17.03.2022 Views

Golv till Tak #2-2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SKANDINAVISK TIDSKRIFT<br />

OM GOLV, VÄGGAR OCH TAK<br />

ÅRGÅNG 51<br />

PRIS SEK 60<br />

NR 2 <strong>2022</strong><br />

Fortsatt svårt<br />

med rekryteringen<br />

Det är generell<br />

kompetensbrist<br />

Belastningsskadorna<br />

minskar, men inte<br />

olyckorna<br />

# 2 / 22


Unik präglad yta<br />

för optimal<br />

funktion.<br />

Hög resistens<br />

mot repor och<br />

kemikalier.<br />

Låga emissioner<br />

samt 100% ftalatfri.<br />

Producerad i<br />

nollavfallsmiljö<br />

Höga LRV-värden<br />

och klara nyanser.<br />

Lätt att matcha, lätt att lägga. Forbos homogena vinylmatta Sphera är mjuk<br />

och enkel att kränga över stosar och uppvik. Mönster och struktur är riktningsfria<br />

för enkel installation. De fyra kollektionerna - Essence, Element, Energetic och<br />

Elite - innehåller 130 färger och skapar en bredd i både design och applikation.<br />

Det finns en Sphera för alla.<br />

Läs mer på forbo-flooring.se/sphera


INNEHÅLL 2 / 22<br />

2 Fortsatt svårt med kompetensförsörjningen<br />

4 Det är en generell kompetensbrist<br />

6 Yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet<br />

8 Inga belastningsskador efter mer än 40 år i yrket<br />

13 Belastningsskadorna minskar, men inte olyckorna<br />

17 Regionen har ordet: ”Vi vill ha konkurrens på lika villkor”<br />

18 Hur går det med cementen?<br />

26 Debatt: Om Z-vatten<br />

28 # <strong>Golv</strong> & Platt<br />

29 Fråga juristen<br />

30 Fråga GVK<br />

32 Benny<br />

Yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet<br />

KOMPETENS-<br />

FÖRSÖRJNING?<br />

Det är svårt att hitta kompetent<br />

personal för golvföretagen, det visar<br />

<strong>Golv</strong>branschens färska undersökning<br />

om rekryteringsbehovet. Det är överhuvudtaget<br />

svårt att hitta yrkeskunniga<br />

personer, inom nästan alla områden,<br />

det visar Svenskt Näringslivs<br />

likaså färska undersökning av rekryteringsbehov<br />

och rekryteringsmönster.<br />

Det är en del förändringar på gång<br />

inom utbildningssystemet, som förhoppningsvis<br />

så småningom kommer<br />

att förbättra situationen. Som högskolebehörighet<br />

för att öka attraktiviteten<br />

hos yrkesprogrammen, som<br />

hänsynstagande <strong>till</strong> näringslivets<br />

behov vid dimensionering av utbildningar.<br />

Men engagemang kommer<br />

även fortsättningsvis att behövas från<br />

företagens sida.<br />

Vi kan dock glädjas åt att de kompetenta<br />

golvläggare och plattsättare som<br />

finns idag klarar att jobba allt högre<br />

upp i åldrarna – det finns en tydlig<br />

tendens att belastningsskadorna<br />

minskar.<br />

ELISABETH SEDIG<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

redaktion@gtt.se<br />

Belastningsskadorna minskar, men inte olyckorna<br />

HEMSIDA: golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Elisabeth Sedig<br />

REDAKTION: <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong>, Box 12 250, 102 26 Stockholm. TEL: 070-772 2682. E-POST: redaktion@gtt.se<br />

ANNONSER: Adsales Group AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. TEL: 08 - 400 28 652. E-POST: joel@adsales.se<br />

PRENUMERATION OCH LÖSNUMMERFÖRSÄLJNING: GBR Förlags AB, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm. TEL: 08-702 30 90. E-POST: info@gtt.se<br />

ÅRSPRENUMERATION: 380:– exkl moms. LÖSNUMMER: 48:– exkl moms<br />

TRYCK: Brandfactory AB, Stockholm<br />

För innehåll och åsikter i signerade artiklar svarar författaren. De behöver alltså inte ge uttryck för uppfattningar som delas av redaktionen eller <strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation.<br />

FÖRLAG: GBR Förlags AB. POSTGIRO: 2 06 47-4. BANKGIRO: 732-3736<br />

Medlem i Sveriges Tidskrifter. Upplagan TS-kontrollerad. ISSN 0345-3979


JOHAN ASPELIN:<br />

EN BRANSCH MED<br />

MÅNGA FÖRDELAR<br />

<strong>Golv</strong>läggare och plattsättare är yrken som är väldigt konkreta.<br />

Jämfört med många andra typer av uppdrag inom byggbranschen<br />

är våra arbetsuppgifter tydligt avgränsade både i tid, rum och<br />

omfatt ning.<br />

Detta har historiskt också gjort att golvbranschen präglats av många<br />

mindre företag. Det är vanligt att duktiga golvläggare eller plattsättare<br />

startat en verksamhet och dragit <strong>till</strong> sig duktiga med arbetare<br />

som fått den att utvecklas. Med tiden kan den ha växt och fått ett<br />

antal anställda, men det är sällan som ambitionen är att vara en<br />

bjässe i branschen. Eftersom jobben har den karaktär som de har,<br />

så uppstår inte automatiskt det som kallas stordriftsfördelar och<br />

av det skälet finns inte heller argument för att växa ”ohämmat”.<br />

Istället består branschen av ett myller av små och medelstora företag.<br />

Alla dessa företag, ofta ägarledda som varit verksamma i många år,<br />

är värdefulla för branschen. Den stabilitet och långsiktighet som<br />

präglar företagen innebär att yngre personer har möjlighet att se<br />

branschens yrken som en livslång investering.<br />

Vi har medlemmar som funnits på marknaden i många decennier,<br />

där firman går i arv från generation <strong>till</strong> generation och där långsiktigheten<br />

är ett signum.<br />

Det här långsiktiga perspektivet innebär också att det specifika<br />

yrkes kunnandet sätts i centrum. Att hålla hög kvalitet är avgörande<br />

för framgång. Den firma som utför undermåliga arbeten får dåligt<br />

anseende och blir inte långlivad.<br />

Det är heller ingen slump att det är företag anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen,<br />

GBR, och GVK som arbetar med auktorisation av sin verksamhet.<br />

Endast företag som kan bevisa sin kunskap och har för mågan<br />

att utföra jobb med hög kvalitet<br />

kan bli auktoriserade. Däremot<br />

har företag där i princip vem<br />

som helst kan tas in för att fixa<br />

ett jobb inte möjlighet att vara<br />

auktoriserade. Genom att<br />

arbeta med auktorisation ser<br />

vi <strong>till</strong> att kvalitets arbetet hela<br />

tiden är i fokus.<br />

FORTSATT SVÅRT<br />

KOMPETENS<br />

TEXT: Edvard Lodin<br />

En undersökning som <strong>Golv</strong>branschen<br />

gjorde hösten 2021 visar tydligt att<br />

bristen på kompetent personal är<br />

stor. 93 procent av företagen som<br />

svarade såg <strong>till</strong>gången på golvläggare<br />

och plattsättare på ett års sikt som<br />

dålig, samtidigt som 80 procent uppgav<br />

att de kommer att behöva rekrytera<br />

1 – 5 nya medarbetare inom<br />

samma tidsperiod.<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, genomförde under hösten en<br />

enkät undersökning om utbildnings- och rekryteringsbehovet<br />

inom branschen. Undersökningen skickades ut<br />

<strong>till</strong> alla anslutna entreprenörsföretag inom både GBR<br />

och GVK. Den kan ses som en uppföljning av den enkät<br />

om samma frågor som gjordes 2015.<br />

Nu, som då, svarar många företag att de lärlingar som<br />

kommer ut i arbetslivet ofta inte har <strong>till</strong>räcklig kompetens.<br />

Kritik riktas mot skolorna – för att eleverna inte får<br />

<strong>till</strong>räckligt med praktisk kunskap.<br />

En orsak man ser <strong>till</strong> att det råder brist på duktig<br />

personal är att intresset för att utbilda sig <strong>till</strong> golvläggare<br />

eller plattsättare är alltför lågt. Här tror man även att<br />

yrkets status kan spela in.<br />

Trots att alltför få lärlingar kommer från gymnasieskolan<br />

har en majoritet av företagen inget samarbete<br />

med någon gymnasieskola om att informera om yrket<br />

eller erbjuda praktikplatser <strong>till</strong> eleverna, eller har fått förfrågan<br />

om detta. 77 respektive 80 procent svarade nej på<br />

de frågorna. Här finns alltså en outnyttjad möjlighet för<br />

skolorna – att ta hjälp av lokala företag för att öka yrkeskompetensen<br />

bland eleverna.<br />

”Det finns nästan<br />

inga att få tag på.”<br />

<strong>Golv</strong>läggare och plattsättare är<br />

yrken där resultaten alltid<br />

bedöms ur ett estetiskt perspektiv,<br />

där fusk straffar sig och där<br />

kvalitet och långsiktighet är<br />

marknadsförutsättningar.<br />

Att värna om branschens seriositet<br />

är avgörande för att vi ska<br />

ha en fortsatt attraktiv bransch<br />

som unga människor vill söka<br />

sig <strong>till</strong>!<br />

JOHAN ASPELIN<br />

VD för <strong>Golv</strong>branschen, GBR<br />

”Vi behöver öka statusen<br />

på vårt yrke.”<br />

”Det finns för få<br />

utbildnings platser.”<br />

2 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


MED<br />

FÖRSÖRJNINGEN<br />

Hur många rekryteringar uppskattar du att ditt företag<br />

behöver göra inom ett år?<br />

Hur många rekryteringar uppskattar du att ditt företag<br />

behöver göra inom fem år?<br />

1 – 2<br />

3 – 5<br />

6 – 8<br />

9 –<br />

Inga<br />

Hur bedömer du <strong>till</strong>gången på golvläggare på ett års sikt?<br />

Dålig. Det finns för få golvläggare / plattsättare att få tag på.<br />

God. Det finns golvläggare / plattsättare att få tag på.<br />

Mycket bra. Det finns fler golvläggare / plattsättare än jag<br />

kan anställa.<br />

Har ditt företag fått förfrågan om att komma <strong>till</strong> gymnasieskolans<br />

byggprogram på din ort för att informera om golvläggar-<br />

/ plattsättaryrket?<br />

Ingår ditt företag i en överenskommelse med någon<br />

gymnasie skolas byggprogram om att ge en eller flera<br />

elever sin praktiska del av utbildningen hos er?<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 3


DET ÄR EN GENERELL<br />

KOMPETENSBRIST<br />

Det är brist på sjuksköterskor, elektriker, snickare, IT-tekniker … Listan kan göras lång.<br />

Så det är långtifrån bara golvläggare som det är svårt för före tagen att hitta.<br />

TEXT:<br />

Elisabeth Sedig<br />

Samverkan<br />

mellan<br />

utbildningsväsendet<br />

och<br />

före tagen<br />

behöver fördjupas<br />

och<br />

systematiseras<br />

genom<br />

hela utbildningskedjan.<br />

MIA BERNHARDSEN,<br />

arbetsmarknadsexpert<br />

på Svenskt Näringsliv.<br />

Det är inte bara inom golvbranschen det är svårt att hitta<br />

nya kompetenta medarbetare. Kompetensbrist tycks råda<br />

inom i stort sett alla branscher och alla arbetsområden.<br />

Den bilden bekräftas av Företagarnas expert på utbildning<br />

och kompetensförsörjning, Anna Libietis.<br />

– Svårigheten att hitta rätt kompetens är det största<br />

<strong>till</strong>växthindret för företagen och så har det varit i lite mer<br />

än ett decennium nu, säger hon. Det stämmer att det<br />

gäller alla branscher, och det gäller både stora och små<br />

företag och i hela Sverige. Problemet har heller inte<br />

minskat ens när arbetsmarknaden varit svag.<br />

För få yrkesutbildade<br />

– Framförallt är det yrkesutbildade man söker, fortsätter<br />

Anna Libietis, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.<br />

Och de ska vara ansvars tagande och självgående.<br />

Samma bild får vi från Svenskt Näringsliv som varje år<br />

gör en under sökning av företagens rekryteringsbehov och<br />

rekryteringsmönster.<br />

– Det råder stor efterfrågan på personer med praktiskt<br />

yrkeskunnande och erfarenhet, säger Mia Bernhardsen,<br />

arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Att företagen<br />

har svårt att hitta de här personerna får konsekvenser,<br />

inte bara för återhämtningen av ekonomin<br />

efter pandemin, utan också för den långsiktiga <strong>till</strong>växten<br />

och ytterst för svensk konkurrenskraft.<br />

Dimensioneringen måste utgå mer<br />

från behoven<br />

Vad är då orsaken? Både Svenskt Näringsliv och Företagarna<br />

pekar främst på utbildningssystemet. Det har<br />

skett en kraftig expansion av universitet och högskolor<br />

ANNA LIBIETIS, expert på utbildning och kompetensförsörjning<br />

hos Företagarna.<br />

men utbildningarna har dimensionerats efter studenternas<br />

efterfrågan istället för efter arbetsmarknadens<br />

behov. Samma sak gäller för gymnasieskolan. Men även<br />

när det finns yrkesprogram på skolorna är det alldeles för<br />

få som väljer dem, trots att dessa utbildningar ofta ger<br />

jobb direkt och möjlighet <strong>till</strong> en bra och inte sällan välavlönad<br />

karriär.<br />

– Ja, attraktiviteten måste öka, säger Anna Libietis.<br />

Förutom utbildningsplatser måste det ju finnas <strong>till</strong>räckligt<br />

många som vill gå de här utbild ningarna.<br />

Högskolebehörighet<br />

kan öka attraktiviteten<br />

När det gäller yrkesprogrammen tror hon det kommer att<br />

ha en positiv effekt om högskolebehörigheten återinförs<br />

som det ju finns en proposition om. ( Läs mer om det på<br />

nästa uppslag.)<br />

– Att programmen ger högskolebehörighet är viktigt<br />

för många unga, och inte minst för deras föräldrar, säger<br />

hon. Det går att konstatera att söktrycket minskade kraftigt<br />

efter att högskolebehörigheten plockades bort från<br />

yrkesutbildningarna.<br />

Företagarna anser också att samverkan mellan utbildningsväsendet<br />

och företagen behöver fördjupas och<br />

systematiseras genom hela utbildningskedjan. Från politiskt<br />

håll finns också signaler om att arbetsmarknadens<br />

behov i större utsträckning än tidigare ska få styra utbudet<br />

av utbildning inom gymnasieskolan. Vi ser fram emot<br />

konkreta resultat, men innan vi hinner se sådana kommer<br />

enligt de flesta bedömare kompetensbristen att förvärras.<br />

■<br />

4 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


Purus PRO Line<br />

Utvecklad med fokus på snabb och enkel installation. Mindre tid för beräkning, stor flexibilitet<br />

med inbyggd monteringsplatta och ökad flödeskapacitet är är bara några av av nyheterna med PRO.<br />

Välj Purus PRO Line Premium<br />

med klinkerskena för för nästan<br />

osynlig installation.<br />

NYHET<br />

www.purus.se/pro<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 5


GOLVLÄGGARELEVERNA på gymnasieskolan ska i fortsättningen, utöver sin yrkesutbildning, även få grundläggande högskolebehörighet.<br />

Förutsatt att riksdagen beslutar enligt regeringens proposition. Bilden är från Bräckegymnasiet i Göteborg.<br />

