02.08.2021 Views

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

stiftelsen seydlitz mp <strong>bolagen</strong>


<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong><br />

första utgåvan


SVANENMÄRKET<br />

Trycksak<br />

5041 0004<br />

Copyright © <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>, 2021<br />

Art Director: Bosse Lindqwist<br />

Copywriter: Lotta Fischerström<br />

Projektledning: Haidi Lindqwist<br />

Typografi : Adobe Jenson Pro, Niveau Grotesk<br />

Tryck: Stibo Graphic<br />

Papper: omslag Brillianta, inlaga Arctic Volume 150 g.<br />

wernerstiftelser.se<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> fortsatta verk<br />

4


Framåt<br />

i Werner von <strong>Seydlitz</strong> anda<br />

et här är historien om hur en flykting kommer<br />

till Sverige med två tomma händer, startar vad som ska<br />

komma att bli en miljardindustri, och vid sin bortgång<br />

lämnar ett arv efter sig som fortsätter gynna tillväxten i det nya<br />

landet.<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> är ett namn värt att lägga på minnet.<br />

Skog, lantbruk och verkstadsindustri var hans liv. På dessa grundvalar<br />

skapade han ett imperium – utan självklara arvtagare.<br />

‹Framåt› var hans valspråk och det märks i allt inklusive hans<br />

testamente. När han själv gick ur tiden 2016 önskade han att andra<br />

eldsjälar, som delar hans lidelse för det svenska samhällets basnäringar,<br />

skulle ta vid där han slutade.<br />

Därför grundade han en stiftelse, <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>, tänkt att<br />

trygga ägandet av hans livsverk i åtminstone 100 år framåt i tiden.<br />

Avkastningen därifrån, som uppgår till mångmiljonbelopp, viks<br />

enligt Werners vilja åt forskning och utbildning inom det som låg<br />

honom närmast hjärtat: skog, lantbruk och verktygsteknik.<br />

Vetlanda var hans hemvist, Småland hans odlingslandskap, och<br />

södra Sverige hans huvudsakliga intressesfär. Projekt därifrån,<br />

gärna med långsiktigt perspektiv, har därför företräde.<br />

Du kanske vill dra ett strå till stacken? Eller ‹bara› låta dig inspireras<br />

av handlingarnas man?<br />

Oavsett vilket, välkommen att bläddra vidare och höra mer om<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> – och de nytänkare som hittills förvaltat hans<br />

arv.<br />

För <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> i augusti 2021:<br />

Mats Landén, styrelseordförande <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong><br />

stiftelsen seydlitz mp <strong>bolagen</strong><br />

5


stiftelsen seydlitz mp <strong>bolagen</strong><br />

6


Innehåll<br />

werner von seydlitz................................................................................................................8<br />

stiftelserna.......................................................................................................................................18<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning..............................20<br />

skolan på gården......................................................................................................................................22<br />

ko och kalv tillsammans.........................................................................................................32<br />

effektivare ekologisk foderproduktion...................................................40<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige....................................48<br />

framtidens chaufförer...............................................................................................................50<br />

det våras för björken.....................................................................................................................58<br />

när skogen blir digital................................................................................................................68<br />

verktygstillverkning......................................................................................................74<br />

Leaner Tools......................................................................................................................................................76<br />

Med verktygsteknik på schemat...............................................................................86<br />

stiftelsen seydlitz mp <strong>bolagen</strong><br />

7


Werner von <strong>Seydlitz</strong><br />

Flyktingen<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> livshistoria var unik. Han föddes i Ostpreussen,<br />

dagens Kaliningrad, som erövrades av ryssarna vid krigsslutet. När<br />

ryssarna konfiskerade von <strong>Seydlitz</strong> egendomar tvingades familjen<br />

fly till västra Tyskland. Där utbildade sig Werner, då 18 år, till<br />

ingenjör inom biokemi. Till Sverige kom han som flykting<br />

med två tomma händer 1949. På Träforskningsinstitutet<br />

i Stockholm fick han bruk för sina kunskaper om torv<br />

som isolermaterial och lärde känna bröderna Berth och<br />

Einar Järnland på Myresjöhus. På den vägen hamnade<br />

han i Vetlanda, där han 1953 startade sitt eget företag, som<br />

växte och blev till miljardvärden.<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong>, 1927–2016.<br />

Entreprenören<br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> i Vetlanda var Werner von <strong>Seydlitz</strong> livsverk.<br />

Vid hans bortgång 2016 värderades koncernen till 1,5 miljarder<br />

kronor. I <strong>bolagen</strong> ingick bland annat 4500 hektar<br />

skogsmark, 170 hektar jordbruksmark och 100 mjölkkor på<br />

godset Farstorps gård – oräknat hans personliga tillgångar.<br />

Ändå var han relativt okänd utanför hemstaden Vetlanda.<br />

Eftermälet i Dagens Nyheter sammanfattar det väl:<br />

«Werner von <strong>Seydlitz</strong> var en doldis för gemene man, men<br />

i skogsbranschen var han känd, aktad och respekterad.»<br />

«Han såg affärer i allt», säger hans efterträdare på vd- och styrelseordförandeposten,<br />

Peter Josephson.<br />

Det började med torv, som Werner i Myresjöhus regi förvandlade<br />

till vägg isoleringsplattor till 18 000 svenska egna hem.<br />

I kontakten med skogsindustrin såg han mängder av biprodukter<br />

från skogen gå till spillo. Eftersom byggmaterial var en bristvara på<br />

kontinenten gav det fröet till nästa affärsidé: export av träfiber till<br />

den tyska spånplatteindustrin, vilket bidrog till återuppbyggnaden<br />

av efterkrigstidens Tyskland.<br />

werner von seydlitz<br />

8


Werner von <strong>Seydlitz</strong> liv i revy<br />

1927 Född i Borkenwalde söder om Königsberg i Ostpreussen (idag ryska enklaven<br />

Kaliningrad).<br />

1939 Upplevde världskrigets början som 12-åring.<br />

1945 Ryssarna tog von <strong>Seydlitz</strong> egendomar som krigsbyte varpå familjen flydde till<br />

västra Tyskland.<br />

1949 Flydde till friheten i Sverige vid 22 års ålder (som diplomingenjör i biokemi) och<br />

kom genom Träforskningsinstitutet i Stockholm i kontakt med Berth och Einar Järnland<br />

på Myresjöhus.<br />

1951 Konstruerade torvisoleringsplattor (så kallade Myrboards) och byggde fabrik för<br />

Myresjöhus.<br />

1953 Grundade mp <strong>bolagen</strong> (då under namnet Metall & Plast) i Vetlanda och började<br />

exportera byggmaterial till spånplatteindustrin i det sönderbombade Tyskland.<br />

1953 Utvecklade mekanoprofilen i samverkan med Kvarnstrands Verktygsfabrik i<br />

Ekenässjön.<br />

1959 Bildade Nordholz GmbH med säte i Bremen för export av vedråvara (till Tyskland<br />

och Benelux-länderna).<br />

1967 Blev svensk medborgare och förvärvade (genom mp) Falsterbo bruk i Västerviks<br />

kommun och Farstorps gård.<br />

1970 Lät bygga mp-huset i Vetlanda som samlade alla verksamheter.<br />

1974 Sålde den del av rörelsen som rörde massavedsanskaffning och virkesterminaler<br />

till Stora Enso (då Papyrus) och vände export till import.<br />

1977 Startade ett transportsystem med carrierfartyg som fraktade massaved med<br />

mera mellan hamnarna i Östersjön.<br />

1977 Flyttade till Farstorp tillsammans med sin sambo Ragnhild Lagerstedt.<br />

1990 Nordholz bygger hamnanläggning i Ueckermünde.<br />

1992 Tog efter murens fall (och närmare 50 års exil) upp handelsförbindelser med<br />

Ryssland och Kaliningrad.<br />

1997 Fyllde 70 och lämnade över vd-skapet i mp <strong>bolagen</strong> till Peter Josephson.<br />

2000 mp <strong>bolagen</strong> Industri ab bildades och övertog de delar av Kvarnstrand som<br />

avsåg metallbearbetning.<br />

2004 Invigde nya ladugården i Farstorp.<br />

2016 Avled 10 maj vid 88 års ålder, varpå <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> med ett<br />

synligt eget kapital på 825 Mkr och marknadsvärde cirka 1500 Mkr tog över ägandet<br />

i mp <strong>bolagen</strong>.<br />

werner von seydlitz<br />

9


Samtidigt var ett Sverige på tillväxt i skriande behov av ny infrastruktur.<br />

Här såg han chansen att tillämpa sina ingenjörskunskaper<br />

på ett nytt material (metall). Den så kallade mekanoprofilen<br />

och senare kabelstegen, som Werner utvecklade tillsammans med<br />

Kvarnstrands i Ekenässjön, blev världsartiklar som snart kom att<br />

utgöra <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>s andra ben.<br />

I slutet av 50- och början av 60-talet investerades massivt i de stora<br />

svenska massafabrikerna. Därmed öppnade sig en ny marknad.<br />

Werner låg i framkant och anlade flera stora virkesterminaler och<br />

barkningsstationer för att möta efterfrågan.<br />

Under 70-talet drabbades Tyskland av flera stora stormfällningar<br />

som resulterade i ett överskott av virke. Den dominerande kundkretsen<br />

fanns nu i Skandinavien.<br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> anpassade sig snabbt till situationen och vände virkesströmmarna.<br />

Export blev import.<br />

All skogsråvara som skulle fraktas lade grunden till ännu<br />

mer affärer.<br />

Från 1977 och framåt lät Werner bygga sex stora carriers<br />

(pråmliknande fartyg), som gick i skytteltrafik mellan<br />

Östersjöns hamnar.<br />

Den del av bolaget som rörde massavedsanskaffning<br />

hade vid det laget avyttrats till Papyrus (idag Stora Enso).<br />

Betalningen skedde delvis i aktier, vilket bidrog till att<br />

Werner vid sitt frånfälle var den största privata aktieägaren<br />

i det Wallenberg-ägda bolaget.<br />

«Allt började med fisket. Det<br />

gjorde att han hade ett gott öga<br />

till mig», säger Peter Josephson<br />

(till höger i bild), idag styrelseordförande<br />

i mp <strong>bolagen</strong>).<br />

Skogsägaren<br />

I Werners ögon var skogen ovärderlig. Den stod för jaktmarker<br />

och fiskevatten, spänning och social samvaro, men<br />

framför allt för lugn och avkoppling i ett liv som sällan<br />

(eller aldrig) gick på tomgång.<br />

Under sitt långa liv förvärvade och förvaltade han flera<br />

stora skogsegendomar. Därmed fick han en kunskap och förståelse<br />

för skogsnäringen, som lade grunden till hans export- och<br />

importframgångar.<br />

«När vi pratade om testamentet, satte han värdet på jorden och<br />

skogen väldigt högt. Industribolaget var inte värt så mycket, sade<br />

han, vilket var lite märkligt med tanke på vilket resultat som redovisades<br />

därifrån», minns testaments exekutor Tomas Granlund.<br />

werner von seydlitz<br />

10


På tal om långsiktighet – en anekdot<br />

«Jaktmarkerna han ägde och sjöarna han fiskade i beredde honom en<br />

väldig glädje», säger Peter Josephson som från dess att han var barn fiskade<br />

med Werner nästan varje år.<br />

En episod från kräftfisket i sjön Bovrången på Falsterbo Bruks marker<br />

har särskilt etsat sig fast i Peters minne:<br />

«När han sorterade kräftorna kunde han slänga tillbaka honorna och<br />

säga saker som att ‹varje hona ger upphov till 200 yngel, fem honor ger<br />

alltså tusen nya individer till sjön.› Han tänkte på tillväxten och på att sjön<br />

skulle utvecklas, inte på att han skulle ha en fin middag med välfyllda<br />

kräftfat. Han såg nog bilden framför sig, att om han avstod i år så skulle<br />

han få tiofalt igen om tio år.» «Sådan var han i affärssammanhang också.<br />

Han ville att kapitalet skulle arbeta.»<br />

Falsterbo bruk, den stora skogsfastigheten i Västerviks<br />

kommun, köpte Werner för <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>s<br />

räkning så snart han blev svensk medborgare 1967.<br />

Samma år förvärvade <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> Farstorps gård,<br />

som senare blev hans privata hemvist.<br />

Hur väl han skötte sina skogar kan man ana när<br />

man ser det diplom som Skogsvårdsstyrelsen i<br />

Jönköpings län delade ut 1989. Motiveringen löd:<br />

«Skogsbruket på Farstorps gård drivs mycket<br />

rationellt med väl anpassad mekaniseringsgrad.<br />

Omfattande investeringar i skogsvägarnas utbyggnad<br />

har underlättat utförandet av en aktiv skogsvård.<br />

Åtgärder sätts in i rätt tid, i rätt bestånd och<br />

på rätt sätt, vilket på sikt är mycket gynnsamt för<br />

såväl den skogliga produktionen som ekonomin i<br />

skötselåtgärderna.»<br />

Jägaren<br />

Vecka 42 – älgjaktsveckan i Småland – visste man var man hade<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong>. Varje höst bjöd han in vänner och affärsbekanta<br />

till licensjakt på egna eller arrenderade jaktmarker.<br />

Fiskaren<br />

Intresset för fiske tog sig bland annat uttryck i regnbågsodlingar<br />

och inplantering av kräftyngel i stor skala.<br />

Farstorp var Werners fasta<br />

punkt i tillvaron de sista 40 åren.<br />

Idag nyttjas mangårdsbyggnaden<br />

bland annat för kultur aktiviteter,<br />

som <strong>Stiftelsen</strong> Werner von <strong>Seydlitz</strong><br />

ansvarar för.<br />

werner von seydlitz<br />

11


Mjölkbonden<br />

Alltsedan uppväxten i dåvarande Ostpreussen (dagens Kaliningrad),<br />

hägrade drömmen om en egen gård.<br />

När han 1967 blev svensk medborgare, fick förvärvstillstånd och<br />

kunde köpa godset Farstorp utanför Vetlanda, gick den i uppfyllelse.<br />

«Det första han gjorde var att återuppbygga ladugården och jordbruket»,<br />

säger Tomas Granlund.<br />

Det skulle ta nästan tio år till innan gården blev hans – och<br />

sambon Ragnhild Lagerstedts – fasta punkt i tillvaron.<br />

«På Farstorp byggde han upp sitt liv precis som han ville ha<br />

det. Det var hans hem, dit han alltid ville tillbaka», säger<br />

Peter Josephson och tillägger: «Där blev han en helt annan<br />

människa. Ville man träffa en avslappnad Werner skulle<br />

man träffa honom där.»<br />

Idag omfattar fastigheten sydost om Vetlanda 720 hektar<br />

jord och skogsmark. Jordbruket, med inriktningen på<br />

mjölkproduktion, är den stora inkomstkällan.<br />

Den ursprungliga, sedan länge totalrenoverade ladugården<br />

rymmer 120 ungdjur i lösdrift. År 2004 kompletterades<br />

den med en ny, toppmodern anläggning dimensionerad för<br />

lösdrift med 100 mjölkkor.<br />

1960 levererade Werner von<br />

<strong>Seydlitz</strong> bolag 25000 järnvägsvagnar<br />

per år med massaved och<br />

kutterspån till den tyska boardindustrin.<br />

Här vinkar Werner och<br />

förvaltare Rune Axelsson (till<br />

vänster i bild) av ett godståg från<br />

bolagets barkstation i Mantorp.<br />

Redaren<br />

Från mitten av 1970-talet och framåt bedrev <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong><br />

omfattande rederiverksamhet mellan framför allt fyra<br />

hamnar i Östersjön: svenska Ystad, tyska Ueckermünde,<br />

polska Szczecin och den ryska enklaven Kaliningrad.<br />

I begynnelsen handlade det om biprodukter från svensk skogsindustri,<br />

som exporterades till Tyskland och gjorde nytta i landets<br />

återuppbyggnad efter kriget.<br />

På 1970-talet, när svensk cellulosaindustri vuxit sig stor, och stormar<br />

samtidigt fällde enorma mängder virke i norra Tyskland, vände<br />

virkesströmmarna. von <strong>Seydlitz</strong> såg snabbt nya affärsmöjligheter,<br />

och export blev import.<br />

Till en början fraktades skogsråvaran per järnväg, sedan med<br />

inhyrda tyska fartyg, och till slut med egna carriers – stora pråmar<br />

som kunde ligga kvar i hamnarna för lastning och lossning.<br />

Skiftet från väg- och tågtransport till sjöfart grundade sig på<br />

werner von seydlitz<br />

12


enkel matematik. För samma peng som man kom 6 mil med lastbil<br />

kom man 160 mil med båt.<br />

Von <strong>Seydlitz</strong> tyska försäljningsbolag bolag Nordholz skötte virkeshanteringen,<br />

medan båttrafiken styrdes från huvudkontoret i<br />

Vetlanda.<br />

Idag är rederiverksamheten ett minne blott.<br />

«När Werner gick bort hade vi tre carrierfartyg. Styrelsen och<br />

jag ansåg att det inte gick att driva den delen av företaget med<br />

lönsamhet, så vi sålde carrierna.<br />

Även om Werner i grunden var affärsman, så var detta ett beslut<br />

han ogärna ville ta själv», säger Peter Josephson.<br />

Mats Landén minns Werner som värd<br />

«Han hade en stark vilja, men jag upplevde honom aldrig som svår.<br />

Kanske mjuknade han med åren. Den Werner jag lärde känna var oerhört<br />

generös och en fantastisk värd,» säger Mats Landén och erinrar sig en av<br />

de sista bolagsstämmorna:<br />

«Det var en sommarkväll på Vetlanda Stadshotell med mycket folk i<br />

rörelse. Vi från mp satt uppklädda tillsammans med Werner, som med sina<br />

85 eller 86 år var klart äldst i lokalen. Trots allt stök runtomkring styrde han<br />

middagen och skötte om oss med en sådan suverän skicklighet.»<br />

Människan<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> hade inga egna barn eller nära anhöriga utan<br />

betraktade de anställda i företaget som sin familj.<br />

Förutsatt att man var lojal blev man som regel kvar och behandlades<br />

som en i ‹familjen› (och även som arvtagare, skulle det senare<br />

visa sig).<br />

Lojaliteten var ömsesidig.<br />

«Varsla och säga upp folk var inget han gjorde i första taget.<br />

Man skickar inte hem en familjemedlem, kunde han säga. Då får<br />

man tjäna lite mindre pengar det året», berättar Peter Josephson.<br />

Att Werner, som Tomas Granlund uttrycker det, «gärna internrekryterade<br />

och njöt av att få folk att lyfta» har antagligen också<br />

bidragit till <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>s låga personalomsättning.<br />

