad skillnad mellan bokförda<br />

avskrivningar och avskrivningar enligt plan ........ 30 365 27 765<br />

Summa .............................................................. 30 365 27 765<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 6 680 tkr (6 108 tkr)<br />

och har beräknats med 22,0 %.<br />

Not 14<br />

Långfristiga skulder<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Räntebindning som förfaller inom 5 år efter<br />

balansdagen:<br />

Räntebindning till 2018 ...................................... 15 000 15 000<br />

Summa .............................................................. 15 000 15 000<br />

Not 15 Upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Upplupna räntekostnader .................................. 4 1<br />

Förutbetalda intäkter ......................................... 14 942 10 582<br />

Upplupna semesterlöner ................................... 279 256<br />

Upplupna sociala avgifter ................................... 88 81<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter .......................................... 209 370<br />

Summa .............................................................. 15 522 11 290<br />

Not 16<br />

Eventualförpliktelser<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Garantibelopp Fastigo ........................................ 71 66<br />

Summa ansvarsförbindelser .............................. 71 66<br />

Not 17<br />

Ställda säkerheter<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

FÖRVALTAT BESTÅND <strong>2017</strong> 2016 2015 2014 2013<br />

Antal uthyrningsenheter<br />

Bostäder 2 669 2 669 2 588 2 588 2 605<br />

Lokaler 325 323 298 293 279<br />

Garage 565 563 565 599 604<br />

P-platser 2 168 2 168 2 083 2 018 2 016<br />

Yta i m 2<br />

Bostäder 174 037 173 951 168 930 168 930 170 071<br />

Lokaler 68 289 68 315 67 513 67 471 67 533<br />

Vägd yta 245 102 245 043 239 216 239 271 240 504<br />

Resultaträkning<br />

Nettoomsättning Mkr 240 232 227 225 217<br />

Driftnetto Mkr 78 74 66 67 70<br />

Resultat efter finansiella poster Mkr 8,7 8,6 7,2 7,9 8,0<br />

Balansräkning<br />

Balansomslutning Mkr 991 892 923 836 843<br />

Bokfört värde fastigheter Mkr 814 837 782 783 790<br />

Skulder till kreditinstitut Mkr 783 705 728 654 654<br />

Nyckeltal<br />

Driftnetto kr/m2 319 301 275 280 291<br />

Justerat eget kapital Mkr 133 125 114 113 105<br />

Soliditet % 13,4 % 14,0 % 12,4 % 13,5 % 12,5 %<br />

Direktavkastning fastigheter % 9,6 % 8,8 % 8,4 % 8,6 % 8,9 %<br />

Avkastning på eget kapital % 6,5 % 6,9 % 6,3 % 7,0 % 7,6 %<br />

Avkastning på totalt kapital % 2,8 % 3,1 % 2,8 % 3,9 % 4,1 %<br />

Skuldränta % 2,63 % 2,67 % 2,71 % 3,62 % 3,91 %<br />

Belåningsgrad bokfört värde % 96,2 % 84,3 % 93,1 % 83,6 % 82,8 %<br />

Bostadshyra i snitt kr/m 2 971 965 943 935 923<br />

Hyresbortfall bostäder % 0,36 % 0,65 % 1,39 % 1,60 % 1,72 %<br />

Omflyttning bostäder % 18 % 21 % 18 % 19 % 22 %<br />

Antal anställda 37 40 43 43 43<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Complus AB, 20 st á nom 1 000 kr ................ 20 20<br />

Summa .............................................................. 20 20<br />

Not 12<br />

Likvida medel<br />

<strong>2017</strong> 2016<br />

Kassamedel ....................................................... - 2<br />

Banktillgodohavanden ........................................ 5 004 5 990<br />

Likvida medel vid årets slut ............................... 5 004 5 992<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit uppgår till 5.000 tkr<br />

(5.000 tkr) inom koncernkontosystemet.<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Driftnetto kr/m 2 .....................................................<br />

Justerat eget kapital Mkr ........................................<br />

Soliditet % ................................................................<br />

