08.03.2021 Views

Golv till Tak #1 -2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT<br />

OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 50 | PRIS SEK 60 | NR 1 <strong>2021</strong><br />

TEMA:<br />

BETONG<br />

OCH FUKT<br />

Snart vet vi mer men inte<br />

allt vi behöver veta<br />

Pågående forskning<br />

Betongproblemen hanteras<br />

hjälpligt med tätare samarbete<br />

<strong>Golv</strong>entreprenörer berättar<br />

om dagens betongverklighet<br />

Fem millimeter<br />

på all tät betong<br />

Tekniska kommitténs besked<br />

om avjämning<br />

<strong>#1</strong>/21


LIMFRITT, LÖSLAGT,<br />

FÄRGGLATT.<br />

FÄRDIGSTÄLL BYGGET ETT HALVÅR TIDIGARE<br />

Vinylgolvet Sarlon Modul’Up installeras löslagt och limfritt med möjlighet <strong>till</strong> uppvik.<br />

Det klarar högre restfukt i betong vid nyproduktion och möjliggör tidigare läggning<br />

genom likvärdiga korta torktider året runt.<br />

VÅRENS NYA KOLLEKTION ÄR HÄR<br />

Världens första lösläggningsbara vinylmatta finns nu <strong>till</strong>gänglig<br />

i över 90 olika designs! Välj mellan akustik, kompakt, limmad<br />

eller löslagd version.<br />

Läs mer på:<br />

forbo-flooring.se/modulup »<br />

creating better environments


INNEHÅLL 1 / 21<br />

2 Snart vet vi mer men inte allt vi behöver veta<br />

6 Betongproblemen hanteras hjälpligt med tätare samarbete<br />

10 <strong>Golv</strong>branschens Tekniska kommitté: Fem millimeter på all tät betong<br />

12 Översyn av limrekommendationerna klar<br />

14 På väg in i RBK-systemet – fast lite försenat<br />

15 Mycket händer när det gäller lösläggning<br />

17 Stor optimism vid start av ny golvkoncern<br />

20 Fläktrum!<br />

22 Kakel och klinker: Trender – byggkeramik<br />

23 Aquarelle: Ny badrumskollektion<br />

28 # <strong>Golv</strong><br />

29 Nya mallar för VT-godkända produkter<br />

30 Fråga GVK<br />

32 Benny<br />

Snart vet vi mer<br />

FÖLJETONGEN<br />

BETONG<br />

Betongen har varit en stor diskussionsfråga<br />

de senaste åren, och fortsätter<br />

att vara det. Betongen har förändrats<br />

mycket, med nya <strong>till</strong>satsmaterial<br />

och <strong>till</strong>satsmedel för att<br />

påverka egenskaperna, men också för<br />

att förbättra klimatprofilen. Med<br />

resultat att betongen blivit mycket<br />

tätare.<br />

Att dagens täta betong inte torkar ut<br />

som tidigare har naturligtvis skapat<br />

problem. Det har funnits ett stort<br />

behov av mer kunskap och nya lösningar.<br />

Nu ökar kunskapen genom pågående<br />

forskning, även om mycket återstår<br />

att undersöka. Produktutveckling<br />

bidrar samtidigt <strong>till</strong> att det blir<br />

något lättare att hantera den nya<br />

byggvardagen. I en rad artiklar vill<br />

vi i den här tidningen ge en bild av<br />

vad som händer och vad det innebär<br />

för golvbranschen.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

Fem millimeter<br />

på all tät betong<br />

OMSLAGSBILD: Arbete med golvavjämning.<br />

FOTO: Från Weber / Saint-Gobain<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 08 - 400 28 652. E-POST: joel@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


JOHAN ASPELIN:<br />

<strong>2021</strong> BLIR<br />

HÅLLBARHETENS ÅR<br />

Coronapandemin vägrar att släppa<br />

taget om vardagen. Alla måste vi<br />

anpassa oss och bidra <strong>till</strong> att få arbetsplatsen<br />

trivsam och fungerande. Vi<br />

hjälps åt så att företagen kan fortsätta<br />

med sin verksamhet och samhällshjulen<br />

rulla vidare.<br />

Ett nytt år ger förstås nya möjligheter.<br />

<strong>2021</strong> är året när vi alla kommer att<br />

bli vaccinerade och när vi återgår <strong>till</strong><br />

en mer ”normal” vardag. Det är också<br />

året när vi kommer att märka av att<br />

våra kunder och beställare bryr sig om<br />

hållbarhetskrav i praktiken. NCC och<br />

Peab har bestämt att installationsspill<br />

från plastgolv ska återvinnas i GBR<br />

<strong>Golv</strong>återvinning. Bolagen har också<br />

konstaterat att de auktorisationer som<br />

finns i byggbranschen hos de olika<br />

specialistbranscherna skapar bättre<br />

ordning och reda. För golvbranschens<br />

del är det Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag som<br />

ger beställaren ökad trygghet med de<br />

revi sioner som branschen genomför hos<br />

de auktoriserade golvföretagen.<br />

Tittar man på börsen och samhället är<br />

det de gröna investeringarna som ökar<br />

snabbast. Fortfarande är det bara fyra<br />

procent av världens förvaltade kapital<br />

som förvaltas enligt hållbarhetskriterier.<br />

Men vi ser just nu en historisk<br />

förflytt ning av <strong>till</strong>gångar <strong>till</strong> hållbara<br />

investeringar. Det här är en förändring<br />

som troligtvis påverkar aktiekurser<br />

och värderingar under lång tid framöver.<br />

Detta betyder att alla som verkar<br />

i byggbranschen och som är måna om<br />

värdet på sin verksamhet kommer att<br />

ha hållbarhetskriterier som viktiga krav<br />

i sina inköp. Att inte ha det innebär<br />

att det börsnoterade fastighetsbolaget<br />

avviker från investerarnas förväntningar<br />

när de köper bygg- och golvtjänster<br />

som inte lever upp <strong>till</strong> satta<br />

kriterier. Det kommer man förstås att<br />

JOHAN ASPELIN är vd för <strong>Golv</strong>branschen, GBR.<br />

vilja undvika och därför gäller det för<br />

<strong>Golv</strong>branschens anslutna företag att<br />

stå rustade att möta dessa krav.<br />

Har du inte startat din resa mot att bli<br />

ett Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag är det hög<br />

tid att göra detta <strong>2021</strong>!<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, kommer under<br />

<strong>2021</strong> också att påbörja ett klimatberäkningsprojekt<br />

där syftet är att alla<br />

medlemsföretag ska kunna få hjälp<br />

med ett sätt att mäta och beräkna sin<br />

klimatpåverkan. Utsläppsmätning är<br />

nödvändigt för att GBRs medlemmar<br />

ska kunna klara av att följa vårt<br />

stämmo beslut att leva upp <strong>till</strong> kraven<br />

i Fossilfritt Sverige, som syftar <strong>till</strong> netto<br />

noll utsläpp av växthus gaser 2045.<br />

Vår första ”checkpoint” är 2022 då vi<br />

ska ha en uppfattning om branschens<br />

totala utsläpp, för att 2025 kunna visa<br />

en minskning. Det är med andra ord<br />

dags att kavla upp ärmarna och ta <strong>till</strong>vara<br />

<strong>2021</strong>, hållbarhetens år!<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


SNART VET VI MER<br />

MEN INTE ALLT VI BEHÖVER VETA<br />

SBUF-projektet Framtidens golvsystem med modern, tät betong<br />

som ska ge svar på för golvbranschen så angelägna frågor förväntas<br />

bli klart under hösten. Men inte heller då kommer vi att få svar på<br />

alla de frågor vi undrar över när det gäller dagens på vissa sätt<br />

problematiska betong. Förslag finns redan framme <strong>till</strong> fortsatta<br />

utredningar och fortsatt forskning.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, medverkar i<br />

SBUF-projekt 13560 Framtidens golvsystem<br />

med modern, tät betong som<br />

startade hösten 2018 och planeras<br />

vara färdigt under hösten <strong>2021</strong>. I<br />

projektet görs praktiska tester av om<br />

tio millimeter avjämningsmassa kan<br />

fungera som buffert för fukt och alkali<br />

när golv ska limmas på tät betong.<br />

Att så skulle vara fallet kom man<br />

teoretiskt fram <strong>till</strong> i ett tidigare<br />

SBUF-projekt (13354) och vill nu<br />

verifiera detta genom praktiska mätningar.<br />

<strong>Golv</strong>avjämningen kan ju <strong>till</strong><br />

skillnad från den täta betongytan ta<br />

upp limfukt, så att bindningen av<br />

limmet fungerar som det ska.<br />

De praktiska testerna går <strong>till</strong> så<br />

att betongplattor gjuts och beläggs<br />

med avjämningsmassa och limmad<br />

plastmatta, efter olika grad av uttorkning<br />

hos betongen och avjämningsmassan.<br />

Mätningar genomförs sedan<br />

löpande av hur fukten fördelas i de<br />

olika provkropparna. Enligt nuvarande<br />

planering ska de sista mätningarna<br />

genomföras <strong>till</strong> sommaren.<br />

Delrapport finns framme<br />

Parallellt med de praktiska försöken<br />

har diskussioner hållits med byggbranschens<br />

aktörer, med inriktning<br />

på långsiktiga lösningar för att säkerställa<br />

bra golvkonstruktioner. Syftet<br />

har varit att komma fram <strong>till</strong> vad<br />

som behöver utredas vidare, på kort<br />

och lång sikt. Resultaten av diskussionerna<br />

har presenterats i en delrapport<br />

som finns på sbuf.se.<br />

Förslag <strong>till</strong> åtgärder<br />

och fortsatt forskning<br />

En av de frågor som diskuterats är<br />

hur skadeutredningar av nedbrytning<br />

i golvkonstruktioner kan underlättas<br />

praktiskt. Ett projekt föreslås<br />

för att kartlägga befintliga emissionsmätningsmetoder<br />

och fastställa<br />

när de är <strong>till</strong>ämpliga. Man vill även<br />

utreda vilka kemiska reaktioner som<br />

sker vid nedbrytning av lim och<br />

golvmaterial av plast, samt vilka<br />

nedbrytningsprodukter som bildas.<br />

Vidare har man diskuterat ett projekt<br />

om spärrskikt för fukt, alkali<br />

och/eller emissioner, där man vill<br />

klargöra den teoretiska och praktiska<br />

funktionen.<br />

I delrapporten från det nu aktuella<br />

projektet ges följande tre förslag <strong>till</strong><br />

kortsiktigt orienterade<br />

utvecklingsprojekt:<br />

• Framtagning av en<br />

guide för <strong>till</strong>ämpning<br />

av existerande<br />

metoder för emissionsmätning<br />

i samband<br />

med misstänkt<br />

golvskada<br />

• Framtagning av en<br />

lista med kemiska<br />

reaktioner och nedbrytningsprodukter<br />

från nedbrytning<br />

genom alkalisk<br />

hydrolys av mjukgörare<br />

i olika ytskikt<br />

samt av binde medel i lim<br />

• Framtagning av en lista över spärrskiktsprodukter,<br />

där påstådd funktionalitet<br />

och beständighet granskas<br />

med avseende på fysikaliska<br />

och kemiska förutsättningar samt<br />

hit<strong>till</strong>s dokumenterad effekt<br />

När det kommer <strong>till</strong> det mer långsiktiga<br />

föreslås fortsatt forskning och<br />

nya SBUF-projekt. Bland annat<br />

finns behov av att fastställa under<br />

vilka förutsättningar nedbrytning av<br />

lim och ytskikt inträffar. Klart är att<br />

nedbrytning främst beror på hydroxidjoner<br />

som kommer från underlaget.<br />

I vilken mängd de når lim och<br />

TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

FOTO:<br />

Från Finja Betong<br />

EN DELRAPPORT<br />

finns att ladda ner från<br />

sbuf.se. Den redovisar<br />

de diskussioner man<br />

haft med olika branschföreträdare,<br />

om vad<br />

som behöver utredas<br />

vidare.<br />

FORTSÄTTNING<br />

på sid 4<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 3


UZIN OFFERS MORE.<br />

FLER VARUMÄRKEN, MER EXPERTIS.<br />

UZIN är ett av flera varumärken i Uzin Utz-koncernen.<br />

WOLFF har kraftfulla maskiner och specialverktyg för all<br />

slags ytbehandling och golvbeläggning. Pallmann har<br />

allt du behöver för renovering och underhåll av parkettgolv.<br />

Båda är en perfekt match <strong>till</strong> vårt UZIN-sortiment!<br />

Det betyder att vi kan erbjuda professionell expertis på<br />

flera nivåer och vara din kompletta leverantör för allt<br />

som har med golv att göra.<br />

Läs mer på www.uzin.se<br />

UZIN. YOUR FLOOR. OUR PROMISE.<br />

ANNONS<br />

UZIN_Advert_Benefit_brands_210x148mm_DE_2020-12_NEU.indd 1 <strong>2021</strong>-02-02 10:53:33<br />

FORTSÄTTNING<br />

från sid 3:<br />

Snart vet vi mer<br />

ytskikt beror bland annat på den<br />

rela tiva fuktigheten, på porstrukturen<br />

och alkaliteten hos betongen samt<br />

på temperaturen. Här behöver hela<br />

den kemiska processen och omfattningen<br />

av den utredas. Det är dock<br />

fråga om utredningar som sträcker<br />

sig över lång tid eftersom de kräver<br />

praktiska tester.<br />

I den nämnda delrapporten ges<br />

följande två förslag <strong>till</strong> långsiktig<br />

forskningsinriktning:<br />

• Nödvändiga förutsättningar, med<br />

RÅD TILL GOLVBRANSCHENS ENTREPRENÖRER<br />

Tillsvidare hänvisar <strong>Golv</strong>branschen, GBR, <strong>till</strong> dagens kritiska RF-nivåer för olika golvmaterial och <strong>till</strong> att<br />

fuktmätning i betong ska ske av en auktoriserad RBK*- kontrollant. <strong>Golv</strong>entreprenören ska inte utföra<br />

fuktmätning, det är beställarens ansvar.<br />

• Efterfråga fuktmätningsprotokoll mätt enligt RBK.<br />

• Ta hänsyn <strong>till</strong> hela golvkonstruktionen. Om ni vet eller misstänker att RF i underlaget överskrider<br />

något av de ingående materialens fuktnivåkrav, men ni ombeds lägga ändå – skriv alltid avvikelserapport!<br />

En mall för avvikelserapport vid fuktigt underlag finns på golvbranschen.se.<br />

• Föreslå inga lösningar som inte är verifierade. Observera att den part som föreslår en teknisk lösning<br />

ansvarar för dess riktighet (AB 04 kap 1 § 6).<br />

Observera att <strong>Golv</strong>branschen <strong>till</strong>svidare avråder från att limma direkt på tät betong med vattenburna<br />

dispersionslimmer. Läs mer i artikeln Fem millimeter på all tät betong på sid 10.<br />