YRKESPROGRAMMEN SKA GE<br />

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET<br />

Regeringen har nyligen lagt en proposition där man föreslår att yrkesprogrammen<br />

på gymnasieskolan ska ge grundläggande högskolebehörighet.<br />

Avsikten är att göra programmen mer attraktiva för eleverna, och inte minst<br />

för deras föräldrar.<br />

TEXT:<br />

Edvard Lodin<br />

Som vi konstaterat på föregående<br />

sidor, har många företag inom golvbranschen,<br />

liksom inom andra branscher,<br />

svårt att hitta kompetent personal.<br />

En anledning är att alltför få<br />

ungdomar väljer yrkesprogrammen<br />

i gymnasieskolan, i många fall blir<br />

de programmen bortvalda för att de<br />

inte är högskoleförberedande. Program<br />

som ger högskolebehörighet<br />

ses ofta som ett val som ger vidare<br />

framtidsmöjligheter – som ett sätt att<br />

”hålla alla dörrar öppna”.<br />

Bättre studieresultat<br />

med yrkesprogram<br />

En utredning från Skolverket visar<br />

dock att av de elever som går ut<br />

nionde klass med E och D i betyg<br />

och som sedan börjar på ett högskole<br />

förberedande program, tar inte<br />

mer än 49 procent en gymnasieexamen.<br />

Väljer de här eleverna däremot<br />

ett yrkesprogram tar 74 procent<br />

examen.<br />

Ska ge grundläggande<br />

högskolebehörighet<br />

Regeringen har nyligen lagt fram en<br />

proposition där man föreslår att de<br />

nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan<br />

ska innehålla det som<br />

krävs för att eleverna ska uppnå<br />

grundläggande behörighet <strong>till</strong> högskolan.<br />

Det innebär att alla yrkesprogram<br />

ska ha med ämnena svenska<br />

eller svenska som andraspråk samt<br />

engelska, i <strong>till</strong>räcklig omfattning för<br />

att eleverna ska uppnå behörighet.<br />

Det ska samtidigt vara möjligt att<br />

välja bort den grundläggande behörigheten<br />

för de elever som så önskar.<br />

Förhoppning om fler elever<br />

på yrkesprogrammen<br />

Avsikten är att denna lagändring ska<br />

få fler elever att välja yrkesprogrammen<br />

då de, om de vill fortsätta att<br />

studera senare i livet, fortfarande har<br />

möjlighet att söka sig <strong>till</strong> en högre<br />

utbildning efter gymnasieexamen.<br />

Lagändringen föreslås träda i kraft<br />

1 januari 2023 och <strong>till</strong>ämpas första<br />

gången på den årskull som börjar<br />

gymnasiet höstterminen 2023. I skrivande<br />

stund pågår riksdagsbehandling<br />

av propositionen.<br />

Sedan 2018 finns vidare en försöksverksamhet<br />

där branschskolor<br />

kan erbjuda elever från hela landet<br />

den praktiska delen av deras yrkesutbildning.<br />

Nio skolor ingår i försöket,<br />

Bräckegymnasiet i Göteborg är<br />

en av dem och ansvarar för golvläggning.<br />

Förhoppningen är att detta sammantaget<br />

ska leda <strong>till</strong> att fler elever<br />

väljer golvyrket i framtiden, och att<br />

<strong>till</strong>gången på kompetenta och duktiga<br />

lärlingar därmed ökar. ■<br />

6 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


Stora<br />

intryck<br />

med små<br />

element<br />

Tarketts linoleum har <strong>till</strong>verkats<br />

i den lilla italienska<br />

staden Narni sedan 1898.<br />

Här finns kunskap, stolt<br />

hantverkstradition och en<br />

stor passion för linoleum<br />

som material.<br />

Nu nylanserar vi våra linoleumkollektioner<br />

i varma<br />

färger och matt ytbehandling,<br />

men fortfarande enligt<br />

det ursprungliga receptet<br />

av naturliga ingredienser.<br />

Den nya kollektionen visas<br />

i utställningen Fragments i<br />

Tarkett Ateljé under våren.<br />

Installationen, som är skapad<br />

<strong>till</strong>sammans med Note<br />

Design Studio, handlar om<br />

att göra stora intryck med<br />

små element.<br />

Tarkett Ateljé<br />

Rosenlundsgatan 40, Stockholm.<br />

Öppettider: Mån–fre, 9–16.<br />

tarkett.se<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 7


FÖRST SKA linoleummattorna rullas ut och passas in.<br />

TILL VÄNSTER: GÖRAN LUNDBERG anländer utrustad för en ny arbetsdag<br />

hemma hos en hyresgäst i Kungsängen nordväst om Stockholm.<br />

INGA BELASTNINGSSKADOR<br />

Göran Lundberg tränar efter jobbet, ofta flera gånger i veckan. Precis som många yngre golvläggare<br />

gör. Så har han heller inga belastningsskador trots att han arbetat som golvläggare<br />

i över 40 år. Under den tiden har han också hunnit se många olika aspekter på yrket och kan<br />

berätta om hur det är att jobba på olika typer av arbetsplatser.<br />

TEXT:<br />

Inger Evertson<br />

FOTO:<br />

Ingemar Edfalk<br />

Vi följde Göran Lundberg, som är<br />

golvläggare, under en dag när han<br />

lade linoleumgolv i en lägenhet i<br />

Kungsängen nordväst om Stockholm.<br />

Göran trivs med att arbeta<br />

hemma hos hyresgäster, bostadsrättsinnehavare<br />

och villaägare. Men han<br />

har också erfarenhet av golvläggning<br />

i stora byggprojekt.<br />

– Det är som två helt olika yrken,<br />

säger han.<br />

golv i ett sovrum på Bergvägen. Det<br />

är ett område som byggdes under<br />

miljonprogrammet på 1960-talet.<br />

– Här låg två lager linoleum<br />

tidig are. Jag har rivit ut det översta,<br />

men den undre originalmattan är i så<br />

gott skick och ligger så dikt an mot<br />

underlaget, så jag lägger det nya<br />

golvet över. Det gör att golvet känns<br />

lite mjukare och blir lite varmare,<br />

säger Göran.<br />

inflikar att han har GVK-behörighet.<br />

Det gråmelerade golv som han<br />

parallellt lägger i två av lägenhetens<br />

sovrum, kommer från Forbo.<br />

Snabbt lägger han ut mattan på<br />

golvet, tar fram en rits, ställer in den<br />

så att han får en rak linje längs med<br />

hela mattan. Sedan kommer kniven<br />

fram. Med vant handlag skär han<br />

bort en bit av mattan så att den ska<br />

passa exakt i rummet.<br />

Självständigt jobb<br />

– Att vara golvläggare är ett självständigt<br />

jobb, konstaterar Göran Lundberg<br />

som arbetar på <strong>Golv</strong>mästarna i<br />

Järfälla.<br />

När vi träffar honom tidigt en förmiddag<br />

i en lägenhet i Kungsängen<br />

nordväst om Stockholm, har han<br />

precis rivit ut ett gammalt linoleum-<br />

Stor erfarenhet<br />

Han har arbetat som golvläggare i<br />

över 40 år. Det han inte vet om golvläggning<br />

är troligen inte värt att veta.<br />

– Jag gör alla inom branschen<br />

före kommande moment, från att<br />

lägga linoleumgolv som här <strong>till</strong> att<br />

lägga trägolv och renovera badrum<br />

med tätskikt och allt, säger han och<br />

Helt annorlunda än stora<br />

byggarbetsplatser<br />

– Jag tycker att det är roligt att jobba<br />

hemma hos folk. Det är väldigt roligt<br />

att träffa männi skor och få sig en liten<br />

pratstund, säger han.<br />

Hans jobb består inte bara av<br />

golv läggning utan han har själv fria<br />

händer, så att han både säljer in pro-<br />

8 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


EFTER MER ÄN 40 ÅR I YRKET<br />

MED STORA halvmånformade<br />

drag lägger<br />

Göran Lundberg ut<br />

limmet. Sedan är<br />

det dags att lägga<br />

mattorna på plats.<br />

jekt och visar golvprover innan jobbet<br />

utförs. Och sedan vidtar själva golvläggningsarbetet.<br />

– De senaste åren har jag jobbat<br />

med små projekt, under tolv år var<br />

jag egenföretagare och under flera år<br />

jobbade jag på stora byggarbetsplatser.<br />

Dessa erfarenheter har givit perspektiv<br />

på golvläggaryrket, från olika<br />

vinklar.<br />

– Som jag arbetar idag gör jag alla<br />

moment själv och jag har fast lön. På<br />

en byggarbetsplats har man för det<br />

mesta ackordslön. Det kan innebära<br />

att en golvläggare rullar ut mattan,<br />

en annan skär <strong>till</strong> och en tredje limmar.<br />

Allt för att jobbet ska gå så<br />

snabbt som möjligt. Det blir mer<br />

som ett industrijobb.<br />

Lösa eventuella problem<br />

själv<br />

Men han säger också att många golvläggare<br />

trivs med detta arbetssätt och<br />

uppskattar mötet med sina kollegor.<br />

– När man jobbar som jag gör måste<br />

man ofta lösa alla eventuella problem<br />

själv, för man är ju ensam och har<br />

ingen att fråga.<br />

En utmaning som han ser med<br />

stora arbetsplatser, är att golvläggarna<br />

får samsas med andra yrkesgrupper.<br />

– Ofta måste golvläggare städa<br />

efter andra yrkesgrupper innan det<br />

egentliga jobbet kan börja, något<br />

som kan vara väldigt irriterande.<br />

Det måste ju vara rent för att man<br />

ska kunna göra sitt jobb, säger han.<br />

Han <strong>till</strong>står att stora arbetsplatser<br />

också kan ha sin charm, eftersom<br />

man träffar många arbetskamrater<br />

som har samma yrkesinriktning och<br />

även kollegor med andra yrken.<br />

Dags att limma<br />

– Jag trivs väldigt bra med den arbetssituation<br />

jag har just nu, säger han.<br />

Under tiden som vi har pratat har<br />

det blivit dags att limma mattorna i<br />

de båda sovrummen. En stor hink<br />

med lim kommer fram. Halva mattan<br />

viks upp och Göran stryker ut limmet<br />

över hela golvytan med stora<br />

halvmånformade tag.<br />

– Lim idag är nästan helt luktlöst.<br />

Det var värre förr när lim luktade<br />

starkt av lösningsmedel, säger han.<br />

På ett ställe på mattan är det en<br />

sorts veck.<br />

– Det är ett hängveck. När mattan<br />

<strong>till</strong>verkas hängs den upp på en ställning<br />

för att torka. Därför behöver<br />

man limma på baksidan av mattan<br />

där hängvecket finns, för att mattan<br />

ska lägga sig dikt an mot golvet, förklarar<br />

han.<br />

Inga bubblor<br />

När limningsarbetet är klart och<br />

mattan på plats tar han en gnidare<br />

och trycker ner mattan ordentligt.<br />

Limmet måste fastna så att det inte<br />

blir bubblor i golvbeläggningen.<br />

Nu har det blivit dags för lunch.<br />

Vi åker <strong>till</strong> Kungsängens centrum,<br />

går igenom en dagcentral och in på<br />

en restaurang där Göran är välkänd.<br />

FORTSÄTTNING<br />

på sid 10<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 9


HÄR ARBETAR Göran<br />

Lundberg med en<br />

gnidare för att få limmet<br />

att fästa ordentligt<br />

mot underlaget.<br />

HAN SKÄR en skåra i<br />

skarven för att ge ge<br />

plats för tråden.<br />

SÅ ÄR DET dags för<br />

svetsning.<br />

SLUTLIGEN SÄTTER HAN lister kring väggarna.<br />

Han hejar på personalen och på flera<br />

av lunchgästerna. Det visar sig att en<br />

av lunchgästerna är elektriker och<br />

en annan taxichaufför. Man talar om<br />

de senaste nyhetshändelserna och<br />

Ukrainakrisen blir ett självklart samtalsämne.<br />

På väg från lunchpausen tittar<br />

Göran in hos en hyresgäst som har<br />

fått fuktskador i sitt badrum. En stor<br />

fläkt har försökt få ut fukten under<br />

tre veckors tid. Ena väggen i badrummet<br />

har redan fått isolering, men<br />

Göran bedömer att fläkten måste<br />

finnas kvar några dagar <strong>till</strong> för att<br />

fukten ska försvinna helt från väggarna.<br />

Som nytt<br />

Han samtalar lite med damen som<br />

hyr lägenheten och säger att han<br />

inom några dagar ska göra resten av<br />

arbetet så att hon snart kommer att<br />

få ett fungerande badrum igen.<br />

– Nu ska jag visa hur fint det blir<br />

när arbetet är klart, säger han.<br />

Vi åker ner ett par trappor och<br />

går in i ett fint nyrenoverat badrum i<br />

ljusa färger, det ser ut som ett helt<br />

nytt badrum.<br />

Vi går också förbi lagret. Där står<br />

bland annat två jättelika mattrullar<br />

med omslagspapperet kvar.<br />

– Ja, de är stora, de väger en bra<br />

bit över 100 kilo styck, säger Göran<br />

och ställer sig bredvid en av dem.<br />

Nöjd hyresgäst<br />

Här hämtar han ytterligare en hink<br />

med lim och flera lister som ska sättas<br />

vid socklarna.<br />

När vi kommer <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> lägenheten<br />

som får nya golv är det dags<br />

att limma sovrum nummer två.<br />

Samma procedur med stora limtag<br />

och vips så är mattan på plats.<br />

Under arbetets gång tittar hyresgästen<br />

in och konstaterar att hon är<br />

väldigt nöjd med sitt val av golvbeläggning<br />

och hur det ser ut på<br />

plats. Husen i området <strong>till</strong>hör Upplands-Brohus.<br />

Hyresgästerna kan välja<br />

mellan flera olika färger och just<br />

denna gråmelerade variant är ett<br />

popu lärt val.<br />

Fin, osynlig skarv<br />

För den oinvigde skulle ju jobbet<br />

med golvläggningen vara klart nu,<br />

men icke.<br />

– Nu ska jag svetsa skarven så att det<br />

blir helt tätt, förklarar Göran.<br />

Han tar fram svets, en rulle smälttråd<br />

i liknande färg som mattan och<br />

den numera självskrivna snigeln.<br />

Svetsen får gå ett tag innan den blivit<br />

riktigt varm. Under tiden plockar<br />

Göran undan de sista resterna av de<br />

bortskurna linoleumremsorna och<br />

sedan gör han en skåra i skarven för<br />

att smälttråden ska få plats.<br />

Nu har det blivit dags för svetsning.<br />

Genast efter svetsningen drar<br />

Göran snigeln över tråden och skär<br />

bort överflödet. Fastän man vet var<br />

skarven är syns den nu inte för blotta<br />

ögat.<br />

Dags för lister<br />

När skarvarna i båda sovrummen är<br />

svetsade är det bara ett moment kvar<br />

och det är listerna.<br />

Med en listtång, ett knipverktyg<br />

med förmåga att klippa trä i 45 -<br />

graders vinkel, skär han <strong>till</strong> list erna<br />

som ska sitta utmed väggarna. Med<br />

ett öronbedövande ljud slår sedan en<br />

spikpistol in spiken som ska hålla fast<br />

listen i väggen.<br />

Och så var två sovrum klara. Ett<br />

tredje i samma lägenhet ska göras<br />

senare under veckan, men det gäller<br />

ju för hyresgästen att möblera om<br />

<strong>till</strong>fälligt så att inga möbler finns kvar<br />

i det aktuella rummet.<br />

Träning efter jobbet<br />

Göran städar upp det sista i de båda<br />

rummen och plockar med sig sina<br />

verktyg för att dagen efter infinna sig<br />

i en annan lägenhet för att lägga om<br />

golv. Ett jobb som han trivs ypperligt<br />

med.<br />

Efter jobbet tränar Göran, ofta<br />

flera gånger i veckan.<br />

– Jag har klarat mig bra från förslitningsskador,<br />

kanske på grund av<br />

att jag tränar så mycket, säger han.<br />

Han visar också att han har tjocka<br />

knäskydd instoppade i arbetsbyxorna<br />

för att undvika förslitning. Dess utom<br />

bor han i villa där det alltid finns<br />

något att pyssla med, stort som smått.<br />

Så har det blivit dags att ge sig ut i<br />

snålblåsten och snöfallet igen efter att<br />

ha tagit del av en golvläggares vardag.<br />

■<br />

10 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


NYTT TEXTILPROGRAM<br />

170 NYA FÄRGER<br />

SVEGAB MALMÖ • SVEGAB VÄXJÖ • BEC MÖLNDAL • GOLVGROSSISTEN GÖTEBORG • MATTBOLAGET UDDEVALLA<br />

FREDBERGS SKÖVDE • GOLV & BYGG NORRKÖPING • ARDBO STOCKHOLM • GPB PROFFSBUTIKEN HÄGERSTEN<br />

KVADRATMETER STOCKHOLM • GPB PROFFSBUTIKEN UPPSALA • GOLVGROSSISTEN DALARNA • GOLVCENTER UMEÅ<br />

WWW.SGD.SE<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 11


Regionens Hus<br />

Göteborg<br />

1500 kvm grangolv<br />

Tidlöst.<br />

<strong>Golv</strong> i massiv gran är så klassiskt det någonsin kan bli. Ingen<br />

flyktig trend. Och som du vet så är trä ett förnybart material<br />

och kvalitetsvirke utvunnet ur norrländskt skogsbruk är totalt<br />

sett ett mycket bra miljöval.<br />

12 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


”Med bättre planering<br />

av arbetsplatsen skulle<br />

många skador kunna<br />

undvikas.”<br />

BELASTNINGSSKADORNA<br />

MINSKAR,<br />

MEN INTE OLYCKORNA<br />

Antalet belastningsskador minskar inom golvbranschen och alltfler kan<br />

fortsätta jobba högre upp i åldrarna. Bättre verktyg och hjälpmedel, mindre<br />

förpack ningar och ökad medvetenhet har givit positivt resultat. <strong>Golv</strong>branschen<br />