Iakttagelseförmåga och långsiktighet var några av de egenskaper<br />

som kännetecknade Werner.<br />

Uttrycket ‹Nu ska vi se hur haren hoppar› återkom titt som tätt.<br />

werner von seydlitz<br />

13


Bolagets första träflisanläggning<br />

uppfördes i Ystad hamn 1967.<br />

På 10 timmar kunde kranen där<br />

lasta ett fartyg med 2400 m 3 flis.<br />

«Det kunde betyda att man skulle iaktta och inte vara för snabb<br />

med beslut. I affärslivet inväntade han gärna motpartens drag och<br />

tog sina beslut utifrån det», säger Peter.<br />

Det kunde också vara ett tecken på att han ville se om någon var<br />

mogen ett uppdrag. Karakteristiskt var nämligen hur han<br />

testade tilltänkta medarbetare.<br />

«Han observerade och ställde testfrågor. Men aldrig<br />

nedlåtande, snarare nyfiket», säger Mats Landén. «Han<br />

ville se att det fanns en rejäl bas bakom ytan. ‹Ska ni vårda<br />

mitt så många år framåt så vill jag veta att ni håller måttet.›»<br />

Framsyntheten tog sig uttryck i långa relationer med<br />

anställda, kunder och leverantörer. Han bytte ogärna bank<br />

eller försäkringsbolag och stod för sitt ord. Handslag gällde.<br />

Skriftliga avtal var korta och egentligen bara intressanta<br />

när något gick fel.<br />

«En bra affär innebar att båda parter skulle vara nöjda»,<br />

säger Peter. «Han sade att man ‹aldrig ska pressa russinsaft<br />

ur ett affärsavtal› och höll hög kvalitet på allt han<br />

levererade. Helst skulle kunden få en överleverans, för han<br />

ville göra fler affärer.»<br />

Kunskap och kompetens var hörnstenar i Werners värld.<br />

«Han förväntade sig att människorna runtomkring<br />

honom hade koll på alla detaljer, på samma sätt som han själv<br />

hade det på sina områden», säger Peter.<br />

Tomas bekräftar bilden: «Han var oerhört affärsmässig. Inför<br />

affärsförhandlingar koncentrerade han sig på sitt och förberedde sig<br />

genom grundlig research. Sedan förlitade han sig på att det fanns<br />

andra som höll ordning på siffror och annat, och som redovisade<br />

till honom.»<br />

Sådant han inte behärskade själv överlät han på andra.<br />

«Internet till exempel fick andra sköta. Men han stoppade ingen.<br />

Anställda som var tidigt ute fick det de behövde, men ifall de inte<br />

fick fram de uppgifter de skulle, kunde han säga: ‹Den där datorn<br />

kan du kasta ut genom fönstret!›» minns Tomas.<br />

«Han spånade långt fram i tiden hur han ville ha det», fortsätter<br />

han och ger som exempel hur Werner tidigt bekantade sig med,<br />

och alltid månade om, goda relationer med grannarna på Farstorp<br />

eftersom siktet var inställt på att så småningom förvärva grannfastigheten.<br />

werner von seydlitz<br />

14


Att betala skatt och hålla sig till regler var en hederssak – även om<br />

han kunde ha synpunkter på skattetrycket.<br />

«Förmögenhetsskatten tyckte han innebar att man fick betala<br />

skatt två gånger. Kanske var det därför han gillade Astrid Lindgren<br />

och hennes saga om Pomperipossa», säger Peter.<br />

«Investeringar var viktiga och skulle helst finansieras med eget<br />

kapital. Erbjudanden om leasingaffärer och placeringar i Lichtenstein<br />

var det aldrig tal om.»<br />

Mats Landén, revisor på den tid det begav sig, understryker Peters<br />

ord:<br />

«Man skulle absolut inte vidta åtgärder i bolag eller bokslut, som<br />

testade skatte systemet. Allt skulle hållas med god marginal. Inga<br />

skattemässiga dispositioner på gränsen till det tillåtna.»<br />

Successionen<br />

Peter Josephson, <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>s nuvarande styrelseordförande, och<br />

hans syster Lena var bara barn när Werner kom in i deras liv.<br />

Då (1966) hade fadern Håkan sökt och fått jobbet som kamrer/<br />

kontorschef i <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>, och kom snart att bli Werners högra hand.<br />

«Werner var affärsmannen, den utåtriktade som var ute och reste,<br />

medan far skötte saker och ting på hemmaplan. De kompletterade<br />

verkligen varandra. Far var kunnig, lojal och ställde alltid upp»,<br />

berättar Peter.<br />

«Till en början lärde vi känna honom som en ganska sträng farbror.<br />

När vi blev hembjudna till honom, eller han till oss, uppmanades<br />

vi sitta tysta och bara svara på frågor. Men han var alltid väldigt<br />

generös och pratade med oss barn.»<br />

Med tiden utvecklades relationen till en livslång och ganska speciell<br />

vänskap. För Peters del började det med fisket. Det var ett intresse<br />

de delade.<br />

I 12-årsåldern blev han inbjuden till sin första jakt, och när han<br />

som tonåring fattade tycke för aktiehandel var Werner snabb att<br />

uppmuntra.<br />

«Vi handlade aktier tillsammans. Jag kom in på kontoret en gång<br />

i månaden och redovisade köp och sälj. Han satsade pengarna, vi<br />

delade vinst och förlust. Det var småpengar för honom, men stort<br />

– och lärorikt – för mig.<br />

För hans del handlade det nog om att testa och se vad jag gick för,»<br />

säger Peter. Uppenbarligen höll han måttet, för det var i den vevan<br />

werner von seydlitz<br />

15


Werner bestämde sig för att i sinom tid erbjuda unge Josephson en<br />

ledande befattning.<br />

Sagt och gjort. Inför 70-årsdagen 1997 utsåg han Peter till sin<br />

efterträdare på vd-posten, en roll denne behöll till 2020 då han<br />

axlade manteln som arbetande styrelseordförande.<br />

Werners grundmurade förtroende för familjen Josephson fick<br />

också andra långsiktiga följder. I sitt testamente utsåg han Håkans<br />

dotter Lena (gift Karlsson) till styrelseledamot i <strong>Stiftelsen</strong> Werner<br />

von <strong>Seydlitz</strong>. Tidigt kom han i kontakt med och rekryterade Lenas<br />

man Evert Karlsson till företaget. Även han infriade förväntningarna<br />

och är idag, nästan 30 år senare, koncernchef för <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong><br />

– där parets barn (Håkans barnbarn) Erik och Viktor också är<br />

verksamma.<br />

Werner och Håkan Josephson.<br />

Gårdsskylten är en gåva från<br />

vänner i Tyskland i samband<br />

med köpet av Farstorps gård 1967.<br />

Välgöraren<br />

Ända sedan Werner von <strong>Seydlitz</strong> grundade sitt företag 1953 var<br />

målsättningen att sätta människor – och kapital – i arbete.<br />

Hans yttersta vilja var att ägandet i <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> skulle övertas<br />

av en stiftelse och att företaget skulle drivas och utvecklas i hans<br />

anda och bestå i minst 100 år efter hans bortgång.<br />

Samtidigt ville han varaktigt bidra till samhällets utveckling,<br />

vilket han via sina stiftelser tog höjd för både under och efter sin<br />

levnad.<br />

werner von seydlitz<br />

16


En stor dag för <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> och Nordholz var när den nya skeppningshamnen<br />

i Ueckermünde invigdes 2003.<br />

werner von seydlitz<br />

17


Stiftelserna<br />

arvet efter Werner von seydlitz<br />

Hela testamentet andas<br />

lång siktighet, att det ska<br />

fortsätta i hans anda,<br />

med betoning på<br />

investeringar i industrin.<br />

mats landén<br />

sedan Werner von seydlitz bortgång 2016 ägs hans livsverk,<br />

mp <strong>bolagen</strong> i Vetlanda ab, av <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>.<br />

«Hela modellen är uppbyggd så att en stor del av vinsten stannar<br />

i bolaget. Syftet med det är att säkra ägandet. Stiftelseformen gör<br />

att företaget kan bestå lång tid», säger Peter Josephson och jämför<br />

med familjeägda företag, som vid en generationsväxling riskerar att<br />

delas eller säljas.<br />

Koncern och dotterbolag drivs i Werners anda. Det vill säga, med<br />

betoning på kunskap och kompetens utifrån en tydlig värdegrund<br />

som bygger på hållbarhet och samhällsansvar. Finansiering sker i<br />

huvudsak med eget kapital. Långsiktighet och kvalitet är nyckelbegrepp,<br />

samtidigt som det råder balans mellan förnyelse och<br />

tradition. Arvet efter Werner von <strong>Seydlitz</strong> förvaltas i huvudsak<br />

av tre stiftelser:<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> (‹ägarstiftelsen›)<br />

mp <strong>bolagen</strong> i Vetlanda ab och dess dotterbolag drivs självständigt i<br />

förhållande till stiftelsen. <strong>Stiftelsen</strong>s förmögenhet består av aktier<br />

i mp <strong>bolagen</strong> och uppgår år 2021 till ett värde av cirka 2500 Mkr.<br />

Enligt testamentet ska minst 15 procent årligen av mp <strong>bolagen</strong>s<br />

koncernvinst efter skatt överföras till stiftelsen.<br />

<strong>Stiftelsen</strong>s ändamål är att genom årligt finansiellt stöd främja:<br />

→ teknikutveckling, forskning och utbildning avseende verktygstillverkning.<br />

→ forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk<br />

i södra Sverige.<br />

→ forskning och utbildning inom mjölkproduktion, djur- och<br />

foderhållning.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> Werner von <strong>Seydlitz</strong><br />

<strong>Stiftelsen</strong> är en privat och självständig stiftelse med säte i Vetlanda<br />

som varje år delar ut 5–10 miljoner kronor till föreningslivet<br />

stiftelserna<br />

18


i Vetlanda kommun. <strong>Stiftelsen</strong>s förmögenhet uppgår till cirka 475<br />

miljoner kronor och dess ändamål är att vårda och bevara kulturmässiga<br />

värden på Farstorps Gård samt främja hembygds-, kulturell,<br />

utbildnings- och idrottslig verksamhet i Vetlanda kommun.<br />

Wernerstipendiet<br />

<strong>Stiftelsen</strong> som Vetlanda Rotaryklubb bildade 1998, på Werner von<br />

<strong>Seydlitz</strong> initiativ, delar årligen ut resestipendier (för närvarande på<br />

50000 kronor). Syftet är att stipendiaten genom en studieresa till<br />

andra länder ska få idéer om nya produkter eller tjänster, få kunskap<br />

om ny teknik, nya arbetssätt eller idéer om marknadsföring som i<br />

förlängningen stärker näringslivet i Vetlanda kommun.<br />

För att bli stipendiat krävs att man är folkbokförd i Vetlanda<br />

kommun, är i åldern 25–45 år och har en ledande ställning i näringslivet<br />

så att man genom resan kan utveckla sina ledaregenskaper och<br />

främja företagets produkter, arbetsmetoder och lönsamhet.<br />

Är du av rätta virket?<br />

De finansiella musklerna finns, som synes. Utmaningen är hur<br />

Werners anda ska föras vidare in i nästa generation.<br />

Bläddrar du vidare får du se några av de projekt som bedömts<br />

uppfylla kriterierna, och möta några av de nytänkare som till dags<br />

dato fått förtroende att förvalta hans arv.<br />

Välkommen att söka!<br />

Se det som inspiration. Du kanske själv driver eller har planer på att<br />

dra igång något liknade projekt? Eller bär på en idé som behöver mer<br />

eller mindre långsiktig finansiering för att kunna förverkligas?<br />

Läs mer på wernerstiftelser.se. Välkommen med en ansökan!<br />

stiftelserna<br />

19


Mjölkproduktion,<br />

djur- och foderhållning<br />

seydlitz 2020<br />

20


tillsammans utvecklar vi lantbruket<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> intresse för djurhållning grundlades<br />

tidigt och bottnade i hans omsorger om verksamheten på<br />

Farstorps gård.<br />

Nu uppmuntrar han genom sitt testamente andra att satsa<br />

på mjölkproduktion och foderhållning.<br />

Att von <strong>Seydlitz</strong> gillade kor är lätt att förstå när man ser den<br />

toppmoderna anläggningen på Farstorp, dimensionerad för över<br />

200 mjölkkor och ungdjur i lösdrift.<br />

Engagemanget för foder- och mjölkproduktion gick hand i hand<br />

med djurhållningen. Följaktligen är det några av de forskningsoch<br />

utbildningsområden som stiftelsen idag prioriterar.<br />

Har du ett projekt i åtanke som tangerar dessa fält? I så fall<br />

ska du veta att <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> är en av få finansiärer inom<br />

lantbrukssektorn som har vilja och resurser att ta sig an även långsiktiga<br />

projekt.<br />

Det viktiga är inte snabba resultat. Det viktiga är att det har ett<br />

värde för lantbrukarnas och de gröna näringarnas överlevnad och<br />

framtid.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> stöder forskning och utbildning inom<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning.<br />

Söker du finansiering till projekt, försök eller studier som berör mjölkproduktion,<br />

djurhållning eller framställning av foder? Välkommen med<br />

en ansökan.<br />

För mer information<br />

Besök wernerstiftelser.se och/eller kontakta Mats Landén, som är den i<br />

styrelsen som ansvarar för ärenden rörande djurhållning.<br />

Mats Landén.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

21


Skolan på gården<br />

Mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

Projekt:<br />

Skolan på gården<br />

Syfte:<br />

Ge elever i åk 5 ökad förståelse för de gröna<br />

näringarna och för var maten kommer ifrån.<br />

Initiativtagare: Hushållningssällskapet Jönköping.<br />

Kontaktperson: Birgitta Andersson, landsbygdsutvecklare.<br />

Beviljat anslag: 600 tkr (2017–2021).<br />

seydlitz 2020<br />

22<br />

Farstorps Gård utanför Vetlanda är<br />

ett av de lantbruk som agerar värd för<br />

Skolan på Gården. I bakgrunden syns<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> corps­de­logi.<br />

foto: Thomas Granlund


Birgitta Andersson,<br />

landsbygdsutvecklare<br />

på Hushållningssällskapet.<br />

Hushållningssällskapet sår frön på riktigt genom att ge<br />

femteklassare känsla för matens ursprung.<br />

Sedan 2008 har Hushållningssällskapet Jönköping dragit många<br />

strån till stacken för att länets femteklassare ska få jordnära undervisning<br />

– åtminstone en dag under sin skolgång. Nu kan de tack<br />

vare stöd från <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> få ut ännu fler barn<br />

i verkligheten.<br />

När barnen kommer till gården<br />

sprids de ut på fyra stationer.<br />

Det finns åtta stationer att välja<br />

mellan. ‹Djuren på gården› brukar<br />

hamna högt på önskelistan.<br />

Allt började egentligen med Potatisens år,<br />

som fn utlyste 2008<br />

«I samband med det bjöd vi ut femteklassare i länet till våra naturbruksskolor,<br />

där de fick gå igenom ett antal stationer och lära sig<br />

allt som är värt att veta om potatis. Det blev otroligt uppskattat,<br />

från lärare, pedagoger och barnen själva», berättar Hushållningssällskapets<br />

landsbygdsutvecklare Birgitta Andersson, som initierade<br />

projektet och än idag har det som sitt skötebarn.<br />

«Vi insåg snabbt att det är så man borde jobba för att kunskapen<br />

verkligen ska sätta sig: jordnära med upplevelser för alla sinnen.<br />

Men just då hade vi ingen finansiering så det rann ut i sanden.»<br />

Tids nog öppnade sig nya dörrar.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

23


Fröet grodde<br />

«Jag kunde inte släppa tanken. Jag tänkte att vi verkligen borde få<br />

ut barnen till en gård och så frön på riktigt, men också att det då<br />

borde handla om mer än bara potatis. Det ledde till att vi sökte<br />

medel från olika håll (bland annat eu:s Leaderprojekt) och jobbade<br />

upp ett koncept som inbegrep fler aspekter av livet på gården:<br />

spannmål, djuren, skogen, maskinerna, och så vidare.»<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> var en av de instanser som fick<br />

frågan och tackade ja till att finansiera projektet, som ju låg helt<br />

i linje med Werner von <strong>Seydlitz</strong> tankebanor. Därmed myntades<br />

konceptet ‹Skolan på gården›, som alltså vänder sig till femte klassare<br />

runtom i Jönköpings län.<br />

Varför just femteklassare?<br />

«Det är en smart ålder, när man börjar reflektera och förstå samband.<br />

I den åldern är det heller inte töntigt,<br />

vilket det mesta är när man kommer upp på<br />

högstadiet», säger Birgitta Andersson.<br />

Tanken är att dagens unga ska förstå<br />

sambanden mellan maten vi äter och sättet<br />

den produceras, och samtidigt få tillräckligt<br />

mycket på fötterna för att kunna göra medvetna<br />

val i framtiden.<br />

När barnen får klart för sig skillnaden<br />

på olika mjölsorter, väljer<br />

de ofta att baka ‹dagens› bröd<br />

på en lite grövre variant.<br />

Aha-upplevelser<br />

På ren svenska betyder det att de får byta<br />

klassrummet mot en dag på en bondgård<br />

och se med ögon hur djur och lantbrukare<br />

har det.<br />

«Förr hade man ofta en naturlig kontakt<br />

med landsbygden, kanske genom en mormor<br />

eller farmor som bodde på gård. Idag har<br />

många barn ingen naturlig koppling till lantbruk<br />

och saknar därför kunskap om djuren<br />

och maten som vi alla är beroende av», säger Birgitta.<br />

När eleverna kommer ut till gården delas de upp i fyra grupper<br />

och sprids ut på fyra olika stationer, där teori varvas med praktiska<br />

övningar. De får se och själva uppleva att klappa djur, sitta i maskiner,<br />

höra ljud de inte är vana vid och smaka på olika livsmedel.En av<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

24


foto: Filip Borglin<br />

Det finns många gröna jobb. Att skogen är en av Sveriges viktigaste<br />

inkomstkällor vet varenda femteklassare som deltagit i projektet.<br />

Fotosyntes är kanske inte<br />

så enkelt, men det läser man<br />

i 4:an så det greppar de<br />

ganska bra.<br />

stationerna är alltid gårdens egen station, som varierar beroende<br />

på var man befinner sig.<br />

«Man tittar på platsen där man är, vilka fordon och maskiner som<br />

finns, och vilka djur. Bonden berättar om hur det är att vara bonde<br />

och om hur djuren har det. Det blir på ett helt annat sätt när man är<br />

ute i smeten. Mycket kunskap men också många aha-upplevelser.»<br />

«Första intrycket är kanske att det luktar, men det glömmer de<br />

precis lika snabbt», säger Birgitta och konstaterar att ju fler sinnen<br />

man aktiverar desto mer fastnar.<br />

Bonden är inte bara ute och kör<br />

på åkern för att det är kul.<br />

Nästa gång barnen ser en traktor<br />

vet de om det är skörd eller<br />

sådd eller harvning som pågår.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

25


Hands-on<br />

Varje station har ett tema som förklaras pedagogiskt av lantbrukarna<br />

själva. Allt som allt finns det åtta stationer, eller «lådor» som<br />

Hushållningssällskapet kallar det, att välja mellan:<br />

→ Gårdens egen station<br />

→ Spannmål<br />

→ Kon och mjölken<br />

→ Skogen<br />

→ Gröna lådan<br />

→ Hönan och ägget<br />

→ Bi och honung<br />

→ Djuren på gården<br />

De mest populära är Skogen, Spannmål och Kossan eller<br />

Djuren på gården. Men det finns också Gröna lådan, som<br />

handlar om grönsaker och rotfrukter, och bi och honung<br />

– där barnen får bygga ett bihotell och ta med sig tillbaka<br />

till skolan.<br />

Bäst före-datum och matsvinn är<br />

några av de begrepp som femteklassarna<br />

får bekanta sig med,<br />

bland annat i stationen som<br />

berör ‹Hönan och ägget›.<br />

Koppling till vardagen<br />

«Bonden gör väldigt mycket jobb för att vi ska få mat på<br />

bordet. Det är många olika moment, och vi går igenom en del<br />

av dem. Man är inte bara ute och kör på åkern för att det är kul.<br />

Nästa gång barnen är ute och åker med familjen kanske de känner<br />

igen maskinen och vet vad den gör: harvar, plöjer eller skördar till<br />

exempel», säger Birgitta.<br />

På köpet får de en baskunskap om alla djurslag som förekommer<br />

på svenska bondgårdar. De får lära sig att entrecôte kommer från<br />

kossan, och bacon från grisen.<br />

De vet också att det finns olika slags grödor. Att havre ger energi,<br />

foder och havredryck, att korn blir till öl, och att vete är det vanligaste<br />

sädesslaget.<br />

«Nästa gång de kommer till affären vet de varför det finns så<br />

många olika sorters mjöl i butikshyllan, att det är olika märken<br />

och olika produkter beroende på hur man har behandlat det. De<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