* RBK, Rådet för Byggkompetens, administreras av Byggföretagen<br />

kvantifiering, för att alkalisk hydrolys<br />

ska kunna inträffa lokalt i lim<br />

och ytskikt samt vidare kunskap<br />

om och en beräkningsmodell för<br />

reaktionen.<br />

• Bättre förståelse och verktyg för<br />

modellering av kvantitet hydroxidjoner<br />

samt transport av dessa <strong>till</strong><br />

lim och ytskikt. Detta för varierande<br />

kombinationer av golv material<br />

och betong, <strong>till</strong> exempel betong<br />

med olika slags mineraliska <strong>till</strong>satsmaterial.<br />

Delvis overifierade lösningar<br />

i dagens byggande<br />

Den fördröjda uttorkningstiden i<br />

modern tät betong kan idag hanteras<br />

praktiskt på olika sätt. Det finns lösningar<br />

som byggaren kan ta <strong>till</strong> för att<br />

man ska kunna lägga golv trots att<br />

rätt RF-krav inte uppnåtts i betongen,<br />

exempelvis:<br />

• Avjämningsmassa i skikt om fem –<br />

tio millimeter, som buffert för alkali<br />

och limfukt<br />

• Fuktspärrande skikt<br />

• Omfördelningsberäkningar<br />

• ”Diffusionsöppna” golvmaterial<br />

som släpper igenom fukt<br />

• Andra golvkonstruktioner som inte<br />

är lika fuktkänsliga<br />

Eftersom vi inte fullt ut vet vilka<br />

konsekvenser den täta betongen kan<br />

få på sikt, behöver vi dock invänta<br />

mer kunskap för att kunna välja<br />

lösningar som fungerar säkert över<br />

lång tid. ■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


®<br />

Genius<br />

– lösläggning<br />

på golv med<br />

förhöjd fukthalt<br />

Acczent Excellence<br />

Genius är ett smart och<br />

hållbart val för lösläggning<br />

av golv i offentlig<br />

miljö.<br />

Mattan kan läggas på<br />

ett golv med förhöjd<br />

fukthalt och är installationsvänlig<br />

utan att<br />

du förstör underlaget.<br />

Den kan installeras med<br />

uppvik mot vägg för<br />

att underlätta skötsel i<br />

offentlig miljö.<br />

Produkten är ftalatfri<br />

och Tarkett kan återvinna<br />

både mattan och<br />

installationsspillet.<br />

Detta är endast en av<br />

många lösningar vid<br />

problem med förhöjd<br />

fukthalt. Kontakta din<br />

Tarkettrepresentant för<br />

att få veta mer.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 5


FOTO: Arek Socha<br />

BETONGPROBLEMEN<br />

HANTERAS HJÄLPLIGT MED TÄTARE<br />

SAMARBETE<br />

<strong>Golv</strong>entreprenörerna har kanske lärt sig att någorlunda hantera<br />

effekterna av osäkra torktider för betong. Men osäkerheten skapar<br />

ändå stora problem. Det blir förseningar, materialbyten, nödlösningar<br />

och så vidare. Och icke oväsentliga extrakostnader, som någon i<br />

slutändan måste betala.<br />

TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

”Framförallt<br />

vill jag se mer<br />

engagemang<br />

och ansvarstagande<br />

från<br />

betongleverantörerna.”<br />

När man köper en flygresa väntar man sig att man kommer<br />

fram den dag som biljetten anger. Man litar också<br />

på att komma <strong>till</strong> rätt plats och att incheckat bagage<br />

också gör det. Om det inte blir så som man beställt,<br />

räknar man inte med att dessutom behöva betala extra.<br />

Så enkelt är det inte om man beställer golvbeläggning<br />

<strong>till</strong> ett nybyggt betonghus. Trots bra kännedom om både<br />

underlag och golv beläggning och trots bästa moderna<br />

mät teknik och noggrann kalkyl för fuktdimensionering<br />

kan det hända att man ”kommer fram” en helt annan<br />

dag eller kanske inte ens samma månad som planerat.<br />

Det kan också hända att man kommer <strong>till</strong> ett annat<br />

”mål”, det vill säga man får välja ett annat golv material<br />

än det som var planerat. Och ytterligare, oväntade kostnader<br />

uppstår.<br />

Det kan låta tokigt, men så svårt kan det vara att<br />

planera för golv läggning i ett nybyggnadsprojekt. Hur<br />

klarar golventreprenörerna att sköta sin verksamhet och<br />

agera ansvarsfullt under sådana omständigheter? Trots<br />

allt ganska bra, visar det sig när vi talar med representanter<br />

för fyra företag på olika håll i Sverige.<br />

”Byter <strong>till</strong> linoleum eller <strong>till</strong> keramik”<br />

Anders Lyrbring, vd för <strong>Golv</strong>et Göteborg, säger att han<br />

känner sig ganska trygg trots att osäkra situationer ibland<br />

uppstår. Det beror i hög grad på att man numera har ett<br />

mycket tätare samarbete med ledningen för varje byggprojekt.<br />

– <strong>Golv</strong>läggningen kommer in sent i ett byggprojekt<br />

och det ligger stora ekonomiska värden i att kunna fullfölja<br />

projekten enligt plan, säger Anders. Om fukten i<br />

betongen inte hunnit sjunka <strong>till</strong> 85 procent RF kan det<br />

leda <strong>till</strong> att man byter från plast <strong>till</strong> linoleum eller <strong>till</strong><br />

kera mik i vissa utrymmen, för att inte få förseningar.<br />

Då måste arbetet planeras om och personalstyrkan<br />

anpassas <strong>till</strong> nya förhållanden. Här gäller det att entreprenören<br />

håller på sina rättigheter <strong>till</strong> ersättning för de<br />

FORTSÄTTNING på sid 8<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 7


FORTSÄTTNING från sid 6: Betongproblemen hanteras hjälpligt med tätare samarbete<br />

LÖSLÄGGNING har<br />

blivit en alltmer frekvent<br />

åtgärd för att<br />

undvika förseningar<br />

<strong>till</strong> följd att för hög<br />

fuktnivå i betongen.<br />

Limmar man inte<br />

golvet mot underlaget<br />

kan man acceptera<br />

betydligt högre fuktnivåer.<br />

Foto från Altro Nordic.<br />

kostnader som uppkommer utanför hans kontroll. Som<br />

stor golventreprenör med vana vid stora projekt ser<br />

Anders Lyrbring inga problem med detta, men han<br />

misstänker att kollegor i mindre företag ibland får ta<br />

kostnader som beställaren rätte ligen skulle stå för.<br />

Lösläggning kan bli aktuellt<br />

Harald Luther, vd för Olle Lind <strong>Golv</strong> i Stockholm, ger<br />

en liknande verklighetsbild. Fördröjning på grund av att<br />

betongen inte hunnit torka <strong>till</strong>räckligt är inte alls ovanligt.<br />

För ett aktuellt projekt var beskedet i oktober att<br />

läggningen skulle börja 4 januari. Under december blev<br />

det nya beskedet att den kan börja först 30 april.<br />

Att golvmaterial måste bytas <strong>till</strong> mer diffusionsöppna<br />

varianter förekommer frekvent och även lösläggningsprodukter<br />

kan bli aktuella för att undvika osäkerheten<br />

med limfog i kombination med alkalisk fukt. Flytspackling<br />

kan också komma in som åtgärd.<br />

Tiden går och kostnaderna stiger – men haveri i golvläggningen<br />

undviks.<br />

– Det var länge sedan sådana have rier var vanliga,<br />

säger Harald Luther. Nu förekommer det bara i speciella<br />

situationer. Som när tung utrustning i ett sjukhus krävde<br />

förstärkta bjälklag och därmed tjockare betong sulor än<br />

planerat. På de golvytorna blev det problem med alkalisk<br />

betongfukt.<br />

Genom att hålla bra kontakt med ledningen för aktuella<br />

byggprojekt och vara beredda på tidsförskjutningar<br />

och materialbyten har ändå Olle Lind <strong>Golv</strong> klarat sig<br />

från kostsamma problem med betongfukt.<br />

”Alkalispärrar, materialbyte, flytspackel”<br />

Även på Lundströms <strong>Golv</strong>, med stor verksamhet i Malmö<br />

med omnejd, ser man samarbete som nyckeln <strong>till</strong> att<br />

undvika kostsamma problem med betongfukt. Kent<br />

Pålsson, delägare i Lundströms <strong>Golv</strong>, ger högt betyg åt<br />

företagets beställare som ju är de som har ansvaret för<br />

fukt dimen sionering och uppföljning genom fukt mätningar.<br />

Har man bra beställare och är aktiv som samarbetspartner<br />

behöver man inte överraskas av förseningar<br />

eller materialbyten, framhåller han.<br />

– Det är beställaren som har initia tivet och avgör<br />

vänte tidens längd, eller vilka åtgärder som ska vidtas för<br />

att förkorta den tiden. Här finns flera vägval: alkalispärrar,<br />

flytspackel, lösläggning, limfria golv av typ<br />

Cantata och Modul'Up, LVT-klickplattor med mera,<br />

säger Kent Pålsson.<br />

Betongleverantörerna<br />

borde ha större ansvar!<br />

– Något golvhaveri på grund av betong fukt kan jag inte<br />

erinra mig att vi haft under den tid jag varit på företaget<br />

och det har jag varit ända sedan 1998, säger Tomas Larsson,<br />

vd för BBM i Karlstad.<br />

Inga förtvålade limmer som luktar illa eller golvmattor<br />

som lossnar här heller, alltså. Liksom kollegorna i<br />

Göteborg, Stockholm och Malmö ser Tomas Larsson<br />

samarbete genom hela byggprojektet som nyckeln <strong>till</strong> att<br />

framgångsrikt undvika sådant. Partnering har blivit en<br />

allt vanligare samarbetsform med större beställare och<br />

det bidrar <strong>till</strong> bra framförhållning i projekten.<br />

Men även om det inte leder <strong>till</strong> haverier, så är det<br />

ändå ett problem att torkning av betong är så oförutsägbar.<br />

Tomas Larsson pekar på att de lösningar som tas<br />

<strong>till</strong> för att slippa förseningar inte alltid är de bästa för<br />

byggnaden i alla avseenden. Löslagda golv kan <strong>till</strong> exempel<br />

lösa problemet snabbt i det aktuella läget, men är kanske<br />

inte optimalt för fastig heten på längre sikt.<br />

– Framförallt vill jag se mer engagemang och ansvarstagande<br />

från betongleverantörerna. De har ju full kännedom<br />

om sina produkter och om hur de används. De<br />

borde därför ha ett större ansvar för avvikelser från<br />

beräknad torktid, avslutar Tomas.<br />

Fortsatt ett stort problem<br />

De fyra golventreprenörerna framhåller alla att restfukt i<br />

betongbjälklag fortsätter att vara ett betydande problem.<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


River ni ut gamla golv?<br />

Vi har utrustningen för att ta bort alla typer av<br />

golv och möjliggöra för nyinstallation.<br />

Colibri<br />

Högpresterande och lättanvänd golvslipmaskin<br />

Multistripper<br />

Vario NG<br />

För aggressiv<br />

rivning av mattor<br />

EN VANLIG LÖSNING på problemet att betongen torkar alltför långsamt<br />

har på senare år varit att lägga en fukt- och alkalispärr ovanpå<br />

betongen. Den blockerar fukten så att golvbeläggning och lim inte<br />

kan skadas. Foto från Silanex.<br />

Det leder <strong>till</strong> försening av byggprojekt och <strong>till</strong> insats av<br />

material som inte var planerat från start, <strong>till</strong> exempel<br />

alkali spärrar och flyt spackel. Det kan medföra att man<br />

måste byta golvbeläggning <strong>till</strong> typer som inte var prioriterade.<br />

Naturligtvis medför det också att det blir krävande att<br />

planera för bemanning och för <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> rätt material.<br />

Osäkerheten leder också <strong>till</strong> betydande kostnader i alla<br />

led. Samtidigt visar de <strong>till</strong>frågade golv entreprenörerna<br />

att man genom samarbete och framförhållning kan<br />

undvika att sitta med Svarte Petter, det vill säga att inte<br />

behöva ta stora kostnader för störningar man inte kan<br />

påverka.<br />

Om vi fortsätter liknelsen med flygresor kan man<br />

säga att golv läggar planen nästan alltid landar säkert och<br />

ofta ganska nära destinationsorten. Förseningar är inte<br />

ovanliga. Eventuellt <strong>till</strong>kommande kostnader drabbar i<br />

första hand passage rare och resebyråer. ■<br />

ANNONS<br />

duri.se<br />

Strato-Mobil IV<br />

Den nya tungviktaren<br />

bland hydrauliska<br />

strippermaskiner<br />

duri.se<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 9


GOLVBRANSCHENS TEKNISKA KOMMITTÉ:<br />

FEM MILLIMETER<br />

PÅ ALL<br />

TÄT BETONG<br />

I flera SBUF-projekt har man undersökt om<br />

golvavjämning kan bli räddningen, eller en del<br />

av den, när det gäller fukt och alkali som återkommande<br />

försvårar limning av golvbeläggning<br />

på dagens betong. Och golvavjämningen<br />

kan mycket väl tänkas fylla den uppgiften, men<br />

ännu har vi inte resultaten från alla pågående<br />

undersökningar som bland annat ska ge svar<br />

på hur tjockt skiktet behöver vara. Så därför,<br />

och eftersom ett tjockare skikt kan få andra<br />

negativa konsekvenser, håller <strong>Golv</strong>branschens<br />

tekniska kommitté fast vid rekommendationen<br />

om minst fem millimeter golvavjämning. Fast<br />

det gäller nu all tät betong, inte bara den med<br />

lågt vct-tal som tidigare.<br />

TEXT:<br />

Jenny Adnerfall<br />

FOTO:<br />

Från Weber / Saint-<br />

Gobain<br />

Erfarenheten<br />

visar att fem<br />

millimeter<br />

avjämningsmassa<br />

fungerat<br />

på betong med<br />

lågt vct och<br />

den typen av<br />

betong liknar<br />

dagens tätare.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, avråder från<br />