är också förskonad från riktigt allvarliga olyckor. När det gäller mindre<br />

allvarliga sådana ligger siffrorna tyvärr högt och ser även ut att öka något.<br />

En förklaring kan vara stressiga och dåligt planerade byggarbetsplatser.<br />

Att vara golvläggare eller plattsättare<br />

är fysiskt krävande. Risken för skador<br />

och förslitning är stor med en kombination<br />

av tungt muskelarbete, precisionsarbete<br />

i svåra ställningar och<br />

hantering av skarpa verktyg. Dessutom<br />

utförs ofta arbetet på nya,<br />

okända och bristfälligt förberedda<br />

arbetsplatser.<br />

Fler olyckor än bland<br />

jämförbara yrkesgrupper<br />

Vi vänder oss <strong>till</strong> Arbetsmiljöverket<br />

för att få en överblick av läget. Från<br />

Carl Lind får vi överskådlig statistik<br />

över skadefall som krävt frånvaro från<br />

arbetet de senaste fem åren. Statistiken,<br />

som baseras på anmälda skador,<br />

ger en ganska dyster bild av arbetsolyckorna<br />

i vår bransch.<br />

I samma utrymmen som golvläggare<br />

arbetar <strong>till</strong> exempel målare,<br />

elektriker, snickare och rörläggare.<br />

De borde ju också drabbas av olyckor.<br />

Och visst gör de det, men inte som<br />

golvläggare och plattsättare. Under<br />

en femårsperiod hade målarna 26<br />

olyckor som krävde frånvaro från<br />

jobbet och rörläggarna bara sex. De<br />

övriga hade ännu färre – utom golvläggarna<br />

och plattsättarna (golv- och<br />

väggbeklädnadsarbeten) med totalt<br />

255. Det är siffror som väcker frågor.<br />

Och oro. För bakom varje siffra finns<br />

människor som upplevt smärta, obehag<br />

och förlust.<br />

Särskilt oroande är att trenden<br />

inte är gynnsam. Det senaste året,<br />

2021, är det hit<strong>till</strong>s värsta året med<br />

108 skador. Redan dessa snabba<br />

iakttagelser från Arbetsmiljöverkets<br />

statistik, visar att vi i golvbranschen<br />

har ett problem och en betydande<br />

utmaning att förbättra tryggheten i<br />

arbetet.<br />

”Arbetsskada på<br />

kroppsdel”<br />

Statistiken från Arbetsmiljöverket<br />

talar också om vilka typer av skador<br />

som inträffat, vilka kroppsdelar som<br />

TEXT:<br />

Magnus Rönnmark<br />

FORTSÄTTNING<br />

på sid 14<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 13


FORTSÄTTNING<br />

från sid 13:<br />

Belastningsskadorna<br />

minskar, men inte<br />

olyckorna<br />

DIAGRAMMET TILL<br />

HÖGER:<br />

ARBETSSKADOR<br />

bland golvläggare<br />

och plattsättare enligt<br />

Arbets miljöverkets<br />

statistik. Här är både<br />

olyckor som krävt<br />

frånvaro från jobbet<br />

och sådana som inte<br />

gjort det medtagna.<br />

Arbetssjukdomar<br />

innebär i det här sammanhanget<br />

främst<br />

muskel- och ledbesvär.<br />

DEFINITIONER<br />

Arbetsskada<br />

Skada <strong>till</strong> följd av<br />

olycks fall eller annan<br />

skadlig inverkan i<br />

arbetet.<br />

Arbetsolycka<br />

Olycksfall <strong>till</strong> följd<br />

av plötslig handelse,<br />

fysisk eller psykisk<br />

skada som inträffat på<br />

arbetsplatsen eller på<br />

annan plats där den<br />

skadade vistats i eller<br />

för arbetet.<br />

Arbetssjukdom<br />

Arbetsskada som uppkommit<br />

genom annan<br />

skadlig inverkan än<br />

arbetsolycka. Exempelvis<br />

genom återkommande<br />

ensidiga<br />

rörelser eller psykiskt<br />

påfrestande förhållanden<br />

i arbetet.<br />

(Definitioner enligt<br />

Arbets miljöverket)<br />

tagit skada, vilka redskap som varit<br />

inblandade och vilka omständigheter<br />

som lett <strong>till</strong> skadorna. Om detta får<br />

vi ett långt samtal med Viveca Wiberg<br />

på Arbetsmiljöverket, som har omfattande<br />

erfarenhet av ergonomifrågor<br />

och ett stort intresse för arbetsmiljön<br />

inom golvbranschen och risk -<br />

erna för belastningsskador.<br />

– Det finns en positiv sak med<br />

arbets miljön i golvbranschen, säger<br />

Viveca Wiberg. <strong>Golv</strong>branschen har<br />

inga dödsolyckor inrapporterade,<br />

<strong>till</strong> skillnad från flera andra arbetsområden<br />

inom bygg som har någon<br />

per månad. Så där når branschen<br />

VIVECA WIBERG, projektledare för upphandling och arbetsmiljö på<br />

Arbetsmiljöverket, anser att många olyckor skulle kunna undvikas<br />

med bättre planering av byggarbetsplatser – bättre transportvägar<br />

och bättre ordning på själva arbetplatsen och utrustningen.<br />

nollvisionens mål att ”ingen ska dö<br />

<strong>till</strong> följd av arbetet”.<br />

– Men istället är det alldeles för<br />

många arbetsolyckor som medför<br />

arbetsskada på en kroppsdel – fem<br />

per 1 000 anställda. Det kan jämföras<br />

med andra yrkeskategorier på ett<br />

bygge som i snitt har en per 1 000<br />

anställda.<br />

Orsaker är verktyg<br />

och fall<br />

Viveca Wiberg beskriver några typiska<br />

faror i arbetsmiljön:<br />

Handverktyg<br />

Enligt Arbetsmiljöverket ledde ”förlorad<br />

kontroll över handverktyg” <strong>till</strong><br />

43 registrerade skador hos golvläggare<br />

2021. Det är många händer som blivit<br />

skurna, sågade, slagna eller stukade.<br />

I 43 fall alltså så illa att man inte<br />

kunde jobba under en tid efteråt.<br />

Målare har förstås inte lika skarpa<br />

verktyg och inte heller är de motordrivna,<br />

men även snickare har lägre<br />

skadefrekvens än golvläggare.<br />

Fall<br />

Under 2021 skadades golvläggare vid<br />

14 <strong>till</strong>fällen i fallolyckor, hälften av<br />

olyckorna gällde fall på samma plan<br />

och hälften fall <strong>till</strong> ett lägre plan. Det<br />

är tyvärr vanligt på byggplatser med<br />

snubbelrisker, hala ytor och dålig<br />

belysning.<br />

Belastningsskador<br />

Tunga lyft, lyft under vridning av<br />

kroppen, obekväma arbetsställningar<br />

och precisionsarbete i krypande ställning.<br />

Allt sådant kan leda <strong>till</strong> skador<br />

som ofta kan ge längre tid av behandling<br />

och rehabilitering än <strong>till</strong> exempel<br />

mindre skärskador. Men arbetssjukdom,<br />

som ofta handlar om förslitning,<br />

har minskat och 2021 var det<br />

bästa året på länge.<br />

Bättre planering av byggarbetsplatser<br />

skulle hjälpa<br />

Alla gör säkert så gott de kan, inte<br />

minst i eget intresse, för att inte skada<br />

sig eller fördröja arbetet med onödiga<br />

olyckor. Det man behöver göra, säger<br />

Viveca Wiberg, är att förebygga risker<br />

som att<br />

• maskinell arbetsutrustning hanteras<br />

på fel sätt och utan skydd,<br />

• lyft och bärande av tungt och<br />

skrymmande material sker utan<br />

rätt arbetsutrustning,<br />

• repetitivt precisionsarbete med<br />

handhållna maskiner och verktyg<br />

sker utan återhämtning samt att<br />

• arbete sker i påfrestande och obekväma<br />

arbetsställningar i knästående<br />

under längre tid.<br />

Om dessa risker undviks reduceras<br />

risken för arbetsskador.<br />

Viveca Wiberg har en klar uppfattning<br />

om vad som behöver göras.<br />

– Med bättre planering av arbetsplatsen<br />

skulle många skador kunna<br />

undvikas, säger hon. Bra transportvägar<br />

samt ordning på arbetsplatsen<br />

och utrustningen skulle ge bättre<br />

ergo nomiska och säkerhetsmässiga<br />

förutsättningar för golvläggarnas och<br />

plattsättarnas arbete.<br />

14 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


Alla skador<br />

rapporteras inte<br />

Säkert får hon stöd från hela golvbranschen<br />

i denna önskan. Många<br />

har upplevt att arbetet blivit onödigt<br />

tungt och riskfyllt, då transportvägar<br />

för material och maskiner varit bristfälliga.<br />

Många har säkert också upplevt<br />

att arbetet störs av andras arbete<br />

i samma lokal och att golvarbete i<br />

byggprojektets slutfas får tidsplaner<br />

som inte främjar säkert arbete.<br />

Välutbildade golvläggare som<br />

känner <strong>till</strong> risker och förutsättningar<br />

samt förstår sina egna begränsningar,<br />

har större chans att klara arbetsdagen<br />

utan skada. Det är viktigt att nya<br />

medarbetare får tydliga instruktioner<br />

och får lära sig säkra arbetsmetoder.<br />

Med utgångspunkt från rapporterade<br />

problem kan man sätta in<br />

resurser för att förbättra läget. Men<br />

Viveca Wiberg befarar att många<br />

skador inte rapporteras in. På byggen<br />

arbetar ofta många utifrån som<br />

kanske har svaga språkkunskaper och<br />

är ovana vid svenska arbetsplatser.<br />

Risken för dem är absolut inte<br />

mindre än för andra, men rapporteringen<br />

är bristfällig.<br />

Verktyg och hjälpmedel<br />

har blivit bättre<br />

Statistiken visar att den största orsaken<br />

<strong>till</strong> skador är förlorad kontroll<br />

över handverktyg. Vi vänder oss <strong>till</strong><br />

Duri, som förser golvbranschen med<br />

utrustning för golvläggning, och får<br />

ett samtal med Lars Lindgren och<br />

Jesper Burlin. De kan berätta om hur<br />

utrustning, förpackningar, arbetsmetoder<br />

och redskap utvecklats för<br />

att ge en bättre arbetsmiljö, och de<br />

håller med Viveca Wiberg om betydelsen<br />

av planering.<br />

– Det är onödigt belastande att<br />

bara hugga i med friska tag och enkla<br />

redskap. Med framförhållning kan<br />

man se <strong>till</strong> att ha hjälp för att hantera<br />

säckar, rullar och brädpaket, säger<br />

Lars och Jesper unisont. Man kan ha<br />

lämpliga arbetsbord på plats och<br />

moderna ergonomiskt anpassade<br />

red skap.<br />

De visar några exempel.<br />

Redskap för stående arbete<br />

Vid golvläggning är det många arbetsmoment<br />

som kräver arbete på knä.<br />

Det finns knäskydd, som skyddar<br />

knäna och även ger en bättre vinkel<br />

för foten, men det är ändå ergonomiskt<br />

slitsamt att länge arbeta krypande<br />

på knä. Redan för 20 – 30 år<br />

sedan utvecklades metoder och redskap<br />

för att arbeta i stående ställning<br />

med limspridning, fogfräsning, svetsning<br />

och skärning av svetstråden.<br />

– Det fick ett blandat mottagande<br />

hos golvläggarna och i praktiken är<br />

det idag bara vid limspridning och<br />

trådskärning som arbete i stående<br />

ställ ning blivit vanligt, säger Jesper<br />

Burlin. Men fortfarande görs även<br />

dessa arbeten ofta i krypande ställning,<br />

och det innebär en ergonomisk<br />

belastning.<br />

Svetsautomater<br />

Svetsning och fogförslutning med<br />

tråd är ett precisionsarbete man utför<br />

krypande på golvet. Arbetet ska göras<br />

med jämn hastighet, och det är ansträngande<br />

att krypande hålla jämn<br />

fart. Till hjälp för att samtidigt hålla<br />

jämn fart och inte darra finns nu<br />

en självgående hållare för svetsen.<br />

Utrust ningen kanske inte passar i<br />

små utrymmen, men då arbetar man<br />

heller inte så länge i samma ställning.<br />

Vid svetslängder över fem<br />

meter är det inte bara en ergonomisk<br />

utan även en ekonomisk besparing<br />

att låta maskinen hålla takten.<br />

Ergonomiska handtag<br />

Svetsar har traditionellt varit helt<br />

raka, med ett ganska tjockt stycke<br />

maskin att greppa. Det blir en obekväm<br />

vinkel att hålla handen i, och<br />

ergonomiskt ansträngande. Med ett<br />

pistolgrepp på utrustningen slipper<br />

man den obehagliga vinkeln för<br />

hand leden och handen sluter sig<br />

bättre om handtaget. Även för andra<br />

redskap som <strong>till</strong> exempel knivar finns<br />

olika fattningar för att passa <strong>till</strong><br />

varie rande önskemål om ett behagligt<br />

och säkert grepp.<br />

Verktyg för att såga och skära<br />

Vid många golvarbeten måste kniven<br />

eller sågen fram för att anpassa plattor<br />

och brädor <strong>till</strong> rätt mått. Det är<br />

riskabla handverktyg som man kan<br />

”förlora kontrollen över” och skada<br />

sig. För textilplattor, LVT och laminatgolv<br />

finns det faktiskt möjlighet<br />

att klippa istället för att skära eller<br />

såga. Jesper Burlin visar verktyg som<br />

klipper textil och LVT, och en sax<br />

som kan lägga ett tvärsnitt i laminat-<br />

FORTSÄTTNING på sid 16<br />

SVETSFOGKNIV, framtagen för att<br />

man ska kunna skära svetstråden<br />

i stående arbetsställning.<br />

EN SVETSAUTOMAT kan vara <strong>till</strong><br />

stor nytta vid svetsning av lite<br />

längre skarvar. Den hjälper golvläggaren<br />

att hålla jämn fart utan<br />

att darra.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 15


FORTSÄTTNING<br />

från sid 15:<br />

Belastningsskadorna<br />

minskar, men inte<br />

olyckorna<br />

ETT ERGONOMISKT handtag med pistolgrepp<br />

på svetsen gör arbetet mindre påfrestande<br />

– man slipper hålla handen i en obehaglig och<br />

ansträngande vinkel.<br />

brädor. Det är kraftsparande, tyst och<br />

säkert. Det är heller ingen nackdel<br />

att slippa sågspån.<br />

Transporter och bärande<br />

Att på ett kraftsparande och enkelt<br />

sätt kunna transportera och flytta<br />

mate rial och utrustning, är av central<br />

betydelse. Genom att minska enhetsstorleken<br />

på vanliga bördor har man<br />

kommit en bit på vägen. Att säckar<br />

och paket begränsas <strong>till</strong> 20 kilo gör<br />

nytta, men hjälper inte om starke<br />

Arvid väljer att bära två enheter för<br />

att spara några steg. Vagnar och kärror<br />

gör nytta, men inte i trappor.<br />

Mattrullar är tunga, inte bara att bära<br />

utan också att lägga ner eller resa upp.<br />

De momenten är dessutom farliga.<br />

En rulle som faller är inte att leka<br />

med.<br />

Skyddsutrustning<br />

Handskar och knäskydd är enkel<br />

stan dardutrustning som gör god<br />

nytta. Däremot upplevs inte hjälm<br />

kunna höja säkerheten. Där golvläggare<br />

arbetar brukar inte några föremål<br />

falla ner på riskfyllt sätt. Hjälm<br />

är däremot en ergonomisk belastning.<br />

Så hjälmen har aldrig blivit<br />

riktigt populär bland golvläggare.<br />

Kroppen håller längre nu<br />

En viktig del av den planering Arbetsmiljöverket<br />

förespråkar, är att berörd<br />

personal är utbildad för att undvika<br />

