KBAB - årsredovisning 2017

UNDERBASEMEDIA
  • No tags were found...

ÅRSREDOVISNING

JUBILEUMSÅRET

2017


VD HAR ORDET

INNEHÅLL

KÖPINGS BOSTADS AB

2 .............. VD har ordet

3 .............. 100 år i samhällets tjänst

4 .............. Vi blickar tillbaka 100 år

6 .............. Vilket kalas det blev

8 .............. Miljö

9 .............. Köpings Kabel-TV AB

10 .............. Nyproduktion

12 .............. Förvaltningsberättelse

15 .............. Resultat- & Balansräkning

16 .............. Balansräkning

17 .............. Kassaflödesanalys

18 .............. Noter

23 .............. Revisionsberättelse

35 .............. Femårsöversikt

36 .............. Styrelse, ledning &

personalrepresentanter

38 .............. Lägenhetsstatistik

40 .............. Några händelser 2017

KBAB SERVICE AB

25 .............. Förvaltningsberättelse

26 .............. Resultat- & Balansräkning

28 .............. Noter

KÖPINGS KABEL-TV AB

30 .............. Förvaltningsberättelse

31 .............. Resultat- & Balansräkning

32 .............. Noter

Framsidan är ett montage. Den övre bilden

är tillhandahållen av Köpings Museum.

Vi är miljöcertifierade enligt

SS-EN ISO 14001

Vi har under året

fokuserat på

social hållbarhet i

olika former.

TRYGGHETSSKAPANDE

Vi har fortsatt arbeta med trygghetsskapande

åtgärder, bland annat

genom Brottsförebyggande

rådet. Förutom trygghetsvandringar

och fortsatt satsning med förbättrad

belysning i våra områden

så har vi i vissa bostadsområden

satsat mer på att nå människor

med annan kulturell bakgrund genom

boinflytandemöten.

SOMMARJOBB

Under sommaren hade vi extra

många sommarjobbare hos oss.

Det var cirka 40 ungdomar mellan

16-18 år som främst hjälpte

till med att hålla rent och snyggt i

områdena. Ungdomarna trotsade

regnet och utförde utomhusarbeten

med bland annat städning och

ogräsrensning. När regnet gjorde

uppehåll oljade de in utemöbler

samt utförde enklare reparationer.

Vi är glada över att ha haft dessa

ungdomar hos oss och för de

flesta av dem har det varit deras

första kontakt med arbetslivet.

Förhoppningsvis har vi som arbetsgivare

även bidragit till deras

utveckling mot vuxenvärlden, framförallt

är det nyttigt att ungdomar

med olika bakgrund möts och får

arbeta tillsammans.

INNANFÖRSKAPSLINJEN

2017 arbetade vi fram ett projekt

som innebär att personer ska kunna

erhålla praktik inom KBAB-koncernen.

Vi har en stor bredd av

yrken, alltifrån fastighetsskötare,

lokalvårdare, reparatörer, ekonomer

till nätverkstekniker med

mera, totalt ett 20-tal yrkesområden.

Vår förhoppning är att vi ska

kunna ta emot cirka 30 praktikanter

om året som får praktisera i tre

månader inom ett yrke med handledning.

Eftersom

våra samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

och kommunen

ingår

i projektet är

tanken att den

som praktiserat

hos oss ska kunna

fortsätta med

utbildningar om intresse

för yrket uppstått.

BOSTADSMARKNADEN OCH

NYPRODUKTION

I början av året startade vi nyproduktionen

av Hake etapp 2 med totalt

61 hyreslägenheter fördelade i två

sexvåningshus. När vi släppte lägenheterna

för uthyrning i slutet av november

2017 fick vi 202 intresseanmälningar

på 7 dagar, efterfrågan är

med andra ord fortfarande hög.

KÖPINGS KABEL-TV AB

Vi ser en fortsatt god efterfrågan på

våra tjänster och under 2017 var

nettotillskottet drygt 600 kunder enbart

på bredbandssidan. Cirka 800

hushåll valde under året att ansluta

sig via fiber, både nya och redan befintliga

kunder. Ekonomin är fortsatt

god och omsättningsmässigt har vi

de senaste tre åren vuxit med i genomsnitt

6 % per år.

KBAB 100 ÅR

100-årsfirandet gick av stapeln den

26 augusti då vi bjöd in till kalas i strålande

sensommarsol. Olika artister

uppträde och Hagateatern minglade

i tidstypiska kläder. Vi invigde också

vår jubileumsutställning och bjöd på

historiska rundturer med buss i våra

områden, även vår 100-årsskrift delades

ut. Utställningen hölls öppen

på fredagar och lördagar fram till 31

oktober. Cirka 1 300 personer besökte

utställningen och vi fick mycket

medial uppmärksamhet.

Väl mött, Köping i februari 2018

Peter Landin, VD

100 ÅR I SAMHÄLLETS TJÄNST

Köpings Bostads AB (KBAB) har ända sedan starten 1917 haft uppdraget att bygga och

förvalta bostäder så att invånarna i Köpings kommun ska kunna bo bra och till rimliga

hyror. Det började med några enstaka hus och genom åren har beståndet vuxit genom såväl

byggnation som köp av fastigheter.

Med tiden har också bostädernas standard förändrats, behoven växlat och efterfrågan och

krav på utformning och inredning ökat. KBAB har hela tiden varit öppna för synpunkter

från såväl hyresgäster som från samhället i övrigt och arbetat engagerat för att kunna

tillgodose de krav och önskemål som framförts.

Efterfrågan på bostäder har varierat mellan brist på bostäder och överskott. KBAB har gått

igenom tider när det varit svårt att klara ekonomin. Lösningar har varit bidrag från stat

och kommun, en del rivningar av fastigheter samt ombyggnation till annan typ av bostad

eller verksamhetslokal. Det senare har betytt mycket för att Köpings kommun skulle klara

sitt ansvar att tillgodose behovet av bra boende för äldre samt förskoleplatser i tillräcklig

omfattning.

Samarbetet mellan KBAB och kommunen har hela tiden varit nära och betydelsefullt. Förutom

äldreboende och förskolor har bolaget i uppdrag att förvalta de kommunala fastigheterna.

KBAB var också tidigt med att bygga ut nät för kabel-TV som sedan utvecklades med

internet och numera fibernät i stor del av kommunen och även till grannkommuner. Detta

innebar också att Köpings kommun kunde ligga i framkant på det digitala området.

Mycket har hänt under de 100 år som Köpings Bostads AB varit verksamt. Genom att

studera den skrift som presenterades inför 100-årsjubiléet får man både intressant läsning

och bra uppfattning om den stora utveckling som skett på bostadsmarknaden genom åren.

Utvecklingen kommer att fortsätta och i den har KBAB en viktig roll.

En bra bostad som uppfyller de behov var och en har, och till rimlig hyra, är viktigt för alla.

Lika viktigt är området där bostaden finns, att det är trivsamt, tillgängligt och tryggt.

Köpings Bostads AB har förutsättningar och vilja att leva upp till de krav och önskemål som

finns och att göra det tillsammans med hyresgäster och samhälle. 100 framgångsrika år har

gått och nu ser vi fram mot kommande utveckling och framgång för Köpings Bostads AB!

Elizabeth Salomonsson

Styrelseordförande Köpings Bostads AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 2 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 3


VI BLICKAR TILLBAKA HUNDRA ÅR

1917 härjade första världskriget ute i Europa. I Sverige rådde brist på

livsmedel och hungerdemonstrationer förekom, det var bostadsbrist och

mycket dåliga boendeförhållanden. Köping var inget undantag, här bodde

cirka 5 500 personer och stora familjer fick samsas i små lägenheter.

Boendesituationen i Köping började bli akut - nya bostäder behövdes.

Därför beslutades det om bildandet av bolaget ”Aktiebolaget för

Smålägenheter i Köping” vid Stadsfullmäktiges sammanträde

den 24 maj 1917.

I vår berättelse kan du

läsa mer om vår spännande historia. Både om de gynnsamma

tiderna med sprudlande optimism, men även om de osäkra

tiderna med överskott på bostäder och dålig ekonomi.

Skriften finns att hämta i

kundcenter.

Bolagets första vd, Gustaf Barckman. Foto: Köpings

Museum.

Bolaget bildades för att få igång

byggnadsverksamhet och för att lätta

på den då synnerligen svåra bostadsnöden

i staden. Med bidrag

från stadens sida skulle man uppföra

bostadshus med smålägenheter.

Staden tecknade stamaktier i bolaget

för att få igång byggnation så snabbt

som möjligt. De tillhandahöll tre

tomter i kvarteret Tunadal samt tre

tomter på Ögrim i kvarteret Hyttan

(ovanför Vällaregatan och intill Karlbergsskogen).

Köpings Mekaniska

Verkstad, som var en stor arbetsgivare

var naturligtvis också intresserade

av att det byggdes fler bostäder

för sina anställda och bidrog därför

med att teckna preferensaktier.

ORGANISATIONEN

Bolagets styrelse kom att bestå av

fem ledamöter och två suppleanter.

Speditören Gustaf Barckman fick det

ärofyllda uppdraget och blev bolagets

första verkställande direktör samt

styrelseordförande. När bolagsordningen

och organisationen var klar

dröjde det inte länge innan det började

byggas på de erhållna tomterna.

1

1917

FÖRSTA HUSEN

De två första hyreshusen med smålägenheter

uppfördes 1917 på Villagatan

5 i kvarteret Tunadal och på

Ögrim 3 i kvarteret Hyttan.

Fastigheten på Villagatan 5. Bilden är från

omkring 1920. Bild: Köpings Museum.

2

1920 - 1945

EN BRA BOSTAD ÅT ALLA

Under 1920-talet uppstod allvarliga

problem med ekonomin och en

likvidation av verksamheten var nära.

Men från mitten av 30-talet började

bolaget se mer positivt på framtiden

och bli intresserade av att bygga

ytterligare fastigheter. Förmånliga

statliga lån och kommunala bidrag

kunde erhållas tack vare nya sociala

reformer.

ÖSTANÅS

Vi uppförde bland annat följande

fastigheter på Östanåsjorden:

• Änkehus vid korsningen

Östanåsgatan/Källgatan.

• Barnrikehus, dels småhus

med bostadsrätt samt hyreshus på

Solgatan 3.

• Monteringsfärdiga hus uppfördes

på fem veckor på Granadavägen 13.

ÅSGRÄND

Det första pensionärshemmet uppfördes

på Åsgränd 5. Därefter uppfördes

fler pensionärshem, bland annat

på Östanås och Byjorden.

Jämförelse mellan mellan folkmängd folkmängd i Köping i Köping och antalet och KBAB-lägenheter antalet KBAB-lägenheter 1917 - 20161917-2016

Folkmängd i Köping i Antal lägenheter KBAB

Antal

lgh

3000

2500

2000

1500

1000

500

Folkmängd

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

År

1900

3

1946 - 1954

NYCKELBERGET BYGGS I EGEN REGI

Efter byggnationerna på Östanås inleddes en ny

epok i bolagets historia. Mindre flerfamiljshus

ersattes av lamellhus i tre våningsplan med

folkhemmets funktionalistiska stil. Lägenheterna

blev rymligare och modernare och nu började

även bolaget bygga i egen regi.

1910

1

1920

1930

2

1940

1950

3

1960

4

1970

5

1980

4

1954 - 1970

DEN GAMLA STADEN GER VIKA FÖR TIDSENLIGA BOSTÄDER

- Det behövdes fler och attraktiva bostäder!

Merparten av våra fastigheter uppfördes

mellan 1947 - 1970. Framförallt var

perioden mellan 1954 till 1970 bolagets

mest intensiva tid. Det var högkonjunktur

och Köping befann sig i ett starkt expansivt

skede. Industrin som var en viktig

del i Köpings utveckling gick på högvarv

och bidrog till befolkningsökning och nya

bostäder var ett måste. Vi byggde bland

annat på Östanås, Skogsborg, Karlsdal

och Nygård.

1990

2000

2010

2016

5

7

6 6

Bild från 1958 som visar höghusen på Västeråsv 11 och 13.

Foto: AB Flygtrafik, Västmanlands läns museum.

1970 - 2005

ÖVERHETTAD MARKNAD

Området Nygård stod 1970 färdigbyggt med 806

lägenheter. Då var cirka 30 lägenheter outhyrda,

inom två år skulle siffran stiga till nästan 200 outhyrda

lägenheter i området. Detta ledde till stora

hyresförluster och restriktiva framtidsplaner. Svårigheterna

pågick en längre tid och 2003 beslutades

det om rivning av fastigheter för första gången

i bolagets historia.