Direktavkastning fastigheter % ................................<br />

Avkastning på eget kapital % ...................................<br />

Avkastning på totalt kapital % ..................................<br />

Skuldränta % ............................................................<br />

Belåningsgrad bokfört värde % ...............................<br />

Bostadshyra i snitt kr/m2 ......................................<br />

Hyresbortfall bostäder % .........................................<br />

Omflyttning bostäder % ...........................................<br />

Antal anställda .........................................................<br />

Nettomsättning med avdrag för fastighetsskatt, underhålls- & driftkostnader.<br />

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />

Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnad och mark).<br />

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med<br />

avdrag för latent skatt).<br />

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Kapitalkostnader i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.<br />

Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värde.<br />

Snitthyra per 1 mars kommande år.<br />

Hyresbortfall i förhållande till totala intäkter för bostäder.<br />

Antal avflyttningar i förhållande till antal bostäder.<br />

Medeltal anställda beräknat på heltidsanställning.<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 34<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 35


STYRELSE, LEDNING & PERSONALREPRESENTANTER<br />

Elizabeth Ola Börje<br />

Stefan<br />

Peter Lena Thomas Linda<br />

Styrelse<br />

Ordinarie ledamöter<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Stefan Lundborg (V)<br />

Ersättare<br />

Malin Vikman (S)<br />

Lennart Eriksson (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Thomas Wihman (MP)<br />

Ledning <strong>2017</strong><br />

Peter Landin,<br />

Verkställande direktör<br />

Lena Ekman,<br />

Marknadschef<br />

Thomas Wahlberg,<br />

Förvaltningschef<br />

Birgitta<br />

Birgitta Andersson (C)<br />

Linda Ohlsson,<br />

Ekonomichef<br />

Daniel<br />

Daniel Nordqvist,<br />

Kabel-TV-chef<br />

Personalrepresentanter<br />

Pekka Partanen (ordinarie) Kommunal Bergslagen Sektion Köping<br />

Hans Andersson (ordinarie) Vision<br />

Tommy Nilsson (ordinarie) Målareförbundet<br />

Ingela Alm-Puurunen (ersättare) Kommunal Bergslagen Sektion Köping<br />

Malin<br />

Niina Koskinen (ersättare) Vision<br />

Pekka<br />

Lennart<br />

David<br />

Thomas<br />

Hans<br />

Tommy<br />

Ingela<br />

Niina<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 36 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 37


LÄGENHETSSTATISTIK<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme<br />

uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2018-03-01<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

Fastighet 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra Antal<br />

per m 2<br />

Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

år<br />

Värdeår kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

Adils 15 8 8 390 49 999 1945 1977 188 15,7<br />

Adils 16 2 578 1946 1976 188 14,4<br />

Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 878 5 90 3 45 11 1943 1988 142 7,1<br />

Ale 9 6 34 25 4 69 4 725 68 1 024 20 1 889 80 1947 1992 107 18,5<br />

Alfhem 7 6 12 18 942 52 941 2 25 12 1945 1987 155 24,6<br />

Anar 1 14 14 28 1 234 44 966 3 449 1943 1992 209 21,6<br />

Anund 1(Nordlund) 2 2 552 1992 1992 139 64,0<br />

Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 056 3 1 209 9 1950 1992 138 21,1<br />

Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 887 4 385 100 1972 1972 174 **** 43,3<br />

Bergtorpet 1:2 6 31 10 3 50 3 189 64 852 8 370 2 40 3 1956 2006 149 15,8<br />

Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 856 12 216 10 1960 2006 149 4,4<br />

Bergtorpet 1:4 10 200 45 1960 1960 0 0<br />

Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 963 4 560 51 895 59 1980 1980 157 7,8<br />

Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 924 9 982 12 253 100 1964 1964 132 11,2<br />

Blenda 15 15 13 20 6 54 3 815 71 1 013 14 3 462 117 1 416 35 1970 1970 121 **** 55,0<br />

Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 010 1 276 11 1930 2004 183 16,4<br />

Citronfjärilen 1 3 16 3 22 2 016 92 970 22 330 4 1982 1982 157 9,8<br />

Drotten 7 22 16 7 3 1 49 2 990 61 989 1 67 31 1989 1989 126 15,7<br />

Ekbacken 24:1 11 30 20 6 67 4 577 68 874 3 9 96 1968 2007 120 6,1<br />

Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 877 3 582 1952 2011 168 21,5<br />