risker i arbetet. Vi tar kontakt med<br />

Bräckegymnasiet i Göteborg, där man<br />

inom byggprogrammet utbildar golvläggare<br />

för framtiden. Bengt Bohm,<br />

en känd profil inom golvbranschen<br />

och nu en erfaren utbildningsledare<br />

på Bräckegymnasiet, har mycket att<br />

berätta.<br />

Det har trots allt gått framåt med<br />

åren. Förr var det ovanligt att kunna<br />

arbeta i yrket fram <strong>till</strong> pensionen.<br />

Idag ser man betydligt fler mogna<br />

golvläggare. Till stor del beror det på<br />

bättre arbetsmetoder och bättre utrustning.<br />

Bengt tar spacklingsarbetet<br />

som exempel:<br />

– Med flytspackel blir arbetet lättare<br />

och man står upp och arbetar, det är<br />

betydligt bättre än bredspackling<br />

som man gör krypande.<br />

Lär ut säker arbetsställning<br />

Att arbeta stående är något man<br />

får lära sig som golvläggarelev. Det<br />

passar bra för arbete på stora ytor<br />

och då främst för limspridning och<br />

trådskärning. På småytor i bostäder<br />

och kontor är det likväl knäna som<br />

gäller.<br />

Olyckor inträffar, trots instruktioner<br />

och varningar. Det är Bengt<br />

Bohm väl medveten om. Nyligen har<br />

Bräckeelever i två fall fått skärsår<br />

sydda efter att ha ”förlorat kontrollen<br />

över handverktyg”, vilket betyder att<br />

de råkat skära sig med kniv.<br />

Bengt Bohm berättar vidare att<br />

man lär ut vad som är säkrast arbetsställning<br />

vid knivarbete. En säker<br />

arbetsställning kräver ofta att man<br />

flyttar kroppen <strong>till</strong> en bättre position,<br />

men det kan vara frestande att vinna<br />

tid genom att skära utan att flytta sig.<br />

På samma sätt känner Bengt igen<br />

frestelsen att spara några steg när<br />

man orkar bära dubbel mansbörda.<br />

Det är mänskligt, men i längden farligt.<br />

Lugnt och metodiskt arbete är<br />

alltid säkrast.<br />

Tyvärr ser vi i statistiken inte<br />

någon minskning av antalet arbetsolyckor.<br />

Däremot ser antalet fall av<br />

arbetssjukdom, som belastningsskador,<br />

ut att minska och var förra året<br />

det lägsta på fem år. ■<br />

FOTO: Katazyna Bialasiewicz<br />

MED BELASTNINGSSKADOR, som <strong>till</strong> exempel utslitna knän, har det blivit bättre. Utveckling av ergonomiska verktyg<br />

och redskap har bidragit liksom minskade förpackningsstorlekar. För arbetsolyckor, som att skära sig med kniv, ser vi<br />

däremot en negativ trend. En orsak kan vara stress och oordning på byggarbetsplatser.<br />

16 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


REGIONEN HAR ORDET<br />

”VI VILL HA KONKURRENS<br />

PÅ LIKA VILLKOR”<br />

Under den här vinjetten tar ordförandena i de olika GBR-regionerna upp en angelägen branschfråga som<br />

berör företagen i deras region. Turen har kommit <strong>till</strong> Arne Lidman, ordförande i GBR Väst med ett 40-tal<br />

anslutna golvföretag.<br />

I Region Väst drabbas man sedan<br />

ett par år <strong>till</strong>baka hårt av att utländska<br />

företag kommer in på marknaden<br />

och rundar lagstiftning och<br />

branschregler samt dumpar priserna<br />

vid upphandlingar.<br />

Prisdumpningar<br />

på 25 – 30 procent<br />

– Vi vill ha konkurrens på lika villkor,<br />

det är hela saken, säger Arne<br />

Lidman. Vi kan inte blunda längre.<br />

Därför är det bra att Byggmarknadskommissionen<br />

nu kommer<br />

med förslag <strong>till</strong> åtgärder för att få<br />

det att gå åt rätt håll. Samkörning<br />

av register och koll på skatter och<br />

rotavdrag är definitivt steg i rätt<br />

riktning. Företag som kommer<br />

in från utlandet ska synas i sömmarna.<br />

– Under de senaste åren har vi<br />

mött konkurrens från utlandet på<br />

ett helt nytt sätt. Det kan handla<br />

om prisdumpningar på upp <strong>till</strong><br />

25 – 30 procent. Risken är stor att<br />

våra golvföretag inte blir upphandlade<br />

i de större projekten när vi<br />

spelar i så olika divisioner. Utländska<br />

företag anlitar egen arbetskraft<br />

och köper materialet utomlands.<br />

På så sätt kommer de undan<br />

våra svenska branschkrav på kvalitet,<br />

hållbarhet och schyssta villkor.<br />

Kvaliteten utarmas<br />

Arne Lidman är orolig för att allt<br />

det man mödosamt byggt upp<br />

under lång tid inom <strong>Golv</strong>branschen<br />

och GVK nu kan raseras genom<br />

att de utländska bolagen kan runda<br />

frågor om utbildning, auktorisation,<br />

återvinning och branschregler.<br />

– Byggarna har ofta en hög<br />

Arne Lidman är bekymrad över utländska bolag som rundar regler och lagstiftning i Sverige.<br />

profil utåt vad gäller kvalitet och<br />

hållbarhet, säger han, men det<br />

når sällan ända in i organisationen.<br />

Billigt, billigt är mantrat som gäller.<br />

Kvaliteten utarmas av billig arbetskraft<br />

och våra inhemska golvföretag<br />

tappar uppdrag.<br />

Det är bolagen som rundar<br />

regler och lagstiftning<br />

Finns det då något som är bra<br />

med att det kommit in utländska<br />

bolag på den svenska marknaden?<br />

– Absolut! Vi hade aldrig kunnat<br />

bygga så många bostäder utan<br />

arbetskraft utifrån. Sverige har ju<br />

ökat produktionen av bostäder<br />

från 20 000 per år omkring 2010<br />

<strong>till</strong> 60 000 under rekordåret 2017.<br />

– Och det är inte så att personer<br />

från utlandet per definition gör ett<br />

sämre jobb. Bland våra 30 golvläggare<br />

på företaget finns minst<br />

tio nationaliteter, skickliga yrkesmän<br />

allihop, säger Arne Lidman<br />

som förutom ordförande i GBR<br />

Väst också är vd på Assmundsons<br />

<strong>Golv</strong> i Göteborg.<br />

– Det är den osunda konkurrensen<br />

från de utländska bolag som<br />

rundar regler och lagstiftning som<br />

vi är oroade över, fastslår han.<br />

Marie Holhammar<br />

BYGGMARKNADSKOMMISSIONENS RAPPORT OM ARBETSLIVSKRIMINALITET<br />

Byggmarknadskommissionen har släppt sin slutrapport<br />

där man föreslår en rad åtgärder för att<br />

komma <strong>till</strong> rätta med osund konkurrens och arbetslivskriminalitet<br />

i byggbranschen.<br />

Även om arbetslivskriminalitet är utbrett i flera<br />

branscher, anser man att byggbranschen är särskilt<br />

utsatt med tanke på de många led av underentreprenörer<br />

som ofta finns i byggprojekt. Resultatet<br />

blir minskade kontrollmöjligheter.<br />

För att motverka arbetslivskriminaliteten har kommissionen<br />

lagt fram förslag på åtgärder inom dessa<br />

områden: Upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet,<br />

Utländsk arbetskraft, Offentlig upphandling,<br />

Branschens kontroll samt Byggtjänster i hushållen.<br />

Bland annat ges följande förslag:<br />

• En ny lag om uppgiftsskyldighet som minskar<br />

sekretessen mellan myndigheterna och därmed<br />

bidrar <strong>till</strong> ökad samverkan och att man kan tipsa<br />

varandra om kriminella företag.<br />

• Borttagning av sekretessen på företags skattekonton<br />

så att alla kan se om ett företag fuskar<br />

med skatten.<br />

• En ny lag mot arbetskraftsexploatering så att det<br />

blir lättare att döma arbetsgivare för detta. Idag<br />

krävs att arbetaren har utsatts för tvång eller<br />

liknande.<br />

• Krav på elektroniska personalliggare på arbetsplatser<br />

där man ansöker om skatteavdrag genom<br />

rotsystemet.<br />

• Krav på uppgift om vilka arbetstagare som utfört<br />

arbetet från företag som begär utbetalning från<br />

Skatteverket inom ramen för rotsystemet.<br />

• Det görs lättare att utesluta oseriösa företag vid<br />

upphandlingar.<br />

Byggmarknadskommissionens slutrapport finns att<br />

ladda ner från byggmarknadskommissionen.se.<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 17


Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag ser <strong>till</strong> golvets hela livscykel<br />

Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag – för en trygg och hållbar leverans<br />

<br />

<br />

<br />

Leverantörens hållbarhetsarbete omfattar en riskanalys av<br />

verksamhetsländer och underleverantörer.<br />

<br />

Entreprenören går kontinuerligt obligatoriska utbildningar och<br />

dokumenterar sitt arbete med kvalitet, arbetsmiljö samt miljö<br />

och hållbarhet.<br />

Med GBR <strong>Golv</strong>återvinning samlas installationsspill från plastgolv<br />

in för återvinning i nya golv.<br />

GBR Kretsloppsmärkning innehåller produktspecifika skötselråd<br />

för att öka golvets livslängd samt produktinformation för<br />

att underlätta återvinning när golvet ska bytas.<br />

Läs mer om Auktoriserat <strong>Golv</strong>företag på auktorisation.se<br />

ANNONS<br />

AG-Annons-GTT-<strong>2022</strong>-halvsida-liggande.indd 1 <strong>2022</strong>-02-28 11:30:12<br />

HUR GÅR DET MED CEMENTEN?<br />

Det omedelbara kravet på att inställa kalkbrytningen (inhibering) som Urbergsgruppen<br />

krävt, har avslagits av Högsta förvaltningsdomstolen. Nya överklaganden har dock<br />

lämnats in, av Greenpeace och av Naturskyddsföreningen.<br />

Högsta förvaltningsdomstolen<br />

avslog 15 februari den begäran<br />

om inhibition som inkommit när<br />

det gällde Cementas <strong>till</strong>fälliga<br />

brytnings<strong>till</strong>stånd. Det betyder att<br />

Cementa <strong>till</strong>s vidare kan arbeta<br />

inom ramen för det <strong>till</strong>stånd som<br />

regeringen beslutade om i november<br />

2021 och som gäller <strong>till</strong> 31<br />

decem ber <strong>2022</strong>. Innan dess måste<br />

en ny ansökan från Cementa ha<br />

lämnats in.<br />

– Att frågan om inhibition nu är<br />

löst ger oss på kort sikt förutsättningar<br />

att upprätthålla driften och<br />

därmed trygga den svenska<br />

cement försörjningen i närtid, säger<br />

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef<br />

och ansvarig för samhällskontakter<br />

på Cementa och Heidelberg<br />

Cement norra Europa. Nu<br />

ligger vårt fulla fokus på att komma<br />

i mål med de nya <strong>till</strong>ståndsansökningarna.<br />

Här vilar nu även ett<br />

stort ansvar på alla inblandade<br />

myndigheter att verka för en<br />

mycket skyndsam framdrift och<br />

därmed säkerställa en långsiktig<br />

stabilitet för cementförsörjningen<br />

i Sverige.<br />

Nya aktörer<br />

Högsta förvaltningsdomstolen har<br />

fortfarande att ta ställning <strong>till</strong> och<br />

slutligt avgöra yrkandena om rättsprövning<br />

som hit<strong>till</strong>s inkommit i<br />

målet. Det finns i dagsläget ingen<br />

information om när ett slutligt<br />

avgörande kommer från Högsta<br />

förvaltningsdomstolen.<br />

Naturskyddsföreningen har<br />

överklagat och anser att den <strong>till</strong>fälliga<br />

Lex Cementa står i konflikt<br />

med grundlagen på två sätt, dels<br />

eftersom lagändringen i praktiken<br />

bara gällde ett enda bolag, dels på<br />

grund av det sätt regeringen<br />

stressade igenom lagändringen.<br />

Även Greenpeace har överklagat.<br />

– Cementa-lagen är fyra grundlagsbrott<br />

i rad, säger Carl Schlyter,<br />

kampanjledare på Greenpeace.<br />

Genom hanteringen har regeringen<br />

lyckats bryta mot förbudet<br />

mot ministerstyre, kraven på domstolarnas<br />

självständighet, på sakliga<br />

och opartiska besluts underlag<br />

samt på att inhämta nödvändig<br />

information för beslut.<br />

En av de saker Greenpeace<br />

lyfter i sitt överklagande är effekterna<br />

av cementbrist som enligt<br />

industri- och regeringsföreträdare<br />

riskerade att hota hundratusentals<br />

jobb. Man anser att beslutsunderlagen<br />

saknar trovärdiga<br />

analyser som stödjer påståendena.<br />

– Regeringen gav en bild av att<br />

Sverige skulle stanna om Cementa<br />

inte fick sitt <strong>till</strong>stånd, säger Carl<br />

Schlyter, men underlagen saknade<br />

korrekta analyser av alternativa<br />

bindemedel <strong>till</strong> cement, import<br />

och alternativ råvaruförsörjning<br />

<strong>till</strong> Slite. Hotet om cementbrist<br />

var gravt överdrivet och varken<br />

internationella branschorganisationer,<br />

konkurrenter eller marknadsanalytiker<br />

<strong>till</strong>frågades om<br />

läget på cementmarknaden.<br />

Branschperspektiv<br />

– Att Cementa kan arbeta vidare<br />

under det här året är ett bra besked<br />

för byggbranschen och Sverige,<br />

säger Catharina Elmsäter - Svärd,<br />

vd på Byggföretagen. Men även<br />

med detta beslut finns en överhängande<br />

risk för att vi står inför<br />

en ny cementbrist <strong>till</strong> årsskiftet då<br />

<strong>till</strong>ståndet går ut. Det här ger oss<br />

bara en kort andningspaus.<br />

I branschen konstaterar man<br />

dessutom att det inte bara är att<br />

hämta cement någon annanstans<br />

ifrån <strong>till</strong> Sverige. Europa har idag<br />

18 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


For experts from experts<br />

Det första och enda golvlimmet på den<br />

svenska marknaden som Rekommenderas<br />

i Byggvarubedömningen!<br />

ANNONS<br />

<strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> <strong>2022</strong>01_210 mm B-148 mm H_3 mm utfall_v11.indd 1 <strong>2022</strong>-01-26 08:08:40<br />

inte något överskott och det är<br />

redan svårt att få fram de kvantiteter<br />

som behövs. Man måste<br />

också få <strong>till</strong> fungerande logistikkedjor<br />

– något som under de<br />

senaste åren blivit allt svårare.<br />

Långa transporter är heller inte<br />

önskvärda ur miljösynvinkel. Plus<br />

att provningen av nya cementblandningar<br />

skapar flaskhalsar<br />

hos RISE och andra provningsanstalter.<br />

Vi talar ju om ett viktigt<br />

konstruktionsmaterial som ska<br />

uppfylla stränga krav.<br />

Att cement är viktigt framgick<br />

ytter ligare häromdagen när Ursula<br />

von der Leyen, Europeiska kommissionens<br />

ordförande, efter den<br />

ryska inmarschen i Ukraina sa att<br />

det inte får ske: ”… någon handel<br />

med cement med Ryssland”.<br />

Cement var ett bland flera uppräknade<br />

varuslag men det indikerar<br />

dock produktens betydelse.<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 19