limning med vattenburna dispersionslimmer<br />

direkt på tät betong,<br />

främst för att det medför stor risk<br />

för dålig vidhäftning. Dagens betong<br />

är normalt tätare än betongen var<br />

tidigare och det gör att förutsättningarna<br />

för limningen ändrats.<br />

Limfukten kan inte tas upp av det<br />

täta underlaget, vilket kan leda <strong>till</strong><br />

att limmet inte torkar och att bindningen<br />

fördröjs. Dessutom kan limfukten<br />

bidra <strong>till</strong> en högre nivå av<br />

alka lisk fukt i betongens yta, vilket<br />

ger risk för nedbrytning av limmet<br />

och därmed också för oönskade<br />

emissioner. Därför är det lämpligt att<br />

lägga ett skikt lågalkalisk golvavjämning<br />

eller mot svarande före limning<br />

på tät betong.<br />

Tidigare har <strong>Golv</strong>branschens limrekommendationer<br />

för vattenburet<br />

lim angivit en minsta tjocklek på fem<br />

millimeter golvavjämning på betong<br />

med lågt vattencementtal, vct. Nu<br />

gäller den rekommendationen all tät<br />

betong, oavsett vct. (Värt att notera<br />

är att vid nedlimning av trägolv<br />

används normalt SMP-lim, vilket<br />

ger andra förutsättningar.)<br />

Resultat kommer sannolikt<br />

i slutet av <strong>2021</strong><br />

I flera SBUF-projekt har man diskuterat<br />

om golvavjämning kan bli en<br />

lösning eller dellösning av fuktproblemen<br />

när det gäller golvkonstruktioner<br />

på tät betong. Skiktet har en<br />

förmåga att fungera som buffert för<br />

fukt och alkali från betongen. <strong>Golv</strong>avjämningen<br />

kan <strong>till</strong> skillnad från<br />

den täta betongytan ta upp limfukt,<br />

så att bindningen av limmet fungerar<br />

som den ska. Dessutom kan golvavjämningen<br />

fungera som ett skydd<br />

mot betongens alkalitet, och förhindra<br />

nedbrytningseffekter på grund<br />

av alkalisk påverkan.<br />

I projektet SBUF 13354 Utredning<br />

av funktionell uttorkningsnivå<br />

hos betong med mineraliska <strong>till</strong>satsmedel<br />

gjordes simuleringar av fuktomfördelning<br />

i golvsystem, samt<br />

enkla praktiska försök. I slutrapporten<br />

som kom 2019 konstateras att<br />

modern betong med mineraliska <strong>till</strong>satser<br />

saknar förmåga att buffra limfukt,<br />

samt att den inte omfördelar<br />

fukt på samma sätt som ”gammaldags”<br />

betong gjorde. Det konstateras<br />

vidare att ett skikt av golvavjämning<br />

är nödvändigt vid limning med<br />

vattenbaserat lim på modern betong<br />

och då för alla vattencementtal. De<br />

genomförda simuleringarna visade<br />

att ett skikt om cirka tio millimeter<br />

bör vara fullt <strong>till</strong>räckligt.<br />

Utredningen har fortsatt i det<br />

pågående projektet SBUF 13560<br />

Framtidens golvsystem med modern,<br />

tät betong. Här studeras golvavjämningens<br />

buffringsförmåga mer noggrant<br />

och praktiska försök görs. Förmodligen<br />

kommer rekommendationer<br />

för tjocklek och uttorkningsnivå<br />

att ges i projektets slutrapport<br />

som väntas i slutet av <strong>2021</strong>.<br />

Tills vi vet mer<br />

gäller fem millimeter<br />

<strong>Golv</strong>branschens Tekniska Kommitté,<br />

TK, har diskuterat vilken tjocklek<br />

<strong>Golv</strong>branschen bör rekommendera<br />

för avjämningsskiktet och kommit<br />

fram <strong>till</strong> att behålla branschens tidigare<br />

rekommendation om minst fem<br />

millimeter. Erfarenheten visar att det<br />

fungerat på betong med lågt vct och<br />

den typen av betong liknar dagens<br />

tätare. Det är dock möjligt att det<br />

behövs en större säkerhetsmarginal,<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


med tjockare skikt, på dagens betongkvaliteter<br />

men det är alltså inte helt<br />

utrett ännu.<br />

Men eftersom en tjocklek på tio<br />

millimeter kan få besvärliga konsekvenser<br />

i en del utföranden, har<br />

TK kommit fram <strong>till</strong> att <strong>Golv</strong>branschen<br />

bör invänta resultatet av SBUFprojekt<br />

13560 innan man eventuellt<br />

ändrar rekommenda tionen. Detta<br />

kan alltså komma att göras längre<br />

fram.<br />

Vissa leverantörer av lim och golvavjämning<br />

anger redan nu minst<br />

tio millimeter golvavjämning i sina<br />

anvis ningar. Leverantörernas anvisningar<br />

ska som bekant alltid följas i<br />

första hand, annars ska en avvikelserapport<br />

göras. ■<br />

TABELLEN HÄRINTILL återfinns i TK-råd 141<br />

och anger generella värden utifrån golv-,<br />

lim- och golvavjämningsleverantörernas<br />

anvisningar. I aktuella fall måste de specifika<br />

anvisningarna från respektive leve rantör<br />

följas. Observera att det också är viktigt att<br />

beakta alla ingående materials begränsningar<br />

och att det material som kräver den<br />

lägsta fuktnivån blir styrande för hela golvkonstruktionen.<br />

GOLVMATERIAL<br />

MAXNIVÅ VID<br />

NEDLIMNING<br />

RF (%)<br />

MIN. YTDRAG-<br />

HÅLLFASTHET<br />

(MPa)<br />

MIN. TJOCKLEK<br />

GOLVAVJÄMNING<br />

PÅ TÄT BETONG<br />

(mm)<br />

SE ANVISAD<br />

KOMMENTAR<br />

NEDAN<br />

GUMMIGOLV 85 1,0 5 A, B<br />

LINOLEUM<br />

(BAKSIDA AV JUTE)<br />

90 0,5 5 A<br />

LINOLEUM<br />

(BAKSIDA AV SKUMPLAST)<br />

85 0,5 5 A<br />

PLAST PVC 85 0,5 5 A<br />

PLAST UTAN PVC<br />

PLAST PVC – HÖGFYLLD<br />

(MER ÄN 50%<br />

FYLLNADSMATERIAL)<br />

TEXTILGOLV<br />

(RF-KRAV BEROR BLAND ANNAT<br />

PÅ TYP AV BAKSIDA OCH LIM)<br />

TRÄ<br />

(RF-KRAV BEROR BLAND ANNAT<br />

PÅ TYP AV LIM)<br />

KOMMENTARER<br />

A<br />

B<br />

C<br />

85 1,0 5 A, B<br />

90 0,5 5 A<br />

85–90 0,5 5 A<br />

65–90 1,5–2,0 3 C<br />

Avjämningsmassa ska vara lågalkalisk och minst 5 mm tjock, om inte annat anges.<br />

Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstol)<br />

kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa.<br />

Limleverantörer rekommenderar generellt att av vidhäftningsskäl alltid använda en avjämningsmassa<br />

med minst 1,0 MPa ytdraghållfasthet, vid limning av gummigolv samt plastgolv utan PVC (oavsett typ<br />

av betong).<br />

Avjämningsmassa skall vara minst 3 mm tjock, om inte annat anges. Ytdraghållfastheten på<br />

underlaget inför nedlimning, ska vara minst 1,5 MPa, dock minst 2,0 MPa för golv av massiv träkubb<br />

och för golvtiljor.<br />

Se även TK-råd 126 - Nedlimning av trägolv med SMP-polymerlim.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 11


ÖVERSYN AV<br />

LIMREKOMMENDATIONERNA<br />

KLAR<br />

Den här gången fanns det anledning att göra en större översyn än den vanliga<br />

årliga uppdateringen av <strong>Golv</strong>branschens limrekommendationer. När den nu<br />

är klar har både strukturen och delar av innehållet ändrats.<br />

TEXT:<br />

Patrik Nordahl<br />

FOTO:<br />

Från Sika<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, <strong>till</strong>handahåller<br />

sedan länge rekommendationer för<br />

limning av olika golvmaterial på olika<br />

typer av underlag. Rekommenda tionerna<br />

baseras på leverantörernas anvisningar<br />

och innehåller produktrekommendationer<br />

samt rikt linjer och råd<br />

för hur limningen ska utföras korrekt.<br />

Syftet är att förenkla för entreprenörer<br />

att hitta rätt lim och därmed<br />

säkerställa vidhäftning och låga emissioner.<br />

Större översyn än vanligt<br />

Produktinnehållet i limrekommendationerna<br />

uppdateras en gång per<br />

år, eller när limleverantörerna själva<br />

inkommer med ändringar <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen.<br />

Under hösten 2020 har<br />

dock en större uppdatering gjorts,<br />

som avser både strukturen och innehållet.<br />

Syftet med den här översynen<br />

har varit att harmonisera de uppåt<br />

tio olika dokumenten med varandra<br />

samt att lägga <strong>till</strong> ytterligare information<br />

för att underlätta för entreprenören.<br />

En rad förändringar<br />

har gjorts<br />

De främsta nyheterna:<br />

• Rekommendationer också för underlag<br />

av träbaserade skivor, inte bara<br />

för betong<br />

Skivorna ska vara anpassade för<br />

golvläggning och ha en fuktkvot<br />

på sex – tio procent.<br />

• Ändrad struktur<br />

Tidigare var rekommendationerna<br />

uppdelade efter vattencementtal,<br />

vct, men med den nya täta betongen<br />

är det inte längre relevant.<br />

Därför har nu en uppdelning gjorts<br />

på betong /avjämningsmassa och<br />

träbaserade skivor.<br />

• Rekommenderad minsta tjocklek på<br />

fem millimeter för avjämningsmassan<br />

om limning ska ske på tät<br />

betong.<br />

Mer finns att läsa om det på sid<br />

10 – 11 i den här tidningen.<br />

• Avrådande från nedlimning med<br />

vattenburna dispersionslimmer direkt<br />

på tät betong<br />

Limfukten kan inte tas upp av det<br />

täta underlaget, vilket kan leda <strong>till</strong><br />

att limmet inte torkar och att bindningen<br />

av limmet fördröjs. Dessutom<br />

finns risk att limmet bryts<br />

ner av den alkaliska fukten vid betongens<br />

yta.<br />

• Tydliggörande av vad som gäller för<br />

ytdraghållfasthet för varje material<br />

Även för länkhjul (det vill säga<br />

exempelvis kontorsstolar).<br />

• Hänvisning <strong>till</strong> det nya TK-råd 142<br />

som innehåller generella rekommendationer<br />

för nedlimning av olika<br />

golvmaterial på olika underlag<br />

TK-rådet liksom samtliga limrekommendationer<br />

finns att hämta på golvbranschen.se.<br />

■<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


ETT RIKTIGT KAP!<br />

Nu kan vi kapa bård ur samma körning som väggmattan - kontakta din golvgrossist!<br />

Svegab i Växjö AB <strong>till</strong>sammans med<br />

de största golvgrossisterna i Sverige<br />

kan idag stolt presentera en<br />

innovation inom färgmatchande<br />

golv och väggar för våtrum.<br />

Vi kommer hädanefter att kapa fram<br />

bård ur samma körningar som<br />

väggmattorna är producerade i.<br />

Detta ger möjligheter att få samma<br />

mönster på hela väggen i ditt och<br />

dina kunders våtrum.<br />

Vi gör våra våtrumsleverantörer<br />

lite bättre!<br />

Foto: Christina Krone,-<br />

Vi kommer att hålla lager av de mest önskade kombinationerna som idag fattas och i normal<br />

industriproduktion inte går att få från våra leverantörer. På detta vis behöver ingen från och med<br />

nu ligga på dammiga lagerytor, skärandes fram sina egna bårder då kunderna kräver det.<br />

Nu finns alternativet! Vi har det på hyllan! Vi kan även kapa bårder i önskade bredder för industri,<br />

grovkök samt sjukvård där takhöjden kräver en bredare bård!<br />

Dessutom kan vi på samma vis KAPA DINA FRISER!<br />

Vid <strong>till</strong> exempel korridorjobb på projekt. Sänd över rullarna som ska kapas <strong>till</strong> Växjö så får du<br />

dem i retur på max 2 dygn i de mått du önskar!<br />

Ring din golvgrossist och beställ!<br />

Välkommen med dina order och önskningar - Vi kapar och servar!<br />

fi?J?rtJ<br />

GOLVGROSSISTEN Växjö 04 70-606 FÖR 30 PROFFS<br />

Malmö 040-14 08 80<br />

Växjö 04 70-606 30<br />

'<br />

<br />

Malmö 040-14 08 80<br />

G!e!?6ter<br />

Umeå 090-18 18 86<br />

<strong>Golv</strong> & Bygg<br />

031-199068<br />

1:tI i::: J<br />

i Norrköping AB<br />

011-28 59 90<br />

011-28 59 90<br />

08-122 107 00<br />

<strong>Golv</strong>grossisten<br />

i Dalarna AB<br />

Falun 023-79 36 60<br />

Falun 023-79 36 60<br />

FRED<br />

0500 - 27 27 90<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> E | GOLV TILL TAK | 13<br />

GOLVGROSSIST


96 % RF<br />

For experts from experts<br />

Bygg snabbare och flytta in tidigare<br />

med VD Moisture Block!<br />

VD Moisture Block är en vattenbaserad fukt- och alkalispärr som kan användas på<br />

betong med en RF på upp <strong>till</strong> 96 %. Den är färdigblandad och den korta torktiden möjliggör<br />

priming och avjämning samma dag. Det är den en riktig tidsbesparare vid nybyggnation.<br />

Mer information: www.casco.se<br />

Produkten bedömdi<br />

SundaHus<br />

ANNONS<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> <strong>2021</strong>01_210 mm B-148 mm H_3 mm utfall.indd 1 <strong>2021</strong>-02-01 10:46:50<br />

PÅ VÄG IN I RBK-SYSTEMET<br />

– FAST LITE FÖRSENAT<br />

Att <strong>Golv</strong>branschens branschstandard för fuktmätning i golvavjämning ska inkluderas i<br />

RBK-systemet och att ett projekt för genomförandet startat kunde vi berätta för något år<br />

sedan. Så ska det också bli. Bara lite försenat på grund av coronapandemin, som så<br />

mycket annat.<br />

För att undvika oönskade negativa<br />

effekter är det viktigt att säkerställa<br />

fuktnivån i underlaget innan<br />

en golvbeläggning monteras. Då<br />

krävs en <strong>till</strong>förlitlig metod för fuktmätning.<br />

Hit<strong>till</strong>s mätning<br />

endast i betong<br />

Det har länge funnits en standardiserad<br />

metod för fuktmätning i<br />

betong och RBK, Rådet för Bygg-<br />

Kompetens, som administreras<br />

av Byggföretagen har ett system<br />

för att auktorisera fuktkontrollanter<br />

när det gäller just mätning av fukt<br />

i betong. Alla fukt kontrollanter<br />

följer samma fukt mätnings manual<br />

för att mätresultaten ska bli <strong>till</strong>förlitliga.<br />

Snart mätning<br />

också i golvavjämning<br />

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond,<br />

SBUF, har beviljat<br />

finansiering för projektet SBUF<br />

13754 – RBK-metod för RF-mätning<br />

i golvavjämning. Med detta<br />

projekt avser RBK att skapa en<br />

standard för fuktmätning i golvavjämning<br />

som ska ingå i RBKs<br />

auktorisationssystem för fuktkontrollanter.<br />

Mätmetoden i standarden<br />

ska baseras på <strong>Golv</strong>branschens<br />

branschstandard för fuktmätning<br />

i golvavjämning som togs<br />

fram 2010. Den metoden innebär<br />

att ett prov tas på hela avjämningsskiktet,<br />

<strong>till</strong> skillnad från i betong<br />

där mätningen görs på så kallat<br />

ekvivalent mätdjup.<br />

En liten coronaförsening<br />

Projektet påbörjades under januari<br />

2020 med ett antal diskussionsmöten<br />

och beslut kring vilka praktiska<br />

tester som skulle genomföras.<br />

Enligt den initiala tidplanen<br />

skulle projektet också avslutas<br />

under 2020, men corona pandemin<br />

har medfört ändrade prioriteringar<br />

och nu beräknas projektet istället<br />

blir klart under <strong>2021</strong>. <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, samt flera leverantörer<br />

av golvavjämning deltar i<br />

projektet.<br />

Jenny Adnerfall<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


SÅ HÄR SKA DET INTE SE UT efter läggning men det är en uttrycksfull bild som visar lösläggningens möjligheter. Foto från Forbo.<br />

