31.03.2022 Views

Tidningen Cykling 1 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CRITICAL MASS<br />

HEDVIG LARSSON<br />

TAR BILARNAS PLATS<br />

LEDARE<br />

TRAFIKVERKET<br />

BEHÖVER STEPPA UPP<br />

CYKELAKTIVISM<br />

CYKELDEMONSTRATION<br />

28 MAJ<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 1-<strong>2022</strong><br />

Cykeln som<br />

politiskt verktyg


Besök en återförsäljare och<br />

provcykla en Ecoride idag.<br />

ecoride.se


INNEHÅLL<br />

05<br />

NYHETER<br />

Fler säkra<br />

cykelvägar<br />

08<br />

CYKELAKTIVISM<br />

En mångfald<br />

av metoder<br />

10<br />

INITIATIV<br />

Cykeldemonstration 28/5 och<br />

aktuella cykelsatsningar<br />

14<br />

SVENSKA CYKELÄVENTYR<br />

12 semestertips<br />

från hela landet.<br />

18<br />

CYKELTURISTVECKAN<br />

12<br />

CRITICAL MASS<br />

Cyklar tar<br />

bilarnas plats<br />

22<br />

DEBATT<br />

”Använd cykeln i<br />

kampen för ett bättre<br />

samhälle”<br />

I april för 30 år sedan flydde jag och mamma från kriget<br />

i Bosnien och Hercegovina. Hon packade hastigt en liten<br />

väska och vi lämnade hela vårt liv bakom oss. Kriget på<br />

Balkan splittrade vår och andras familjer för alltid.<br />

Nu är det krig i Europa, igen. En vidrig och oprovocerad<br />

attack från en oberäknelig despot. FN-chefen Antonio<br />

Guterres sa den 28 februari att ”vårt beroende av fossila<br />

bränslen gör den globala ekonomin och energisäkerheten<br />

sårbara för geopolitiska chocker och kriser”. Rysslands<br />

invasion av Ukraina hänger ihop med Europas beroende<br />

av olja och gas. Hela 40 procent av Europas gas kommer<br />

från Ryssland. Vårt fossila beroende ger näring åt<br />

auktoritära regimer.<br />

Men varför inte ta tillfället i akt och satsa på hållbar<br />

mobilitet? Regeringens kortsiktiga svar på skenande drivmedelspriser<br />

stavas ekonomisk ersättning till alla bilägare<br />

och sänkt drivmedelsskatt. Vissa är så klart beroende av<br />

bilen för att få ihop tillvaron. En grön omställning måste<br />

ske rättvist och med hänsyn för de mest utsatta, med<br />

eller utan bil. Men regeringens kortsiktiga agerande och<br />

fantasilösa frånvaro av åtgärder för omställning till ett<br />

fossilfritt samhälle är häpnadsväckande.<br />

I september är det val. Mot bakgrund av klimatkrisen,<br />

den ekologiska krisen och de pågående humanitära<br />

katastroferna krävs att vi ”ökar takten i övergången till<br />

förnybar energi”, som Guterres säger.<br />

Vi som är vuxna idag måste visa våra folkvalda att vi<br />

vill ha hållbar omställning NU.<br />

I det här numret av <strong>Cykling</strong> ges exempel på hur cykeln<br />

kan användas som politiskt verktyg för en grönare,<br />

friskare och säkrare värld. Använd cykeln i kampen för ett<br />

bättre samhälle och bli aktiv i cykelrörelsen!<br />

Med kärlek och omtanke till alla som drabbas av krig och<br />

väpnade konflikter.<br />

Tatjana Boric-Persson, chefredaktör<br />

Äntligen i<br />

Ulricehamn<br />

Forskare: Riskabelt låta marknaden<br />

utforma mobilitetstjänster<br />

3


LEDARE<br />

Nu är vår solidaritet och<br />

medmänsklighet helt avgörande<br />

ära medlemmar, vi på Cykelfrämjandet<br />

är förskräckta över Rysslands invasion av<br />

Ukraina, det oprovocerade kriget och våldet<br />

mot oskyldiga. Våra tankar går till dem<br />

som flyr, till familjer som splittras och till alla som<br />

mister sina hem och nära och kära. Nu är vår solidaritet<br />

och medmänsklighet helt avgörande.<br />

Som om inte detta och andra krig vore nog. Nyligen<br />

kom IPCC ut med en ny rapport. FN:s generalsekreterare<br />

Antonio Guterres beskriver rapporten som en<br />

”atlas över mänskligt lidandet”. Ska vi klara Parisavtalets<br />

1,5-gradersmål måste klimatutsläppen ner med 45<br />

procent till 2030, för att sedan vara nere på netto noll<br />

2050. Men ländernas nuvarande åtaganden leder till<br />

en ökning av utsläppen med 14 procent under 20-talet.<br />

”Det betyder katastrof” enligt Guterres.<br />

Hur vi transporterar oss har stor betydelse för vårt<br />

klimat. I Sverige utgör våra transporter en tredjedel<br />

av våra totala utsläpp, huvuddelen kommer från<br />

personbilar och tunga fordon. Samtidigt är varannan<br />

bilresa i Sverige kortare än fem kilometer. Många bilresor<br />

sker av gammal vana, inte av behov. Och både<br />

den befintliga och planerade infrastrukturen prioriterar<br />

bilen. Det måste ändras! Våra väghållare har<br />

en väldigt viktig roll i att bygga för hållbar mobilitet.<br />

Nyligen har flera remissinstanser, även Cykelfrämjandet,<br />

lämnat synpunkter på Trafikverkets<br />

nationella plan för åren <strong>2022</strong>–2033. Kritiken är massiv,<br />

precis som den var för Trafikverkets inriktningsunderlag<br />

steget innan. Fokus i den nationella planen<br />

ligger nämligen inte på hållbar mobilitet utan<br />

på en fortsatt ökad biltrafik. Detta går inte ihop med<br />

tydliggörandet i början av direktivet där det står att<br />

”Klimatmålen ska nås och klimatmålen är en central<br />

utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen”.<br />

Hur ska klimatmålen nås när resultatet<br />

av Trafikverkets planförslag ligger på en ynka<br />

promilles utsläppsminskning år 2040? Svensk <strong>Cykling</strong><br />

skriver överst i sitt remissvar av plan förslaget:<br />

”Trafikverket prioriterar inte klimatmålet”. Vi på<br />

Cykelfrämjandet instämmer helt!<br />

I direktivet för den nationella planen framgår att<br />

Trafikverket har 799 miljarder till sitt förfogande. Det<br />

är drygt en miljard i veckan från <strong>2022</strong> till 2033. Under<br />

de tolv år som planen gäller för kommer alltså Trafikverket<br />

att spendera drygt en miljard i veckan på<br />

infrastruktur och ändå bara landa på en promilles<br />

minskning av utsläppen till år 2040. Borde vi inte<br />

få mer hållbar mobilitet för pengarna än så? Om vi<br />

lägger IPCC:s senaste rapport och Trafikverkets nationella<br />

plan bredvid varandra är det svårt att tro att de är<br />

skrivna under samma årtionde, eller ens århundrade.<br />

IPCC gör väldigt tydligt att vi är i ett klimatnödläge.<br />

Att våra transporter har en viktig del i detta vet vi.<br />

Ändå fortsätter Trafikverket att planera och bygga för<br />

”Trafikverket behöver komma in i<br />

matchen och stå längst fram när vi<br />

bygger hållbara samhällen!”<br />

bil. Trafikverket behöver komma in i matchen och stå<br />

längst fram när vi bygger hållbara samhällen! Även<br />

kommuner och regioner behöver på riktigt prioritera<br />

andra färdmedel än bil. Under tiden vi jobbar för hållbar<br />

omställning hoppas vi på fred i Ukraina och den<br />

värld som vi alla lever i.<br />

Per Hasselberg och Marie Pellas,<br />

ordförande resp. vice ordförande i Cykelfrämjandet<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!<br />

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver<br />

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer<br />

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring<br />

när du cyklar, liksom fyra nummer av<br />

vår finfina medlemstidning <strong>Cykling</strong>. Medlemskapet<br />

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga<br />

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).<br />

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp<br />

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen<br />

redan är medlem kostar det bara 75 kr per<br />

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka<br />

en valfri summa.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Hedvig Larsson fotograferad av<br />

André de Loisted<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

Debattartiklar och insändare välkomnas, men<br />

arvoderas inte och kan redigeras.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online på<br />