1980-1991

MARKBOSTÄDER FÖR UTHYRNING

Fågelvägen var starten för markbostädernas

tillkomst. Nästa satsning blev på Ullvibackar och

adressen Fjärilsgatan. Efterföljande år byggdes

det på Svärmaregatan och 1990 började uppförandet

av markbostäder på Vivelgatan.

Markbostäderna på Fågelvägen. Bilden är från 1985 och är

tillhandahållen av Stadsarkitektkontoret.

7

2011 - 2017

NYPRODUKTION I KV HAKE

2011 började planeringen för

nybyggnation och i februari 2015

togs första spadtaget för två höghus

med 81 lägenheter. Nästan 300

personer anmälde intresse för att

bo i de nybyggda husen som stod

inflyttningsklara sommaren 2016.

Våren 2017 påbörjades ytterligare

nybyggnation med 61 lägenheter i

två huskroppar.

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 5


VILKET KALAS DET BLEV!

När vi summerar jubileumsåret kan vi se tillbaka på ett händelserikt

år. En av höjdpunkterna var den 26 augusti då vi bjöd

in till ett stort 100-årskalas på Nibbletorget. Solen sken

och stämningen var på topp när många kom för att fira

med oss. Vi slog samtidigt upp portarna för vår

uppskattade jubileumsutställning.

Dagen inleddes med att styrelseordförande

Elizabeth Salomonsson invigde

kalaset och utställningen. Därefter

var det uppträdanden med bland annat

Rainer och Jocke, Karlbergsskolans

musikprofilelever samt gycklaren

Zack. Hagateatern minglade runt

iklädda kläder från olika tidsepoker.

Hyresgästföreningen, Köping Stars

och Team Mälarenergi fanns på plats

och anordnade olika aktiviteter. Ungdomar

från Café Cramen hade försäljning

av hantverk och mat från olika

kulturer. ICA som också fyllde 100 år,

deltog i kalaset och bjöd på kaffe och

födelsedagstårta.

Många passade på att följa med på en guidad tidsresa i buss genom våra bostadsområden.

Det ordnades tre turer under dagen.

Besökarna hade även möjlighet att

följa med på en spännande tidsresa

med buss genom våra bostadsområden.

Det var Annelie Hedvall från Köpings

turistbyrå som guidade. Dagen

blev mycket trevlig och vi vill tacka alla

som kom förbi och firade med oss!

Den största attraktionen var jubileumsutställningen som öppnades upp i samband med

kalaset. Totalt besökte över 1 300 personer utställningen innan den stängdes den 28

oktober.

Karlbergsskolans musikprofilelever uppträdde under kalaset.

Utställningen hölls öppen två dagar i veckan fram till i slutet av

oktober.

I utställningen visades ett tidstypiskt vardagsrum och kök från 1960-talet.

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 6 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 7


MILJÖ

KÖPINGS KABEL-TV AB

Vårt miljöarbete är viktigt

och vi tar ett stort

ansvar för att minska

vår klimat- och miljöpåverkan.

Under 2017 har vi minskat användningen

av miljöfarliga kemikalier från

34 till 22 stycken. I och med översynen

av kemikalier och införandet av

ett nytt verksamhetssystem har vi

lyckats med att byta till mer miljövänliga

kemikalier.

Nedan visas tre miljömål för KBAB.

Målet för minskad fossil koldioxid har

vi nått och därför följs den bara i mätplanen.

I diagrammen nedan redovisas den gröna linjen som utfall och den blå linjen visar vilka årsmål vi har att arbeta

med framöver till år 2020.

kWh/m2

200,00

180,00

160,00

140,00

120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

182,24

Energieffektivisera med 20 %

169,1 168,5 169,7 168,7 167,0

170,1 169,8

164,2

158,5

152,1

145,8

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

”Den stora

fiberutrullningen

fortsätter med

oförminskad

styrka”

ENERGIPROJEKT

Vi har under året fortsatt arbetet

med att minska energianvändningen

i våra fastigheter. Vid Scheelegatan

31 har nya frånluftsfläktar installerats

och nya ventilationsaggregat har

installerats i lägenheterna vid Stora

Gatan 1. Undermätning av fjärrvärme

har installerats inom området

Nygård och energikartläggning har

genomförts vid kvarteret Lingonet.

TRANSPORTER

Under året har en dieselbil tankats

med Bio HVO Diesel som är fossilfri

och görs av slakteriavfall och vegeta-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Alla tjänsteresor är fossilfria till år 2020

21%

10%

7%

0%

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22%

71%

37%

71%

78%

90%

100%

TUFFA MÅL

I december 2016 beslutade regeringen

om en ny bredbandsstrategi

för Sverige. En strategi innehållande

ett av världens tuffaste bredbandsmål.

År 2020 skall 95 % av landets

hushåll och företag ha tillgång till en

uppkoppling om minst 100 Mbit/s.

Vidare stipuleras att till år 2025

bör 98 % av alla hushåll och företag

ha tillgång till bredband om minst 1

Gbit/s. Vi har tagit, och fortsätter

att ta ett stort ansvar för att bidra till

att de nationella målen ska uppnås.

I tätorterna ligger vi väldigt bra till,

medan den stora utmaningen fortfarande

ligger i att få med hela landsbygden

på fibertåget.

GOD SAMVERKAN

För att de tuffa målen ska kunna realiseras

ställs stora krav på samverkan

mellan många inblandade parter.

Kommuner, myndigheter, markägare

och nätägare med flera måste

alla hjälpas åt för att de högt ställda

målen ska bli uppfyllda. För egen del

upplever vi att det i vårt område har

fungerat riktigt bra. Vi ser i nuläget

ingen större risk för att bredbandsmålet

i vårt område inte ska kunna

nås. I områden där vi själva inte bygger

ut vårt nät ser vi glädjande nog

att andra aktörer är engagerade.

Sammanfattningsvis vågar vi nog påstå

att framtiden är ljus.

biliska oljor. Beslut är taget att från

årsskiftet gå över och tanka alla dieselfordon

med Bio HVO Diesel.

Andel

lgh

100

Alla lägenheter under 200 bq/m3

95

97

100

RADON

Arbetet med att mäta och följa upp

radon i våra fastigheter pågår. I slutet

av 2017 placerades ett stort antal

radondosor ut i våra lägenheter

och dessa har ännu inte plockats in

för analys. Vi genomför åtgärder och

90

80

70

60

50

40

50

55

60

65

70

75

77

82

78

målet till 2020 är att alla lägenheter

30

ska ligga under 200 bq/m³.

20

10

0

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 8 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 9


NYPRODUKTION - HAKE ETAPP 2

Februari 2017

Vi bygger nytt!

INVESTERINGSSTÖD - LÄGRE HYROR

Boverket beviljade oss ett investeringsstöd med

sammanlagt 10 947 000 kronor till nybyggnationen

på Hake etapp 2. Detta innebär att hyrorna i

genomsnitt blir 340 kronor lägre per lägenhet och månad.

En trea på 60 kvadratmeter kommer exempelvis

att kosta 7 279 kr/mån.

Syftet med stödet, som infördes den 1 januari 2017

är att det ska byggas fler bostäder i Sverige. Det finns

också krav förenade med att erhålla stöd, till exempel

ska vissa energikrav uppnås, hyresnivåerna ska begrän-

December 2017

sas och ytan på lägenheterna påverkar stödets storlek.

Förmedling av lägenheterna skall ske enligt öppna

En solig vinterdag i slutet av februari togs det symboliska

första spadtaget för Hake etapp 2. Sedan dess har höghusen

vuxit månad för månad och i december nådde de sin

fulla höjd. Den största skillnaden mot den första etappen

är antalet våningar, de nya husen blir sex våningar höga

jämfört med den första etappen som är åtta våningar.

och transparanta allmännyttiga principer.

April

FAKTA

Även denna gång har SABO:s upphandling kombohus+ legat till

grund och en förenklad upphandling genomfördes där NCC vann.

Denna etapp består av två punkthus med sex våningar innehållande

totalt 61 hyreslägenheter (1 - 4 rum och kök). Utseendemässigt

kommer etapp 2 att se ut som den första etappen med färger i

rött och grått samt öppna planlösningar som skapar ett härligt lju-

UNDERHÅLL OCH

INVESTERINGAR

Här följer några exempel

sinsläpp och fina utblickar. Inflyttning i huset närmast Tunadalspar-

• Takomläggning på Furuvägen 1.

keringen blir i juli 2018, och i det andra under oktober samma år.

• Hissrenovering på Mariebergsgatan 14 B.

• Fönsterbyte på Furuvägen 1.

STORT INTRESSE

• Förbättring av utemiljön i flera områden.

Uthyrningen påbörjades i november 2017 och totalt anmälde 202

• Sex nya miljöbodar.

Juni

personer sitt intresse av att flytta till någon av lägenheterna i de

två husen. När de nya husen blir inflyttningsklara består området

av totalt 142 hyreslägenheter fördelade i fyra punkthus.

• Dränering kring fastigheten på

Mejerivägen 4.

• Byte av lägenhetsdörrar på Västeråsvägen 11

och 13 samt Mjölnaregatan 2.

Takomläggning på Furuvägen 1.

• Energibesparingsåtgärder med bland

annat nytt fläktaggregat på Stora

Gatan 1.

• Hissrenovering på Torggatan 8 B.

• Ny entré vid Virgatan 5.

• Fasadtvätt på Karlagatan 4 och

Hagavägen 3.

• Byte av undercentral på Östanåsgatan

16 och 18.

• Nya entréer på Kihlmansgatan 5 och

Kristinelundsvägen 12.

Augusti

Oktober

• Fönsterbyte på Ringvägen 59.

Ny entré vid Virgatan 5.

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 10 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 11


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KÖPINGS BOSTADS AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KÖPINGS BOSTADS AB

KÖPINGS BOSTADS AB

KÖPINGS BOSTADS AB

ORG NR 556014-9758

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

och koncernredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

STYRELSE

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)

Ola Saaw, vice ordförande (M)

Tobias Söderhäll (S) Avgått 170420

Börje Eriksson (S)

Stefan Lundborg (V)

Birgitta Andersson (C)

Ersättare Malin Vikman (S)

Lennart Eriksson (L)

David Sharp (M)

Thomas Wihman (MP)

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)

Hans Andersson (Vision)

Tommy Nilsson (Målareförbundet)

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)

Niina Koskinen (Vision)

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden.

Ordinarie årsstämma hölls den 23 mars 2017.

REVISORER

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor

Göran Nilsson, lekmannarevisor

Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor

Bo Nilsson, lekmannarevisor

ÄGARE

Bolaget ägs till 100 % av Köpings kommun.

FÖRETAGSLEDNING

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.

KONCERNSTRUKTUR

KBAB är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter

innehållande såväl bostäder som lokaler.

Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda

dotterbolagen KBAB Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings

Kabel-TV AB, org nr 556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen

består i att hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter

samt att förse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och internet.

BRANSCHTILLHÖRIGHET

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag,

samt Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

HYRESFÖRHANDLINGAR

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning

från den 1 mars 2018 med i genomsnitt 0,77 % på bostäder och

lokaler med förhandlingsklausul. Hyran för bilplatser ökar mellan 10-30

kr/mån.

Tillsammans med Hyresgästföreningen driver vi ett projekt med systematisk

hyressättning. Syftet med projektet är att hyran skall spegla hyresgästernas

värderingar. Hyressättningssystemet får till följd att hyreshöjningen

för bostäder varierar inom beståndet mellan 0 % upp till 1,5 %.

REDOVISNING OCH RUTINER

På ekonomiavdelningen har vi under 2017 genomfört förändringar som

ska förenkla det dagliga arbetet. Vi har gått från en kostnadsslagsindelad

resultaträkning till en funktionsindelad resultaträkning i våra interna

rapporter och rapportering till styrelsen så att den blir jämförbar med resultaträkningen

i årsredovisningen och övriga SABO-företag. Vi har även

fortsatt att anpassa kontoplanen och gjort den förenklad i förhållande

till vår organisation. I och med denna förändring så har vi tagit bort

bolagsinterna transaktioner och redovisar numer endast koncerninterna

transaktioner.

Vi har under hösten gjort en mall för hur vår inköpsrutin ska se ut, det

innefattar att vi har skickat ut en mall på hur en leverantörsfaktura ska

se ut för att vi lätt ska kunna kontera in den i vår redovisning samt en

genomgång för våra anställda vilka villkor som gäller för att ha mandat

att handla. Vi har även under hösten gjort ett gediget budgetarbete för

2018. Vi har utbildat personal i budgetarbete, uppföljning och budgeteringens

syfte. Vi har även gått igenom budgetens struktur så att rätt

ansvarig följer upp rätt del.