26


vet att kärnvetemjöl är gjort på den innersta<br />

kärnan av vetekornet, att fullkorn är gjort på<br />

hela kornet, och att grahamsmjöl är osiktat<br />

fullkorn.»<br />

Allt sådant ingår i teoridelen, som utgör<br />

knappt hälften av det 50 minuter långa passet<br />

vid respektive station (i det här fallet<br />

spannmål).<br />

«När vi är klara med teorin så gör vi en<br />

deg tillsammans och bakar ett bröd. I och<br />

med att de fått lära sig skillnaden vill de ofta<br />

testa lite grövre mjölsorter. Varje barn får<br />

en degklutt att själv baka ut och grädda på<br />

elhäll. Har man varit på ko-stationen har<br />

man gjort sitt eget smör och kan äta brödet<br />

med smör.»<br />

Recepten är hett eftertraktade.<br />

«Får vi inte iväg det samma dag ringer läraren ofta och frågar<br />

efter det.»<br />

Hönan och ägget<br />

Begrepp som matsvinn, antibiotikaresistens, klimatpåverkan,<br />

fotosyntes och biologisk mångfald kommer naturligt in i samtalet.<br />

«Matsvinn försöker vi prata om på alla stationer», säger Birgitta<br />

och exemplifierar med hur vi hanterar ägg nuförtiden.<br />

«Vid kylförvaring har ägg normalt en hållbarhet på sex månader,<br />

men datummärkningen följer EU:s regelverk, som tar höjd för att<br />

man i varmare klimat ofta förvarar dem i rumstemperatur», säger<br />

hon och berättar hur man kan kolla om ägget är färskt genom<br />

att se hur det beter sig i ett glas vatten. Ligger det kvar på botten<br />

är det pinfärskt. Börjar det resa sig upp har det någon vecka på<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong><br />

är inte bara finansiär i projektet.<br />

Farstorps Gård, där Werner<br />

von <strong>Seydlitz</strong> verkade, är en av<br />

25 arrangörer i Jönköpings län<br />

som bjuder in femteklassare.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

27


Vi trodde inte att<br />

djuren hade det så bra,<br />

att de hade så stor frihet.<br />

nacken. Flyter upp till ytan tyder det på att luftblåsan inuti ägget<br />

vuxit, vilket indikerar att det var ett tag sedan ägget värptes.<br />

Matnyttig kunskap<br />

Kontentan av dagen – förutom att det är lustfyllt och roligt – är<br />

att barnen dels får en känsla för var maten kommer ifrån, och<br />

dels börjar förstå vilken betydelse deras egna val har. De<br />

börjar koppla sambandet mellan hållbarhet, miljö och det<br />

som Hushållningssällskapet kallar svenska mervärden, till<br />

exempel hur svenska kossor och grisar har det jämfört med<br />

djur i andra länder.<br />

«Det är jätteviktigt att de tycker att de livsmedel som<br />

produceras i Sverige är bra. Tonläget i media och sociala<br />

media ger många gånger en konstig och direkt felaktig bild<br />

av gröna näringarna. Vi vill på bidra till att sprida kunskap<br />

för att man som ‹konsument› ska kunna göra medvetna val<br />

grundade på kunskap och inte på något man sett eller hört<br />

och som kanske inte alls stämmer.»<br />

Som varenda femteklassare vet<br />

gör bonden mycket jobb för att<br />

du ska få mat på bordet.<br />

«Bästa skolresan ever!»<br />

Från början höll man alltså till på Hushållningssällskapets<br />

två naturbruksskolor, Tenhult och Stora Segerstad.<br />

Extra välkommet var det därför när stiftelsen slog upp dörrarna<br />

till Werner von <strong>Seydlitz</strong> forna hemvist, Farstorps Gård<br />

(som idag ägs mp <strong>bolagen</strong>), för de skolor i Vetlandatrakten som<br />

nappade på idén och ville släppa ut sina 11-åringar ‹på grönbete›.<br />

«Vi börjar alltid med att hälsa barnen välkomna, uppmärksamma<br />

dem på att gården är en arbetsplats, och berätta vilka det är som<br />

har sponsrat dagen. Vi har haft skolor i Vetlanda som inte vetat att<br />

det är Hushållningssällskapet som arrangerar utan som har ringt<br />

direkt till mp-<strong>bolagen</strong> och frågat efter Skolan på gården.»<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

28


foto: Thomas Granlund<br />

foto: Bosse Lindqwist<br />

seydlitz 2020<br />

29


Ett år skulle alla<br />

skolklasser bräcka<br />

varandra och skicka<br />

dagens ros.<br />

Det blev mängder<br />

av dagens ros.<br />

Livsviktig sponsring<br />

Utan sponsorer hade det inte varit möjligt att få volym på projektet.<br />

Anslagen gör att Hushållningssällskapet kan ge en rimlig ersättning<br />

till gårdar och lantbrukare som engagerar sig.<br />

«Vi menar att de måste få någon slags ersättning. Det är inte<br />

någon speciellt stor slant per skoldag, men skolan har inga pengar.<br />

Det gör att vi är beroende av anslag och sponsorbidrag. Därför är vi<br />

otroligt tacksamma för <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>, som tycker<br />

det här är ett bra initiativ och gärna ser att vi fortsätter.»<br />

Medel från andra håll gör även att man kan utbilda fler lantbrukare<br />

som genomför skoldagar på egna (eller andras) gårdar. Målet<br />

är att kunna erbjuda skoldagar i alla länets kommuner.<br />

«Idag har vi 25 arrangörer, och så snart Corona-läget tillåter ska<br />

vi (med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden) utbilda tio till.»<br />

Därmed kan fler skolor delta, och många fler barn komma ut och<br />

få inblick i livet på en lantgård.<br />

Tacksamt uppdrag<br />

«Jag är glad för varenda unge som får vara med om en skoldag, men<br />

tyvärr är det inte alla femteklassare förunnat.»<br />

Inför 2020 planerade Hushållningssällskapet Jönköping för 25<br />

skoldagar, men i höstas kunde bara sju av dem genomföras på grund<br />

av pandemin, var och en med 50–55 barn (två skolklasser).<br />

Rent praktiskt är det lantbrukaren som tar initiativet, bjuder in<br />

en närliggande skola och syr ihop ett program. Fyra vuxna går åt<br />

för att genomföra dagen, en på varje station.<br />

Skolor som varit med om det en gång kommer gärna igen med<br />

nya årskullar, och responsen är överväldigande.<br />

«En skola i Jönköping har till och med skrivit in i sin verksamhetsplan<br />

att om de får en inbjudan till en skoldag så åker de på det.<br />

När man kommit så långt att man har ett gäng arrangörer som har<br />

kontakt med närliggande skolor, då rullar det på», säger Birgitta.<br />

Lyfta gröna sektorn<br />

Varför ligger detta Hushållningssällskapet så varmt om hjärtat?<br />

«Vi vill sprida kunskap om de gröna näringarna och om var maten<br />

kommer ifrån. Samtidigt vill vi visa vilka jobb som finns inom den<br />

gröna sektorn – lantbrukare, djurskötare, maskinskötare, skogen,<br />

veterinärer, myndigheter, miljösektor och så vidare – och höja<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

30


statusen på yrkena. Skogen är ju också en av Sveriges viktigaste<br />

inkomstkällor.»<br />

«I min värld är bonden en fantastisk person med mycket kunskap<br />

och många strängar på sin lyra. Jag hoppas vi kan sprida en<br />

ödmjukhet och respekt för det.»<br />

I bästa fall kanske några så småningom väljer att vilja jobba inom<br />

de gröna näringarna.<br />

«Det är ju några år vi har hållit på nu. De barn som var med på<br />

den där första potatisdagen har hunnit börja på gymnasiet nu. En<br />

lärare på Stora Segerstad frågade sina elever hur det kom sig att de<br />

började på naturbruksgymnasiet, och en grabb angav potatisdagen<br />

som anledning.»<br />

Bara en sån sak!<br />

foto: Birgitta Andersson<br />

Ej klart!<br />

foto: Thomas Granlund<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

31


Ko och kalv tillsammans<br />

Mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

Projekt:<br />

Syfte:<br />

Projektägare:<br />

Projektledare:<br />

Beviljat anslag:<br />

Ko och kalv tillsammans<br />

Att studera hur lönsamhet och hållbarhet<br />

i mjölkproduktion påverkas av att kalven går<br />

kvar med kon.<br />

Sveriges Lantbruksuniversitet (slu), Uppsala.<br />

Sigrid Agenäs, professor.<br />

4500 tkr.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

32


foto: Hanna Eriksson<br />

Sigrid Agenäs, slu.<br />

Tänk om kalven fick stanna hos kon! Vad skulle det betyda för<br />

kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Och hur skulle det påverka<br />

mjölkavkastningen? De frågorna söker Sigrid Agenäs på slu<br />

svaren på i ett pågående forskningsprojekt, som <strong>Stiftelsen</strong><br />

<strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> finansierar.<br />

«Fördelen forskningsmässigt<br />

med att använda mjölkningsrobot<br />

är att vi kan beskriva<br />

på individnivå och visa i<br />

mjölkmängdsdata vilka spenar<br />

kalvarna äter mest ifrån eftersom<br />

vi får fl ödet från varje spene<br />

separat.»<br />

i försöket som pågår sedan 2019 på slu:s försöksgård utanför<br />

Uppsala, undersöks möjligheten att hålla mjölkkor och deras kalvar<br />

tillsammans. Det man vill se är hur det påverkar djurens hälsa,<br />

beteende, foderintag, reproduktion, tillväxt och mjölkavkastning.<br />

Och i förlängningen vad det betyder för lantbrukets ekonomi och<br />

hållbarhet.<br />

Ansvarig för projektet är Sigrid Agenäs, som började studera på<br />

slu i Uppsala i mitten av 1990-talet i tanke att jobba med hästavel.<br />

Men den första årslånga praktiken på ett lantbruk utanför Enköping<br />

ledde in henne på andra spår.<br />

«Där fick jag träffa fantastiska bönder med en enorm spännvidd<br />

i kompetens. Och så fick jag jobba med mjölkkor, som sprider ett<br />

sådant lugn omkring sig. Det avgjorde mitt vägval», berättar Sigrid.<br />

Femton år senare handledde Sigrid en doktorand från Burkina<br />

Faso, i en kultur där mejerivaror inte var en naturlig del i kosten.<br />

Syftet var att identifiera möjligheter och begränsningar för mjölkproduktion<br />

i det västafrikanska landet, och på det sättet bidra med<br />

mer livsmedel till ett samhälle med undernärd befolkning.<br />

«Där och då fick jag lära mig om mjölkproduktion i länder som<br />

inte har tillgång till el och vatten – men där ko och kalv går till-<br />

Det är något med<br />

mjölkkor som är<br />

bra för människor.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

33


sammans. I det läget var det mest fysiologin som intresserade mig:<br />

vad gör det med mjölkbildning, juver, spenar och även kons och<br />

kalvens beteende?»<br />

Sedan dess har Sigrid i flera omgångar sökt forskningsmedel för<br />

att studera sådana frågor även i Sverige, men utan respons. Först<br />

en bit in på 2010-talet, när svenska lantbrukare började<br />

visa konkret intresse, fick ämnet prioritet.<br />

«En mjölkkalv på en bra gård i<br />

Sverige sköts om väldigt väl och<br />

verkar ha ett bra liv, även om<br />

den är separerad från mamman.<br />

Alla kalvar får den mat de behöver,<br />

en torr plats att vila på och<br />

har kontakt med andra kalvar».<br />

Tålamod och långsiktighet<br />

«Som professor är det lättare att nätverka och ta kontakt<br />

med finansiärer. Jag blev professor 2016 och det råkade<br />

sammanfalla med att <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> bildades.<br />

Deras styrelse räckte ut handen till flera fakulteter i<br />

Sverige, bland annat den där jag arbetar. Tillsammans med<br />

<strong>Stiftelsen</strong> utformade vi sedan det här projektet. Styrelsen<br />

var aktiv och kom med förslag på avgränsningar och fokus<br />

för att det skulle passa in i deras statuter.»<br />

«För dem är det jätteviktigt att forskningsresultaten<br />

kommer lantbruket till godo, och det är stimulerande för<br />

oss att arbeta med det i fokus», säger Sigrid och lovordar<br />

<strong>Stiftelsen</strong>s långsiktiga förhållningssätt.<br />

Medfinansiär är slu:s största finansiär, det statliga forskningsrådet<br />

Formas.<br />

«Till dem måste jag ha mer specifika forskningsfrågor och<br />

snabbare kunna leverera svar. Kombinationen är jättebra för Formas<br />

och <strong>Stiftelsen</strong> kompletterar varandra både ifråga om tidsaspekten<br />

och i typ av frågeställningar.»<br />

En del av arbetet med sensorer i projektet medfinansieras av Kjell<br />

och Märta Beijers stiftelse, via ett projekt om precision i mjölkproduktion.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> skapade möjligheten att<br />

komma igång och det är de som ger<br />

långsiktigheten i projektet.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

34


En ko som kanske ger<br />

60 liter mjölk vid högsta mjölkmängd<br />

kräver jättemycket vatten.<br />

Klartecknet kom 2019<br />

Inledningsvis fanns många frågetecken. Hur skulle ladugården<br />

anpassas? Hur skulle man få korna att förstå hur de ska röra sig?<br />

«Tack vare <strong>Stiftelsen</strong>s medel kunde jag skicka mina medarbetare<br />

till en gård i Skottland där ko och kalv gick tillsammans.<br />

I två arbetsdagar fick de följa stallpersonalen där. Med<br />

sig hem fick de konkreta, praktiska tips. I och med det hade<br />

de en egen insikt och målbild av hur det skulle funka.»<br />

Först gällde det att lära korna vilka slingor de skulle gå,<br />

från bete till ladugård, för att hitta olika resurser. Tillgången<br />

till vatten är en nyckel eftersom kor dricker cirka 12 gånger/<br />

dygn. Det användes som lockbete.<br />

«Kor är otroligt snabba att lära sig: snart vet de var vattnet<br />

är placerat, var de kan få kraftfoder och var det finns en bekväm<br />

liggplats.»<br />

Datainsamlingen pågår för fullt<br />

De data forskarna samlar in omfattar tiden från födsel till den<br />

första egna laktationen – en tidsrymd på cirka tre år. I skrivande<br />

stund har de första kvigkalvarna som föddes i projektet hunnit bli<br />

1½ år, och någon gång efter sommaren får de sin första kalv.<br />

«Hittills har vi haft tre så kallade batcher bestående av kor och<br />

kalvar med sex veckors spridning i ålder. Rekryteringen är klar nu,<br />

kalvarna är omkring tre månader gamla och är sedan några veckor<br />

tillbaka på bete», berättar Sigrid.<br />

Teamet för bok över mjölkproduktion, tillväxt och foderintag.<br />

De kollar hur spenarna blir av att både mjölkas och dias på. De tar<br />

blodprover på och ko och kalv och utför regelbundna hälsokontroller<br />

för att – om djuren blir sjuka – se hur fort de tillfrisknar. Med hjälp<br />

av sensorer, eller positionsmätare, som visar hur mycket kon rör på<br />

huvudet kan forskarna också skatta hur mycket hon har idisslat.<br />

Det forskarteamet studerar är<br />

tiden ko och kalv är tillsammans.<br />

Vad har det för betydelse<br />

för kon? Hur ska separationen<br />

se ut och hur påverkar det kon?<br />

Vad händer med de kvigor som<br />

föds i projektet? På sikt, finns det<br />

någon skillnad mellan dem och<br />

de andra nya korna?<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

35


Vi kan konstatera att det varit<br />

väldigt få veterinärbehandlingar på kalvar<br />

som gått med sin mamma.<br />

«Det vi inte kan mäta är hur mycket mjölk kalvarna dricker. Däremot<br />

se vi hur mycket som hamnar i tanken och kan utifrån det<br />

bakvägen räkna ut hur mycket energi kalvarna fått av mjölken.»<br />

En svensk ko ger i genomsnitt ungefär 40 kg/dag, motsvarande<br />

12 tusen liter mjölk på ett helår.<br />

«Av det uppskattar vi att kalvarna, när de äter som mest,<br />

får i sig uppemot 16 liter mjölk per dag. Så länge ko och kalv<br />

går tillsammans går en ganska stor del av mjölken alltså till<br />

kalvarnas mage. Om man räknar på hela laktationsperioden<br />

är den mjölk vi kan sälja från korna i ko-kalv-gruppen<br />

ungefär 15 procent mindre.»<br />

«Projektet går enormt mycket<br />

bättre än jag vågat hoppas. Vi<br />

trodde vi skulle hålla på krångla<br />

med det praktiska nu, men i<br />

själva verket börjar vi kunna<br />

samla forskningsdata. Jag var<br />

också orolig för att kalvarna<br />

skulle bli sjuka, men det har inte<br />

blivit så.»<br />

Motståndskraftiga, friska och tåliga kalvar<br />

«Det man får för den mjölk som kalvarna dricker är en kalv<br />

som växer snabbare. Kanske också en kalv som är friskare,<br />

för får man äta ordentligt blir man mer motståndskraftig.»<br />

«Diarré och hosta är vanligt hos kalvar, men kalvar i<br />

försöket blir friska fortare och med mindre veterinärbehandling.<br />

Vi ser fram emot att få det bekräftat när vi får<br />

fram data från fler djur.»<br />

Preliminära resultat pekar också på att såren som blir när man<br />

avhornar kalvarna läker mycket snabbare hos kalvarna i projektet.<br />

Drivkrafter: hållbarhet och lönsamhet<br />

Fokus i försöket är hur det påverkar lönsamheten på gårdarna och<br />

hållbarheten i livsmedelsproduktionen. slu:s roll är vägledande.<br />

Forskningen syftar till att ge intresserade lantbrukare ett underlag<br />

som gör att de kan fatta väl underbyggda beslut.<br />

«Varje lantbruksföretag är så litet att utrymmet för innovation<br />

och för att testa något helt nytt är ytterst begränsat. Stora bolag<br />

som Volvo och Ikea kan kanske betrakta fem procent som riskkapital.<br />

En mjölkgård måste hela tiden se till att djuren mår bra,<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