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den<br />

som medverkar i tidningen med text eller bild<br />

anses medge detta inom arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Höga priser ger bränsle<br />

till en grön omställning<br />

Cykelcentrum visar att många enkelt kan ställa om till cykling<br />

i vardagen nu när drivmedelspriserna stiger. 70 procent<br />

av alla boende i Region Stockholm har 30 minuter eller<br />

mindre med cykel till jobbet. Motsvarande siffra för Region<br />

Skåne är 50 procent och för Västra Götaland 37 procent.<br />

Beräkningar visar att 111 000 personer som kör bil i Stockholm<br />

skulle kunna cykla till arbetet på under 15 minuter.<br />

Effekten skulle innebära minskad exponeringen för luftföroreningar<br />

och därmed spara 449 levnadsår per år i regionen.<br />

Läs mer på cykelcentrum.vti.se (publicerat <strong>2022</strong>-03-16)<br />

Cykel +<br />

kollektivtrafik = sant<br />

Kombinationen av cykel och kollektivtrafik bidrar till ett mer<br />

hållbart och hälsosamt samhälle. Det visar en litteratursammanställning<br />

från K2 – Sveriges nationella centrum för forskning<br />

och utbildning om kollektivtrafik. Studien omfattar<br />

internationell forskning och ska vara till hjälp för transportplanerare<br />

i Sverige. Resultatet visar att fördelarna är störst<br />

i förorter med ett cykelvänligt avstånd till kollektivtrafiken.<br />

Goda parkeringsmöjligheter för cyklar ökar villigheten att<br />

cykla till kollektivtrafikstationer. Det här sättet att resa kan<br />

konkurrera med bilen både prismässigt och i avseende på<br />

hastighet och tillgänglighet.<br />

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ZIPFORCE<br />

Så gör du om en vanlig cykel<br />

till elcykel på 30 minuter<br />

Idén är enkel: att revolutionera elcyklandet genom att göra om en<br />

vanlig cykel till en elcykel med en portabel motor.<br />

– Vi vill ta fram en enkel livsstilsprodukt som bidrar till en hälsosam livsstil,<br />

bättre användande av jordens resurser och mindre klimatpåverkan,<br />

säger Måns Bengtsson, grundare av det svenska företaget Zipforce.<br />

Vad är Zipforce?<br />

Zipforce är en portabel elmotor som lanserades 2020. Produkten är<br />

patenterad och utvecklad av grundaren Måns Bengtsson och produceras<br />

i Småland. Målet är att tillverka alla komponenter i Sverige, inklusive<br />

batteri, motor och kretskort.<br />

Hur monteras elmotorn på en vanlig cykel?<br />

Zipforce kan monteras på både fram- och bakhjulet. Bakhjulet är lite<br />

svårare då stänkskärm och pakethållaren kan vara i vägen, men det går.<br />

När fästet är på plats fäster du den portabla elmotorn på några klick.<br />

Vilka är fördelarna med en portabel elmotor?<br />

Med Zipforce behöver vi inte tillverka nya cyklar. Genom kreativt<br />

återbruk elektrifierar vi de cyklar som redan finns. Det minskar våra<br />

koldioxidutsläpp enormt. Sen är det väldigt prisvärt. Dessutom är det<br />

smidigt att flytta motorn mellan olika cyklar med hjälp av extra fästen.<br />

På så vis kan flera dela på en enda elmotor.<br />

Hur snabbt laddas batteriet?<br />

Det tar cirka 4 timmar att ladda upp batteriet och ett fulladdat batteri<br />

räcker till 40 kilometer i ett normalt tempo och med full assistans<br />

från motorn. Det unika med Zipforce är att batterierna laddas under<br />

cykelturen, vid inbromsningar. Med hjälp av en app kan maxhastigheten<br />

begränsas.<br />

Billigare att laga cykeln<br />

För att få fler att laga saker istället för att köpa nytt föreslår<br />

regeringen ytterligare sänkning av mervärdesskatten. Det<br />

omfattar reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.<br />

Förslaget är att sänka skatten från 12 till 6 procent.<br />

FAKTA OM ZIPFORCE<br />

• Maxhastighet 25 km/tim<br />

• Laddningstid 30 min–4 timmar<br />

• Räckvidd 3–6 mil beroende på hur mycket assistans som önskas<br />

• Batteri 250 W<br />

• Vikt 2,7 kg<br />

• Kan monteras på fram- eller bakhjulet<br />

• Med extra fästen kan den användas på olika cyklar<br />

• Följer EU-direktiv för elcyklar<br />

• Hållbart val – du behöver inte köpa en ny elcykel Zipforce.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 5


NYHETER<br />

Hur kan den nya<br />

vägsäkerhets lagen göra<br />

cyklingen säkrare?<br />

Från den 1 februari <strong>2022</strong> gäller en uppdaterad<br />

vägsäkerhetslag så att även<br />

vissa cykelvägar omfattas.<br />

– Inte tillräckligt, men ett viktigt<br />

första steg för säkrare cykelvägar,<br />

menar Erik Stigell, engagerad i<br />

trafiksäkerhetsfrågor.<br />

en ursprungliga vägsäkerhetslagen<br />

infördes 2010 och handlar<br />

om att skapa säker infrastruktur.<br />

Tillsammans med säkra fordon<br />

och säkra trafikanter är dessa tre delar i<br />

ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och<br />

bidrar till Nollvisionen. Fram tills nu har<br />

lagen bara omfattat våra TEN-T-vägnätet,<br />

alltså i princip de flesta av våra Europavägar.<br />

Det har inte funnits några krav på<br />

att cykelvägar ska vara säkra. Men det ska<br />

bli ändring på nu, i alla fall delvis.<br />

Från den 1 februari <strong>2022</strong> började den<br />

nya vägsäkerhetslagen (2010:1362) att<br />

gälla. Nu omfattas 400 mil med nationella<br />

stamvägar och alla motorvägar ingår.<br />

Cykelvägar utgör däremot en bråkdel<br />

av dessa vägar. Cykelvägar i tätort, som<br />

flest cyklar på, omfattas inte av den nya<br />

vägsäkerhetslagen.<br />

– Andra vägar inklusive cykelbanor i<br />

tätort utelämnades när vägsäkerhetslagen<br />

infördes då det skulle innebära stora<br />

svårbedömda kostnader för väghållarna.<br />

Det låg också i strid med regeringens<br />

ambition att minska regelbördan, säger<br />

Karin Edvardsson på Transportstyrelsen.<br />

I förarbetena till 2010 års lag sägs följande:<br />

”Därmed inte sagt att trafiksäkerheten<br />

värderas lägre på vägar och gator som inte<br />

ingår i TEN-T-vägnätet. Regeringens trafiksäkerhetsambition<br />

är tvärtom långtgående<br />

och omfattande. Regeringen avser därför<br />

att noga följa och låta utvärdera resultatet<br />

av lagens tillämpning på föreslagen nivå, i<br />

vilket ingår att bilda sig en tydligare uppfattning<br />

om vilka kostnader en utvidgning<br />

Cykelvägar i tätort, som flest cyklar på, omfattas inte av den nya vägsäkerhetslagen<br />

skulle innebära för de som har att bära dem.<br />

Regeringen avser således att återkomma i<br />

frågan.” (prop. 2009/10:230 s 23).<br />

– Såvitt vi känner till har någon sådan<br />

uppföljning eller utvärdering inte kommit<br />

till stånd. Inom ramen för utredningen i<br />

samband med genomförandet av det nya<br />

ändringsdirektivet har man inte närmare<br />

övervägt att utöka lagens tillämpningsområde,<br />

berättar Jonas Malmstig från<br />

Transportstyrelsen.<br />

Erik Stigell, som är engagerad i trafiksäkerhetsfrågor<br />

och har forskat om cykling<br />

och hälsa, anser att Sverige hade kunnat<br />

besluta att även cykelvägar i städer skulle<br />

omfattas av säkerhetskraven.<br />

– Den nya vägsäkerhetslagen får istället<br />

ses som ett första steg som på sikt kan leda<br />

till att fler cykelvägar bli säkrare.<br />

Det är första gången som det finns en<br />

juridiskt fastslagen lägsta nivå för trafiksäkerhet<br />

för en cyklist, i alla fall för den<br />

som cyklar på de statliga vägarna. Det ligger<br />

på Transportstyrelsen att säkerställa<br />

att väghållarna följer den nya lagen.<br />

– Jag tror att det här innebär att anmälningar<br />

om farliga utformningar av<br />

stamvägarna för cyklister tas på<br />

större allvar, säger Erik Stigell<br />

och menar att det finns potential<br />

i att utöka säkerhetslagen så<br />

att den även inkluderar regionala cykelvägar<br />

och huvudleder.<br />

– Nu finns det en möjlighet att ställa<br />

krav på att fler cykelvägar ska bli säkra.<br />

Politiker bör utöka vägsäkerhetslagen så<br />

att den omfattar alla cykelvägar. Det vore<br />

verkligen en fin 25 års present från Sverige<br />

till Nollvisionen!<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Stötta Ukraina och<br />

