27.04.2022 Views

MagasinCMYK2022 webb

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WWW.FJARDHUNDRALAND.SE

Fjärdhundraland är ett

besöksområde med genuin mat,

historia, natur och kultur mellan

Stockholm, Uppsala, Enköping

Västerås och Strängnäs.

150 medlemmar

250 besöksmål

10 kommuner

4 län

Kaféer & restauranger

Mathantverk

Gårdsbutiker

Kultur & historia

Vintage & design

Vandring & cykling

Naturupplevelser

Trädgård & odling


DET HÄR ÄR

FJÄRDHUNDRALAND

FJÄRDHUNDRALAND HAR SITT URSPRUNGidetgamlafolklandet

Fjädrundaland.Örsundaån,idagenstillsamå,var

vikingatidensmotorväg,enbredvattenledsombringade

välståndochmakttillområdet.Pådenfraktadesjärn

ochandravärdefullavaror.Detfinmaskigavägnätet,

runstenarnaochdemångamedeltidakyrkornavittnar

omtraktenshistoriskabetydelse.

DAGENS FJÄRDHUNDRALANDärendestinationsomutvecklasi

samarbetemellanföretag,föreningaroch

privatpersoner.Tillsammansbidrarvimed

mathantverk,historia,kultur,hantverk,trädgård,natur,

kaféerochenradandraupplevelsertillattgöra

besöksmåletspeciellt.

2019vannFjärdhundralandStoraTurismpriset.

LÄS MER PÅ WWW.FJARDHUNDRALAND.SE!

GILLAR DU MAGASINET?

Hjälp oss med en slant.

Swish 123 261 48 32

Stort tack!

Vill du stödja Fjärdhundraland lite extra?

Bli stödmedlem. Swisha 300 kr till 123 261 48 32

med din e-postadress, och maila dina uppgifter

till info@fjardhundraland.se. Eller läs mer här:

fjh.land/bli-medlem

MAGASIN FJÄRDHUNDRALAND 2022

Projektledare: Ewa Jerlinder Nord

Redaktion: Emma Danielsson, Ylva

Fontell, Åsa Lansfors Lindblom, Ann-

Helen Meyer von Bremen, Mats Thorburn

Redaktör: Ylva Fontell

Bildredaktör: Åsa Lansfors Lindblom

Formochproduktion: Mats Thorburn

Annonser: Ewa Jerlinder Nordh, Marie

Berglund, Thomas Björk

Distribution: Ewa Jerlinder Nordh

Stort tack till Sparbanken i Enköping!

SÅ ANVÄNDER DU QR-KODERNA

fjh.land/fjh

TEXTLÄNKAR

Skriv in länken

i webbläsaren så

kommer du till

rätt sida på

fjardhundraland.se

IPHONE OCH MÅNGA ANDROID

Starta kameran och rikta den mot koden.

Efter någon sekund dyker det upp en ruta

med en länk att klicka på. Webbsidan

öppnas i webbläsaren.

ÖVRIGA ANDROID

Använd Google Lens, din mobiltillverkares

funktion eller en QR-app från Play Store.

SVANENMÄRKET

2

Miljömärkttrycksak

3041 0083


Bilder framsidan:

Huvudbild: Foto: Mats Thorburn

Spalt 1: Foto Det Lilla Mejeriet

Glada Fåret / Foto Ann-Helen Meyer von Bremen

Foto Hornuddens trädgård

Spalt 2: Foto John Alinder, Upplandsmuseet

Foto Ann-Helen Meyer von Bremen

Spalt 3: Foto Mats Thorburn

KULTUR

8

John Alinder

FIKA

4 MATHANTVERK

HISTORIA

VINTAGE&LOPPIS

18

Alsta

trädgårdar

GÅRDSBUTIKER

38

Tärna bygdegård

24

Landsberga gårdsbutik

BOENDE

40

Skogsbackens ost

22

Hårsbäcks Bed & Breakfast

Lata pigan

HANTVERK

12

TRYGGHET UNDER PANDEMIN

Alla besöksmål följer Folkhälsomyndighetens

rekommendationer

Mejeriet i Ramby

FJARDHUNDRALAND.SE

Detgrönalugnet 4

JohnAlinderkommerhem 8

Frånfår… 10

…tilltröja 12

Grillamedsmak 15

SkattjaktpåLoppisrundan 18

NärvärptochNärmalet 22

Detsabaraklick 24

Korvkreatören 26

Ostensomhittadehem 30

KejbertConcept

+DetlillaMejeriet=sant 34

Härväxerhistorien 38

Boendemedhjärta 40

Vykortfrånvikingar 45

Sparasmaken 48

Frånortentillleran 50

3


Det gröna

LUGNET

IsköntbedagadeväxthusharAlsta

trädgårdarskapatenavlandets

vackrastekafémiljöermedsinaolika

grönarumochträdgårdar.Underförra

säsongenblevmanocksåomnämnd

irestaurangguidenWhiteGuide.