Avjämna i tunna skikt<br />

<strong>Golv</strong>spackel för mindre ytor<br />

Använd weberfloor 4040 combi rapid DR eller weberfloor<br />

4031 super flow DR när du ska avjämna mindre<br />

golvytor för hand i tunna skikt, om 0–10 mm.<br />

Produkterna är dammreducerade och kan användas på<br />

underlag av betong, golvspånskiva, sten, keramik och<br />

golvgipsskiva.<br />

weberfloor 4031 super flow DR är tunnflytande och<br />

pumpbar medan weberfloor 4040 combi rapid DR har<br />

en pastaliknande konsistens och lämpar sig för fallbyggnad<br />

i badrum.<br />

www.se.weber<br />

ANNONS<br />

TEXTILA SKUGGOR FRÅN EGE<br />

NYTT TEXTILGOLV FRÅN FORBO<br />

Ege Carpets släpper nu ytterligare<br />

en Re Form-kollektion, Shadowplay.<br />

I Shadowplay riktas fokus,<br />

som hörs på namnet, mot skuggor<br />

och det liv dessa skapar. Höjden<br />

på luggen har flera nivåer vilket<br />

ger en skulptural känsla som ytterligare<br />

förstärks av samspelet med<br />

ljus, och skuggor.<br />

I kollektionen finns två mönster,<br />

Umbra och Obscura, som kan<br />

användas var för sig eller <strong>till</strong>sammans.<br />

Varje mönster <strong>till</strong>verkas i 15<br />

färger i en färgskala som spänner<br />

från beige och brunt <strong>till</strong> gröna,<br />

blå och grå toner. Shadowplay<br />

<strong>till</strong> verkas i kvadratiska och rektangulära<br />

plattor samt som heltäckande<br />

matta och i Eges Figuraformer.<br />

Mönstren samt mängden<br />

färger och former möjliggör många<br />

olika kombinationer och uttryck.<br />

<strong>Golv</strong>en i kollektionen är <strong>till</strong> verkade<br />

av återvunnet och återvinningsbart<br />

garn, har Eges Ecotrust-baksida<br />

och är Cradle to cradle- samt<br />

Indoor Air Comfort Gold-certifierade.<br />

■<br />

”Textilgolv som väver in hållbarhet”<br />

säger Forbo om sitt nya textilgolv<br />

Tessera Create Space 1 med<br />

ett nytt lågt koldioxidvärde. <strong>Golv</strong>et<br />

är <strong>till</strong>verkat av infärgat och återanvänt<br />

econylgarn i en kollektion<br />

med 18 kulörer.<br />

– Det är verkligen roligt att<br />

presen tera ett textilt golv med<br />

riktigt låg klimatpåverkan, säger<br />

Johan Björling, hållbarhetschef<br />

och teknisk chef på Forbo Flooring.<br />

Speciellt nu när en ny lag om hållbar<br />

upphandling är på gång där<br />

man ska beakta lägsta möjliga<br />

klimat påverkan vid byggnation.<br />

Vår miljövarudeklaration ( EPD )<br />

visar att Tessera Create Space 1<br />

har 0,836 kilo koldioxidutsläpp<br />

under <strong>till</strong>verkningsprocessen, det<br />

vill säga råmaterial, transporter och<br />

<strong>till</strong>verkning ( A1 – 3 Cradle - to - Gate ).<br />

20 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


BRA FÖR GOLVET OCH FÖR KLIMATET.<br />

UTAN KOMPROMISSER.<br />

DISPERSIONSPRODUKTER FRÅN UZIN.<br />

ANNONS<br />

210x148_GTT_biomass.indd 1 <strong>2022</strong>-02-17 13:36:00<br />

CEDERBERGS BREDDAR SORTIMENTET<br />

<strong>Golv</strong>et levereras som plattor med<br />

formatet 500 x 500 millimeter och<br />

en totaltjocklek av 5,5 milli meter.<br />

Tessera Create Space 1 uppfyller<br />

slitageklass 33 ( offentlig miljö<br />

med hög trafik ) enligt EN ISO<br />

10874 samt har en stegljudsdämpning<br />

på 25 decibel enligt<br />

ISO 714 - 2. ■<br />

Cederbergs i västgötska Habo,<br />

nära Jönköping, har levererat lister<br />

och andra golv<strong>till</strong>behör i flera<br />

decennier. Nu vill man bredda<br />

sortimentet och har därför bjudit<br />

in några stora, europeiska producenter<br />

för att skapa en utökad<br />

produktportfölj med golvprofiler<br />

och <strong>till</strong>behör. Med ett centrallager<br />

i Habo och med effektiv logistik<br />

Dags för start av Cederbergs 2.0 med (från vänster) Richard Cederberg och två av<br />

hans samarbetspartners, Ingemar Jensen, Gradus, och Mikael Skog, Döllken.<br />

kan man serva kunder över hela<br />

Sverige.<br />

Det nya konceptet kallas<br />

Ceder bergs 2.0 och omfattar produkter<br />

från flera välkända golv<strong>till</strong>behörsproducenter<br />

som Döllken<br />

Profiles, Gradus, Küberit med flera.<br />

– Vi kommer snart att ytterligare<br />

utveckla vårt sortiment, säger<br />

Richard Cederberg, ansvarig för<br />

satsningen. Flera leverantörer<br />

knackar på dörren och vill vara en<br />

del i vår nysatsning. Diskussioner<br />

förs med flera <strong>till</strong>behörsföretag<br />

från bland annat England, Italien<br />

och Tyskland.<br />

Samtidigt vill de nuvarande<br />

leve rantörerna gärna marknadsföra<br />

fler produkter.<br />

– Vårt mål är att bli Sveriges<br />

bästa leverantör av golv<strong>till</strong>behör,<br />

säger Richard. Vi är det lilla företaget<br />

med alla dess fördelar kopplat<br />

med ett fantastiskt sortiment<br />

som vi är mycket glada att kunna<br />

erbjuda.<br />

Thomas Åkerblad<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 21


NÄR GOLVLÄGGAREN SJÄLV FÅR VÄLJA<br />

PRIMERFRITT, ANVÄNDARVÄNLIGT, LÅG MATERIALÅTGÅNG, SNABBA<br />

Ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter för golvläggare. Vi hjälper dig att bygga ditt<br />

förtroende genom pålitliga och fungerande system!<br />

22 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong><br />

SYSTEMGARANTI<br />

08-556 315 50 • www.ardex.se


KOMPOSITGOLV MED<br />

HÅRD KÄRNA<br />

FRÅN CORETEC<br />

Tröskellister<br />

Döljer rörelsefog och <strong>till</strong>åter<br />

golvet att röra sig fritt samt<br />

låser listen mot tröskeln.<br />

KA 17 Tröskellister<br />

Finns i silver, guld,<br />

platina samt folierad<br />

med ekfolie.<br />

Finns även 3 m för proffs.<br />

Nyhet!<br />

Klassiska lister<br />

nu i vitkalkad ek<br />

SK 3 & SK 6 Skarvlister<br />

Täcker skarvar och rörelsefogar mellan<br />

golvmaterial som ligger i samma nivå.<br />

KA 10 Nivålist<br />

Överbrygga skillnaden i nivåer<br />

mellan olika golvmaterial.<br />

Coretec kompositgolv med reliefpräglad yta ur den nya kollektionen<br />

The Essentials. Här har <strong>till</strong>verkaren lagt ner mycket arbete<br />

för att få fram intrycket av ett gammalt slitet trägolv.<br />

<strong>Golv</strong> med hård kärna ( på engelska rigid core ) är en alltmer<br />

popu lär produktgrupp. Miljöagenturer i Falköping lanserar<br />

nu kollektionen The Essentials från amerikanska US Floors<br />

på den svenska marknaden.<br />

Idén är att erbjuda golv med naturtrogna trä-, sten- och<br />

klinkermönster men med bättre komfort. De klickfogade<br />

plattorna och plankorna har en flerskiktskonstruktion med<br />

kärna av kalkstenspartiklar, sammanpressade <strong>till</strong> en mycket<br />

hög densitet. På ovansidan finns ett rapportpräglat dekoroch<br />

slitskikt av vinyl och underst ett dämpande korkskikt.<br />

Konstruktionen ger samma eller bättre reptålighet som<br />

keramiska plattor har, utan dessas sprödhet.<br />

<strong>Golv</strong>en är slitstarka och varma och mjuka att gå på,<br />

samt erbjuder god ljudkomfort. De kan installeras direkt<br />

på de flesta underlag utan speciella förberedelser och<br />

utan att underlagets ojämnheter syns på golvets yta.<br />

<strong>Golv</strong>en är 8 – 8,5 millimeter tjocka beroende på mönster<br />

och finns i ett antal plankformat för trämönstren och ett<br />

antal plattformat för klinker- och stenmönstren. Samtliga<br />

golv uppfyller slitageklass 23 / 33 enligt ISO 10874 och<br />

kan installeras ovanpå golvvärme. Till golven finns även<br />

passande lister.<br />

Flera träplankor i den nya kollektionen finns med två<br />

fasade sidor, vilket gör att endast plankans längd är fasad.<br />

Enligt <strong>till</strong>verkaren gör detta att det är nästan omöjligt att<br />

skilja golven från äkta parkettgolv. För läggning av fiskbensmönster<br />

finns även plankor i formatet 910 x 230 millimeter.<br />

■<br />

ANNONS<br />

Distanskloss Kiletta<br />

®<br />

Justerbar distanskloss<br />

som underlättar<br />

installation av trägolv.<br />

Högkvalitativa ytbehandlingsprodukter<br />

för alla typer av trägolv.<br />

duri.se<br />

@duriproffs<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 23


EFFEKTIVT<br />

BRÄCKJÄRN<br />

FRÅN DURI<br />

Duri presenterar ett nytt<br />

bräckjärn, Gutster, som<br />

ska göra det möjligt att<br />

arbeta snabbare och med<br />

mindre ansträng ning när<br />

man river ytmaterial.<br />

Dessutom i stående ställning<br />

även vid rivning av<br />

såväl golvmaterial som<br />

socklar och andra lågt<br />

sittande detaljer. Detta<br />

tack vare vinkeln på rivningsänden<br />

och det långa<br />

skaftet. Spikutdragaren<br />

på baksidan av rivningshuvudet<br />

ger också möjlighet<br />

att dra ut spik utan att<br />

man behöver böja sig ner och byta verktyg.<br />

Gutster har en optimerad vridpunkt, vilket ger maximal<br />

hävstångs effekt med minimal ansträng ning för användaren.<br />

Den dubbeleggade spjutdesignen är perfekt anpassad för<br />

att man lätt ska kunna komma in under golv. En annan fördel<br />

med denna design är att den gör det lätt att riva mate rial på<br />

reglar, då man får en spets på var sida om regeln. Mycket<br />

bra om man ska riva gips på en vägg <strong>till</strong> exempel.<br />

Gutster finns i två varianter, med skaftlängd 120 centimeter<br />

respektive 150 centimeter, båda varianterna med<br />

kraftfulla hjul. ■<br />

What silence looks like<br />

Amtico Acoustic absorbs sound<br />

in in style, to to transform great looking<br />

spaces into great sounding spaces.<br />

For more information visit<br />

amtico.se<br />

ANNONS<br />

LITE HOPP<br />

FÖR FRAMTIDEN …<br />

På mässfronten är Nordbygg förväntansfulla och Domotex<br />

har bestämt sig för när nästa mässa ska gå av stapeln.<br />

Nordbygg<br />

Planeringen för nästa Nordbygg går nu in på sista varvet.<br />

Mässan hålls 26 – 29 april och är Nordens största byggmässa.<br />

Från mässan märker man ett stort sug i branschen<br />

efter att få mötas igen efter fyra års uppehåll. Årets mässa<br />

är ju egentligen uppskjuten från 2020! Senaste mässan var<br />

2018.<br />

Enligt Nordbygg har flertalet av utställarna från den<br />

inställda 2020 - mässan behållit sina bokningar. Samtidigt<br />

har nya ersatt de företag som hoppat av. ”Vi har cirka 880<br />

utställare och fulla mässhallar”, säger man från mässledningen.<br />

Det är inte bara utställarna som verkar bli rekordmånga.<br />

Även statistiken för antalet registrerade online-biljetter är<br />

positiv.<br />

– I nuläget har vi samma registreringstakt som 2018<br />

och jag tror på ett likande besökarantal, runt 48 000, säger<br />

Martin Gustafsson, marknadschef på Nordbygg.<br />

Domotex 2023<br />

Alldeles nyligen kom besked från Hannovermässan att<br />

nästa Domotex ska äga rum enligt ordinarie schema, vilket<br />

blir 12 – 15 januari 2023.<br />

Det har varit diskussioner om att eventuellt göra en<br />

extra Domotex-mässa i höst och ha mässan i september<br />

varje år i fortsättningen. Men det blev för mycket protester<br />

från branschen så den ”vanliga” ordningen bibehålls.<br />

Man vill ha mässan i januari för att kunna presentera årets<br />

nyheter innan säljsäsongen startar. ■<br />

24 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


TARKETT GÖR NATURLIG<br />

UPPDATERING<br />

Tarkett har uppdaterat sina linoleumkollektioner för att ge<br />

golven ett naturligare utseende med en mattare yta och<br />

en uppdaterad och utökad färgpalett.<br />

− I de intervjuer vi gjorde med arkitekter överraskades<br />

vi av den känslomässiga respons som linoleum väckte<br />

hos många och av att materialet framkallade starka minnesbilder<br />

av platser och händelser. Vi ville använda dessa<br />

känslor i designarbetet och utgå från linoleums naturliga<br />

äkthet, som går att jämföra med sten, trä eller lera, berättar<br />

Valérie Pavard, designansvarig på Tarkett.<br />

Ytbehandlingen av golven har därför uppdaterats för att<br />

ge ett mattare resultat, vilket ska förstärka golvens naturliga<br />

känsla. Även färgpaletten har uppdaterats och utökats<br />

med naturinspirerade varma färger, som huvudsakligen<br />

återfinns någonstans mellan neutralt ljusbrunt och terrakotta,<br />

rosa eller kaki. ■<br />

ANNONS<br />

®<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 25


TEXT:<br />

DEBATT<br />

OM Z-VATTEN<br />

I <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> 7/ 21 fanns artikeln ”Gör vattnet golven rena?”, skriven av Magnus Rönnmark.<br />

Vi har fått in ett bemötande från Pierre Crambé som är vd för PT Professional, generalagent<br />

för Z-vatten i Skandinavien. Vi publicerar här detta bemötande följt av en kommentar från<br />