36


Ett sånt här projekt är dyrt och tar lång tid.<br />

Det kräver en finansiär som har tålamod.<br />

att människorna mår bra och att man kan ta ut lön. Där finns inga<br />

5 procent att riskera», säger Sigrid och fortsätter:<br />

«Mitt eget driv i projektet är att se vilken, om någon, betydelse<br />

det har för kon. Får hon ett rikare och bättre, eller ett mer stressande<br />

liv? Pysslar hon med kalven och glömmer bort att äta, eller<br />

blir hon mer aktiv även i andra beteenden?»<br />

«Sen ser jag hur debatten utvecklas, och hur hållbarhetstänket<br />

integreras mer och mer i alla beslut som fattas. Om 20 år tror<br />

jag svensk mjölkproduktion måste kunna erbjuda detta. För vissa<br />

grupper av konsumenter blir det frågan som avgör om man alls har<br />

mejerier i kosten. Så för mig finns det också ett engagemang i att<br />

svensk livsmedelsproduktion ska fortsätta vara aktuell, modern<br />

och uppdaterad.»<br />

Övervägande positiv respons<br />

Den initiala oron för kritik från branschen har visat sig obefogad.<br />

Projektet genererar väldigt mycket intresse, framför allt från lantbrukare<br />

som vill komma och titta. Reaktionerna i media är också<br />

mest positiva.<br />

slu:s i särklass mest spridda sociala mediainlägg var en film<br />

publicerad på hemsidan som genererat över 600 000 visningar.<br />

Kommentarsfältet flödar av kärlek och kommentarer i stil med<br />

«sån mjölk betalar jag gärna 50 öre mer per liter för», men det<br />

finns också många kommentarer som understryker att det ändå<br />

handlar om djur i fångenskap», berättar Sigrid.<br />

I samband med att svt:s Uppdrag Granskning sände sitt reportage<br />

om Arlagården, gjorde Epstein och Nordegren ett inslag om<br />

KoKalv-projektet i sitt radioprogram. Samma dag som ‹Arlagården›<br />

sändes kom svt till slu:s försöksgård för att göra ett reportage om<br />

KoKalv-projektet.<br />

«Jag var själv i lagården den dagen. Det kom en ensam journalist,<br />

som stannade i två timmar. ‹Du kan väl bara berätta lite om projek-<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

37


tet så får kameran rulla›, sade hon. Det blev ett positivt reportage,<br />

men det visste jag ju inte när hon var på plats», erinrar sig Sigrid.<br />

«När sådant här händer är det väldigt bra att ha <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong><br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> i ryggen. Styrelsen tryckte tidigt på att de ville ha en<br />

strategi för hur vi berättar om projektet. Vi lade mycket tid på det i<br />

början och det har vi verkligen haft nytta av.»<br />

«Det är häftigt att se att de är så grundade i det här, att de förstår<br />

kommunikationsutmaningarna. För vårt projekt ska inte förstås<br />

som något fluffigt gullegull-projekt. Vi ställs ibland inför knepiga<br />

ställningstaganden. Ska vi till exempel acceptera att vissa kalvar<br />

inte får tillräckligt med mat? Ska vi mata kalven då, och förstör vi<br />

systemet i så fall?»<br />

Även kor har nämligen sina brister.<br />

Övertro på det «naturliga»<br />

«När man sätter ihop kalv och ko är det precis som med människor.<br />

En del kalvar har en mamma som mår bra och är väldigt omhändertagande,<br />

andra inte, och kalvarna till de senare får kanske inte<br />

tillräckligt med mat. Många konsumenter tror att bara kalven får<br />

gå med sin mamma så blir allt jättebra – men alla mammor inte<br />

lika bra på att ta hand om sin avkomma.»<br />

«Det finns en övertro i svensk kultur på att det som är naturligt<br />

också är det goda», konstaterar Sigrid och sammanfattar därmed<br />

också varför forskning av det här slaget behövs.<br />

foto: Jenny Svennås Gillner, slu<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

38


Så går det till<br />

Kalvarna får dia fritt under cirka fyra månader.<br />

Korna mjölkas av en robot som känner av hur mycket mjölk som finns i de<br />

olika spenarna.<br />

Kalvarna har ett eget område, en kalvgömma, där de kan äta, vila och leka.<br />

Kor och kalvar kan träffas i kontaktytan.<br />

Korna kan också vila i en avdelning utan kalvar.<br />

Både kor och kalvar bär sensorer som mäter deras aktivitet, samtidigt som<br />

de observeras av forskarteamet.<br />

Slutsatser så här långt<br />

Skötselsystemet fungerar.<br />

Både mjölkningsmaskinen och kalven får mjölk.<br />

Kalvarna växer i genomsnitt 1,3 kg varje dag – jämfört med kontrollkalvarna<br />

som växer 0,9 kg/dag.<br />

Korna ger ungefär hälften så mycket mjölk till roboten som andra kor, men<br />

det är stor variation mellan kor.<br />

Fortsättning följer<br />

I slutet av projektet kommer kvigorna som föds nu att följas i sin egen första<br />

laktation.<br />

Efter det görs även en analys av ekonomi och klimatpåverkan med denna<br />

typ av system.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

39


foto: Andreas Svensson<br />

Effektivare ekologisk<br />

foderproduktion<br />

Mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

Projekt:<br />

Projektägare:<br />

Projektledare:<br />

Syfte:<br />

Metod:<br />

Effektivare produktion av ekologiska foderspannmål.<br />

Hushållningssällskapet Jönköping.<br />

Niclas Bengtsson, utvecklingsledare<br />

(Frida Carlsson tf utvecklingsledare och vd).<br />

Testa och se vilka sorter av ekologiska foder-<br />

spannmål som leder till bäst skörd vid småländska<br />

odlingsförhållanden.<br />

Fältförsök följda av aktiviteter för att sprida<br />

kunskapen.<br />

Anslag: 212 tkr (2018–2020).<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

40


Frida Carlsson, vd för<br />

Hushållningssällskapet<br />

Att småländska bönder har ett tuffare utgångsläge än sina<br />

kollegor på slätten krävs ingen raketforskning för att konstatera.<br />

Däremot krävs forskning för att testa och se vilka<br />

foderspannmål som ger bäst utdelning för den småländska<br />

lantbrukare som vill odla ekologiskt.<br />

Var och en som sett en småländsk stengärdsgård eller upplevt en<br />

vinter på höglandet vet vad vi talar om.<br />

Det småbrutna landskapet, där gårdar ofta kombinerar skogsbruk<br />

med animalieproduktion, gör att odlingsförutsättningarna skiljer<br />

sig markant från omgivande slättlandskap: Vara- och Skaraslätten,<br />

Östgötaslätten och Skåne. Dessutom har de småländska bönderna<br />

större klimatvariationer att tampas med.<br />

Då är det också lätt att förstå att det ställs andra krav på utsädet.<br />

Århundradets torka försenade<br />

Den stora frågan är vilka sorters foderspannmål som ger bäst skörd<br />

när man vill utfodra sina djur ekologiskt. Det var det Hushållningssällskapet<br />

sökte svar på när de inledde sina fältförsök 2018.<br />

Dessvärre drabbades Sverige av århundradets torka den sommaren,<br />

så först 2020 kunde försöken genomföras ordentligt.<br />

«Ofta ser vi att vi behöver andra sorter i vår växtodling än vad<br />

som används i slättområdena. Därför har vi bedrivit fältförsöksverksamhet<br />

i väldigt många år, och fortsätter göra så», berättar Frida<br />

Carlsson, vd för Hushållningssällskapet Jönköping och tillförordnad<br />

projektledare för fältförsöken.<br />

«Nu fick vi tack vare <strong>Stiftelsen</strong>s <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> möjlighet<br />

stärka upp med ytterligare tre fältförsök för att visa på vad ekologiska<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

41


spannmålssorter kan leverera under småländska förhållandena»,<br />

fortsätter hon och konstaterar att det klockrent stämmer överens<br />

med det <strong>Stiftelsen</strong> vill satsa på: att främja forskning och utbildning<br />

inom djur- och foderhållning.<br />

«Så det kändes jättebra när vi fick det beviljat!»<br />

Frida är agronom, utbildad på Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

(SLU) i Ultuna. Innan hon axlade rollen som vd för Hushållningssällskapet<br />

i Jönköping arbetade hon själv som rådgivare med fokus<br />

på växtodling och miljöfrågor.<br />

«Så jag har jobbat praktiskt i fältförsök många år och hjälpt till<br />

med mätningar, vägningar och dokumentation», säger hon.<br />

Annars är det Hushållningssällskapets utvecklingsledare Niclas<br />

Bengtsson som är projektledare för detta projekt – parallellt med<br />

att driva utvecklingsfrågor för Hushållnings sällskapet på nationell<br />

nivå. Det gör att de försök som bedrivs här också kommer övriga<br />

regioner till godo. Jan-Olof Storm är ansvarig för det praktiska<br />

utförandet av fältförsöken.<br />

Ömsesidig nytta<br />

Detta är inte det första, eller enda, av Hushållningssällskapets<br />

projekt som <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> stöttar. (Se till exempel<br />

reportaget om Skolan på gården.)<br />

«<strong>Stiftelsen</strong>s namn kom upp när jag satt med på ett ledningsgruppsmöte<br />

för en YH-utbildning på Stora Segerstad Naturbruksgymnasium<br />

för ett antal år sedan», erinrar sig Frida. «Då tog jag<br />

kontakt och fick till ett möte där jag fick presentera vad Hushållningssällskapet<br />

står för och hur vi arbetar. Efter det har vi hållit<br />

kontakten. Senare har det utmynnat i en rad olika samarbeten<br />

– väldigt värdefullt för oss!»<br />

De nu aktuella fältförsöken (som <strong>Stiftelsen</strong> är<br />

den enda externa finansiären till) var det Niclas som<br />

initierade.<br />

«Han är den hos oss som formar olika projekt och<br />

uppdrag och ser om han kan hitta samarbetspartners och<br />

finansiärer», säger Frida.<br />

Fältförsök – utan fältvandringar<br />

Försöksodlingarna bedrivs på Riddersberg någon mil sydost om<br />

Jönköping, på mark som tillhör Tenhults Naturbruksgymnasium.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

42


«Tenhult har varit en viktig samarbetspartner i detta också. Naturbruksgymnasiet<br />

bedriver sin växtodling ekologiskt, så det stämmer<br />

väl överens med projektet. Eleverna där har möjlighet att ta del av<br />

alla våra fältförsök och har följt utvecklingen i försöken tillsammans<br />

med sina lärare», berättar Frida.<br />

Mer utåtriktade aktiviteter, som fältvandringar där elever och<br />

lantbrukare möts, har däremot pausats på grund av pandemin.<br />

«Så sent som i somras trodde vi det skulle gå att genomföra, men<br />

så kom nya restriktioner som tvingade oss att backa. Även i år lär<br />

det bli knöligt att genomföra fullt ut.»<br />

Havre, korn och vårrågvete<br />

Tre olika sorters foderspannmål, samtliga ekologiska, ingår i försöken:<br />

havre, korn samt en kombination av vårvete och vårrågvete.<br />

«Vad gäller det ekologiska havresortförsöket hade vi knappt tio<br />

sorter. Där har vi tittat på hur skördenivåerna ser ut för de sorter<br />

som kan tänkas vara intressanta i våra trakter.»<br />

Sortförsöket med korn följde samma princip: ett 10-tal sorter<br />

där avkastningen från de olika odlingsrutorna jämförs inbördes.<br />

Vad gäller vårvetet/vårrågvetet var det svårare att hitta ekologiska<br />

sorter som klarar småländska betingelser, så just i det försöket<br />

begränsades urvalet till fyra eller fem sorter.<br />

Rågvete är precis som det låter en korsning mellan två sädesslag.<br />

«Annars sår man vanligtvis råg och vete i augusti–september så att<br />

fröerna hinner gro och etablera sig inför vintern. När kylan kommer<br />

avstannar tillväxten och under vintern vilar allt under snön. Sedan<br />

till våren kommer det igång och börjar växa igen», förklarar Frida.<br />

«Numera finns även vårsorter av både rågvete och vete kan man<br />

hitta en del köldtåliga sorter, som går att så på våren direkt och<br />

som visat sig fungera bra här även i våra trakter.»<br />

Det är de sorterna som används i fältförsöken.<br />

Nej men den här sorten<br />

har ju visat sig i försök<br />

att den inte fungerar,<br />

den ska vi absolut inte<br />

lägga tid och kraft och<br />

pengar att så på fl era<br />

hektar av min mark.<br />

Då tar jag en sort som<br />

har gett bra resultat och<br />

som verkar fungera här.<br />

Olika utsäden och odlingsteknik<br />

Rent praktiskt går det till så att man att odlar varje gröda för sig i<br />

en ruta på cirka 4×12 m. Förutom att testa olika utsäden gör man<br />

försök med olika odlingstekniska metoder och miljöåtgärder.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

43


Det är mycket bättre<br />

att testa i liten skala<br />

och förmedla ut den<br />

kunskapen än att<br />

lantbrukare slösar<br />

tid och pengar på<br />

att testa själva.<br />

«Det kan handla om hur mycket man ska gödsla för att få optimal<br />

skörd, eller hur odlingen ska bearbetas för att få bort ogräs på ett<br />

effektivt och bra sätt», förklarar Frida.<br />

Sen mäts tillväxten och avkastningen i respektive ruta.<br />

«Allt handlar om att i liten skala testa nyheter inom växtodlingsområdet,<br />

för att sedan förmedla ut kunskapen till lantbrukare<br />

som de kan applicera i sin stora verksamhet. Vitsen är att enskilda<br />

lantbrukare slipper göra testerna själva, framför allt slipper göra<br />

de misstag som vi ibland ser att det blir», säger Frida.<br />

För den relativt lilla insats som ett fältförsök är, kan Hushållningssällskapet<br />

redovisa slutsatser som gör att småländska bönder<br />

kan fatta väl underbyggda beslut rörande det egna lantbrukets<br />

framtid.<br />

«I och med att de får hjälp att bestämma sig för vilka sorter som<br />

är bra för den egna produktionen, så besparar vi lantbrukarna<br />

mycket tid och möda och pengar», poängterar Frida.<br />

Ett djurtätt landskap<br />

Av Sveriges cirka 170000 mjölkkor finns runt 26 000 (motsvarande<br />

15–16 procent) i Jönköpings län – köttdjuren oräknade.<br />

«Generellt kan man säga att Jönköpingsregionen och hela Småland<br />

är väldigt djurtätt, både vad gäller mjölk- och nötköttproduktion.<br />

Det är det som är grunden i lantbruket här», säger Frida.<br />

Därför är det just foderspannmål Hushållningssällskapet intresserar<br />

sig för i nuläget.<br />

«I försöken har vi inriktat oss på framför allt grovfoderproduktion<br />

och spannmål som passar i Jönköpings län. Tidigare har vi även<br />

bedrivit majsförsök, som också passar som grovfoderföda i vårt län<br />

under vissa förhållanden.»<br />

Många vill vara självförsörjande<br />

Att frågan är högaktuell beror på att många bönder befinner sig<br />

i ett vägskäl.<br />

«Står man inför en investering i mjölkproduktionen, särskilt<br />

om man har en lite mindre gård, så har man att välja på att ställa<br />

om till köttproduktion eller på att bygga nytt och satsa på mjölkproduktionen,<br />

vilket kräver väldigt stora investeringar. Oavsett<br />

vilket måste man lägga mycket pengar och kraft på det för att ha<br />

en chans att lyckas», säger Frida.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

44


I samband med sådana omställningar behöver både mjölk- och<br />

köttproducenter se över sin foderförsörjning.<br />

«Många tycker det är viktigt att bli självförsörjande på foder,<br />

att kunna producera det de behöver på gården därhemma», säger<br />

Frida och fortsätter:<br />

«För ekologiska producenter är det helt avgörande, för enligt<br />

regelverket måste de producera sitt eget foder. Och då vill vi kunna<br />

visa på vilka sorter som är intressanta för våra lantbrukare.»<br />

Ekologisk mjölk eller köttproduktion?<br />

Håller man köttdjur finns det även andra saker att ta hänsyn till.<br />

«Då handlar det mer om hur man nyttjar befintlig mark.<br />

«Ofta försöker lantbrukarna<br />

odla så mycket de kan av det<br />

som behövs till de egna djuren,<br />

men långtifrån alla är självförsörjande<br />

på foder, i alla fall vad<br />

gäller spannmål och kraftfoder.»<br />

foto: Bosse Lindqwist<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

45


Ska man producera kött på ett miljöriktigt och hållbart sätt i vår<br />

bygd så måste man sköta sin naturbetesmark på rätt sätt.»<br />

Grovfoder utgörs främst av vall, alltså gräs som man gör ensilage<br />

av (en konserveringsprocess) och matar sina djur med på hösten<br />

och vintern.<br />

«Det brukar man försöka se till att vara självförsörjande på.<br />

Att köpa in från annat håll skulle medföra alltför stora kostnader.<br />

Foderspannmål däremot köper gårdarna runtom i Jönköpings län<br />

ofta in från andra delar av landet, där förutsättningarna för att odla<br />

spannmålsodling är gynnsammare.»<br />

Regelverk kring ekologisk odling<br />

För att bli ekologiskt certifierad har lantbrukaren hårdare krav på<br />

sig än andra odlare och djurhållare. Det är dels EU som stipulerar<br />

krav för ekologisk produktion, dels KRAV-föreningen (som även<br />

ombesörjer den ekologiska märkningen).<br />

«Där är det krav på att 75 procent av det foder som man utfodrar<br />

sina djur med ska vara odlat på den egna gården», säger Frida.<br />

foto: Andreas Svensson<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

46


Hur kunskapen förmedlas<br />

Slutsatser och resultat av försöken som genomfördes under 2020 når<br />

lantbrukarna genom en rad olika kanaler:<br />

→ Rådgivningsbrev som Hushållningssällskapet ger ut ett antal av under<br />

året (till prenumeranter).<br />

→ Sociala medier – där man utöver resultat även sprider information om<br />

att försöken pågår).<br />

→ Rådgivare som jobbar med växtodlingsrådgivning och presenterar<br />

resultaten för våra kunder.<br />

→ Normalt även genom fältvandringar i grupp med en guide som pre-<br />

senterar resultaten.<br />

Respons och beslutsprocess<br />

Även om försöken faller väl ut är det långtifrån givet att lantbrukarna<br />

anammar resultaten på bred front. Det är många aspekter<br />

ska beaktas.<br />

«Man måste väga resultaten i förhållande till förutsättningarna<br />

på den egna gården. Vad det är för jordart. Vad man har fälten i<br />

för väderstreck. Om det är varma jordar eller inte. Men också vad<br />

man har för maskiner och utrustning för att så och skörda», säger<br />

Frida.<br />

«Därtill kommer kostnader både för inköp av fröer och anläggning<br />

så att man verkligen få en bra etablering av grödan ifråga.»<br />

I den processen har Hushållningssällskapet och dess rådgivare<br />

en nyckelroll.<br />

«Vi är en oberoende organisation som står för kunskap och fakta,<br />

och det är det allt handlar om egentligen. Att vi ska kunna leverera<br />

opartiska försöksresultat till lantbrukare i Sverige», säger Frida.<br />

Det har alltid varit<br />

viktigt att lyfta de här<br />

frågorna för att komma<br />

framåt inom mjölkoch<br />

köttproduktion.<br />

Och det kanske är<br />

ännu viktigare nu när<br />

konkurrensen inom<br />

lantbruket blir<br />

allt hårdare.<br />

Noggranna överväganden<br />

«Som lantbrukare behöver man noga sätta sig in i siffror och resultat<br />

och få en chans att resonera med sin rådgivare innan man kan<br />

fatta beslut om att verkligen satsa på en viss sort. Så det är framför<br />

allt genom vår individuella rådgivning som responsen kommer.»<br />

Huruvida vi får se ekologisk vårrågvete bölja på de småländska<br />

sädesfälten i framtiden är alltså fortfarande ett oskrivet blad.<br />

Det vi kan vara desto säkrare på är att varje lantbrukare har<br />

möjlighet att fatta väl grundade beslut.<br />

mjölkproduktion, djur- och foderhållning<br />

47


Skogsvård och skogsbruk<br />

i södra Sverige<br />

seydlitz 2020<br />

48


tillsammans utvecklar vi skogen<br />

Skogen låg Werner von <strong>Seydlitz</strong> oerhört varmt om hjärtat. Så<br />

till den grad att han genom sitt testamente såg till att ge fler<br />

aktörer chansen att forska fram nya metoder för att tillvarata<br />

och förnya de skogliga resurserna.<br />

Som skogsägare tänkte vår välgörare – som i allt annat – långsiktigt<br />

med fokus på återväxt. De egna skogarna sköttes föredömligt.<br />

Visst skulle de vara produktiva, men rekreationsvärdet var nog så<br />

viktigt. Jakt och fiske var en del av hans livselixir.<br />

I grund och botten såg han skogen som en form av kapitalplacering<br />

med potential att bidra till samhällsutveckling och framtida<br />

projekt. Därför faller det sig naturligt att avkastningen nu kommer<br />

dem till del som vill axla hans mantel och på ett eller annat sätt<br />

bidra till skogsnäringens förnyelse.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> välkomnar projekt som berör beståndsanläggning,<br />

skötselfrågor och skogsskydd – men också kringliggande tjänster.<br />

Genetik, biodiversitet och klimat är tänkbara ämnen. Aspekter<br />

av skogsbruket som påverkar jakt, fiske och friluftsliv kan också<br />

komma ifråga.<br />

Kort sagt, allt som rör skogens värde för människor och djur.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> stöder forskning och utbildning inom<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.<br />

