05.04.2022 Views

Årsredovisning KBAB 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsredovisning<br />

<strong>2021</strong>


INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

3 ....................... VD har ordet<br />

4 ....................... <strong>2021</strong> i korthet<br />

5 ....................... På gång i våra områden<br />

6 ....................... ROT-renoveringar<br />

8 ....................... Femårsöversikt<br />

10 ....................... Styrelse, ledning & personalrepresentanter<br />

12 ....................... Lägenhetsstatistik<br />

14 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

17 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

18 ....................... Balansräkning<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

18 ....................... Kassaflödesanalys<br />

19 ....................... Noter<br />

24 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

25 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

26 ....................... Kassaflödesanalys<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

26 ....................... Noter<br />

30 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

31 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

32 ....................... Balansräkning<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

32 ....................... Kassaflödesanalys<br />

33 ....................... Noter<br />

38 ....................... Revisionsberättelse<br />

2


VD HAR ORDET<br />

<strong>KBAB</strong>:s styrelseordförande Elizabeth Salomonsson (till höger) tar ett första spadtag på Ekliden tillsammans med Annika Duàn,<br />

kommunstyrelsens ordförande Köpings kommun och Magnus Westerberg, projektledare HMB.<br />

UPPSTART AV FLERA STORA PROJEKT<br />

Med start våren <strong>2021</strong> och resterande tid under året låg vårt fokus<br />

på projekten som på grund av pandemin blivit försenade. Dels avtal<br />

om partnering och rotarbeten som gäller i 4 år och som kommer att<br />

beröra 350 - 400 lägenheter totalt. Det första ROT-projektet inom<br />

avtalet blev kvarteret Blenda där vi bytte ut stammar och reparerade<br />

badrum i 54 lägenheter. Detta projekt färdigställdes under hösten,<br />

och i direkt anslutning påbörjades nästa stora ROT-projekt inom<br />

kvarteret Bertil som kommer att omfatta 147 lägenheter totalt. Det<br />

andra projektet som blivit försenat gällde ombyggnad av äldreboendet<br />

Ekliden i Kolsva som ska kompletteras med en tillbyggnad som ska<br />

rymma 24 nya lägenheter samt anpassningar av befintliga lokaler för<br />

att möta framtiden. Arbetet är en beställning från kommunen och<br />

vård- och omsorgsförvaltningen är hyresgäst. Arbetet startades upp i<br />

maj <strong>2021</strong> och beräknas pågå under hela 2022.<br />

Vi fortsätter också planering för nybyggnation av markbostäder i<br />

Munktorp, där planarbetet beräknas vara klart till sommaren 2022<br />

samt planering för nytt LSS-boende i Skoftesta. Vi planerar också för<br />

nybyggnation av ett antal nya lägenheter inom konceptet trygghetsboende.<br />

FÖRÄNDRADE ARBETSSÄTT<br />

Vi har under <strong>2021</strong> fortsatt att undvika fysiska möten både internt<br />

men även externt med våra hyresgäster och kunder. Vi införde ett antal<br />

rutiner under 2020 som fortsatt gälla under <strong>2021</strong> för att minska<br />

smittspridningen. Vi har som många andra haft begräsningar i hur<br />

många personer som samtidigt fått besöka vårt kundcenter.<br />

Pandemin har skyndat på digitalisering av tjänster. Ett exempel är att<br />

vi har förenklat uthyrningsprocessen med ett verktyg som möjliggör<br />

att teckna avtal med BankID, vi startade upp med avtal för fordonsparkeringar<br />

och sjösatte samma system för bostäder i slutet på året.<br />

Vi har också erbjudit digitala visningar av våra lägenheter och anpassat<br />

reparationer inne i lägenheterna till rådande pandemiläge.<br />

Väl mött,<br />

Köping i februari 2022<br />

Peter Landin, VD<br />

Vi har också satt upp ett digert underhållsprogram för våra fastigheter,<br />

där vi bland annat har satsat mycket på utemiljöer, som exempel<br />

kan nämnas förbättrad utemiljö inom kvarteret Bergtorpet i Kolsva<br />

som innefattade nya körvägar, stenbeläggningar och planteringar.<br />

Titta gärna in på vår hemsida där vi presenterar både pågående och<br />

slutförda projekt i våra fastigheter.<br />

3


<strong>2021</strong> I KORTHET<br />

<strong>2021</strong> I KORTHET<br />

JANUARI<br />

Tillfälligt kundcenter<br />

Ett tillfälligt kundcenter upprättades på grund av en ROTrenovering<br />

i ordinarie lokaler.<br />

FEBRUARI<br />

Brand i källare<br />

Det skedde en brand i en källare på Dybecksgatan 2. Ingen<br />

människa skadades och ingen lägenhet tog skada. Det<br />

innebar att områdeskontoret stängdes under tiden sanering<br />

pågick.<br />

Nytt moderbolag - Rådhuset AB<br />

Under december 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att<br />

skapa ett moderbolag (Rådhuset AB) för samtliga helägda<br />

bolag inom kommunen. Vilket innebär att vi i Köpings Bostads<br />

AB med dotterbolag nu ingår i en utvidgad ny koncern tillsammans<br />

med VME och har Rådhuset AB som moderbolag.<br />

MARS<br />

BankID - Mina sidor<br />

Vi införde nya e-tjänster och kan nu erbjuda inloggning till<br />

Mina Sidor med BankID. Det går även att signera och säga<br />

upp avtal för parkering och garage med BankID.<br />

<strong>KBAB</strong> och Köpings Kabel-TV AB blev särbos<br />

Efter ett långt förhållande tillsammans i kundcenter blev<br />

<strong>KBAB</strong> och Köpings Kabel-TV särbos. Flytten för Köpings<br />

Kabel-TV blev dock inte så lång utan bara runt hörnet där<br />

de tidigare hade sitt kundcenter för tio år sedan.<br />

APRIL<br />

Ungcoacher på våra områden<br />

Tillsammans med Köpings kommun ingick vi i ett samarbete<br />

i syfte att öka tryggheten på våra områden och skapa<br />

kontakt och sysselsättning för våra ungdomar.<br />

MAJ<br />

Första spadtaget - Ekliden<br />

Vi kunde äntligen ta första spadtaget för att bygga om<br />

Ekliden i Kolsva till ett äldreboende som kan möta framtidens<br />

behov av ett äldreboende. Ombyggnaden innebär totalt 24<br />

nya boendelägenheter. Fastigheten utökas med nya våningsplan<br />

och en hiss.<br />

Sommarjobbbare ansluter<br />

I vanlig ordning tog vi emot sommarjobbare. De glada och<br />

engagerade ungdomarna var ett riktigt tillskott i arbetet<br />

med den dagliga skötseln i våra områden.<br />

AUGUSTI<br />

100-åriga solstrålen blev firad med tårta<br />

I källaren på Torggatan 8 B i Köping var det kalas för inte<br />

mindre än 100-åringen Astrid Pettersson. Hon har bott i sin<br />

lägenhet på Torggatan sedan 1992 och trivselkommittén bjöd<br />

in till kalas.<br />

SEPTEMBER<br />

Stambyte på Stora Gatan 1 blev klart<br />

I samband med arbetet blev badrummen helt nyrenoverade<br />

och lägenheterna fick nya säkerhetsdörrar, köksfläktar och<br />

nydragen el. Totalt handlar det om stambyte för 54 kök och<br />

66 badrum.<br />

OKTOBER<br />

800 kr i böter för nedskräpning<br />

Regeringen beslutade att utfärda en lag om ändring i miljöbalken<br />

som innebär att det blir straffbart att slänga till<br />

exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi<br />

på marken.<br />

NOVEMBER<br />

Arbeten på Odensvivägen färdigställdes<br />

Nya fönster installerades på Odensvivägen 10 i Kolsva.<br />

Både Odensvivägen 8 och 10 fick ny belysning i entréer och<br />

närvarostyrd belysning i trapphus och källargångar.<br />

DECEMBER<br />

Brandövning Karlsdal<br />

Räddningstjänsten genomförde brandövningar på Torggatan 1.<br />

Räddningstjänsten använde sig av ofarlig discorök.<br />

Lyckad revision<br />

Vi klarade revisionen utan avvikelser! Revisor Stefan Jobs gav<br />

oss beröm för ett bra och väl implementerat ledningssystem.<br />

JUNI<br />

Trivsam eftermiddag på Tunadal - Balkongsång<br />

Hyresgäster på Tunadal kunde njuta och sjunga med i<br />

balkongsången. Hyresgästföreningen och musikern<br />

Torgny Hellberg bjöd in till allsång med klassiska<br />

sommarsånger som bland annat Ta mig till havet och<br />

Säg inte nej säg kanske kanske.<br />

JULI<br />

4


PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN<br />

PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN<br />

NYA TAK<br />

Under året har flera fastigheter fått nya tak lagda. På<br />

området Östanås byttes det tak på Östanåsgatan 12,<br />

14, 16 och 18. På Nyckelberget byttes det tak på Kvarngatan<br />

11 samt Torsgatan 12, 14 och 16.<br />

NYMÅLAT<br />

Alla markbostäder på Fjärilsgatan målades om. Den gamla<br />

färgen ersattes av en gul färg som liknar originalfärgen från<br />

1982 när husen byggdes. Samtliga staket byttes också ut.<br />

NY UTEMILJÖ OCH LEKPARK I KOLSVA<br />

Gårdarna vid Odensvivägen 4 och 6 i Kolsva fick sig ett rejält<br />

lyft. Närmast fastigheterna lades grus med kantsten. På övriga<br />

delar av gårdarna lades asfalt. Ny belysning installerades<br />

som belyser gårdarna och ovanför portarna. Bänkar installerades<br />

samt planteringar.<br />

Vi målade även väggar och snickerier i källargångar, tvättstugor,<br />

torkrum, cykelrum med mera i kvarteret Lage<br />

(Åkerbovägen 1 och 3, Hagavägen 3, 5, 7 och 9 samt Pungbovägen<br />

14).<br />

Inte så långt ifrån Odensvivägen fick Björnstigen 13 nya uteplatser<br />

på markplan. Arbetet med en ny lekplats och sällskapsyta<br />

påbörjades under hösten. Bland annat kan alla barn se<br />

fram emot en stor och spännande klätterställning.<br />

RENOVERING AV HISSAR<br />

Under året har hissarna på Furuvägen 6, Väpnaregatan 2 A<br />

och B, Kihlmansgatan 7 B samt på Nordlund renoverats.<br />

UPPRUSTNING AV PARKERINGAR<br />

Äntligen blev sista etapperna av upprustningen av<br />

parkeringarna på Nibblesbacke färdigt. Arbetet<br />

inleddes 2019 och är nu helt klart.<br />

Arbetets fem etapper:<br />

• Nibblesbackevägen 1, 5, 9 och 13 samt utanför<br />

förvaltningshuset .<br />

• Parkeringen vid Nygården och ner mot<br />

äldreboendet på Kihlmansgatan 1.<br />

• Kihlmansgatan 3 och 5.<br />

• Kristinelundsvägen 6 och 12.<br />

• Kristinelundsvägen 2 och Nibblesbackevägen 1.<br />

Parkeringsplatsen (bilden nedan) på Mejerivägen 4 i<br />

Munktorp asfalterades delvis och fick ny belysning.<br />

DIGITALA POSTBOXAR OCH INFOTAVLOR<br />

Vårt arbete med att införa digitala postboxar och infotavlor<br />

har fortsatt under året. I december började vi med<br />

installation av infotavlor i området Karlsdal med adresserna<br />

Bergslagsvägen 2 och 4 samt Torggatan 1, 3 och 5. Under<br />

sommaren installerades infotavlor på Sveavägen 19,<br />

Scheelegatan 1 och Torggatan 8.<br />

5


ROT-RENOVERINGAR<br />

ROT-renoveringar<br />

i centrala Köping<br />

Under <strong>2021</strong> slutfördes ROT-renoveringen av fastigheten på Stora gatan 1.<br />