TEXT: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

ATT DRICKA EN KOPP KAFFEundervinrankan,varsbladverk

ochtungadruvklasarbildarettgrönttak,samtidigtsom

ettstillasommarregnduggarförsiktigutanför,är

balsamförbådekroppochsjäl.

–Jagvetintehurmångakundersomharsagttill

migattderasspändaaxlarsjunkernerdirektbarade

kommerinhär,sägerMargaretaPalménsom

tillsammansmedmakenPerochdotternAnnadriver

AlstaTrädgårdar.

DET ÄR INGEN SLUMPattmångabesökarekännersigrofyllda

ochgärnastannaretttag.Perharettförflutetsom

landskapsarkitektmedminneslundarochkyrkogårdar

somspecialitet.Närhandesignadeplanteringarnaide

gamlaväxthusenfördrygttjugoårsedananvändehan

sigavsinkunskap.

–Jagvilleskapaenlugnplatsochdettableven

syntesavalltsomjaghadegjortimittjobbsom

arkitekt,sägerPer.

Plymmakaren Tim Mårtenson fyllde Alstas luftiga utställningslokaler

med överdådiga kreationer sommaren 2021.

FOTO NEDAN OCH TILL HÖGER: MATS THORBURN

FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

4


ALSTA TRÄDGÅRDAR

Nysätra Alsta 2

749 63 Örsundsbro

fjh.land/alsta

FÖR 50 ÅR SEDAN LÄMNADEPerochMargaretaUppsalaochflyttadetill

Alsta.Avenslumpkomdeöverbegagnadeväxthusochbörjade

odlatomaterochsommarblommor.Imittenav1980-taletblev

detfördyrtattdrivaväxthusen,someldadesmedoljaochhusen

blevståendeidrygatioår.MenåterbrukharvaritettgenomgåendetemapåAlsta,långtinnandetblevtrendigt.Deinsågatt

växthusenvarutmärktalokalerförkaféochkonstutställningar.

FÖRRA ÅRET VISADES BLAND ANNATplymmakarenTimMårtensons

kreationerochiårväntarutställaresombroderigruppen

TråckelmajornaochfotokonstnärenIraLöfman.IvardagsrummethållerPerochMargaretapåattgöraenutställningom

Alstabyshistoria.

–Minvisionärattfortsättamedutställningar,gärna

koppladetillworkshopsochkurser.Vikommerblandannatatt

haenfotokursochworkshopsibroderi.Jagvillocksåöppna

uppAlstaförbokningaravmindregrupperpåkvällstid,säger

Annasomharklivitiniverksamhetenpåallvar.

Enannannyhetärattmanskaodlasnittblommorför

självplock.

ANNA ÄR I FÖRSTA HANDmarknadsförarenochadministratören,Per

ansvararförträdgårdochfastighetsskötselochMargaretaär

bagaren.Detärhennesschwarzwaldtårtasomvaren

bidragandefaktortillattmankommediWhiteGuide.Ochså

pelargonkakanförstås,somharblivitliteavensignatur.

Pelargonerärenklarfavoritochattdömaavdenrika

blomningensåverkarkärlekenvaraordentligtbesvarad.

–Pelargonerärenavallagenerationermycketomtyckt

blomma,varsvackrafärgerochblomvillighetspriderglädjeoch

trivsel,sägerPer.

ALSTA HAR ÖPPET LÄNGE PÅsäsongen,frånpåsktillochmed

november.Enfantastiskmöjlighetattkunnaföljaårstidernas

växlingariträdgårdarna.

FOTO: ÅSA LANSFORS LINDBLOM

Trion som driver Alsta

Trädgårdar – Per, Margareta

och stående i mitten, dottern

Anna, som nu kliver in allt

mer i verksamheten.

5


Hela

Fjärdhundra

bakar

ALSTA TRÄDGÅRDAR

Kaffe och kakor hittar du överallt i

Fjärdhundraland. Några har öppet nästan

jämt, andra har mer begränsade öppettider.

Men en sak har de gemensamt – gofika.