Söker du finansiering till projekt eller försök som berör skogsbruk eller<br />

skogsvård i södra Sverige? Välkommen med en ansökan.<br />

För mer information<br />

Besök wernerstiftelser.se och/eller kontakta Daniel Fellenius (marknadschef<br />

Sydved) eller Thomas Agrell (tidigare virkeschef Sydved), som ansvarar<br />

för skogliga frågor i stiftelsens styrelse.<br />

Daniel Fellenius.<br />

Thomas Agrell.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

49


Framtidens chaufförer<br />

Skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

Projekt:<br />

Framtidens chaufförer till skogsnäringen.<br />

Syfte:<br />

Bidrag till anskaffning av timmerlastbil med<br />

kran och släp i syfte att öka attraktiviteten i<br />

yrkesutbildningen med slutligt mål att säkra<br />

fler skogstransportförare till skogsbranschen.<br />

Projektägare: Sunnerbogymnasiet i Ljungby.<br />

Projektledare: Mattias Arnesson och Andreas Dahl. lärare på<br />

Transport- och fordonsprogrammet.<br />

Beviljat anslag: 565,5 tkr (2020).<br />

seydlitz 2020<br />

50


Mattias Arnesson, Sunnerbogymnasiet<br />

i Ljungby.<br />

Svensk skogsindustri är en viktig bioekonomisk basnäring.<br />

Framtiden ser ljus ut. Likväl har skogsåkerierna svårt att rekrytera<br />

chaufförer. Sunnerbygymnasiet i Ljungby har sitt eget<br />

recept på hur de ska kunna utbilda fler skogstransportförare.<br />

Äntligen kan eleverna få skoglig erfarenhet! Och snart kan<br />

den småländska skogstransportbranschen få ett hett eftertraktat<br />

tillskott av timmerbilschaufförer! För samtidigt som skogsindustrin<br />

växer i betydelse är bristen på förare en flaskhals som gör det svårt<br />

att få fram tillräckligt med råvara.<br />

Sunnerbogymnasiet i Ljungby har sin egen lösning på dilemmat.<br />

En viktig pusselbit är en nyinförskaffad timmerbil med släp och<br />

kran – en investering som fordons- och transportprogrammet<br />

kunnat förverkliga dels tack vare <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>,<br />

dels med hjälp av en skara hängivna och målmedvetna lärare.<br />

Själva grundtanken – att säkra fler skogstransportförare till skogsnäringen<br />

– är helt i linje med <strong>Stiftelsen</strong>s statuter. Därför kunde<br />

styrelsen med glädje bevilja ansökan och hjälpa till att finansiera<br />

inköpet.<br />

Unik skoglig erfarenhet<br />

Sunnerbogymnasiet i Ljungby är unikt i så måtto att fyra av sex<br />

lärare på fordons- och transportprogrammet har skoglig bakgrund.<br />

«Tillsammans har vi någonstans i storleksordningen 45–50 års<br />

erfarenhet av skogstransporter. Jag vill påstå att det är unikt att ha<br />

den erfarenheten på ett lärarrum», säger Mattias Arnesson, som<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

51


tillsammans med lärarkollegan Andreas Dahl, tog initiativ till och<br />

driver projektet Framtidens chaufförer.<br />

Bristen på bilschaufförer är hög.<br />

timmer-<br />

Många pensioneras de<br />

närmaste tio åren.<br />

Rekryteringsbehovet<br />

uppskattas till ungefär<br />

150 nya förare per år.<br />

Ulric Långberg<br />

Sveriges Åkeriföretag.<br />

Yrket passar lika bra för tjejer<br />

som för killar, och antalet tjejer<br />

ökar. Vid spakarna: Isabell<br />

Fransson, som går andra året<br />

på Sunnerbogymnasiets fordonsprogram.<br />

Skogstransporternas epicentrum<br />

Sunnerbogymnasiet ligger strategiskt till för en sådan här satsning<br />

– mitt i Småland, med skogen inpå knutarna.<br />

«Vi bor verkligen i epicentrum. Ljungby med omnejd har mycket<br />

skogsåkerier, och det finns helt klart en brist på chaufförer med<br />

skoglig erfarenhet. Jag hör många åkerier som till och med fått<br />

ställa och sälja av bilar för att de inte hittar folk som kan köra»,<br />

säger Mattias och berättar hur idén uppstod:<br />

«När jag började på skolan 2017 slogs jag av att det vi var så<br />

många på lärarrummet som tidigare hade kört timmerbil. Att man<br />

kommer från skogstransporter och utbildar sig till lärare är ju inget<br />

jättevanligt steg. Vi tänkte att det måste gå att dra nytta av den<br />

kompetensen.»<br />

När ett skogsåkeri kontaktade lärarna på fordonsprogrammet<br />

och efterlyste timmerbilsförare stod det klart<br />

att behovet på arbetsmarknaden är nästintill omättligt.<br />

Det var då Mattias och Andreas, som alltså båda har ett<br />

förflutet inom skogstransportbranschen, började klura.<br />

Hur skulle de kunna bredda utbildningen så att fler elever<br />

blir förberedda för skogstransporter?<br />

Någonstans i den vevan kom de i kontakt med Sydveds<br />

transportledare Anders Westström, som tipsade om att det<br />

gick att söka medel genom <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>.<br />

Första målsättningen – att hyra<br />

Initialt var förhoppningen att de skulle kunna få ett litet<br />

ekonomiskt bidrag för att kunna hyra en timmerbil till skolan.<br />

Eftersom skolledningen tyckte det tog för mycket tid att skriva<br />

ansökningar, så tog Andreas och Mattias saken i egna händer. Att<br />

sommarlovet redan hade börjat när de fick nys om möjligheten att<br />

söka finansiering var inget hinder.<br />

«Vi satte oss ner en helg, plitade ihop en ansökan, blundade och<br />

hoppades på det bästa.»<br />

Inför höstterminens start kom ett mail från stiftelsen med besked<br />

om att ansökan var beviljad. Det var 2018.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

52


Hyrde en timmerbil<br />

Sedan gick händelserna slag i slag. Eftersom de redan hade etablerat<br />

en kontakt med ett lokalt åkeri lyckades de till förmånligt pris få<br />

hyra en bil som åkeriet tänkt göra sig av med.<br />

«Det var jätteuppskattat bland eleverna för då<br />

kunde vi äntligen ut och köra i skoglig miljö och<br />

även prova på att köra kran.»<br />

Även Sydved bidrog på olika sätt. Ett studiebesök<br />

på Stora Ensos pappersbruk i Nymölla i nord östra<br />

Skåne till exempel gav eleverna en än djupare förståelse<br />

för skogstransporternas villkor.<br />

«Hela tiden hade vi en tät avrapportering till<br />

stiftelsen och berättade om arbetet, vad vi gjorde<br />

och hur det funkade», berättar Mattias.<br />

Ett litet aber var att det ingick drifttimmar i den<br />

hyrda bilen, vilket innebar att den inte kunde användas<br />

riktigt så mycket som lärarna hade önskat.<br />

«I det läget började vi prata med stiftelsen om en ny ansökan för<br />

att få hjälp att investera i en egen timmerbil. Med en sådan skulle vi<br />

kunna röra oss fritt och inte vara begränsade av några drifttimmar.»<br />

För närvarande utbildas cirka<br />

25 timmer bilsförare om året vid<br />

landets olika gymnasieutbildningar.<br />

Tillfälligt bakslag<br />

Så plötsligt gick allt i stå.<br />

Det visade sig att Skogsbruksgymnasiet i Ryssby (en och en halv<br />

mil från Ljungby), som drivs av skogs<strong>bolagen</strong> Vida och Södra tillsammans<br />

med maskintillverkaren Rottne, också fick för sig för sig<br />

att starta en transportutbildning nischad mot just skogstransporter.<br />

Så länge ansökan från Ryssbygymnasiet låg hos Skolverket tvingades<br />

de ligga lågt.<br />

«Det enda vi kunde göra från vårt håll var att försöka påverka kommunpolitikerna<br />

genom att förklara vad det skulle få för konsekvenser<br />

för vår skola om de skulle få starta. Andreas och vår fackliga företrädare<br />

lade åtskilliga timmar på att vara ute och prata med politikerna.»<br />

Ansträngningar ger resultat<br />

Efter många om och men lämnade kommunen ett yttrande till<br />

Skolverket, där man med en rösts marginal förespråkade avslag till<br />

Ryssby, varpå Sunnerbogymnasiet kunde börja blicka framåt igen.<br />

Den nya ansökan till <strong>Stiftelsen</strong> gick iväg. I november 2020<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

53


eviljades den och fas två i projektet tog vid. Fyra månader senare<br />

var nytillskottet i fordonsparken ett faktum: en 22 meter lång,<br />

bättre begagnad timmerbil med släp och kran, godkänd för 64 ton.<br />

«När man jobbar i en kommunal verksamhet är det svårt med<br />

så stora investeringar.»<br />

Hela affären landade på cirka 1 885000 kronor, varav <strong>Stiftelsen</strong><br />

<strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> finansierade 30 procent.<br />

«Att jämföra med en ny bil, som skulle ha kostat närmare fyra<br />

miljoner med släp och kran. Det är dyra grejer de här!» konstaterar<br />

Mattias och fortsätter:<br />

«Den är lite ombyggd för att passa våra ändamål. Normalt har<br />

lastbilar en originalmonterad säng bakom förar- och passagerarstolen.<br />

Den plockar vi ut och i stället ställer vi in två stolar för att<br />

kunna ta med tre elever plus lärare. Sen har vi en kamera på vänstra<br />

backspegeln och monitor på passagerarsidan så att vi lärare har full<br />

uppsikt på vänster sida av fordonet under övningskörning.»<br />

Det var ett riktigt<br />

glädjetjut när vi fi ck<br />

besked att vi kunde<br />

hämta den.<br />

Små marginaler<br />

Den måndag i mars 2021 när bilen anlände till skolan var stämningen<br />

hög på fordonsprogrammet. Elevernas körteknik sattes på<br />

prov på direkten.<br />

Utmaningen ligger i att kunna ratta ett tungt ekipage – med<br />

stora tågvikter som det kallas – på små, ofta sliriga och slingriga<br />

grusvägar i de mest växlande väderförhållanden.<br />

«Det är rätt stor skillnad på att ligga och köra på en stor riksväg<br />

mot att köra in i skogen där du har gräs utmed hjulen och kanske<br />

en grässträng i mitten av vägen. Det kräver rätt så mycket mer<br />

kunskap och känsla», säger Mattias.<br />

Ett traditionellt timmerekipage väger 64 ton, vilket med dispens<br />

kan utökas till 74 ton. Av det utgör själva bilen mellan 19 och 21<br />

ton beroende på byggnation (läs kran et cetera).<br />

«Det är ganska mycket på en liten skogsväg. Sen kan man lägga<br />

till tio cm nysnö och två plusgrader, då är det inte så roligt längre»,<br />

säger Mattias.<br />

Skytteltrafik till och från skogen<br />

Timmerbilsförarjobbet är ett av de mest avancerade fordonsyrkena<br />

och kräver en hel del av föraren. Att kunna köra i olika typer<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

54


skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

55


Som nyutbildad kan<br />

man få jobb direkt med<br />

en förhållandevis bra lön.<br />

Ingångslönen för<br />

timmerbilsförare är<br />

cirka 28000 kronor<br />

i månaden inklusive<br />

ob-tillägg.<br />

av terräng är en bra början, men man måste också kunna räkna<br />

lastvikter och vara duktig på teknik och data.<br />

I regel börjar man antingen tidigt på morgonen, ofta redan klockan<br />

fyra, eller på eftermiddagen och kör till sen natt, allt för att nyttja<br />

bilens fulla kapacitet. Mattias beskriver arbetsgången:<br />

«Man åker ut till skogen till ett avlägg där skogsmaskinen och<br />

skotaren har lagt upp virket utmed skogsvägen. Så lastar man med<br />

kran och kör antingen till sågverk eller pappersbruk och lossar sin<br />

last. Sen tillbaka till skogen för att hämta ett lass till.»<br />

Beställningen kommer från skogsbolaget direkt in i bilens dator.<br />

Det kallas att ‹få en flagga› och innebär att man får information om<br />

virket, till exempel hur många kubik av varje sortiment, och vad det<br />

är för vägstandard. Det är baserat på ett siffersystem, där siffrorna<br />

till exempel kan indikera om det finns en vändplan eller inte.<br />

Kranförarkompetens ingår<br />

Kranen sitter monterad bak på flaket och kräver ytterligare en<br />

kompetens av föraren.<br />

När de tar examen får de med sig såväl yrkeskompetensbevis<br />

(ykb) som bece- körkort och kranförarbevis, vilket innebär att de<br />

har behörighet att köra kran.<br />

När eleverna inte är ute i skogen och kör med den nya timmerbilen<br />

kan de träna på skolans lastbilssimulator, som genom Sydveds försorg<br />

sedan i höstas är utrustad med spakar för att efterlikna en skogskran.<br />

Rekordstort söktryck<br />

Första året på fordon och transport går alla elever samma grundläggande<br />

kurser. Inför andra året väljer man inriktning, antingen mot<br />

fordonsmekaniker eller transport. Tack vare den egna timmerbilen<br />

kan Sunnerbogymnasiet nu erbjuda en fördjupning på 100 gymnasiepoäng<br />

(motsvarande 100 timmar) riktat mot skogstransporter.<br />

«De som väljer att fördjupa sig får god skoglig erfarenhet och<br />

en gedigen kunskap om yrket som skogstransportör, men även<br />

de andra får chansen att övningsköra i skoglig miljö, så projektet<br />

gynnar alla våra elever», säger Mattias.<br />

I dagsläget är det i storleksordningen 45 elever som får åtnjuta<br />

förmånen att ratta timmerbilen. Dels de elever som går andra och<br />

tredje året på gymnasiet, dels två grupper från Komvux som fordonsprogrammet<br />

ansvarar för.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

56


«Vi är i en uppåtgående spiral. I år har vi 24 elever i årskurs 1,<br />

och av dem har 20 stycken sökt till transport till hösten. Nu visar<br />

de preliminära ansökningarna från åk 9 att 44 stycken har valt<br />

fordonsprogrammet. Det är inte säkert att alla är behöriga. Man<br />

måste vara godkänd i svenska, engelska och matematik för att få gå<br />

fordon. Men det är ändå väldigt glädjande att ha ett sånt söktryck<br />

redan från årskurs 9. Det lär vara det högsta på många år, det tycker<br />

vi är jättekul.»<br />

foto: Bosse Lindqwist<br />

skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

57


Det våras för björken<br />

Skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

Projekt:<br />

Syfte:<br />

Projektägare:<br />

Projektledare:<br />

Anslag:<br />

Förädling, tillväxt och produktion av björk<br />

i Götaland.<br />

Se om förädlad björk kan vara ett alternativ till<br />

gran i södra Sverige.<br />

slu Alnarp, Institutionen för sydsvensk skogs<br />

vetenskap.<br />

Urban Nilsson (professor i skogsproduktion)<br />

med stöd av Andis Zvirgzdins (doktorand)<br />

och Karin Hjelm (universitetslektor/handledare).<br />

2300 tkr under 5 år.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

58


Urban Nilsson,<br />

Sveriges Lantbruksuniversitet,<br />

SLU.<br />

Björkskogar kan vi få se betydligt mer av i framtiden. Mycket<br />

talar nämligen för att förädlad björk kan vara ett alternativ till<br />

gran och tall i skogsbruket, inte minst i södra Sverige.<br />

men mer kunskap behövs, bland annat om plantering, skogsskötsel<br />

och genetik.<br />

Därför stöder <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> projektet, som<br />

professor Urban Nilsson på Sveriges Lantbruksuniversitet (slu)<br />

i Alnarp initierade 2019.<br />

Vi är farligt beroende<br />

av granen, vilket inte<br />

minst angreppen av barkborrar<br />

påminner om.<br />

Bryta granens dominans<br />

«Det är en viktig framtidsfråga. Vi behöver mer valmöjlighet i<br />

skogen i framtiden», säger Urban och fortsätter:<br />

«Naturligtvis ska vi fortsätta odla gran. Det är ett fantastiskt<br />

trädslag, som dels har en etablerad marknad och dels inte betas så<br />

mycket, men vi menar att björken ibland kan vara ett alternativ.<br />

För övrigt tror vi att det kan vara en dålig strategi att lägga alla<br />

ägg i samma korg, för det finns en risk i att vara alltför ensidigt<br />

beroende av ett trädslag.»<br />

Det som enligt Urban talar för björken som produktionsträd är<br />

att:<br />

→ det är ett etablerat träd i Sverige,<br />

→ det finns en upparbetad marknad för björk och björkvirke, och<br />

→ den är lättförädlad i och med att den blommar tidigt.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

59


Det går fort att få<br />

fram bättre björkar,<br />

mycket fortare än för<br />

tall och gran.<br />

«Ska man introducera ett främmande trädslag finns det jättemycket<br />

restriktioner, men i och med att björk är ett av våra inhemska trädslag<br />

– det tredje vanligaste efter gran och tall – finns inga sådana<br />

begränsningar», förklarar Urban.<br />

Idag avverkas ynka åtta miljoner kubikmeter björk per år i Sverige.<br />

Merparten blir massaved och förvandlas till bland annat finpapper.<br />

En mindre del blir sågtimmer och används i möbler, snickerier<br />

och golv. Många tycker det är synd och skam att det inte utnyttjas<br />

bättre.<br />

Snabbare tillväxt – kortare omloppstider<br />

Styrkan ligger i björkens oerhört snabba tillväxttakt.<br />

«I södra Sverige har vi björkplantor som växer väldigt mycket<br />

bättre än naturligt föryngrade björkar, faktiskt så bra att de redan<br />

nu konkurrerar med gran och tall i tillväxt på vissa marker», säger<br />

han.<br />

«Med hjälp av våra produktionsdata har vi gjort en tillväxtmodell<br />

som visar att den förädlade björken, under<br />

rätt förutsättningar, nästan har samma eller<br />

bättre tillväxt som granen per hektar och<br />

år. Det handlar om 80–90 procent av<br />

granens tillväxt. Och med mer förädling<br />

kan den på många ståndorter växa betydligt<br />

bättre än både gran och tall», säger<br />

Urban.<br />

Risk för viltskador?<br />

Men trots att björken är ett vanligt<br />

inslag i landskapsbilden, har<br />

vi ingen tradition i Sverige av att sköta planterad<br />

björk. Än återstår till exempel att se hur den förädlade<br />

björken klarar viltskador.<br />

«Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning björk<br />

betas av vilt och vilka skydd man kan tänka sig för att skydda björkarna.<br />

Det är en av aspekterna vi tittar på», säger Urban.<br />

Med ‹vi› avses även doktoranden Andis Zvirgzdins, som under<br />

Urbans och universitetslektor Karin Hjelms handledning skriver<br />

en doktorsavhandling om produktion och skötsel av planterad<br />

björk. Där ingår en intervjustudie (klar för publicering slutet av<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