minska fossilberoendet<br />

Europeiska Cyklistförbundet (ECF), som Cykelfrämjandet<br />

ingår i, har medlemmar både i Ukraina och Ryssland.<br />

Kievs Cyklistförbund har nyligen publicerat ett öppet<br />

brev med en uppmaning om stöd från alla vänner och<br />

partners runt om i världen. Läs hela brevet på Cykelfrämjandets<br />

hemsida och sprid budskapet för att stötta<br />

Ukrainas befolkning!<br />

– <strong>Cykling</strong> bidrar till att minska vårt beroende av rysk<br />

olja och gas, vilket gör det möjligt för oss att direkt<br />

motsätta oss Rysslands aggression genom att påskynda<br />

cykelutvecklingen i hela Europa, säger Henk Swarttouw,<br />

ordförande i ECF och medlem i Cykelfrämjandet.<br />

Gekko fx HP Velotechnik<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

EU-parlamentet är en<br />

cykelvänlig arbetsplats<br />

Parlamentet är den första institutionen inom EU att<br />

få utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats, eller Cycle<br />

Friendly Employer Certification som den heter. Så vad<br />

har parlamentet gjort för att förtjäna en utmärkelse på<br />

bronsnivå? Alla anställda får gratis cykelservice varje<br />

månad – cykeln blir fixad inom ett dygn och under tiden<br />

finns lånecyklar att tillgå. Vidare erbjuder parlamentet<br />

laddstationer för elcyklar, säkra parkeringsplatser – även<br />

för lådcyklar, liksom möjlighet för anställda att duscha,<br />

byta om och förvara kläder i ventilerade skåp. Dessutom<br />

finns 50 vanliga cyklar och 35 elcyklar att låna för tjänsteresor.<br />

Detta har resulterat i att 17 procent av de anställda<br />

cyklar till jobbet jämfört med snittet i Bryssel som ligger<br />

på 4 procent. Inspirerande! Cykelvänliga arbetsvillkor<br />

lönar sig och på köpet ger en friskare personal.<br />

Bryssels innerstad<br />

blir bilfri<br />

Förra året infördes en hastighetsbegränsning på 30 km/h<br />

inom centrala Bryssel, något som har lett till en rad<br />

positiva effekter, bland annat 50 procent färre dödliga<br />

trafikolyckor, ökad cykling och resande med kollektivtrafik.<br />

Nästa steg blir att göra om centrala Bryssel till en<br />

lågtrafikerad zon från 16 augusti. Den nya cirkulationsplanen<br />

prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik med<br />

syfte att skapa en bättre stadsmiljö. Förhoppningen är att<br />

se en fortsatt positiv utveckling ifråga om hållbart resande<br />

och säkerhet.<br />

GRÖNHÖGENS<br />

STUGBY Södra Öland<br />

Våra 10 mysiga stugor<br />

är uppvärmda och med<br />

alla bekvämligheter.<br />

De ligger i samhället<br />

Grönhögen på<br />

Södra Öland.<br />

Stugorna har 3–5<br />

bäddar på 26 m 2<br />

och är utrustade<br />

för självhushåll.<br />

Ring eller mejla och<br />

boka redan nu!<br />

För mer information och bokning:<br />

www.gronhogensstugby.se<br />

070-387 62 62 · info@gronhogensstugby.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 7


CYKELAKTIVISM<br />

Cykelaktivismen lever och frodas både i Sverige och i världen. Nu får den<br />

dessutom extra skjuts av klimatfrågan.<br />

– <strong>Cykling</strong>en har fått allt större utrymme i samhällsdebatten de senaste åren,<br />

säger Dag Balkmar vid Örebros Universitet. Text: Elisabet Wahl<br />

Cykelaktivist,<br />

javisst!<br />

ler och fler pratar om cykling<br />

samtidigt som det sker<br />

många olika typer av manifestationer<br />

och envist påverkansarbete.<br />

Ungefär så kan man sammanfatta<br />

läget för cykelaktivismen<br />

enligt Dag Balkmar som är docent och<br />

lektor i genusvetenskap vid Örebro<br />

Universitet.<br />

Även om cykling berör många<br />

människor finns det inte mycket forskning<br />

om nutida cykelaktivism i Sverige<br />

och han är en av få som undersökt hur<br />

den svenska cykelaktivismen ser ut.<br />

– Vi har den mer etablerade delen<br />

som till exempel Svensk <strong>Cykling</strong> och<br />

Cykelfrämjandet. De påverkar kommuner<br />

och politiker. Det är också<br />

vanligt att de lyfter den positiva delen<br />

med cykling och pratar om cykling<br />

som rekreation.<br />

Sedan finns det också en nyare<br />

inriktning. Den är mer löst organiserad<br />

och mer informell. Ett sådant<br />

exempel är Ghostbikes där aktivister<br />

snabbt blir nedplockade. Så har det<br />

varit vid Slussen i Stockholm till<br />

exempel. Det som gör den här typen av<br />

aktivism lite speciell är inte bara tillvägagångssättet,<br />

utan också budskapet.<br />

– Man vill visa hur sårbara cyklister<br />

är. Man konstruerar egentligen cyklisterna<br />

precis tvärtom jämfört med<br />

Cykelfrämjandet som lyfter de positiva<br />

aspekterna med att cykla i städerna.<br />

En annan intressant del av cykelrörelsen<br />

är de som lyfter upp cyklisternas<br />

vardag. Det finns många forum<br />

och Facebook-grupper där erfarenheter<br />

delas och man pratar om halka,<br />

vägbyggen och andra saker som kan<br />

försvåra för cyklister. Det blir ett sätt<br />

att visa upp brister i infrastrukturen<br />

och på den vägen påverka politikerna.<br />

Ett sådant exempel är Cykelmaffian.<br />

– De skapade videos på YouTube<br />

för att visa hur det var att cykla i<br />

Stockholm. De här filmklippen visade<br />

konkreta exempel på att det görs för<br />

lite från stadens sida. Man tryckte<br />

Samtidigt kan de radikala driva jobbiga frågor<br />

och rakt ut säga att ”<strong>Cykling</strong> är inte säkert, det<br />

är för jävligt där ute! Vad tänker ni göra åt det?”<br />

placerar ut vitmålade cyklar på ställen<br />

där cyklister dödats eller skadats svårt.<br />

– Ghostbikes dök upp i början av<br />

00-talet i USA, men finns också i Sverige.<br />

De här minnesmärkena i vitt är<br />

ett rätt kraftfullt statement.<br />

De vita cyklarna har inte varit så<br />

synliga i Sverige eftersom de ofta<br />

också upp klistermärken med texten<br />

”Parkering i cykelbanan förbjuden”<br />

som kunde sättas på bilar som stod på<br />

cykelbanorna.<br />

Genom åren har det också vuxit<br />

fram mötesplatser och grupper – både<br />

i Sverige och internationellt – som i sig<br />

kanske inte alltid ses som aktivism,<br />

men genom att bara finnas ökar möjligheterna<br />

att få fler att cykla.<br />

– Jag skulle säga att fler och fler utövar<br />

sitt cykelmedborgarskap ihop med<br />

andra. Det är lådcykelträffar, cykelkök<br />

och andra saker. Ju fler som talar utifrån<br />

en cykelposition, desto mer lyfter<br />

man cyklingen och sänker trösklarna<br />

för andra.<br />

Många av de aktiviteter som genomförs<br />

i Sverige sker i storstäderna och<br />

kommer ursprungligen från USA och<br />

England. Den stora utmaningen handlar<br />

om att få fart på landsbygden igen,<br />

där cyklingen faktiskt minskar. Frågan<br />

är hur man ska kunna leva på landet<br />

utan att vara bilberoende.<br />

– Kollektivtrafik är en del av lösningen,<br />

men det måste också bli tryggare<br />

att cykla. Jag tror att det finns en<br />

del mentala spärrar, man pratar ibland<br />

om att det finns en baksätesgeneration<br />

av barn som blir runtskjutsade. Den<br />

frågan är ännu svårare att lösa på landsbygden<br />

med de avstånd som finns.<br />

Framöver tror Dag Balkmar att<br />

cykel rörelsen är på väg att bli en del<br />

av klimat rörelsen. Men han tror också<br />

att det är viktigt att inte bara stirra sig<br />

blind på en typ av aktivism, utan alla<br />

delar behövs.<br />

– Det gäller att skapa bredd. Det är<br />

lättare att bli inbjuden i politiska sammanhang<br />

och driva opinion om man är<br />

etablerad och organiserad. Samtidigt<br />

kan de radikala driva jobbiga frågor och<br />

rakt ut säga att ”<strong>Cykling</strong> är inte säkert,<br />

det är för jävligt där ute! Vad tänker ni<br />

göra åt det?” och den vinkeln kan de<br />

etablerade inte ha riktigt lika lätt.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


CYKELAKTIVISM<br />

Ghostbike vid Slussen i Stockholm.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 9<br />