Vi tillsammans med Köpings Kommun har under hela året arbetat med

förberedelser och driftsättning av ett nytt ekonomisystem, som vi driftsätter

1/1 2018. Ekonomisystemet vi byter till är Raindance.

MARKNAD

Outhyrt

Inga lägenheter finns lediga för inflyttning vid årets slut. Sammanlagt 8 (8) lägenheter

var stoppade på grund av renovering den 31 december. Kostnader

för outhyrt och rabatter uppgick under året till 2 999 (4 369) tkr.

100-årsfirande

Köpings Bostads AB bildades 1917 och under året som gått har vi firat

100 år. Vi bjöd in till kalas i slutet av augusti, då även vår jubileumsutställning

öppnades. När vi stängde två månader senare hade över 1300

personer sett utställningen. Vi har också tagit fram en berättelse över

våra första 100 år.

Hake, etapp 2

I slutet av november släppte vi de 61 lägenheterna för uthyrning. Över

200 personer anmälde intresse av att bo i något av husen. Nu pågår

uthyrning och inflyttning kommer att ske från den 1 juli respektive den 15

september 2018.

Omflyttningar

Omflyttningsfrekvensen för bostäder uppgår till 18 % (21 %).

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT

• Kv Hake etapp 2. 61 nyproducerade lägenheter under uppbyggnad.

• Inglasning av balkonger på Hake etapp 1.

• Utegym byggt på Nygård.

• Byte av lägenhetsdörrar på Mjölnaregatan 2 samt Västeråsvägen

11 och 13.

• Målning av trapphus på Västeråsvägen 11 och 13.

• Sex nya miljöbodar.

• Entréer på Virgatan 5, Kristinelundsvägen 12 och Kihlmansgatan 5.

• Elrenovering på Byjordsgatan 6.

• Fönsterbyte på Ringvägen 59 (etapp 2) och Furuvägen 1.

• Takomläggning på Furuvägen 1 och Nibblesbackevägen 13.

• Nytt tagglåssystem på Furuvägen 10.

• Fasadtvätt på Karlagatan 4 och Hagavägen 3.

• Lokal ombyggd till lägenhet på Kvarngatan 7.

• Hissrenoveringar på Nibblesbackevägen 29, Mariebergsgatan

14 B och Torggatan 8 B.

• Fasadmålning på Fågelvägen (etapp 2).

• Ombyggnation till duschlägenheter på Nibblesbackevägen 5, 9 och

13.

• Energisparåtgärder på Stora Gatan 1 B samt kv Hallonet och

Lingonet.

• Rivning av oljetankar.

• Upplag för massor och inhägnad maskinuppställningsyta på Nygård.

• Nygård, ny grillplats och belysningsförbättring enligt Brottsförebyggande

rådet.

• Ny butiksbelysning och uppfräschningsmålning på Coop.

• Byte av fläktaggregat, kontoret på Nibblesbackevägen 1.

• Byte av undercentral på Östanåsgatan 16 och 18.

• Ny asfalterad gång- och cykelväg vid Nibblesbackevägen 8 - 10.

• Asfaltering av gångväg vid Stora Gatan 1.

• Dränering på Mejerivägen 4.

• Nytt VA i mark på Västeråsvägen 13.

• Nytt yttre avlopp på Odensvivägen 10, Kolsva.

ENERGIPROJEKT

Vi har under 2017 arbetat med att minska energianvändning i våra

fastigheter. Vid Anar och Blenda har installationen av nya energieffektiva

ventilationsaggregat slutförts. Undermätare har installerats för att

säkerställa uppföljning av fjärrvärmeanvändningen i varje byggnad inom

området Nygård. Informationstillfällen har genomförts med de anställda

så att de kan åtgärda/anmäla om de upptäcker ”energitjuvar” i våra

fastigheter, ex. när lampor står och lyser i onödan eller att någon ytterdörr

inte går att stänga helt.

MILJÖ

Miljö

Vårt processarbete har fortsatt under året och en intressentanalys är

genomförd enligt nya kraven i ISO 14001.

För att förbättra och underlätta kontrollen på de kemikalier som används

i verksamheten har ett nytt kemikaliesystem implementerats. Alla kemikalier

har riskbedömts inom områdena hälsa, brand och miljö. En läslänk

finns tillgänglig på intranät så alla medarbetare enkelt kan ta del av all

information om våra kemikalier.

Ett inlämnat förbättringsförslag från en av våra anställda ledde till att

ett rum på huvudkontoret byggdes om för inkommande gods och för

sortering av kontorsavfall. Ombyggnaden bidrog även till arbetsmiljöförbättringar.

Transporter

Vi arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläppen från våra transporter.

Den största andelen av våra fordon körs på biogas och el. Under

året har vi testat att köra en av våra dieselbilar på Bio HVO diesel. Det

är beslut taget att vi ska börja köra alla våra kvarvarande dieselfordon

på Bio HVO diesel under nästa år.

FASTIGHETSVÄRDERING

Bolagets fastighetsbestånd har sedan 2011 värderats av en extern

värderare. Under 2017 har vi inhämtat en värdering på vårt totala bestånd.

Enligt årets externa värdering av totala fastighetsbeståndet uppgår

marknadsvärdet till 1 990 Mkr.

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering

i programmet Datscha. Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler,

nuvärdesmetod, i vilka beräkning skett av nuvärdet för

framtida driftnetton inklusive ett restvärde. Ett värderingsscenario för

varje fastighet har skapats. Värdebedömningen redovisas som bilaga för

varje objekt tillsammans med ett utlåtande. Vid värdebedömningen har

vi använt oss av faktiska hyresnivåer samt schabloniserade driftskostnader

samt uppskattade underhållskostnader. Direktavkastningskraven

har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats.

Justerad soliditet

KBAB:s redovisade eget kapital per 2017-12-31 uppgår till 133,1 Mkr

och soliditeten till 13,4 %. Värderingen visar på ett övervärde om cirka

1 175 Mkr. Om 78 % av detta övervärde inkluderas i eget kapital och

övervärdet tillförs byggnader och mark, uppgår den justerade soliditeten

till cirka 48,5 %.

FINANSIERING

Avgörande för hur räntekostnaderna utvecklas är marknadsräntan. Bolagets

strategi är att lägga alla nya lån och lån som omsätts till rörlig ränta

eller 90 dagar STIBOR. Bolaget skyddar sig mot den ökade riskexponeringen

genom köp och försäljning av finansiella instrument. Detta har i

nuläget inneburit köp och stängning av ränteswapar med lång löptid.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets låneportfölj uppgick

vid årsskiftet till 2,13 (3,18) år och den genomsnittliga effektiva räntan

inklusive borgensavgiften är 2,63 (2,67) %.

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 12

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 13


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KÖPINGS BOSTADS AB

RESULTATRÄKNING

KONCERN OCH MODERBOLAG

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Koncernen

2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) ..................... 346 771 336 114 326 922

Resultat efter finansiella poster (tkr) 13 876 14 060 9 745

Balansomslutning (tkr) .................... 1 078 590 963 903 980 240

Medeltal anställda (st) ..................... 151 150 153

Soliditet (%) ..................................... 14,9 15,5 14,1

Avkastning på totalt kapital (%) ....... 3,1 3,9 2,9

Avkastning på eget kapital (%) ........ 8,7 9,4 7,1

Moderbolaget

2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) ..................... 239 880 231 539 227 223

Resultat efter finansiella poster (tkr) 8 706 8 630 7 162

Balansomslutning (tkr) .................... 990 990 892 162 923 370

Medeltal anställda (st) .................... 37 40 43

Soliditet (%) ..................................... 13,4 14,0 12,4

Avkastning på totalt kapital (%) ....... 2,8 3,1 2,8

Avkastning på eget kapital (%) ........ 6,5 6,9 6,3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

EKONOMI

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den

ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av

efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):

Balanserade resultat .................................................. 57 664 748

Årets vinst .................................................................. 8 847 413

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

resultatet disponeras så att:

66 512 161

till aktieägaren utdelas ................................................ 466 590

i ny räkning överföres ................................................. 66 045 571

66 512 161

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet

till 13,4 % och koncernens soliditet kvarstår oförändrad på 14,9 %. Soliditeten

är god mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet

fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget och

koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget

från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller

att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan

därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3

stycket.

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Resultaträkning Not 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning ............................................................... 2, 4 ........ 346 771 ....... 336 114 ......... 239 880 ....... 231 539

Rörelsekostnader

Driftkostnader ................................................................... 3, 5 ........ -206 808 ....... -191 859 ......... -123 614 ....... -113 724

Underhållskostnader .............................................................................. -36 393 ....... -42 420 ......... -34 071 ....... -40 826

Fastighetsskatt ....................................................................................... -3 946 ....... -3 146 ......... -3 946 ....... -3 146

Övrig förvaltning ................................................................. 6 ........ -19 550 ....... -21 812 ......... -10 380 ....... -9 381

Av- och nedskrivningar ...................................................... 7, 10 ........ -40 876 ....... -38 346 ......... -33 942 ....... -31 580

Summa rörelsekostnader ........................................................... -307 573 ....... -297 583 ......... -205 953 ....... -198 657

Bruttoresultat ................................................................................. 39 198 ....... 38 531 ......... 33 927 ....... 32 882

Centraladministration .............................................................................. -6 571 ....... -8 272 ......... -6 502 ....... -8 184

Övriga rörelseintäkter ............................................................................. - ....... 2 387 ......... - ....... 2 387

Rörelseresultat ............................................................................... 32 627 ....... 32 646 ......... 27 425 ....... 27 085

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter .................................................................................. 627 ....... 192 ......... 592 ....... 175

Finansiella kostnader .............................................................................. -19 378 ....... -18 778 ......... -19 312 ....... -18 630

Summa resultat från finansiella investeringar .................. -18 751 ....... -18 586 ......... -18 720 ....... -18 455

Resultat efter finansiella poster ............................................... 13 876 ....... 14 060 ......... 8 705 ....... 8 630

Koncernbidrag ................................................................... 21 ........ - ....... - ......... 2 712 ....... 4 196

Uppskjuten skatt ............................................................... 8 ........ -3 093 ....... -2 008 ......... -2 570 ....... -1 737

Skatt på årets resultat ...................................................... 9 ........ -27 ....... -2 ......... - ....... -

Årets vinst ......................................................................................... 10 756 ....... 12 050 ......... 8 847 ....... 11 089

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Balansräkning Not 2017 2016 2017 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark ......................................................... 10 ......... 814 146 ....... 836 633 ......... 814 146 ....... 836 633

Kabel-TV-anläggning ........................................................... 11 ......... 45 271 ....... 39 432 ......... - ....... -

Inventarier, verktyg och installationer ................................ 12 ......... 7 398 ....... 7 665 ......... 530 ....... 813

Pågående arbeten ............................................................. 13 ......... 78 476 ....... 14 353 ......... 60 262 ....... 3 549

Summa materiella anläggningstillgångar ........................................... 945 291 ....... 898 083 ......... 874 938 ....... 840 995

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar ............................................................. 14 ......... 60 ....... 61 ......... 5 047 ....... 5 048

KÖPINGS BOSTADS AB

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget Årets Totalt eget

kapital reserver kapital resultat kapital

Eget kapital 2017-01-01 ..................... 30 900 ..................... 56 777 .................. 50 150 ........ 12 051 ...... 149 878...

Omföring föregående års resultat ................... - ..................... - .................. 12 051 ........ -12 051 ......

-

Utdelning ......................................................... - ..................... - .................. -414 ........ - ...... -414

Förskjutning mellan bundet och fritt

eget kapital ...................................................... - ..................... 961 .................. -961 ........ - ......

-

Årets resultat .................................................. - ..................... - .................. - ........ 10 756 ...... 10 756

Eget kapital 2017-12-31 ..................... 30 900 ..................... 57 738 .................. 60 826 ........ 10 756 ...... 160 220

Moderbolaget Aktie- Uppskrivn.- Reserv- Fritt eget Årets Summa

kapital fond fond kapital resultat eget kapital

Eget kapital 2017-01-01...................... 30 900 .......... 25 737 ....... 10 000 ........ .... 46 990 ...... 11 089 124 716

Utdelning ......................................................... - .......... - ....... - ........ -414 ...... - ...... -414

Disposition enligt årsstämma .......................... - .......... - ....... - ........ 11 089 ...... -11 089 ......

