27.02.2022 Views

Nya Phosphoros I VT22

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

Östgöta nation i Uppsalas officiella tidning. Läs och njut!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

landskapskallelse<br />

Kära östgötar!<br />

Härmed kallas samtliga av er till vårterminens<br />

första lagtima landskap, söndagen den<br />

13 mars kl 17:00 i Stora salen. Därefter bjuds<br />

på traditionsenlig sexa. Föredragningslista<br />

finnes på nationens anslagstavlor samt på<br />

hemsidan.<br />

Adam Lilja, förste kurator<br />

östgöta nation<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!