Årsmöte Extrainsatt 2012 - SAKS

saksaren.se

Årsmöte Extrainsatt 2012 - SAKS

Datum: 2012-05-29

Tid: 12.15 – 13.00

Plats: C3

Protokoll SAKS Extrainsatt Årsmöte

Protokoll: 7

2012-05-29

Närvarande:

Ann-Sofie Englund (Mötesordförande), Kristian Fröberg (Mötessekreterare), Fredrik Nordin (Justeringsman),

Henrik Larsson (Justeringsman), Karl Eklund, Fredrik Dunstrand, Martin Brate, Nils Kanevad, Sofie Svanlund,

Josefin Johansson Vaara, Edvin Lorentzon och Anna Eldh.

§ 1. Mötet öppnas

Ann-Sofie Englund hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

Ann-Sofie Englund (sittande) valdes och godkändes som mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Kristian Fröberg (sittande) valdes och godkändes som mötessekreterare.

§ 4. Val av justeringsman

Henrik Larsson och Fredrik Nordin valdes till justeringsmän.

§ 5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 12 röster.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att § 10. ”Ansvarsfrihet” borttages från dagordningen.

§ 7. Mötets behöriga utlysanden

Mötet var behörigt utlyst.

§ 8. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Tidigare bordlagt ärende angående ansvarsfrihet för Suntrip-kontot återupptogs. Martin Brate gavs

ansvarsfrihet från Saksmästeriet 11/12 och Suntrip-kontot.

Tidigare bordlagt ärende angående fullmakt för Suntrip-kontot (8480-6 3 104 395-3) togs beslut att Anna

Eldh (910318-1765) och Filip Scherman (890121-1931) var för sig får fullmakt för Suntrip-kontot

under verksamhetsåret 2012/2013.

§ 9. Behandling av proposition

o Stadgar:

Yttrande om § 2.1 i Stagarna godtogs

Proposition angående nya stadgar (bilaga 1) godtogs första gången.

o Medlemsavgift:

Avskaffande av medlemsavgiften för SAKS godkändes.

o Tjänstestruktur:

Den nya tjänstestrukturen (bilaga 2) godkänns.

Sida 1 av 2


§ 10. Omfördelning ansvar i styrelsen

Henrik Larsson tar över Karl Eklunds post som AMO och Karl Eklund blir ledamot i sektionen.

§ 11. Revisor

Lämnar punkt utan åtgärd.

§ 12. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att tillägga.

§ 13. Nästa möte

Meddelas vid ett senare tillfälle.

§ 14. Mötet avslutas

Ann-Sofie Englund avslutar mötet.

Vid protokollet

______________________

Kristian Fröberg, sekreterare

Justeras

______________________ ______________________

Ann-Sofie Englund, mötesordförande Henrik Larsson, justeringsman

______________________

Fredrik Nordin, justeringsman

Protokoll: 7

2012-05-29

Sida 2 av 2

More magazines by this user
Similar magazines