AXEL & GREN

WIKS SLOTT

RAMSJÖ GÅRD

SALNECKE SLOTTSCAFÉ FORSBY KVARN KAFÉ RESTA GÅRD

6


land

FIKA HÄR

Alsta Trädgårdar

Axel & Gren

Broby gård

Dunderbo ljus &

hantverk

Ekbolanda gård

Forsby kvarn kafé

Grönsöö slott och park

Gårdsjö älgpark

Kaffestugan på landet

Kvarnnibbles fikamojj

Landsberga gård

Lilla tegelhuset

Löts Alpackagård

Melʼs Gararge

Mona Charlotteʼs

inredning

Orresta golf & konferens

Ramsjö gård

Resta gård

Salnecke slottscafé

Skuggans Café

Hyvelspån, en gammaldags kaka Linnea Eriksson (1895–1976) brukade baka.

Sund örtagård

Sussis gårdsbageri

Viltmakeriet

Wiks slott

Öråkers gård – Ladan

fjh.land/kafe

GRÄDDA TILLS DE ÄR FÄRDIGA

Inget nytt under solen. Fikastunden var

minst lika viktig förr i tiden, även om det

då kallades kaffe med dopp och bjöds in

till kafferep. Det märks tydligt i den

kakbok med äldre recept som Tärna

bygdegård har gett ut,Gräddatillsdeär

färdiga. Där berättas om Hildur, Lilly,

Dragkärrs-Frida och alla de andra

damerna som tävlade om att baka

bygdens godaste kakor. Du får också det

ultimata bakningstipset från Ines

Bertholz (1890–1967) i Gränsbo. Just

det: ”grädda tills de är färdiga”.

Boken kan du köpa vid evenemang i

Tärna bygdegård, hos Pepparrotsstadens

Trädgård och Hantverk eller i en

nätbokhandel.

SUND ÖRTAGÅRD

SKUGGANS CAFÉ

BROBY GÅRD

ÖRÅKERS GÅRD – LADAN

SUSSIS GÅRDSBAGERI

KAFFESTUGAN PÅ LANDET

7


John

Alinder

kommer

hem

Definnsdärigenomhela

konsthistorien.Blickarnasom

berörgenerationeftergeneration.

Somgörattvissakonstverkblir

levandeochständigtkänns

aktuella.JohnAlindersfotografier

hörtilldem.Vänligtöverseende,

iblandlitespefullt,möterde

avbildadedinblickochdetkänns

somomdeserdjuptinidinegen

själ.

Sommaren2022kanduseAlinders

porträttienstorutställningihans

hemsockenAltuna.

JOHN ALINDERvarensjälvlärdfotografsom

levdeiSävasta,Altunasocken,helasittliv.

Hanfotograferademänniskor,djuroch

händelserisinomgivningundertidigt

1900-talochhadeensällsyntförmågaattfå

personernaattslappnaavochpåsåsättbli

somlevandeföralltid.

BILDERNA HAR ALDRIG VARIT OKÄNDA,menändåkan

mansägaattdeharåterupptäcktstvå

gångerom.Förstagångenpå1980-talet,när

Alindersmerän8000glasplåtarräddades

ochhamnadeiUpplandsmuseetsvård,

andragångenunderdesenasteårennär

tvåutställningarpåkonsthallen

LandskronaFotolyftframdestilsäkra

porträtten.Denfotoboksomgavsuti

svenskochengelskupplagaisambandmed

utställningen,harhyllatssåväliengelska

TheGuardiansomifototidskriftervärlden

överochbildernaharfåttettnationelltoch

internationelltgenombrott.

I SOMMARkanduse”Lövskugga”medJohn

AlindersporträttiAltunabygdegård.

UtställningenärproduceradavLandskrona

FotoisamarbetemedUpplandsmuseet.

TEXT: YLVA FONTELL

FOTO: JOHN ALINDER / UPPLANDSMUSEET

8

Bild t v: John Alinder med cykel, Sävasta,

Altuna socken, Uppland


JOHN ALINDER

LÖVSKUGGA

PORTRÄTT 1910–1932

Altunagården

19 juni–31 juli 2022

Föreningen Altunagården

9


Frånfår...

Riktigtfinaullgarnerbörjarredan

uteihagen.DetvetTittiStrömnepå

GladaFåretiFjärdhundravarslilla

besättningfinullsfårharvunnitett

antalpriserförsinfinaull.

TEXT & FOTO: ANN-HELEN MEYER VON BREMEN

HELLO LADIES!DetärengelskasomgällernärTittiStrömne

roparpåsinafår,kanskeenvanafrånhennestidsom

fårskötarepåIrland.Oavsettvilket,såkommertackorna

springandedirektochföljerhennesomväldresserade

hundargenomhagarna,helavägenhemtillstallet.

