06.08.2021 Views

Våren 2020

Inspiration för pedagoger intresserad av lättläst och läslust!

Inspiration för pedagoger intresserad av lättläst och läslust!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Hej pedagog,

lär känna oss!

Därför älskar

pedagogen

MeraHegas

sid. 8

Skönlitterära tidsresor

för morgondagens

demokrati

sid. 12

Diskussioner

ger elever som

läser utanför

bokens rader

sid. 6

Aktuella boktips!

6-8

år

Fakta 13+


Pedagoger och

bibliotekarier

– ni är hjältar!

Under våren har hela världen vänts upp-och-ner av

corona. På Hegas har vi följt utvecklingen som en del

av vår omvärldsbevakning. Det har varit fantastiskt

att se hur kreativa och flexibla pedagoger och elever

är! Du är en hjälte och dina kollegor likaså. I skrivande

stund vet vi inte hur situationen ser ut när du får det

här magasinet i handen. Vi får bara hoppas att det är

ljusare på alla fronter.

… men oavsett virus och kriser ska läslusten vakna

till liv även hos de barn och och unga som har det

kämpigt med läsningen. Så vi fortsätter planera

färgstarka och coola böcker som de inte kan låta

bli. Böcker som du vill använda i din undervisning.

Kanske är det läge att ta in På plats i tiden eller

Lisa & Max, bokserier som berättar om historiska

platser och viktiga uppfinningar? Kombinera det med

kostnadsfria Läsnycklar i MeraHegas så kan du lägga

tid på andra uppgifter än lektionsplanering.

Saknar du Läromedelsdagarna? Det gör vi också!

Du får nu läsa det vi ville dela med dig. Och du, ring

eller mejla oss om du har frågor om MeraHegas eller

Läsnycklarna. Vi vill att du ska ha så mycket nytta av

den digitala plattformen som möjligt!

Hälsningar

Hegas

Rätt utmaning

på rätt nivå

Det är viktigt att alla kan hitta en bok

som är lätt att läsa. Lika viktigt är det att

utmanas i sin läsning. Med Hegas nivåer är

det enkelt att hitta nästa steg i läsningen.

För varje nivå ökar språkets komplexitet och

svårighetsgrad.

Allra viktigast är förstås att bokens

handling är bra. Oavsett nivå eller om det

är vardags-berättelser, spänning, romantik

eller fantasy ska boken engagera och beröra

– det ger läslust!

HEGAS LÄTTLÄST-NIVÅER

Hegas-nivå 1:

För dig som just börjat läsa, eller för dig

som behöver få ett större ordförråd.

Hegas-nivå 2:

För dig som vill ha ett enkelt och konkret

språk som är lätt att avkoda.

Hegas-nivå 3:

För dig som vill ha ett språk som ligger

ganska nära talspråket.

Hegas-nivå 4:

För dig som vill lära dig några svåra ord

och ett språk som ställer lite högre krav

på ordförråd och grammatik.

Hegas-nivå 5:

För dig som vill lära dig fler svåra ord och

där språket närmar sig det litterära.

Kundtjänst: 042-33 03 40,

info@hegas.se

Vid frågor kring order mejla

order@hegas.se

Redaktionen: 042-610 12 02,

redaktionen@hegas.se

Förlagschef: 042-610 12 01

1983 grundade Siv Aronsson och Gun

Hållander Hegas med ambitionen att ge

ut lättläst skönlitteratur av hög kvalitet.

Värden vi jobbar utifrån än idag.

2


Lär känna

Hegas

Och nu då,

smart-skalle?

FATTA GREJEN!

Fatta att de flesta pirayor är as-ätare! Det

betyder att de äter ruttna djur som redan är

döda. Precis som gamar och hyenor!

20 21

Fråga: En del av böckerna på nivå 1 innehåller såväl icke ljudenlig

stavning som dubbelteckning. Hur kommer det sig, det ska ju inte

passa för nybörjarläsare?

Svar: Den här sortens frågeställningar ställer vi oss hela tiden – flera

gånger om dagen. Vår målsättning är hela tiden att skapa skönlitterära

upplevelser, böcker som barn och ungdomar med läs- och

skrivsvårigheter faktiskt VILL läsa. Så även om Hegas jobbar med

lättläst och i så stor mån som möjligt bygger våra skönlitterära titlar

utifrån våra lättläst-parametrar, blir det ibland svåra val. Vi ser våra

böcker som ett komplement till läromedelsförlagens mer läsinlärningsinriktade

utgivning.