Därefter påbörjades en ny ROT-renovering av fem fastigheter i området Karlsdal.<br />

STORA GATAN 1<br />

1970 var fastigheten på Stora Gatan 1 redo för inflyttning<br />

och 1997 förvärvade <strong>KBAB</strong> den. Fastigheten är nu<br />

50 år gammal och dess avloppsstammar och ledningar<br />

började bli dåliga. Det märktes bland annat genom flera<br />

vattenskador och läckage samt att ytskikten i badrummen<br />

började tjäna ut.<br />

BYGGTEMA ÄR ENTREPRENÖR<br />

Det är företaget ByggTema som är entreprenör. Vi har<br />

ingått ett flerårigt partneringavtal där vi genom samarbete,<br />

omtanke och engagemang renoverar och skapar<br />

trivsamma bostäder.<br />

Därför påbörjades ett stambyte av vatten- och avloppsledningar.<br />

Totalt handlade det om stambyte för 54 kök<br />

och 66 badrum. Arbetet stod klart i augusti <strong>2021</strong>.<br />

Våra kontorslokaler och kundcenter berördes av<br />

renoveringen vilket innebar ett tillfälligt kundcenter<br />

på sidan av fastigheten.<br />

Fastigheten på Stora Gatan 1 där <strong>KBAB</strong> och Köpings kabel-TV AB har<br />

sina kontor och sina kundcenter. I fastigheten finns även 54 lägenheter.<br />

Samtidigt med stambytet installerades även digitala bokningstavlor<br />

för tvättstugan och informationstavlor i entrén samt postboxar. Även<br />

fiberanslutning har dragits in i fastigheten på Stora gatan 1.<br />

STORA GATAN 1<br />

54 kök & 66 badrum<br />

6


ROT-RENOVERINGAR<br />

BERGSLAGSVÄGEN & TORGGATAN<br />

Avloppsstammar och ledningar är även här dåliga, därför<br />

genomförs nu änne ett stambyte. Projektet omfattar<br />

totalt 147 lägenheter på adresserna, Bergslagsvägen<br />

2 och 4 samt Torggatan 1, 3 och 5.<br />

Vi startade med Bergslagsvägen 2 i november sedan<br />

gick vi över till Bergslagsvägen 4 under vinter/vår<br />

2022. Därefter kommer Torggatan 5, 1 och 3 på tur.<br />

Det är ett omfattande jobb där renoveringen sker i olika<br />

etapper. Hyresgästerna flyttar till tillfälliga lägenheter i<br />

andra delar av området medan stambyte och renovering<br />

av badrum sker i deras lägenheter.<br />

NYA MODERNA BADRUM<br />

OCH LITE MER DÄRTILL<br />

I samband med renoveringarna är det mycket fokus på<br />

badrum, ledningar och stammar. Här är listan på vad<br />

som renoveras:<br />

• Breddning av badrumsdörr för bättre tillgänglighet<br />

• Förberett för disk- och tvättmaskin<br />

• Hallarna målas vita och ny golvmatta läggs<br />

• Ny fläktkåpa<br />

• Ny el, jordfelsbrytare och fler eluttag<br />

• Individuell mätning av varmvatten<br />

• Fiberanslutning<br />

• Digital postbox och informationstavla i trapphus<br />

• Digital bokningstavla för tvättstuga<br />

• Passersystem med taggbricka till trapphusentréer<br />

• Bergslagsvägen 2 och Torggatan 5 får egna tvättstugor<br />

Ett ljust och fräscht helrenoverat badrum med ny blandare,<br />

modern toalettstol och handdukstork på Stora Gatan 1.<br />

Vy över fastigheterna på Bergslagsvägen och Torggatan.<br />

BERGSLAGSVÄGEN & TORGGATAN<br />

147 lägenheter totalt<br />

7


FEMÅRSÖVERSIKT<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRVALTAT BESTÅND <strong>2021</strong> 2020 2019 2018 2017<br />

Antal uthyrningsenheter<br />

Bostäder 2 733 2 733 2 728 2 728 2 669<br />

Lokaler 318 315 320 315 325<br />

Garage 595 595 595 561 565<br />

P-platser 2 473 2 473 2 473 2237 2 168<br />

Yta i m 2<br />

Bostäder 177 967 177 967 177 707 177 707 174 037<br />

Lokaler 67 326 67 280 68 496 68 336 68 289<br />

Garage 8 830 8 830 8 830 8 329 8 329<br />

Medelvärde area bostäder och lokaler 245 270 245 725 246 123 244 185 242 296<br />

Resultaträkning<br />

Nettoomsättning Mkr 254 250 246 240 232<br />

Driftnetto Mkr 82 79 82 78 74<br />

Resultat efter finansiella poster Mkr 18,7 15,6 14,6 8,7 8,6<br />

Balansräkning<br />

Balansomslutning Mkr 1 005 995 980 949 991<br />

Bokfört värde fastigheter Mkr 883 871 872 874 814<br />

Skulder till kreditinstitut Mkr 739 744 749 725 783<br />

Nyckeltal<br />

Driftnetto kr/m2 336 334 320 337 323<br />

Justerat eget kapital Mkr 180 169 155 145 133<br />

Soliditet % 17,9% 17,0% 15,8% 15,2% 13,4%<br />

Direktavkastning fastigheter % 9,3% 9,4% 9,0% 9,4% 9,6%<br />

Avkastning på eget kapital % 9,1% 11,3% 10,0% 10,1% 6,5%<br />

Avkastning på totalt kapital % 2,8% 3,2% 3,0% 3,6% 2,8%<br />

Skuldränta % 1,5% 1,7% 1,9% 2,1% 2,6%<br />

Belåningsgrad bokfört värde % 83,7% 85,4% 85,9% 82,9% 96,2%<br />

Bostadshyra i snitt kr/m 2 1 058 1 040 1 020 998 971<br />

Hyresbortfall bostäder % 2,1% 1,5% 0,9% 0,5% 0,4%<br />

Omflyttning bostäder % 17,0% 17,0% 15,0% 17,0% 18,0%<br />

Antal anställda 38 38 34 33 37<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Driftnetto kr/m 2 ..................................................... Nettomsättning med avdrag för fastighetsskatt, underhålls- & driftkostnader.<br />

Justerat eget kapital Mkr ................................... Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Soliditet % ................................................................... Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />

Direktavkastning fastigheter % ....................... Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnad och mark).<br />

Avkastning på eget kapital % ............................. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Avkastning på totalt kapital % .......................... Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Skuldränta % ............................................................. Genomsnittlig effektiv ränta inklusive borgensavgift.<br />

Belåningsgrad bokfört värde % ........................ Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värde.<br />

Bostadshyra i snitt kr/m2 .................................. Räkenskapsårets snitthyra för bostäder med hyresjustering per 1 mars.<br />

Hyresbortfall bostäder % .................................... Hyresbortfall i förhållande till totala intäkter för bostäder.<br />

Omflyttning bostäder % ....................................... Antal avflyttningar i förhållande till antal bostäder.<br />

Antal anställda .......................................................... Medeltal anställda beräknat på heltidsanställning.<br />

8


STYRELSE<br />

ORDINARIE<br />

LEDAMÖTER<br />

ELIZABETH<br />

Elizabeth Salomonsson (S), ordförande<br />

Ola Saaw (M), vice ordförande<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

BÖRJE<br />

OLA<br />

MARIA<br />

KENNETH<br />

ERSÄTTARE<br />

Malin Wikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Karl Ingström (L)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

MALIN<br />

DAVID<br />

GÖRAN<br />

KARL<br />

10


LEDNING & PERSONALREPRESENTANTER<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Peter Landin, VD<br />

Anna Karlsson, vikarierande ekonomichef<br />

Linda Ohlsson, ekonomichef (föräldraledig)<br />

Lena Ekman, marknadschef<br />

Thomas Wahlberg, fastighetschef<br />

Daniel Nordqvist, kabel-TV-chef<br />

PETER<br />

ANNA<br />

LINDA<br />

LENA<br />

THOMAS<br />

DANIEL<br />

PERSONALREPRESENTANTER<br />

Pekka Partanen, Kommunal Bergslagen Sektion Köping (ordinarie)<br />

Ingela Alm-Puurunen, Kommunal Bergslagen Sektion Köping (ersättare)<br />

Tommy Nilsson, Svenska Måleriförbundet avd 6 (ordinarie)<br />

Niina Koskinen, Vision (ordinarie)<br />

Peter Johansson, Vision (ersättare)<br />

PEKKA<br />

TOMMY<br />

NIINA<br />

INGELA<br />

PETER<br />

11


LÄGENHETSSTATISTIK<br />

FASTIGHET 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

per m 2 år<br />

Adils 15 8 8 390 49 1 075 1945 1977 204,7 12,1<br />

Adils 16 2 578 1946 1976 204,7 18<br />

Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 945 5 90 3 45 11 1943 1988 137,5 9,7<br />

Ale 9 6 34 25 4 69 4 725 68 1 080 20 1 889 79 1947 1992 121,9 17,1<br />

Alfhem 7 6 12 18 942 52 1 029 2 25 14 1945 1987 163,2 17,8<br />

Anar 1 14 14 28 1 234 44 1 056 3 449 6 1943 1992 207,3 18,3<br />

Anund 1 (Nordlund) 2 2 552 27 1992 1992 178,8 71,9<br />

Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 154 4 1 215 23 1950 1992 157,0 25,3<br />

Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 977 3 408 91 1972 1972 179,3 39,6****<br />

Bergtorpet 1:2 6 31 10 3 50 3 189 64 952 8 370 2 40 28 1956 2006 137,0 17,5<br />

Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 957 12 216 30 1960 2006 137,0 5,2<br />

Bergtorpet 1:4 10 200 1960 1960<br />

Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 1 040 4 582 51 895 57 1980 1980 165,2 6,2<br />

Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 991 10 982 12 253 123 1964 1964 134,6 9,7<br />

Blenda 15 15 13 20 6 54 3 812 71 1 109 14 3 462 117 1 416 45 1970 <strong>2021</strong> 98,9 40,9****<br />

Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 057 1 276 12 1930 2004 172,3 14,4<br />

Citronfjärilen 1 3 16 3 22 2 016 92 1 056 22 330 3 1982 1982 145,8 7,8<br />

Drotten 7 22 16 7 3 1 49 2 990 61 1 054 1 67 30 1989 1989 139,3 21,7<br />

Ekbacken 24:1 11 30 20 6 67 4 577 68 981 3 9 109 1968 2007 125,3 16,2<br />

Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 962 3 582 4 1952 2011 175,0 22,1<br />

Gruset 3 1 492 9 1994 1994 155,7 *<br />

Grönsiskan 39 8 8 412 52 1 105 3 103 8 1942 1979 177,7 20<br />

Hake 5 32 42 7 81 5 020 62 1 574 87 2016 2016 57,4 13,7<br />

Hake 6 2 20 34 5 61 3 768 62 1 540 62 2018 2018 52,2 12,4<br />

Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 1 003 1 40 10 202 73 1959-60 1980 176,6 10,6<br />

Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 1 009 9 189 10 202 98 1959-60 1980 176,6 13,2<br />

Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 1 024 2 23 20 405 32 1959-60 1980 176,6 19,1<br />

Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 965 1 187 16 1925 1992 138,4 17,3<br />

Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 1 049 1 523 33 1890 1992 159,7 30,5<br />

Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 1 055 2 77 4 79 14 1948 2010 156,9 13,5<br />

Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 1 058 4 484 16 1949 2009 165,0 13,6<br />

Kvarnen 8 1 10 1 12 665 55 1 016 4 102 1948 1978 73,5 4,9<br />

Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 1 097 15 164 4 87 5 1947 2010 139,7 7,2<br />

Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 1 075 4 404 8 138 33 1949-52 1993 174,1 11,6<br />