Magnus Rönnmark.<br />

SVAR TILL MAGNUS RÖNNMARK FRÅN PIERRE CRAMBÉ:<br />

FLERA FELAKTIGA PÅSTÅENDEN<br />

20<br />

För en tid sedan publicerades en<br />

ur vårt perspektiv besynnerlig text<br />

av Magnus Rönnmark här i <strong>Golv</strong><br />

<strong>till</strong> <strong>Tak</strong> (nummer 7:21). Texten går<br />

helt och hållet ut på att odugligförklara<br />

de olika rengöringsvatten<br />

som har dykt upp på marknaden<br />

under senare år. Däribland<br />

Z-Water, som är ett högeffektivt<br />

alkaliskt joniserat vatten.<br />

Samtidigt framhåller Magnus<br />

Rönnmark det förträffliga med<br />

traditionella rengöringsmedel,<br />

vilka han tycker att vi ska fortsätta<br />

använda, om än med måtta. Man<br />

kan nästan tro att det finns en<br />

bakomliggande agenda. För det är<br />

inte första gången som Magnus<br />

Rönnmark är ute i samma ärende.<br />

Inte minst när det kommer <strong>till</strong> att<br />

attackera Z-Water.<br />

Under en städmässa i Malmö<br />

för ett par år sedan och som<br />

representant för Städbranschen<br />

Sverige, stod han nämligen på<br />

scenen och förmedlade ungefär<br />

samma budskap. Något som<br />

innebar att han omgående fick<br />

lämna sitt förtroendeuppdrag i<br />

Städbranschen Sverige för att ha<br />

spridit felaktigheter och för att på<br />

ett tvivelaktigt sätt utnyttjat sin<br />

position. Nu är han alltså återigen<br />

i gång med att sjunga städkemikaliernas<br />

lovsång och givetvis<br />

med att vilseleda om bland annat<br />

Z-Water.<br />

Som förväntat innehåller<br />

Magnus Rönnmarks text därför<br />

flera felaktiga påståenden. Vi kan<br />

börja med det mest uppenbara.<br />

Nämligen påståendet att rengörings<br />

vatten inte fungerar. Givetvis<br />

beror det på vilket vatten vi<br />

talar om och vad det används <strong>till</strong>.<br />

Detta eftersom olika rengöringsvatten<br />

skiljer sig väldigt mycket åt<br />

när det kommer <strong>till</strong> funktion och<br />

rengöringsförmåga. Men, det<br />

finns faktiskt rengöringsvatten<br />

som fungerar alldeles utmärkt.<br />

För att konstatera detta behöver<br />

vi bara lyssna på doktor Tuula<br />

Suontamo vid Jyväskylä universitet.<br />

Hon forskar inom <strong>till</strong>ämpad<br />

kemi och är Finlands stora auktoritet<br />

och kändis när det kommer<br />

<strong>till</strong> städning och rengöring. Tuula<br />

Suontamo har genomfört en studie<br />

på en förskola och på ett äldreboende<br />

där hon har testat och<br />

jämfört ett antal olika rengöringsvatten.<br />

Resultatet publicerades<br />

förra året i det finska städmagasinet<br />

Puhtaus Taito nummer 1/21.<br />

Förutom att hon kom fram <strong>till</strong><br />

att Z - Water i det stora hela är lika<br />

bra, och i vissa fall bättre än traditionella<br />

rengöringsmedel, blev<br />

hennes slutsats att rengöringsvatten<br />

kommer att bli det nya<br />

normala i framtiden. Detta eftersom<br />

hennes mätningar visade att<br />

flera av dessa vatten fungerar väl,<br />

när de används på rätt sätt. Det<br />

vill säga precis raka motsatsen <strong>till</strong><br />

vad Magnus Rönnmark hävdar.<br />

I sin text nämner Magnus<br />

Rönnmark också att kvinnor alltid<br />

har förstått sig på hur rengöring<br />

fungerar i praktiken. Men hur<br />

mycket bryr han sig om kvinnors<br />

hälsa? I en studie vid det norska<br />

universitetet i Bergen konstateras<br />

nämligen att kvinnor som regelbundet<br />

använder traditionella<br />

rengörings medel riskerar nedsatt<br />

lungfunktion. Tappet i lungfunktion<br />

kan jämföras med det man<br />

får av daglig storrökning, enligt<br />

Öistein Svanes, en av forskarna<br />

bakom studien.<br />

Samma universitet har i en<br />

annan studie kommit fram <strong>till</strong> att<br />

det finns en kraftigt ökad risk för<br />

astma hos framtida barn bland<br />

mödrar som har arbetat med traditionella<br />

rengörings- och desinfektionsmedel.<br />

Risken är så hög som<br />

71 procent och den finns kvar<br />

även om barnet föds flera år efter<br />

att mamman har slutat arbetat<br />

med traditionella städkemikalier.<br />

Detta är alltså vad Magnus Rönnmark<br />

tycker att kvinnor ska fortsätta<br />

att utsätta sig för.<br />

När det gäller specifikt Z - Water,<br />

så påstår han att man ska handskas<br />

försiktigt med Z - Water eftersom<br />

medlet är ”aggressivt” och<br />

därmed bland annat skadar äggvite<br />

ämnen i huden. Detta är ännu<br />

ett rakt av helt felaktigt påstående<br />

som bottnar i att Z - Water innehåller<br />

kaliumhydroxid (lut), vilket<br />

i koncentrerad form är frätande.<br />

Men, Z - Water X - power innehåller<br />

enbart 0,17 procent kaliumhydroxid.<br />

Det vill säga en mängd<br />

som är så liten att den ligger hela<br />

KOMMENTAR FRÅN MAGNUS RÖNNMARK:<br />

VARFÖR ÄR JAG SÅ KRITISK TILL GOLVVÅRD MED Z-VATTEN?<br />

Magnus Rönnmark<br />

| GOLV TILL TAK | #7 - 2021<br />

GÖR VATTNET GOLVEN RENA<br />

Vi vill ha golv som sköts och hålls rena<br />

på ett hållbart sätt, utan onödig<br />

klimat påverkan eller andra negativa<br />

effekter. De senaste åren har flera<br />

städmetoder marknadsförts med<br />

miljö argument. Magnus Rönnmark,<br />

som själv är kemist, tar det där med<br />

golvstädning från grunden och går här<br />

igenom vad som fungerar och varför.<br />

SÅ KALLAD PARTIKULÄR SMUTS, det vi l säga torr smuts som ligger<br />

löst på golvet, försvinner med dammsugning. Det gä ler ti l exempel<br />

damm, hårstrån, to ra smulor och hudflagor.<br />

Att städa golv med vatten är långt e ler intorkad lera och snor blir kvar<br />

ifrån nytt. Ibland räcker det ju inte efter dammsugning. Då behövs andra<br />

med att sopa, som i gamla dagar, metoder.<br />

e ler dammsuga, som i modern tid.<br />

Det behövs något blött och kanske<br />

Vatten löser viss smuts<br />

ett rengöringsmedel. Tidigt kom man I badrummet och i köket finns det<br />

på att med såpa i vattnet kunde man ofta mycket spännande på golven,<br />

få bort fläckar och smuts som enbart men det kan även gä la i andra utrymmen.<br />

Självklart vi l ingen ha in-<br />

vatten inte rådde på. Rengöring av<br />

golv är praktisk kemi som förståndigt<br />

folk har ti lämpat sedan morsalva<br />

eller tandkräm på badrums -<br />

torkad urin, blod, schampo, hudmorsmors<br />

dagar. Det var oftast hon golvet. Eller margarin, matolja, ägg,<br />

som begrep sig på praktisk renlighet vin, ketchup, mjölk eller något annat<br />

i vardagen.<br />

gott på köksgolvet. Allt sådant ska<br />

I våra dagar erbjuds helt ny teknik bort.<br />

för golvstädning, med helt nya argument.<br />

Ändå är det samma kemiska ti l stor del lösas i vatten. Det gä ler<br />

Vatten hjälper ti l. Viss smuts kan<br />

förutsättningar som gä ler för modern ti l exempel söta fläckar av sylt, saft<br />

rengöring som när mormorsmor tog och liknande. Andra smutstyper<br />

fram hinken, skurpulvret, såpan och mjukas upp av vatten och blir lättare<br />

rotborsten.<br />

att gnugga bort.<br />

För att verkligen få bort smutsen<br />

Till torr och lös smuts är det a ltid viktigt att få bort vattnet<br />

behövs inget vatten som smutsen finns löst i. Annars<br />

Sopborste och dammsugare kan i torkar vattnet och smutsen blir kvar.<br />

många sammanhang klara jobbet Och det gä ler oavsett om man<br />

helt utan vatten e ler kemikalier. tvättar golvet med maskin, mopp<br />

Förutsättningen är att smutsen ligger eller torkduk. Att som Pippi Långstrump<br />

hä la ut vatten på golvet och<br />

löst på golvet. Damm, hårstrån, sand,<br />

torra smulor och hudflagor åker med. sedan åka skridskor på rotborstar<br />

I många fa l är det allt som behövs. sprider smutsen, men den blir kvar<br />

Den sortens smuts brukar ka las på golvet. Vi måste suga e ler torka<br />

partikulär smuts, för att det handlar upp a lt vatten, med den smuts vattnet<br />

kunde ta hand om. Ändå har vi<br />

om lösa partiklar. Mer kletig smuts<br />

som kanske består av fett, olja, socker kvar den smuts som inte löser sig i<br />

vatten – olja, fett,<br />

finns kvar i köket<br />

på badrumsgolvet<br />

Fet smuts<br />

kräver rengö<br />

Den feta smutsen<br />

med lösningsmed<br />

pentin, T-sprit e l<br />

sådant som inte<br />

arbeta med, och<br />

en meta lverkstad<br />

Då är det bätt<br />

sen med en tensid<br />

löser inte smuts<br />

mer små innesl<br />

smuts och omge<br />

kyler som trivs i<br />

smutsen bort av<br />

gera kemiskt. Så<br />

tensiderna tvål, s<br />

shampo med fler<br />

rena utan tvål<br />

lax. Ta lrikar o<br />

rena av bara k<br />

hår blir inte ren<br />

samma vis är d<br />

artad smuts p<br />

mormorsmor f<br />

miskt utbildad<br />

Kemikalief<br />

gör inte ren<br />

Om man fick<br />

hänsyn ti l vete<br />

Jag har öppet visat vad jag anser<br />

om Z - vatten och om ultrarent<br />

vatten, ibland kanske i en alltför<br />

provocerande form. Det är naturligt<br />

att Pierre Crambé på PT<br />

Professional, som säljer Z - vatten,<br />

inte håller med. Allt är dock inte<br />

så som Pierre framställer saken.<br />

Egentligen ganska lite.<br />

Beskrivningen av Z - vatten som<br />

ett ”högeffektivt alkaliskt joniserat<br />

vatten ” kunde förkortas <strong>till</strong> bara<br />

”alkaliskt vatten”. Allt vatten<br />

innehåller joner och vanligt kranvatten<br />

är också högeffektivt.<br />

Det är rätt att jag många gånger<br />

rekommenderat, och fortsatt<br />

rekom menderar, användning av<br />

tensider för att utan kemisk reaktion<br />

rengöra från fet smuts. Till<br />

detta har jag också ofta föreslagit<br />

att lägga användning av golvvårdsvax,<br />

just för att vårda golv. Både<br />

tensider och vax ska användas<br />

sparsamt. Pierre Crambé varnar<br />

för att konspiratoriskt lagda skulle<br />

kunna tro att jag har en dold agenda.<br />

Det har jag. Den är att marknadsföring<br />

ska baseras på fakta.<br />

Det är riktigt att jag på ett olämpligt<br />

sätt kritiserade Z - vatten på en<br />

mässa och följdriktigt blev fockad<br />

från Städbranschen Sverige. Jag<br />

är helt enig med dem i deras<br />

beslut. Det hela berodde dock<br />

inte på att jag sagt något felaktigt<br />

utan på att jag nämnt namn på<br />

före tag och produkter och därmed<br />

talat mer sanning än vad som var<br />

lämpligt. På samma mässa fick<br />

publiken höra en asiatisk ”expert”<br />

beskriva Z - vatten på ett sätt som<br />

inte har mycket med verkligheten<br />

att göra.<br />

När det gäller funktionen av olika<br />

supervatten och hur man mäter<br />

den, finns det mycket att berätta.<br />

Att rengöra och tvätta med lut är<br />

en mer än 1 000 år gammal teknik.<br />

Lut reagerar med fett och har på<br />

så vis en rengörande effekt. För<br />

många hundra år sedan började<br />

man <strong>till</strong>verka tvål och såpa som<br />

rengör effektivt utan kemisk reaktion.<br />

Det var bättre eftersom stark<br />

lut även reagerar med huden och<br />

andra känsliga material.<br />

<strong>Golv</strong>leverantörerna, som vill<br />

låta golv leva länge, rekommenderar<br />

inte starkare lut än pH 8 – 9.<br />

För att inte vara för aggressivt<br />

behöver därför Z-vatten spädas<br />

3 000 – 30 000 gånger, från pH 12,5<br />

<strong>till</strong> pH 9. Då kanske man klarar<br />

hälsan, men blir det någon rengöring?<br />

Om man späder Z - vatten<br />

3 000 gånger kan den då svaga<br />

luten ta hand om 0,03 milligram<br />

fet smuts per liter. Det blir en<br />

homeo patisk kur, som en vanlig<br />

hälsobrunn kunde klarat lika bra.<br />

Det är ju så lite kaliumhydroxid<br />

i Z - vatten säger Pierre, bara 1,7<br />

gram per liter. Det är bra, för då är<br />

det inte så skadligt om man späder<br />

det 3 000 gånger. Kanske inte så<br />

effektivt heller. Jämför gärna med<br />

en bra mikrofibermopp laddad<br />

med vanligt kranvatten. Det är<br />

billigt och Z-vatten borde heller<br />

inte vara dyrt.<br />

På världsmarknaden kostar<br />

kalium hydroxid ungefär tio kronor<br />

kilot, det vill säga ett öre per gram.<br />

Om man som städföretag skulle<br />

köpa varan skulle det väl bli dyrare,<br />

men är det rimligt att betala 595<br />

kronor för 25 liter Z-vatten med<br />

26 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


.<br />

.<br />

?<br />

Hur är det med ”ultrarent vatten”?<br />

Med ”Z-vatten”?<br />

margarin och ägg sku le man naturligtvis vilja att golven<br />

liksom hudsalvan kunde hå las rena utan kemikalier.<br />

Helst utan vatten också. Och om<br />

man fick önska helt fritt, sku le det<br />

inte vara så dumt om golven kunde<br />

ringsmedel levereras rena och därefter aldrig<br />

kan man få bort behöva städas. Där är v inte ännu.<br />

el som bensin, terer<br />

TRI. Det är dock en bit på vägen. Med vatten ytter-<br />

Med dammsugning kommer vi<br />

är så trevligt att ligare en. Men ti l sist behövs ändå<br />

som passar bättre i små mängder av rengöringsmedel<br />

än i ett hem. och ibland också golvvårdande medel.<br />

re att angripa smuti<br />

vattnet. Tensider kaliefri städning. Det sku le spara<br />

Ändå lever drömmen om kemi-<br />

men de åstadkomutningar<br />

av olöslig på det. Kemikaliekänsliga personer<br />

pengar. Vattenmiljön sku le vinna<br />

r dessa med molevatten.<br />

På så vis lyfts mer, men också att man då får finna<br />

sku le trivas bättre. A lt detta stäm-<br />

vattnet utan att reafungerar<br />

de kända smuts blir kvar på golven. Tycker<br />

sig i att rester av fet och oljeartad<br />

åpa, diskmedel, håra.<br />

Händerna blir inte maskinstädning eller fuktmoppning<br />

man det är OK, så räcker det med<br />

när man har rensat med vatten.<br />

ch bestick blir inte<br />

a lt vatten. Och fett Kranvatten gör samma<br />

t av bara vatten. På nytta som ultrarent<br />

et med fet och oljeå<br />

golven. Det visste hindrat av vetenskapens trista fakta,<br />

Om man vi l drömma vidare, obe-<br />

ast hon inte var ke- sku le man kunna tänka sig ett<br />

special vatten som är kemikaliefritt<br />

men ändå gör rent. Det finns redan<br />

ri städning företag som marknadsför den här<br />

t<br />

drömmen, för en dröm är vad det är.<br />

önska fritt, utan at ta Det så ka lade ultrarena vattnet<br />

nskap och erfarenhet, som det handlar om har passerat ett FORTSÄTTNING på sid 22<br />

VANLIGT KRANVATTEN gö rent precis lika bra som så ka lat ultrarent<br />

va ten. Men varken kranva ten e ler ultrarent va ten klarar fet och kletig<br />

smuts, för det behövs ti lsats av någon typ av rengöringsmedel.<br />

#7 - 2021 | GOLV TILL TAK | 21<br />

MÅNGA GOLV städas<br />

med maskin. Är det<br />

ultrarent va ten i<br />

tanken blir golvet inte<br />

rent. Är det Z-vatten<br />

kan det bli skadat.<br />

Alla golv<strong>till</strong>verkare<br />

avråder<br />

från användning<br />

av medel<br />

som är mer<br />

alka liska än<br />

8 – 9 på pHskalan.<br />

Z-vatten har<br />

pH 12,5.<br />

jonbytarfilter som tar bort joner av det träffat golvet som ska städas. Det golvti lverkarnas rekommendationer<br />

kalcium, järn, mangan och annat. kan man se om man tar en titt på skulle man behöva späda Z-vatten<br />

Sådant vatten är bra ti l fönsterputsning<br />

eftersom det inte lämnar några tank. Är man nöjd med städresul-<br />

centiliter Z-vatten ti l 15 liter kran-<br />

vattnet i städmaskinen smutsvatten-<br />

3000 gånger – vilket innebär en halv<br />

saltrester efter sig. Men det är inte så tatet när man använder ultrarent vatten.<br />

att fönster blir bättre rengjorda med vatten blir man nöjd även med vanligt<br />

vatten, och då behöver man inget kaliefritt. Det köps på flaska e ler ti l-<br />

Z-vatten är a ltså långt ifrån kemi-<br />

ultrarent vatten. Om man bara kan<br />

skrapa undan vattendropparna efter jonfilter e ler inköpt avjoniserat verkas i ett aggregat som installeras i<br />

putsningen blir resultatet lika bra vatten. Argumentet att det ultrarena tvättstugan. Där sönderdelas kaliumkarbonat<br />

ti l koldioxid, som släpps<br />

med vanligt kranvatten. Med avjoniserat<br />

vatten slipper man skrapa. tighet, men det tas inte fram utan ut i luften, och kaliumhydroxid som<br />

vattnet är kemikaliefritt har sin rik-<br />

De som säljer system med ultrarent<br />

vatten vill gärna att folk inom måste regenereras med jämna me langatet<br />

krävs elektrisk energi. Processen<br />

kemikalier. Aggregatets jonbytarfilter blir <strong>till</strong> Z-vatten. För drift av aggre-<br />

städbranschen, och inom golvbranschen,<br />

ska tro att vattnet är särskilt annat saltsyra.<br />

innovativ teknik från Japan. Märkrum.<br />

Då används kemikalier, bland beskrivs i marknadsföringen som ny<br />

rengörande. Några mycket missvisande<br />

tester har gjorts där man Z-vatten är för aggressivt som klassisk elektrokemi i gymnaligt<br />

nog kan vi läsa om samma teknik<br />

använt bättre moppar för ultrarent Ett annat vatten, som fungerar på ett siets kemibok från tidigt 1960-tal.<br />

vatten, och sämre för vatten med helt annat sätt, är det som ka las Det är kanske inte vad man vi l höra<br />

rengöringsmedel. Resultaten har använts<br />

för att sälja ultrarent vatten och joner, utan istä let ti lfört kalium- kemikaliefria städteknik”.<br />