FOTO: CYKLISTBLOGGEN.SE


INITIATIV<br />

Cykelvänliga<br />

initiativ<br />

1. Ellådcykelpool<br />

LINKÖPING Nu öppnar en ellådcykelpool i stadsdelen Ebbepark i Linköping.<br />

Cykelpoolen, som består av fyra lådcyklar, kan nyttjas flera tider på dygnet -<br />

dagtid av företag och kommunala verksamheter i området och övrig tid av de<br />

boende. Bakom satsningen ligger flera företag med det gemensamma målet<br />

att skapa en mobilitetslösning som ska få fler att välja cykeln.<br />

3<br />

2. Vikcyklar och<br />

kollektivtrafik<br />

ska ersätta bilen<br />

4<br />

ÖREBRO LÄN/SÖRMLAND Resans<br />

första och sista sträcka kan vara en<br />

utmaning för den som pendlar med<br />

kollektivtrafik. Om hållplatsen ligger för<br />

långt från hemmet är det många som<br />

drar sig för att promenera. Samtidigt<br />

upplever bilpendlare ofta att de har ont<br />

om tid för både träning och avkoppling.<br />

Därför erbjuder nu projektet Fossilfritt<br />

2030 – Rensa resan tillsammans med<br />

Länstrafiken i Örebro och Sörmlandstrafiken<br />

en möjlighet till kombinationspendling.<br />

I vår kan 40 utvalda bilpendlare<br />

i Örebro län samt 15 bilpendlare i<br />

Sörmland testa kollektivtrafik i kombination<br />

med vikcykel helt gratis.<br />

Läs mer på projektetfossilfritt2030.se/vikcykel<br />

5 6<br />

2<br />

1<br />

7 8<br />

3. Stålfarfar Challenge <strong>2022</strong><br />

HELA LANDET Hur många motordrivna transportmil kan du ersätta genom<br />

ta dig fram för egen maskin? Jonas Nyman och Oskar Schönning vill utmana<br />

oss att ersätta så många motordrivna transporter som möjligt med muskeldrivna<br />

under <strong>2022</strong>. Duon, som även står bakom Instagramkontot Klimatsmart<br />

träning, vill på det här sättet hylla Gustaf ”Stålfarfar” Håkansson, 66 år gammal<br />

cyklade han säkert 400 mil sommaren 1951. Håkansson nekades att delta<br />

i Sverigeloppet men bestämde för att köra ändå. Han cyklade dag och natt och<br />

kom först ner i mål i Ystad.<br />

Utmaningen pågår hela året och det går bra att haka på när som helst. Läs<br />

mer på stalfarfar.wordpress.com eller i Facebookgruppen ”Vi som kör Stålfarfar<br />

Challenge <strong>2022</strong>”.<br />

instagram.com/klimatsmart_traning<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


INITIATIV<br />

4. Vintertrampet <strong>2022</strong><br />

GÄVLE Vintertrampet är Gävle kommuns stadsorientering<br />

på cykel. Vinter trampet uppmärksammar vintercyklingens<br />

dag den 11 februari och pågick i år mellan 11 februari–11 mars.<br />

Utmaningen gick ut på att deltagaren cyklade till de numrerade<br />

platserna på kartan och kopplade ihop plats med bild.<br />

gavle.se/evenemang/vintertrampet-i-gavle<br />

FOTO: MARTIN GUTSCH<br />

5. Cykelparad 5 juni<br />

HELSINGBORG Helsingborgs stad bjuder in stora som små,<br />

unga som gamla för att tillsammans bilda Helsingborgs längsta<br />

cykelparad! Ta fram din enhjuling, cykel, sparkcykel, trehjuling,<br />

elcykel, ja vilken cykel som helst och slå rekord under<br />

en riktig folkfest. Paraden cyklar genom centrum under<br />

stadsmässan H22 som pågår under sex veckor i sommar.<br />

6. Cykla är kul!<br />

HELSINGBORG Miljöverkstaden är Helsingborgs satsning<br />

på att stödja skolornas miljöundervisning. Nu har Miljöverkstaden<br />

utvecklat projektet ”Cykla är kul” som riktar sig<br />

till årskurs 3 och innefattar rörelse, hälsa, klimat och miljö.<br />

Målet är att lära eleverna om trafik och säkerhet, främja<br />

motion och hälsa och få föräldrarna att bli mer medvetna om<br />

hållbart resande.<br />

miljoverkstaden.helsingborg.se<br />

7. Cyklandeombud<br />

STOCKHOLM Jon Jogensjö startade Cyklande ombud för<br />

sex år sen. Tanken var att samla alla som brinner för cykelinfrastruktur<br />

på ett ställe. Det skulle bli enkelt att engagera sig<br />

cykelpolitiskt. Idag finns färdiga kanaler och guider som gör<br />

det smidigt att påverka cykelpolitiskt i Stockholm. Cyklandeombud<br />

fortsätter även att lägga upp korta videoklipp där fel<br />

och brister med cykelvägar lyfts, gärna med en direkt hälsning<br />

till ansvariga politiker.<br />

cyklandeombud.se<br />

8. Demonstration 28 maj<br />

med Cykelfrämjandet<br />

STOCKHOLM Det är Cykelfrämjandets Storstockholmskrets<br />

som står bakom initiativet till en cykeldemonstration i Stockholm<br />

den 28 maj.<br />

– Syftet med cykeldemonstrationen att visa på behovet av<br />

genare förbindelser och mer yta för cyklister. Tanken är att cykeldemonstrationen<br />

ska inleda FN:s miljömöte i Stockholm som äger<br />

rum den 2–3 juni, berättar Martin Gelinder, ledamot i Storstockholmskretsens<br />

styrelse.<br />

FN:s miljömöte Stockholm+50 uppmärksammar att det är 50 år<br />

sedan FN:s första miljökonferens ägde rum i Stockholm. Samtidigt<br />

vill man visa på behovet av att öka takten i omställningen mot<br />

hållbara och gröna samhällen.<br />

– Planen är att vi ska är cykla på vägar som normalt inte är tillgängliga<br />

för cyklister. Det pågår en dialog med polisen om lämplig<br />

sträcka utifrån trafiksäkerhet och förutsättningar att stänga av för<br />

biltrafik, berättar Martin.<br />

Alla cyklister från hela landet är välkomna att ansluta det stora<br />

cyklande demonstrationståget, även barn. Det enda kravet är att<br />

man cyklar.<br />

– Ta gärna med skyltar och plakat med cykeltema, men lämna<br />

andra politiska budskap hemma. Alla ska känna sig inkluderade,<br />

säger Martin och avslutar: Vi ses på gatorna! Joina cykelrörelsen!<br />

Information kring tid och plats publiceras bland annat via facebook.com/<br />

CykelframjandetStorstockholm.<br />

Det går också bra att maila till storstockholm@cykelframjandet.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 11


CYKELAKTIVISM<br />

När cyklar tar<br />

över gatorna<br />

Ett sätt att förbättra cyklingens villkor är att börja ta plats. Så det är precis vad<br />

Critical Mass gör genom cykelmanifestationer.<br />

– Vi vill uppmärksamma hur mycket utrymme bilar och bilvägar tar, säger<br />

Hedvig Larsson som är aktiv i Malmös version av Critical Mass och ledamot i<br />