MYCKET HÄNDER NÄR DET GÄLLER<br />

LÖSLÄGGNING<br />

Lösläggning har blivit en allt vanligare lösning på problemet med långsamt<br />

torkande betong, och det har drivit på produktutvecklingen på<br />

området. Men lösläggning har också andra fördelar, som <strong>till</strong> exempel<br />

att det underlättar återvinning av golven.<br />

Lösläggning av plastgolv som rullvara<br />

blir allt vanligare. Lösa plattor har<br />

länge använts för <strong>till</strong> exempel installationsgolv<br />

men nu ökar lösläggning<br />

av ”vanliga” plastgolv kraftigt.<br />

Orsakerna <strong>till</strong> att lösläggning blir<br />

vanligare är flera. Det ger snabbare<br />

läggning. Man kan byta material på<br />

ett enkelt sätt. Man slipper emissioner<br />

från lim. Och framför allt slipper<br />

man problem med betong som inte<br />

torkar som den ska – ett problem<br />

som ökat de senaste åren. Eller som<br />

en entreprenör uttryckte det rakt på<br />

sak: ”I takt med att betongen blivit<br />

mer miljövänlig och ekologisk så torkar<br />

den långsammare och det ger oss stora<br />

problem.”<br />

En fördel också för<br />

återvinning<br />

Det finns också andra miljöaspekter.<br />

Materialet kan enkelt återtas av leverantören<br />

och återvinnas som råvara<br />

eftersom det inte blir några lim- eller<br />

spackelrester på golven. Idén om det<br />

cirkulära byggandet väcker dessutom<br />

allt större anklang hos beställarna –<br />

och i hela samhället.<br />

Lösläggning ger också fördelar<br />

vid <strong>till</strong> exempel vattenskador. Det är<br />

enkelt att riva upp mattan, låta golvet<br />

torka och sedan lägga ner mattan<br />

igen.<br />

<strong>Golv</strong> speciellt<br />

för lösläggning<br />

Men det är inte bara kraven som förändrats.<br />

Även golven har förändrats<br />

och utvecklats. För fem – tio år sedan<br />

var det ”ordinarie” golv som användes<br />

för lösläggning – man tejpade ner<br />

det som fanns, men detta var inte<br />

optimalt. Lösläggning betraktades<br />

som ett substitut eller ersättning för<br />

en ”traditionell limning”.<br />

Det har skett en utveckling på<br />

materialsidan. Leverantörerna har ta-<br />

TEXT:<br />

Thomas Åkerblad<br />

FORTSÄTTNING<br />

på sid 16<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 15


FORTSÄTTNING<br />

från sid 15:<br />

Mycket händer när det<br />

gäller lösläggning<br />

ETT VIKTIGT MOMENT vid lösläggning är<br />

tejpning under skarvarna. Tejpens uppgift<br />

är att fixera skarvenså att trådsvetsningen<br />

kan utföras med bra resultat.<br />

Foto från Altro.<br />

ÄVEN I UTRYMMEN med kraftig trafik fungerar lösläggning. Här ligger Altro Cantata i sjukhusmiljö. Foto från Altro.<br />

GOLV FÖR<br />

LÖSLÄGGNING<br />

ALTRO:<br />

Cantata<br />

FALCK DESIGN:<br />

Polysafe Quicklay<br />

FORBO FLOORING:<br />

Sarlon Modul'Up<br />

Habitat Moduk'Up<br />

GERFLOR:<br />

Texline<br />

SRA<br />

Libertex<br />

TARKETT:<br />

Acczent Unik<br />

Genius Tapiflex<br />

Genius Acczent<br />

Nordic Stabil<br />

Tarkett Extra<br />

git fram nya kvaliteter som från<br />

början är utvecklade för att läggas<br />

lösa. Läggningsteknikerna har också<br />

utvecklats med olika typer av tejp<br />

för stabil förankring av mattan. Produkterna<br />

är numera så stabila att det<br />

går att trådsvetsa dem trots att de är<br />

löslagda.<br />

Det innebär att under de senaste<br />

tre – fyra åren har lösläggning seglat<br />

upp som en fullvärdig ersättning <strong>till</strong><br />

traditionell limning och <strong>till</strong> och med<br />

som en lösning som föredras av<br />

många beställare.<br />

Har blivit formstabila<br />

Fler och fler leverantörer och <strong>till</strong>verkare<br />

tar också fram nya produkter<br />

och nya tekniker för lösläggning.<br />

Det gäller bland annat att uppnå<br />

bättre formstabilitet. Vid tidigare fall<br />

med lösläggning kunde man uppfatta<br />

golvet som ”sladdrigt” eller att<br />

det rörde på sig. ”Det ska inte fladdra<br />

omkring” som en entreprenör uttryckte<br />

det.<br />

– Vi ser ökad marknad och större<br />

efterfrågan på löslagda golv generellt,<br />

säger Per Lundberg, försäljningschef<br />

på Forbo. Ofta i projekt med hög<br />

RF i betongen då produkten blir en<br />

problemlösare för slutkunden. Att<br />

kunna lägga golven vid en RF på 93<br />

procent innebär snabbare ledtider<br />

och att golven kan beträdas omedelbart<br />

efter läggning. Utan lim blir det<br />

heller inget spärrskikt, vilket innebär<br />

minskade kemikalierisker. Risken för<br />

sjuka hus minskar också. Sedan ser<br />

vi också projekt där man redan från<br />

början har bestämt sig för att lägga<br />

löst utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.<br />

– Dessutom har vi ju utvecklat<br />

produkterna, säger Per. Vi har stabiliserat<br />

upp konstruktionerna med<br />

dubbla lager med glasfiber.<br />

Alltfler lösläggningsgolv<br />

kommer<br />

Hos Altro har man tagit fram särskilda<br />

kvaliteter som passar för lösläggning<br />

men man kan även erbjuda<br />

speciella baksidor för ändamålet <strong>till</strong><br />

sina standardprodukter.<br />

– Längre fram i vår kommer alla<br />

våra släta produkter för torra utrymmen<br />

att kunna levereras med en speciell<br />

baksida för lösläggning, säger<br />

Michael Persson, Skandinavienchef<br />

på Altro. Minsta beställning är 500<br />

kvadratmeter för att ställa om produktionen.<br />

<strong>Golv</strong>en blir dessutom<br />

tystare eftersom mattans stegljudsdämpning<br />

med baksida blir 14 decibel.<br />

– För ögonblicket har vi bara en<br />

produkt, men vi har flera kvaliteter<br />

på gång under våren, säger Sara<br />

Falck på Falck Design.<br />

Så det är bara att konstatera att lösläggning<br />

har kommit för att stanna.<br />

Eller som Michael Persson, Altro,<br />

uttrycker det:<br />

– Om 20 år kommer vi inte att förstå<br />

varför vi limmade golv mot betong.<br />

■<br />

SKOLLOKALER är också utsatta för tufft slitage. Här ligger Polysafe Quicklay. Foto från Falck Design.<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


TECKEN PÅ OMSTRUKTURERING?<br />

STOR OPTIMISM<br />

VID START AV NY GOLVKONCERN<br />

Investmentbolaget SCP Area har nyligen, i samarbete med fyra välkända golvföretag, skapat en golvkoncern<br />

av ett slag vi hit<strong>till</strong>s inte sett i Sverige. Koncernen, med namnet <strong>Golv</strong>entreprenad Gruppen, får vid start en<br />

omsättning på 430 miljoner och 250 anställda. Representanterna för denna nygamla spelare är dock inställda<br />

på att koncernen ska växa. Är det här starten på en omstrukturering på golventreprenörssidan?<br />

SCP Area har nyligen köpt BBM<br />

i Karlstad och Ottossons <strong>Golv</strong> i<br />

Mariestad. Något tidigare köpte<br />

man Lundströms <strong>Golv</strong> och <strong>Golv</strong> &<br />

Kakel Bernt Lövkvist, båda baserade<br />

i Malmö liksom SCP Area.<br />

Den koncern som därmed bildats<br />

har fått namnet <strong>Golv</strong>entreprenad<br />

Gruppen men de ingående företagen<br />

behåller sina bolagsnamn.<br />

Likaså är ledningen i respektive<br />

bolag kvar som delägare och fortsätter<br />

sitt dagliga engagemang.<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> har talat med dem om<br />

affärens betydelse.<br />

Konkurrenskraft<br />

och kompetens<br />

Energinivån är hög när vi träffas<br />

på zoom strax före jul. Bolagens<br />

vd:ar, som alla sitter i den nya<br />

koncernens ledningsgrupp, verkar<br />

trivas både med varandra och med<br />

den nya konstellationen. De är<br />

samstämmigt entusiastiska kring<br />

sitt samarbete och fördelarna inför<br />

framtiden.<br />

– Vi är de första fyra som klivit<br />

på det här tåget och vi vill utvecklas<br />

genom samarbete i ett större sammanhang<br />

och växa <strong>till</strong>sammans,<br />

säger Fredrik Ottosson, vd för<br />

Ottos sons <strong>Golv</strong>. Vi har en stark<br />

vilja att driva utvecklingen framåt,<br />

både för våra respektive företag<br />

och för golvbranschen i stort.<br />

Stärkt konkurrenskraft är en av<br />

fördelarna som lyfts fram. Tomas<br />

Larsson, vd för BBM i Karlstad,<br />

berättar hur man lyckats ro hem<br />

en stor affär:<br />

– Nu jobbar vi <strong>till</strong>sammans med<br />

Ottossons <strong>Golv</strong> i ett sjukhusprojekt<br />

i Skövde. När vi kan driva projekt<br />

<strong>till</strong>sammans säkerställer vi både<br />

kompetens och leveranssäkerhet.<br />

Det blir en trygg affär för beställaren.<br />

De ser att vi kan leverera<br />

och har vad som behövs i stora<br />

krävande projekt.<br />

Just den ökade kompetens som<br />

erfarenhetsutbytet ger, pekar flera<br />

i ledningsgruppen på. Bolagen<br />

har olika inriktning och spetskompetenser<br />

och kan bistå med kunskaper<br />

vid specialprojekt som <strong>till</strong><br />

exem pel installationer i badhus.<br />

– Nu täcker vi in möjligheten att<br />

göra hela projekt från rått betongfundament<br />

<strong>till</strong> färdig yta, oavsett<br />

vilket ytskikt vi talar om, säger<br />

Patrik Lövqvist, vd för <strong>Golv</strong> & Kakel<br />

Bernt Lövkvist. Tanken är inte att<br />

kunna allt eller bli likadana, utan<br />

att utveckla företagens respek tive<br />

styrkor och dra nytta av varandra.<br />

Branschkännedom, kontaktknät<br />

och gott rykte<br />

Diskussionen om att bilda en<br />

större golvkoncern har förts<br />

länge. Varför finns traditionellt<br />

inga större koncerner i underentreprenörsledet<br />

i golvbranschen,<br />

så som det <strong>till</strong> exempel<br />

finns bland installationsföretag,<br />

byggare och leverantörer?<br />

Initiativtagare <strong>till</strong> denna konstella<br />

tion är Hans Förster, vd för<br />

Lundströms <strong>Golv</strong>:<br />

– Vi är en relativt liten del av byggbranschen<br />

och kanske inte den<br />

intressantaste för stora spelare<br />

som investerar och bygger bolag.<br />

Traditionellt har företagsförvärv i<br />

vår bransch utgjorts av att en firma<br />

köper en lokal konkurrent, i syfte<br />

att komma åt en större marknad<br />

eller skaffa sig större resurser.<br />

– Att golvbranschen nästan är<br />

okonsoliderad öppnar visserligen<br />

möjligheten att bygga en bolagskoncern,<br />

fortsätter Hans Förster.<br />

Men för att få med sig de bästa<br />

bolagen krävs att du har branschkännedom,<br />

kontaktnät och ett<br />

gott rykte. Vår idé är att förvärva<br />

bolag som drivs av människor<br />

med en vilja att bygga något unikt<br />

inom golvbranschen.<br />

Extern finansiering<br />

Bra bolag är inte billiga, så för att<br />

lyckas krävdes extern finansiering.<br />

Via kontakter med rådgivare<br />

kopplades Hans Förster och Patrik<br />

Lövqvist ihop med Small Cap<br />

Partners, SCP, ett Malmöbaserat<br />

bolag som investerar i etablerade<br />

företag med utvecklingspotential.<br />

– I SCP har vi en kompetent<br />

affärspartner med hjärta. De har<br />

den erfarenhet som behövs och<br />

de har givit oss möjlighet att gå<br />

från tanke <strong>till</strong> handling i vår ambition<br />

att bygga en riktigt stark<br />

golvkoncern, säger Hans Förster.<br />

I takt med att byggbranschen<br />

utvecklas och blir alltmer professionell<br />

ställs det högre krav på oss.<br />

Vi vill vara med och leda utvecklingen.<br />

Då krävs det att vi är lyhörda,<br />

investeringsvilliga och har<br />

en vilja att lära av varandra. Vår<br />

samverkan ger synergifördelar<br />

som förhoppningsvis leder <strong>till</strong> att<br />

vi blir bättre på det vi levererar.<br />

Jesper Jelmteg från SCP är<br />

styrelse ordförande i <strong>Golv</strong>entreprenad<br />

Gruppen och säger att SCP<br />

tidigt såg möjligheten i affären:<br />

– Vi kommer in i fyra välskötta<br />

Fortsättning på sid 18<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 17


Fortsättning från sid 17:<br />

Stor optimism vid start av ny golvkoncern<br />

VD:arna för de företag som ingår i den nya koncernen <strong>Golv</strong>entreprenad Gruppen: från vänster Hans Förster, Lundströms <strong>Golv</strong>, Patrik Lövqvist, <strong>Golv</strong> & Kakel Bernt<br />