Gruset 3 1 492 1994 1994 180 *<br />

Grönsiskan 39 8 8 412 52 1 014 3 103 8 1942 1979 184 29,8<br />

Hake 5 32 42 7 81 5 020 62 1 460 85 2016 2016 55 13,0<br />

Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 933 10 202 72 1959-60 1980 175 13,5<br />

Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 939 9 189 10 202 94 1959-60 1980 175 14,1<br />

Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 978 2 23 20 405 32 1959-60 1980 175 16,4<br />

Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 895 1 187 12 1925 1992 139 16,9<br />

Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 981 1 523 23 1890 1992 141 36,9<br />

Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 973 2 74 4 79 14 1948 2010 162 17,6<br />

Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 975 4 484 8 1949 2009 171 8,7<br />

Kvarnen 8 1 10 1 12 665 55 937 4 102 1948 1978 150 11,4<br />

Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 1 012 15 163 4 87 6 1947 2010 140 6,8<br />

Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 1 014 4 404 8 138 29 1949-52 1993 165 11,9<br />

Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 1 020 39 2 028 29 377 130 1957-58 1980 155 12,5<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

Fastighet 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra Antal<br />

per m 2<br />

Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

år<br />

Värdeår kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 932 54 727 1963 1994 151 14,9<br />

Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 950 3 139 3 52 50 1962 1995 143 9,3<br />

Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 992 7 1 100 3 64 69 1961-62 1996 143 17,4<br />

Lingonet 4 4 1 19 20 3 47 4 070 87 899 3 194 50 1964 2010 151 13,2<br />

Loke 1 2 859 5 1981 1981 * 22,6<br />

Menja 5 4 8 9 21 1 344 64 911 15 1 452 1939 1985 155 11,5<br />

Munktps prästg 1:11 6 6 1 13 705 54 809 5 274 5 100 1960 1994 ** 55,0<br />

Nibbletorget 1:11 18 2 132 35 1968 1980 * 23,0<br />

Nide 12 13 13 325 25 1 186 5 192 3 1942 2000 171 20,6<br />

Nide 17 13 13 336 26 1 130 3 91 1943 2000 171 18,1<br />

Nide 20 4 4 8 460 58 971 2 17 1944 1982 171 12,7<br />

Nide 21 8 8 408 51 1 001 1 49 1944 1986 171 14,6<br />

Nide 22 8 8 16 1 005 63 953 4 92 23 1944-45 1989 171 26,4<br />

Nygård 1 9 33 40 15 1 98 8 079 82 836 12 4 499 55 636 85 1966-70 2004 161 24,8<br />

Nygård 2 3 19 12 21 55 4 766 87 810 15 2 861 43 516 87 1966-70 2004 161 19,4<br />

Nygård 3 6 12 29 8 55 4 228 77 922 22 12 756 27 324 117 1966-70 1995 219 12,2<br />

Nygård 4 6 18 36 4 4 68 5 480 81 917 9 8 963 39 681 115 1966-70 1995 161 25,9<br />

Nygård 8 2 7 140 86 1966-70 2005 219 *<br />

Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 070 1 176 1953 1988 172 14,5<br />

Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 977 7 397 3 51 72 1954 1988 159 15,9<br />

Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 938 1 245 6 87 21 1955 1985 148 7,6<br />

Ran 10 2 527 1994 1994 126 ****156,5<br />

Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 1 006 3 66 13 205 21 1956 1994 175 13,7<br />

Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 972 2 221 30 1953 1994 159 15,2<br />

Sorby 2:79 3 8 11 592 54 791 1 20 1967 1984 ** 195,2<br />

Sorby 2:89 2 2 151 1958 1996 *** *<br />

Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 1 020 1 1 679 1983 1983 106 42,0<br />

Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 912 62 1988 1988 113 10,9<br />

Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 1 024 1 33 48 1961-62 1994 124 13,4<br />

Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 1 000 5 1 076 40 1983-86 1986 144 11,5<br />