Cykelfrämjandets riksstyrelse. Text: Elisabet Wahl<br />

dén är enkel, men det är kanske just därför<br />

den funkar så bra: För att visa hur lite samhället<br />

är anpassat efter cyklister så anordnar Critical<br />

Mass i Malmö gemensamma cykelturer i<br />

stor grupp. Man samlas sista fredagen varje månad<br />

och ger sig av tillsammans. Varje gång kommer det<br />

mellan 30 och 60 personer – allt från miljöengagerade<br />

cykelaktivister till folk på sportigare cyklar.<br />

En gång dök det också upp ett gäng 12-åringar på<br />

mountainbikes.<br />

– Vi brukar träffas på Möllan och så cyklar vi<br />

i ungefär en timme, ofta med musik i högtalare.<br />

Innan pratar vi igenom vilket håll vi ska åka och<br />

ungefärlig färdväg, berättar Hedvig Larsson.<br />

Vad är främsta målet?<br />

– Vi vill uppmärksamma hur mycket utrymme bilar<br />

och bilvägar tar och hur det leder till att människor<br />

inte kan röra sig fritt. Det blir tydligt när vi som<br />

cyklister tar den plats bilarna brukar ta.<br />

”Vi behöver både politik<br />

och aktivism. Aktivism kan<br />

möjliggöra att politik kan<br />

genomföras”<br />

Rent praktiskt går det till så att gruppen cyklar i<br />

en fil på vägen. Man svänger av regelbundet så man<br />

inte är på en och samma väg hela tiden och om det<br />

skulle komma en ambulans eller en polis lämnar<br />

man självklart plats.<br />

– Det brukar vara blandade reaktioner. Det är<br />

mest positivt från dem som går och cyklar, men en<br />

del bilister blir arga och upprörda. Vi försöker kommunicera<br />

lugnt och säga att vi snart ska svänga åt<br />

det hållet eller att de kan svänga på ett visst sätt för<br />

att komma förbi oss.<br />

Har det hänt några olyckor?<br />

– Nej, men det har varit en del arga röster och lite<br />

pekade fingrar. Men vi är noga med att säga att man<br />

är med på egen risk och vi ser till att det alltid finns<br />

vana cyklister längst bak. Det brukar vara några<br />

lådcyklar där.<br />

Critical Mass i Malmö är en del i en större global<br />

rörelse som finns i många länder. Precis som så<br />

många andra av dagens nya rörelser har de ingen<br />

styrelse och inga formella stadgar. Vill man köra på<br />

sin egen ort så är det bara att sätta igång.<br />

– Vi brukar fixa ett Facebook-evenemang och se<br />

till att vi är några med erfarenhet som är med. Jag<br />

vet att man på en del ställen inte ens har det så,<br />

men jag tror inte det skulle dyka upp så många om<br />

vi inte spred det på det här viset.<br />

Hedvig Larsson berättar att det är svårt att mäta<br />

vad hon och de andra i Critical Mass har åstadkommit.<br />

Hon ser det som en del i en större process där<br />

målet är att få folk att stanna till och börja tänka på<br />

vem staden och gatorna egentligen är till för. Därför<br />

tror hon att den här typen av aktivism är nödvändig<br />

även om den inte tar fram konkreta politiska förslag.<br />

– Vi behöver både politik och aktivism. Aktivism<br />

kan möjliggöra att politik kan genomföras. Tänk<br />

om alla i hela Malmö började cykla, då skulle det<br />

bli väldigt bråttom med förändring.<br />

Om man vill starta Critical Mass<br />

där man bor, hur gör man då?<br />

– Man kan skriva till oss! Det här är ett härligt sätt<br />

att protestera. Någon timme innan kan man känna<br />

att det inte är så kul att ge sig ut om det småregnar,<br />

men så fort man kommer igång får man en bra<br />

känsla. Det är både fest och demonstration.<br />

HEDVIG<br />

LARSSON<br />

Ålder: 25<br />

Bor: Malmö<br />

Jobbar som:<br />

skolbibliotekarie<br />

Vad betyder<br />

cykeln för dig?<br />

Frihet, att man<br />

kan röra sig fritt<br />

i sin stad utan<br />

att påverka den<br />

negativt.<br />

12


FOTO: MARTIN GUTSCH<br />

FOTO: MARTIN GUTSCH<br />

Critical Mass i Stockholm i samband med<br />

COP26-upproret i november 2021.<br />

CRITICAL MASS<br />

Fenomenet att samla många cyklister<br />

för att göra stora utflykter har funnits<br />

länge, till exempel i början av 70-talet<br />

i Stockholm. I den nuvarande vågen<br />

anordnades den första manifestationen<br />

i september 1992 i San Francisco. Namnet<br />

Critical Mass uppstod kort därefter<br />

och två år senare hade rörelsen etablerats<br />

i London. I Sverige anordnas det<br />

CM ibland annat i Malmö, Göteborg<br />

och Stockholm. Oftast cyklar man sista<br />

fredagen i månaden, så även i Sverige.<br />

Malmö: Möllevångstorget kl 18.30<br />

facebook.com/CriticalMassMalmo<br />

Göteborg: Chalmers bibilotek kl 18<br />

facebook.com/CriticalMassGoteborg<br />

Stockholm: Medborgarplatsen kl 17.30<br />

facebook.com/CykelaktionSthlm


IKONEN<br />

Penselmålad<br />

lånecykel<br />

(av märket Rambler)<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson Foto: Björn Gustavsson, Peo Thisner och föreningen Alternativ Stad.<br />

”Cyklister i Storstockholm” var en löst sammansatt grupp aktivister<br />

som under tidigt 70-tal ordnade gruppcyklingar i City för<br />

att uppmärksamma och ställa krav på bättre villkor för cyklister.<br />

Man kallade samman till dessa via flygblad som man delade ut på<br />

cyklars pakethållare runtom i staden. Föreningen Alternativ Stad,<br />

där man enligt sägen tryckte dessa flygblad, var starkt kritiska<br />

mot den pågående Cityomläggningen där bilen fick plats i staden<br />

på människans bekostnad. Motståndet fick en kulmen i och med<br />

den så kallade Almstriden.<br />

Critical Mass – de internationella cykelmanifestationerna som<br />

startade runt år 2000 sägs ha tagit sin inspiration från dessa<br />

cykeldemonstrationer samt 80-talets fortsättning under namnet<br />

Cykelkedjan.<br />

1972 började Alternativ Stad samla in gåvocyklar för att<br />

låna ut inför sina manifestationer. Dessa renoverades upp och<br />

penselmålades vita med gröna detaljer och numrering. Man<br />

fick kvittera, utan legitimation, för att låna cykeln i ett dygn. De<br />

flesta kom tillbaka.<br />

PS. Som cykelhistoriker och samlare av veterancyklar råder jag<br />

bestämt från att penselmåla gamla kvalitetscyklar. I övrigt stöder<br />

jag dessa pionjärers insatser av hela mitt hjärta. DS.<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


LOBBYSKOLA<br />

HENKS 7 LOBBYTIPS<br />

Henk Swarttouw, ordförande i<br />

Europeiska Cyklistförbundet (ECF)<br />

och medlem i Cykel främjandet, har<br />

jobbat i över 30 år som diplomat och<br />

arbetar nu med cykellobbying på<br />

internationell nivå.<br />

1. Var positiv – var inte mot bilen, var<br />

för cykeln!<br />

2. Prata inte bara om cykling – det är<br />

tråkigt. Prata om hälsa, välmående,<br />

klimat, trivsamma städer och våra<br />

barns framtid.<br />

3. Bygg koalitioner med fotgängare,<br />

kollektivtrafikföretag, branschföreningar<br />

och näringslivet.<br />

4. Jobba på alla nivåer – cykling<br />

är lokalt, men finansiering och<br />

reglering bestäms ofta på regional,<br />

nationell eller europeisk nivå.<br />

5. Glöm inte den privata sektorn<br />

– företag har ett starkt intresse<br />

av mindre trängsel, livs kvalitet<br />

och anställda som är friska. Ofta<br />

känner de ett lika stort ansvar som<br />

myndigheterna.<br />

6. När du siktar in dig på en organisation,<br />

identifiera personer<br />

inom organisationen som har ett<br />

personligt intresse av cykling – de<br />

kommer att driva cykelfrågor<br />

inifrån.<br />

7. Dagens unga är morgondagens<br />

beslutsfattare – satsa därför på barn<br />

och ungas cykling. Om unga ges<br />

möjlighet att upptäcka cyklingens<br />

alla fördelar, kommer de att fortsätta<br />

cykla livet ut.<br />

Så får du<br />

politiker att<br />

satsa mer på<br />

cykling<br />

Det är valår och cykelfrågorna är viktigare än någonsin. Vill<br />

du också att politikerna ska göra mer för att öka cyklingen?<br />

Det är du inte ensam om. Cykel främjandets lokalkretsar<br />

jobbar med politisk påverkan på olika sätt. <strong>Cykling</strong> har pratat<br />

med Nicole Carpman, ordförande i Uppsalakretsen, om<br />

olika sätt att förbättra cyklingen lokalt. Text: Samuel Williams<br />

Hur jobbar ni i Uppsalakretsen<br />

med att påverka politiker och<br />

tjänstemän i kommunen?<br />

– Vi träffar politikerna i Uppsala kommuns<br />

cykelråd och skriver remissvar<br />

på kommunens och regionens planer,<br />

till exempel detaljplaner och handlingsplaner.<br />

Jag har också medverkat i<br />

ett tidningsreportage för att lyfta<br />

framgångarna av vårt lobbyarbete,<br />

säger Nicole Carpman.<br />

Har Uppsalakretsen någon<br />

strategi för sin lobbying?<br />

– Vi har velat opinionsbilda och påverka<br />

på många olika fronter. Skriva insändare<br />

i lokal tidningen, debatt artiklar<br />

på hemsidan och inlägg i sociala<br />

medier. Vi kommer också med egna<br />

förslag på förbättringar, till exempel<br />

saknade cykellänkar, placering av<br />

cykelparkeringar eller införande av<br />

zonindelning i staden för att få bort<br />

genomfartstrafiken.<br />

När har du känt att ert<br />

påverkans arbete haft effekt?<br />

– Jag gjorde en genomlysning av cykelbommar<br />

längs museijärnvägen i Uppsala<br />

som jag presenterade i Cykelrådet.<br />

Jag argumenterade för att bommarna<br />

ger svårframkomliga hinder för oss<br />

cyklister. Kommunen meddelande<br />

sedan att de tack vare mitt förslag ska<br />

bygga om flera av de fasta bommarna<br />

och byta dem mot fällbara för att öka<br />

framkomligheten. Det ska bli jättekul<br />

att få se resultatet!<br />

Har du upplevt en uppförsbacke i<br />

påverkansarbetet?<br />

– Att arbeta mot stora aktörer som kommunen,<br />

regionen och Trafikverket<br />

innebär långa väntetider och hinder.<br />

Det gäller då att fortsätta tro på det<br />

man gör, påminna sig om det man<br />

redan åstadkommit och ha tålamod.<br />

Vad är det roligaste med att<br />

jobba för förändring?<br />

– Att känna att jag faktiskt agerar för<br />

att cykling ska bli lättare och attraktivare.<br />

Jag tror starkt på cyklingens viktiga<br />

roll i omställningen till hållbara<br />

transporter och det är inspirerande<br />

att visa på cyklingens stora fördelar<br />

för både människan, staden och klimatet.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