IdagärdetdagsförklippningochtacklammetOma

ärförsttillrakning.HonstårfogligtochlåterTittiraka

avdefluffigapälssjoken.

– SÅ HÄR SKA EN FINpälsseut,denskavaraglansig,mjuk,

halångastaplarochdetskavaranästansomattbläddra

ienbok,sägerTitti,närhonvikerisärpälsenpåolika

ställen.

Honvetvadhonpratarom.Henneslillabesättning

påsjuttontackorharvidfleratillfällenfåttmedaljeri

Ull-SM–jomankantävlaifårullockså.Nuskafällen

frånOmaskickasinförbedömningiåretstävling.

Närallullärklippt,sorterasdenefterkvalitetoch

omdenskatovas,spinnastillgarnellermeralämpar

sigsomträdgårdsull.Endelullskickarhontill

småskaligaspinnerieriSverigeförkardningeller

spinningtillgarnsomhonsedansäljer.

EFTER KLIPPNINGENserfårtackanutatthakrymptihoptill

nästanhalvastorleken,menegentligenhandlardet

baraom1,5kiloull.Fårenklippstvågångerperår,en

gångpåhöstenochengångpåvåren,mendetär

höstullensomhardenfinastekvalitén.

Underhöstensäljerhonocksålammlådordirekttill

konsumenter.Lådornatarslutiettnafsochdetär

redanköinförnästaår.

– DET ÄR FANTASTISKT MED FÅR.Entackapå75kilofårvarjeår

tvålammpå95kilo,plusullen.Ochsedanärdeså

gosigaockså.Mendetärenmytattfårärenkla

nybörjardjur,detärdeverkligeninte,sägerTittisom

ävenjobbarmedrådgivninggentemotandrafårbönder.

Underklippningenhörsiblandetthögljutt

bräkande,nästanbrölande,frånettannatutrymmei

stallet.Detärdennyinköptabaggensomprotesterar

10


motatthanmåsteståikarantännågra

veckor,förattdetskavarasäkertatthan

inteharnågonsjukdom.Snartfårhan

kommautochträffaTittisalla”ladies”och

lagomtillvårenkommerdetattfinnasett

antalvita,ulligaochalldelesbedårande

smålammsomskuttaromkringigen.

HurgickdetiUll-SM?Jo,ävendettaår

blevdetmedaljförGladaFåret.

KÖP LAMMSKINN HÄR

Dunderbo Ljus & hantverk

Glada Fåret

Karlberg fårgård

Kvarnnibble Butik & Musteri

Landsberga gårdsbutik

Lindbloms Jordkultur

Lövlunds ull & skinn

Mejeriet i Ramby

Morrarö odlingar & nöjen

Resta gård

Vreta gård

Österby gård

11


...tilltröja

MohairfrånSydafrika,merino

frånUruguay,förgarnfrån

Estlandochullgarnochfårskinn

frånnästgårds.Denlillabutiken

MejerietiRambyärsomen

konfektaskförallasomär

intresseradeavhandarbete.

FOTO: MATS THORBURN

STICKNING OCH HANDARBETEharväxtlavinartatochtrendenär

fortfarandeglödhet.DetmärksibutikeniLöt.Hit

kommerinbitnastickareochdesomintestickatpå

länge,menocksånybörjaresomärsugnapåatttesta.

Ävendensominteharsålättfördetdärmedaviga

ochräta,blirlättbetagenavattmötaLizTorneportpå

UlloMeraochBritaÅbergpåSkinn&Ullochsealla

derasvackragarnerochskinn.Detärnumanönskaratt

manskullehahängtmedlitegrannunderskolans

syslöjdstimmar.

–Detäraldrigförsentattlärasigstickaochnumera

finnsjulärarnapåYoutube,sägerBritaÅberg.

HELA FÄRGSKALAN ÄR REPRESENTERAD,frånofärgadullivitt,grått

ochbeige,tillmjukapastellerochriktigtknalligafärgeri

orange,rött,gultochgrönt.Härfinnsfluffigastemohair

frånSydafrikaikaramelligafärgersomrosa,lilaoch

turkosochmjukastemerinofrånUruguay.Pappersgarner

somkanförvandlastillensprödelegantgardin,somden

Lizharstickattillettavfönstren.Förgarner,sominteär

spunnautansomkananvändasföratttova,menävenatt

stickamedochdärberedningenskettiEstlandav

nordiskull.