Lövqvist, Tomas Larsson, BBM i Karlstad, samt Fredrik Ottosson, Ottossons <strong>Golv</strong>.<br />

företag, verksamma i en mogen<br />

bransch. Vi hoppas kunna vara<br />

den katalysator som behövs för<br />

att bolagen ska utvecklas ytterligare<br />

och ser fram emot en spännande<br />

resa i golvbranschen <strong>till</strong>sammans<br />

med ett gott gäng<br />

entreprenörer.<br />

Fler diskussionspartners<br />

– I vanliga fall har jag en kompanjon<br />

att diskutera framtid och planer<br />

med, säger Tomas Larsson. Nu<br />

har jag fyra stycken, med massor<br />

av kunskaper, kontakter och motivation.<br />

Samarbetet är en kick! Vi<br />

kan driva varandra, vara bollplank,<br />

slussa affärer mellan bolagen,<br />

hjälpas åt på stora uppdrag och<br />

låna kompetenta medarbetare av<br />

varandra. Tankarna på att göra<br />

något <strong>till</strong>sammans har vuxit fram<br />

utifrån att vi gillar varandra och<br />

det sätt som var och en har drivit<br />

sitt bolag på över tid. Vi har känt<br />

varandra länge och haft mycket<br />

kontakt genom åren. Naturligtvis<br />

ser vi också en stor marknadsmöjlighet<br />

i att samverka i en gemensam<br />

företagsstruktur.<br />

Alla fyra poängterar att fokus<br />

ligger på att <strong>till</strong>sammans bygga en<br />

stabil, professionell golvkoncern<br />

och samtidigt ha roligt på vägen.<br />

Det råder en nybyggaranda i sättet<br />

att resonera och ägarförändringen<br />

verkar inte innebära någon större<br />

skillnad i vardagen.<br />

Företagsledarna har behållit en<br />

betydande ägarandel i sina respektive<br />

bolag, liksom namn och <strong>till</strong><br />

och med organisationsnummer.<br />

Företrädare för bolagen som ingår<br />

i golvkoncernen sitter i ledningsgruppen<br />

och styrelsen <strong>till</strong>sammans<br />

med SCPs representanter.<br />

Att de fyra bolagen <strong>till</strong>hör <strong>Golv</strong>kedjan<br />

är mer av en slump och<br />

inget krav för att platsa i den växande<br />

golvkoncernen.<br />

”Vi tittar på fler förvärv”<br />

– Det finns absolut fler företag<br />

som vill vara med på det här, säger<br />

Fredrik Ottosson. Både leverantörer<br />

och kollegor bland golvföretagen<br />

är intresserade och tycker<br />

det är kul och spännande att det<br />

händer något nytt i branschen.<br />

För Lundströms <strong>Golv</strong> och<br />

<strong>Golv</strong> & Kakel Bernt Lövkvist startade<br />

resan i oktober 2019. Processen<br />

att bli påkopplad tar ungefär<br />

ett halvt år.<br />

– Vi skulle varit i gång långt<br />

tidigare enligt planen, men coronapandemin<br />

kom i vägen för oss<br />

som för så många andra. Nu kom<br />

vi och Ottossons med först i<br />

november 2020, så det har varit<br />

intensiva veckor så här långt, säger<br />

Tomas Larsson.<br />

Och <strong>till</strong> sist – hur stora kommer<br />

ni att bli?<br />

– Vi tittar på fler förvärv, säger<br />

de fyra. Det går ju att expandera<br />

snabbt men det viktigaste är att<br />

det görs <strong>till</strong>sammans med rätt<br />

företag som drivs av människor<br />

med en vilja att bygga vidare och<br />

arbeta <strong>till</strong>sammans med oss. Det<br />

ska vara lönsamma, ledande golvföretag<br />

som kompletterar den<br />

kompetens och den geografiska<br />

täckning vi har idag. Personkemin<br />

är enormt viktig. Företag som<br />

ansluter ska addera mervärde<br />

både för oss som grupp och för<br />

våra kunder.<br />

Marie Holhammar<br />

AFFÄRSANALYTIKERNS KOMMENTAR<br />

Vi har bett Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics, att reflektera över hur strukturen<br />

i golvbranschen ser ut jämfört med i liknande branscher inom byggsektorn<br />

Jens Lindroth, Navet Analytics:<br />

”I andra underleverantörsbranscher,<br />

som <strong>till</strong> exempel installationssektorn,<br />

ser vi en snabb<br />

teknikutveckling med gränsöverskridande<br />

affärer och hård konkurrens<br />

mellan el, ventilation, kyla<br />

och VVS. Själva fastighetsdriften<br />

får också en alltmer central roll<br />

i konstruktionen och ibland utgår<br />

man från installationerna och<br />

bygger huset utifrån det. Det<br />

skapar nya krav och leder <strong>till</strong> behov<br />

av kompetensutveckling hos företagen.<br />

Här är det definitivt en fördel<br />

att antingen vara väldigt stor eller<br />

mycket nischad. Den som är stor<br />

kan erbjuda ett totalansvar för<br />

hela driften, vilket är bekvämt för<br />

kunden. Den som är nischad har<br />

specialkompetens för särskilda<br />

uppdrag. Utvecklingen mot stordrift<br />

respektive specialisering har<br />

pågått ett tag och drivs på av digitalisering<br />

och IT-utveckling.<br />

Den här snabba utvecklingen<br />

har vi ännu inte sett i golvbranschen.<br />

<strong>Golv</strong>företagen har traditionellt<br />

verkat på en mer lokalt<br />

präglad marknad med affärer som<br />

bygger på det lokala kontaktnätet.<br />

Då har det inte funnits samma<br />

drivkraft att växa och kunna ta<br />

hem stora regionala uppdrag.<br />

Nu ser vi, som i exemplet här<br />

ovan i artikeln om företagen i<br />

<strong>Golv</strong> entreprenad Gruppen, att<br />

utveck lingen mot större enheter<br />

har startat även inom golvbranschen.<br />

Jag tycker det verkar sunt<br />

att bredda sitt erbjudande både<br />

geografiskt och kompetensmässigt,<br />

och att kunna ta del av varandras<br />

specialkompetenser. Det<br />

gör inte minst att man blir mindre<br />

konjunkturkänslig.”<br />

ANDRA<br />

AKTUELLA AFFÄRER<br />

Förutom den affär vi här tittat närmare<br />

på här har fler uppköp och<br />

försäljningar gjorts bland golvföretagen<br />

under det gångna året.<br />

<strong>Golv</strong>et Göteborg har förvärvat<br />

Oves <strong>Golv</strong> i Falkenberg. Anders<br />

Lyrbring, vd för <strong>Golv</strong>et, lyfter i en<br />

kommentar fram fördelar som<br />

positiva synergieffekter och en<br />

bättre geografisk täckning.<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping<br />

har också fått ny ägare när Hans<br />

Sevefelt efter 32 år vid rodret sålt<br />

företaget <strong>till</strong> det Jönköpingsbaserade<br />

investmentbolaget Herenco.<br />

■<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


Skicka branschstandardiserade<br />

kvalitetsdokument och<br />

våtrumsintyg<br />

Tjänsten som gör livet tryggare för både kund och<br />

entreprenörer i golv- och badrumsbranschen.<br />

Använd <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll direkt i<br />

webbläsaren på din dator eller i din telefon. Du<br />

loggar in med samma inloggningsuppgifter som<br />

<strong>till</strong> GVKs KvalitetsApp eller GBRs <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Läs mer om tjänsten på www.gvkontroll.se eller<br />

kontakta <strong>Golv</strong>branschen, GBR eller GVK för mer<br />

information.<br />

Spar tid & pengar<br />

Logga in på www.gvkontroll.se<br />

Gratis för GVK-auktoriserade företag och för företag som är<br />

anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen, GBR.


FLÄKTRUM!<br />

Fläktrum är utrymmen som ofta är förbisedda och där nästan vad som helst kan hamna på<br />

golvet. I vilken färg som helst och ibland i nästan vilken kvalitet som helst. Men fläktrummen<br />

är ändå viktiga för byggnadens funktion. Därför vill redaktionen ägna fläktrummen en poetisk<br />

omtanke. För poesin står Magnus Rönnmark.<br />

Högst upp i huset finns en hemlig vrå,<br />

dit bara ytterst få får gå.<br />

Där är det aldrig nå'n som bor<br />

och ingen håller där kontor.<br />

Här finns det inte plats för tjocka släkten.<br />

Den som ska bo här, det är tjocka fläkten.<br />

Den fläkten önskar helst omedelbart<br />

få flytta in fast huset knappt är klart.<br />

Men golv ska först på plats i fläktens rum.<br />

En fläkt är kanske blåst men inte dum.<br />

Då märker byggherren <strong>till</strong> sin förvåning<br />

att detta är i husets högsta våning.<br />

Den högsta våningen är den man byggde senast.<br />

Det är just där som golv ska läggas genast.<br />

Där närmast sol, vind, regn och snö<br />

har golvet blivit som en liten sjö.<br />

Men allting ordnar upp sig. Gud vet hur han gör.<br />

En trollkarl är en golventreprenör.<br />

Entreprenören väljer så direkt<br />

den färg och stil som helt perfekt<br />

kan passa för ett rum med fläkt.<br />

I lagret har han nämligt upptäckt<br />

en rulle från ett länge glömt projekt.<br />

Ett sådant val gör ingen arkitekt.<br />

PS! Skicka gärna in bilder <strong>till</strong> redaktionen på hur det kan se ut i ett fläktrum!<br />

Mejla <strong>till</strong> redaktion@gtt.se<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag ser <strong>till</strong> golvets hela livscykel<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag omfattar både entreprenörer och leverantörer i golvbranschen, vilket skapar<br />

en obruten värdekedja som borgar för en trygg leverans.<br />

Leverantörens hållbarhetsarbete omfattar en riskanalys<br />

av verksamhetsländer och underleverantörer.<br />

<br />

Entreprenören går kontinuerligt obligatoriska utbildningar<br />

och dokumenterar sitt arbete med kvalitet, arbetsmiljö<br />

samt miljö och hållbarhet.<br />

Med GBR <strong>Golv</strong>återvinning samlas installationsspill från<br />

plastgolv in för återvinning i nya golv.<br />

GBR Kretsloppsmärkning innehåller produktspecifika<br />

skötselråd för att öka golvets livslängd och produktinformation<br />

för att underlätta återvinning när golvet<br />

ska bytas.<br />

Läs mer om Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag på auktorisation.se<br />

ANNONS<br />

Annons-<strong>2021</strong>-AG-GTT-halvsida-liggande.indd 1 <strong>2021</strong>-01-19 15:57:10<br />

PRAKTISKA VERKTYG OCH TILLBEHÖR<br />

Precisa och robusta vattenpass<br />

Luna Tools lanserar en ny serie vattenpass. De är<br />

utrustade med högkvalitativa libeller för exakt mätning,<br />

fräst undersida för ökad planhet och kraftiga<br />

ändskydd som skyddar vattenpasset vid tuff användning.<br />

De är dessutom förberedda för att enkelt kunna<br />

verktygssäkras. Att tappa ett vattenpass från hög<br />

höjd kan betyda både livsfara och kostsamma reparationer<br />

av material nedanför.<br />

Nya sågklingor<br />

Luna Tools lanserar även nya cirkelsågsklingor,<br />

speciellt framtagna för mycket fina snitt även i<br />

hårda träslag. De nya sågklingorna TCT Prime är<br />

utveck lade för arbeten i trämaterial där kraven på<br />

fin snittyta och minimal urflisning är höga.<br />

För hårda träslag har det enligt leverantören tidigare<br />

inte funnits några klingor för cirkelsågar eller<br />

kap- / gersågar som går rakt nog för att ge <strong>till</strong>räckligt<br />

fina snitt. Luna Tools har nu löst detta problem med<br />

sina nya Prime-klingor. Klingorna är resultatet av ett<br />

långt utvecklingsarbete som genererat en helt ny<br />

typ av tandform och slipning av hårdmetallskären.<br />

– Klingan går helt rakt även i hårdare träslag som<br />

ek och ger nästan ingen urflisning. Klingan är inte<br />

för alla, utan riktar sig <strong>till</strong> de yrkesproffs som kräver<br />

den högsta precisionen på marknaden, säger Stefan<br />

Sjöstedt, produktchef för Luna Tools elverktygs<strong>till</strong>behör.<br />

■<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 21


KAKEL OCH KLINKER<br />

TRENDER – BYGGKERAMIK<br />

Varje år brukar vi i <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> i nummer 8 göra en sammanställning av trenderna från keramik mässan Cersaie<br />

i italienska Bologna. Tyvärr ställde covidpandemin <strong>till</strong> det så att Cersaie 2020 blev inställd. Istället har vi nu<br />

med hjälp av Gunilla Eriksson, marknadschef på Kakelspecialisten, gjort en sammanställning av aktuella trender<br />

inom keramikbranschen.<br />

Tema Confetti – kross i olika färger skapar mönstret Play.<br />

Tema Concrete – betongmönstret med små prickar heter Seeds.<br />

– Vi kommer att se mycket kulörer under <strong>2021</strong><br />

när det gäller kakel och klinker, säger Gunilla<br />

Eriksson, Kakelspecialisten. Och det är gärna<br />

i 1970-talskulörer.<br />

Vi kan dela upp trenderna i ett antal olika<br />

grupper (enligt de namn som bland annat<br />

Ceramics of Italy använder).<br />

Confetti<br />

Terrazzoklinker är en del av den här trenden,<br />

då det har en retrokänsla och terrazzo kommer<br />

i olika färgstarka kulörer samt som kross i olika<br />

former som liknar konfetti. Retrotrenden är stark<br />

och det gäller inte bara kulörer. Det är också<br />

en återblick mot Antiken och det gamla Italien<br />

där terrazzo och marmor var vanliga material.<br />

Autumnal<br />

Det vill säga höstfärger. Kulörer som kommer<br />

starkt <strong>2021</strong> är brunt, beige, lila, vinrött, senapsgult<br />

och rostrött. De mörka badrummen är <strong>till</strong>baka<br />

med svart och brunt som dominerande<br />

färger. Det finns även träklinker och marmorklinker<br />

i mörka kulörer.<br />

Concrete<br />

Klinker med betongkänsla fort sätter att vara<br />

en stark trend. Tillverkarna återkommer med<br />

betong känslan i olika typer av utföranden och<br />

stilar. Här kan man bland annat se betongklinker<br />

med kvarvarande mönster från gjutformen eller<br />

med prickar i betongen.<br />

Blue-green<br />

Blått är den stora trendkulören <strong>2021</strong>. Gärna<br />

ljusblått och petro leumblått (blågrönt) men vi<br />

ser i stort sett alla blåa nyanser nu. Den ljusblå<br />

kulören speglar himlen och havet och ger en<br />

känsla av optimism inför framtiden och en<br />

koppling <strong>till</strong> naturen. Grönt fortsätter att synas<br />

som kulör främst bland kakel och nu kommer<br />

den gröna nyansen Sage (salviagrön) starkt.<br />

Men även ljusgrönt och blågrönt.<br />

High Gloss<br />

I den trend som kallas Translucent (halvgenomskinligt)<br />

finns mycket blanka ytor, nästan åt<br />

glasblankt. Högblankt kakel gör comeback från<br />

1990-talet och gärna i starka färger. I den här<br />

trenden ser vi mycket genomskinligt, transparent,<br />

glas och skimrande ytor.<br />

Deco<br />

Decotrenden är också en återblick och en retrotrend.<br />

Här ser vi mycket geometriska former i<br />

starka kulörer och med bågar och runda former.<br />

I den här trenden finns mycket stora plattor,<br />

så kallat Kakel XXL.<br />

Text: Thomas Åkerblad<br />

Foto: Från Kakelspecialisten<br />

Tema Blue-green – blått är en trendfärg i år och med kollektionen Ton-i-ton<br />

blandas olika blåa nyanser.<br />

Tema High Gloss – en blank, nästan speglande miljö med plattor ur kollektionen<br />