Fråga: Hur gör Hegas för att

skapa läslust trots att det är lätt

att läsa?

Svar: För oss på Hegas innebär

lättläst att texten är bearbetad

för att vara lätt att läsa. Inte att

innehållet är tillrättalagt och

förenklat för att minska något

slags motstånd. Det är att underskatta

läsaren, vilket barnen

känner av, och då minskar motivationen

att läsa.

Fråga: Jag har en elev i årskurs

8 som har en språkstörning och

behöver väldigt lättlästa böcker.

Hur ska jag tänka runt Hegas

nivåer?

Svar: Alla Hegas böcker har en

angiven tänkt läsålder samt

nivåerna, där 1 är enklast och

5 är svårast. På vår hemsida

kan man söka både på nivå och

ålder, men det viktigaste är ju

att ni utgår från vad eleven vill

läsa. Som tur är har Hegas även

en väldigt bred utgivning.

Fråga: Vi skulle vilja läsa en

bok tillsammans i helklass. Hur

gör jag för att hitta en som kan

passa de flesta, både svaga och

starka läsare?

Svar: Hegas böcker är gjorda för

att ge en läsupplevelse, oavsett

lässtyrka. Så det bästa är

att ta något som passar för de

lässvagare och låta alla läsa och

diskutera. För de som inte har

läshinder kommer läsningen att

gå snabbare, men diskussionerna

kan alla delta i.

Fråga: Jag undervisar i en klass

med många nyanlända elever

som håller på att lära sig svenska.

Har Hegas något som passar

för dem?

Svar: Alla Hegas böcker är lättlästbearbetade

men testa de på

nivå 1 och 2 till en början.

3


2007

”Hur får vi läsovilliga barn och

ungdomar att upptäcka att läsning

kan vara lust och glädje?”

Den frågan ställer Siv Aronsson och Gull Hållander i Hegas

allra första katalog från tidigt 1980-tal. De grundade

Hegas eftersom de som speciallärare kämpade för att hitta

lättlästa böcker som var spännande, roliga och läsbara till

sina elever på läskliniken i Örebro.

Det var efter studiebesök i England

och Danmark för att ta del av den

lättlästa litteraturen där som det

brast för Siv. Tillsammans hade

hon och Gun försökt få de svenska

förlagen att intressera sig för att

ge ut lättläst litteratur utan framgång.

Siv ringer hem till sin man

från Danmark och beklagar sig

över de svenska förlagens ointresse.

Hans svar? ”Men starta ett eget

förlag!”

Sagt och gjort, tillsammans

startade de Hegas 1983. Ingen i

förlagsbranschen trodde att Hegas

skulle överleva men här är vi, snart

40 år senare. Den lättlästa inriktningen

lever kvar, utgivningen

ska passa en stor och bortglömd

grupp: barn och ungdomar som

har svårt för att läsa. Det började

med Aladdin och den underbara

lampan – och äventyret fortsätter!

Läslust börjar i färgstarka och häftiga

berättelser på rätt lästeknisk

nivå som griper tag

i läsaren.

4 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


1984

Vad finns det för

fördelar med att lyssna

och läsa samtidigt?

1983

Du kan tillgodogöra dig texter som innehållsmässigt

är på en högre nivå än om du läser traditionellt, det

vill säga ”med ögonen”. Det gör att om du är en svag

avkodare så har du möjlighet att ”läsa” böcker som

passar din utvecklingsnivå, även om du inte kan avkoda

texten berättar Elisabeth Klevborn, specialpedagog.

2011

MeraHegas

Hegas första katalog fokuserade så klart

på läslust!

Här finns utgivningen som

ljudböcker med textmedföljning.

ILT har du tillgång till, eller hur?

Du hittar alla titlar på hegas.se • 5


Diskussioner ger

elever som läser

utanför bokens rader

Alla elever i årskurs 3 i Göteborg stad fick SPLEJ – Mysteriet

med häxan i oktober 2019. Anna Månsson Nylund har

använt boken i sitt klassrum, och vet hur du arbetar

medvetet och engagerande med läsning i klassrummet.

På Landamäreskolan är målet att

utbilda elever med god läs- och

skrivförmåga som vet att de kan

påverka samhället och tror på sin

förmåga. Det kräver diskussioner

mellan eleverna som utvecklar

tänkande och empatiförmågan.

Men hur gör hon i klassrummet?