Z-vatten. Här har man inte tagit bort när man just investerat i ”framtidens<br />

aggregat för avjonisering.<br />

och hydroxidjoner. Ändå har man För att klokt hushå la med jordens<br />

Förhoppningsfulla miljövänner ibland försökt presentera Z-vatten resurser av material och energi är det<br />

med begränsad kemikunskap har som kemikaliefritt.<br />

angeläget att använda rengörande<br />

ibland valt att svälja betet. Att meriterade<br />

professorer och vetenskaps-<br />

och vanligt kranvatten har Z-vatten Men det är ändå så att hygienen kan<br />

Ti l ski lnad från ultrarent vatten och vårdande kemikalier med måtta.<br />

män avfärdar idén har inte a ltid en klart rengörande effekt. Z-vatten kräva rengöringskemikalier, i ansvarsfu<br />

la mängder. På samma sätt kan<br />

hjälpt. För en kemist stiger emellertid<br />

blodtrycket av de osakliga påstågerar<br />

kemiskt med fett och äggvite-<br />

vårdande kemikalier krävas för att<br />

är aggressivt mot fet smuts och reaenden<br />

ti l förmån för ultrarent vatten ämnen. Därför bör man handskas ett golv ska få ett långt liv. <strong>Golv</strong>vården<br />

som ibland framförs – ”små håligheter,<br />

så ka lade voids inne i vattnet”, ämnen och fett finns även i vår hud. göra golvet lätt att städa med mått-<br />

försiktigt med Z-vatten, för äggvite-<br />

har också den viktiga uppgiften att<br />

”upplösning av vätebindningar” …. Det är också synnerligen olämpligt<br />

att använda Z-vatten ti l att städa Vatten spelar här en viktig ro l, men<br />

lig insats av kemikalier och energi.<br />

Det är nonsens men det kan imponera<br />

på godtrogna miljövänner. golv. A la golvti lverkare avråder från kanske inte avjoniserat vatten eller<br />

Vatten är ju i viss mån rengörande användning av medel som är mer vatten i form av kalilut. ■<br />

och det är det ultrarena vattnet också. alka liska än 8 – 9 på pH-skalan.<br />

Dock är det inte längre ultrarent när Z-vatten har pH 12,5. För att följa<br />

ÖKADE MATERIAL PRISER<br />

TILL FÖLJD AV<br />

KONKURRENSBRIST?<br />

Konkurrensverket publicerade nyligen rapporten 2021:4 Konkurrensen<br />

i bygg materialindustrin där man hävdar att pris ökningarna<br />

på byggmaterial främst har nationella orsaker. En alltför begränsad<br />

verklighetsbild, anser <strong>Golv</strong>branschen och Byggmaterialindustrierna.<br />

22 | GOLV TILL TAK | #7 - 2021<br />

66 procent under gränsvärdet för<br />

vad som är hudirriterande. Magnus<br />

Rönnmark hävdar också att det<br />

höga pH - värdet i Z - Water innebär<br />

att det är dåligt för golv. Han har<br />

dock inte orkat ta reda på att vi<br />

rekommenderar att Z - Water späds<br />

<strong>till</strong> ett pH runt 9 för golvrengöring.<br />

Något som också innebär att<br />

mängden kaliumhydroxid i det<br />

närmaste är helt obefintlig.<br />

Magnus Rönnmark skriver<br />

vidare att vi har fel när vi kallar<br />

Z - Water för ”kemikaliefritt” eftersom<br />

allt består av kemikalier, så<br />

även Z - Water. Det stämmer<br />

såklart att Z - Water består av kemikalier,<br />

precis som vanligt kranvatten.<br />

Det vi menar när vi säger<br />

kemikaliefritt är att Z - Water inte<br />

innehåller kemikalier i så pass<br />

stora mängder att det skadar<br />

männi skors hälsa, eller miljön.<br />

Att använda ordet kemikaliefritt<br />

med den betydelsen är vi knappast<br />

ensamma om. Det är ett vedertaget<br />

sätt att formulera sig på och<br />

det blir därför mest ordmärkeri<br />

från Magnus Rönnmarks sida.<br />

Slutligen, Z - Water är enligt<br />

42,5 gram kaliumhydroxid? Mellan<br />

595 kronor och 43 öre går det att<br />

göra en bra affär. Det finns även<br />

förslag om att själv <strong>till</strong>verka<br />

Z - vatten i ett enkelt elektrolysaggregat<br />

utifrån soda. Sådant kan<br />

man slippa.<br />

Som framgår är jag fortsatt<br />

kritisk mot marknadsföringen av<br />

ultrarent vatten och Z - vatten.<br />

Jag har aldrig hört Pierre Crambé<br />

ge mig rätt i någon del av min<br />

kritik. Däremot har jag hört en<br />

säljare av ultrarent vatten säga:<br />

”Det är klart att du har rätt Magnus,<br />

men städerskorna blev så stolta<br />

över resultatet att vi inte kan<br />

berätta för dem att vanligt vatten<br />

hade gått lika bra”. Den säljaren<br />

ska få vara anonym. Han lärde<br />

mig betydelsen av placeboeffekt<br />

vid golvvård.<br />

många alldeles för bra för att vara<br />

sant. Utvecklingen går tack och<br />

lov framåt, även när det kommer<br />

<strong>till</strong> städning och rengöring. Saker<br />

upptäcks och uppfinns och därför<br />

existerar nu Z - Water. Det är ett<br />

helt revolutionerande rengöringsmedel<br />

som också går att använda<br />

<strong>till</strong> disk och tvätt, liksom inom<br />

indu strin.<br />

Z - Water är ett resultat av forskning<br />

och framsteg och det är en<br />

patenterad teknik och en patenterad<br />

framställningsprocess som<br />

ligger bakom dess unika rengörande<br />

egenskaper. Z - Water är<br />

lika bra som traditionella rengörings<br />

medel och ibland bättre.<br />

Samtidigt är det skonsamt mot<br />

både hälsan, miljön och klimatet.<br />

Z - Water är framtiden.<br />

Den som är intresserad av<br />

fakta och som vill veta mer om<br />

Z - Water är varmt välkommen att<br />

besöka z - water.se.<br />

Pierre Crambé<br />

VD PT Professional / Generalagent<br />

för Z - Water i Skandinavien<br />

En veckas avkoppling vid en trevlig<br />

hälsobrunn kan göra gott för<br />

hälsan. Det beror visserligen inte<br />

på brunnsvattnets mineral innehåll<br />

eller svaga radioaktivitet, men det<br />

fungerar. På samma sätt kan man<br />

med bra städredskap få golv rena<br />

med Z - vatten. Om man i hemlighet<br />

använder vanligt kranvatten kan<br />

man dock spara pengar och städa<br />

kemikaliefritt på riktigt. Effektiv<br />

städning och golvvård kräver dock<br />

golvvårdande kemikalier – alla sjukdomar<br />

botas inte när man dricker<br />

brunnsvatten.<br />

Magnus Rönnmark<br />

Civilingenjör, kemist<br />

Konkurrensverkets rapport 2021:4<br />

om konkurrensen i byggmaterialindustrin<br />

kom alldeles i slutet av<br />

förra året. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag<br />

att undersöka och<br />

kartlägga konkurrensen och prisutvecklingen<br />

för byggmaterial, då<br />

denna bidragit <strong>till</strong> kraftigt ökade<br />

byggkostnader.<br />

Ser inhemska orsaker<br />

Konkurrensverket menar att<br />

proble men beror på nationella<br />

marknadsförhållanden snarare än<br />

på omvärldsfaktorer och att framförallt<br />

följande faktorer påverkar<br />

konkurrensen:<br />

• Pandemin och den starka efterfrågan<br />

på byggmaterial samtidigt<br />

som fabriker tvingades<br />

stänga ned bidrog <strong>till</strong> en kraftig<br />

pris uppgång.<br />

• Låg produktivitet och låg kunskapsöverföring,<br />

låg målgruppsvariation<br />

och en volatil byggtakt<br />

med koppling <strong>till</strong> konjunkturen.<br />

• Eventuell felaktig prisstatistik<br />

som ligger <strong>till</strong> grund för index,<br />

och därmed en felaktig bild av<br />

kostnadsutvecklingen då statistiken<br />

baseras på inrapportering<br />

från marknads aktörer snarare<br />

än på faktisk transaktionsdata.<br />

• Hög marknadskoncentration<br />

för många materialslag och<br />

grossister.<br />

• Upphandlingsdokument som<br />

antingen är otydliga eller innehåller<br />

för dålig kravställning.<br />

Vald utvärderingsgrund och<br />

ersättningsmodell påverkar<br />

också. Eventuellt bör upphandling<br />

av material ske separat.<br />

• Lojalitets- och årsomsättningsrabatter<br />

som inte är transparenta.<br />

• ( Miljö )bedömningsföretag och<br />

-system eller andra krav på<br />

standarder, märkningar och<br />

certifieringar.<br />

Föreslår en rad åtgärder<br />

För att minska konkurrensproblemen<br />

och åstadkomma bättre<br />

fungerande marknader föreslår<br />

Konkurrensverket att:<br />

• Hanteringen av rabatter, ersätt-<br />

ningsvillkor och indexreglerade<br />

avtal förändras<br />

• Upphandlingar utformas på ett<br />

sätt som främjar konkurrens<br />

• Attitydförhållanden och arbetssätt<br />

kring standardisering av<br />

bostadsbyggande förändras<br />

• Konkurrensverket får nya verktyg<br />

att utöva konkurrens<strong>till</strong>syn<br />

• Fortsatt utredning görs bland<br />

annat avseende utformning av<br />

upphandlingsdokument, kostnadsindex<br />

och miljöbedömningssystem<br />

Alltför snävt fokus<br />

<strong>Golv</strong>branschen, GBR, har tagit del<br />

av slutsatserna och <strong>till</strong>sammans<br />

med Byggmaterialindustrierna<br />

framfört synpunkter <strong>till</strong> Konkurrensverket.<br />

Kort sammanfattat anser<br />

GBR att man i slutsatserna inte i<br />

<strong>till</strong>räcklig omfattning tagit hänsyn<br />

<strong>till</strong> andra omständigheter, utan<br />

enbart sett <strong>till</strong> en fungerande<br />

konkurrens. Byggbranschen är<br />

komplex och det är av vikt att<br />

faktorer såsom hållbarhetsarbete,<br />

felansvar och branschens juridiska<br />

regelverk, mindre företags möjlighet<br />

att delta i offentliga upphandlingar<br />

och kravställning i upphandlingsdokument<br />

samt konceptet<br />

”lojal och god kund” som resulterar<br />

i affärsmässiga rabatter och<br />

bonusar, också beaktas. ■<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 27


# GOLV & PLATT<br />

EDDIE EDIN COROVIC<br />

Hur hade ni gjort?<br />

<strong>2022</strong> - 01 - 13<br />

RICKIE SCHRÖDER FRISK<br />

Matta i taket, när kunden själv får välja.<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 23<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

422<br />

93<br />

URBAN ERIKSSON<br />

Måste får skryta lite. Vilket kanonspackel<br />

Lip 222 är, speciellt när man<br />

skopar! Stannar upp tidigt, snabbt in<br />

och skrapa.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

48<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 24<br />

FELIX NYSTRÖM<br />

Lite annat än storformat, fick tänka<br />

mer än en gång också.<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

241<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 24<br />

JONAS HULT<br />

Snickaren backar med pirran, och<br />

sätter dojan rätt ner i limkrukan.<br />

Vad är oddsen för det?<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

110<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 08<br />

PETER NORBERG<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 15<br />

Månbas Alpha anropar jorden.<br />

Källa: Facebook, <strong>Golv</strong>läggare utan gränser<br />

28<br />

EMMA ZENTHIO<br />

Är detta vanligt numera? Kunden<br />

menade på att det var lite old fashion<br />

och ... ja, detta är första gången jag<br />

satt denna stilen. Ska iallafall bli kul<br />

att se när allt är målat och monterat.<br />

En grön nyans ska väggarna ha.<br />

Det är inte jag som tätskiktat. Jag<br />

hade tätat fem centimeter ovanför<br />

kant om jag hade gjort det. Dock<br />

pratade jag med målaren angående<br />

just detta innan jag började för jag<br />

var inte helt hundra själv men han<br />

kontrade med att det gick att lösa.<br />

Kommer att nämna det för dem<br />

som ...<br />

Källa: Facebook, Plattsättare utan gränser<br />

81<br />

<strong>2022</strong> - 02 - 17<br />

28 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


FRÅGA<br />

JURISTEN<br />

På antalet juridiska ärenden som den senaste tiden kommit in <strong>till</strong> GBRs kansli kan man märka att samhället<br />

sakta men säkert börjar öppna upp igen. De juridiska ”byggreglerna” har inte ändrats, men verkar<br />

istället ha glömts bort av branschen. Månadens juridikspalt syftar därför <strong>till</strong> att repetera vissa grunder.<br />