Ombygg.<br />

år<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

* Betalas av hyresgäst ** Eluppvärmd *** Bergvärme **** Hyresgästernas el ingår<br />

12


Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme<br />

uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2022-03-01<br />

FASTIGHET 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra<br />

per m2<br />

Antal Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

år<br />

Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 1 082 40 2 031 29 377 111 1957-58 1980 149,2 10,9<br />

Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 1 003 54 727 14 1963 1994 127,1 11,7<br />

Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 1 022 3 139 3 52 52 1962 1995 121,5 5,9<br />

Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 1 073 5 173 3 64 83 1961-62 1996 121,5 9,9<br />

Lingonet 4 4 1 15 21 6 47 4 070 87 977 3 194 35 1964 2010 127,1 9<br />

Loke 1 2 852 5 1981 1981 * *<br />

Menja 5 4 9 9 22 1 407 64 983 14 1 387 1939 1985 145,5 10,3<br />

Munktorps prästgård 1:11 6 6 1 13 705 54 907 6 284 5 100 16 1960 1994 ** 56<br />

Nibblesbacke 1:10, 1:11 9 2 256 77 1968 1980 * 31,5<br />

Nide 12 13 13 325 25 1 315 5 192 3 1942 2000 170,8 20,7<br />

Nide 17 13 13 336 26 1 241 2 59 1943 2000 170,8 16,7<br />

Nide 20 4 4 8 460 58 1 065 2 17 1944 1982 170,8 11,6<br />

Nide 21 8 8 408 51 1 090 1 49 1944 1986 170,8 8,9<br />

Nide 22 8 8 16 1 005 63 1 043 4 92 25 1944-45 1989 170,8 25,5<br />

Nygård 1 10 34 41 15 1 101 8 283 82 921 11 4 304 56 672 85 1966-70 2004 80,0 15,9<br />

Nygård 2 2 19 12 21 54 4 730 88 894 17 2 900 43 516 85 1966-70 2004 244,5 14<br />

Nygård 3 5 12 29 8 54 4 169 77 989 22 12 831 27 324 117 1966-70 1995 135,5 3,9<br />

Nygård 4 6 18 36 5 4 69 5 473 79 1 005 9 8 963 39 681 115 1966-70 1995 99,3 21<br />

Nygård 8 2 7 140 86 1966-70 2005 135,5 *<br />

Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 154 1 176 1953 1988 176,7 16,8<br />

Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 1 047 7 397 3 51 74 1954 1988 147,6 17,2<br />

Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 1 009 1 245 6 87 28 1955 1985 139,4 5,8<br />

Ran 10 2 420 5 1994 1994 141,4 150,5****<br />

Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 1 107 3 66 11 205 19 1956 1994 160,2 14,4<br />

Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 1 033 3 245 29 1953 1994 172,2 10,9<br />

Sorby 2:79 3 8 11 592 54 951 1 20 1967 1984 ** 198,8<br />

Sorby 2:89 2 2 151 27 1958 1996 *** *<br />

Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 1 111 1 1 679 17 1983 1983 107,6 31,4<br />

Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 962 81 1988 1988 121,9 9,6<br />

Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 1 103 1 33 46 1961-62 1994 127,1 12,1<br />

Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 1 074 5 1 076 31 465 14 1983-86 1986 175,6 8,1<br />

Äppelblomsviveln 1 4 16 10 30 2 620 87 1 119 8 1992 1992 184,0 3,4<br />

Öster Kolsva 6:2 (Ekliden) 40 40 1 315 33 1 684 2 633 38 1993 1993 126,1 55,5<br />

Totalt: 455 1 092 929 207 50 2 733 177 967 65 1 058 318 67 326 595 8 830 2 473 132,3 16,7<br />

Ombygg.<br />

år<br />

kWh/m2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m2<br />

A-temp yta<br />

* Betalas av hyresgäst ** Eluppvärmd *** Bergvärme **** Hyresgästernas el ingår<br />

13


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORG NR 556014-9758<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER<br />

RÄKENSKAPSÅRET<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Bostads AB avger följande<br />

årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2021</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt<br />

anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes<br />

avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />

Ordinarie<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Karl Ingström (L)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />

Ordinarie<br />

Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Tommy Nilsson (Målareförbundet)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie<br />

årsstämma hölls den 25 mars <strong>2021</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köping Rådhus AB 559194-8087.<br />

KONCERNSTRUKTUR<br />

<strong>KBAB</strong> är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter<br />

innehållande såväl bostäder som lokaler.<br />

Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda dotterbolagen<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings Kabel-TV<br />

AB, org nr 556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen består i att<br />

hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter samt att förse<br />

invånarna i Köpings kommun med kabel-TV och internet.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, samt Fastigo, fastighets-<br />

branschens arbetsgivarorganisation.<br />

NY KONCERNSTRUKTUR<br />

I december 2020 bildades Köping Rådhus AB och det nya bolaget äger<br />

Köpings Bostads AB till 100 %. Den nya ägarstrukturen innebär en del<br />

förändringar, bland annat ett antal nya styrdokument. En ny bolagspolicy<br />

samt en koncerngemensam finanspolicy har fastställts under hösten och en<br />

revidering av ägardirektivet ska ske. Den nya Rådhuskoncernen innebär även<br />

att Köpings Bostads AB inte längre kommer att upprätta koncernredovisning,<br />

den kommer att ske i Köping Rådhus AB. Ett antal större förändringar har<br />

initierats, där byte av arbetsgivarorganisation är den största.<br />

PANDEMIN<br />

Coronapandemin har naturligtvis påverkat vår verksamhet på många sätt<br />

men vi har anpassat våra rutiner och arbetssätt och har lyckats upprätthålla<br />

en bra service och våra funktioner. Några planerade projektstarter har fått<br />

senareläggas med hänvisning till pandemin.<br />

FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />

För att ytterligare öka tryggheten på våra bostadsområden och inne i våra<br />

fastigheter har vi under året satsat mycket på belysning och satt upp nya<br />

armaturer både utvändigt och invändigt. Vi har också satsat på trygghets-<br />

vandringar, bl.a. på Ullvibackar, där även kommunens bolag VME deltog.<br />

Kommunen har angränsande mark och cykelbanor där vissa åtgärder behöver<br />

göras med till exempel belysning och buskage. Ett bra och givande samarbete i<br />

syfte att öka tryggheten.<br />

• För att stärka närvaron på våra områden har vi under året öppnat ett<br />

nytt områdeskontor på Hagavägen.<br />

• Balkongsång har blivit ett uppskattat inslag, så även <strong>2021</strong> genomfördes<br />

det på 10 olika områden i Köping i samverkan med Hyresgästföreningen.<br />

• Arbetsmiljöronder har genomförts i 14 fastigheter på bland annat Lingonet,<br />

Östanås och i Centrum. Här tittar vi på allt från taksäkerhet<br />

till ergonomiska redskap.<br />

• Inom fastighetsservice har vi tagit emot en praktikant från Ullvigymnasiets<br />

Fastighetsprogram och en praktikant från Drift och Fastighet-<br />

utbildning YH i Örebro.<br />

• De utbildningar som kunnat genomföras under <strong>2021</strong> är Heta arbeten,<br />

Brandskyddsutbildning i fastighet, Skylift, Lekplatsbesiktningar och<br />

Röjsågsutbildning.<br />

• Med anledning av den pågående pandemin har vi försökt minimera antalet<br />

fysiska möten och istället ersatt med digitala möten, den personal<br />

som kunnat har i perioder arbetat hemifrån. Vi har bl.a. erbjudit digitala<br />

visningar av lediga lägenheter.<br />

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT<br />

Under <strong>2021</strong> har projektet med ROT-renovering av kvarteret Blenda slutförts<br />

och i samband med det har även en ombyggnation av vårt kontor i bottenplanet<br />

av fastigheten skett. Vi har inlett den första etappen av nästa ROT-projekt<br />

på kvarteret Bertil, projektet kommer att löpa under större delen av 2022 och<br />

totalt omfattar det 147 lägenheter. Även denna gång erbjuder vi evakueringslägenheter<br />

till de hyresgäster som inte ordnar eget boende under ombyggnationstiden.<br />

Under våren inleddes även om- & tillbyggnationen av äldreboendet Ekliden, i<br />

projektet ska 24 nya lägenheter byggas till och gemensamma ytor renoveras<br />

och omdisponeras.<br />

På uppdrag av kommunen har vi påbörjat planering av nytt LSS-boende i<br />

Skoftesta innehållande sex lägenheter och en gemensamhetsdel med matsal,<br />

sällskapsytor samt ytor för personal. Bygglovsansökan skickades in under<br />

julhelgerna.<br />

14


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

Större projekt förutom de som beskrivs ovan och som genomförts under år<br />

<strong>2021</strong>:<br />

UTEMILJÖ<br />

• Förbättring gårdsmiljö, Odensvivägen 4-6, Kolsva<br />

• Lekplats och sällskapsytor, Björnstigen Kolsva<br />

• Parkeringsplatser, Nygård och Munktorp<br />

LOKALFÖRBÄTTRINGAR<br />

• Områdeskontor Hagavägen 9<br />

• Nibbletorget och Nygatan, upprustning butiker<br />

UTBYTE AV VENTILATIONSAGGREGAT, INSTALLATION AV FÖRKYLA<br />

• Äldreboenden Nygård<br />

OMBYGGNATION, HISSAR, TOTALT 10 ST<br />

• Kihlmansgatan 7, Nibblesbackevägen 29<br />

• Scheelegatan 12, Byjordsgatan 3<br />

• Furuvägen 6 & 10<br />

• Väpnaregatan 2<br />

FÖNSTERUTBYTE<br />

• Odensvivägen 10, Kolsva<br />

TAKBYTEN<br />

• Östanåsgatan 12, 14<br />

• Kvarngatan 11<br />

• Torsgatan<br />

Utöver detta har vi också renoverat tvättstugor, bytt låssystem, installerat<br />

skalskydd och nya säkerhetsdörrar samt målat källare på ett stort antal<br />

adresser under året.<br />

HYRESFÖRHANDLINGAR<br />

Hyresförhandlingar kring 2022 års hyror har startat upp den 17 jan 2022.<br />

Vårt yrkande uppgår till 3 % från den 1 mars 2022. Överenskommelse är<br />

träffad och innebär en justering av hyran med i genomsnitt 1,6 %.<br />

Tillsammans med Hyresgästföreningen driver vi ett projekt med systematisk<br />

hyressättning. Syftet med projektet är att hyran ska spegla hyresgästernas<br />

värderingar. Hyressättningssystemet får till följd att hyreshöjningen för<br />

bostäder varierar inom beståndet beroende på var den enskilda lägenhetens<br />

målhyra ligger i förhållande till verklig hyra.<br />

REDOVISNING OCH RUTINER<br />

Köpings Bostads AB fick i december 2020 en ny ägare, Köping Rådhus AB.<br />

Det nya ägarförhållandet innebär att vi från räkenskapsåret <strong>2021</strong> inte längre<br />

kommer upprätta en koncernredovisning för våra tre bolag och att koncernredovisningen<br />

sker i Köping Rådhus AB.<br />

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering<br />

i programmet Datscha. Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler<br />

med nuvärdesmetod, i vilka beräkning skett av nuvärdet för framtida driftnetton<br />

inklusive ett restvärde. Ett värderingsscenario för varje fastighet har<br />

skapats. Värdebedömningen redovisas med en bilaga för varje objekt tillsammans<br />

med ett utlåtande. Vid värdebedömningen har vi använt oss av faktiska<br />

hyresnivåer samt schabloniserade driftskostnader och en uppskattning av<br />

underhållskostnader. Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och<br />

fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats.<br />

JUSTERAD SOLIDITET<br />

Det redovisade egna kapitalet per <strong>2021</strong>-12-31 uppgår till 179,5 Mkr (169,1<br />