–JagvarförstiSverigemedattsäljaförgarner.Jag

varpåenstickfestivalochfolkblevalldelesgalna.Det

gjordesettreportageienjapansktidskriftochjagfick

skickaettantalkilogarntillJapan,sägerLizTorneport

medettskratt.

DetvarocksåLizsomdrogigångverksamheten2006

idetrödahuset,sompå1920-taletfungeradesom

mjölkmottagningförtraktensbönder.Efteretttag

börjadeflerkonsthantverkarehöraavsig.Nuärdefyra

företagare:förutomLizTorneportochBritaÅberg,även

Liz Torneport och

Brita Åberg har

sett intresset för

svensk ull växa

under senare år.

keramikernLiseBjörkvallochinredningskonsulten

AnitaMässing.

BÅDE LIZ OCH BRITA HARsetthuroerhörtmycketsomhäntpå

ullfrontenunderdesenasteåren.Detärintesärskilt

längesedansomiprincipallsvenskullkasserades,

menidagfinnsdetflerasmåspinnerieriSverige.

–Storaföretag,somFjällrävenochRöyk,harbörjat

användasvenskull.Ochbaraensådansaksomattdet

förnågraårsedanstartadesettulltvätteriiSverigehar

betyttoerhörtmycket,sägerBrita.

Britahadeegnafåralldelesnästgårds,iVeckholm,

tillförettårsedan.Dåbestämdehonsigförattmed

åldernsrätt,honär76år,pensionerasigochistället

enbartjobbavidaremedskinnochull.Honärsärskilt

förtjustiGotlandsfårförderasfinaskinn,menhon

jobbarävenmedandraraserochfärgarvissaav

skinnen.Honharävenull,kardflorochgarnerfrånde

egnafåren.

–Detärfantastiskamaterialsomettfårkange,

sägerdebåda.

12


FOTO: MATS THORBURN

BETANDE DJUR GER OSS NATUREN TILLBAKA

Alla betande djur borde få ett diplom för sitt naturvårdsarbete! Här är det

Dorper-får från Karlbergs fårgård som jobbar. Marker som betas blir med tiden

öppna och magra, där ängsväxter, som till exempel kattfot och solvända trivs.

Det är inte bara själva betandet som bidrar till hagens många arter, även

djurens tramp gör det lättare för nya plantor att gro och frön sprids med

djuren. I blomrika marker trivs insekter och fjärilar och

fåglarna i sin tur trivs där det finns mycket

insekter. Inte blir det sämre av att djur

som betar ute på ängsmarker får

ett godare kött.

Win-win för

alla!

GLADA FÅRET

SimtunaKoby8

74971Fjärdhundra

fjh.land/gladafaret

MEJERIET I RAMBY

Lötramby25

74951Grillby

fjh.land/mejeriet

HANDLA HANTVERK & KONST

Ateljé Reija Karjalainen Grafiska tryck,

tryckta brickor och kuddar, oljemåleri.

Backa KonstKvarn Konst och keramik.

Craft Studio Inredningsföremål i betong.

DH keramik Bruksföremål i stengods.

Dunderbo Ljus & hantverk Ljus, smide,

trä och textil från lokala hantverkare.

Gyllenberg keramik Bruksföremål i

stengods och porslin.

Käramik Bruksföremål och skulpturer i

stengods.

Landsberga gårdsbutik Stort urval av

hantverk.

Lundellska galleriet Konstföremål i

keramik, akvarell.

Lövlunds ull & skinn För garnentusiasten.

Mejeriet i Ramby Läs artikeln här intill!

Pepparrotsstadens trädgård &

hantverk Keramik, smide, stickat från

lokala hantverkare. Garn, trädgårdsredskap.

Siggesta vävstuga Trasmattor m. m.

Smeʼn i Frösthult Smide.

Skokloster Konst & Hantverk Främst

textilhantverk.

Tantverket Främst textilhantverk.

Vigelshus gård Ljus, bivaxdukar.

fjh.land/hantverk

13


Snacka om upplevelse.

Something to talk about.

www.upplevhebykommun.se

Maj-juni:

Brett sortiment av

sommarblommor

och grönsaksplantor.

April-oktober:

Stort urval av

buskar, träd, rosor

och perenner.

Tuna, Hjälsta, Örsundsbro · 0171-46 41 60 · www.tunatradgard.se

Wiks slott

En mötesplats för natur och kultur

Välkommen till Wikområdet. Här finns vacker

natur, närhet till Mälaren, badplatser och öppna

betesmarker. Kom och besök slottet, bo på Wik

och ät lunch och middag hos oss. All vår mat är

tillagad av bästa råvaror. Vi väljer helst ekologiskt

och närproducerat och har ett helhetsperspektiv

med tanke på säsong och miljö.