-

Årets resultat .................................................. - .......... - ....... - ........ - ...... 8 847 ...... 8 847

Eget kapital 2017-12-31...................... 30 900 .......... 25 737 ....... 10 000 ........ 57 665 ...... 8 847 ...... 133 149

Fordringar hos koncernföretag .............................................................. - ....... - ......... 12 073 ....... 9 361

Övriga långfristiga fordringar ............................................ 15 ......... 454 ....... 441 ......... 290 ....... 344

Summa finansiella anläggningstillgångar ........................................... 514 ....... 502 ......... 17 410 ....... 14 753

Summa anläggningstillgångar .................................................. 945 805 ....... 898 585 ......... 892 348 ....... 855 748

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Förråd ..................................................................................................... 185 ....... 278 ......... 83 ....... 143

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar....................................................................... 11 957 ....... 14 038 ......... 2 002 ....... 977

Fordringar hos koncernföretag .............................................................. - ....... - ......... 286 ....... 647

Övriga kortfristiga fordringar ............................................. 17 ......... 1 676 ....... 4 088 ......... 993 ....... 2 822

Skattefordringar ..................................................................................... 293 ....... 746 ......... 552 ....... 966

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ...................................... 8 897 ....... 2 861 ......... 5 759 ....... 481

Summa kortfristiga fordringar ............................................................ 22 823 ....... 21 733 ......... 9 592 ....... 5 893

Kassa och bank ..................................................................................... 109 778 ....... 43 307 ......... 88 967 ....... 30 378

Summa omsättningstillgångar................................................... 132 786 ....... 65 318 ......... 98 642 ....... 36 414

Summa tillgångar ....................................................................... 1 078 590 ....... 963 903 ......... 990 990 ....... 892 162

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 14 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 15


BALANSRÄKNING

KONCERN OCH MODERBOLAG

KASSAFLÖDESANALYS

KONCERN

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Balansräkning Not 2017 2016 2017 2016

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (309 000 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................... 30 900 ....... 30 900 ........ 30 900 ....... 30 900

Allt annat eget kapital inkl årets resultat .............................................. 129 320 ....... 118 978 ........ - ....... -

Uppskrivningsfond ........................................................................................................................................... 25 737 ....... 25 737

Reservfond ............................................................................................. - ....... - ........ 10 000 ....... 10 000

Summa bundet eget kapital ................................................................. 160 220 ....... 149 878 ........ 66 637 ....... 66 637

Annat eget kapital inkl årets resultat ................................................. - ....... - ....... - ....... -

Fritt eget kapital

Balanserad vinst ..................................................................................... - ....... - ........ 57 665 ....... 46 990

Årets vinst ........................................................................... 16 ......... - ....... - ........ 8 847 ....... 11 089

Summa fritt eget kapital ...................................................................... - ....... - ........ 66 512 ....... 58 079

Summa eget kapital ................................................... ......... 160 220 ....... 149 878 ........ 133 149 ....... 124 716

Avsättningar

Avsättningar till pensioner ...................................................................... 2 467 ....... 2 579 ........ 2 467 ....... 2 579

Uppskjuten skatt ................................................................. 8 ......... 9 822 ....... 7 252 ........ 9 822 ....... 7 252

Latent skatt ............................................................................................ 6 680 ....... 6 158 ........ - ....... -

Summa avsättningar .................................................................... 18 969 ....... 15 989 ........ 12 289 ....... 9 831

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut........................................................ 18 ......... 798 125 ....... 719 625 ........ 783 125 ....... 704 625

Skulder till koncernföretag ..................................................................... - ....... - ........ 711 ....... 711

Summa långfristiga skulder ...................................................... 798 125 ....... 719 625 ........ 783 836 ....... 705 336

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut ....................................................... 18 ......... 1 500 ....... 1 500 ........ 1 500 ....... 1 500

Leverantörsskulder ................................................................................. 42 437 ....... 27 403 ........ 29 129 ....... 16 195

Skulder till koncernföretag................................................................................................................................ 19 ....... 4 433

Skatteskuld ............................................................................................. - ....... - ........ - ....... -

Övriga kortfristiga skulder ...................................................................... 3 496 ....... 5 129 ........ 70 ....... 1 336

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................... 20 ......... 53 843 ....... 44 379 ........ 30 998 ....... 28 815

Kassaflödesanalys för koncernen 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster ........................................................................ 32 627 .............. 32 646

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar som belastar resultatet ............................................................................................ 40 876 .............. 38 346

Övriga ej likviditetspåverkande poster............................................................................................. -122 .............. -1 661

Erhållen ränta................................................................................................................................. 627 .............. 192

Erlagd ränta ................................................................................................................................... -19 378 .............. -18 778

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital ................................................................................. 54 630 .............. 50 745

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) resp minskning (+) av förråd ........................................................................................... 93 .............. 10

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar.......................................................................... -1 090 .............. -5 401

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder............................................................................... 22 865 .............. -3 547

Kassaflöde från den löpande verksamheten .............................................................. 76 498 .............. 41 807

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar ................................................................................... -88 210 .............. -83 560

Försäljning av materiella anläggningstillgångar .............................................................................. 109 .............. 53 431

Förändring finansiella anläggningstillgångar ................................................................................... -12 .............. 33

Kassaflöde från investeringsverksamheten ................................................................ -88 113 .............. -30 096

Finansieringsverksamheten

Upptagning av lån .......................................................................................................................... 80 000 .............. 15 000

Lösen skuld Anund ......................................................................................................................... - .............. -20 534

Amortering av lån ......................................................................................................................... -1 500 .............. -20 789

Aktieutdelning ................................................................................................................................. -414 .............. -488

Kassaflöde från finansieringsverksamheten .............................................................. 78 086 .............. -26 811

Årets kassaflöde ............................................................................................................................ 66 471 .............. -15 100

Likvida medel vid årets början ........................................................................................................ 43 307 .............. 58 406

Likvida medel vid årets slut ................................................................................................ 109 778 .............. 43 306

Summa kortfristiga skulder ............................................. ......... 101 276 ....... 78 411 ........ 61 716 ....... 52 279

Summa eget kapital och skulder ..................................... 1 078 590 ....... 963 903 ....... 990 990 ....... 892 162

KÖPINGS BOSTADS AB

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 16 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 17


NOTER

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN

NOTER

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Köpings Bostads AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i

jämförelse med föregående år. Under 2017 har resultaträkningen omklassificerats

för att vara bättre anpassat mot övriga SABO-bolag för att

få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret justerats.

Koncernredovisning

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär

att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden

mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens

egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under 2017

har resultaträkningen omklassificerats för att vara bättre anpassad mot

övriga SABO-bolag för att få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret

justerats.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras

till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens

anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet

omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Kassaflödet redovisas uppdelat på

- den löpande verksamheten

- investeringsverksamheten

- finansieringsverksamheten

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)

i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Löner och ersättningar till

styrelsen och verkställande

direktören ............................... -1 085 -1 137 -1 085 -1 137

Löner och ersättningar till

övriga anställda ...................... -50 227 -50 269 -14 913 -15 709

Totala löner och

ersättningar .......................... -51 312 -51 406 -15 998 -16 846

Sociala avgifter enligt lag

och avtal ................................. -18 592 -18 338 -5 870 -6 045

Pensionskostnader (varav för

styrelsen och verkställande

direktören 602 tkr (617 tkr)). -3 363 -4 608 -2 672 -3 817

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell

förpliktelse att betala ut ersättning.

I Köpings Bostads AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda

pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.

Köpings Bostads AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet

med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna innebär

att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda

planer.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller

då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot

sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida

ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en

legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas

för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Immateriella anläggningstillgångar .......................................... 5

Maskiner och andra tekniska anläggningar ............................ 5

Inventarier, verktyg och installationer ...................................... 5

Markanläggningar .................................................................... 20

Byggnaders komponenter:

- Stomme .................................................................................. 100

- Stomkomplettering inkl innervägg ......................................... 50

- Tak .......................................................................................... 45

- Fasad inkl balkonger ............................................................... 50

- Fönster ................................................................................... 50

- VS ........................................................................................... 40

- Badrum/Våtutr ...................................................................... 30

- Kök .......................................................................................... 50

- El ............................................................................................. 50

- Ventilation inkl styr ............................................................... 30

- Hiss ......................................................................................... 40

- Lokalanpassning ..................................................................... 10-20

- Brandlarm .............................................................................. 10

- Nedskrivning ........................................................................... 50

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Köpings Bostads AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för

väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under

nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och

andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet

av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att

fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår

tydligt från andra källor.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma

att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av

ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår

som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar

både aktuellt och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar

ses över årligen.

Byggnader och mark

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen

av företagets fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av

framtida kassaflödesöverskott.

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets

bokslut.

Totala löner, ersättningar,

sociala avgifter och

pensionskostnader. .............. -73 267 -74 352 -24 540 -26 708

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar, beroende på medarbetarnas

anställningstid i bolaget, från 1 till 6 månader. Vid uppsägning från företagets

sida garanteras verkställande direktören 12 månadslöner.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2017 2016

Antal Varav Antal Varav

män

män

Styrelseledamöter ...................... 5 60 % 5 60 %

Verkställande direktör

och andra ledande

befattningshavare ...................... 1 100 % 1 100 %

Not 4

Nettoomsättning

KONCERNEN 2017 2016

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Hyresintäkter KBAB ............................................ 232 255 224 178

Förvaltningsintäkter KBAB-Service...................... 70 257 69 621

Kabel-TV intäkter KTV ......................................... 44 259 42 315

Summa ............................................................... 346 771 336 114

MODERBOLAGET 2017 2016

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Totalhyra

Bostäder ............................................................. 167 590 162 008

Lokaler ................................................................ 61 060 59 789

Garage ................................................................ 2 238 2 127

P-platser .............................................................. 2 631 2 256

Debitering koncernföretag .................................. 7 404 7 362

Förvaltningsuppdrag ........................................... - 68

Övriga intäkter ..................................................... 1 956 2 297

Summa intäker.................................................... 242 879 235 907

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter

avdrag för transaktionskostnader.

Not 3

Medelantalet anställda, löner, andra

ersättningar & sociala kostnader

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar *sysselsättningsgrad/antal

dagar i perioden”. Medelantalet anställda, även vikarier,

med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

KÖPINGS BOSTADS AB

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt

till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som

redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten

i eget kapital.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till

det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Kvinnor ................................... 87 85 20 20

Män ........................................ 64 65 17 20

Totalt ..................................... 151 150 37 40

Hyresbortfall 2017 2016

Bostäder ............................................................. -609 -1 061

Lokaler ................................................................ -901 -1 310

Garage ................................................................ -192 -162

P-platser ............................................................. -258 -275

Intäktsreduktion .................................................. -1 040 -1 560

Summa hyresbortfall ......................................... -3 000 -4 368

Summa ............................................................... 239 879 231 539

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 18 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 19


NOTER

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN

NOTER

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN

KÖPINGS BOSTADS AB

Löptider hyreskontrakt

Belopp

Antal

Lokaler 2018 ........................................ 484 163

Lokaler 2019 ........................................ 2 364 67

Lokaler 2020 ........................................ 314 23

Lokaler 2021 ........................................ 699 22

Lokaler 2022 ........................................ 242 7

Lokaler 2023 ........................................ 171 5

Lokaler 2026 ........................................ 151 1

Lokaler 2032 ........................................ 343 2

Lokaler 2033 ........................................ 255 1

Vakant ................................................... 73 19

Bostäder ............................................... 167 590 2 669

Summa .................................................. 172 686 2 979

Not 5

Ersättning till revisorerna

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

PwC

Revisionsuppdraget .................... -244 -346 -118 -193

Övriga tjänster ............................ -166 -89 -132 -56

Summa ....................................... -410 -435 -250 -249

Not 6

Finansiella leasingavtal

Nuvärdet av de framtida minimileaseavgifterna redovisas som skuld till

kreditinstitut dels som kortfristig skuld, dels som långfristig skuld.

I koncernens resultat ingår variabla avgifter avseende finansiella leasingavtal

med 360 tkr. Respektive avtal löper på mellan tre och fem år.

Årets kostnader uppgår till cirka 76 tkr.