CYKELFÖRMÅN<br />

Förmånscyklar<br />

– så<br />

funkar det<br />

Satsa på att bli en cykelvänlig skola!<br />

Cykelvänlig skola är en kostnadsfri<br />

digital plattform som stöttar skolor i<br />

sitt arbete mot att bli en cykelvänligare<br />

skola. Ni tar del av olika verktyg som<br />

bla innehåller skoluppgifter som är<br />

anpassade efter läroplanen med<br />

cykeln i fokus.<br />

Läs mer på cykelvanligskola.se<br />

<strong>2022</strong><br />

Från Vänern<br />

i söder till<br />

vildmarken<br />

i norr<br />

90 KM BILFRI ASFALT<br />

130 KM VILDMARK<br />

Fotograf: Øyvind Lund<br />

CYKLA<br />

I VÄRMLAND<br />

www.klaralvsbanan.se<br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

TA MED<br />

CYKELN PÅ<br />

BUSSEN<br />

13/6-14/8<br />

Regeringen vill att cykelpendlingen ska öka. I år<br />

infördes därför en skattelättnad som ska göra det<br />

billigare för den anställde med förmånscykel. Hur<br />

mycket billigare har det blivit? Hur gör man som<br />

anställd och hur funkar det för arbetsgivaren?<br />

Enkelt förklarat: en förmånscykel är när arbetsgivaren köper<br />

eller leasar en cykel som en anställd kan använda i tjänsten eller<br />

privat. Förmånscyklar kan vara vanliga trampcyklar och elcyklar,<br />

förutsatt att förmåns erbjudandet riktar sig till hela den<br />

stadigvarande personalen.<br />

<strong>Cykling</strong> pratade med Johanna Bengtsson, HR-specialist<br />

på Malmö Universitet, om hur de gjorde för att<br />

erbjuda förmånscyklar till sina anställda.<br />

Hur gjorde ni för att erbjuda<br />

förmånscyklar till era anställda?<br />

Vi gjorde en upphandling, eftersom vi är så pass stor verksamhet,<br />

och skrev sedan avtal med en av leverantörerna. Villkoren finns i<br />

avtalet, men vi har ändå behövt gå igenom processen mer detaljerat<br />

och löst frågetecken längs vägen.<br />

Hur gör en anställd som vill ha en förmånscykel?<br />

Leverantören skickar ut ett mail till samtliga tillsvidareanställda<br />

medarbetare med en länk till deras portal. Portalen är öppen under<br />

en bestämd tid sk. beställningsfönster. Där får de tillgång till det<br />

sortiment och tillbehör som erbjuds och kan lägga sin beställning.<br />

Hur mycket billigare har det blivit för den enskilde med<br />

förmånscykel?<br />

Leverantören går ut med att det blir 25–50% billigare jämfört med<br />

att köpa i butik.<br />

Vilka är fördelarna<br />

för arbets givaren att<br />

erbjuda förmånscykel?<br />

Vi vill vara en attraktiv<br />

arbetsgivare som främjar<br />

hälsosamma och hållbara<br />

beteenden. Vi hoppas<br />

på att cykeln kan ersätta<br />

bilen vid transporter<br />

både till och från arbetet<br />

samt förflyttningar under<br />

arbetsdagen.<br />

Från 1 januari <strong>2022</strong> finns en<br />

skattelättnad som innebär att en<br />

cykelförmån bara ska beskattas<br />

för den del av förmånen som<br />

överstiger 3000 kronor under<br />

ett beskattningsår. Fråga din<br />

arbetsgivare hur det funkar på din<br />

arbetsplats.<br />

Läs mer om cykelförmån på<br />

skatteverket.se.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 17


MEDLEM<br />

CYKELTURVECKAN<br />

3–8 JULI <strong>2022</strong><br />

Plats?<br />

Ulricehamn , en timme från Göteborg i<br />

hjärtat av Västsverige.<br />

För vem?<br />

Alla cyklister (rutinerade, nybörjare,<br />

barnfamiljer) är välkomna att delta hela<br />

eller delar av cykelturveckan.<br />

Pris?<br />

Medlem i Cykelfrämjandet 1 250 kr<br />

Ej medlem 1 700 kr (medlemskap i<br />

Cykelfrämjandet kostar 275 kr/år)<br />

Barn (upp till 16 år) 500 kr<br />

Bokning och information?<br />

Boka och håll dig uppdaterad på<br />

cykelframjandet.se/cykelturveckan<br />

Frågor?<br />

För frågor om cykelturveckan<br />

mailar du till vår medlemsservice:<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

FOTO: JONAS INGMAN<br />

Ett smakprov av<br />

Ulricehamn med omnejd<br />

Storslagen natur och fantastiska cykelleder – Ulricehamn har alla förut sättningar<br />

att erbjuda en cykelsemester i högsta klass. Boka in Cykelturveckan 3–8 juli <strong>2022</strong>,<br />

sommarens stora klimatsmarta semester för hela familjen. Det är Cykelfrämjandet<br />

som tillsammans med aktörer i Ulricehamn bjuder på en vecka full av cykelglädje,<br />

för alla cykelentusiaster och nybörjare, oavsett ålder.<br />

ör hundratals medlemmar<br />

i Cykelfrämjandet är Cykelturveckan<br />

sedan 1983 en stor<br />

höjdpunkt på året. Efter två år<br />

av pandemi och inställda arrangemang<br />

är det så äntligen dags för den efterlängtade<br />

cykelturveckan. Tidigare har<br />

evenemanget hållits bland annat i Kristianstad,<br />

Halmstad och Rättvik och i år<br />

är det alltså Ulricehamns tur.<br />

– Vi är väldigt glada att äntligen<br />

kunna presentera Ulricehamn som<br />

värdkommun för Cykelturveckan<br />

<strong>2022</strong>. Vi är övertygade om att det stora<br />

utbudet av kultur- och naturupplevelser<br />

i området, goda cykelförutsättningar<br />

och ett stort engagemang från<br />

kommunen kommer bidra till en stor<br />

upplevelse för alla deltagare, säger<br />

Isabella Thöger, verksamhetschef på<br />

Cykelfrämjandet.<br />

I Europa är cykelturism en miljardindustri<br />

och enligt en rapport från<br />

Tillväxtverket har intresset för cykelturismen<br />

ökat även i Sverige under de<br />

senaste åren.<br />

– Cykelturveckan är ett populärt<br />

arrangemang både för internationell<br />

och nationell publik. Vår målsättning<br />

är att även attrahera många deltagare<br />

från närområdet, i alla åldrar, säger<br />

Isabella Thöger.<br />

ETT SMAKPROV AV ULRICEHAMN<br />

OCH SJUHÄRADSBYGDEN<br />

Årets evenemang anordnas i samarbete<br />

med Näringsliv Ulricehamn,<br />

Ulricehamns kommun och aktörer i<br />

området och det kommer att erbjudas<br />

cykelrundor som ger kultur-, naturoch<br />

matupplevelser längs vägen. Staden<br />

har de senaste åren seglat upp<br />

som en populär cykeldestination med<br />

sina välbevarade kulturlandskap och<br />

medeltida sevärdheter. Från värdstadens<br />

sida är förväntningarna höga:<br />

– Det känns jättekul! Deltagarna<br />

kommer att få se och uppleva Ulrice-<br />

hamn med omnejd och den härliga<br />

natur vi har, de cykelleder som vi<br />

erbjuder och de fantastiska entreprenörer<br />

och besöksmål som finns i trakten,<br />

säger Helena Haglund, turistchef<br />

i Ulricehamns kommun.<br />

KLIMATSMART SEMESTER<br />

FÖR HELA FAMILJEN<br />

I takt med det ökade intresset för miljö<br />

och hälsa har cykelturism blivit allt<br />

populärare runt om i världen. Cykelturveckan<br />

ger därför en möjlighet att<br />

upptäcka och utforska Sverige på ett<br />

klimatsmart sätt. Evenemanget vänder<br />

sig till såväl barnfamiljer som kompisgäng<br />

och rutinerade cykelentusiaster.<br />

Deltagarna kan vara med hela veckan<br />

eller cykla enstaka dagar.<br />

Mer information om turerna och<br />

aktiviteterna under veckan hittar du<br />

på: www.vastsverige.com/ulricehamn/<br />

cykelturveckan-<strong>2022</strong>/<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 19