Äppelblomsviveln 1 4 16 10 30 2 620 87 1 046 30 1992 1992 178 3,6<br />

Öster Kolsva 6:2 40 40 1 315 33 1 783 2 633 1993 1993 133 64,5<br />

Totalt 454 1 070 898 200 47 2 669 174 037 65 971 325 68 289 565 8 329 2 168 Medel 145 Medel 19,7<br />

*Betalas av hyresgäst **Eluppvärmd ***Bergvärme ****Hyresgästernas el ingår<br />

Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 38SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning <strong>2017</strong> - SID 39


<strong>2017</strong> i korthet<br />

JANUARI<br />

Boendeinformation<br />

Vår språkguide och en representant<br />

från Hyresgästföreningen informerade<br />

om bland annat sopsortering vid fyra olika<br />

tillfällen.<br />

FEBRUARI<br />

Första spadtaget<br />

En solig vinterdag togs det symboliska<br />

första spadtaget för två nya hyreshus<br />

innehållande 61 lägenheter i kvarteret<br />

Hake.<br />

MARS<br />

Hyreshöjning<br />

I överenskommelse med Hyresgästföreningen<br />

höjdes hyrorna i genomsnitt<br />

med 0,6 % från 1 mars.<br />

APRIL<br />

Sommarjobb<br />

I slutet av april erbjöd vi ungdomar att<br />

söka sommarjobb hos oss. Totalt fanns<br />

40 platser att söka.<br />

Håll Köping rent<br />

Vi deltog i kommunens skräpplockardag.<br />

MAJ<br />

Solceller<br />

Vi beviljades statligt stöd för solcellsanläggningen<br />

vid Spinnerigatan 1 och 3.<br />

JUNI<br />

Cykla och promenera ​<br />

Tillsammans med Köpings kommun anordnades<br />

en aktivitet där vi uppmuntrade<br />

till att promenera eller cykla istället<br />

för att ta bilen.<br />

Festligheter​<br />

Den traditionella Nygårdsfesten hölls.<br />

JULI<br />

Bra miljöval - miljömärkt el<br />

<strong>KBAB</strong> har sedan 1 juli nytt elavtal med<br />

Vattenfall där vi köper miljömärkt el - Bra<br />

miljöval.<br />

AUGUSTI<br />

100-årskalas<br />

Den 26 augusti bjöd vi in till stort<br />

100-årskalas på Nibbletorget. Samtidigt<br />

öppnades jubileumsutställningen.<br />

SEPTEMBER<br />

Investeringsstöd<br />

Boverket beviljade oss ett investeringsstöd<br />

med sammanlagt 10 947 000 kronor<br />

till nybyggnationen av Hake, etapp 2.<br />

NOVEMBER<br />

Bååthska villan<br />

Den tidigare fritidsgården har under<br />

året genomgått en total förvandling och<br />

innehåller nu fyra lägenheter som blir<br />

inflyttningsklara 1 mars 2018. Den 9<br />

november startade uthyrningen av lägenheterna<br />

och totalt anmälde 97 personer<br />

sitt intresse. Köpings kommun<br />

äger fastigheten och vi ombesörjer uthyrningen.<br />

Huskurage<br />

Vi har antagit Huskurages policy för att<br />

motverka våld i nära relationer.<br />

Uthyrningsstart - Hake 2<br />

Tisdagen den 28 november började<br />

uthyrningen av lägenheterna. Sista ansökningsdagen<br />

var den 5 december och<br />

totalt anmälde 202 personer intresse.<br />

DECEMBER<br />

NY CMTS<br />

Köpings Kabel-TV AB investerade i en<br />

ny CMTS, som är själva ”hjärtat” som<br />

hanterar alla kabelmodem.<br />

Trogna hyresgäster<br />

Hyresgäster som har bott hos oss i<br />

mer än 50 år uppvaktades med tårta<br />

och julblomma.<br />

KONTAKTUPPGIFTER<br />

Köpings Bostads AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 25<br />

www.kbab.koping.se<br />

Köpings Kabel-TV AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 45<br />

www.koping.net<br />

BESÖKSADRESS<br />

Kundcenter, Sveavägen 18<br />

731 32 Köping<br />

Nygård under uppbyggnad i slutet av 1960-talet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!