Not 7

Avskrivningar, nedskrivningar och

återföringar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Fastigheter nedskrivningar

och återföringar ................... 393 393 393 393

Fastigheter avskrivningar ..... -31 364 -29 865 -31 364 -29 865

Fastigheter utrangeringar .... -2 674 -1 793 -2 674 -1 793

Avskrivning Kabel-TV ............. -4 217 -4 157 - -

Avskrivning inventarier

och fordon ............................ -3 015 -2 924 -297 -315

Summa ................................. -40 877 -38 346 -33 942 -31 580

Not 8

Uppskjuten skatt

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Skillnaden mellan å ena sidan

den inkomstskatt som har

redovisats i resultaträkningen

samt å andra sidan den

inkomstskatt som belöper sig

på verksamheten utgörs av

temporära skillnader avseende

fastigheter. ............................ 9 822 7 252 9 822 7 252

Summa ................................. 9 822 7 252 9 822 7 252

Not 9

Skatt på årets resultat

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Skatt på årets resultat.......... -26 -2 - -

Latent skatt på årets resultat -523 -271 - -

Uppskjuten skatt ................... -2 570 -1 737 -2 570 -1 737

Årets skattekostnad ........... -3 119 -2 010 -2 570 -1 737

Redovisat resultat före skatt 13 876 14 060 11 418 12 826

Skatt beräknad enligt gällande

skattesats (22 %) ................. -3 053 -3 093 -2 512 -2 822

Skatteeffekt av ej avdragsgilla

kostnader och ej skattepliktig

intäkt ..................................... -92 96 -83 98

Skattemässig effekt pga ej

skattepliktiga intäkter ............ 1 - - -

Skattemässig justeringar avs

direktavdrag av aktiverade

komponenter ........................ 1 703 5 036 1 703 5 036

Skattemässiga justeringar avs

fastighetsförsäljning .............. - 525 - 525

Skattemässiga justeringar avs

utrangerade komponenter .... -589 -395 -589 -395

Skattemässiga justeringar

avs avskrivning på

bostadslånepost ..................... 112 112 112 112

Skattemässiga justeringar för

återförda rivningskostnader .. - 43 - 43

Skattemässiga justeringar avs

skillnad mellan skattemässig och

bokföringsmässig avskrivning -145 -139 -145 -139

Skatteeffekt av ökat

underskottsavdrag ................ - -2 458 - -2 458

Skatteeffekt av minskat

underskottsavdrag ................ 1 514 - 1 514 -

Redovisad skattekostnad .... -549 -273 0 0

Not 10 Byggnader och mark

2017 2016

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

Byggnader ingående

anskaffningsvärden ............................ 1 366 007 1 292 408

Årets förändringar

-Aktiverade projekt ............................. 11 283 134 256

-Aktivering markanläggning ................ - 2 945

-Tillkommande K3-utrangeringar ....... -6 639 -5 084

-Sålda fastigheter .............................. - -58 518

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden ........................... 1 370 651 1 366 007

Ingående ned- och avskrivningar ........ -603 351 -586 103

Årets förändringar

-Försäljning Anund .............................. - 8 933

-Avskrivningar ..................................... -31 364 -29 865

-Nedskrivningar .................................. 393 393

-Justering ack avskrivningar

K3 utrangering ................................. 3 965 3 291

Utgående ackumulerade

avskrivningar ..................................... -630 357 -603 351

Tomtmark ingående

anskaffningsvärde ............................... 73 978 75 378

-Fastighetsförsäljning .......................... -125 -1 400

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden ........................... 73 853 73 978

Utgående restvärde enligt plan ........ 814 147 836 634

Taxeringsvärden

Byggnader ........................................... 638 733 615 308

Mark ................................................... 226 020 168 025

Summa ............................................... 864 753 783 333

Not 11 Kabel-TV anläggning

2017 2016

KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärde .................. 109 209 108 293

Årets förändringar

-Inköp ..................................................... 10 055 916

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden .............................. 119 264 109 209

Ingående avskrivningar .......................... -69 776 -65 619

Årets förändringar

-Avskrivningar ...................................... -4 217 -4 157

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 993 -69 776

Utgående restvärde enligt plan ........ 45 271 39 433

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016

KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden ................. 30 389 26 038

Årets förändringar

-Försäljning och utrangering .................. -357 -

-Inköp ..................................................... 2 749 4 351

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden .............................. 32 781 30 389

Ingående avskrivningar .......................... -22 724 -19 800

Årets förändringar

-Försäljning och utrangering .................. 357 -

-Avskrivningar ......................................... -3 015 -2 924

Utgående ackumulerade

avskrivningar ......................................... -25 382 -22 724

Utgående restvärde enligt plan ........... 7 399 7 665

MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden ................ 2 605 2 376

Årets förändringar

-Inköp ...................................................... 14 230

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden .............................. 2 619 2 606

Ingående avskrivningar ......................... -1 792 -1 478

Årets förändringar

-Avskrivningar ....................................... -297 -315

Utgående ackumulerade

avskrivningar ........................................ -2 089 -1 793

Utgående restvärde enligt plan ........... 530 813

Not 13

Pågående nyanläggningar och

förskott avseende materiella

anläggningstillgångar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Ingående nedlagda

kostnader .......................... 14 353 74 080 3 549 74 080

Under året nedlagda

kostnader .......................... 85 461 78 523 67 995 67 719

Byggnader och

kabelinstallationer ............. -21 338 -134 256 -11 283 -134 256

Markanläggningar - -2 945 - -2 945

Under året genomförda

omfördelningar ................. - -1 049 - -1 049

Utgående nedlagda

kostnader ......................... 78 476 14 353 60 261 3 549

Not 14

Aktier och andelar samt andelar i

intressebolag

KONCERNEN

Complus AB, Köpings Kabel-TV äger 20 st aktier, bokfört värde 20 tkr.

Husbyggnadsvaror HBV förening, bokfört värde 40 tkr.

Kapital-/

rösträtts- Antal Bokfört värde

MODERBOLAGET andel aktier 2017 2016

Köpings Kabel-TV AB ...... 100% 3 000 st 3 000 3 000

KBAB Service AB ............ 100% 20 070 st 2 007 2 007

Övriga andelar: HBV, OK 40 41

Summa ............................ 5 047 5 048

Not 15

Övriga långfristiga fordringar

2017 2016

KONCERNEN

Förutbetald leasingavgift ............................. 164 97

Fordran HBV ............................................... 290 344

Summa långfristiga fordringar................... 454 441

MODERBOLAGET

Fordran HBV ............................................... 290 344

Summa långfristiga fordringar................... 290 344

Not 16

Förslag till vinstdisposition

MODERBOLAGET

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):

Balanserat resultat 57 664 748

Årets vinst 8 847 413

66 512 161

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att resultatet

disponeras så att:

till aktieägaren utdelas 466 590

i ny räkning överföres 66 045 571

66 512 161

Not 17

Kortfristiga fordringar

Ett förlikningsavtal har tidigare träffats mellan KBAB och den privatperson

som fått 2 200 tkr inbetalda på sitt konto som undertecknades den

20 februari 2006. Avtalet innebar att ytterligare 1 150 tkr betalades

tillbaka den 3 mars 2006. Den resterande delen skall återbetalas till

KBAB enligt ett upprättat skuldebrev. Gäldenären har under året avlidit

och fordran har överlämnats till dödsboet. I utgången av 2017 har fordran

bokats som en befarad kundförlust.

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 20 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 21


NOTER

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN

REVISIONSBERÄTTELSE

KÖPINGS BOSTADS AB

Not 18

Långfristiga skulder

2017 2016

KONCERNEN

Räntebindning som förfaller inom 5 år efter balansdagen:

Räntebindning till 2017 .......................... - 256 125

Räntebindning till 2018 .......................... 449 625 115 000

Räntebindning till 2019 .......................... 50 000 -

Räntebindning till 2020 .......................... - 50 000

Räntebindning till 2021 .......................... 150 000 150 000

Räntebindning till 2022 .......................... 50 000 -

Delsumma .............................................. 699 625 571 125

Räntebindning med förfall senare än 5 år efter balansdagen:

Räntebindning till 2023 .......................... 100 000 50 000

Räntebindning till 2024 .......................... - 100 000

Delsumma .............................................. 100 000 150 000

Summa ................................................... 799 625 721 125

Not 19

Eventualförpliktelser

KONCERNEN MODERBOLAGET

2017 2016 2017 2016

Garantibelopp Fastigo .......... 1 027 988 336 323

Summa eventualförpliktelser 1 027 988 336 323

Not 20

KONCERNEN

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter

2017 2016

Upplupna räntekostnader .......................... 4 693 5 030

Upplupna semesterlöner ........................... 3 390 3 412

Upplupna sociala avgifter .......................... 1 422 1 352

Periodisering leverantörsskulder ............... - 88

Förutbetalda hyresintäkter ........................ 20 888 20 989

Övriga poster ............................................. 2 240 2 926

Förutbetalda Kabel-TV avgifter .................. 14 942 10 582

Summa ...................................................... 47 575 44 379

MODERBOLAGET

Upplupna räntekostnader .......................... 4 689 5 029

Upplupna semesterlöner ........................... 1 231 1 270

Upplupna sociala avgifter ........................... 387 395

Periodisering leverantörsskulder ............... - 88

Förutbetalda hyresintäkter ........................ 20 888 20 989

Övriga poster ............................................. 3 802 1 044

Summa ...................................................... 30 997 28 815

Not 21

Koncernbidrag

2017 2016

Koncernbidrag från Köpings Kabel-TV AB 2 712 4 196

Summa ...................................................... 2 712 4 196

Not 22

Ställda säkerheter

Bolaget och koncernen har inga ställda säkerheter.

Till bolagsstämman i

Köpings Bostads AB, org nr 556014-9758

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

för Köpings Bostads AB för år 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets

och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017

och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt

årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per

den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs

enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter

kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,

men inte för att uttala mig om effektiviteten i

den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande

direktören använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden

som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen

och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn

eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan

fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas

och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel.

KÖPINGS BOSTADS AB

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen

av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift

tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören

avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse

som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och

koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

KÖPINGS BOSTADS AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 22 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 23


REVISIONSBERÄTTELSE

KÖPINGS BOSTADS AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KBAB SERVICE AB

KÖPINGS BOSTADS AB

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis

avseende den finansiella informationen för enheterna eller

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande

avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är

ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag

måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna

kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och

andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning för Köpings Bostads AB för år 2017

samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter

och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,

likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation,

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den

verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt

styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de

åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras

i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen

ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt

avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,

är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt

med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder

jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen

och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar

sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten

och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,

vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för

mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Köping den 6 mars 2018

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman den

22 mars 2018 för fastställelse.

Köping den 28 februari 2018.

KBAB SERVICE AB

ORG NR 556033-7452

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

STYRELSE

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige

Ordinarie Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)

Ola Saaw, vice ordförande (M)

Tobias Söderhäll (S) avgått 170420

Börje Eriksson (S)

Stefan Lundborg (V)

Birgitta Andersson (C)

Ersättare Malin Vikman (S)

Lennart Eriksson (L)

David Sharp (M)

Thomas Wihman (MP)

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter

Ordinarie Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)

Hans Andersson (Vision)

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)

Niina Koskinen (Vision)

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.

Ordinarie årsstämma hölls den 23 mars 2017.

REVISORER

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor

Göran Nilsson, lekmannarevisor

Ersättare Emil Forsling, auktoriserad revisor

Bo Nilsson, lekmannarevisor

ÄGARE

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB, 556014-9758.

FÖRETAGSLEDNING

Under året har Peter Landin varit verkställande direktör.

BRANSCHTILLHÖRIGHET

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

KBAB SERVICE AB, KOMMUNFASTIGHETER

KBAB Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens fastigheter.

Förvaltningsuppdraget omfattar ca 164 000 m² och innebär:

• Driftansvar för fastigheter

• Underhåll av fastigheter

Förvaltning

Vi har under 2017 fortsatt arbetet med kunddialogen och arbetet med

att vara ett företag som levererar service med god kvalité. Resultatet

från kundenkäten som gick ut under hösten 2017 visar att vi är på rätt

väg och har kommit väldigt långt i vårt arbete. Ett ökat samarbete mellan

alla yrkesgrupper har lett till effektiviseringar. Detta visar sig genom att

inom kostnadsramen för uppdraget utför vi tätare lokalvård, höghöjdsstädning

samt storstädningar av kommunens lokaler. Vi arbetar mer systematiskt

med vår arbetsmiljö och kommer under 2018 att genomföra

en extern revision av detta.