60


Vi måste hitta metoder för att undvika<br />

att toppskotten betas. Att stängsla är inget<br />

realistiskt alternativ.<br />

2021) med skogsägare i södra Sverige som har planterat björk, för<br />

att höra vilka upplevelser de har av viltskador.<br />

Med start våren 2021 inleder Andis också en klippningsstudie<br />

för att simulera bete.<br />

«Sedan tittar vi på vad för det för effekter på björkens tillväxt, för<br />

ska man plantera björkskog så finns inga möjligheter att använda<br />

hägn», förklarar Urban.<br />

Frågan är om det går att utveckla andra skyddsmetoder, alternativt<br />

om björkarna kan klara sig utan skydd. Det tar nämligen<br />

bara tre–fyra år för den förädlade björken att nå ‹älgsäker höjd›<br />

– dubbelt så snabbt som för gran och tall.<br />

«Så det kanske bara handlar om de tre första åren. Då kanske<br />

djuren inte hinner göra tillräckligt mycket skada för att det ska bli<br />

allvarligt vid planteringarna. Det är vår hypotes, men det återstår<br />

att bevisa,» säger Urban.<br />

Skonsammare markberedning?<br />

En annan sak Andis tittar på är etablering och föryngring. Frågan<br />

är hur man ska föryngra björk för att träden ska etablera sig och<br />

växa så fort som möjligt i ungskogen.<br />

«Det främsta verktyget vi har är olika markberedningar. På vissa<br />

marker kan det vara så att man behöver ha radikalare markberedningsmetoder<br />

för björken än för gran och tall. Det vet vi väldigt<br />

lite om än så länge.»<br />

«Vad vi däremot vet är att björkar inte skadas lika mycket av<br />

snytbagge som gran och tall, långt därifrån. Ur den aspekten behövs<br />

mindre markberedning för björk. Samtidigt kan det vara så att<br />

vegetationskonkurrensen är allvarligare för björk än för gran och<br />

tall och att man behöver markbereda för det. Det är sådana saker<br />

vi ska titta på», säger Urban.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

61


foto: Pär Fornling<br />

Ju rakare träd desto<br />

bättre sågtimmer, och ju<br />

rätare grenvinklar<br />

desto mindre kvistmärken<br />

inne i virket.<br />

Det är en kvalitetsfråga.<br />

De björkar som levereras från<br />

Ekebo idag anses ge 15 procent<br />

högre produktion jämfört med<br />

lokalprovenienserna.<br />

Förbandsfrågan<br />

Förband är en annan stor fråga i skötseln. För att ta reda på hur<br />

tätt björkarna ska planteras beroende på vad man vill ha ut av<br />

beståndet, tittar Andis på olika förbandsförsök och ser vad de får<br />

för effekter för trädens långsiktiga tillväxt under olika betingelser.<br />

Av naturliga skäl går det inte att vänta på resultat tills träden<br />

är färdigvuxna. I stället förlitar de sig på tillväxtmodellen för att<br />

kunna prognosticera. Väsentligt att ta reda på är var man ska plantera<br />

björk. Och mer specifikt, på vilka marker den kan konkurrera<br />

med tall och gran.<br />

Varför förädla?<br />

Björk är ett så kallat pionjärträdslag och lägger gärna beslag på mark<br />

som blivit ledig efter avverkning av äldre<br />

skog. De lätta fröna sprids långt med<br />

vinden, och naturligt föryngrad björk<br />

växer i princip överallt.<br />

Därför är den kanske tuffaste utmaning<br />

Urban & Co ställs inför att motivera<br />

varför björken måste förädlas för att duga<br />

som produktionsträd.<br />

«Vi har ju så mycket björk i skogen,<br />

varför ska man då lägga pengar på att<br />

plantera björk – det är det många som<br />

undrar. Vår uppgift är att visa att det<br />

växer så mycket bättre i den planterade<br />

björken att det är värt att göra den investeringen»,<br />

säger Urban.<br />

«Man kan nästan tala om två olika<br />

trädslag. Förädlingen ger bättre tillväxt<br />

och högre kvalitet, med raka stammar och bra grenvinklar.»<br />

Så går det till<br />

Själva förädlingen, som görs av Skogforsk i Ekebo, går till så att<br />

man väljer ut de individer som har den snabbaste tillväxten och<br />

bästa kvaliteten och plockar frön bara från dem.<br />

«För att göra det här måste man ‹tälta› träden, vänta på att de<br />

växer, och sen plocka eller klona fröna. Normalt sett tar det 15–20<br />

år. För att snabba på urvalsprocessen kan man i stället använda<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

62


metoder som tittar på genetiska markörer. Då går<br />

förädlingen väldigt mycket fortare, ungefär 3 år för<br />

en generation», förklarar Urban.<br />

Jämfört med de resurser som läggs på gran så sker<br />

förädling av björk i relativt blygsam skala, men i<br />

dagsläget har Ekebo i alla fall hunnit fram till Ekebo<br />

5 och Ekebo 6 är på väg. De björkar som levereras<br />

från Ekebo idag anses ge 15 procent högre produktion<br />

jämfört med lokalprovenienserna.<br />

Hisnande resultat<br />

Att de förädlade plantorna skulle växa snabbare<br />

var förväntat, men kanske inte att skillnaden skulle<br />

vara så markant jämfört med resultaten från odling<br />

i andra trädslagsförsök. Efter fem år hade den förädlade<br />

björken samma höjd som hybridasp. Den var<br />

högre än poppel och mer än dubbla höjden jämfört<br />

med gran och tall.<br />

«Och metoderna förbättras hela tiden. För framtiden<br />

finns det nya sätt att förädla så att det går ännu fortare, bara<br />

vi får lite mer resurser till förädlingen. Då kan vi inom en 20-års<br />

period plocka fram björkar som växer kanske 30–50 procent bättre<br />

än dagens björkar», förutspår Urban.<br />

Marknaden väntar<br />

Att få avsättning för råvaran lär knappast bli något problem enligt<br />

Urban. «Får vi fram tillräckligt stora kvantiteter björk råvara av hög<br />

kvalitet, så finns det en väldigt stor marknad både för fanér och<br />

virke av björk», säger han. En annan produkt som har framtiden<br />

«En klar fördel är att de unga<br />

björkarna växer fort. Efter<br />

några år har de nått betessäker<br />

höjd, men fram till dess är det<br />

en kritisk period.»<br />

foto: Pär Fornling<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

63


Viltbete är det största hotet mot<br />

björken, men det finns inga<br />

snytbaggar eller liknande hot<br />

vilket kan innebära en lätt och<br />

skonsam markberedning.<br />

för sig är dissolvingmassa, nära nog kemiskt ren cellulosa som man<br />

bland annat tillverkar viskos av, och som kan komma att ersätta<br />

bomull i textilindustrin.<br />

«De industrierna kommer att växa i<br />

framtiden om det blir mycket björkplanteringar.<br />

Dessutom kan det, när de första<br />

bestånden av förädlad björk avverkas om<br />

sisådär 30 år, finnas produkter som vi<br />

inte ens kan föreställa oss idag.»<br />

Förutsättningen är som sagt att den<br />

förädlade björken verkligen får ordentligt<br />

genomslag.<br />

«Det krävs volymer för att industrin<br />

ska ta hand om det. Det är lite moment<br />

22. Om ingen satsar på det så blir det<br />

ingenting, men om många hakar på tåget<br />

så kan det bli hur bra som helst», säger<br />

Urban.<br />

Fördelar med förädlad björk<br />

→ snabbare tillväxt<br />

→ kortare omloppstid (30–40 år/gen) (optimalt på för att binda in kol<br />

på kort tid)<br />

→ optimalt för biomassa och /massaved men också (sågtimmer kräver<br />

större träd) och faner<br />

→ eventuellt skonsammare markberedning (snytbaggar inget hot, ej<br />

heller granbarkborre)<br />

→ inhemskt trädslag – inga restriktioner mot odling<br />

Utmaningar:<br />

→ komma till rätta med viltskador<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

64


Skogsfolket positivt<br />

Att döma av responsen de får från skogsfolk finns det skäl att vara<br />

optimistisk.<br />

«Jag har forskat på skog ganska lång tid, och jag har nog inte varit<br />

med om någonting som har mött så stort intresse. Det är väldigt<br />

många – både bland enskilda markägare och de stora skogs<strong>bolagen</strong><br />

– som vill prova på och som inser vikten av en större variation<br />

i skogsbruket. Vi tror verkligen att björk kan bli ett stort trädslag<br />

för produktion i Sverige», säger Urban och påpekar att det skulle<br />

i så fall innebära en väldigt stor förändring för svenskt skogsbruk.<br />

«Idén är att björken ska vara minst lika ekonomisk som ett talleller<br />

gran alternativ. På vissa marker kan man tjäna mer pengar på<br />

björk och få betalt snabbare, mycket tack vare att det är kortare<br />

omloppstider.»<br />

Skyhöga målsättningar<br />

Syftet med projektet som helhet är att förädlad björk ska börja<br />

användas som produktionsträd i södra Sverige.<br />

«Att öka från dagens 1,5 miljoner till 40 miljoner plantor på 5–10<br />

år är den korta målsättningen. I framtiden, på 20–30 års sikt, är<br />

målet att björk ska vara ett lika stort trädslag som gran och tall i<br />

hela Sverige – och att vi då också har samma kunskap om björk<br />

som om gran och tall», säger Urban.<br />

Att nå dit kräver större forskningsinsatser än vad som ryms inom<br />

nuvarande projektramar. Därför har slu långt gångna planer på<br />

att lyfta frågan till ett rikstäckande plan, i syfte att skapa förutsättningar<br />

för att björk ska bli en betydande del av det planterade<br />

björkbeståndet i hela Sverige. I maj 2021 skickar de in ansökan till<br />

Energimyndigheten om ett bidrag på 85 drygt 90 miljoner kronor<br />

för ett nytt 5-årigt forskningsprojekt.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>s anslag må vara en bråkdel av det<br />

men spelar icke desto mindre en nyckelroll.<br />

«Det är inte så många som ger forskningsbidrag till tillämpad<br />

forskning utan det mesta går till mer grundläggande forskning. För<br />

oss som ‹bara› forskar på tillämpad och skogsskötsel är det fantastiskt<br />

bra med någon som är intresserad av det», säger professorn,<br />

som genom sin yrkesroll hade en naturlig ingång till <strong>Stiftelsen</strong>.<br />

«Jägmästarna är ett litet skrå. Thomas Agrell (styrelseledamot,<br />

red.anm) och jag känner varandra sen länge, dels från exkursioner,<br />

Målsättningen är att<br />

vi ska öka användningen<br />

från ungefär<br />

1,5 miljoner nu<br />

till 40 miljoner<br />

björkplantor<br />

om 5–10 år.<br />

Det är en otroligt<br />

snabb förändring.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

65


dels för att han varit ute och berättat om <strong>Stiftelsen</strong> på SLU och i<br />

andra sammanhang.»<br />

Miljö- och rekreationsvärden<br />

Ur miljösynpunkt finns det också en del att vinna.<br />

Det vi redan nu vet är att björken tack vare sin snabba ungdomstillväxt<br />

snabbt ger ett högt upptag av koldioxid.<br />

«Det är en fördel om vi ska vara koldioxidneutrala år 2050, men vi<br />

måste ändå veta mer om helheten. Det handlar också om hur kolet<br />

binds i marken. Det är inte självklart att de korta omloppstiderna<br />

är enbart positiva för vår biologiska mångfald. Och inte säkert att<br />

det blir väldigt mycket bättre för att man har björk i stället för gran.<br />

Men lite bättre kommer det bli», säger Urban och påpekar att de<br />

korta omloppstiderna i alla fall för en god sak med sig:<br />

«Det innebär att man har chans att förändra sig flera gånger. Om<br />

klimatet förändras i framtiden kan man om 30 år ta ett nytt beslut.<br />

Med tall- eller granskog får man vänta 60–70 år på att fatta nya<br />

beslut. Så en sak är säker – björkskogsskötsel ger i alla fall ökad<br />

flexibilitet för förändringar.»<br />

När granen avverkas har<br />

andra generationen björk<br />

kommit långt.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

66


skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

67


När skogen blir digital<br />

Skogsvård och skogsbruk i södra Sverige<br />

Projekt:<br />

Syfte:<br />

Projektägare:<br />

Kontaktpersoner:<br />

Anslag:<br />

Digital transformation i svensk skogsindustri<br />

– fallet Sydved<br />

Att förstå organisationsförändringar i samband<br />

med förändringar i digital teknologi – med<br />

tonvikt på hur ett företag i skogsbranschen organiserar<br />

sig för att orkestrera ett digitalt ekosystem.<br />

Göteborgs Universitet, Institutionen för tillämpad<br />

it.<br />

Frida Magnusdotter Ivarsson (doktorand),<br />

Fredrik Svahn (docent och handledare).<br />

<strong>Stiftelsen</strong> har finansierat med 1 miljon kr/år<br />

mellan 2018–2022.<br />

seydlitz 2020<br />

68


Frida Magnusdotter Ivarsson,<br />

doktorand vid Göteborgs Universitet.<br />

Göteborgs Universitet driver genom sitt forskningscenter<br />

Swedish Center for Digital Innovation ett forskningsprojekt<br />

som tittar på hur skogsbranschens aktörer organiserar sig för<br />

att ta tillvara de möjlig heter som plattformssamhället erbjuder.<br />

forskningen pekar på att det är tufft för etablerade spelare att<br />

anpassa sig till nya teknologiska förutsättningar. Avsikten med<br />

projektet är dels att öka förståelsen för hur man skapar nya digitala<br />

värdeerbjudanden, dels att visa vilka anpassningar i organisationen<br />

som kan möjliggöra detta.<br />

Frida Magnusdotter Ivarsson är doktorand på Swedish Center for<br />

Digital Information vid Göteborgs Universitet och forskar om hur<br />

digitala plattformar skapar nya förutsättningar för organisering.<br />

Vad gäller skogsbruk är hon en outsider. Den som lotsade in henne<br />

på det spåret var hennes handledare, docent Fredrik Svahn, som<br />

i tidigare utbildningssammanhang hållit workshops med skogsbranschen.<br />

För Fridas del började historien 2018, då Göteborgs Universitet och<br />

Sydved tillsammans initierade ett ettårsprojekt – vilket sedan med<br />

hjälp av finansiering från stiftelsen <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> förlängdes<br />

tre år (tillräckligt för att hon ska hinna skriva sin doktorsavhandling).<br />

«Längs vägen väcktes idén att vi skulle kunna jobba vidare med<br />

digitala plattformar och ekosystem i ett skogligt sammanhang»,<br />

berättar hon.<br />

I rollen som forskare<br />

ligger att trigga fram<br />

nya tankesätt och idéer<br />

i syfte att identifiera<br />

tänkbara applikationer<br />

och tjänster, som kanske<br />

– eller kanske inte –<br />

går att jobba<br />

vidare med.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

69


Hur ska en etablerad mellanhand<br />

organisera sig i ekosystemet för att<br />

bli en digital orkestrator?<br />

Det är en av frågorna vi försöker besvara.<br />

frida magnusdotter ivarsson<br />

foto: Sara Landstedt<br />

Sydveds digitala tjänst Skogen<br />

Live låter skogsägaren följa<br />

arbetet i hans eller hennes skog<br />

på distans.<br />

Låt oss först reda ut begreppen<br />

→ En digital plattform rör digitala produkter och tjänster. Begreppet<br />

kan syfta på sociala media som YouTube och Instagram, på tekniska<br />

plattformar som smarta telefoner och läsplattor, men också<br />

på applikationer och tjänster som gör det möjligt för människor i<br />

olika sammanhang att göra saker: ta och för djupa kontakter, skapa<br />

innehåll, handla, eller interagera på andra sätt.<br />

→ Ett ekosystem är enligt forskarens sätt att tänka<br />

en innovationsmiljö där olika aktörer utvecklar<br />

värdeskapande relationer, som i dagens tekniklandskap<br />

ofta är branschöverskridande.<br />

→ Vissa aktörer har en koordinerande roll och fungerar<br />

som sammanlänkande noder. När en sådan<br />

mellanhand driver utvecklingen med hjälp av<br />

digitala tekniker kallas den i forskarkretsar för<br />

orkestrator och det den gör för digital orkestrering.<br />

Hur bär man sig då åt för att bli en digital orkestrator?<br />

Vilka utmaningar medför det? Och vad kan hota<br />

om man misslyckas? Kan ett etablerat företag rentav<br />

förlora sin dominerande ställning?<br />

Det är sådana frågor Frida genom sin forskning<br />

försöker besvara.<br />

Varför Sydved?<br />

Sydved passade av flera skäl bra som studieobjekt.<br />

För det första är de i egenskap av virkesköpande bolag en etablerad<br />

mellanhand, som förenar skogsägarnas intressen med industrins<br />

behov av råvaror och virke. Därmed är de en viktig nod i ett befintligt<br />

ekosystem, där digitala funktioner och tjänster börjar göra entré.<br />

För det andra var tajmingen optimal. Strax innan företagets och<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

70


Sydveds digitala kanaler kan inte<br />

betraktas som separata projekt<br />

med start- och slutdatum.<br />

Kommunikationen måste hållas vid liv.<br />

daniel fellenius, marknadschef sydved<br />

forskarteamets vägar möttes hände det saker som<br />

riskerade att rubba balansen i det aktuella ekosystemet.<br />

För det tredje medförde ett sådant skifte utmaningar<br />

där forskarna kan bidra till att lösa praktiska<br />

problem samtidigt som de själva kan producera forskningsresultat.<br />

Vi återkommer dit om en stund. Först en rekapitulation<br />

av Sydveds historia:<br />

Bolaget tar form<br />

Startskottet går 1979 när fyra konkurrerande aktörer<br />

i svensk skogsindustri startar ett gemensamt bolag i<br />

syfte att köpa in virke och leverera till ägarnas bruk.<br />

Företaget förlitar sig på anställda inköpare för att<br />

bygga relationer med skogsägare och förmedla affärer<br />

– exempelvis i form av rådgivning, sociala evenemang<br />

(som jakt) och kompletterande skogsbrukstjänster.<br />

Över tid fördjupar virkesinköparna kontakterna<br />

med maskinoperatörer, transportörer och plantörer,<br />

för att fullt ut fungera som det Frida kallar en ‹naturlig matchmaker›,<br />

det vill säga en central mellanhand mellan skogsägare, skogsbolag,<br />

transportföretag och industri (läs pappersbruk och sågverk).<br />

Institutionen för tillämpad it<br />

vid Göteborgs Universitet är<br />

forskarnas akademiska hemvist.<br />

Jämvikten i svaj<br />

Så långt business as usual. Men i takt med att digitala teknologier<br />

gör entré förändras förutsättningarna.<br />

En av de första synliga signalerna på att jämvikten börjar rubbas<br />

är när det, en bit in på 2010-talet, dyker en ny aktör upp och lanserar<br />

en digital plattform, Virkesbörsen, för handel med virke.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