Mkr) och soliditeten till 17,86 % (16,99 %). Värderingen per balansdagen visar<br />

på ett övervärde om ca. 1 405 Mkr. Om 79,4 % av detta övervärde skulle<br />

läggas till eget kapital och övervärdet tillförs byggnader och mark, skulle den<br />

justerade soliditeten uppgå till 53,8 % (52,4 %).<br />

FINANSIERING<br />

I oktober tog kommunfullmäktige ett beslut om ny finanspolicy som omfattar<br />

hela kommunkoncernen. Vi ser i samband med konverteringar och nyupplåning<br />

över skuldportföljen för att sprida ränte- och kapitalförfall och hålla oss inom<br />

ramarna som beskrivs i finanspolicyn. Finanspolicyn innebär även en ny modell<br />

för beräkning av borgensavgift och från november steg borgensavgiften från<br />

0,35 % till 0,43 %. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets<br />

låneportfölj uppgick vid årsskiftet till 2,22 år (1,91 år) och den genomsnittliga<br />

effektiva räntan inklusive borgensavgiften till 1,53 % (1,68 %).<br />

MARKNAD<br />

OUTHYRT<br />

Vi märker av en minskad efterfrågan på våra lediga lägenheter, vilket också får<br />

till följd att vi får ställtider mellan in- och utflyttande hyresgäst. I och med att<br />

kvarteret Blenda nu är färdigställt efter den genomförda ROT-renoveringen<br />

har vi tillfört ca 30 lägenheter som vi hade stoppat uthyrningen på i samband<br />

med att renoveringen påbörjades med anledning av coronan. Dessa lägenheter<br />

är nu uthyrda, och vi har i stället ett antal stoppade lägenheter inom kvarteret<br />

Bertil som står i tur för ROT-renovering.<br />

OMFLYTTNINGAR<br />

Omflyttningsfrekvensen för bostäder uppgår på helårsbasis per den 31 dec<br />

<strong>2021</strong> till 17 % (föregående år 17 %).<br />

LOKALER<br />

Det finns ett överskott av lokaler inom kommunen, och vid uppsägningar prövar<br />

vi alltid möjligheten till att bygga om lokaler till lägenheter.<br />

Vi ingår i kommunens ekonomigrupp samt i en finansgrupp där representanter<br />

från berörda på ekonomiområdet från förvaltningar och bolag löpande träffas<br />

för att diskutera aktuella ärenden och rutiner för bland annat avstämningar<br />

och rapportering i den nya koncernstrukturen.<br />

Kommunen har upphandlat ett nytt beslutsstödsystem under hösten, våra<br />

bolag kommer dock initialt inte att gå in i delarna som gäller ekonomi och<br />

personal.<br />

Under hösten fastställdes den kommungemensamma finanspolicyn som ersätter<br />

vår tidigare och en ny modell för borgensavgifter har beslutats. För <strong>KBAB</strong><br />

innebär modellen att borgensavgiften initialt stiger med 8 punkter, nivån på<br />

borgensavgiften ska beräknas årligen. <strong>KBAB</strong> ligger inom ramarna för kapital-<br />

och räntebindningstider och fastställda nivåer för kapital- och ränteförfall.<br />

FASTIGHETSVÄRDERING<br />

Bolagets fastighetsbestånd har sedan 2011 värderats av en extern<br />

värderare. Under <strong>2021</strong> har vi i samband med den årliga värderingen<br />

genomfört en besiktning av samtliga fastigheter i vårt bestånd. Enligt årets<br />

externa värdering av totala fastighetsbeståndet uppgår marknadsvärdet till<br />

2 289 Mkr (2 220 Mkr).<br />

FÖRVÄNTAD UTVECKLING OCH FRAMTID<br />

Även om vi har en något lägre efterfrågan på lediga lägenheter än vi haft tidigare<br />

år, är efterfrågan på markbostäder fortsatt hög. Vi fortsätter därför planeringen<br />

med att skapa nya markbostäder i den närliggande orten Munktorp.<br />

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade på ett stort intresse av att<br />

bo i en nybyggd, tillgänglig markbostad. Projektet har dock blivit förskjutet, då<br />

planarbetet dragit ut på tiden. Vi räknar med att planen vinner laga kraft till<br />

sommaren 2022, och ligger sen i startgroparna för att starta upp byggnationen<br />

så snart det är möjligt.<br />

Vi har också en stor efterfrågan på bostäder inom konceptet Trygghetsboende.<br />

Tillsammans med närliggande fastighetsägare ser vi över möjligheter<br />

till att förtäta kring vårt nuvarande Trygghetsboende, där befintliga, gemensamma<br />

lokaler bedöms kunna ta emot fler boende.<br />

Att erbjuda fler tillgängliga lägenheter kommer sannolikt att ligga i fokus de<br />

närmaste åren. Vi kommer också att fortsätta med vårt digra underhållsprogram,<br />

som bl.a innebär att vi ska stamrenovera ytterligare ca 200 lägenheter<br />

de närmaste åren. I samband med stamrenoveringarna sker viss tillgänglighetsanpassning<br />

i lägenheterna, t.ex. breddade dörrar.<br />

KÖPINGS<br />

KÖPINGS<br />

BOSTADS<br />

BOSTADS<br />

AB<br />

AB<br />

15


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

I maj <strong>2021</strong> påbörjades också den stora renoveringen av äldreboendet Ekliden<br />

i Kolsva, en ombyggnation som vi planerat för under flera år och som av olika<br />

anledningar blivit uppskjuten. Ombyggnaden innebär att vi kommer att tillskapa<br />

24 nya lägenheter i fastigheten genom om- och nybyggnad. Ombyggnaden<br />

sker i nära samarbete med verksamheten. Sannolikt kommer krav på om- eller<br />

nybyggnad av fler äldreboenden inom kommunen då många av de befintliga<br />

boendena byggdes på 80-90-talet och inte fullt ut motsvarar dagens krav.<br />

ENERGI<br />

Målet är att energieffektivisera och minska energianvändningen i våra fastigheter<br />

med 30 % till år 2030 med utgångsår 2007. Vi har vid året slut minskat<br />

med 13 %. Utfallet landade på 149,2 kWh/m² och målet var 151,3 kWh/<br />

m². Det som bidragit till det fina utfallet är byte av sex nya energieffektiva<br />

ventilationsaggregat och ROT-renovering av Blenda. Nya energideklarationer<br />

har gjorts på fastigheterna vid Nygårdsområdet, Hallonet och Lingonet.<br />

A-tempytor mättes om i alla byggnader på ovanstående fastigheter. Det visade<br />

sig att det saknades A-tempyta med hela 16 674m². Ökning av A-tempytan<br />

bidrar även den till att minska energieffektiviseringsmålet i kWh/m².<br />

MILJÖ<br />

Vi har genomfört höstens interna revisioner enligt fastställd plan. Vi har två<br />

nya revisorer som gjort sin utbildning och diplomering i samband med höstens<br />

revisioner, totalt har vi nu fyra interna revisorer. Resultatet från internrevisionen<br />

visar på fortsatt hög medvetenhet och att vi har ett ledningssystem som<br />

säkerställer att vi minskar miljöpåverkan och uppnår våra miljömål. Under året<br />

har vi arbetat med de nya lagkraven för rapportering av avfall till Naturvårdsverkets<br />

avfallsregister. <strong>KBAB</strong> tecknar ett ombudsavtal med Vafab Miljö AB<br />

som ska sköta inrapporteringen åt oss.<br />

Året avslutades med en extern miljörevision som inte visade på några<br />

avvikelser, vi fick ett antal positiva iakttagelser och några förbättringsförslag<br />

att arbeta vidare med.<br />

SOCIALT<br />

Vi har under året fortsatt med projektet innanförskapslinjen. Projektet syftar<br />

till att erbjuda personer som av olika orsaker stått utanför arbetsmarknaden en<br />

praktikplats hos oss. Vi har under <strong>2021</strong> tagit emot 10 praktikanter inom projektets<br />

ram. Sedan år 2018 har sammanlagt 51 personer genomgått praktik hos<br />

oss, varav 32 personer, eller 63 % erbjudits någon form av anställning hos oss.<br />

Under sommaren <strong>2021</strong> tog vi emot 38 sommarjobbare, varav två lite äldre<br />

ungdomar som fungerat som handledare. Sommarjobbarna var hos oss under<br />

tre veckor, uppdelat på två olika perioder.<br />

I samarbete med Kultur & Folkhälsa är vi med och stöttar projektet Ungcoacher.<br />

Projektet syftar till att öka tryggheten på våra områden genom olika typer av<br />

aktiviteter och knyta nära kontakter med ungdomarna inom Köpings kommun.<br />

Projektet kommer att fortsätta, och också utökas med ungdomsambassadörer,<br />

år 2022.<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Nettoomsättning<br />

Resultat efter<br />

finansiella poster<br />

Balansomslutning<br />

Antal<br />

anställda<br />

<strong>2021</strong> 2020 2019 2018 2017<br />

255 609 254 503 249 874 246 374 239 880<br />

16 392 18 694 15 593 14 647 8 706<br />

1 004 893 995 085 979 457 948 775 990 990<br />

38 38 34 33 37<br />

Soliditet (%) 17,86 16,99 15,84 15,20 13,40<br />

Avkastning på<br />

totalt kapital (%)<br />

Avkastning på<br />

eget kapital (%)<br />

2,77 3,15 2,95 3,60 2,80<br />

9,13 11,06 10,04 10,10 6,50<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

Belopp<br />

vid årets<br />

ingång<br />

Disposition<br />

enligt beslut<br />

av årets<br />

årsstämma<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst 102 169 812<br />

Årets vinst 10 706 041<br />

Summa 112 875 853<br />

Disponeras så att:<br />

AKTIE-<br />

KAPITAL<br />

UPP-<br />

SKRIV-<br />

NINGS-<br />

FOND<br />

RESERV-<br />

FOND<br />

BALAN-<br />

SERAT<br />

RESULTAT<br />

ÅRETS<br />

RESULTAT<br />

TOTALT<br />

30 900 25 737 10 000 88 333 14 124 169 094<br />

14 124 -14 124 0<br />

Utdelning -287 -287<br />

Årets<br />

resultat<br />

Belopp vid<br />

årets<br />

utgång<br />

10 706 10 706<br />

30 900 25 737 10 000 102 170 10 706 179 513<br />

Till aktieägare utdelas 358 440<br />

I ny räkning överföres 112 517 413<br />

Summa 112 875 853<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter<br />

räkenskapsårets utgång.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret har upprättats av bolagen i vår<br />

koncern och återfinns på vår hemsida www.kbab.koping.se.<br />

Innergård på Karlsdal.<br />

16


RESULTATRÄKNING & BALANSRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not <strong>2021</strong> 2020<br />

Nettoomsättning 2 255 609 254 503<br />

Övriga rörelseintäkter 188 0<br />

Summa intäkter 255 797 254 503<br />

RÖRELSENS KOSTNAD<br />

Driftkostnader 3 -131 937 -127 780<br />

Underhållskostnader -37 517 -40 699<br />

Fastighetsskatt -3 877 -3 932<br />

Övrig förvaltning 4 -11 452 -10 437<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

av materiella tillgångar<br />

-31 419 -30 484<br />

Centraladministration -8 437 -7 900<br />

Avyttring och utrangering av<br />

anläggningstillgångar<br />

-3 439 -2 038<br />

Summa kostnader -228 078 -223 270<br />

Rörelseresultat 27 719 31 233<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Finansiella intäkter 95 92<br />

Finansiella kostnader -11 422 -12 631<br />

Summa resultat från<br />

finansiella poster<br />

-11 327 -12 539<br />

Resultat efter finansiella poster 16 392 18 694<br />

Resultat före skatt 16 392 18 694<br />

Uppskjuten skatt 5 -5 686 -4 570<br />

Årets resultat 10 706 14 124<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Inmateriella anläggningstillgångar<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Dataprogram 6 1 315 534<br />