Underhåll

Vi har påbörjat ett energisparprojekt i Munktorp. Genom att installera

bergvärme kommer vi att kunna fasa ut användningen av olja. Vi har

utfört såväl planerade som avhjälpande underhåll. Bland annat så har

Karlbergshallen fått ett nytt sportgolv, Ullviskolan har fått ett nytt glastak

och förskolan i Odensvi har fått en förnyad utemiljö.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) ......................... 91 582 90 328 88 223

Resultat efter finansiella poster (tkr) .. neg 29 188

Balansomslutning (tkr) ........................ 23 090 15 469 15 209

Medeltal anställda (st) ........................ 105 103 103

Soliditet (%) ........................................ 9,4 14,8 14,9

Avkastning på totalt kapital (%) .......... neg 0,2 1,4

Avkastning på eget kapital (%) ........... neg 1,3 8,3

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

EKONOMI

Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande

resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):

Balanserat resultat ............................................................ -69 753

Årets resultat ....................................................................... 55 617

-14 136

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att resultatet

disponeras så att:

i ny räkning överförs ........................................................... -14 137

Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Summa

kapital fond kapital resultat eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 ................................ 2 007 170 -70 - 2 107

Disposition enligt årsstämman ................................... - - - - -

Årets resultat ............................................................. - - - 56 56

Eget kapital 2017-12-31 ................................ 2 007 170 -70 56 2 163

-14 137

KBAB SERVICE AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 24

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 25


RESULTAT- & BALANSRÄKNING

KBAB SERVICE AB

BALANSRÄKNING & NOTER

KBAB SERVICE AB

Resultaträkning Not 2017 2016

Nettoomsättning ................................................................................................. 2 .................. 91 582 .............. 90 328

Rörelsekostnader

Driftkostnader ..................................................................................................... 3, 5 .................. -78 897 .............. -75 994

Underhållskostnader ........................................................................................... 6 .................. -7 409 .............. -7 360

Övrig förvaltning ............................................................................................................................... -4 597 .............. -6 050

Av- och nedskrivningar ........................................................................................ 5 .................. -747 .............. -805

Summa rörelsekostnader .................................................................................................... -91 650 .............. -90 209

Bruttoresultat ............................................................................................................................ -68 .............. 119

Centraladministration .......................................................................................... 4 .................. -69 .............. -88

Rörelseresultat ......................................................................................................................... -137 .............. 31

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter ...................................................................................... 2 .............. -

Räntekostnader och liknande resultatposter .................................................................................. -9 .............. -2

Summa resultat från finansiella investeringar ............................................................ -7 .............. -2

Resultat efter finansiella poster ........................................................................................ -144 .............. 29

Bokslutsdispositioner........................................................................................... 7 .................. 225 .............. -28

Skatt på årets resultat......................................................................................... 8 .................. -25 .............. -1

Årets vinst ............................................................................................................................... 56 .............. 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 2017 2016

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20.070 aktier m kvotvärde 100 kr) ............................................................................ 2 007 .............. 2 007

Reservfond ....................................................................................................................................... 170 .............. 170

Summa bundet eget kapital ........................................................................................................... 2 177 .............. 2 177

Fritt eget kapital

Balanserat resultat .......................................................................................................................... -70 .............. -70

Årets vinst ................................................................................................................................... 56 .............. -

Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ -14 .............. -70

Summa eget kapital ................................................................................................................ 2 163 .............. 2 107

Obeskattade reserver .............................................................................. 13 ................... - .............. 225

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 8 691 .............. 5 602

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................ 789 .............. 658

Skatteskuld ....................................................................................................................................... 313 .............. 286

Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................ 1 600 .............. 2 317

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 14 ................... 9 534 .............. 4 274

Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 20 927 .............. 13 137

Summa eget kapital och skulder ............................................................................... 23 090 .............. 15 469

Balansräkning Not 2017 2016

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer ................................................................. 9 .................. 1 245 .............. 1 800

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag ........................................................................... 10 .................. 711 .............. 711

Andra långfristiga fordringar ............................................................................... 12 .................. 164 .............. 97

Summa anläggningstillgångar ............................................................................................ 2 120 .............. 2 608

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Bränslelager .................................................................................................................................... 102 .............. 135

KBAB SERVICE AB

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar ................................................................................................................................ 1 .............. 4 144

Fordringar hos koncernföretag ....................................................................................................... - .............. 603

Övriga kortfristiga fordringar ........................................................................................................... 607 .............. 303

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................................................................................ 4 453 .............. 739

Summa kortfristiga fordringar ...................................................................................................... 5 163 .............. 5 924

Kassa och bank ................................................................................................. 11 .................. 15 807 .............. 6 937

Summa omsättningstillgångar ........................................................................................... 20 970 .............. 12 861

Summa tillgångar ................................................................................................................ 23 090 .............. 15 469

KBAB SERVICE AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 26 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 27


NOTER

KBAB SERVICE AB

NOTER

KBAB SERVICE AB

KBAB SERVICE AB

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

KBAB Service ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i

jämförelse med föregående år. Under 2017 har resultaträkningen omklassificerats

för att vara bättre anpassat mot övriga SABO-bolag för att

få en bättre jämförbarhet. Därför har jämförelseåret justerats.

Intäkter

Tjänster

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter

som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive

kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen

(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms

genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade

totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på

ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som

motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer

att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas

omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är

hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete

utförs och material levereras eller förbrukas.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell

förpliktelse att betala ut ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I KBAB Service AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda

pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.

KBAB Service AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner

i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna

innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som

avgiftsbestämda planer.

Ersättningav vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande

eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte

mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida

ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som

skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra

framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt

till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som

redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten

i eget kapital.

Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det

lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras

till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter

avdrag för transaktionskostnader.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)

i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2

Nettoomsättning

2017 2016

Intäkter från fastighetssamordningen 43 107 44 217

Intäkter till Städ från FSAM 17 914 17 006

Koncerninterna intäkter 21 330 20 617

Intäkter till Städ från verksamheter 8 806 8 217

Övriga intäkter 426 271

Summa 91 583 90 328

Not 3

Medelantal anställda, löner, andra

ersättningar & sociala kostnader

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad/

antal dagar i perioden”. Medeltalet anställda, även vikarier,

med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

2017 2016

Kvinnor .............................................................. 66 65

Män ................................................................... 39 38

Totalt ................................................................ 105 103

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2017 2016

Löner och ersättningar har uppgått till

Övriga anställda ................................................ -31 866 -31 010

Totala löner och ersättningar .......................... -31 761 -30 907

Sociala avgifter enligt lag och avtal ................... -11 462 -11 072

Pensionskostnader (varav för styrelse och

verkställande direktör 0 kr (0 kr )) ................... -261 -376

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter

och pensionskostnader .................................... -43 484 -42 355

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarnas

anställningstid i bolaget, från 1 till 3 månader. Verkställande direktören

har inte erhållit någon lön eller förmån från bolaget.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2017 2016

Antal på Varav Antal på Varav

balansdagen män balansdagen män

Styrelseledamöter ...................... 5 60 % 5 60 %

Verkställande direktör

och andra ledande

befattningshavare ...................... 1 100 % 1 100 %

Not 4

Ersättning till revisorerna

2017 2016

PwC

Revisionsuppdraget ............................................ 69 88

Summa .............................................................. 69 88

Not 5

Avskrivningar

2017 2016

Inventarier och verktyg ...................................... -287 -321

Bilar och andra transportmedel ........................ -460 -484

Summa avskrivningar........................................ -747 -805

Not 6

Underhållskostnader

2017 2016

Oplanerat underhåll/reparationer ..................... -5 508 -7 016

Planerat underhåll ............................................. -1 902 -344

Summa .............................................................. -7 410 -7 360

Not 7

Bokslutsdispositioner

2017 2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar

och avskrivningar enligt plan 225 -28

Not 8

Skatt på årets resultat

2017 2016

Aktuell skatt för året 25 1

Not 9

Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden .............................. 5 770 5 327

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar ......................... 357 -

-Inköp ................................................................... 192 444

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ... 6 319 5 771

Ingående avskrivningar ........................................ -3 970 -3 166

-Avskrivningar ...................................................... -747 -805

-Försäljningar och utrangeringar -357 -

Utgående ackumulerade avskrivningar ................ -5 074 -3 971

Utgående restvärde enligt plan ......................... 1 245 1 800

Not 10 Fordringar och skulder koncernföretag

2017 2016

Ingående långfristig fordran ................................ 711 711

Utgående fordran ............................................... 711 711

Not 11 Likvida medel

2017 2016

Kassamedel ......................................................... - -

Banktillgodohavanden........................................... 15 807 6 937

Likvida medel vid årets slut ............................... 15 807 6 937

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit uppgår till 7 000 tkr

(7 000 tkr).

Not 12

Övriga långfristiga fordringar

2017 2016

Förutbetald leasing ............................................. 164 97

Summa långfristiga fordringar........................... 164 97

Not 13

Obeskattade reserver

2017 2016

Ackumulerad skillnad mellan bokförda

avskrivningar och avskrivningar enligt plan ......... - 225

Summa ................................................................ 0 225

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 0 tkr (50 tkr) och har

beräknats med 22 % på obeskattade reserver.

Not 14

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

2017 2016

Upplupna semesterlöner...................................... 1 880 1 886

Upplupna sociala avgifter .................................... 947 877

Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter ............................................ 6 708 1 511

Summa ............................................................... 9 535 4 274

Not 15

Eventualförpliktelser

2017 2016

Garantibelopp Fastigo ......................................... 620 599

Summa ansvarsförbindelser .............................. 620 599

Not 16

Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter

KBAB SERVICE AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 28 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 29


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

KÖPINGS KABEL-TV AB

RESULTAT- & BALANSRÄKNING

KÖPINGS KABEL-TV AB

KÖPINGS KABEL-TV AB

ORG NR 556416-0769

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

STYRELSE

Ledamöter

Ersättare

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)

Ola Saaw, vice ordförande (M)

Börje Eriksson, ledamot (S)

Birgitta Andersson (C)

Tobias Söderhäll (S) avgått 170420

Malin Vikman (S)

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.

Årsstämma hölls den 23 mars 2017.

REVISORER

Ordinarie

Ersättare

Johan Tingström, auktoriserad revisor

Göran Nilsson, lekmannarevisor

Emil Forsling, auktoriserad revisor

Bo Nilsson, lekmannarevisor

ÄGARE

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB med organisationsnummer

556014-9758.

FÖRETAGSLEDNING

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.

BRANSCHTILLHÖRIGHET

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Television

Programbolagen fortsätter på den redan inslagna vägen att allt fler kanaler

enbart ska sändas i HD-kvalitét. Vi utgår från att HD-formatet inom

kort kommer att vara standardformatet i våra digitala utsändningar. Vi

ser även ett behov av att på sikt minska ned antalet analoga kanaler då

det dels är kostsamt att omvandla kanaler till analogt format, samtidigt

som vi skulle kunna använda det frigjorda frekvensutrymmet till ytterligare

dataöverföring.

Bredband och IP-telefoni

Bredbandsmarknaden fortsätter att växa och vi kan när året summeras

konstatera att ytterligare ca 600 kunder har valt oss som sin bredbandsleverantör.

Vad gäller IP-telefoni har vi sett en viss ökning i antalet

kunder under året, främst beroende på att priset för fast telefoni i kopparnätet

gått upp.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) .......................... 47 712 45 567 42 875

Resultat efter finansiella poster (tkr) .. 5 313 5 401 2 393

Balansomslutning (tkr) ......................... 85 941 76 728 55 869

Medeltal anställda (st) ......................... 9 8 8

Soliditet (%) ......................................... 34,8 36,3 48,2

Avkastning på totalt kapital (%) ........... 6,2 7,2 4,3

Avkastning på eget kapital (%) ............ 17,8 19,4 8,9

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

EKONOMI

Årets resultat och bolagets ekonomiska ställning framgår av efterföljande

resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Resultaträkning Not 2017 2016

1

Nettoomsättning .............................................................................................. 2 ................. 47 712 .............. 45 567

Rörelsekostnader

Driftkostnader ................................................................................................... 4 ................. -26 158 .............. -22 369

Övrig förvaltning ................................................................................................ 4 ................. -4 573 .............. -6 381

Personalkostnader ............................................................................................ 3 ................. -5 455 .............. -5 326

Av- och nedskrivning ......................................................................................... 5 ................. -6 189 .............. -5 961

Summa rörelsekostnader ................................................................................................... -42 375 .............. -40 037

Rörelseresultat ........................................................................................................................ 5 337 .............. 5 530

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter ..................................................................................... 33 .............. 17

Räntekostnader och liknande resultatposter .................................................................................. -57 .............. -146

Summa resultat från finansiella investeringar ........................................................... -24 .............. -129

Resultat efter finansiella poster ....................................................................................... 5 313 .............. 5 401

Bokslutsdispositioner ......................................................................................... 6 ................. -5 312 .............. -5 400

Skatt på årets resultat ..................................................................................... 7 ................. -1 .............. -1

Årets resultat ........................................................................................................................... 0 .............. 0

KÖPINGS KABEL-TV AB

FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD

2017 har präglats av fortsatt fiberutbyggnad i oförminskad takt. Flera

aktörer har valt att påbörja fiberutbyggnad i vårt närområde, framförallt

på landsbygden. Detta har medfört en kraftigt ökad efterfrågan även

hos oss, vad gäller anslutning till vårt nät på landsbygden. Glädjande nog

har vi i många fall även kunnat leverera dessa anslutningar, mycket tack

vare redan gjorda investeringar i form av nedlagd kanalisation som ofta

förlagts genom samförläggning med andra ledningsägare.