Diskussioner engagerar eleverna

För Anna är det viktigt att engagera

eleverna i läsningen eftersom

läs- och skrivförmågan är grundläggande

för möjligheten att delta

aktivt i samhället. Med hjälp av

diskussioner lär sig barnen att

tänka mellan och utanför bokens

rader.

– Jag vill att de ska tycka, känna

och uppleva men också träna

på och utveckla sin språkliga

förmåga. När man jobbar

medvetet på det sättet med en

grupp elever är det fantastiskt

att se hur elevernas förmåga att

uttrycka sig utvecklas men också

deras tillit till sin egen förmåga.

Diskussionerna startar Anna

upp med hjälp av reflekterande

högläsning som lyfter problemställningar.

– Exempel på bra diskussionsfrågor

till SPLEJ – Mysteriet med

häxan kan vara i slutet där barnen

bestämmer sig för att avslöja

Reflekterande högläsning varje dag

• viktigaste stunden på dagen

• läraren modellerar tankar och strategier

Baba Gaga. Här kan eleverna tycka

väldigt olika. En del tycker kanske

inte att man får vara elak tillbaka

medan andra kan tycka att det var

rätt. Baba Gaga vädjar dessutom

till barnen att inte gå till polisen.

Hon har ju bara lurats för att hon

behöver pengar. Vad är rätt att

göra? Hur mycket hänsyn ska man

egentligen ta till att Baba Gaga är

gammal?

Stöd i visuella affischguider

Samtalsbörjor hjälper eleverna att börja diskutera

vad de läst …

Öppna frågor utmanar eleverna

Genom att ställa öppna frågor

om sådant som eleverna kan tänkas

tycka olika om i högläsningen

börjar de att diskutera. Eleverna

får själva reflektera och argumentera.

Det kan vara frågor om

vad karaktären tänker, vad eleven

skulle vilja säga till karaktären,

vad som är rätt eller fel och vad

eleverna läser in i bilden.

– Jag behöver aldrig låtsas bli

imponerad av elevernas förmåga

att tänka och diskutera kring

läsning. Jag blir alltid imponerad

på riktigt och det har verkligen

fungerat i alla klasser, även de som

är utmanande på olika sätt!

Berättelser det går att relatera till

Att det är viktigt att kunna

relatera till det man läser om är

inget konstigt. SPLEJ – Mysteriet

med häxan lyckas med det i Annas

klassrum. Framför allt är hon

glad att boken fångar elevernas

intresse, vilket är precis vad hon

som lärare är ute efter. Språket är

lätt utan att bli trist och händelsekurvan

är kronologisk, vilket gör

boken lättare att klara av på egen

hand. Anna upplever också att

karaktärerna tilltalar eleverna.

– Eleverna på min skola relaterar

till dem som har utländsk bak-

6

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


6 500

böcker har delats ut 2019 till Göteborgs

tredjeklassare under nationella

barnboksveckan. Bokpresenten delades ut för artonde

året i rad och bestod i år av Mysteriet med häxan.

Sist men inte minst är det bra med en visuell

guide som påminner om hur en pratkompis är!

grund och tror att de kommer från

just deras hemland. Det är viktigt,

eftersom det inte alltid blir så.

Representation är betydelsefullt.

Sedan tycker eleverna att

SPLEJ-böckerna är spännande. Det

är kul att de kan följa ledtrådarna i

berättelserna steg för steg. Genom

att läsa riktigt noga kanske de till

och med listar ut mysteriet innan

bokens slut. Det om något skapar

diskussioner som ställer krav på

argumentation och empati.

med bilder av kvinnor som liknar häxor.

Under tavlorna finns små blanka skyltar av

metall där vi kan läsa:

”Baba Gaga år 1644”

På en annan tavla står det:

”Baba Gaga år 1884”

– Hon är en häxa som har levt i flera

hundra år, viskar jag.

– Detta är helt overkligt, svarar Ester.

Jag känner kalla kårar som rusar

längs med ryggen. Mina ben darrar.

Ester får hålla om mig så att

jag inte ramlar omkull. Vi

stapplar in i en stor

sal. Där brinner

en eld i en

öppen spis.

Funderar du på att

ge bort en bok?

Toppen! Hör av dig när du vill göra större beställningar

av en titel till en eller flera klasser. Mejla

kinn@ordstark.se för bokförslag och prisuppgift!

Anna Månsson Nylund jobbar

som språk-, läs- och skriv-utvecklare

i Göteborg och som lärare på

Landamäreskolan i Biskopsgården.