Besök wiksslott.se för att läsa mer om oss.

14


Korvgrillninguteidetfriaären

friluftsklassikersomgördeflestapå

gotthumör.IFjärdhundralandär

detdessutomlättattfåtagpåriktigt

brakorvhantverksomövertygarden

mestkräsna.

NUMERA BEHÖVER MAN INTE RESAtillländersomTyskland,

Italien,FrankrikeellerUngernförattavnjuta

riktigtgodakorvar.Deträckeratttaturentill

Fjärdhundraland.Ettantalduktigacharkuterister

presenterarettbrettutbudavklassiska

kvalitetskorvarsomkabanossy,thüringer

bratwurst,salsiccia,frankfurter,salamioch

klassiskamjölksyradeisterband.Förattintetala

omallanyakorvarmedspännande

smaksättningarsomkorvmakarnauppfinner.

DEN SOM ISTÄLLETsökerlitemertryggaochsäkrakort

kanlugntlutasigtillbaka.Härfinnsävenfalukorv,

prinskorvochalldeleshederliggrillkorv,men

godareochköttigareändetvanligabutiksutbudet.

KORV KAN MAN ÄTApåmångasätt,menettavde

trevligasteärsomgrilladochdetkanmangöra

åretrunt.Redaktionengrilladeåttakorvaravolika

karaktärfrånlikamångaproducenter.Detbleven

spännandesmakresaikorvenstecken,ävenom

detbaraärenbråkdelavallakorvsortersom

tillverkas.

15


Lammkorv, Karlberg

fårgård.Ensmalgrillkorv

medsmakavtimjanoch

oväntattrevligtstänkkanel

somförstärkerumamismaken.Tillverkadav

gårdensegnadjurav

företagetMälarcharki

Eskilstuna.

Lammchorizo, Kvarnibble

gård.Ensaftiggrillkorvmedhög

kötthalt,97%lammkött.Försiktig

kryddningavpaprikaochchilisom

görattdenuppskattasavhela

familjen.Tillverkadpågårdenav

egnadjur.

Ört- och citronkorv, Österby

gård.Trotsdenhögakötthalten,97%

nöt,ensaftigkorvmedangenämsmak

avcitron,rosmarin,timjanoch

oregano.Tillverkadpågårdens

charkuteriavköttfråndeegna

herefordkorna.

Kabanossy, Ekbolanda gård.En

kraftfullochsmakrikvariantpåden

ungerskakorven,lättsyrad,med

mycketpaprikaochröktchili.

Tillverkadpågårdenavnötköttfrån

gårdensegnadjur,samtinköptspäck.

Ostkorv, Kromsta Lantbod.Mild

grillkorvmedtydligostsmaksomhar

allamöjligheterattblienbarnfavorit.

NötköttfrånKromstasdjurochost

frånVallgarnsgårdsmejeri.Tillverkad

avBrommaChark.

16


ÄTAUTE

DET FINNS GOTT OM FINA PLATSERsomlämparsigförenlunch

ellermiddaguteidetfria.Inaturreservatet

HårsbäcksdalenvidÖrsundaånfinnsdetflera

lättvandradestigarochävenengrillplats.Viddenlilla

sjönÄsPussfinnsocksåenplatsförattgrilla.Därkan

manslåsignerefteratthavandratuppepåÄs-åsen,

enslingasomingåriUpplandsleden.Ettannattipsär

ÖsterboFäbodarsomliggerungefärhalvvägslängs

denniokilometerlångakyrkstigenmellanTärnsjöoch

Skekarsbo.Härfinnsintebaragrillplats,utanäven

möjlighetattövernattaistugaochlånaenbåtföratt

draengäddaiHundsjön.

GRILLVETT.Omduvillgrillafrittuteinaturenskaduta

redapåvadsomgällernärduskagörauppeld.Först

ochfrämst:kollaattdetinterådereldningsförbud.Du

fårplockapinnar,grenarochkottarsomliggerpå

markenatteldamed,mendufårintesågaellerhugga

nerträdellerbuskar.Intehellerfårduanvända

vindfällensomved.Användsuntförnuft–eldainte

direktpåklippormenhellerintedäreldenlättkan

spridasig.Tänkpåattnaturreservatkanhasärskilda

regler.Ochsistmeninteminst:setillatthavattenatt

släckamed,omdetskullebehövas.