Investeringen i en fiberförbindelse mellan Köping och Arboga har fallit väl ut

och medfört att vi kunnat ansluta ett 20-tal fastigheter längs sträckan under

året. Flera områden längs sträckan är projekterade och till viss dess schaktade

för att möjliggöra ytterligare anslutningar under 2018 och framåt.

Egen kanalisation har etablerats mellan Köping och Kungsör vilket medför

att vi under 2018 kommer att knyta ihop Köping och Kungsör med

egen fiber. En ny nod har etablerats i Odensvi för anslutning av fastigheter

i Odensvi med omnejd, varav ett 20-tal fastigheter redan blivit anslutna

och många fler är planerade. Ett 20-tal fastigheter i Törunda-Brydinge

i Munktorp har anslutits till vårt fibernät.

Projektet med att ansluta ca 350 fastigheter i Himmeta-Bro har fortgått

under året. Samtliga tre etapper börjar bli klara och en slutbesiktning beräknas

ske i början av 2018. Under 2017 har vi sammanlagt genomfört

500 fiberanslutningar utöver Himmeta-projektet.

Parallellt med alla projekt på landsbygden så har även satsningen på

fiberutbyggnad i tätorterna fortgått. Utöver villaägare har ett antal bostadsrättsföreningar

valt att ansluta sig till vårt fibernät. Allt handlar

dock inte om fiberutbyggnad. Vår plattform för kabelmodem har bytts ut

till den absolut senaste tekniken för att möta efterfrågan på snabbare

och robustare bredbandstjänster även för de kunder som inte har valt att

satsa på en fiberanslutning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):

Balanserat resultat ..................................................... 3 229 748

Årets resultat .............................................................. -173

3 229 575

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

resutatet disponeras så att:

i ny räkning överförs .................................................... 3 229 575

3 229 575

Upprättad årsredovisning innebär att ett koncernbidrag på 2 752 908

kronor har lämnats till Köpings Bostads AB.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande

lämnats med 2 752 908 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital

per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med

2 147 268 kronor.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar

bolagets soliditet. Soliditeten är dock mot bakgrund av att bolagets

verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten

i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag,

ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort

och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna

värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som

anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln).

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Fritt eget Årets Summa

kapital kapital resultat eget kapital

Eget kapital 2017-01-01 ................................ 3 000 3 229 - 6 229

Disposition enligt årsstämman ................................... - - - -

Årets resultat ............................................................. - - - -

Eget kapital 2017-12-31 ................................ 3 000 3 229 - 6 228

Balansräkning Not 2017 2016

Tillgångar 1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Kabel-TV-anläggning .......................................................................................... 8 ................. 45 271 .............. 39 432

Inventarier, verktyg och installationer ............................................................... 9 ................. 5 623 .............. 5 052

Pågående arbeten ............................................................................................. 10 ................. 18 214 .............. 10 804

Summa materiella anläggningstillgångar ..................................................................................... 69 108 .............. 55 288

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga värdepappersinnehav ........................................................... 11 ................. 20 .............. 20

Summa anläggningstillgångar ........................................................................................... 69 128 .............. 55 308

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar ............................................................................................................................... 9 954 .............. 8 916

Fordringar hos koncernföretag ...................................................................................................... 51 .............. 3 841

Aktuella skattefordringar ................................................................................................................ 54 .............. 67

Övriga kortfristiga fordringar .......................................................................................................... 76 .............. 963

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ............................................................................... 1 674 .............. 1 641

Summa kortfristiga fordringar 11 809 .............. 15 428

Kassa och bank ................................................................................................ 12 ................. 5 004 .............. 5 992

Summa omsättningstillgångar .......................................................................................... 16 813 .............. 21 420

Summa tillgångar ............................................................................................................... 85 941 .............. 76 728

KÖPINGS KABEL-TV AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 30 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 31


BALANSRÄKNING OCH NOTER

KÖPINGS KABEL-TV AB

NOTER

KÖPINGS KABEL-TV AB

Eget kapital och skulder Not 2017 2016

Eget kapital 1

Bundet eget kapital

Aktiekapital (3 000 aktier med kvotvärde 1000 kr) ........................................................................ 3 000 .............. 3 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust ........................................................................................................... 3 230 .............. 3 229

Årets resultat .................................................................................................................................... - .............. -

Summa fritt eget kapital ................................................................................................................ 3 230 3 229

Summa eget kapital ................................................................................................................ 6 230 .............. 6 229

Obeskattade reserver .............................................................................. 13 ................... 30 365 ............. 27 766

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut ..................................................................................... 14 ................... 15 000 .............. 15 000

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................ 12 073 .............. 9 361

Summa långfristiga skulder ................................................................................................. 27 073 .............. 24 361

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder ........................................................................................................................... 4 617 .............. 5 606

Skuld till koncernföretag ................................................................................................................... 308 .............. -

Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................ 1 826 .............. 1 476

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................. 15 .................. 15 522 .............. 11 290

Summa kortfristiga skulder ................................................................................................. 22 273 .............. 18 372

tida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som

skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som

gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser

och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt

till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen

om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion

som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten

i eget kapital.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden

uppgår till 5 år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan

hänföras till förvärvet av tillgången.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger

samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida

avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)

i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2

Nettoomsättning

2017 2016

Abonnemangsintäkter TV .................................. 13 737 13 299

Abonnemangsintäkter Data ............................... 24 492 22 675

Övriga intäkter ................................................... 9 482 9 593

Summa .............................................................. 47 711 45 567

Not 3

Medelantalet anställda, löner, andra

ersättningar & sociala kostnader

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda beräknas enligt ”antal anställningsdagar x sysselsättningsgrad/

antal dagar i perioden” Medelantalet anställda, även

vikarier, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till

Summa eget kapital och skulder ...............................................................................85 941.............. 76 728

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter

läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar

i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

2017 2016

Kvinnor ..................................................... 1 1

Män .......................................................... 8 7

Totalt ........................................................ 9 8

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

KÖPINGS KABEL-TV AB

Not 1

Redovisnings- & värderingsprinciper

Köpings Kabel-TV ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen

och Bokföringslagens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning

och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i

jämförelse med föregående år. Under 2017 har resultaträkningen omklassificerats

för att få en bättre jämförbarhet med liknande verksamheter.

Därför har jämförelseåret justerats.

Intäkter

Tjänster

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som

är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad

i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv

vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att

nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I

de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas

intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En

befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs

och material levereras eller förbrukas.

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

Varor

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår

från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

Köpings Kabel-TV ABs försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet

vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester,

betald sjukfrånvaro, sjukvård och friskvård. Kortfristiga ersättningar redovisas

som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell

förpliktelse att betala ut ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Köpings Kabel-TV AB förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda

pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat

företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala

ut något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de

anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna

för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen

på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.

Köpings Kabel-TV AB redovisar förmånsbestämda pensionsplaner

i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna

innebär att pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som

avgiftsbestämda planer.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande

eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte

mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon fram-

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång

redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens

bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp

fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna

ingår i resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år

Kabel-TV-anläggning, kabel ........................................... 20 år

Kabel-TV-anläggning, elektronik ..................................... 10 år

Kabel-TV-anläggning, elektronik Kungsör .......................... 3 år

Inventarier, installationer och fordon ............................... 5 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar,

övriga fordringar samt leverantörsskulder och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster

med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras

som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas

bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter

avdrag för transaktionskostnader.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Övriga anställda .......................................... -3 553 -3 551

Totala löner och ersättningar ...................... -3 553 -3 551

Pensionskostnader ..................................... -430 -415

Sociala avgifter enligt lag och avtal ................. -1 260 -1 221

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter

och pensionskostnader ............................... -5 243 -5 187

Uppsägningstiderna inom bolaget varierar beroende på medarbetarens

sammanlagda anställningstid i bolaget, från 1 till 3 månader. Verkställande

direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller

pension från bolaget.

Not 4

Ersättning till revisorerna

2017 2016

PwC

Revisionsuppdraget ........................................... 58 65

Övriga tjänster ................................................... 34 34

Summa ............................................................. 92 99

Not 5

Avskrivningar

2017 2016

Kabel- TV anläggning ......................................... -4 217 -4 157

Inventarier, installationer och fordon ................. -1 971 -1 804

Summa avskrivningar ....................................... -6 188 -5 961

KÖPINGS KABEL-TV AB

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 32 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 33


NOTER

KÖPINGS KABEL-TV AB

FEMÅRSÖVERSIKT

KÖPINGS BOSTADS AB

Not 6

Bokslutsdispositioner

2017 2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan .................................... -2 600 -1 204

Lämnade koncernbidrag .................................... -2 712 -4 196

Summa ............................................................. -5 312 -5 400

Not 7

Skatt på årets resultat

2017 2016

Aktuell skatt för året ......................................... 1 1

Summa ............................................................. 1 1

Not 8

Kabel-TV-anläggning

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden ............................ 109 209 108 293

Årets förändringar

- Inköp ................................................................ 10 055 916

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 264 109 209

Ingående avskrivningar ...................................... -69 776 -65 620

Årets förändringar

-Avskrivningar..................................................... -4 217 -4 157

Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -73 993 -69 777

Utgående restvärde enligt plan ...................... 45 271 39 432

Not 9

Inventarier, installationer och fordon

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden ............................ 22 012 18 334

Årets förändringar

-Inköp.................................................................. 2 543 3 678

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden . 24 555 22 012

Ingående avskrivningar ...................................... -16 960 -15 156

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar ....................... -1 -

-Avskrivningar .................................................... -1 971 -1 804

Utgående ackumulerade avskrivningar ........... -18 932 -16 960

Utgående restvärde enligt plan ....................... 5 623 5 052

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar

2017 2016

Ingående nedlagda kostnader ........................... 10 804 -

Under året nedlagda kostnader ....................... 7 411 10 804

Utgående nedlagda kostnader ........................ 18 215 10 804

Not 11 Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Not 13 Obeskattade reserver

2017 2016

Ackumulerad skillnad mellan bokförda

avskrivningar och avskrivningar enligt plan ........ 30 365 27 765

Summa .............................................................. 30 365 27 765

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 6 680 tkr (6 108 tkr)

och har beräknats med 22,0 %.

Not 14

Långfristiga skulder

2017 2016

Räntebindning som förfaller inom 5 år efter

balansdagen:

Räntebindning till 2018 ...................................... 15 000 15 000

Summa .............................................................. 15 000 15 000

Not 15 Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

2017 2016

Upplupna räntekostnader .................................. 4 1

Förutbetalda intäkter ......................................... 14 942 10 582

Upplupna semesterlöner ................................... 279 256

Upplupna sociala avgifter ................................... 88 81

Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter .......................................... 209 370

Summa .............................................................. 15 522 11 290

Not 16

Eventualförpliktelser

2017 2016

Garantibelopp Fastigo ........................................ 71 66

Summa ansvarsförbindelser .............................. 71 66

Not 17

Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

FÖRVALTAT BESTÅND 2017 2016 2015 2014 2013

Antal uthyrningsenheter

Bostäder 2 669 2 669 2 588 2 588 2 605

Lokaler 325 323 298 293 279

Garage 565 563 565 599 604

P-platser 2 168 2 168 2 083 2 018 2 016

Yta i m 2

Bostäder 174 037 173 951 168 930 168 930 170 071

Lokaler 68 289 68 315 67 513 67 471 67 533

Vägd yta 245 102 245 043 239 216 239 271 240 504

Resultaträkning

Nettoomsättning Mkr 240 232 227 225 217

Driftnetto Mkr 78 74 66 67 70

Resultat efter finansiella poster Mkr 8,7 8,6 7,2 7,9 8,0

Balansräkning

Balansomslutning Mkr 991 892 923 836 843

Bokfört värde fastigheter Mkr 814 837 782 783 790

Skulder till kreditinstitut Mkr 783 705 728 654 654

Nyckeltal

Driftnetto kr/m2 319 301 275 280 291

Justerat eget kapital Mkr 133 125 114 113 105

Soliditet % 13,4 % 14,0 % 12,4 % 13,5 % 12,5 %

Direktavkastning fastigheter % 9,6 % 8,8 % 8,4 % 8,6 % 8,9 %

Avkastning på eget kapital % 6,5 % 6,9 % 6,3 % 7,0 % 7,6 %

Avkastning på totalt kapital % 2,8 % 3,1 % 2,8 % 3,9 % 4,1 %

Skuldränta % 2,63 % 2,67 % 2,71 % 3,62 % 3,91 %

Belåningsgrad bokfört värde % 96,2 % 84,3 % 93,1 % 83,6 % 82,8 %

Bostadshyra i snitt kr/m 2 971 965 943 935 923

Hyresbortfall bostäder % 0,36 % 0,65 % 1,39 % 1,60 % 1,72 %

Omflyttning bostäder % 18 % 21 % 18 % 19 % 22 %

Antal anställda 37 40 43 43 43

KÖPINGS KABEL-TV AB

2017 2016

Complus AB, 20 st á nom 1 000 kr ................ 20 20

Summa .............................................................. 20 20

Not 12

Likvida medel

2017 2016

Kassamedel ....................................................... - 2

Banktillgodohavanden ........................................ 5 004 5 990

Likvida medel vid årets slut ............................... 5 004 5 992

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit uppgår till 5.000 tkr

(5.000 tkr) inom koncernkontosystemet.