På skolan arbetar de efter

inspiration från Teachers College

Reading and Writing Project. Det

innebär att deras långsiktiga mål

är att utbilda elever med god läsoch

skrivförmåga som tror på sin

röst att påverka.

Ge bort böcker

till dina elever!

Du låter läsningen följa

med eleven hem i ryggsäcken

på ett roligt och

inspirerande vis.

Din klass kan arbeta

gemensamt med en bok

i klassrummet.

Din bokgåva visar elever

och föräldrar att böcker och

läsning är värdefullt!

ISBN 978-91-7543-680-7

Du hittar alla titlar på hegas.se • 7


Därför älskar pedagogen

MeraHegas

Varenda pedagog som får MeraHegas presenterat

för sig säger att det här är precis vad hen letat

efter. Vad är MeraHegas egentligen och varför

älskar pedagogerna det?

Det började med ... Läsnycklarna

2011. De är lärarhandledningar med

färdiga frågor och uppgifter som fördjupar

elevernas arbete med boken i klassrummet.

Samtidigt underlättar Läsnyckeln

för pedagogen, som slipper skapa eget

material till varenda bok. Under 2019 var

det dags att göra Läsnyckeln digital,

och MeraHegas.se såg dagens ljus.

1.

Det är en digital plattform

för läslust och läsförståelse

MeraHegas är en digital plats för läslust och

läsförståelse, där enstaka elever till hela

skolor kan fördjupa arbetet med bokens

innehåll. Pedagoger och elever använder

kostnadsfritt Läsnycklarna, med all interaktivitet

som ingår. Det går också att starta

en prenumeration som ger tillgång till

Tema-boxar och e-böcker med talsyntes.

Allt på ett ställe!

2.

Vad väntar du på?

Börja här:

merahegas.se/komigang

Läsnyckeln utgår från Lgr 11

Till varje titel tar legitimerade lärare fram

en Läsnyckel. De ser till att frågorna och

uppgifterna utgår från Lgr 11. I början av

varje Läsnyckel finns det en introduktion som

berättar för pedagogen vilka delar av Lgr 11

som Läsnyckeln berör, och hur pedagogen

kan arbeta med den i klassrummet.

Till exempel ämnesöverskridande!

8

• Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Kostnadsfritt!

Läsnycklar

till alla våra

titlar

3.

Läsnyckeln = redigeringsbar

En fördel med digitala Läsnycklar är

att pedagogen lätt redigerar den efter

elevernas behov. Hinner ni inte med alla

frågor? Behåll de viktigaste! Är det något

särskilt i boken du vill fokusera på?

Lägg in en egen fråga!

4.

Låt eleverna svara multimodalt

Precis som pedagogen kan välja vilka

frågor som är viktigast kan sättet eleverna

svarar på variera. Välj om det ska vara

text, bild, film eller ljud. Annars låter

du eleverna välja sätt att svara på själv.

Det kan bli en spännande presentation

i klassrummet!

5.

Det finns färdiga lektionsplaneringer

Tema-boxarna är färdiga lektionsplaneringar.

De är gjorda av samma lärare

som gör Läsnycklarna och innehåller en

blandning av Läsnycklar, övningar och

tips på fördjupningsmaterial.

Exempel:

Tema-box

Kärlek

Du hittar alla titlar på hegas.se • 9


I vilka böcker hittar

dina elever läslusten?

ZZZurrig fluga

fångar de minsta

barnens intresse!

Mys-rysligt spännande

tycker lågstadiet.

Nyhet!

PRINS FLUGO

Författare och illustratör: Tedd Arnold

Från 6 år

DÖDLUVAN & VARGEN

Författare: Wiley Blevins Från 6 år

VAMPYRSPANARNA

Författare: Annika Widholm Från 6 år

WITCHBOY:

DEN HEMLIGA HÄXAN

Författare och illustratör:

Molly Knox Ostertag 9–12 år

EN MINECRAFT-ZOMBIES DAGBOK:

MITT LIV SOM ZOMBIE

Författare: Zack Zombie 9–12 år

SPLEJ:

MYSTERIET MED HÄXAN

Författare: Torsten Bengtsson 9–12 år

AMULETT: STENVÄKTAREN

Författare: Kazu Kibuishi 9-12 år

UTANFÖR PLAN:

STARKT FÖRSVAR

Författare: Anna Jakobsson Lund 13+

NINA OCH NINO LÄR OM

PYRAMIDER

Författare: Fabrice Erre 9–12 år

Normbrytande,

magi och

spänning!