Cromia.<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


AQUARELLE<br />

NY BADRUMSKOLLEKTION<br />

Tarkett lanserar nya färger och mönster för golv och vägg i sin välkända badrumskollektion Aquarelle.<br />

Sätt dekorvägg som fondvägg, eller varför inte i hela rummet? Mönstret heter Aquarelle Magnolia Light Grey.<br />

Här finns något i de flesta stilar,<br />

<strong>till</strong> exempel mönster av sober marmor,<br />

industriella sten- och betongmönster,<br />

sekelskiftesmönster och<br />

varma trägolvsmönster. Färgerna<br />

går från stramt vitt och grått <strong>till</strong><br />

mjuka pasteller. Alla produkter är<br />

gjorda av vinyl och är VT-godkända<br />

för våtrum. Till kollektionen finns<br />

också en anslutande bård. <strong>Golv</strong>en<br />

finns i bredderna två, tre och fyra<br />

meter och med tjocklek 1,5 och 2,0<br />

millimeter beroende på mönster.<br />

Väggtjockleken är 0,92 millimeter.<br />

För den som vill ha ett badrum<br />

som sticker ut finns också dekorväggar<br />

framtagna. De kan sättas<br />

som fondvägg eller –för den djärve<br />

– i hela badrummet. Som komplement<br />

finns också iQ-golven med<br />

kraftigare mönsterbild som fungerar<br />

utmärkt att kombinera med<br />

Aquarelle vägg.<br />

mjuka kulörer som påminner om<br />

kalkade väggar.<br />

Rustikt utseende<br />

I den nya kollektionen finns flera<br />

naturtrogna sten- och betongmönster.<br />

Aquarelle-golven har ett<br />

präglat ytskikt som ger en strukturerad<br />

yta med ett verklighetstroget<br />

uttryck. Här kombineras<br />

med fördel ruffa, industriella inslag<br />

med trädetaljer och mjuka kulörval.<br />

Uppdaterad<br />

sekelskiftesstil<br />

Ett romantiskt mönster på väggarna<br />

kan skapa kontraster genom<br />

att kombineras med ett sten- eller<br />

betongmönster på golvet. Ett tidstypiskt<br />

handfat och dito kranar<br />

sätter sedan karaktären.<br />

Älskad marmor<br />

Trender kommer och går men<br />

kärleken <strong>till</strong> marmor består.<br />

I kolle k tionen finns marmormönster<br />

för både vägg och golv i flera<br />

olika färger: svart, vitt, grått, beige<br />

och grönt. Kan kombineras med<br />

mässingsdetaljer för att ge lyxkänsla<br />

eller med naturmaterial för<br />

att skapa kontraster och en varmare<br />

känsla.<br />

Thomas Åkerblad<br />

Varm känsla<br />

Med golv i trämönster vill Tarkett<br />

skapa en ombonad och varm<br />

känsla i badrumsmiljön på ett mer<br />

kontinentalt sätt. Till golven passar<br />

de ljusa väggarna i Soft Super<br />

White samt att addera naturliga<br />

material i en sober, beigebrun<br />

färgskala.<br />

<strong>Golv</strong> i kraftfulla mönster<br />

Med en avskalad stil får gärna<br />

golvet ta för sig. Här kan man då<br />

kombinera golv ur iQ Surfacekollektionen<br />

med dess kraftfulla<br />

mönsterbild med Aquarelle Rustic<br />

Velvet Blush. Ett väggmönster i<br />

Aquarelle Carcassonne Concrete Blue i marockansk stil.<br />

<strong>Golv</strong>et finns i tre och fyra meters bredd.<br />

Big Brick Grey ger känslan av ett helkaklat badrum. Ett badrum<br />

som är lätt att sköta och där få fogar behöver rengöras.<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 23


MÄSSVÅREN BLEV DIGITAL<br />

Det sista hoppet om mässor under våren dog alldeles efter årsskiftet när både Heimtex<br />

i Frankfurt och Domotex i Hannover beslutade att ge upp. Det blir inga mässor i vår och<br />

istället satsar man på full återkomst 2022.<br />

Att Domotex flyttades fram <strong>till</strong><br />

20 – 22 maj räckte alltså inte. Nu<br />

blir det istället ett digitalt evenemang<br />

20 maj. Nästa, ordinarie<br />

Domotex blir 13 –16 januari 2022<br />

om alla är vaccinerade och inga<br />

nya konstigheter <strong>till</strong>stöter.<br />

Ett digitalt Domotex<br />

– Vi insåg att det under rådande<br />

pandemiläge inte gick att genomföra<br />

en traditionell mässa, säger<br />

Marie Jaeger på Trade Fair Agency<br />

som är Sverigeansvarig för<br />

Domotex.<br />

En del andra mässor i Hannover<br />

har man skjutit upp <strong>till</strong> hösten<br />

men eftersom nästa ordinarie<br />

Domotex kommer i januari 2022<br />

var det inte praktiskt möjligt att<br />

göra så i det här fallet. Det hade<br />

blivit för tätt inpå.<br />

– Branschen letar efter nya sätt<br />

att träffas och göra affärer, säger<br />

Marie. Man vill utöka sina befintliga<br />

nätverk. Få <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> kontakter<br />

för att presentera sina produkter<br />

och innovationer trots svårigheten<br />

att träffas. Hannovermässans<br />

svar för att möta dessa behov är<br />

Domotex Digital Day. Ett konferensformat,<br />

där vi kommer att<br />

erbjuda aktuella ämnen med branschens<br />

topprepresentanter, 20 maj<br />

<strong>2021</strong>. Vi erbjuder deltagarna en<br />

interaktiv affärsplattform att verka<br />

på. Som en del av konferensen<br />

kommer utställare att kunna presentera<br />

sina produkter och innovationer,<br />

göra affärer och ”nätverka”.<br />

Vi återkommer senare<br />

under våren med hur det exakta<br />

upplägget kommer att bli.<br />

Mässläget<br />

Alla mässarrangörer försöker göra<br />

om sina mässor <strong>till</strong> digitala event<br />

eller <strong>till</strong> hybridlösningar med en<br />

liten, traditionell mässdel kompletterad<br />

med digitala aktiviteter.<br />

För övrigt permitterar man personal<br />

och försöker överleva ändå.<br />

Så gör <strong>till</strong> exempel Stockholmsmässan<br />

<strong>till</strong>fälligt om sina lokaler<br />

<strong>till</strong> padelhallar. Tidigare under<br />

epide min har man även haft ett<br />

fältsjukhus under sitt tak.<br />

Nästa branschevent i Stockholmsmässans<br />

lokaler blir – enligt<br />

dagens planer – Nordbygg 2022.<br />

Nordbygg 2020 skulle hållits i maj<br />

förra året och sköts först upp <strong>till</strong><br />

hösten och därefter <strong>till</strong> nu i vår<br />

<strong>2021</strong> innan man <strong>till</strong> slut gav upp<br />

och inriktade sig på nästa, ordinarie<br />

mässtermin som är 26 – 29 april<br />

2022.<br />

Thomas Åkerblad<br />

NY BASKOLLEKTION MED VIRTUELL LANSERING<br />

Bolon har under januari lanserat<br />

sin nya baskollektion Emerge.<br />

Kollektionen lanserades globalt<br />

i en virtuell värld bestående av ett<br />

hotell, ett museum och ett kontor,<br />

där allt är åtkomligt via dator men<br />

VR-glasögon rekommenderas för<br />

en fulländad upplevelse.<br />

Bolon Emerge i den virtuella museimiljön.<br />

– Vi känner att tidpunkten är rätt<br />

att lansera vår nya baskollektion<br />

med hjälp av en virtuell värld. Våra<br />

designgolv är perfekta för stora<br />

offentliga miljöer och Emerge är<br />

framtagen just med tanke på<br />

dessa ytor, därför är jag extra glad<br />

att vi kan erbjuda våra kunder ett<br />

verktyg att utforska våra produkter<br />

i detalj och se dem i stor skala<br />

utan att behöva besöka en fysisk<br />

plats, säger Annica Eklund, företagets<br />

Chief Creative Officer.<br />

Kollektionen som mötte de<br />

virtuella besökarna innehåller nya<br />

basfärger och neutraler vävda<br />

med inslagstrådar i både varma<br />

och kalla nyanser för att ge golven<br />

karaktär och struktur. De nya<br />

golven är tänkta att fånga ljusets<br />

naturliga skiftningar för att ge liv<br />

åt stora golvytor och få dem att<br />

framstå som allt annat än platta.<br />

– Vi har gjort grundlig research<br />

utifrån våra befintliga kollektioner<br />

och givit vårt existerande färgsortiment<br />

den ultimata injektionen<br />

av kulörer som vi tidigare saknat.<br />

Vi har gått <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> vävstolarna<br />

och skapat något som varar och<br />

ger liv. Emerge består av neutraler<br />

med nyanser som inte imiterar<br />

befintligt material, utan har sin<br />

egen identitet och lätt kan ändra<br />

uttryck beroende på ljus och miljö,<br />

säger Klara Persson, produktchef<br />

hos Bolon.<br />

Emerge består av sex olika<br />

varianter som rör sig mellan blått,<br />

grönt, grått, brunt och beige. Samtliga<br />

produkter finns som rullvara,<br />

i plattor om 50 x 50 centi meter<br />

och som Bolon Studio-plattor,<br />

vilket möjliggör fler kombinationer<br />

och mönster. Emerge <strong>till</strong>verkas i<br />

Sverige, innehåller återvunnet<br />

material, är lätt att underhålla och<br />

är anpassad för offentlig miljö<br />

med hög trafik. ■<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


PRODUKT- OCH BRANSCHNYHETER<br />

ÅTERVINNING AV LINOLEUMSPILL<br />

Nu börjar Tarkett återvinna även sitt installationsspill<br />

från linoleumgolv. Man blir först i<br />

Norden med att återanvända sådant som råvara<br />

vid produktionen av nya golv. För varje kilo spill<br />

som kan återvinnas minskar utsläppen med<br />

tre kilo koldioxid.<br />

Insamlingen sker inom ramen för Tarketts<br />

Restart-program och gäller Tarketts samtliga<br />

linoleumgolv. Under 2020 bedrevs insamlingen<br />

som ett pilotprojekt men nu går man ut och<br />

gör detta i full skala.<br />

Installationsspillet samlas in och läggs i<br />

stora vita plastsäckar som hämtas och transporteras<br />

<strong>till</strong> Tarketts anläggning i Ronneby för<br />

packning. Insamlingen gäller både installationsspill<br />

från kompakta linoleumgolv och från<br />

golv med akustikbaksida. Dessa båda fraktioner<br />

sorteras i separata säckar. Olika färgreferenser<br />

sorteras också separat. Tarkett Restart är en<br />

kostnadsfri tjänst för kunden och Tarkett står<br />

för insamlingssäckar, hämtning och transporter.<br />

Efter sortering transporteras materialet <strong>till</strong><br />

Tarketts linoleum fabrik i italienska Narni, utanför<br />

Rom. Där bearbetas spillet så att det kan<br />

gå <strong>till</strong>baka som råvara in i produktionen. Genom<br />

att transportera materialet med lastbilar som<br />

ändå går i retur från fabriken i Ronneby <strong>till</strong> Narni,<br />

kan man undvika att transporten ger någon<br />

extra belastning på miljön.<br />

– Det här känns som ett naturligt steg, säger<br />

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef hos<br />

Tarkett. Vi har ju redan ett väl fungerande<br />

system för att ta <strong>till</strong>baka plastspill, så vi bara<br />

”hängde” på med linoleuminsamlingen. Nu<br />

gäller det att nå ut med information <strong>till</strong> beställarsidan<br />

om att systemet finns, så att de kan skriva<br />

in detta i handlingarna. ■<br />

NY ELBIL FÖR HANTVERKARE<br />

Franska Peugeot lanserar nu<br />

e-Expert avsedd för installatörer<br />

och hantverkare.<br />

– På Peugeot tycker vi att det<br />

ska vara möjligt för alla transportbilsförare<br />

som vill köra elektriskt<br />

att göra det utan att förlora prestanda<br />

och kapacitet, säger Patrik<br />

Hansson, produktchef på Peugeot<br />

Sverige. Och med nya, elektriska<br />

Peugeot e-Expert kan man det.<br />

Den klarar av samma saker som<br />

våra bensin- och dieseldrivna<br />

transportbilar, plus att den ger<br />

tyst och behaglig körning tack<br />

vare elmotorn.<br />

Peugeot e-Expert är den<br />

mellersta i storlek av Peugeots<br />

transportbilar och kommer i tre<br />

olika längder med en total volym<br />

på upp <strong>till</strong> 6,1 kubikmeter och en<br />

lastkapacitet på över 1 100 kilo.<br />

Den låga totalhöjden på 1,9 meter<br />

gör att den smidigt kan användas<br />

överallt i staden – även i annars<br />

svåråtkomliga utrymmen som<br />

parkeringshus.<br />

Elmotorn i nya Peugeot e-Expert<br />

har en kraft på 100 kilowatt (136<br />

hästkrafter) och ett omedelbart<br />

vridmoment som direkt märks av<br />

vid acceleration. Transportbilen<br />

har två <strong>till</strong>gängliga batteristorlekar<br />

– ett på 50 kilowattimmar och ett<br />

större på 75 kilowattimmar – som<br />

enligt <strong>till</strong>verkaren ger en räckvidd<br />

på upp <strong>till</strong> 330 kilometer.<br />

Nya Peugeot e-Expert har ett<br />

nytt mätarhus i kupén och reglage<br />

anpassade för eldrift. Laddningsuttaget<br />

sitter lättåtkomligt framför<br />

förardörren. Den är utrustad med<br />

elektrisk automatlåda och den<br />

senaste generationen av förarhjälpmedel.<br />

Allt ifrån aktiv säkerhetsbroms<br />

<strong>till</strong> automatisk aktivering<br />

av strålkastarna samt smidig<br />

backkamera som både tryggar<br />

och underlättar körningen. Dessutom<br />

anger <strong>till</strong>verkaren att bilen<br />

är klimatbonusberättigad enligt<br />

bonus malus-systemet. ■<br />

VÄRLDENS STÖRSTA TRÄGOLVSFABRIK<br />

Bjelin har nyligen beslutat att<br />

bygga en ny fabrik i Kroatien.<br />

Fabrikens kapacitet planeras ökas<br />

stegvis fram <strong>till</strong> 2027 då anläggningen<br />

ska stå helt klar – och då<br />

vara världens största trägolvsfabrik.<br />

Produktionskapaciteten<br />

SPACKELNYHET<br />

Bostik har tagit fram Bostik 3050<br />

Fine Plus, ett snabbhärdande<br />

universal spackel med fin konsistens<br />

som ska vara lättarbetat och<br />

ge släta ytor. Spacklet passar för<br />

avjämning, fallbyggnad och reparationer<br />

– <strong>till</strong> exempel som finspackel<br />

på inspacklade eller ingjutna<br />

golvvärmeslingor eller vid<br />

mindre lagningar på golv och vägg.<br />

Det går att använda på varierande<br />

typer av fasta rena underlag såsom<br />

betong, klinker, PVC, linoleum<br />

och spånskivor.<br />

Bostik 3050 Fine Plus ska vara<br />

fuktskadestabilt och kan användas<br />

utan primer på rena, fasta och<br />

icke sugande underlag. Det kan<br />

läggas i skikt på upp <strong>till</strong> tio millimeter,<br />

har en användningstid på<br />

cirka 15 minuter och är gångbart<br />

efter 60 minuter. Ytan är beläggningsbar<br />

efter en <strong>till</strong> tre timmar,<br />

ska överstiga 20 miljoner kvadratmeter<br />

golv per år. För att matcha<br />

investeringarna i produktionskapacitet<br />

kommer satsningar att<br />

göras på försäljningsorganisationen<br />

och marknadsföringen i<br />

Europa, USA och i Asien. ■<br />

vid täta beläggningar sex timmar.<br />

Bostik 3050 Fine Plus säljs i<br />

pappers säckar om 15 kilo. ■<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 25