MEDLEM<br />

Årets vintercyklare:<br />

”Under milen – sällan bilen”<br />

Många deltog i Cykelfrämjandets vintercyklingsvecka<br />

7–13 februari. Syftet var att<br />

få fler att testa vintercykling. Som en del i<br />

utmaningen uppmanades deltagarna att<br />

uppge hur många timmars vintercykling<br />

det blev under veckan.<br />

Eivor Lindquist från Vetlanda hade<br />

cyklat längst i tid (och kanske även i<br />

avstånd) och utnämns därför till årets<br />

vintercyklare. Så här skriver Eivor efter<br />

vintercyklingsveckan: ”Jag cyklade alla<br />

dagar och det blev 12 timmars cykling<br />

under veckan. Jag cyklar varje dag året<br />

runt på min elcykel. Under 2020 blev det<br />

1000 mil och under förra året 820 mil. I<br />

år är jag uppe i 110 mil”. <strong>Cykling</strong> pratade<br />

med Eivor om hennes relation till cykeln.<br />

Grattis Eivor, du är årets vintercyklare!<br />

Har du alltid cyklat så här mycket?<br />

Jag började cykla för 25 år sedan. Genom<br />

åren har det blivit flera tusen mil. Jag har<br />

cyklat tre Vätternrundor, nio Tjejvättern<br />

och cykelsemestrat både i Sverige och<br />

utomlands. Ändå är det vardagscyklingen<br />

som jag uppskattar mest. När jag jobbade<br />

så cyklade jag i ur och skur, 25 kilometer<br />

tur och retur.<br />

Du cyklar fortfarande dagligen fast<br />

du inte jobbar längre. Berätta!<br />

Som pensionär sätter jag upp olika mål<br />

– jag är ju en väldigt målinriktad person.<br />

Årets mål är att cykla 20 kilometer per<br />

dag och hittills håller målsättningen.<br />

Elcyklen ger hjälp i uppförsbackar och gör<br />

cyklingen behagligare.<br />

Vad betyder cyklingen för dig?<br />

Det har liksom blivit ”ett gift”. Mitt måtto<br />

är och har hela tiden varit ”under milen –<br />

sällan bilen”.<br />

EIVOR LINDQVIST<br />

Ort: Vetlanda<br />

Medlem i Cykelfrämjandet: sedan<br />

ca 25 år. Utnämnd till hedersmedlem<br />

2013 för att ha varit med och byggt<br />

upp Vetlandakretsen från ett fåtal<br />

medlemmar till att som mest vara<br />

130–140 medlemmar. Var även en av<br />

initiativtagarna till att bilda en ny krets<br />

i Växjö.<br />

KALENDARIUM<br />

28 MAJ Cykeldemonstration i Stockholm<br />

3 JUNI Cykelns dag. Notera i kalendern.<br />

Mer information kommer under våren.<br />

14–17 JUNI ECF:s konferens i Ljubljana<br />

3–8 JULI Cykelturistveckan i Ulricehamn<br />

Stigcykling för<br />

unga med NPF<br />

Vi söker barn och unga med NPF<br />

som vill testa stigcykling. Och<br />

volontärer eller verksamheter<br />

som vi hjälpa till.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/stigcykling-forunga-med-npf<br />

och sprid gärna ordet #mtbnpfftw<br />

Vårens<br />

digitala<br />

cykelträffar<br />

24–25 AUG Cykelkonferens <strong>2022</strong> i Värnamo<br />

En gång i månaden ordnar Cykelfrämjandet en digital<br />

temakväll där vi lyfter olika cykelfrågor. Vad skulle du<br />

vilja att vi pratar om?<br />

Kom med förslag till redaktion@cykelfrämjandet.se<br />

6 APRIL Cykelpolitik – Rörelser, strategier och visioner i svensk cykelaktivism.<br />

Dag Balkman från Örebro universitet ger oss en inblick i sin<br />

forskning och olika former av cykelaktivism.<br />

11 MAJ Lobbyskola – Hur påverkar vi politiken i en mer cykelvänlig<br />

riktning? Lars Strömgren, Cykelfrämjandets f.d. ordförande och engagerad<br />

i hållbar mobilitet, berättar om olika påverkansmetoder.<br />

15 JUNI Cykelaktivism – Att klippa buskar och driva långsiktig cykelpolitik.<br />

Jon Jogensjö från Cyklandeombud berättar om olika metoder för<br />

skapa bättre lokal cykelinfrastruktur. Fler gäster väntas.<br />

Håll dig uppdaterad om nya teman och eventuella ändringar på cykelframjandet.se/<br />

digital-cykeltraff/<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

CYKELKÖK I NORRKÖPING<br />

Adress: Skepparegatan 50, Norrköping<br />

Öppet: Måndagar 17.30-20.30<br />

Vill du vet mer om hur det är att starta<br />

och driva ett cykelkök? Hör i så fall av<br />

dig till magnus.lagher@gmail.com.<br />

facebook.com/cykelkoknorrkoping<br />

Hallå där,<br />

Magnus<br />

Lagher!<br />

Berätta om cykelköket!<br />

Cykelköket i Norrköping startades av Cykelfrämjandets<br />

lokalkrets för snart 5 år sedan.<br />

Hit är alla välkomna! Bland våra besökare<br />

finns både de som vill lära sig att laga<br />

cykeln och folk som kan meka, men saknar<br />

yta och verktyg. Det är gratis att komma<br />

hit och det krävs inget medlemskap, även<br />

om vi såklart uppmanar folk att gå med i<br />

Cykelfrämjandet.<br />

Vad skiljer er från en vanlig<br />

cykelverkstad?<br />

Vi erbjuder kunskap, tre mekstationer med<br />

verktygslådor, en särskild arbetsbänk för<br />

att rikta hjul och en lådcykel som vi ibland<br />

står ute på stan med. Vi har också en del<br />

cyklar och cykeldelar som man kan jobba<br />

med, men vi är ingen cykelverkstad där<br />

man lämnar in cykeln och får den lagad.<br />

Hit kommer man för att meka själv, lära<br />

sig och att träffa andra, för det här är en<br />

mötesplats också.<br />

…cykelkock och<br />

ansvarig för Cykelköket<br />

i Norrköping.<br />

Hur drivs cykelköket?<br />

Vi är 13 volontärer eller ”cykelkockar” som<br />

vi kallar oss. Några av oss är inbitna cykelentusiaster,<br />

några drivs av att hjälpa andra och<br />

ytterligare några har gått från att vara besökare<br />

till att bli cykelkockar. Alla vi är volontärer<br />

och cykelköket får stöd av kommunen<br />

genom bland annat integrationsfonden.<br />

Hur gör man för att starta ett cykelkök<br />

på en plats där det inte finns?<br />

Det är viktigt att ha intresset och att man<br />

är några stycken. Sedan gäller att hitta en<br />

lämplig lokal. I början lånade vi lokal av<br />

en paraplyorganisation för sociala företag.<br />

Men för att det ska blir långsiktigt är det<br />

viktigt att etablera kontakt med kommunen<br />

och hitta långsiktig finansiering.<br />

Vad får du ut av att vara cykelkock?<br />

Jag försöker sprida cykelglädje på många<br />

sätt. Det här är ett sätt att ge andra samma<br />

positiva känsla som cyklingen ger mig.<br />

MAGNUS BÄSTA FIXA-<br />

CYKELN-INFÖR-VÅREN TIPS<br />

När dagarna blir ljusare och varma så<br />

vill vi väl alla ut och cykla? Oavsett om<br />

vi då trampat genom snöslasket under<br />

vintern eller nu dammar av cykeln till<br />

våren så har jag ett par tips som gör<br />

vårcyklingen mer njutbar.<br />

Vårstäda cykeln<br />

Det behövs vare sig specialredskap<br />

eller konstiga preparat. Några droppar<br />

diskmedel i en hink med ljummet<br />

vatten och en diskborste räcker långt,<br />

och en hink med vatten att skölja med.<br />

En ren cykel är en glad cykel.<br />

Smörj kedjan<br />

Gärna rikligt, men torka bort överflödigt<br />

fett efter en stund. Detta gör att<br />

kedjan inte drar till sig smuts och annat<br />

som både gör byxbenen smutsiga och<br />

sliter på delarna.<br />

Kolla däcken<br />

Kanske byter du dubbdäck mot vanliga?<br />

Men kolla däcken så att det inte sitter<br />

glas eller stenskärvor i däcksbanan.<br />

Pumpa däcken enligt rekommenderat<br />

däckstryck som står på däcksidan.<br />

Sedan är du redo att möta våren på din<br />

två-, eller trehjuling!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong> 21