10 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


Tröskelboken

för spelälskaren!

Läslusten behöver ibland hjälp på

traven för att vakna. Sänk tröskeln till

läsningen med ett lättare språk och

spännande böcker!

Nyhet!

I Göteborg fick

alla i årskurs tre

nutidsmysteriet.

Blandar samhällsfrågor

med ung

journalistik.

Hetare blir

det inte ...

Vår mest lästa

grafiska roman!

Nyhet!

11


Skönlitterära tidsresor för

morgondagens demokrati

Skolan ska förbereda eleverna inför framtiden

med målet att de ska bli ansvarskännande

och demokratiska medmänniskor. Om du

fick skicka dina elever på en bildningsresa,

vart skulle de få åka då? Vilka platser och

uppfinningar vill du att de ska lära sig mer

om så att de förstår och kan påverka dagens

samhälle lite bättre?

Det ovan är frågor och tankar som redaktionen ägnade

sig åt innan bokserierna På plats i tiden och Lisa &

Max blev till. Båda handlar om historiska platser och

uppfinningar som format vår värld som är viktiga att

känna till om en ska göra etiska ställningstaganden

grundade på mänskliga rättigheter och demokratiska

värderingar. Så redaktionen ställde sig frågan: hur

kan vi hjälpa pedagogen och eleven genom utgivningen?

Eftersom vi är bäst på att ge ut lättlästa, spännande

böcker – det ligger i förlagets natur – föddes idén

om bokserier som låter läsaren göra en tidsresa som

introducerar dåtidens viktiga händelser på ett skönlitterärt

sätt. På plats i tiden och Lisa & Max kom till.

Gör det lätt att arbeta ämnesöverskridande

Genom bokserierna får pedagogen ett material som

alltid går att använda i en individualiserad undervisning.

Berättelserna väcker både läslust

och nyfikenhet hos läsarna. Plötsligt

kommer de att vilja veta mer om penicillinets

uppkomst och kinesiska muren

– och tar sig an faktaböckerna med

engagemang!

Kombinera läsupplevelsen med

Läsnycklarna i MeraHegas och involvera

andra ämnen i skolan så fördjupar ni

verkligen arbetet med de historiska

händelserna och upptäckterna bakom

böckerna.

12 • Läsnycklar hittar du på merahegas.se


På plats i tiden

– historiska platser

pitel Femton

log ihop boken med en suck.

t var spännande. Mycket bättre än

na i skolan, sa han.

nk att det finns människor som gör

r att bli berömda, sa Lisa.

skulle nog bli berömda om vi

r om vårt bibliotek, sa Max.

skulle bara våga, sa Lisa.

blängde på honom.

skojar bara! Jag skulle aldrig göra

Max.

drar vad som hände med Seghir,

te han.

I På plats i tiden får läsaren följa med en huvudperson

i sin egen ålder (9 till 12 år) som upplever

ett äventyr på en historisk plats: från

kinesiska muren till Galapagos. Historieprofessorn

Albin Hansson har valt ut

15 viktiga historiska platser som Åsa

Storck blåser liv i.

Lisa & Max

– viktiga uppfinningar

Vilka är de 15 viktigaste uppfinningarna i

människans historia? Penicillinet, det skrivna

ordet … Det finns många uppfinningar som

förändrat livet och samhället, men hur gick

det egentligen till när de uppfanns? I Lisa &

Max följer läsaren med två barn som märker

att


deras

Han

släkt

fortsatte

alltid

arbeta

har ett finger

med sina

med i

spelet. hieroglyfer. Genom Men ett hemligt han dog bibliotek ung. Han gör de blev

tidsresor bara 41 och år, sa upplever Lisa. allt det spännande

kring uppfinningarna!

– Jag funderar på en sak. Är dom här

Förmågan att se sig själv och den egna

verkligheten historierna i verkligen ett historiskt på och riktigt? globalt sammanhang

– Faster gör Lisa att skrev man får ju större det. Men förståelse att dom är

för varför omvärlden ser ut som den gör och

olika alla andras, sa Lisa.

det ökar empati och solidaritet. Detta bidrar

till – den Men demokratiska är sanna? utvecklingen. frågade Max.

– Det kan vi aldrig veta säkert, sa Lisa.

Hon ställde tillbaka boken i hyllan. Max

84 Du hittar 85alla titlar på hegas.se •13


Känner

du igen

dig?

Haha!

Kan du

arabiska

Fa tar du

grejen?