Summa 1 315 534<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och mark 7 883 209 871 139<br />

Inventarier, verktyg och installationer 8 139 131<br />

Pågående nyanläggningar 9 54 066 16 735<br />

Summa materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

937 414 888 005<br />

Andelar i koncernföretag 10 5 007 5 007<br />

Fordringar hos koncernföretag 11 12 073 12 073<br />

Andra långfristiga<br />

värdepappersinnehav<br />

12 40 40<br />

Andra långfristiga fordringar 13 568 565<br />

Summa finansiella<br />

anläggningstillgångar<br />

17 688 17 685<br />

Summa anläggningstillgångar 956 417 906 224<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Varulager m.m.<br />

Råvaror och förnödenheter 94 100<br />

Summa 94 100<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 2 042 412<br />

Fordringar hos koncernföretag 3 290 0<br />

Övriga kortfristiga fordringar 1 003 1 556<br />

Aktuella skattefordringar 356 582<br />

Förutbetalda kostnader och<br />

upplupna intäkter<br />

7 037 2 383<br />

Summa kortfristiga fordringar 13 728 4 933<br />

Kassa och bank 14 34 654 83 828<br />

Summa omsättningstillgångar 48 476 88 861<br />

Takbyte på Kvarngatan 11 där även råsponten behövde bytas ut.<br />

Summa tillgångar 1 004 893 995 085<br />

KÖPINGS<br />

KÖPINGS<br />

BOSTADS<br />

BOSTADS<br />

AB<br />

AB<br />

17


BALANSRÄKNING & KASSAFLÖDESANALYS<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

EGET KAPITAL<br />

Bundet eget kapital<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Aktiekapital 30 900 30 900<br />

Uppskrivningsfond 25 737 25 737<br />

Reservfond 10 000 10 000<br />

Summa bundet eget kapital 66 637 66 637<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 102 170 88 334<br />

Årets resultat 10 706 14 124<br />

Summa fritt eget kapital 112 876 102 458<br />

Summa eget kapital 179 513 169 095<br />

AVSÄTTNINGAR 15<br />

Avsatt för pensioner och<br />

likande förpliktelser enligt<br />

tryggandelagen<br />

2 468 2 659<br />

Uppskjuten skatteskuld 27 255 21 569<br />

Summa avsättningar 29 723 24 228<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER 16<br />

Skulder till kreditinstitut 17 654 410 739 370<br />

Summa långfristiga skulder 654 410 739 370<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Skulder till kreditinstitut 17 84 960 4 960<br />

Leverantörsskulder 28 454 37 553<br />

Skulder till koncernföretag 3 874 1 313<br />

Övriga skulder 913 849<br />

Upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

18 23 046 17 717<br />

Summa kortfristiga skulder 141 247 62 392<br />

Summa eget kapital och skulder 1 004 893 995 085<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Not <strong>2021</strong> 2020<br />

Resultat efter finansiella poster 16 392 18 694<br />

Justeringar för poster som inte<br />

ingår i kassaflödet<br />

19 34 667 30 484<br />

Betald skatt 226 0<br />

Kassaflöde från den löpande<br />

verksamheten före förändring<br />

av rörelsekapital<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING<br />

AV RÖRELSEKAPITALET<br />

Förändring av varulager och<br />

pågående arbete<br />

51 285 49 178<br />

6 -31<br />

Förändring av rörelsefordringar -5 187 14 483<br />

Förändring av rörelseskulder -4 979 2 631<br />

Kassaflöde från den<br />

löpande verksamheten<br />

INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />

Investeringar i materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Investeringar i finansiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Försäljning av finansiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Kassaflöde från<br />

investeringsverksamheten<br />

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />

41 125 66 261<br />

-85 049 -41 465<br />

-3 0<br />

0 128<br />

-85 052 -41 337<br />

Amortering av lån -4 960 -4 960<br />

Utbetald utdelning -287 -319<br />

Kassaflöde från<br />

finansieringsverksamheten<br />

-5 247 -5 279<br />

ÅRETS KASSAFLÖDE -49 174 19 645<br />

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN<br />

Likvida medel vid årets början 83 828 64 183<br />

Likvida medel vid årets slut 14 34 654 83 828<br />

Elund<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

18


NOTER<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-<br />

PRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och<br />

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen<br />

av resultaträkningen är anpassad efter Sveriges Allmännyttas riktlinjer för att<br />

hålla en bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är<br />

hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i<br />

förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv-<br />

vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att<br />

nedlagda kostnader på balansdagen jämförs med totala utgifter. I de fall<br />

utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas<br />

intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna<br />

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.<br />

En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och<br />

material levereras eller förbrukas.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />

minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella<br />

nedskrivningar.<br />

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till<br />

väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:<br />

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Dataprogram 20%<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Inventarier och verktyg 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel 20 %<br />

Stomme 1 %<br />

Stomkomplettering inkl. innerväggar 2 %<br />

Tak 2,2 %<br />

Fasad inkl. balkonger 2 %<br />

KOMPONENTINDELNING<br />

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna<br />

är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.<br />

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell<br />

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens<br />

anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll<br />

redovisas som kostnader.<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG<br />

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för<br />

eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som<br />

erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till<br />

anskaffningsvärdet när de uppkommer.<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt<br />

har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning<br />

om eventuellt nedskrivningsbehov.<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt<br />

bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från<br />

det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets<br />

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det<br />

redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt<br />

då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av<br />

tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess<br />

nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses<br />

varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.<br />

Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i<br />

resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot<br />

eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

AKTUELL SKATT<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell<br />

skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

Fönster 2 %<br />

Värme och sanitet 2 %<br />

Badrum och våtutrymmen 3,3 %<br />

Kök 2 %<br />

Byggnadsel 2 %<br />

Ventilation 3,3 %<br />

Hiss 2,5 %<br />

Solceller 3,3 %<br />

Lokalanpassning 5-10 %<br />

Brandlarm 10 %<br />

Markanläggning 5 %<br />

Nedskrivning 2 %<br />

UPPSKJUTEN SKATT<br />

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av<br />

tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt<br />

denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar<br />

på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive<br />

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga<br />

avdrag eller underskott.<br />

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder<br />

endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas<br />

utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande<br />

skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten<br />

skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten<br />

skatteskuld som avsättning.<br />

KÖPINGS<br />

KÖPINGS<br />

BOSTADS<br />

BOSTADS<br />

AB<br />

AB<br />

19


NOTER<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida<br />

skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen<br />

kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.<br />

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-<br />

dispositioner och skatter.<br />

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte<br />

den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.<br />

BALANSOMSLUTNING<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga<br />

till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen<br />

antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till<br />

den tidpunkt då de ska infrias.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar<br />

till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald<br />

semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning<br />

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det<br />

finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av<br />

en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande<br />

tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. De<br />

förmånsbestämda planerna innebär att pensionspremier betalas och dessa<br />

planer redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en<br />

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller<br />

då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller<br />

informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till<br />

den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KONCERNFÖRHÅLLANDEN<br />

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i<br />

årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas ingen egen koncernredovisning.<br />

Det överordnade moderföretaget Köping Rådhus AB, organisationsnummer<br />

559194-8087 med säte i Köping upprättar koncernredovisning.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet<br />

omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla<br />

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäkts-<br />

korrigeringar.<br />

ANTAL ANSTÄLLDA<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

SOLIDITET (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i<br />

redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa<br />

redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

BYGGNADER OCH MARK<br />

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen av<br />

företagets fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av framtida<br />

kassaflödesöverskott.<br />

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets<br />

bokslut.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Bostäder 184 272 180 635<br />

Lokaler 63 170 64 422<br />

Bilplatser 6 236 6 005<br />

Hyresbortfall -5 543 -4 494<br />

Hyresnedsättningar -1 141 -1 059<br />

Koncerninterna intäkter 7 036 6 845<br />

Övriga intäkter 1 579 2 149<br />

Summa intäkter 255 609 254 503<br />

20


NOTER<br />

Sveavägen 19 i Köpings centrum.<br />

NOT 3<br />

ANSTÄLLDA OCH<br />

PERSONALKOSTNADER<br />

NOT 5<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

Kvinnor 21 20<br />

Män 17 18<br />

Totalt 38 38<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

Styrelse och verkställande direktör -1 247 -1 131<br />

Övriga anställda -17 007 -16 258<br />

Totalt löner och ersättningar -18 254 -17 389<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

Förändring av uppskjuten<br />

skatt avseende temporära<br />

skillnader<br />

-5 686 -4 570<br />

Totalt redovisad skatt -5 686 -4 570<br />

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

Redovisat resultat före skatt 16 392 18 694<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för styrelse och verkställande<br />

direktör<br />

-693 -760<br />

Pensionskostnader för övriga anställda -2 676 -2 526<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -6 794 -5 833<br />

Totalt -10 163 -9 119<br />

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -3 377 21,40 -4 000<br />

Ej avdragsgilla kostnader -11 -12<br />

Skattemässiga justeringar<br />

avseende direktavdrag för<br />

aktiverade komponenter<br />

Skattemässiga justeringar<br />

avseende utrangerade<br />

komponenter<br />

8 111 5 077<br />

-708 -436<br />

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA<br />

KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER<br />

-28 417 -26 508<br />

Skattemässiga justeringar<br />

avseende avskrivning på<br />

bostadslånepost<br />

104 109<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE<br />

BEFATTNINGSHAVARE<br />

Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män i styrelsen 60 % 60 %<br />

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %<br />

NOT 4<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen<br />

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter<br />

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning<br />

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller<br />

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

PWC<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Revisionsuppdrag -185 -215<br />

Övriga tjänster -268 -63<br />

Summa -453 -278<br />

Skattemässiga justeringar<br />

avseende skillnad mellan<br />

skattemässiga och<br />

bokföringsmässiga avskrivningar<br />

638 846<br />

Ej avdragsgill räntekostnad -928 -151<br />

Ej skattepliktiga intäkter 0<br />

Skatteeffekt av ökat<br />

underskottsavdrag<br />

-3 829 -1 432<br />

Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0<br />

NOT 6<br />

DATAPROGRAM<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 2 260 2 260<br />

Inköp 1 059 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

3 319 2 260<br />

Ingående avskrivningar -1 726 -1 590<br />

Årets avskrivningar -279 -136<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-2 005 -1 726<br />

Utgående redovisat värde 1 314 534<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

21


NOTER<br />

NOT 7<br />

BYGGNADER OCH MARK<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 1 494 983 1 471 688<br />

Aktiverade projekt 46 575 31 306<br />

Tillkommande K3 utrangeringar -9 994 -8 101<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

1 531 564 1 494 893<br />

Ingående avskrivningar -701 216 -677 079<br />

NOT 10<br />

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG<br />

Andelarna i dotterbolag avser 100 % rösträttsandelar (3 000 aktier)<br />

i Köpings Kabel-TV AB 556416-0769 och 100 % rösträttsandelar<br />

(20 070 aktier) i <strong>KBAB</strong> Service AB 556033-7452.<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 5 007 5 007<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

5 007 5 007<br />

Utgående redovisat värde 5 007 5 007<br />

Nedskrivningar/återföringar 393 393<br />

K3 Utrangeringar 6 554 6 062<br />

Årets avskrivningar -31 459 -30 592<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-725 728 -701 216<br />

Utgående redovisat värde 805 836 793 677<br />

Taxeringsvärden byggnader 718 318 698 831<br />

Taxeringsvärden mark 212 987 204 263<br />

NOT 11<br />

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 12 073 12 073<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden<br />

12 073 12 073<br />

Utgående redovisat värde 12 073 12 073<br />

Summa 931 305 903 094<br />

Bokfört värde byggnader 805 747 793 677<br />

Bokfört värde mark 77 462 77 462<br />

Summa 883 209 871 139<br />

NOT 8<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH<br />

INSTALLATIONER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 2 284 2 258<br />