DEBATT<br />

Malin Henriksson, Jacob Witzell<br />

och Karolina Isaksson.<br />

”Offentliga aktörer behöver styra<br />

hållbara mobilitetslösningar”<br />

Om framtidens transportsystem<br />

ska bidra till säkra, levande och<br />

hållbara städer är det riskabelt<br />

att låta rena marknadsvillkor<br />

styra utformningen av mobilitetstjänster.<br />

Offentliga aktörer bör ta<br />

ansvar för att mobilitetstjänster<br />

bidrar till hållbarhet och jämlikhet,<br />

enligt forskare inom mobilitet och<br />

samhällsplanering.<br />

Bör kommuner erbjuda cykeluthyrningstjänster?<br />

De senaste åren finns<br />

det flera exempel på kommuner som<br />

vill främja hållbart resande genom<br />

att erbjuda cykelpooler till invånarna.<br />

Stockholm stad har nyligen upphandlat<br />

ett större system, Styr och Ställ<br />

har funnits länge i Göteborg, liksom<br />

liknande tjänster i Malmö och Lund.<br />

Andra kommuner, som Helsingborgs<br />

stad, har lånat ut cyklar på biblioteket.<br />

Linköpings kommun har satsat stort<br />

med en elcykelpool med 200 cyklar i<br />

offentlig drift. Linköpings kommuns<br />

politiker har dock nyligen beslutat<br />

att lägga ned satsningen på cykelpoolstjänsten<br />

Linbike. Anledningen<br />

bakom beslutet är att tjänsten anses<br />

vara dyr i drift men också att användningen<br />

är för låg för att motivera<br />

kostnaden. Beslutet väcker frågan<br />

huruvida kommuner bör syssla med<br />

cykeluthyrningstjänster.<br />

Vi som forskar om mobilitetstjänster<br />

som cykelpooler vet att det finns få<br />

exempel på cykelpooler som gjorts tillgängliga<br />

i större geografiska områden<br />

som fullt ut bär sina kostnader. Erfarenheter<br />

från bland annat Linköping visar<br />

att vandalisering och stölder av cyklar<br />

är vanligt. Det har lett till att cykelpooler<br />

ofta utformas för pris starka grupper<br />

och centrala stadskärnor. De flesta<br />

befintliga cykelpooler finns i områden<br />

där tillgängligheten med bil eller kollektivtrafik<br />

redan är hög. Införandet av<br />

elsparkcyklar under de senaste åren<br />

har visat samma mönster. Dessutom<br />

utformas cyklarna sällan efter användares<br />

olika behov utan efter en ”one<br />

size fits all”-modell där personer med<br />

funktionsnedsättningar, eller som<br />

reser med barn eller bagage inte kan<br />

nyttja dem. Rena marknadslösningar<br />

för cykelpooler och andra mobilitetstjänster<br />

som elsparkcyklar tar sällan<br />

hänsyn till hur tjänsterna ska kunna bli<br />

ett reellt bidrag till hållbar mobilitet på<br />

ett sätt som även beaktar social rättvisa.<br />

I fallet Linbike har Linköpings kommun<br />

haft en annan ambition. Kommunen<br />

har medvetet utformat Linbike<br />

(cyklar, infrastruktur för laddning<br />

och prismodell) för att bidra till kommunens<br />

mål om ökad cykling och en<br />

attraktiv stad. Kommunen har också<br />

gjort målgruppsanalyser och analyserat<br />

resvanor. Våra studier av tjänsten<br />

visar att användningen av Linbike<br />

inte skiljer sig nämnvärt från liknande<br />

system. Samtidigt finns det resultat<br />

som är särskilt intressanta, t ex finns<br />

det personer som har kunnat ställa<br />

bilen på en parkeringsplats utanför<br />

stadskärnan tack vare Linbike. Vi har<br />

också sett att Linbike har varit ett bra<br />

alternativ för personer som på grund av<br />

byten har krångliga och tidskrävande<br />

resor med stadsbussar. Det pekar på<br />

att cykel pooler kan spela en viktig roll<br />

i städernas transportsystem som komplement<br />

till andra hållbara färdsätt.<br />

Det finns alltså en potential att nyttja<br />

cykelpooler som ett sätt för kommuner<br />

att styra mot mer hållbara och rättvisa<br />

resor. Men system som Linbike är givetvis<br />

inte en universallösning.<br />

I stället för att förhastat avfärda<br />

ett system som Linbike som dyrt och<br />

utan effekt är det viktigt att successivt<br />

dra lärdomar och vidareutveckla nya<br />

mobil itetslösningar såsom lånecykelsystem.<br />

Forskning pekar på att det<br />

är flera olika åtgärder som möjliggör<br />

hållbara resor, där en framgångsfaktor<br />

är att kombinera cykelvägar med<br />

väl utformad kollektivtrafik och med<br />

hållbara mobilitetstjänster. Framförallt<br />

bör dessa insatser göras parallellt<br />

med åtgärder för att minska bilismen,<br />

genom exempelvis en genomtänkt<br />

parkeringspolicy. Det är även viktigt<br />

att se att förändring av städers transportsystem<br />

är ett arbete som tar tid.<br />

Förväntningar på snabba resultat, som<br />

i fallet Linbike, kan därför vara orimliga.<br />

Särskilt med tanke på att pandemin<br />

har gjort att människors resor<br />

har minskat drastiskt under tiden då<br />

Linbike har varit i drift.<br />

Om vi vill att framtidens transportsystem<br />

ska bidra till mål om<br />

säkra, levande och hållbara städer är<br />

det riskabelt att låta rena marknadsvillkor<br />

styra utformningen av mobilitetstjänster.<br />

Om inte kommuner och<br />

andra offentliga aktörer tar ansvar<br />

för att mobilitetstjänster bidrar till<br />

samhällsmål om hållbart och jämlikt<br />

resande, vem ska då göra det?<br />

Malin Henriksson,<br />

senior forskare, VTI<br />

Jacob Witzell,<br />

forskare, VTI och KTH<br />

Karolina Isaksson,<br />

senior forskare, VTI<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 1-<strong>2022</strong>


Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du<br />

cyklar? Dessutom kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och<br />

aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

20% PÅ TUXERS HELA SORTIMENT<br />

I över 30 år har Tuxer utvecklat kläder<br />

för en aktiv livsstil. Som medlem i<br />

Cykelfrämjandet får du nu 20% rabatt<br />

på hela deras sortiment. Erbjudandet<br />

gäller till och med 30 april och kan inte<br />

kombineras med andra rabatter.<br />

tuxer.se<br />

750 KR RABATT PÅ ZIPFORCE<br />

Gör om din vanliga cykel till en elcykel<br />

med ett enkelt klick. Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

får du 750 kr i rabatt på alla<br />

ordrar över 5 000 kr. Zipforce ONE, det<br />

kompletta paketet som gör om din cykel<br />

till en elcykel, kostar nu 5 740 kr (ord. pris<br />

6 490 kr). Erbjudandet gäller till och med<br />

15 april och kan inte kombineras med<br />

andra rabatter.<br />

zipforce.se<br />

20% PÅ HÖVDING<br />

Cykla säkert med frihetskänsla! Möt<br />

våren med Hövding – nu med 20% rabatt<br />

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet.<br />

Du sparar 700 kr (ord pris 3499 kr).<br />

Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2022</strong> och kan inte kombineras<br />

med andra erbjudanden.<br />

hovding.se<br />

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar<br />

du alltid förmånliga erbjudanden på<br />

cykelpaketresor hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i Cykelfrämjandet får<br />

15% på Cykelkartan från Norstedts förlag.<br />

Kartserien täcker Götaland, stora delar<br />

av Svealand samt området runt Siljan.<br />

Erbjudandet gäller till och med 31 maj<br />

<strong>2022</strong> och gäller ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ<br />

VÄSKOR<br />

OCH<br />

REGNSKYDD<br />

Som medlem hos<br />

Cykelfrämjandet får<br />

du just nu 15% rabatt på alla produkter<br />

i kategorin Väskor och regnskydd hos<br />

Sweden by Bike. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 maj <strong>2022</strong> och gäller ej<br />

redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Möt våren med Hövding<br />

- nu med 20% rabatt<br />

Cykla säkert med frihetskänsla. Just nu får du som<br />

medlem i Cykelfrämjandet 20% rabatt på Hövding<br />

på cykelframjandet.se/erbjudanden. Erbjudandet<br />

gäller till 31 december <strong>2022</strong> och kan inte kombineras<br />

med andra erbjudanden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!