9-12 år

Kalla

kårar

hegasforlag

Hegas böcker – lätta att läsa. Svåra att motstå.

Läs

tillsammans

Res

i tiden!

Från

verklig-

heten

Sex

& lust

Vet du

allt?

Läskigt!

Monster

& magi

Magi &

monster

13+

Superkrafter

& utom-

jordingar

Hegas böcker – lä ta a t läsa. Svåra a t motstå.

Den där?

Där är ingången

till Bibbur-Si, Zick!

Jag blir alldeles

rörd …

… efter så lång

tid står kiosken

fortfarande

kvar!

Kastanje-tårta och Farinata?

Vad är det?

Delikatesser som

människorna inte

uppskattar längre. Jag

skulle kunna betala

för en liten

smakbit …

Här borta,

Zick!

Jag har aldrig skämts så

här mycket!

Kan vi

prata om det

senare?

… eller så skulle du kunna

bjuda! Hur mycket pengar

har du?

Stopp! Jag

tänker inte gå fram

till honom klädd så här!

Åh, Rick är van vid

konstigheter!

Tim!

Milda

monster! Det

är ju Tim!

… nu

kommer

midnattshissen!

Inga frågor,

tack!

Jag säljer kastanjetårta,

grabben. Resten

Åhhh …

angår mig inte!

Vilken börjar du med?

Så kul att

se dig igen,

Borombo! … och jag

hegasforlag

är glad att

se dig igen,

Bibbur-Si!

Vilken börjar du med?

12 13

Monster-allergi

är en uppskattad grafisk roman och tv-serie!

Varför inte tipsa om böckerna i klassrummet?

Affischer

Vill du ha något att piffa upp

klassrummet med när det är dags

att släppa in eleverna igen? Du

beställer affischer kostnadsfritt

hos hegas.se.

Minecraft + dagbok =


Bokpraten

på YouTube

är färdiga att använda i klassrummet

som extra stöd utifall

att din skolbibliotekarie inte

hinner med.

Boktips: Lisen åker vilse

153 visningar • 8 april

Håll koll på Hegas!

Prenumerera på

nyhetsmejlen.

Hegas nivåer

Prickarna berättar vilken

nivå det är på texten.

Ett enkelt sätt att ge

eleven rätt bok på rätt

nivå. Mer läslust!

Du hittar alla titlar på hegas.se • 15


Låt MeraHegas

bli en del av dina elevers

läsupplevelse

MeraHegas är din och dina elevers digitala verktygslåda

med e-böcker, Läsnycklar och Tema-boxar. Allt arbetsmaterial

är framtaget av legitimerade lärare för lärare – kopplat

till Lgr 11. Eleven kan utnyttja den digitala världens fulla

potential och svara med text, bild, ljud eller film.

Kostnadsfritt ...

Läsnycklar

till alla

våra titlar

• Du har tillgång till digitala

Läsnycklar (som vi kallar

vårt arbetsmaterial).

• Du kan själv redigera och

anpassa Läsnyckeln till just

dina elever.

• Uppgifterna ger eleverna

en kreativ upplevelse när de

läser, till exempel kan de välja

om de skall svara med text,

ljud, bild eller film.

• Starkare läsupplevelse att

prata och jobba med sin

läsning i grupp.

... börja prenumerera!

eBok

Över 200 titlar

+ =

Temabox

eBok

eBok

Kärlek,

Lilla skräck ...

mobbning etc.

• Utöver Läsnycklarna får

du tillgång till hela Hegas

utgivning som e-böcker.

• Alla texter i böcker, Läsnycklar,

övningar etc. har talsyntes.

• Tema-boxar fyllda med

ämnen där du kan jobba

ämnesöverskridande, med

kärlek, nybörjarläsning,

mobbning etc.

I boxarna ingår specialutvecklade

Läsnycklar och ett

färdigt urval av titlar med

anknytning till temat. Även

detta tar förstås legitimerade

lärare fram.

Vad väntar

du på?

Läs mer på

merahegas.se/

komigang

Fördjupad

läsförståelse

Förstärkt

läsupplevelse

Kreativa

lektioner

KAMPANJ!

Du får första månaden

kostnadsfritt och vi

bjuder dessutom på

prenumerationen under

sommarlovet mellan

15 juni och 15 augusti. Efter

din provmånad kan du välja

att prenumerera i 3, 6 eller

12 månader.

Just nu kostar prenumerationen

3 kr per elev och

månad.

MeraHegas hjälper

dina elever att bli

motiverade läsare.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!