71


Snart står det klart att digitala applikationer både skulle kunna<br />

underlätta medarbetarnas vardag och skapa nya former för kontakter<br />

skogsbranschens aktörer emellan.<br />

Från millennieskiftet och framåt tar det sig för Sydveds del uttryck<br />

i nya, interna organisationsstrukturer, exempelvis projektgrupper<br />

för applikationsutveckling och ett online-team för att generera<br />

innehåll till digitala plattformar.<br />

Vissa idéer når bara<br />

konceptfas, medan<br />

andra implementeras<br />

och utvecklas vidare<br />

till prototyper, som<br />

efter hand kanske<br />

kompletteras med<br />

ny funktionalitet.<br />

Förändringsresan tar fart<br />

I samband med att Frida & Co kommer in i bilden initieras ännu<br />

en ny form för organisering: ett innovationsteam med uppgift att<br />

bredda perspektiven och utmana etablerade föreställningar. Det<br />

tvärfunktionella teamet arrangerar en serie Innovation Labs, där<br />

forskarna sitter med som observatörer och ‹provokatörer›, och dit<br />

även inköpare bjuds in.<br />

När den befintliga mobilappen kommer på tal sätter en inköpare<br />

fingret på pudelns kärna:<br />

«Vad vi har idag är ett ganska dött material, där skogsägaren kan<br />

läsa och titta på innehåll. Vad vi borde göra är att kommunicera. De<br />

borde få besked om när virket är inmätt och uppdragsredovisningen<br />

klar.»<br />

Självklart, kan tyckas i efterhand, men i stunden är det en nydanande<br />

tanke – som resulterar i en helt ny tjänst, Skogen Live,<br />

vilken innebär att skogsägaren numera kan följa arbetet i sin skog<br />

på distans och via sms få veta när till exempel avverkning eller<br />

bortforsling av virke inleds eller avslutas.<br />

Från idé till koncept och prototyp – en lärandeprocess<br />

Därmed inte sagt att tjänsten är ‹färdig›. Beroende på intresse och<br />

respons kanske den utvecklas så att skogsägaren i framtiden via<br />

drönare, webbkamera eller annat mobilt gränssnitt kan se vad som<br />

händer i hans eller hennes skog – och även påkalla eller få förslag på<br />

åtgärder i händelse av särskilda iakttagelser (som barkborreangrepp).<br />

«Det är så det går till», konstaterar Frida. «Vissa idéer når bara<br />

konceptfas, medan andra implementeras och utvecklas vidare till<br />

prototyper, som efter hand kanske kompletteras med ny funktionalitet.»<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

72


Vidgade perspektiv<br />

En annan aspekt innovationsteamet belyser är skillnader i hur<br />

organisationer kan ‹skala› – det vill säga öka deltagande och engagemang<br />

i ekosystemet – beroende på om det sker traditionellt eller<br />

med hjälp av digital teknologi.<br />

En logisk följdfråga blir för vem – och tillsammans<br />

med vilka andra – företaget skulle kunna skapa digitala<br />

värdeerbjudanden.<br />

Forskarens perspektiv<br />

Det är tankeprocesser och omorganiseringar av det<br />

här slaget som i Fridas ögon gör projektet till «ett<br />

spännande forskningscase».<br />

«Det gör att vi förstår mer om vilka anpassningar<br />

som behövs i en organisation för att kunna initiera<br />

och vidareutveckla nya tjänster och nytt innehåll.<br />

Det är där mitt intresse bottnar – i att förstå organisationsförändringar<br />

i samspel med förändringar<br />

i digital teknologi», klargör hon.<br />

«Exemplen från Sydved visar hur organisationer<br />

löpande formar och omformar konstellationer av<br />

olika kompetenser, för att lära sig att orkestrera ett<br />

digitalt ekosystem.»<br />

Gränsöverskridande samarbeten<br />

Vad forskarteamet noterat så här långt är hur värdefullt<br />

det är med gränsöverskridande samarbeten för<br />

att lyckas med digital orkestrering. Det kan handla<br />

om att sammanföra olika funktioner (som marknad,<br />

inköp och IT) eller om att förena geografiskt åtskilda avdelningar,<br />

men också om att engagera externa partners på olika sätt.<br />

«Ett viktigt vägval för Sydved var när de valde att involvera inköparna<br />

i innovationsprocessen», konstaterar Frida mot bakgrund<br />

av hur en inköpare i varje distrikt fick egna inloggningsuppgifter<br />

och kunde börja bidra till att skapa innehåll på Sydveds digitala<br />

plattformar.<br />

Tillströmningen av följare till webbsida, Instagram-konto och<br />

Youtube-kanal visade att där fanns potential för fortsatt exponentiell<br />

tillväxt.<br />

Frida i fält tillsammans med<br />

virkesköpare och skogsägare.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

73


Processen genererar nya arbetssätt<br />

«Det är exempel på hur den digitala transformationen inbegriper<br />

nya typer av arbetssätt och uppgifter för medarbetarna», säger<br />

Frida – och flaggar i nästa andetag för de utmaningar det medför<br />

för den som ska koordinera processen (i det här fallet marknadsavdelningen).<br />

«Å ena sidan behövs arbetssätt som motiverar medarbetare och<br />

andra att bidra. Å andra sidan krävs tydliga riktlinjer för att bibehålla<br />

kontrollen över vilket slags innehåll och vilka typer av applikationer<br />

dessa individer genererar», säger hon.<br />

Mer möjligheter än återvändsgränder<br />

Andra frågor branschen och forskarna ställer sig är vad som är<br />

lämpligt att göra med de digitala teknikerna – och vad man ska<br />

avstå ifrån.<br />

«Arbetssättet vi tillämpat i det här projektet handlar om att<br />

öppna upp olika möjligheter. Att identifiera koncept, som kan bli<br />

prototyper, som kan bli teknologier, som sedan sjösätts», säger<br />

Frida och fortsätter:<br />

«Lika viktigt är, om man upptäcker senare i processen att något<br />

inte fungerar, att man har beslutsprocesser för att stänga de spår<br />

man öppnat.»<br />

Fortsättning följer<br />

Hur det går för Sydved som digital orkestrator och för ekosystemet<br />

som helhet återstår att se. I skrivande stund är det ett par år kvar<br />

till Frida lägger fram sin doktorsavhandling. Mycket kan hända<br />

längs vägen.<br />

«Många aktörer i branschen är i den fasen att de experimenterar<br />

med, och lanserar, nya typer av applikationer och tjänster. Vart det<br />

leder på sikt är för tidigt att uttala sig om. Sannolikt får vi se allt<br />

fler etablerade bolag ge sig in i matchen med start-ups, kanske till<br />

och med tillsammans med dem.»<br />

«Det jag nyligen börjat förstå i min forskning är vilka det berör<br />

och vilka förändringar det triggar i organisationen när man börjar<br />

experimentera med digital teknologi», säger hon.<br />

Det studien hittills kunnat bekräfta är att processen kantas av<br />

spänningar, och ibland av motsatsförhållanden.<br />

Tanken med orkestrering är att den digitala teknologin ska öppna<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

74


upp för direktkontakt mellan olika aktörer i ekosystemet. Virkesinköpande<br />

bolag och andra tjänsteförmedlare har ett intresse av att<br />

fortsätta fungera som mellanhänder. Om allt skulle löpa på som<br />

hittills – med individer i <strong>bolagen</strong> som primära kontaktpunkter<br />

– finns en inneboende motsägelse som kanske står i kontrast till<br />

rollen som digital orkestrator.<br />

Samtidigt lämnar en sådan förändring fältet fritt för nya aktiviteter<br />

som kan möjliggöra digital orkestrering.<br />

«När man tänker i termer av digital innovation så behöver man<br />

ha i åtanke vilka aktörer som ingår i ens värdenätverk idag – samarbetspartners,<br />

konkurrenter, leverantörer. Samtidigt är det bra att<br />

vara medveten om hur deras beteenden kan tänkas förändras över<br />

tid, så att man fortsatt kan vara relevant med sina värdeerbjudanden.»<br />

Med de orden från Frida avrundar vi intervjun.<br />

Daniel Fellenius, marknadschef<br />

Sydved, Frida Magnusdotter<br />

Ivarsson, doktorand vid<br />

Göteborgs Universitet, Fredrik<br />

Svahn, docent och handledare<br />

vid Göteborgs Universitet<br />

samt Örjan Vorrei, IT-chef<br />

Sydved. Bilden tog i vid presentationen<br />

av projektet på Skogsindustriernas<br />

branschdag för<br />

skogens digitalisering.<br />

skogsvård och skogsbruk i södra sverige<br />

75


Verktygstillverkning<br />

verktygstillverkning<br />

76


tillsammans utvecklar vi verktyg<br />

för industriell produktion<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> livsverk mp <strong>bolagen</strong> vittnar om vikten av<br />

verktygsmakandets konst. Genom sitt testamente tar han postumt<br />

chansen att bidra till yrkets fortlevnad och utveckling.<br />

Som industriman och entreprenör var von <strong>Seydlitz</strong> mån om<br />

att utveckla den teknik som en gång lade grunden till hans bolags<br />

framgångar. Den ambitionen kan man säga genererade stiftelsens<br />

grundplåt.<br />

Avkastningen är tänkt att fylla något av det glapp som uppstår i<br />

ett kommande generationsskifte – och även att utveckla yrket som<br />

sådant. Dels genom att bidra till att utbilda nya verktygstekniker och<br />

konstruktörer i Sverige. Dels genom att stödja forskning kring nya<br />

metoder, tekniker och teknologier. Men också genom att medverka<br />

i projekt som stärker samverkan mellan skola, näringsliv och andra<br />

aktörer.<br />

På sikt är målet att förbättra svenska företags konkurrenskraft.<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> stöder utbildning av verktygsmakare<br />

i Sverige samt teknikutveckling och forskning avseende verktygstillverkning.<br />

Söker du finansiering till forskningsprojekt eller studier som rör<br />

verktygs teknik eller teknikutveckling? Välkommen med en ansökan.<br />

För mer information<br />

Besök wernerstiftelser.se och/eller kontakta Mikael Ohlson eller Peter<br />

Josephson, som ansvarar för verktygstekniska frågor i stiftelsens styrelse.<br />

Mikael Ohlson.<br />

Peter Josephson.<br />

verktygstillverkning<br />

77


Verktygstillverkning<br />

Projekt:<br />

Leaner Tools.<br />

Syfte:<br />

Bygga kompetens inom verktygskonstruktion<br />

och verktygstillverkning för att främja kompetensförsörjning<br />

och stärka företagens konkurrenskraft.<br />

Projektägare: Tekniska Högskolan i Jönköping.<br />

Projektledare: Fredrik Elgh (professor i produktutveckling),<br />

Roland Stolt (lektor) och Kalle Jonsson (doktorand).<br />

Beviljat anslag: 4000 tkr under 3 år (från 2020).<br />

verktygstillverkning<br />

78


Leaner Tools<br />

Fredrik Elgh,<br />

professor.<br />

Roland Stolt,<br />

lektor.<br />

Carl-Johan Jonsson,<br />

doktorand.<br />

Utveckling av verktyg till industrin är ett hantverk som kräver<br />

erfarenhet och skicklighet. Småland har av hävd briljerat på<br />

området. Men samtidigt som kompetensen är hett eftertraktad,<br />

är överförandet av kunskap till en ny generation verktygsmakare<br />

en tuff nöt att knäcka. Nu gör Tekniska Högskola<br />

i Jönköping med stöd av <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> en<br />

viktig insats för att stärka svenska företags konkurrenskraft.<br />

Werner von <strong>Seydlitz</strong> hade varit stolt. Hans livsverk <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong><br />

vittnar om vikten av verktygsmakandets konst. Nu får han postumt<br />

chansen att bidra till yrkets fortlevnad och utveckling.<br />

De som håller i taktpinnen är Fredrik Elgh, professor i produktutveckling<br />

vid Tekniska Högskolan, och Roland Stolt, lektor. Tillsammans<br />

handleder de Carl-Johan «Kalle» Jonsson, doktoranden<br />

som står för merparten av det handfasta arbetet. Alla tre har stark<br />

koppling till näringslivet.<br />

Nära näringslivet<br />

«Jag drivs av att samarbeta med personer inom industrin och utmanas<br />

av att hitta nya möjligheter och vägar framåt, framför allt när<br />

jag ser hur industri, forskning och utbildning går hand i hand»,<br />

säger Fredrik.<br />

Kalle å sin sida jobbade ‹kommersiellt› med CAD-program ett tiotal<br />

verktygstillverkning<br />

79


år innan han landade i högskolesfären. Först i återförsäljarledet,<br />

vilket gav insikt i många olika branscher och ett kontaktnät som är<br />

guld värt i projektet, sedan hos Thule i Hillerstorp, som nu är en<br />

viktig samarbetspartner. När han handplockades som doktorand<br />

hade han också hunnit med att vara programansvarig på 3D-teknikprogrammet<br />

på Tekniska Högskolans Campus Värnamo.<br />

«Det är en bredd och erfarenhet som inte så många andra har,<br />

i alla fall inte inom högskolevärlden», konstaterar hans professor<br />

och handledare.<br />

Ömsom CAD, ömsom hantverk.<br />

Modern verktygskonstruktion är<br />

ett mångfacetterat arbete.<br />

Nav i svensk industri<br />

Att ett projekt som det här tar form i Småland är fullkomligt<br />

logiskt.<br />

«Industrin i Jönköpingsregionen är extremt verktygsintensiv.<br />

Vi har mycket tillverkningsindustri, men också<br />

många underleverantörer och systemleverantörer med<br />

tillverkning i olika processer, och i alla de processerna<br />

behöver man verktyg», säger Fredrik.<br />

Att projektet realiseras just nu är heller ingen tillfällighet.<br />

Vi lever i en tid av stentuff internationell konkurrens, där<br />

kraven på kundanpassningar gör att variantfloran ökar,<br />

serierna minskar och det blir mer ställ i tillverkningen –<br />

vilket accelererar kraven på snabb produktutveckling.<br />

«Verktyg är en viktig och tidskritisk del i produktutvecklingsarbete<br />

och tillverkning.»<br />

Time to market<br />

Verktyg är en viktig komponent i det pusslet.<br />

«På en marknad där ledtiderna blir alltmer kritiska och kraven<br />

på kundanpassningar ökar kan innovativa lösningar bidra till bättre<br />

kvalitet, leveranssäkerhet och marginaler», säger Fredrik.<br />

Utmaningen ligger i att pressa ledtider – och därmed kostnader<br />

– för att snabbare få fram effektiva verktyg. Verktygen i sin tur bäddar<br />

verktygstillverkning<br />

80


‹Nybörjarna› har hållit på 10–15 år,<br />

de erfarna 30–40 år. Bara det säger<br />

en del om hur det funkar.<br />

för en effektivare produktion med högre kvalitet,<br />

snävare toleranser, högre materialutnyttjande och<br />

mindre spill, vilket är viktigt både av kostnads- och<br />

hållbarhetsskäl.<br />

Ett syfte med projektet är att stärka svenska företags<br />

konkurrenskraft. Därför är det en klar fördel om<br />

det här på hemmaplan går att utveckla bättre teknik,<br />

effektivisera processerna och nå högre kvalitet. Det<br />

är ett av syftena med projektet Leaner Tools.<br />

«Verktygen är ofta stora och tunga och måste provköras på plats.<br />

Då är geografisk närhet i sig en konkurrensfördel.»<br />

Kompetensförsörjning<br />

Dilemmat är att verktygsmakare är ett bristyrke med hög medelålder<br />

och låg återväxt. Inte bara här, situationen är densamma över hela<br />

världen. En hörnsten i projektet är således kompetensförsörjning.<br />

Eller rättare sagt: metoder för att överföra och återanvända kunskap.<br />

I den processen har doktoranden Kalle Jonsson en central roll:<br />

«Just det att yrket är så erfarenhetsbaserat, där har jag borrat in<br />

mig», säger han. «Det finns ett fåtal handböcker, begränsat med<br />

klassisk litteratur och få utbildningar, vilket gör det väldigt personberoende,<br />

och det är ett problem för branschen som helhet.»<br />

«‹Nybörjarna› har hållit på 10–15 år, de erfarna 30–40 år. Bara<br />

det säger en del om hur det funkar», fortsätter Kalle, som i projektets<br />

första fas intervjuat verktygsmakare runtom i Småland.<br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> är urtypen av ett<br />

tillverkande företag som både är<br />

produktägare och har stor egen<br />

konstruktionsavdelning.<br />

Tre slags aktörer i samverkan<br />

Verktygskonstruktörerna ifråga kommer från tre typer av företag,<br />

som alla ingår i det nätverk som Kalle, Roland och Fredrik samlat<br />

kring sig.<br />

Där finns rena verktygskonstruktörer som Östrand & Hansen<br />

i Bankeryd. Där finns typiska underleverantörer som Beslag &<br />

Metall i Ekenässjön, som tillverkar komponenter. Där finns också<br />

verktygstillverkning<br />

81


produktägare som Fagerhults belysning, Thule och <strong>MP</strong><br />

<strong>bolagen</strong>, som företräder hela kedjan, från utveckling av<br />

produkter via konstruktion av verktyg till egen tillverkning.<br />

Modern CAD-teknik är ett hjälpmedel<br />

vid verktygsframställning.<br />

Kontakten med <strong>Stiftelsen</strong><br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>s inblandning förvånar knappast. Dels är de<br />

urtypen av ett tillverkande företag med stor konstruktionsavdelning<br />

som tillverkar egna verktyg och egna produkter.<br />

Dels är de själva upphovet till <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>,<br />

som stöder forskningsprojektet med fyra miljoner kronor.<br />

Fredrik Elgh berättar hur kontakten med <strong>Stiftelsen</strong><br />

<strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> uppstod och framskred:<br />