Trevlig läsning!<br />

Ansvar för tekniska lösningar<br />

Vi har lämnat anbud på golvdelen i ett projekt<br />

för att uppföra lagerlokaler. I anbudsförfrågan<br />

angavs ”ABT 06 totalentreprenad”. Nu har vi<br />

upptäckt att beställaren i AF- delen angivit<br />

”Entreprenören ansvarar för samtliga tekniska<br />

lösningar, så även för dem av beställaren föreskrivna”.<br />

Under koden AFD.111 hänvisas <strong>till</strong><br />

kap 1 § 8 i ABT 06. Betyder det att vi har funktionsansvar<br />

även för konstruktionslösningar<br />

som vi själva inte har föreslagit?<br />

Mycket riktigt innebär denna skrivning ett<br />

avsteg från huvudregeln att det är den som<br />

föreskriver en teknisk lösning som också bär<br />

funktionsansvaret för lösningen, oavsett vilken<br />

entreprenadform som det avtalats om. Även<br />

när det avtalas om ABT 06 och totalentreprenad<br />

har entreprenören i regel endast utförandeansvar<br />

för av beställaren föreskrivna tekniska<br />

lösningar.<br />

I ert fall verkar avsteget från denna huvudregel<br />

ha angivits under rätt kod, AFD.111, och<br />

ändringen är därmed giltig – ni har funktionsansvar<br />

för samtliga tekniska lösningar. Observera<br />

att denna ändring innebär ett stort risktagande<br />

vad gäller eventuellt felansvar med<br />

<strong>till</strong>hörande kostnader, och är ett argument för<br />

högre ekonomisk ersättning.<br />

Fackmässighet<br />

När är ett utfört arbete fackmässigt?<br />

Fackmässighet har med ansvar för fel att<br />

göra. Ett fackmässigt utförande innebär att<br />

man som entreprenör tagit hänsyn <strong>till</strong> gällande<br />

lagar och föreskrifter, materialleverantörers<br />

monteringsanvisningar och branschriktlinjer.<br />

Man brukar tala om att den som utför en<br />

tjänst ska ha rätt kompetens och nödvändig<br />

utbildning och att arbetsresultatet ska vara<br />

såsom det normalt kan förväntas av en kunnig<br />

och seriös yrkesperson. Fokus ligger på funktion<br />

snarare än på estetik. Detta innebär dock<br />

inte att det endast är en yrkesverksam hantverkare<br />

som kan uppnå fackmässighet.<br />

Underrättelseskyldighet<br />

Vi har ett avtal med en riksbyggare att lägga<br />

golv i nya kontorslokaler. Redan när vi skulle<br />

lämna anbud på jobbet tyckte vi att vissa av<br />

byggarens handlingar var motstridiga eller<br />

direkt felaktiga. Vi sade aldrig något i anbudsskedet<br />

utan tänkte att vi tar det som en ÄTA.<br />

Var det okej eller borde vi ha nämnt oklarheterna<br />

innan vi skrev på kontraktet? AB 04<br />

gäller.<br />

Nej, ni behövde inte underrätta beställaren<br />

om bristerna i upphandlingsdokumenten<br />

under anbudsskedet. Efter kontraktsskrivning<br />

och under entreprenadtiden är läget dock ett<br />

annat. Enligt kap 2 § 9 i AB 04 är ni skyldiga<br />

att underrätta er beställare om brister ni har<br />

upptäckt. Utebliven underrättelse kan leda <strong>till</strong><br />

att ni blir skadeståndsskyldiga för den eventuella<br />

skada som ni orsakar beställaren genom<br />

att inte underrätta. Observera att denna underrättelseskyldighet<br />

endast gäller för det man<br />

har upptäckt, och inte innebär att man har en<br />

generell undersökningsplikt.<br />

Garantier<br />

Vad innebär garantiansvar?<br />

Garantiansvar har man som entreprenör om<br />

man utfärdat en garanti för viss tid avseende<br />

ett utfört arbete. Antingen har garantin formen<br />

av en utfästelse eller så har parterna genom<br />

avtal kommit överens om en garanti, <strong>till</strong> exempel<br />

via AB 04. Garantin är en försäkran om<br />

att visst utfört arbete ska fungera under hela<br />

garanti tiden. I praktiken innebär det att entreprenören<br />

är ansvarig för de fel som framträder<br />

under den tid som garantin omfattar – den så<br />

kallade garantitiden. Skulle det bli tvist om fel<br />

under denna tid faller det på entreprenören<br />

att bevisa att denne inte är ansvarig, det vill<br />

säga bevisbördan ligger på entreprenören.<br />

Oavsett om man utfäst eller avtalat om en<br />

garanti, gäller parallellt en ansvarstid under tio<br />

år efter entreprenadens godkännande. Under<br />

ansvarstiden, efter garantitiden, ligger bevisbördan<br />

istället på beställaren att bevisa ansvar<br />

för fel.<br />

Rätt att avhjälpa<br />

Har man som entreprenör rätt att få avhjälpa<br />

skador i en ( kommersiell ) entreprenad?<br />

För skador som uppkommer redan under<br />

entreprenadtiden, det vill säga innan entreprenaden<br />

är godkänd och avlämnad, ansvarar<br />

entreprenören. Det innebär att entreprenören<br />

ska avhjälpa skadan genom att återställa den<br />

skadade delen <strong>till</strong> kontraktsenligt skick, möjligen<br />

genom sin försäkring.<br />

När det gäller en skada som istället uppkommer<br />

efter entreprenadtiden finns det en<br />

bestämmelse i kap 5 § 8 som säger att om<br />

entreprenören är ansvarig för ett fel, så är<br />

denne också ansvarig för skador på grund<br />

av detta fel. Till skillnad från vad som gäller<br />

under entre prenadtiden innebär ansvaret för<br />

skadan en skyldighet att betala skadestånd<br />

<strong>till</strong> beställaren motsvarande kostnaden för att<br />

reparera skadan. Entreprenören har alltså<br />

ingen rätt eller skyldig het att avhjälpa skadan,<br />

även om man naturligtvis kan komma överens<br />

om detta. Vad gäller själva felet har entreprenören<br />

dock såväl en rätt som en skyldighet att<br />

avhjälpa, detta enligt kap 5 § 17 i AB 04.<br />

Maximiliane Keller<br />

maxi@golvbranschen.se<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 29


EVENTS<br />

AV GOLVINTRESSE<br />

med den planering som gäller vid tidningens<br />

tryckning<br />

FRÅGA GVK<br />

Har du frågor som rör regelverk för våtrum? Frågor om godkända konstruktionslösningar,<br />

tätskiktsprodukter eller något annat? Ställ din fråga <strong>till</strong> oss så ska vi<br />

låta våra experter svara. Skriv ned din fråga och mejla <strong>till</strong> info@gvk.se.<br />

Är det någon skillnad mellan kraven på fönster och på fönsterdörr i branschreglerna?<br />

I Säkra Våtrum 2021:1 står bland annat under<br />

8.10.2 Rekommendationer:<br />

Det rekommenderas att fönstrets underkant<br />

placeras minst 150 mm över golv.<br />

Detta är en rekommendation och avser<br />

endast fönster. En fönsterdörr betraktas som<br />

dörr och de krav som gäller för dörr ska följas,<br />

bland annat följande som står under 5.9.1 Krav:<br />

Vilka kurs<strong>till</strong>fällen har GVK som är<br />

öppna för kursanmälan?<br />

GVKs behörighetskurser Behörighet Arbetsledare,<br />

Behörighet Plast och Behörighet Tätskikt<br />

under keramik kommer från och med maj<br />

att återgå <strong>till</strong> att genomföras som fysiska kurser.<br />

Sista onlinekursen hålls 16 mars.<br />

Inplanerade kurs<strong>till</strong>fällen<br />

Behörighet Arbetsledare<br />

16 mars Online<br />

24 maj Stockholm / Arlanda<br />

Plattsättare: Behörighet Tätskikt under keramik<br />

16 mars Online<br />

5 maj Stockholm / Årsta<br />

12 maj Umeå<br />

31 maj Stockholm / Årsta<br />

Mattläggare: Behörighet Plast<br />

16 mars Online<br />

3 maj Stockholm / Årsta<br />

6 maj Göteborg<br />

11 maj Umeå<br />

30 maj Stockholm / Årsta<br />

Det kan även <strong>till</strong>komma fler kurser. För mer<br />

information och anmälan, gå in på gvk.se.<br />

Tröskel eller motsvarande ska monteras i liv<br />

med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent<br />

( foglöst ) uppvik av tätskikt.<br />

Det finns inget krav på tröskel i ett våtrum,<br />

men om tröskel saknas ska fuktkänsligt material<br />

vid dörröppning skyddas och golvbrunnens<br />

fläns ligga minst 20 mm under tätskiktets uppvik<br />

/ översta punkt vid dörröppningen.<br />

Behöver du eller någon kollega<br />

hjälp att komma igång med<br />

<strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll?<br />

Vill du ha en genomgång för att komma<br />

igång och börja använda <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll?<br />

Hör av dig <strong>till</strong> jon @ gvk.se, eller<br />

ring 08 -7023099.<br />

Det bästa är om ni har <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> dator<br />

eller laptop och vi kan göra en skärmdelning,<br />

vi skickar en länk. Om ni inte har<br />

möjlighet <strong>till</strong> det, så kan vi ha en kortare<br />

genomgång över telefon.<br />

En genomgång utgår i första hand från<br />

dina behov, frågor och eventuella önskemål,<br />

men omfattar normalt:<br />

• Skapande av projekt, Våtrumsanmälan,<br />

Förkontroll – avvikelse, Egenkontroll<br />

och Våtrumsintyg<br />

• Tips & trix<br />

• Vanliga frågor och svar<br />

NORDBYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

26 – 29 april<br />

YRKES-SM<br />

Med bland annat golvläggning<br />

10 – 12 maj<br />

Växjö<br />

DOMOTEX TURKEY<br />

14 – 17 maj<br />

Gaziantep<br />

DOMOTEX ASIA<br />

25 – 27 maj<br />

Shanghai<br />

SALONE DEL MOBILE / MILANO DESIGN<br />

WEEK<br />

Milanomässan<br />

7 – 12 juni<br />

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT<br />

FAIR<br />

Stockholmsmässan<br />

6 – 9 september<br />

FASTIGHETSMÄSSAN SYD<br />

Malmömässan<br />

14 – 15 september<br />

CERSAIE<br />

26 – 30 september<br />

Bologna<br />

BO & BYGG<br />

Stockholmsmässan<br />

13 – 16 oktober<br />

DOMOTEX<br />

12 – 15 januari 2023<br />

Hannover<br />

EUROSHOP<br />

26 februari – 2 mars 2023<br />

Düsseldorf<br />

ANNONSÖRER<br />

I DETTA NUMMER<br />

Amtico International AB<br />

Ardex AB<br />

Baseco AB<br />

Bostik AB<br />

Duri Svenska AB<br />

Flex Scandinavia AB<br />

Forbo Flooring AB<br />

<strong>Golv</strong>branschens Riksorganisation, GBR<br />

GVK, AB Svensk Våtrumskontroll<br />

Purus AB<br />

SGD, Sveriges <strong>Golv</strong>distributörer AB<br />

Sika Sverige AB<br />

Tarkett AB<br />

Uzin Utz AG<br />

Weber / Saint-Gobain Sweden AB<br />

Just nu!<br />

x2<br />

Alla gåvor<br />

dubblas.<br />

123 129 50 21<br />

Människor i Ukraina flyr för sina liv.<br />

De behöver akut nödhjälp.<br />

Swisha idag!<br />

Jon Herrdahl<br />

jon@gvk.se<br />

30 | GOLV TILL TAK | <strong>#2</strong> - <strong>2022</strong>


STABIL MARKNAD<br />

UNDER PANDEMIÅREN<br />

<strong>Golv</strong>branschen tar varje år, <strong>till</strong>sammans med notarius publicus, fram statistik över i Sverige sålt<br />

golvmaterial och vissa golvrelaterade produkter. På så sätt kan man följa marknadens utveckling<br />

och förändringar i marknadsandelar mellan olika typer av golv.<br />

Nu är statistiken för 2021 klar. Den visar att följsäljningen av golv legat mycket stabilt under<br />

pandemiåren 2020 och 2021.<br />

Försäljning av golv 2018 – 2021 ( miljoner kvadratmeter )<br />

BÄST I JANUARI OCH FEBRUARI!<br />

Bäst på att samla in plastspill för återvinning<br />

under januari – februari var:<br />

Miljöhallen <strong>Golv</strong> i Jönköping – 3 894 kilo<br />

Aros <strong>Golv</strong> & Platt – 2501 kilo<br />

Sandéns <strong>Golv</strong> i Ängelholm – 2 371 kilo<br />

NOAK <strong>Golv</strong> – 2 192 kilo<br />

JKS <strong>Golv</strong> i Växjö – 1 883 kilo<br />

PRENUMERERA!<br />

En årsprenumeration<br />

på <strong>Golv</strong> <strong>till</strong> <strong>Tak</strong> kostar<br />

bara 380:- (exkl moms)<br />

och då får du åtta välmatade<br />

och intressanta<br />

nummer av tidningen.<br />

Gå in på golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

och beställ idag!<br />

2018 2019 2020 2021<br />

Plastgolv 6,5 6,5 6,3 6,3<br />

Linoleumgolv 2,1 2,1 1,9 1,8<br />

Trägolv 9,1 9,0 9,1 9,3<br />

Laminatgolv 3,9 3,7 4,0 3,8<br />

Textila golv 3,6 3,3 3,2 3,3<br />

Övriga golv 0,4 0,4 0,3 0,3<br />

Totalt 25,6 25,0 24,7 24,8<br />

Försäljning av fäst- och fogmassa samt golvavjämning 2018 – 2021 ( tusen ton )<br />

2018 2019 2020 2021<br />

Fäst och fog 37,1 34,5 31,4 30,6<br />

<strong>Golv</strong>avjämning 323 322 307 316<br />

Källa: <strong>Golv</strong>branschens Statistikgrupp<br />

Sammanställningen visar den bedömda totalvolymen inom respektive produktgrupp<br />

och grundar sig på inrapporterad försäljningsstatistik.<br />

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL<br />

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm<br />

Tel 08-702 3090<br />

www.gvk.se E-post info@gvk.se<br />

VD: Johan Aspelin<br />

Teknik: Jon Herrdahl<br />

Frida Johansson<br />

Andreas Svensson<br />

Kurser/adm: Elin Forsman<br />

08-702 3099<br />

08-702 3093<br />

08-702 3092<br />

08-702 3091<br />

GOLVBRANSCHENS<br />

RIKSORGANISATION, GBR<br />

GBR Service AB – GBR Förlags AB<br />

HEMSIDOR:<br />

golvbranschen.se<br />

golv<strong>till</strong>tak.nu<br />

POSTADRESS: Folkungagatan 122<br />

116 30 Stockholm<br />

TELEFON: 08-702 30 90<br />

FAX: 08-643 98 11<br />

E-POST: info@golvbranschen.se<br />

VD:<br />

EKONOMI:<br />

JURIDIK:<br />

Johan Aspelin<br />

Mats Tingstam<br />

Joanna Nordström (föräldraledig)<br />

Maximiliane Keller (vikarie)<br />

TEKNIK/MILJÖ: Jenny Adnerfall (föräldraledig)<br />

Edvard Lodin (vikarie)<br />

Patrik Nordahl<br />

ADM TIDNING: Carola Lennström<br />

UTB/INDEX: Malin Bergström<br />

GOLVBRANSCHENS RIKSORGANISATION, GBR<br />

Ordf Lars Melin<br />

<strong>Golv</strong> & Vägg i Mora AB<br />

Tel: 0250 -131 55<br />

GOLVENTREPRENADFÖRETAGARNAS<br />

FÖRENING, GFF<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

GOLVLEVERANTÖRERNAS FÖRENING, GLF<br />

Ordf Björn Törnquist<br />

Welin & Co AB<br />

Tel: 08 - 544 104 41<br />

REGIONALA FÖRENINGAR<br />

GBR NN<br />

GBR SN<br />

GBR ÖST<br />

GBR MITT<br />

GBR VÄST<br />

GBR SYD<br />

Ordf Joakim Nilsson<br />

LKB Måleri & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0920 - 23 07 65<br />

Ordf Daniel Hägg<br />

Jannes <strong>Golv</strong> i Hudiksvall AB<br />

Tel: 0650 -177 60<br />

Ordf Ronnie Österberg<br />

Metodgolv i Stockholm AB<br />

Tel: 070 - 631 89 11<br />

Ordf Martin Andreasson<br />

Örebro Parkett & <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 070 - 689 69 91<br />

Ordf Arne Lidman<br />

Assmundsons <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 031- 69 10 30<br />

Ordf Per Andersson<br />

Ljungby <strong>Golv</strong> AB<br />

Tel: 0372-153 60<br />

<strong>#2</strong> - <strong>2022</strong> | GOLV TILL TAK | 31


Skicka branschstandardiserade<br />

kvalitetsdokument och<br />

våtrumsintyg<br />

Tjänsten som gör livet tryggare för både kund och<br />

entreprenörer i golv- och badrumsbranschen.<br />

Använd <strong>Golv</strong>- & Våtrumskontroll direkt i<br />

webbläsaren på din dator eller i din telefon. Du<br />

loggar in med samma inloggningsuppgifter som<br />

<strong>till</strong> GVKs KvalitetsApp eller GBRs <strong>Golv</strong>kontroll.<br />

Läs mer om tjänsten på www.gvkontroll.se eller<br />

kontakta <strong>Golv</strong>branschen, GBR eller GVK för mer<br />

information.<br />

Spar tid & pengar<br />

Logga in på www.gvkontroll.se<br />

Gratis för GVK-auktoriserade företag och för företag som är<br />

anslutna <strong>till</strong> <strong>Golv</strong>branschen, GBR.


POSTTIDNING B<br />

Utgivare:<br />

GBR Förlags AB<br />

Folkungagatan 122<br />

116 30 STOCKHOLM<br />

BEGRÄNSAD<br />

EFTERSÄNDNING<br />

Vid definitiv eftersändning återsänds<br />

försändelsen med nya adressen på<br />

baksidan ( ej adressidan )<br />

ATTACHED TO YOUR WORLD<br />

MARKNADENS<br />

DYRASTE GOLVLIM<br />

FÖR MJUKA MATTOR?<br />

Testa själv så förstår du varför!<br />

EXCEPTIONELL KRAFT OCH UNIK MÅNG-<br />

SIDIGHET FÖR ALLA TYPER AV MATTOR<br />

Bostik STIX A800 PREMIUM är ett högpresterande golvoch<br />

vägglim utöver det vanliga. I nära sam arbete med<br />

golvläggare och golv<strong>till</strong>verkare har Bostik utvecklat ett<br />

lim som tack vare sin mångsidighet och höga limstyrka<br />

underlättar varje golvläggares vardag. Vare sig du lägger<br />

golv i kommersiella lokaler, sporthallar eller privata hem,<br />

ger STIX A800 PREMIUM hållfasthet ända in i framtiden.<br />

STARKT INITIALT KLIBB<br />

SNABB HÅLLFASTHETSTILLVÄXT<br />

MILJÖANPASSAT & LÅGEMITTERANDE<br />

Läs mer på www.bostik.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!