Inköp 84 26<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden<br />

2 368 2 284<br />

Ingående avskrivningar -2 153 -2 005<br />

Årets avskrivningar -75 -148<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-2 228 -2 153<br />

Utgående redovisat värde 140 131<br />

NOT 12<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-<br />

INNEHAV<br />

Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening<br />

40 st á 10 000 kr.<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 40 40<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

40 40<br />

Utgående redovisat värde 40 40<br />

NOT 13<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 565 693<br />

Tillkommande fordringar 285 261<br />

Avgående fordringar -304 -423<br />

Omklassificeringar 22 34<br />

KÖPINGS KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

NOT 9<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH<br />

FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA<br />

ANLÄGGNINGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående nedlagda kostnader 16 736 4 497<br />

Under året nedlagda kostnader 83 905 43 544<br />

Aktiveringar -46 575 -31 306<br />

Kostnadsförda projekt 0 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

54 066 16 735<br />

Utgående redovisat värde 54 066 16 735<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

568 565<br />

Utgående redovisat värde 568 565<br />

NOT 14<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> uppgår till 7 000 tkr<br />

(7 000 tkr).<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Banktillgodohavanden 34 654 83 828<br />

Summa 34 654 83 828<br />

22


NOTER<br />

NOT 15<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

NOT 19<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM<br />

INTE INGÅR I KASSAFLÖDET<br />

PENSIONER OCH LIKNANDE<br />

FÖRPLIKTELSER<br />

Belopp vid årets ingång 2 659 2 593<br />

Årets avsättningar 0 66<br />

Under året ianspråktagna belopp -191 0<br />

Summa 2 468 2 659<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Avskrivningar 31 419 30 484<br />

Realisationsresultat 3 439 0<br />

Avsättning till pensioner -191 0<br />

Summa 34 667 30 484<br />

UPPSKJUTEN SKATTESKULD<br />

Belopp vid årets ingång 21 569 16 999<br />

Årets avsättningar 5 686 4 570<br />

Summa 27 255 21 569<br />

NOT 16<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

Inga långfristiga skulder finns som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.<br />

NOT 17<br />

SKULDER TILL KREDITINSTITUT<br />

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.<br />

LÅNGIVARE<br />

RÄNTESATS<br />

%<br />

DATUM FÖR<br />

RÄNTE-<br />

ÄNDRING<br />

LÅNEBELOPP<br />

<strong>2021</strong>-12-31<br />

LÅNEBELOPP<br />

2020-12-31<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Garantibelopp Fastigo 343 309<br />

Summa 343 309<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

Kvarteret Hake.<br />

Kommuninvest 105569 0,580 2022-11-14 80 000 80 000<br />

Kommuninvest 105571 0,750 2023-11-13 65 120 70 080<br />

Kommuninvest 117379 0,135 2022-01-03 44 900 44 900<br />

Kommuninvest 117380 0,155 2022-01-03 153 350 153 350<br />

Kommuninvest 127918 0,140 2023-06-01 146 000 146 000<br />

Kommuninvest 137011 0,440 2025-09-15 67 000 0<br />

Kommuninvest 137013 0,470 2026-02-04 67 000 0<br />

Kommuninvest 137015 0,570 2026-11-12 66 000 0<br />

Kommuninvest 82588 0,470 0 200 000<br />

Kommuninvest 140710 -0,038 2022-02-15 50 000 0<br />

Kommuninvest 105567 0,095 0 50 000<br />

Summa 739 370 744 330<br />

Kortfristig del av<br />

långfristig skuld<br />

84 960 4 960<br />

På balansdagen uppgår bolagets derivat till 150 000 tkr (200 000 tkr).<br />

Marknadsvärdet på derivaten uppgår till - 12 263 tkr (- 19 720).<br />

NOT 18<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Upplupna räntekostnader 1 145 1 287<br />

Upplupna semesterlöner 1 626 1 428<br />

Upplupna sociala avgifter 511 449<br />

Förutbetalda intäkter 15 757 12 623<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

4 007 1 930<br />

Summa 23 046 17 717<br />

KÖPINGS KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

23


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ORG NR 556033-7452<br />

Styrelsen och verkställande direktören för <strong>KBAB</strong> Service AB avger<br />

följande årsredovisning för räkenskapssåret <strong>2021</strong>.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige<br />

Ordinarie<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

Karl Ingström (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter<br />

Ordinarie<br />

Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 25 mars <strong>2021</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100% av Köping Bostads AB, 556014-9758<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

KOMMUNFASTIGHETER<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens fastigheter.<br />

Förvaltningsuppdraget omfattar drygt 176 000 m².<br />

Förvaltningsuppdraget innebär:<br />

• Driftansvar för fastigheter<br />

• Underhåll av fastigheter<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET<br />

Under året har en arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter för SAF<br />

och <strong>KBAB</strong> arbetat med att ta fram ett nytt avtal för förvaltning av kommunens<br />

fastigheter. I slutet på året tog fullmäktige beslut om att säga upp avtalet, som<br />

gällt från 1995, beslut togs även om att det nya AFF-avtalet ska implementeras<br />

och anpassas i verksamheten under 2022 för att gälla fullt ut från 2023.<br />

FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />

<strong>2021</strong> års förvaltning har fortsatts att präglas av den pandemi som vi har levt med<br />

under de senaste åren. Vi fick ett fast uppdrag att ansvara för lokalvården på de<br />

allmänna ytorna på alla äldreboenden i Köping. Vi har fortsatt med extra resurser<br />

på lokalvården i övriga lokaler, skolor, förskolor och kontor fram till augusti, då vi<br />

återgick till ordinarie städinstruktion. Fokus har då varit att öka frekvensen på så<br />

kallade taytor för att minska smittspridningen.<br />

En kundenkät genomfördes, där vi mätte kvalitén av vår förvaltning av kommunens<br />

lokaler. Vi hade förbättrat oss med 3 enheter från 53 till 56, medelresultat i<br />

Evimetrix’s undersökning för <strong>2021</strong> är 55. <strong>2021</strong> deltog 87 av landets kommuner<br />

i kundenkäten.<br />

Precis som förra året, har vår kompetensutveckling gått på halvfart, men vi kommer<br />

så fort möjligheten ges, att ta tag i utbildningsbehoven.<br />

Inom Fastighetsservice, som avser lokalvård, fastighetsskötsel, reparationer och<br />

drift, har vi tagit emot och handlett 38 sommarjobbare och ett antal praktikanter<br />

inom projektet innanförskapslinjen.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter<br />

räkenskapsårets utgång<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret upprättas av bolagen i vår koncern<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Nettoomsättning<br />

Resultat efter<br />

finansiella poster<br />

Balansomslutning<br />

Antal<br />

anställda<br />

<strong>2021</strong> 2020 2019 2018 2017<br />

115 211 104 160 96 077 94 217 91 326<br />

973 300 4 32 -104<br />

21 280 17 808 22 050 17 373 23 090<br />

110 109 108 107 105<br />

Soliditet (%) 12,76 13,61 9,93 12,60 9,40<br />

Avkastning på<br />

totalt kapital (%)<br />

Avkastning på<br />

eget kapital (%)<br />

4,59 1,70 0,03 0,30 neg<br />

35,85 12,38 0,19 1,40 neg<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

Belopp vid årets<br />

ingång<br />

Disposition enligt<br />

beslut av årets<br />

årsstämma<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst 13 307<br />

Årets vinst 247<br />

Summa 13 554<br />

Disponeras så att:<br />

AKTIE-<br />

KAPITAL<br />

RESERV-<br />

FOND<br />

FRITT EGET<br />

KAPITAL<br />

ÅRETS<br />

RESULTAT<br />

TOTALT<br />

2 007 170 12 1 2 190<br />

1 -1 0<br />

Årets resultat 0 0<br />

Belopp vid<br />

årets utgång<br />

2 007 170 13 0 2 190<br />

I ny räkning överföres 13 554<br />

Summa 13 554<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

24


RESULTATRÄKNING & BALANSRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not<br />

<strong>2021</strong>-01-01<br />

- <strong>2021</strong>-12-31<br />

2020-01-01<br />

- 2020-12-31<br />

Nettoomsättning 2 115 211 104 160<br />

Övriga rörelseintäkter 1 770 49<br />

Summa intäkter 116 981 104 209<br />

RÖRELSENS KOSTNAD<br />

Driftkostnader 3, 4 -98 758 -87 843<br />

Underhållskostnader -5 494 -4 736<br />

Övrig förvaltning -10 828 -10 702<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

av materiella anläggningstillgångar<br />

5 -867 -564<br />

Centraladministration 4 -58 -62<br />

Summa rörelsekostnader -116 005 -103 907<br />

Rörelseresultat 976 302<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Räntekostnader och liknande<br />

resultatposter<br />

-3 -2<br />

-3 -2<br />

Resultat efter finansiella poster 973 300<br />

Bokslutsdispositioner 6 -972 -298<br />

Resultat före skatt 1 2<br />

Skatt på årets resultat 7 -1 -1<br />

Årets resultat 0 1<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Inventarier, verktyg och installationer 8 3 161 3 032<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

3 161 3 032<br />

Andra långfristiga fordringar 9 0 405<br />

0 405<br />

Summa anläggningstillgångar 3 161 3 437<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Varulager m.m.<br />

Bränslelager 139 76<br />

Summa varulager 139 76<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 11 929 6 534<br />

Fordringar hos koncernföretag 44 733<br />

Övriga kortfristiga fordringar 586 757<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna<br />

intäkter<br />

1 274 881<br />

Summa kortfristiga fordringar 13 833 8 905<br />

Kassa och bank 10 4 147 5 390<br />

Summa omsättningstillgångar 18 119 14 371<br />

Summa tillgångar 21 280 17 808<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

EGET KAPITAL<br />

Bundet eget kapital<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Aktiekapital 2 007 2 007<br />

Reservfond 170 170<br />

Summa bundet eget kapital 2 177 2 177<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 13 12<br />

Årets resultat 0 1<br />

Summa fritt eget kapital 13 13<br />

Summa eget kapital 2 190 2 190<br />

Obeskattade reserver 660 298<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Leverantörsskulder 6 454 7 540<br />

Skulder till koncernföretag 2 643 0<br />

Aktuella skatteskulder 470 611<br />

Övriga kortfristiga skulder 4 053 2 451<br />

Upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

11 4 810 4 718<br />

Summa kortfristiga skulder 18 430 15 320<br />

Summa eget kapital och skulder 21 280 17 808<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

25


KASSAFLÖDESANALYS & NOTER<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Not<br />

<strong>2021</strong>-01-01<br />

- <strong>2021</strong>-12-31<br />

2020-01-01<br />

- 2020-12-31<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material<br />

levererats eller förbrukats.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

Resultat efter finansiella poster 973 300<br />

Justeringar för poster som inte<br />

ingår i kassaflödet<br />

12 867 513<br />

Betald skatt -142 0<br />

Kassaflöde från den löpande<br />

verksamheten före förändring<br />

av rörelsekapital<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING<br />

AV RÖRELSEKAPITALET<br />

1 698 813<br />

Förändring av varulager -62 31<br />

Förändring av rörelsefordringar -4 254 -4 832<br />

Förändring av rörelseskulder 2 372 -3 714<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med<br />

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till<br />

förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte<br />

delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens<br />

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.<br />

Kassaflöde från den<br />

löpande verksamheten<br />

INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />

Investeringar i materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Försäljning av materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