«När <strong>Stiftelsen</strong> nyligen hade startat sökte de upp oss på<br />

Tekniska Högskolan och berättade om sina intentioner. Då<br />

hade vi på institutionen jobbat med verktyg under 10–15<br />

års tid. Pågående projekt rörde visserligen pressgjutningsverktyg,<br />

men vårt fokus på verktyg i tillverkningsprocesser<br />

stämde ändå väl överens med <strong>Stiftelsen</strong>s inriktning.»<br />

Där och då uppstod en dialog, som efter en del bollande landade<br />

i en projekt ansökan.<br />

Leaner Tools fyra ben<br />

Projektet spänner över fyra områden:<br />

→ forskning och utveckling<br />

→ etableringen av ett verktygstekniskt centrum<br />

→ samverkan med andra utbildningsaktörer<br />

→ framtagande av utbildningsmaterial<br />

verktygstillverkning<br />

82


Vår förhoppning är att regionen<br />

i framtiden ska förtjäna ställningen<br />

som ett nationellt kompetenscentrum<br />

inom verktygsområdet.<br />

mats landÉn, ordförande i stiftelsen mp <strong>bolagen</strong><br />

Koppling till gymnasie- och yrkesutbildningar<br />

«Bland annat resonerade vi oss fram till hur vi skulle kunna främja<br />

kopplingen mot utbildning på olika nivåer.»<br />

Som en konsekvens sitter Fredrik Elgh idag med i styr- och referensgruppen<br />

för den verktygstekniska utbildningen på Njudungsgymnasiet<br />

i Vetlanda – som du kan läsa mer om på sidan 87 i boken<br />

– där <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong> har en drivande/stöttande<br />

roll. Inom projektets ramar har Tekniska Högskolan genomfört<br />

utbildningsaktiviteter för lärarna där, och på sikt räknar man även<br />

med att erbjuda studenterna vissa utbildningsmoment.<br />

Liknande samarbeten bedrivs med yrkeshögskolor, bland annat<br />

i Värnamo.<br />

Högskolans egna ingenjörs- och mastersprogram får givetvis också<br />

nytta av forskningsresultaten, inte minst i form av utbildningsmaterial.<br />

För på sikt lär projektet generera nya insikter, nya metoder<br />

och nya stöd inom verktygskonstruktion, som kan publiceras och<br />

spridas till en vidare målgrupp.<br />

Verktygstekniskt centrum<br />

Redan när Leaner Tools-projektet var i sin linda fanns i Vetlanda<br />

planer på ett regionalt teknikcentrum med arbetsnamn Teknikens<br />

hus (som Tillväxtverket finansierade förstudien till). Fredrik Elgh<br />

och <strong>Stiftelsen</strong>s styrelse spann vidare på de tankarna.<br />

«Idén om att etablera ett verktygstekniskt centrum kom egentligen<br />

från styrelsen, men möjligheten att utveckla ett forum som<br />

kan samla akademi och näringsliv tilltalade även oss. Det måste<br />

inte vara en fysisk plats utan skulle till exempel kunna vara ett<br />

nätverk som hålls ihop virtuellt», säger Fredrik och jämför med<br />

Polymercentrum, som håller på att växa fram ur Västbos kluster<br />

av plast-, gummi- och kompositindustri.<br />

verktygstillverkning<br />

83


«För det finns ju fler tillverkningsprocesser där det behövs verktyg –<br />

pressgjutning, blåsning, extrudering, plåtformning, et cetera – och<br />

det är inte säkert man ska samla alla de processerna på ett ställe.»<br />

Även den mest<br />

erfarne konstruktör<br />

går tillbaka till sin<br />

pärm med bilder<br />

på gamla verktyg och<br />

försöker hitta idéer.<br />

Fokus på kunskapsåteranvändning<br />

Tillbaka till Kalle och hans handfasta arbete:<br />

Som alltid i forskningssammanhang är det viktigt att avgränsa<br />

sig. I utgångsläget fanns det också tankar på datorsimuleringar och<br />

att försöka tillämpa nya tekniker som 3d-printing, kylkanaler och<br />

inbyggda sensorer. Men varje sådant spår skulle som Kalle uttrycker<br />

det «kräva mer resurser och en egen doktorand.» «Av dessa spår<br />

har vi tillsammans med företagen i nätverket beslutat att fokusera<br />

på hur man kan återanvända kunskap.»<br />

«Det klassiska är att man konstruerar ett verktyg baserat på<br />

er fa renhet. Det tillverkas, provkörs och trimmas in. Beroende på<br />

verktygsmakarens erfarenhet och fingertoppskänsla kan intrimningen<br />

bli mer eller mindre resurskrävande.», förklarar Kalle.<br />

Tanken är snarare att försöka göra den kunskap som redan finns<br />

mer tillgänglig och automatisera processerna så att man systematiskt<br />

kan återanvända den.<br />

«Vi vill identifiera de där tillfällena som triggar en att återgå till<br />

ett redan konstruerat verktyg», säger Kalle och fortsätter:<br />

«Frågor vi ställer oss är vad vi behöver veta om våra befintliga<br />

verktyg för att kunna söka och hitta dem på smidigt sätt? Skulle<br />

vi rentav kunna beskriva dem på ett sånt sätt att vi kan hitta dem<br />

automatiskt utan att ens behöva söka? På så sätt skulle man kunna<br />

minska riskerna, snabba upp konstruktionsarbetet och få en mer<br />

förutsägbar process. Jag skulle säga att det är där möjligheterna<br />

ligger», säger han.<br />

En konkret lösning vore ett it-system eller datorprogram för att<br />

automatisera sådana sökprocesser (och slippa slå i pärmar). Att<br />

utveckla en prototyp eller demonstrator för ett sådant digitalt verktyg<br />

skulle möjligen kunna rymmas inom projektets ramar, men än är<br />

det lite för tidigt att sia om den saken. För som Kalle uttrycker det:<br />

«Det går inte att staka ut och ha ett tydligt mål från början när<br />

det gäller forskning. Då hade det inte vart forskning, då hade det<br />

varit utveckling.»<br />

verktygstillverkning<br />

84


verktygstillverkning<br />

85<br />

Geografisk närhet är en<br />

konkurrens fördel, för verktyg<br />

är ofta stora och tunga och<br />

måste provköras på plats.


Verktygstillverkning<br />

Projekt:<br />

Verktygsteknisk gymnasieutbildning.<br />

Syfte:<br />

Främja utbildningen av verktygstekniker.<br />

Projektägare: Njudungsgymnasiet, Vetlanda.<br />

Kontaktpersoner: Mikael Lindén, rektor Teknikcollege.<br />

Anslag: 9250 tkr under 3 år (från 2020).<br />

Med verktygsteknik<br />

på schemat<br />

seydlitz 2020<br />

86


Mikael Lindén, rektor på<br />

Teknikcollege<br />

Industrin formligen skriker efter verktygstekniker. Njudungsgymnasiet<br />

i Vetlanda lystrar och startar en verktygsteknisk<br />

utbildning. Se där en solskenshistoria helt i Werner von<br />

<strong>Seydlitz</strong> anda – dessutom på hans hemmaplan och med hans<br />

postuma stöd.<br />

processen startade 2017 och är snart i hamn. Hösten 2021<br />

‹bänkar› sig den första omgången elever vid maskinerna som i flera<br />

fall införskaffats enkom för ändamålet.<br />

Mikael Lindén är rektor på Teknikcollege, som är en del av Njudungsgymnasiet,<br />

och ytterst den som håller i trådarna. Han är helt<br />

på det klara med varför satsningen på verktygsteknik landade just<br />

i Vetlanda:<br />

«Vetlanda kommun har en stor andel företag inom tillverkningsindustrin.<br />

Under flera års tid har det varit kompetensbrist just vad<br />

gäller verktygstekniker, eller verktygsmakare som man brukade<br />

säga. Näringslivet har uppvaktat skolan och påtalat behovet under<br />

säkert 10–15 års tid.»<br />

Idén till en renodlad verktygsteknisk utbildning väcktes och<br />

stärktes av <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> mp <strong>bolagen</strong>. Mikael, som var ny på<br />

sin rektorspost när det begav sig, erinrar sig upptakten:<br />

«När <strong>Stiftelsen</strong> just hade bildats tog styrelsen kontakt med oss<br />

och med Tekniska Högskolan i Jönköping. De uttryckte en önskan<br />

om en utbildning på gymnasienivå, helst med lokal förankring.»<br />

Njudungsgymnasiet<br />

uppfyller klockrent<br />

<strong>Stiftelsen</strong>s syfte att<br />

främja utbildning av<br />

verktygsmakare<br />

i Sverige.<br />

Först en förstudie<br />

På den vägen är det. Ganska omgående skickade skolan in en ansökan<br />

till <strong>Stiftelsen</strong> för att kunna finansiera en förstudie, och nästan lika<br />

verktygstillverkning<br />

87


snabbt blev den beviljad av styrelsen. Sedan var det bara att kavla<br />

upp ärmarna. I förstone handlade det om att ringa in behoven.<br />

«Två personer jobbade under ett års tid, först och främst med<br />

att skapa sig en bild av vad en verktygstekniker faktiskt är och gör.<br />

Det kunde se lite olika ut beroende på företag. Ett företag kunde<br />

ha en verktygstekniker som konstruerade verktyg vid datorn (läs<br />

verktygskonstruktör). På ett annat företag var det en hantverkare<br />

som jobbade mer praktiskt och slipade på olika komponenter. På<br />

ett tredje var verktygsteknikern någon som mätte in med<br />

mätteknik, kvalitetsgranskadade och gjorde allt däremellan»,<br />

erinrar sig Mikael.<br />

Samtidigt såg Mikael och hans kollegor över kursinnehållet<br />

och satte ihop ett curriculum. Det befintliga Industritekniska<br />

programmet låg till grund. Vad de gjorde var att byta<br />

ut några kurser och spetsa andra mot metallbearbetning,<br />

vilket dominerar Vetlandatraktens tillverkningsindustri.<br />

En lärare ger eleverna en fingervisning<br />

om hur man programmerar<br />

en CNC-maskin.<br />

Skarpt läge<br />

Med behoven kartlagda fick de klartecken att gå vidare och<br />

ny finansiering ordnad, återigen genom <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong><br />

<strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>.<br />

Nästa fas i förberedelserna handlade om att utveckla samarbetet<br />

med företagen, fortbilda lärare, ta fram läromedel,<br />

komplettera maskinparken och marknadsföra utbildningen.<br />

En liten nätt utmaning!<br />

«Genom <strong>Stiftelsen</strong>s försorg har vi haft möjlighet skicka<br />

iväg lärare på fortbildning och även kunnat ta in lärarvikarier<br />

för att undervisa medan ordinarie lärare varit iväg», berättar<br />

Mikael.<br />

Det har gällt spetskompetens i karaktärskurser som Skolverket<br />

sällan bistår med.<br />

«Vi har skickat lärare till Göteborg på en utbildning i master-CAM,<br />

programmering av CNC-maskiner, och till Värnamo på CAD-utbildning<br />

i Solid Works – den typen av specialmoment som stärker<br />

deras kompetens», förklarar Mikael.<br />

Samverkan med Tekniska Högskolan<br />

De har god hjälp av professor Fredrik Elgh på Tekniska Högskolan<br />

i Jönköping – tillika projektledare för Leaner Tools, som du kan<br />

verktygstillverkning<br />

88


läsa mer om på sidan 79 – som sitter med i styrgruppen för det<br />

verktygstekniska utbildningen och i programrådet för teknikprogrammet<br />

på Njudung.<br />

«Hans engagemang ger oss möjlighet att bolla idéer och hitta<br />

gemensamma beröringspunkter med högskolan,» framhåller Mikael.<br />

Rimligtvis medför denna koppling också en mjukare övergång<br />

för den som vill gå vidare till högskolan efter examen och skaffa<br />

sig en ännu djupare kompetens. Institutionen för industriell produktutveckling,<br />

produktion och design på Tekniska Högskolan<br />

har nämligen verktygsteknik som ett av sina primära forskningsområden.<br />

Är man pionjär så är man<br />

Kurslitteratur är ett kapitel för sig.<br />

«Det finns inget», konstaterar Mikael krasst, «så vi får<br />

skapa våra egna läromedel.»<br />

«En sak lärarna gjort under året är att producera ett verktyg,<br />

enligt en metod som vi ska använda i utbildningen.<br />

Tanken är att eleverna sedan ska göra på samma sätt»,<br />

säger Mikael.<br />

Även här har de glädje av kopplingen till Leaner Tools-projektet<br />

eftersom det lär generera nya insikter, nya metoder<br />

och nya stöd inom verktygskonstruktion, tänkta att publiceras<br />

och spridas till en vidare målgrupp – Njudungs -<br />

gymnasiet inräknat.<br />

Stora maskininvesteringar<br />

Inför uppstart har verkstaden på Njudungsgymnasiet fått sig en<br />

rejäl make-over.<br />

«Dels har vi flyttat om de maskiner vi har, dels investerat i en<br />

hel del nya som krävs för den här spetskompetensen. Däribland en<br />

hydraulpress och en planslip, två maskiner som en verktygstekniker<br />

måste kunna hantera.»<br />

Annars är största investeringen hittills en trådgnist, en specialmaskin<br />

som skär eller gnistar ut komponenter från ett material<br />

och formar olika komponenter/detaljer.<br />

«Det är få gymnasieskolor förunnat att kunna investera i en<br />

sådan,» säger Mikael med viss stolthet.<br />

Till terminsstart räknar de också med att hinna installera en<br />

Stödet från stiftelsen har möjliggjort<br />

flera nya maskininvesteringar<br />

– här en ny trådgnist<br />

av samma slag som används<br />

inom industrin. För, som Mikael<br />

Lindén uttrycker det: «Den<br />

som avslutat sin utbildning ska<br />

kunna gå direkt ut och köra en<br />

maskin på ett företag.»<br />

verktygstillverkning<br />

89


ny CNC-maskin. Den gemensamma nämnaren för hela<br />

maskinparken är att det inte handlar om några halvmesyrer<br />

utan om riktiga industrimaskiner med hög kapacitet, likt<br />

dem som används i modern tillverkningsindustri.<br />

«Det vi vill åstadkomma är att en student som avslutat<br />

sin utbildning ska kunna gå direkt ut och köra en maskin<br />

på ett företag.»<br />

Digital teknik ger dagens och<br />

framtidens verktygstekniker<br />

nya möjligheter att möta kundernas<br />

behov snabbare<br />

och mer effektivt.<br />

Teknikcollege – en kvalitetsstämpel<br />

Det nya, verktygstekniska programmet ingår i Teknikcollege,<br />

vilket lite förenklat kan ses som en samverkansplattform<br />

mellan skola och industri.<br />

I praktiken innebär det att gymnasieskolan för en kontinuerlig<br />

dialog och har nära samverkan med det lokala näringslivet,<br />

som i gengäld kvalitetssäkrar utbildningen. För elevernas del innebär<br />

det att de läser minst tre kurser mer än andra studenter och har<br />

fulla skoldagar med få håltimmar – just för att efterlikna arbetslivet.<br />

Ett kriterium för att få kalla sig Teknikcollege är att det finns ett<br />

programråd och en lokal styrgrupp, som träffas en gång per kvartal.<br />

Styrgruppen består av representanter från skola och kringliggande<br />

industri, men också av intressenter från Tekniska Högskolan i<br />

Jönköping (i det här fallet ovan nämnda professor Fredrik Elgh).<br />

«När grannkommunerna visade sig ha samma behov så bildade<br />

vi dessutom en regional styrgrupp på Höglandet, där även Nässjö<br />

och Eksjö ingår och där Sävsjö är på väg in», berättar Mikael.<br />

Första och enda utbildningen i sitt slag<br />

«Det finns kompetenser inom vår utbildning som man delvis kan få på<br />

andra orter: till exempel CNC, programmering och CAD. Men utifrån<br />

den spets och tydliga profil vi har mot verktygsteknik är vi ensamma<br />

i landet om att kunna erbjuda detta på gymnasienivå», säger Mikael.<br />

«Kravet för att bli antagen är att man antingen går Industritekniska<br />

programmet år tre eller har gått Produktionsinriktningen<br />

på Teknikprogrammet. I det senare fallet läggs det på som ett<br />

fjärde tekniskt år, vilket innebär att man tar examen som gymnasieingenjör»,<br />

berättar Mikael.<br />

Om man vill byta till industrin från annan bransch, kan man<br />

också grunda med ett år på Komvux, kallat IndustriBAS.<br />

Fortsättningen på Industri Påbyggnad – Verktygsteknik som<br />

verktygstillverkning<br />

90


det kallas, är till för den som jobbat i industrin en längre tid och<br />

vill spetsa sig mot verktygsteknik. I praktiken betyder det att man<br />

samläser vissa kurser från tre olika urval.<br />

Dags att rekrytera<br />

Bortsett från kontakter med media, har marknadsföringen på grund<br />

av pandemin i huvudsak förpassats till den digitala arenan.<br />

«Det ställer till det när vi inte kan besöka andra skolor och informera,<br />

så kommunikationen sker mycket via vår hemsida och till<br />

viss del genom digitala möten. Tyvärr kan vi heller inte bjuda hit<br />

folk så att de får se hur vår verkstad och verksamhet ser ut», säger<br />

Mikael.<br />

Den matnyttiga hemsida de har skapat – verktygstekniker.se – tecknar<br />

en bra bild av utbildningen och yrket, men också av modern industri.<br />

Sidan är givetvis också matad med argument varför man ska<br />

utbilda sig till verktygstekniker:<br />

Det är en varierad och praktisk utbildning:<br />

→ Du får en bred kompetens som gör dig blir attraktiv på arbetsmarknaden<br />

– med spets inom verktygsteknik och erfarenhet<br />

CAD, ritningsläsning, inmätning med mera.<br />

→ Den låter dig prova på nya avancerade teknikområden, såsom<br />

3D-teknik och 3D-printning.<br />

→ Du får till exempel lära dig handha och programmera en CNC-fräs<br />

och får en god grund för att jobba som CNC-operatör om du vill.<br />

→ Du får god materialkännedom så att du till exempel vet vilka<br />

stålkvaliteter som används inom olika användningsområden.<br />

→ Du kan bli gymnasieingenjör.<br />

→ Du får som teknikelev en betydligt bredare och djupare grund<br />

för vidarestudier på högskola inom teknikområdet.<br />

Många morötter<br />

Att du med största sannolikhet blir erbjuden jobb efter godkänd<br />

examen är mer eller mindre underförstått.<br />

«Unikt är att vi kan erbjuda en påbyggnad med 6 månaders yrkesutbildning<br />

då du erhåller lön. Sköter du bara din närvaro, får goda<br />

vitsord och uppvisar bra studieresultat kan vi i princip garantera<br />

ett halvår på företag efter avslutad utbildning. Målsättningen hos<br />

våra tio samarbetsföretag är att vart och ett ska ta emot en av de<br />

tio studenterna», berättar Mikael.<br />

verktygstillverkning<br />

91


Som extra morot finns en stipendiefond, även den finansierad av<br />

<strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong>.<br />

«Alla som klarar av utbildningen med goda studieresultatet och<br />

förordas av företaget de praktiserar hos, får ett stipendium på 20000<br />

kronor. Med tio duktiga studenter kanske tio stipendier delas ut»,<br />

säger Mikael.<br />

Ansökningar börjar droppa in<br />

Samma vecka som ansökan öppnade i februari 2021 började ansökningarna<br />

droppa in. Majoriteten av eleverna som läser produktionsinriktningen<br />

har sökt.<br />

Totalt finns tio platser att tillgå. Antalet styrs av hur många företag<br />

med egna verktygsavdelningar som kan ta emot praktikanter.<br />

«Vi dimensionerar utifrån hur många verktygsavdelningar som<br />

kan samverka med oss och börjar med de tio företag vi har ett tätt<br />

samarbete med. För när eleverna ska ut på praktik ska de ut på<br />

verktygsavdelningar och inget annat», förklarar Mikael.<br />

«Efter godkänd examen kan du få en sex månaders yrkesintroduktion<br />

med lön eller bli anställd.»<br />

Finansieringen tryggad<br />

Skolverket har beviljat utbildningen fyra miljoner kronor för en<br />

fyraårsperiod.<br />

«När vi väl får in elever kommer statsbidraget att bära kostnaderna.<br />

Men skulle vi bara få in fem elever till de tio platserna kan vi<br />

köra på ändå, för <strong>Stiftelsen</strong> står som garant ett par år inledningsvis<br />

och täcker mellankostnaden. Det gör att vi kan vara trygga och<br />

jobba på utan att känna oro», säger Mikael.<br />

Så här långt har <strong>Stiftelsen</strong> <strong>Seydlitz</strong> <strong>MP</strong> <strong>bolagen</strong> beviljat 9 253 000<br />

kronor till projektet för åren 2018–2023, varav nästan sex miljoner<br />

kronor täcker uppbyggnadsfas och uppstart. Medlen finansierar<br />

allt från maskininvesteringar till personalkostnader (inklusive<br />

vikarier) och marknadsföring.<br />

«Vi är otroligt tacksamma, inte bara för pengarna utan lika mycket<br />

för dialogen med styrelsen. Våra avstämningsmöten är alltid givande.<br />

De är väldigt professionella och kunniga, så vi får ett stort stöd<br />

därigenom också», avrundar Mikael Lindén intervjun.<br />

foto: Njudungsgymnasiet<br />

verktygstillverkning<br />

92

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!