PRODUKT- OCH BRANSCHNYHETER<br />

NYTT FOGBRUK I 13 KULÖRER<br />

SGD VÄXER<br />

Schönox SF Design heter Sika /<br />

Schönox senaste ny<strong>till</strong>skott <strong>till</strong><br />

fogbruks utbudet, ett flexibelt<br />

cementbaserat fogbruk i flera<br />

färger för fogning av granitkeramik,<br />

kakel, natursten och glasmosaik.<br />

Bruket är fram taget för att ge<br />

snabb styrka och vidhäftning, vara<br />

kulörstabilt, vara lättapplicerat och<br />

enkelt att tvätta bort samt vara<br />

beständigt mot nötning. Det går att<br />

använda i både inom- och utomhusmiljöer<br />

på såväl golv som vägg.<br />

Schönox SF Design har en bred<br />

färgpalett och <strong>till</strong>verkas i hela 13<br />

olika kulörer från vitt via beige <strong>till</strong><br />

sand, grått och brunt.<br />

− Hade jag varit plattsättare<br />

idag hade jag använt Schönox SF<br />

Design <strong>till</strong> i princip alla mina projekt.<br />

Det är otroligt smidigt att<br />

applicera och det går lätt att tvätta<br />

bort. Är det något man är ute efter<br />

med ett fogbruk så är det just det,<br />

och att det är riktigt färgstabilt gör<br />

ju inte saken sämre, säger Michael<br />

Svensson, teknisk specialist på<br />

Sika Sverige.<br />

Schönox SF Design säljs i säckar<br />

om fem kilo och produkten har en<br />

öppentid på 30 minuter, är gångbar<br />

efter sex timmar och åtgången<br />

ligger på 0,3 – 3 kilo per kvadratmeter.<br />

■<br />

Sveriges <strong>Golv</strong>distributörer, SGD,<br />

har förvärvat BEC Trägolvsprodukter<br />

i Göteborg. Övertagandet<br />

skedde den 14 januari. BEC är ett<br />

företag som specialiserat sig på<br />

ytbehandling av främst trägolv<br />

med <strong>till</strong>hörande produkter.<br />

– Det är en ynnest att få in BEC<br />

i huset, säger Thomas Edelborg<br />

som är platschef för SGD i Göteborg.<br />

Deras kunskaper om lacker<br />

och oljor är ovärderliga för oss i<br />

vår strävan att utveckla utbudet<br />

på golvgrossistsidan i Göteborg.<br />

Dessutom får vi med BEC även<br />

en utlastning söder om staden<br />

och det passar oss perfekt!<br />

– Att sälja mitt företag <strong>till</strong> SGD<br />

kändes betryggande, säger Kjell<br />

Gustavsson, tidigare ägare <strong>till</strong><br />

BEC. Jag vet att de med sin golvkunskap<br />

och sitt heltäckande<br />

golvgrossistkoncept kommer<br />

förvalta företaget <strong>till</strong> det bästa<br />

och utveckla det på bästa sätt.<br />

Kjell kvarstår i verksamheten,<br />

men nu som SGD-medarbetare.<br />

Att ha lokaler både i norra och<br />

södra delen av Stor-Göteborg är<br />

viktigt de närmaste åren när två<br />

förbindelser över och under Göta<br />

Älv renoveras och trafiken genom<br />

city därmed försvåras. Tid är pengar<br />

– inte minst för golvläggare. ■<br />

LÄTTSTÄDADE UPPVIK<br />

Tyska Döllken lanserar sin vägglist<br />

EL 3.5 som ger ett enkelt och<br />

prydligt mattuppvik mot vägg.<br />

Listen är försedd med en avslutning<br />

upp<strong>till</strong> som förenklar städningen<br />

och gör det lättare att ta<br />

bort smuts och bakterier. Mattor<br />

med en tjocklek av upp <strong>till</strong> 3,5<br />

milli meter täcks av listens överkant.<br />

Vägglisten är självhäftande<br />

och försedd med tejp från Uzin på<br />

baksidan för att förenkla monteringen.<br />

Listens totalhöjd är 32 millimeter<br />

och den monteras på valfri<br />

höjd över golvet beroende på hur<br />

högt uppvik man önskar. Den<br />

bygger ut maximalt fem millimeter<br />

från väggen. Vägglisten kan kompletteras<br />

med en hålkälslist om<br />

golvmaterialet så kräver. ■<br />

NYA LAMINATGOLV<br />

Vägglisten EL 3.5 från Döllken ger ett hygieniskt avslut för en uppvikt golvmatta.<br />

Här är installationen kompletterad med hålkälslisten HK 25/25 (25 millimeter<br />

upp på väggen och 25 millimeter framför väggen).<br />

Efter tidigare lansering av träparkett<br />

med fiskbensmönster följer<br />

nu tyska Meisterwerke upp med<br />

fyra laminatgolv med likartat utseende<br />

i ekdesign. Ett mönster som<br />

passar in i både rustika och moderna<br />

hem.<br />

Med mönsterpräglad yta och<br />

tunna mikrofogar ger golvet ett<br />

elegant och naturligt utseende.<br />

Överst finns ett Diamond Proytskikt<br />

som ger hög reptålighet<br />

och god kemikaliebeständighet.<br />

Med det patenterade Unizip-klicksystemet<br />

behöver man inte längre<br />

skilja mellan A- och B-brädor utan<br />

samma bräda används genomgående<br />

<strong>till</strong> alla laminatgolv med<br />

fiskbensmönster. Det gör att golvläggningen<br />

går snabbare och ger<br />

mindre spill.<br />

<strong>Golv</strong>en är åtta millimeter tjocka<br />

och längd och bredd är 620 x 155<br />

millimeter. De uppfyller kraven för<br />

slitageklass 32 och passar därför<br />

även i objektmiljö. ■<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


PRODUKT- OCH BRANSCHNYHETER<br />

NYTT GOLVLIM<br />

FÖR KLORFRIA MATTOR<br />

CIRKULÄRT DESIGNPRIS<br />

FRÅN GOLVBRANSCHEN<br />

Sika / Casco lanserar nu Cascoproff<br />

X Strong, ett nytt starkt golvlim<br />

för limning av klorfria mattor.<br />

Men limmet passar de flesta<br />

belägg ningar – PVC-fria såväl som<br />

traditionella PVC-mattor, gummi,<br />

textil och en del linoleum. Och<br />

såväl golv med som utan beläggning<br />

på baksidan.<br />

Cascoproff X Strong har bra tvärbindande<br />

egenskaper som ger limmet<br />

en extra stark vridstyvhet och<br />

gör att det passar bra på krävande<br />

ytor. Det fungerar väl i offentlig<br />

miljö då det tål högt slitage, tung<br />

belastning och extremt solljus, och<br />

det går även att använda med golvvärme.<br />

En liter räcker <strong>till</strong> tre – fem<br />

kvadratmeter, öppentiden vid våtlimning<br />

är 5 – 20 minuter och vid<br />

häftlimning 20 – 30 minuter. Limmet<br />

är fritt från mjukgörare och<br />

säljs i hinkar om tio liter. ■<br />

Föreningen Svensk Form delar<br />

vartannat år ut sitt pris Design S<br />

– Swedish Design Awards i ett<br />

antal kategorier som Arkitektur,<br />

Inredningsarkitektur, Ljus & Belysning,<br />

Möbler med flera. Svensk<br />

Form har gamla anor och främjar<br />

på regeringens uppdrag svensk<br />

design nationellt och internationellt.<br />

I samband med prisutdelningen<br />

får vinnarna även en prisstatyett.<br />

Och där hade man i år speciella<br />

tankar. Som man uttrycker det i<br />

sin motivering:<br />

”Tiderna förändras. Vi kan inte<br />

längre välja material enbart utifrån<br />

estetik eller känsla. Vi måste<br />

numera starta med frågan: Vilket<br />

material håller för framtiden?<br />

Hållbart betyder cirkulärt, ett<br />

system där återvinning innebär<br />

samma kvalitet som vid ursprunglig<br />

produktion. Vår fråga blev då vilket<br />

fungerande cirkulärt system kan<br />

vi använda för att göra statyetten?<br />

Ett sådant system fanns hos<br />

Tarkett och lösningen hette iQ<br />

Surface, ett material som i vanliga<br />

fall används <strong>till</strong> golv, kan återvinnas<br />

av Tarkett och tas <strong>till</strong>baka in i produktionssystemet<br />

igen.<br />

Förhoppningen är att statyetten<br />

blir ett inspirerande exempel på<br />

hur vi kan jobba med hållbarhet<br />

genom att starta med rätt fråga.”<br />

Årets prisstatyett är designad av<br />

Doberman och producerad av<br />

Tarkett i Ronneby. ■<br />

TILL SYNTEKO<br />

Thomas Nyqwist är från 1 februari<br />

försäljningschef för Synteko AB.<br />

Thomas har lång erfarenhet från<br />

golvbranschen och kommer närmast<br />

från Ardbo och har dessförinnan<br />

arbetat på Gerflor.<br />

Synteko ingår i Arboriteckoncernen<br />

och säljer lacker, oljor<br />

och hårdvaxoljor samt andra produkter<br />

för underhåll av trägolv.<br />

Produkterna säljs genom golvfackhandeln.<br />

■<br />

HEDERS-<br />

DOKTOR<br />

Kerstin Lindell, Bonas styrelseordförande<br />

och tidigare vd, har<br />

blivit utsedd <strong>till</strong> hedersdoktor vid<br />

Lunds Tekniska Högskola, LTH.<br />

– Jag är överraskad, otroligt<br />

stolt och glad för utmärkelsen,<br />

säger Kerstin Lindell.<br />

I motiveringen från LTHs styrelse<br />

nämns bland annat Kerstins<br />

engagemang i projekt med fokus<br />

på att utveckla ny teknik som gör<br />

det möjligt att omvandla förnybara<br />

resurser <strong>till</strong> industriprodukter.<br />

■<br />

NATURLIGA MINERALMÖNSTER<br />

Dolomite heter den senaste textilgolvskollektionen<br />

från Interface.<br />

Kollektionen är enligt Interface<br />

tänkt att möta det stora intresset<br />

för färgerna hos metall och mineral,<br />

och inspiration har därför hämtats<br />

från hur ljus och skuggor ter sig<br />

på olika mineralytor. Plattorna är<br />

tänkta att förmedla samma skimmer<br />

och känsla av värme och<br />

diskret glitter som kan upplevas<br />

där. Sammanlagt innehåller kollektionen<br />

tolv varianter som rör sig<br />

från grått och blått <strong>till</strong> brunt och<br />

grönt: Amber, Aventurine, Azurite,<br />

Crystal, Diamond, Golden Beryl,<br />

Lapis Lazuli, Malachite, Moonstone,<br />

Obsidian, Pearl och Rose<br />

Quartz, inspirerade av de mineral<br />

som på engelska bär samma<br />

namn.<br />

− Dolomite-kollektionens prakt<br />

ligger i dess lyxiga enkelhet. Kollektionen<br />

ger liv <strong>till</strong> den form och<br />

struktur vi ser i naturliga mineraler.<br />

Genom att låta dem som vistas i<br />

miljön komma närmare naturen<br />

med hjälp av biofiliska designprinciper,<br />

är vi övertygade om att det<br />

kommer att skapa en mer hälsosam<br />

och produktiv miljö för människor<br />

där de kommer att trivas när<br />

de återvänder <strong>till</strong> sina arbetsplatser,<br />

säger Mandy Leeming, designchef<br />

för Interface i Europa, Afrika,<br />

Asien och Australien.<br />

Plattorna i kollektionen består<br />

<strong>till</strong> 92 procent av återvunnet och<br />

biobaserat material, och de är<br />

koldioxidneutrala över sin livstid<br />

utifrån det tredjepartsverifierade<br />

programmet Carbon Neutral<br />

Floors. Plattorna har baksidan<br />

CQuest Bio som är fri från vinyl<br />

och bitumen. De kan kombineras<br />

med Interface LVT-plattor eller<br />

Nora gummigolv, samtliga mäter<br />

50 x 50 centimeter. ■<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 27


# GOLV<br />

GOLVKILLARNA<br />

2020 - 11 - 07<br />

Undergolv, läggning och slipning ...<br />

Källa: Instagram, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

85 gilla-markeringar<br />

WILLY LINDQUIST<br />

Hur ofta ser ni detta när ni kommer och ska lägga golv?<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

51<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 04<br />

STEFAN DA PRATO ÖSTBY<br />

Efter att ha jobbat klart med Epoxy<br />

Gold ... söker jag nu jobb som diskokula.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

2020 - 12 - 107<br />

JIMI JAGEMALM<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Delad länk<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 06<br />

LEFFE JOHANSSON<br />

Har flutit ett rum som är 2,0 gånger<br />

2,3 meter med fyra brunnar. Är inte<br />

helt färdig med det, ska spackla<br />

krysset på måndag. ...<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 14<br />

64<br />

143<br />

32<br />

NICLAS JOHANSSON<br />

Vilka känner igen sig?<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 22<br />

URBAN ERIKSSON<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 10<br />

Forbos nya kollektion, riktigt snygg<br />

betonglook.<br />

NICLAS SUNDQVIST<br />

Fredagsnöje.<br />

<strong>2021</strong> - 01 - 22<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

56<br />

170<br />

59<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


NYA MALLAR<br />

FÖR VT-GODKÄNDA PRODUKTER<br />

VT-godkännande är sedan länge en självklarhet för våtrumsväggar och -golv. Monteringsanvisningarna för produkter<br />

som ska få VT-godkännande måste vara uppställda enligt särskilda mallar. Nu har de mallarna uppdaterats.<br />

