12.10.2020 Views

Körverk smakprov 978-91-9852791-9

”KÖRVERK för 136 röster: texter från Kalmar län” är en antologi av 136 kända och okända författare med anknytning till Kalmar län. Boken kom till genom ett projekt inom Litteraturnod Vimmerby. 304 sidor, hårda pärmar, format 200 x 240 mm. ISBN 978-91-9852791-9.

”KÖRVERK för 136 röster: texter från Kalmar län” är en antologi av 136 kända och okända författare med anknytning till Kalmar län. Boken kom till genom ett projekt inom Litteraturnod Vimmerby.
304 sidor, hårda pärmar, format 200 x 240 mm.
ISBN 978-91-9852791-9.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!