MYSIGA STÄLLEN MED GRILLPLATSER

Alstabadet

Hjälstaviken

Hårsbäcksdalen

På Kyrkstigen finns det flera grillplatser

Skattmansöådalen (skidbacken)

Tenabadet

Upplandsleden, t.ex. i Härnevi

Wik-parken

Äs puss

LOKALPRODUCERAT TILL KORVEN

Korvbröd handlar du hos Sussis gårdbageri eller Bergets

Gårds pasta och bröd.

Ketchup finns som både röd och gul hos Kvarnnnibble

gårdsbutik

Äppelmust smakar härligt till. Köp Grönsöö-must,

Kvarnnibbles must, från Granum Musteri eller Wik-must.

17


18


Skattjakt

påLoppisrundan

Bilarsomträngs.Parkeringsvakteri

gulavästar.Sugnaloppisbesökaresom

strömmartillförattvaradeförstaatt

knipadebästafynden.Loppisprylarna

svämmaröverbordenochnerpå

golvet.Sportutrustningträngsmed

damejeanner,färdiglektaleksakeroch

handmåladeträskor.Högtochlågt,

utbudetärbrokigt,precissomdetska

varapåloppis!

SÄFSTA BYGDEGÅRDärettavloppisnaveniLoppisrundan.Justhärhar

sakernalämnatsinavprivatpersonerochsäljsviabygdegårdens

aktivamedlemmar.Trotsattdetärmycketfolkärdetingen

trängsel,lokalernaärrymligaochdetärhögttilltak.Mittförsta

fyndärettparoanvändavitasneakersochettparmässingsljusstakar.

ANDRA STOPPETärhosLataPigan,envälbesöktochpopulär

vintagebutiksomfördagenblivitloppisnav.Pådentrivsamma

innergårdendärstockrosornablommar,stårsäljarnaLiOhlson

ochEmelieMakrillochlyserisinafärggladaretroklänningar.De

haråkthelavägenfrånFrinnarydiSmåland,ennätttripppådryga

280km,förattkommahit.BådeEmelieochLiharettgediget

vintageintresseochharnoggrantvaltutprylarnaochklädernade

harmedsigförattsälja.Alltärsåklartäkta50-,60-och70-tal.

–Loppisärenupplevelse,intebaraenlivsstil.Vivetjusjälva

hurmycketroligaredetäromdetfinnsmångaspännandesaker

attklämmaochkännapå,sägerLiOhlson.

19


ENTUSIASMEN ÄR TYDLIGochdeärpratsugna.Härinhandlarjagen

väggbonadipastelleravGudrunSjödén.Påköpetfårjagenäldre

färggladleksakfrånKinasomlåterochsnurrar,etttypiskt

loppisfyndsomenaldrigskullehittaivanligbutik.Ellersom

”Vintagemannen”IngemarAlbertssonsägeromsjälva

anledningentillattåkapåloppis:–Manletarefternågotsomman

aldrigsettförut.

PÅ GÅRDENstöterjagocksåpåMarieLokBjörkochGabrielLiljevall

somglädjestrålandekommermedettgängvintagefynd.

–Såhimlamycketfinasaker!sägerMarie.Paretharprecisköpt

husochharkommitförattfyndalitenyasakerinförflytten.På

LataPiganhardehittatenpinnstolisolfjädersmodellfrån60-

talet,enTidstrand-plädavViolaGråstenochmatchandeblågröna

gardinermed60-talsmönster.

–Jagtyckeromåterbrukutifrånettklimatsmartperspektiv.

Dessutomkännsdetsomomgamlamöblerärmervälgjordaoch

hållbaraochoftaävensnyggare,resonerarMarieLokBjörk.

Li Ohlson och Emelie Makrill älskar att sälja och

köpa på loppis.

Hos Backa konstkvarn fylls en hel gammal väderkvarn med prylar. Här

finns också ett antikvariat i en bod och en konstverkstad.

Marie Lok Björk och Gabriel Liljevall är nöjda med

dagens fynd.

20


MAN UR HUSE.DetärkänslannärjagrullariniFjärdhundra,som

underLoppisrundansjuderavliv.Människorgårruntpågatorna,

fikar,småpratarmedvarandraochsjälvklartsäljsdetmassvis.

Utanförförsamlingshemmetfinnsenbakluckeloppismedmånga

säljare.Privatpersonerhardukatuppsinasakerpåvillatomteroch

garageuppfarter.Möblerochflyttkartongerstårutställda,detär

fulltmedprylarochbesökarnaärmånga.Handskrivnaloppisskyltarsitterlitevarsom.