<strong>Golv</strong> och väggar av plast som ska<br />

användas i våtrum godkänns av<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, utifrån en<br />

särskild branschstandard som<br />

<strong>Golv</strong>branschens Tekniska kommitté<br />

ansvarar för. Produkterna<br />

godkänns både som vattentäta<br />

ytskikt och som tätskikt under<br />

kakel och klinker. En godkänd<br />

produkt kallas VT-godkänd.<br />

För att få ett godkännande<br />

måste leverantören visa att produkten<br />

uppfyller de materialkrav<br />

som ställs i branschstandarden<br />

samt ha en monteringsanvisning<br />

uppställd enligt en särskild mall.<br />

Ett godkännande gäller i fem år<br />

och måste därefter förnyas.<br />

Mallen uppdaterad<br />

Det är alltså ett krav att leverantören<br />

använder <strong>Golv</strong>branschens<br />

mallar för monteringsanvisningar,<br />

för att få VT-godkännande. Det<br />

finns separata mallar för golv och<br />

vägg. Mallarna innehåller dels<br />

fasta standardtexter som ska ingå<br />

i monteringsanvisningarna, dels<br />

produktspecifika delar markerade<br />

med en ruta där leverantören<br />

beskriver hur den specifika produkten<br />

ska installeras. Upplägget<br />

gör det enkelt för entreprenören<br />

att se vad som skiljer den aktuella<br />

produkten från andra VT-godkända<br />

produkter med avseende på montering.<br />

Arbetet med att förnya och uppdatera<br />

mallarna sköts främst av<br />

<strong>Golv</strong>branschens arbetsgrupp för<br />

plastgolv /-vägg i våtutrymmen,<br />

GAP, men när större förändringar<br />

görs diskuteras de också i Tekniska<br />

kommittén. GAP består av<br />

representanter från <strong>Golv</strong>branschens<br />

plastgolvsleverantörer.<br />

Under det senaste året har GAP<br />

arbetat med att se över båda<br />

mallarna och nu har mallarna<br />

godkänts i Tekniska kommittén.<br />

Leverantörerna kommer att uppdatera<br />

sina monteringsanvisningar<br />

för VT-godkända plastmattor utifrån<br />

den nya mallen.<br />

Några av ändringarna<br />

Här är några av ändringarna som<br />

har skett i mallarna:<br />

<strong>Golv</strong><br />

• Den del som beskriver lutning<br />

på golvet har anpassats <strong>till</strong><br />

GVKs nya branschregler. Det<br />

innebär bland annat att leverantörer<br />

av plastmatta ska skriva in<br />

i anvisningen vilken lutning<br />

som <strong>till</strong>åts mellan golvbrunnen<br />

och in<strong>till</strong>iggande vägg. I de nya<br />

branschreglerna <strong>till</strong>åts upp <strong>till</strong><br />

40 mm / m på den ytan, men<br />

vissa plastmattor med glasfiberbärare<br />

klarar endast en lutning<br />

på 20 mm / m. Här är det alltså<br />

extra viktigt att kontrollera<br />

monteringsanvisningen! Det<br />

har också lagts <strong>till</strong> att det i små<br />

våtrum kan vara svårt att uppnå<br />

att golvet och dess ytskikt vid<br />

dörröppningen ligger minst 20<br />

millimeter över golvbrunnens<br />

fläns, utan att det leder <strong>till</strong> för<br />

brant fall / lutning på golvet.<br />

• Det har tydliggjorts att montering<br />

ska ske i rumstemperatur,<br />

18 <strong>till</strong> 27 °C, samt att dessa<br />

temperaturer även gäller för<br />

limmet samt det golvmaterial<br />

som ska nedlimmas. Den relativa<br />

fuktigheten i lokalen har<br />

också justerats <strong>till</strong> 20 –70 procent.<br />

Samma <strong>till</strong>ägg avseende<br />

temperaturer och relativ fuktighet<br />

har också gjorts i anvisningen<br />

för vägg.<br />

• Det har möjliggjorts för leverantören<br />

att ange att produkten<br />

kan dubbelskäras. De flesta<br />

produkter ska dock läggas kant<br />

i kant.<br />

• Ett <strong>till</strong>ägg har gjorts att om<br />

produkten ska anslutas mot<br />

en VVS-produkt / VVS-fläns (<strong>till</strong><br />

exem pel prefabricerade schakt,<br />

fördelarskåp eller inbyggnadsbox<br />

för blandare) krävs att den<br />

har ett särskilt godkännande.<br />

Samma <strong>till</strong>ägg är även gjort i<br />

anvisningen för vägg.<br />

• När det gäller fasning och<br />

svets ning har det tydliggjorts<br />

att avståndet mellan våderna<br />

bör vara max 0,5 millimeter för<br />

att man ska få en bra svets, att<br />

mattan ska fasas och svetsas<br />

tidigast efter 8 –12 timmar samt<br />

att leverantören nu också ska<br />

skriva in om produkten ska skäras<br />

ljummen eller kall. (Tidigare<br />

stod det att den ska skäras kall.<br />

Vissa produkter utan PVC ska<br />

dock skäras ljumna.)<br />

Vägg<br />

• Ett <strong>till</strong>ägg har gjorts om att limmet<br />

också ska efterdras med<br />

limspridare, efter att det har<br />

spridits med roller.<br />

• Ett <strong>till</strong>ägg har också gjorts om<br />

att leverantören ska ange hur<br />

rörgenomföringar ska tätas<br />

samt med vilken produkt tätningen<br />

ska utföras. <strong>Golv</strong>branschen<br />

har också tagit fram ett<br />

informationsblad som beskriver<br />

tätning av rörgenomföringar.<br />

• Ett par <strong>till</strong>ägg har vidare gjorts<br />

om hur bården ska monteras.<br />

Det har tydliggjorts att bården<br />

ska skäras mot tak med tre<br />

centimeters överlapp på väggmattan.<br />

Liksom att bården både<br />

kan monteras med början vid<br />

dörröppningen och med början<br />

i ett hörn i den torra delen av<br />

rummet.<br />

Patrik Nordahl<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 29


FRÅGA GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar, tätskiktsprodukter<br />

eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi låta våra experter svara. Skriv ned din fråga<br />

och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Är det godkänt att radiatorrör bryter<br />

golvets tätskikt om de förläggs i en så<br />

kallad genomföringshylsa?<br />

I Säkra Våtrum <strong>2021</strong> i kapitel 5.1 Rörgenomföringar<br />

som bryter golvets tätskikt finns en<br />

tabell (se längst ner på den här sidan) som<br />

talar om vilka rörgenomföringar som är godkända<br />

i respektive utrymme. På raden längst<br />

ner i tabellen står att ”tappvatten- och / eller<br />

värmerör med / utan genomföringshylsa”<br />

endast är godkänt att bryta golvets tätskikt<br />

i toalettrum / WC.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

Vad menar man med att tröskeln ska<br />

ligga i liv med våtrumsinnerväggen?<br />

Och hur hanterar vi en djupare dörrsmyg?<br />

I Säkra Våtrum <strong>2021</strong>:1 i kapitel 5.9 Dörröppning<br />

golv står att ”tröskel eller motsvarande ska<br />

monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra<br />

homogent (foglöst) uppvik av tätskikt”.<br />

Syftet med kravet är att ge rätt förutsättningar<br />

för att kunna installera tätskikt tätt vid dörröppningen<br />

och möjliggöra ett foglöst uppvik av tätskiktet<br />

enligt tätskiktleverantörens anvisningar.<br />

När det är fråga om en djupare dörrsmyg,<br />

krävs att smygen är <strong>till</strong>räckligt djup för att möjliggöra<br />

fackmässig montering av tätskiktet.<br />

Det är det ingående tätskiktssystemets komponenter<br />

i form av hörnmanschetter, alternativt<br />

ytterhörnet vid plastmatta som tät- och /<br />

eller ytskikt, som avgör vad som är <strong>till</strong>räckligt<br />

djup.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

Vi vill uppdatera vår personal på<br />

branschreglerna Säkra Våtrum <strong>2021</strong>.<br />

Hur ska vi gå <strong>till</strong>väga?<br />

Det enklaste sättet att uppdatera sig på de<br />

nya kraven är att gå onlinekursen Säkra Våtrum<br />

<strong>2021</strong>. Kursen är <strong>till</strong>gänglig för samtliga<br />

mon törer och arbetsledare med GVK-behörighet,<br />

att följas via dator eller telefon. Logga in<br />

på Min sida på gvk.se för att läsa mer.<br />

GVKs Behörighetskurser och Fortbildningskurser<br />

har naturligtvis uppdaterats med de nya<br />

kraven i Säkra Våtrum <strong>2021</strong>. Under första kvartalet<br />

<strong>2021</strong> gäller rabatterade priser på GVKs<br />

Fortbildningskurser.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

Finns det nya kvalitetsdokument<br />

Förkontroll – Avikkelserapport samt<br />

Egenkontroll?<br />

GVKs kvalitetdokument Förkontroll – Avvikelserapport<br />

och Egenkontroll har uppdaterats för<br />

att överensstämma med reviderade och <strong>till</strong>komna<br />

krav i Säkra Våtrum <strong>2021</strong>. Ett antal<br />

kontroll punkter har lagts <strong>till</strong>, vilket gör det<br />

enklare att hålla koll på de nya kraven. De nya<br />

kvalitetsdokumenten får du genom att:<br />

• ladda ned Förkontroll - Avvikelserapport och<br />

Egenkontroll som PDF-dokument från Min<br />

sida på gvk.se eller<br />

• beställa Förkontroll – Avvikelserapport och<br />

Egenkontroll som trycksak i block om 50 ark<br />

via GVKs webbshop.<br />

I skrivande stund uppdateras tjänsten <strong>Golv</strong>och<br />

Våtrumskontroll där de digitala för- och<br />

egenkontrollerna skapas. Användarna av<br />

tjänsten kommer att få information om när<br />

doku menten är reviderade och en ny uppdatering<br />

finns <strong>till</strong>gänglig.<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

Plats för bad eller<br />

dusch<br />

Bad- eller duschrum<br />

med apparat<br />

Tvättstuga<br />

Apparatrum<br />

(vattenvärmare,<br />

vatten mätare osv)<br />

<strong>Golv</strong>brunn Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt<br />

Toalettrum / WC<br />

Spillvattenrör Ej godkänt Godkänt Godkänt Godkänt Godkänt<br />

Rör <strong>till</strong> vattenvärmare, värmepump Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Godkänt<br />

eller vattenmätare utan rörgenomföringshylsa<br />

Rör <strong>till</strong> vattenvärmare, värmepump Ej godkänt<br />

Undantag<br />

Undantag<br />

Undantag<br />

Godkänt<br />

eller vattenmätare med genomföringshylsa<br />

Godkänt<br />

Godkänt<br />

Godkänt<br />

Tappvatten- och / eller värmerör<br />

med / utan genomföringshylsa<br />

Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Ej godkänt Godkänt<br />

Ur Säkra Våtrum <strong>2021</strong>. Tabellen visar tydligt för vilka typer av genomföringar det är godkänt att bryta golvets<br />

tätskikt i olika utrymmen.<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#1</strong> - <strong>2021</strong>


AKTUELLA GVK-KURSER<br />

Passa på att utbilda dig i de nya branschreglerna Säkra Våtrum <strong>2021</strong>!<br />

STÄMMORNA HÅLLS 20 MAJ<br />

GVKs behörighets- och fortbildningskurser har<br />

precis uppdaterats för att överensstämma<br />

med de nya kraven i branschreglerna. Fram <strong>till</strong><br />

sista mars <strong>2021</strong> erbjuds en rabatt <strong>till</strong> den som<br />

tar <strong>till</strong>fället att gå en fortbildningskurs och uppdatera<br />

sin GVK-behörighet.<br />

Storleken på rabatten är kopplad <strong>till</strong> hur<br />

många kursdeltagare som anmäls och påbörjar<br />

kursen, genomför den och blir godkända<br />

under en och samma månad från ett och<br />

samma företag:<br />

• 1 –10 anmälda per företag ger tio procent<br />

rabatt<br />

• Vid 10 – 30 anmälda ökar rabatten med en<br />

procentenhet per person, vilket innebär<br />

30 procent rabatt för 30 anmälda och 22<br />

procent för 22 anmälda<br />

• För fler än 30 anmälda gäller maxrabatten<br />

30 procent<br />

Logga in på gvk.se och läs mer om hur du<br />

anmäler dig själv eller dina anställda <strong>till</strong> en fortbildningskurs.<br />

GVKs behörighetskurser Behörighet Arbetsledare,<br />

Behörighet Plast och Behörighet Tätskikt<br />

under keramik genomförs online <strong>till</strong>s<br />

vidare. Följande startdatum är öppna för kursanmälan:<br />

17 februari, 10 mars, 31 mars,<br />

21 april, 12 maj, 2 juni och 16 juni.<br />

Mer information och kursanmälan finns på<br />

gvk.se. ■<br />

<strong>Golv</strong>branschens årsstämmor <strong>2021</strong> kommer att hållas 20 maj. Information om i vilken form det<br />

blir samt program och tider kommer att sändas ut <strong>till</strong> alla berörda i god tid.<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

EKONOMI: Mats Tingstam<br />

JURIDIK: Joanna Nordström<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250 -131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

BÄST I NOVEMBER OCH DECEMBER!<br />

Bäst på att samla in plastspill för återvinning<br />

under november – december var:<br />

BL-Interiör – 4537 kilo<br />

Hagbloms <strong>Golv</strong> – 3995 kilo<br />

KVM <strong>Golv</strong>entreprenad – 2 238 kilo<br />

M2 Ytskikt – 2 129 kilo<br />

BBM i Karlstad – 1 774 kilo<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration<br />

på <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar<br />

bara 380:- (exkl moms)<br />

och då får du åtta välmatade<br />

och intressanta<br />

nummer av tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl<br />

Frida Johansson<br />

Kurser/adm: Nina Widell<br />

08-702 3099<br />

08-702 3093<br />

08-702 3091<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR NN<br />

GBR SN<br />

GBR ÖST<br />

GBR MITT<br />

GBR VÄST<br />

GBR SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920 - 23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 -177 60<br />

Ordf Ronnie Österberg<br />

Metodgolv i Stockholm AB<br />

Tel: 070 - 631 89 11<br />

Ordf Martin Andreasson<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 070 - 689 69 91<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031- 69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

<strong>#1</strong> - <strong>2021</strong> | GOLV TILL TAK | 31


LINOLEUM<br />

Creative by Nature<br />

NY GERFLOR DLW LINOLEUMKOLLEKTION<br />

MED REVOLUTIONERANDE YTBEHANDLING<br />

• Neutrala koldioxidutsläpp under hela produktionsprocessen<br />

• Luftkvalitet inomhus (extremt låga VOC-utsläpp


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan (ej adressidan)<br />

FÅ KOMPONENTER FÖR<br />

SNABBARE RESULTAT<br />

MILJÖSMART FOLIELIM<br />

SMIDIG FOLIE<br />

Bostik Pro<br />

- nu ännu bättre!<br />

NU MED NY MILJÖSMART 1-KOMPONENT FOLIELIM<br />

Foiltac 1C är ett unikt 1-komponents monteringslim för tätskiktsfolie. Limmet har<br />

en hög limstyrka och är smidig att arbeta med. I och med att limmet är i pulverform<br />

är det frost tåligt och kan lagras torrt och kallt vilket sparar onödig frakt av<br />

vätska. Dessutom är förpackningen återvinningsbar.<br />

NYHET<br />

Bostik PRO tätskiktssystem är utvecklat för proffsen. Systemet är tidsbesparande<br />

då det innehåller få komponenter, dessutom är produkterna mycket smidiga<br />

att arbeta med. Våra tätskiktssystem finns både som rollat- och som foliesystem.<br />

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!