-246 -7 702<br />

-997 -2 217<br />

0 338<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda<br />

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,<br />

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i<br />

resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod tillämpas<br />

för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Kassaflöde från<br />

investeringsverksamheten<br />

-997 -1 879<br />

Inventarier, verktyg och fordon<br />

5 år<br />

Årets kassaflöde -1 243 -9 581<br />

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN<br />

Likvida medel vid årets början 5 390 14 971<br />

Likvida medel vid årets slut 10 4 147 5 390<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet<br />

redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga<br />

villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att<br />

erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget<br />

har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med<br />

äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna<br />

har reglerats eller på annat sätt upphört.<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- & VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och<br />

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen<br />

av resultaträkningen är anpassad efter Sveriges Allmännyttas riktlinjer för att<br />

erhålla en bättre jämförbarhet.<br />

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt<br />

bedömda osäkra fordringar.<br />

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde<br />

efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet<br />

från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.<br />

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade<br />

beloppet och det belopp som ska återbetalas.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

TJÄNSTER<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är<br />

hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande<br />

till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv<br />

vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att<br />

nedlagda kostnader på balansdagen jämförs med totala utgifter. I de fall<br />

utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas<br />

intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna<br />

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren.<br />

En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt<br />

då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av<br />

tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess<br />

nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses<br />

varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den<br />

valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.<br />

26


NOTER<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i<br />

resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot<br />

eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

AKTUELL SKATT<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell<br />

skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget<br />

lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner,<br />

betald semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning<br />

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det<br />

finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av<br />

en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas<br />

pensionsberättigade tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler.<br />

De förmånsbestämda planerna innebär att pensionspremier betalas och<br />

dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en<br />

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller<br />

då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller<br />

informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till<br />

den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-<br />

flödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla<br />

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.<br />

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-<br />

dispositioner och skatter.<br />

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i<br />

redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa<br />

redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Intäkter från fastighetssamordningen 78 860 69 819<br />

Koncerninterna intäkter 21 833 21 552<br />

Övriga intäkter 14 518 12 838<br />

Summa 115 211 104 209<br />

NOT 3<br />

ANSTÄLLDA & PERSONALKOSTNADER<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Kvinnor 69 70<br />

Män 41 39<br />

Totalt 110 109<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

Övriga anställda -39 066 -36 539<br />

Totalt löner och ersättningar -39 066 -36 539<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för övriga anställda -1 710 -1 874<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -12 512 -10 946<br />

Totalt -14 222 -12 820<br />

BALANSOMSLUTNING<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

ANTAL ANSTÄLLDA<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

SOLIDITET (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA<br />

KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE<br />

BEFATTNINGSHAVARE<br />

-53 288 -49 359<br />

Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män i styrelsen 60 % 60 %<br />

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

27


NOTER<br />

NOT 4<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen<br />

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter<br />

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning<br />

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller<br />

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

PWC<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Revisionsuppdrag -58 -62<br />

Övriga tjänster 0 -4<br />

Summa -58 -66<br />

NOT 5<br />

AVSKRIVNINGAR & NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent<br />

tillämpas:<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Inventarier och verktyg 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel 20 %<br />

NOT 8<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH<br />

INSTALLATIONER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 10 827 8 897<br />

Inköp 996 1 930<br />

Försäljningar/utrangeringar 0 0<br />

Omklassificeringar 0 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

11 823 10 827<br />

Ingående avskrivningar -7 795 -7 231<br />

Årets avskrivningar -867 -564<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-8 662 -7 795<br />

Utgående redovisat värde 3 161 3 032<br />

NOT 9<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

NOT 6<br />

BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Ingående anskaffningsvärden 405 245<br />

Tillkommande fordringar 0 261<br />

Avgående fordringar 0 -101<br />

Omklassificeringar till<br />

kortfristiga fordringar<br />

-405 0<br />

Förändring av överavskrivningar -362 -298<br />

Lämnade koncernbidrag -610 0<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden<br />

0 405<br />

Summa -972 -298<br />

Utgående redovisat värde 0 405<br />

NOT 7<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Aktuell skatt -1 -1<br />

Totalt redovisad skatt -1 -1<br />

NOT 10<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> Service uppgår till<br />

7 000 tkr (7 000 tkr).<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Banktillgodohavanden 4 147 5 390<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Summa 4 147 5 390<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT<br />

Redovisat resultat före skatt 1 2<br />

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 0 21,40 0<br />

Ej avdragsgilla kostnader -1 -1<br />

Redovisad effektiv skatt -1 -1<br />

NOT 11<br />

UPPLUPNA KOSTNADER &<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Upplupna semesterlöner 2 266 2 058<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Upplupna sociala avgifter 1 183 1 115<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

1 361 1 545<br />

Summa 4 810 4 718<br />

28


NOTER<br />

NOT 12<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE<br />

INGÅR I KASSAFLÖDET<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Avskrivningar 867 564<br />

Summa 867 564<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Garantibelopp Fastigo 723 703<br />

Summa 723 703<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för<br />

fastställelse.<br />

Köpings Mekaniska Verkstad (KMV), ett av flera objekt som <strong>KBAB</strong> Service förvaltar.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

29


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ORG NR 556416-0769<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Kabel-TV AB avger<br />

följande årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2021</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt<br />

anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr).<br />

Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter<br />

Ersättare<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson, ledamot (S)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Malin Vikman (S)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />

Ordinarie<br />

Ersättare<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Peter Johanson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 25 mars <strong>2021</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie<br />

Ersättare<br />

Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100% av Köpings Bostads AB med organisationsnr<br />

556014-9758.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

REDOVISNING OCH FINANSIERING<br />

Under hösten fastställdes den kommungemensamma finanspolicyn som<br />

ersätter vår tidigare och en ny modell för borgensavgifter har beslutats. För<br />

KTV innebär modellen att borgensavgiften sjunker med 11 punkter. En årlig<br />

beräkning av nivån för borgensavgiften ska ske. Efter en konvertering av ett<br />

lån på 14 Mkr i december <strong>2021</strong> ligger vi inom ramarna för kapital- och räntebindningstider<br />

och fastställda nivåer för kapital- och ränteförfall.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER<br />

RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat<br />

efter räkenskapsårets utgång.<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret upprättas av bolagen i vår koncern och<br />

återfinns på vår hemsida www.kbab.koping.se<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Nettoomsättning<br />

Resultat efter<br />

finansiella poster<br />

Balansomslutning<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

Belopp vid årets<br />

ingång<br />

AKTIE-<br />

KAPITAL<br />

FRITT EGET<br />

KAPITAL<br />

ÅRETS<br />

RESULTAT<br />

TOTALT<br />

3 000 3 359 0 6 359<br />

Årets resultat 0 0<br />

Belopp vid<br />

årets utgång<br />

<strong>2021</strong> 2020 2019 2018 2017<br />

53 585 52 668 58 070 51 576 47 712<br />

5 604 3 794 5 010 5 671 5 313<br />

129 080 119 814 103 766 98 953 85 941<br />

Antal anställda 9 9 9 9 9<br />

Soliditet (%) 36,23 34,61 37,10 34,90 34,80<br />

Avkastning på<br />

totalt kapital (%)<br />

Avkastning på<br />

eget kapital (%)<br />

4,50 3,26 4,90 5,80 6,20<br />

11,98 9,15 13,00 16,40 17,80<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

3 000 3 359 0 6 359<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG<br />

BETYDELSE<br />

I det pågående arbetet med ”Framtidens TV”, där vi ingått samarbete med<br />

flera likasinnade aktörer, har Köpings Kabel-TV Media AB bildats i syfte att<br />

bedriva TV-verksamheten separerat från vår övriga verksamhet. På grund av<br />

redan ingångna avtal förväntas vi dock inte kunna kliva in i det nya samarbetet<br />

fullt ut förrän under början av 2022. Balans- och resultaträkningen för<br />

<strong>2021</strong> har inte påverkats av det kommande samarbetet.<br />

FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD<br />

Arbetet med att utveckla vårt fibernät fortskrider enligt fastlagd plan. Utöver<br />

fibrering av de villor/villaområden som kvarstår jobbar vi parallellt med att på<br />

förfrågan fiberansluta lägenheter i flerbostadshus. I samband med <strong>KBAB</strong>:s<br />

ROT-renovering i kvarteren Blenda och Bertil fiberansluts samtliga lägenheter.<br />

Vi har under <strong>2021</strong> investerat i en helt ny huvudcentral i Kungsör för vår TVoch<br />

bredbandsdistribution. Med anledning av detta har kortare planerade<br />

avbrott i vår tjänstedistribution i Kungsör förekommit under framför allt<br />

december månad.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel<br />

(kronor):<br />

Balanserad vinst 3 358 836<br />

Årets vinst 414<br />

Summa 3 359 250<br />

Disponeras så att:<br />

I ny räkning överföres 3 359 250<br />

Summa 3 359 250<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

30


RESULTATRÄKNING & BALANSRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not<br />

<strong>2021</strong>-01-01<br />

- <strong>2021</strong>-12-31<br />

2020-01-01<br />

- 2020-12-31<br />

Nettoomsättning 2 53 585 52 668<br />

Summa intäkter 53 585 52 668<br />

RÖRELSENS KOSTNADER<br />

Driftkostnader -26 622 -27 612<br />

Övrig förvaltning 3 -5 533 -6 592<br />

Personalkostnader 4 -6 842 -5 891<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

av materiella och immateriella<br />

anläggningstillgångar<br />

5 -8 795 -8 684<br />

Summa rörelsekostnader -47 792 -48 779<br />

Rörelseresultat 5 793 3 889<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Övriga immateriella<br />

anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

8 0 0<br />

Kabel-TV anläggning 9 104 400 99 908<br />

Inventarier, verktyg och installationer 10 292 1 082<br />

Pågående arbeten 11 3 930 2 540<br />

Summa materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

108 622 103 530<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Finansiella intäkter 13 11<br />

Finansiella kostnader -202 -106<br />

Summa resultat från<br />

finansiella investeringar<br />

-189 -95<br />

Resultat efter finansiella poster 5 604 3 794<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 222 222<br />

Summa anläggningstillgångar 108 844 103 752<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Bokslutsdispositioner 6 -5 601 -3 794<br />

Resultat före skatt 3 0<br />

Skatt på årets resultat 7 -3 0<br />

Årets resultat 0 0<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 6 140 6 376<br />

Fordringar hos koncernföretag 573 580<br />

Aktuella skattefordringar 222 0<br />

Övriga kortfristiga fordringar 463 125<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna<br />

intäkter<br />

2 325 1 597<br />

Summa kortfristiga fordringar 9 723 8 678<br />

Kassa och bank 13 10 513 7 384<br />

Summa omsättningstillgångar 20 236 16 062<br />

Summa tillgångar 129 080 119 814<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

31


BALANSRÄKNING & KASSAFLÖDESANALYS<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

EGET KAPITAL<br />

Bundet eget kapital<br />

Not <strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Aktiekapital 3 000 3 000<br />

Summa bundet eget kapital 3 000 3 000<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 3 359 3 359<br />

Årets resultat 0 0<br />

Summa fritt eget kapital 3 359 3 359<br />

Summa eget kapital 6 359 6 359<br />

Obeskattade reserver 14 50 883 44 672<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

Skulder till kreditinstitut 15 14 000 42 720<br />

Skulder till koncernföretag 12 073 12 073<br />

Summa långfristiga skulder 26 073 54 793<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Checkräkningskredit 16 0 0<br />

Skulder till kreditinstitut 28 720 280<br />

Leverantörsskulder 4 402 5 322<br />

Skulder till koncernföretag 3 300 0<br />

Skatteskulder 0 11<br />

Övriga kortfristiga skulder 227 640<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda<br />

intäkter<br />

17 9 116 7 737<br />

Summa kortfristiga skulder 45 765 13 990<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Not<br />