Nyckeltalsdefinitioner

Driftnetto kr/m 2 .....................................................

Justerat eget kapital Mkr ........................................

Soliditet % ................................................................

Direktavkastning fastigheter % ................................

Avkastning på eget kapital % ...................................

Avkastning på totalt kapital % ..................................

Skuldränta % ............................................................

Belåningsgrad bokfört värde % ...............................

Bostadshyra i snitt kr/m2 ......................................

Hyresbortfall bostäder % .........................................

Omflyttning bostäder % ...........................................

Antal anställda .........................................................

Nettomsättning med avdrag för fastighetsskatt, underhålls- & driftkostnader.

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt).

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnad och mark).

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med

avdrag för latent skatt).

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Kapitalkostnader i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.

Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värde.

Snitthyra per 1 mars kommande år.

Hyresbortfall i förhållande till totala intäkter för bostäder.

Antal avflyttningar i förhållande till antal bostäder.

Medeltal anställda beräknat på heltidsanställning.

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 34

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 35


STYRELSE, LEDNING & PERSONALREPRESENTANTER

Elizabeth Ola Börje

Stefan

Peter Lena Thomas Linda

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)

Ola Saaw, vice ordförande (M)

Börje Eriksson (S)

Stefan Lundborg (V)

Ersättare

Malin Vikman (S)

Lennart Eriksson (L)

David Sharp (M)

Thomas Wihman (MP)

Ledning 2017

Peter Landin,

Verkställande direktör

Lena Ekman,

Marknadschef

Thomas Wahlberg,

Förvaltningschef

Birgitta

Birgitta Andersson (C)

Linda Ohlsson,

Ekonomichef

Daniel

Daniel Nordqvist,

Kabel-TV-chef

Personalrepresentanter

Pekka Partanen (ordinarie) Kommunal Bergslagen Sektion Köping

Hans Andersson (ordinarie) Vision

Tommy Nilsson (ordinarie) Målareförbundet

Ingela Alm-Puurunen (ersättare) Kommunal Bergslagen Sektion Köping

Malin

Niina Koskinen (ersättare) Vision

Pekka

Lennart

David

Thomas

Hans

Tommy

Ingela

Niina

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 36 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 37


LÄGENHETSSTATISTIK

KÖPINGS BOSTADS AB

Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme

uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2018-03-01

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL

Fastighet 1 rkv

& 1 rk

2 rkv

& 2 rk

3 rk 4 rk 5 rk &

större

Totalt Yta Medelyta

Årshyra Antal

per m 2

Yta Antal Yta Antal Färdigst.

år

Värdeår kWh/m 2

A-temp yta

kWh/m 2

A-temp yta

Adils 15 8 8 390 49 999 1945 1977 188 15,7

Adils 16 2 578 1946 1976 188 14,4

Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 878 5 90 3 45 11 1943 1988 142 7,1

Ale 9 6 34 25 4 69 4 725 68 1 024 20 1 889 80 1947 1992 107 18,5

Alfhem 7 6 12 18 942 52 941 2 25 12 1945 1987 155 24,6

Anar 1 14 14 28 1 234 44 966 3 449 1943 1992 209 21,6

Anund 1(Nordlund) 2 2 552 1992 1992 139 64,0

Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 056 3 1 209 9 1950 1992 138 21,1

Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 887 4 385 100 1972 1972 174 **** 43,3

Bergtorpet 1:2 6 31 10 3 50 3 189 64 852 8 370 2 40 3 1956 2006 149 15,8

Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 856 12 216 10 1960 2006 149 4,4

Bergtorpet 1:4 10 200 45 1960 1960 0 0

Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 963 4 560 51 895 59 1980 1980 157 7,8

Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 924 9 982 12 253 100 1964 1964 132 11,2

Blenda 15 15 13 20 6 54 3 815 71 1 013 14 3 462 117 1 416 35 1970 1970 121 **** 55,0

Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 010 1 276 11 1930 2004 183 16,4

Citronfjärilen 1 3 16 3 22 2 016 92 970 22 330 4 1982 1982 157 9,8

Drotten 7 22 16 7 3 1 49 2 990 61 989 1 67 31 1989 1989 126 15,7

Ekbacken 24:1 11 30 20 6 67 4 577 68 874 3 9 96 1968 2007 120 6,1

Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 877 3 582 1952 2011 168 21,5

Gruset 3 1 492 1994 1994 180 *

Grönsiskan 39 8 8 412 52 1 014 3 103 8 1942 1979 184 29,8

Hake 5 32 42 7 81 5 020 62 1 460 85 2016 2016 55 13,0

Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 933 10 202 72 1959-60 1980 175 13,5

Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 939 9 189 10 202 94 1959-60 1980 175 14,1

Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 978 2 23 20 405 32 1959-60 1980 175 16,4

Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 895 1 187 12 1925 1992 139 16,9

Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 981 1 523 23 1890 1992 141 36,9

Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 973 2 74 4 79 14 1948 2010 162 17,6

Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 975 4 484 8 1949 2009 171 8,7

Kvarnen 8 1 10 1 12 665 55 937 4 102 1948 1978 150 11,4

Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 1 012 15 163 4 87 6 1947 2010 140 6,8

Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 1 014 4 404 8 138 29 1949-52 1993 165 11,9

Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 1 020 39 2 028 29 377 130 1957-58 1980 155 12,5

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL

Fastighet 1 rkv

& 1 rk

2 rkv

& 2 rk

3 rk 4 rk 5 rk &

större

Totalt Yta Medelyta

Årshyra Antal

per m 2

Yta Antal Yta Antal Färdigst.

år

Värdeår kWh/m 2

A-temp yta

kWh/m 2

A-temp yta

Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 932 54 727 1963 1994 151 14,9

Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 950 3 139 3 52 50 1962 1995 143 9,3

Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 992 7 1 100 3 64 69 1961-62 1996 143 17,4

Lingonet 4 4 1 19 20 3 47 4 070 87 899 3 194 50 1964 2010 151 13,2

Loke 1 2 859 5 1981 1981 * 22,6

Menja 5 4 8 9 21 1 344 64 911 15 1 452 1939 1985 155 11,5

Munktps prästg 1:11 6 6 1 13 705 54 809 5 274 5 100 1960 1994 ** 55,0

Nibbletorget 1:11 18 2 132 35 1968 1980 * 23,0

Nide 12 13 13 325 25 1 186 5 192 3 1942 2000 171 20,6

Nide 17 13 13 336 26 1 130 3 91 1943 2000 171 18,1

Nide 20 4 4 8 460 58 971 2 17 1944 1982 171 12,7

Nide 21 8 8 408 51 1 001 1 49 1944 1986 171 14,6

Nide 22 8 8 16 1 005 63 953 4 92 23 1944-45 1989 171 26,4

Nygård 1 9 33 40 15 1 98 8 079 82 836 12 4 499 55 636 85 1966-70 2004 161 24,8

Nygård 2 3 19 12 21 55 4 766 87 810 15 2 861 43 516 87 1966-70 2004 161 19,4

Nygård 3 6 12 29 8 55 4 228 77 922 22 12 756 27 324 117 1966-70 1995 219 12,2

Nygård 4 6 18 36 4 4 68 5 480 81 917 9 8 963 39 681 115 1966-70 1995 161 25,9

Nygård 8 2 7 140 86 1966-70 2005 219 *

Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 070 1 176 1953 1988 172 14,5

Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 977 7 397 3 51 72 1954 1988 159 15,9

Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 938 1 245 6 87 21 1955 1985 148 7,6

Ran 10 2 527 1994 1994 126 ****156,5

Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 1 006 3 66 13 205 21 1956 1994 175 13,7

Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 972 2 221 30 1953 1994 159 15,2

Sorby 2:79 3 8 11 592 54 791 1 20 1967 1984 ** 195,2

Sorby 2:89 2 2 151 1958 1996 *** *

Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 1 020 1 1 679 1983 1983 106 42,0

Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 912 62 1988 1988 113 10,9

Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 1 024 1 33 48 1961-62 1994 124 13,4

Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 1 000 5 1 076 40 1983-86 1986 144 11,5

Äppelblomsviveln 1 4 16 10 30 2 620 87 1 046 30 1992 1992 178 3,6

Öster Kolsva 6:2 40 40 1 315 33 1 783 2 633 1993 1993 133 64,5

Totalt 454 1 070 898 200 47 2 669 174 037 65 971 325 68 289 565 8 329 2 168 Medel 145 Medel 19,7

*Betalas av hyresgäst **Eluppvärmd ***Bergvärme ****Hyresgästernas el ingår

Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 38SID 4 Köpings Bostads AB - Årsredovisning 2017 - SID 39


2017 i korthet

JANUARI

Boendeinformation

Vår språkguide och en representant

från Hyresgästföreningen informerade

om bland annat sopsortering vid fyra olika

tillfällen.

FEBRUARI

Första spadtaget

En solig vinterdag togs det symboliska

första spadtaget för två nya hyreshus

innehållande 61 lägenheter i kvarteret

Hake.

MARS

Hyreshöjning

I överenskommelse med Hyresgästföreningen

höjdes hyrorna i genomsnitt

med 0,6 % från 1 mars.

APRIL

Sommarjobb

I slutet av april erbjöd vi ungdomar att

söka sommarjobb hos oss. Totalt fanns

40 platser att söka.

Håll Köping rent

Vi deltog i kommunens skräpplockardag.

MAJ

Solceller

Vi beviljades statligt stöd för solcellsanläggningen

vid Spinnerigatan 1 och 3.

JUNI

Cykla och promenera ​

Tillsammans med Köpings kommun anordnades

en aktivitet där vi uppmuntrade

till att promenera eller cykla istället

för att ta bilen.

Festligheter​

Den traditionella Nygårdsfesten hölls.

JULI

Bra miljöval - miljömärkt el

KBAB har sedan 1 juli nytt elavtal med

Vattenfall där vi köper miljömärkt el - Bra

miljöval.

AUGUSTI

100-årskalas

Den 26 augusti bjöd vi in till stort

100-årskalas på Nibbletorget. Samtidigt

öppnades jubileumsutställningen.

SEPTEMBER

Investeringsstöd

Boverket beviljade oss ett investeringsstöd

med sammanlagt 10 947 000 kronor

till nybyggnationen av Hake, etapp 2.

NOVEMBER

Bååthska villan

Den tidigare fritidsgården har under

året genomgått en total förvandling och

innehåller nu fyra lägenheter som blir

inflyttningsklara 1 mars 2018. Den 9

november startade uthyrningen av lägenheterna

och totalt anmälde 97 personer

sitt intresse. Köpings kommun

äger fastigheten och vi ombesörjer uthyrningen.

Huskurage

Vi har antagit Huskurages policy för att

motverka våld i nära relationer.

Uthyrningsstart - Hake 2

Tisdagen den 28 november började

uthyrningen av lägenheterna. Sista ansökningsdagen

var den 5 december och

totalt anmälde 202 personer intresse.

DECEMBER

NY CMTS

Köpings Kabel-TV AB investerade i en

ny CMTS, som är själva ”hjärtat” som

hanterar alla kabelmodem.

Trogna hyresgäster

Hyresgäster som har bott hos oss i

mer än 50 år uppvaktades med tårta

och julblomma.

KONTAKTUPPGIFTER

Köpings Bostads AB

Box 13, 731 21 Köping

Telefon: 0221-250 25

www.kbab.koping.se

Köpings Kabel-TV AB

Box 13, 731 21 Köping

Telefon: 0221-250 45

www.koping.net

BESÖKSADRESS

Kundcenter, Sveavägen 18

731 32 Köping

Nygård under uppbyggnad i slutet av 1960-talet.

More magazines by this user
Similar magazines