<strong>2021</strong>-01-01<br />

- <strong>2021</strong>-12-31<br />

2020-01-01<br />

- 2020-12-31<br />

Resultat efter finansiella poster 5 604 3 794<br />

Justeringar för poster som inte<br />

ingår i kassaflödet<br />

18 8 795 8 685<br />

Betald skatt -237 0<br />

Kassaflöde från den löpande<br />

verksamheten före förändring<br />

av rörelsekapital<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING<br />

AV RÖRELSEKAPITALET<br />

14 162 12 479<br />

Förändring av rörelsefordringar -1 028 1 965<br />

Förändring av rörelseskulder 4 163 -15 745<br />

Kassaflöde från den<br />

löpande verksamheten<br />

INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />

Investeringar i materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Investeringar i finansiella<br />

anläggningstillgångar<br />

Kassaflöde från<br />

investeringsverksamheten<br />

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />

17 297 -1 301<br />

-13 888 -20 871<br />

0 -202<br />

-13 888 -21 073<br />

Upptagna lån 0 28 000<br />

Amortering av lån -280 0<br />

Kassaflöde från<br />

finansieringsverksamheten<br />

-280 28 000<br />

Årets kassaflöde 3 129 5 626<br />

Summa eget kapital och skulder 129 080 119 814<br />

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 13<br />

Likvida medel vid årets början 7 384 1 758<br />

Likvida medel vid årets slut 10 513 7 384<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

32


NOTER<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- & VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och<br />

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen<br />

av resultaträkningen är anpassad efter Sveriges Allmänyttas riktlinjer för att<br />

erhålla en bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

TJÄNSTER<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som<br />

är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i<br />

förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning).<br />

Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda<br />

utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet<br />

av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter<br />

endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter<br />

som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett<br />

uppdrag redovisas omgående som kostnad. För tjänsteuppdrag på löpande<br />

räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag<br />

som intäkt i takt med att arbete utförs och material levererats eller förbrukats.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

VAROR<br />

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från<br />

säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Köpings Kabel-TV AB:s<br />

försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med<br />

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till<br />

förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte<br />

delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens<br />

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda<br />

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,<br />

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i<br />

resultaträkningens post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod tillämpas<br />

för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget<br />

har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med<br />

äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna<br />

har reglerats eller på annat sätt upphört.<br />

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt<br />

bedömda osäkra fordringar.<br />

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde<br />

efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet<br />

från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.<br />

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade<br />

beloppet och det belopp som ska återbetalas.<br />

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett<br />

nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt<br />

då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av<br />

tillgången och reglering av skulden avses ske.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i<br />

resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot<br />

eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

AKTUELL SKATT<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell<br />

skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget<br />

lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner,<br />

betald semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning<br />

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det<br />

finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av<br />

en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande<br />

tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. De<br />

förmånsbestämda planerna innebär att pensionspremier betalas och dessa<br />

planer redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Elektronik<br />

20 år<br />

Elektronik<br />

10 år<br />

Kabel och elektronik<br />

5 år<br />

Elektronik<br />

3 år<br />

Inventarier, verktyg och fordon<br />

5 år<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet<br />

redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga<br />

villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att<br />

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en<br />

anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller<br />

då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller<br />

informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till<br />

den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KONCERNBIDRAG<br />

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

33


NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet<br />

omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som<br />

likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden<br />

hos banker och andra kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.<br />

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner<br />

och skatter.<br />

BALANSOMSLUTNING<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

ANTAL ANSTÄLLDA<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

SOLIDITET (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i<br />

redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa<br />

redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN PER RÖRELSEGREN<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Intäkter TV 14 331 14 382<br />

Intäkter Data 29 382 28 197<br />

Programintäkter 3 888 3 634<br />

Anslutningsintäkter 2 556 2 944<br />

Övriga intäkter 3 429 3 511<br />

Summa 53 586 52 668<br />

Varav koncerninterna intäkter 4 122 4 317<br />

Summa 4 122 4 317<br />

NOT 3<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen<br />

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter<br />

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning<br />

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller<br />

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

PWC<br />

*2020 avser övriga tjänster hänförliga till arvode i samband med TV-rättigheter.<br />

NOT 4<br />

ANSTÄLLDA & PERSONALKOSTNADER<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Kvinnor 1 1<br />

Män 8 8<br />

Totalt 9 9<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

Övriga anställda -4 449 -3 937<br />

Totalt löner och ersättningar -4 449 -3 937<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för övriga anställda -660 -560<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal -1 607 -1 279<br />

Totalt -2 267 -1 839<br />

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA<br />

KOSTNADER OCH PENSIONSKOSTNADER<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE<br />

BEFATTNINGSHAVARE<br />

-6 716 -5 776<br />

Andel kvinnor i styrelsen 60 % 60 %<br />

Andel män i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Revisionsuppdrag -63 -70<br />

Övriga tjänster* 0 -372<br />

Summa -63 -442<br />

NOT 5<br />

AVSKRIVNINGAR & NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent<br />

tillämpas:<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Elektronik 20 år 5 %<br />

Elektronik 10 år 10 %<br />

Kabel och elektronik 5 år 20 %<br />

Elektronik 3 år 33 %<br />

Inventarier, installationer och fordon 20 %<br />

34


NOTER<br />

NOT 6<br />

BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

NOT 10<br />

INVENTARIER, VERKTYG<br />

OCH INSTALLATIONER<br />

Återföring av periodiseringsfond 0 52<br />

Förändring av överavskrivningar -6 211 -3 846<br />

Erhållet koncernbidrag 610 0<br />

Summa -5 601 -3 794<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 19 387 19 387<br />

Inköp 45 0<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 432 19 387<br />

NOT 7<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

Aktuell skatt -3 0<br />

Totalt redovisad skatt -3 0<br />

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT<br />

<strong>2021</strong> 2020<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

Redovisat resultat före skatt 4 1<br />

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -1 21,40 0<br />

Ej avdragsgilla kostnader -2 -1<br />

Schablonintäkt periodiseringsond 0 0<br />

Redovisad effektiv skatt -3 -1<br />

NOT 8<br />

ÖVRIGA IMMATERIELLA<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 422 422<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 422 422<br />

Ingående avskrivningar -422 -422<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar -422 -422<br />

Utgående redovisat värde 0 0<br />

NOT 9<br />

KABEL-TV ANLÄGGNING<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 193 447 169 884<br />

Inköp 12 452 23 563<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 899 193 447<br />

Ingående avskrivningar -93 539 -86 132<br />

Årets avskrivningar -7 960 -7 407<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar -101 499 -93 539<br />

Utgående redovisat värde 104 400 99 908<br />

Ingående avskrivningar -18 305 -17 028<br />

Årets avskrivningar -835 -1 277<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 140 -18 305<br />

Utgående redovisat värde 292 1 082<br />

NOT 11<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH<br />

FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA<br />

ANLÄGGNINGAR<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående nedlagda kostnader 2 540 5 232<br />

Under året nedlagda kostnader 14 075 22 800<br />

Aktiveringar -10 973 -22 611<br />

Kostnadsförda projekt -1 712 -2 881<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 930 2 540<br />

Utgående redovisat värde 3 930 2 540<br />

NOT 12<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA<br />

VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Köpings Kabel-TV innehar andelar i Complus AB 20 st á nominellt värde<br />

1 000 kr samt andelar i Operatörskluster Media AB 2025 st á nominellt<br />

värde 100 kr.<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 222 20<br />

Inköp 0 202<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 222<br />

Utgående redovisat värde 222 222<br />

NOT 13<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i KTV uppgår till 5 000 tkr<br />

(5 000 tkr).<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Banktillgodohavanden 10 513 7 384<br />

Summa 10 513 7 384<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

35


NOTER<br />

NOT 14<br />

OBESKATTADE RESERVER<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 10 482 tkr (9 560 kr) och<br />

har beräknats med 20,6 % (21,4 %).<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Överavskrivningar 50 883 44 672<br />

Summa 50 883 44 672<br />

NOT 18<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE<br />

INGÅR I KASSAFLÖDET<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Avskrivningar 8 795 8 684<br />

Summa 8 795 8 684<br />

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 10 482 9 560<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

NOT 15<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

Inga långfristiga skulder finns som förfaller senare än 5 år efter<br />

balansdagen.<br />

NOT 16<br />

CHECKRÄKNINGSKREDIT<br />

Avser intern kommunkoncernkredit.<br />

Garantibelopp Fastigo 78 84<br />

Summa 78 84<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 5 000<br />

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0<br />

NOT 17<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2021</strong>-12-31 2020-12-31<br />

Upplupna räntekostnader 2 2<br />

Upplupna semesterlöner 445 388<br />

Upplupna sociala avgifter 140 122<br />

Förutbetalda intäkter 0 0<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

8 529 7 225<br />

Summa 9 116 7 737<br />

Köpings Kabel-TV gräver inför en nyfiken publik.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

36


35


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

Till bolagsstämman i Köpings Bostads AB<br />

ORG.NR 556014–9758<br />

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN<br />

UTTALANDEN<br />

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Köpings<br />

Bostads AB för år <strong>2021</strong>.<br />

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i<br />

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla<br />

väsentliga avseenden rättvisande bild av Köpings Bostads<br />

ABs finansiella ställning per den 31 december <strong>2021</strong> och av<br />

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt<br />

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig<br />

med årsredovisningens övriga delar.<br />

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen<br />

och balansräkningen för Köpings Bostads AB.<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on<br />

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar<br />

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet<br />

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Köpings<br />

Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt<br />

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen och verkställande direktören som har<br />

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger<br />

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen<br />

och verkställande direktören ansvarar även för den interna<br />

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en<br />

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,<br />

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.<br />

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen<br />

och verkställande direktören för bedömningen av bolagets<br />

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är<br />

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att<br />

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om<br />

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock<br />

inte om styrelsen och verkställande direktören avser att<br />

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har<br />

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om<br />

huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några<br />

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter<br />

eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse<br />

som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög<br />

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision<br />

som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid<br />

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan<br />

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter<br />

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller<br />

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska<br />

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.<br />

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av<br />

årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:<br />

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna<br />

beskrivning är en del av revisionsberättelsen.<br />

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT<br />

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR<br />

UTTALANDEN<br />

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört<br />

en revision av styrelsens och verkställande direktörens<br />

förvaltning för Köpings Bostads AB för år <strong>2021</strong> samt av<br />

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller<br />

förlust.<br />

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt<br />

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens<br />

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för<br />

räkenskapsåret.<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i<br />

Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i<br />

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande<br />

till Köpings Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige<br />

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt<br />

dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

KÖPINGS KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

38


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner<br />

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag<br />

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av<br />

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som<br />

bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på<br />

storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,<br />

likviditet och ställning i övrigt.<br />

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen<br />

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland<br />

annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation,<br />

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att<br />

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska<br />

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.<br />

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen<br />

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland<br />

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets<br />

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för<br />

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.<br />

Västerås den 25 februari 2022<br />

Johan Tingström<br />

Auktoriserad revisor<br />

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på<br />

årsstämma för fastställelse.<br />

Köping den 24 februari 2022<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed<br />

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis<br />

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma<br />

om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i<br />

något väsentligt avseende:<br />

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon<br />

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet<br />

mot bolaget<br />

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,<br />

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner<br />

av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om<br />

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget<br />

är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen<br />

garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed<br />

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller<br />

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot<br />

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst<br />

eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av<br />

förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:<br />

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna<br />

beskrivning är en del av revisionsberättelsen.<br />

KÖPINGS KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

39


KONTAKTUPPGIFTER<br />

Köpings Bostads AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Köpings Kabel-TV AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

BESÖKSADRESS<br />

Kundcenter, Sveavägen 18<br />

Vi är miljöcertifierade enligt<br />

SS-EN ISO 14001<br />

Telefon: 0221-250 25<br />

Telefon: 0221-250 45<br />

731 32 Köping<br />

www.kbab.koping.se<br />

www.koping.net

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!