–HarduvaritdäråtSala-hållettill?frågarEvelinaBackochler

stort.HonberättaratthonochsysternAnnelieheltotippat

hamnadepåendansbandsspelningmedettenmansbandpåenav

loppisarnadebesökte.Desitternuochpustarutochtaren

välförtjäntfikapåViltmakeriet.Deharstrålatsammanfrånolika

städerförattåkapåLoppisrundantillsammans.

–Nästaårfårviåkabäggedagarna,konstaterarsystrarna.

JAG HÅLLER MED,allaloppisarhinnerenintemedpåendag.Jagsätter

migibilenochskyndarvidaretillnästaloppisnav.Kanskefinnsdet

storafyndetbakomnästakrök?

Evelina visar upp ett av sina många fynd, ett

grytunderlägg i mosaik från 70-talet. Efter dagens

slut taggar Evelina #fjärdhundraland i en story på

Instagram där hon visar alla fynd.

Såfunkar

Loppisrundan

● Loppisrundan är ett evenemang en

helg varje sommar. 2022 är det 2–3 juli.

● Många loppisnav, där flera säljare står

tillsammans

● Navigera till naven med hjälp av

Fjärdhundralandskartan

● All info finns på loppisrundan.se

● Extra bonus: privata säljare som sätter

ut en loppisskylt vid vägkanten

● Boka övernattning! Du behöver

garanterat båda dagarna för att hinna

runt till alla loppisnav

BESÖK EN LOPPIS NÄR SOM HELST

Kajsa-Karins diversehandel

Lata Pigan

Loppis & antikvariat vid Backa

Konstkvarn

Loppisboden hos Löts alpackagård

Loppisen vid Härnevi plantskola

Loppislidret vid Mejeriet i Ramby

Salnecke antik & kuriosa

Tantverket

Trädgårdsloppis hos Svartbäckens

trädgård

Vilda Vingars Fjärilsträdgård &

kuriosa

Vintage Riviera

Säfsta bygdegårds stora temaloppisar

är också värda besök – flera gånger om

året.

fjh.land/secondhand

fjh.land/loppisrundan

21


NÄRVÄRP

OCHNÄRM

Kaféetochgårdsbutikenharblivit

enpubliksuccé.Isommarkan

besökarnanjutaavbådesignaturrättenäggmackanochdesprättande

hönsen.Dåärhönsenäntligen

hemmaigenpåLandsberga.

GÅRDSBUTIKEN VISAR UPP ETT IMPONERANDEutbudavlokaltbröd,

kött,chark,mejerivaror,sylt,saft,konfektyr,snacksoch

mycketannat.Härfinnsgivetvisocksågårdensegna

produktersomdenärvärptaäggenochdenärmalda

mjölsorterna,frånspannmålodladpågårdenochmald

påegnastenkvarnen.Butikenrymmerävenlokalt

konsthantverk,somtrasmattorochträslöjdfrånparet

SivochHolgerBerglundochkeramikfrånAnnika

Söderberg.FarfarsmorEdlaharfåttgenamntillden

seriesomdesignernAnneliAsplundStrömholmhar

tagitframefterettgammalttapetmönsterfrångården

ochsompryderhanddukar,skärbrädormedmera.

–Tankenärattbliettcentrumföruppländsk

matkultur,ävenomviiblandgårliteövergränsenmot

Västmanland.Detfinnsväldigtmångafinamathantverkareochävenkonsthantverkarehär,sägerPer

Sandqvist.

DET ÄR HAN SOM DRIVERLandsbergagårdtillsammansmed

hustrunAnette,brodernJoakimochsvägerskanMarie.

DeärfjärdegenerationenavfamiljenSandqvist,men

gårdenshistoriagårtillbakatill1200-taletochenavde

förstaägarnavarBirgerIsraelsson,brortillHeliga

Birgitta.Gårdenblevsenarebostadåtärkebiskopen,

somgavnamnåtsocknenBiskopskulla.Denharäven

ägtsavGustavVasa,varitöversteboställeochägs

numeraavStatensFastighetsverk.

–Landsbergaärunikteftersomdetärenavfå

jordbruksfastigheterdärkartanharsettlikadanut

sedan1692.Dåansågsdenvaraenstorgårdmed250

hektaråkeroch85hektarskog,sägerPer.

22


T

Per Sandqvist gläds åt att återigen

kunna servera närvärpta ägg från de

egna utegående hönsen.

ALET

MEN UTVECKLINGEN HAR PÅ INGETsättståttstillapå

Landsberga.FarfarsfarHenriklätbyggafleraav

devackraochnumerakulturskyddade

byggnaderna,blandannatstalletsomrymmer

gårdsbutiken.FarmorEsterstartadeäggförsäljningenunder1920-taletochlapåsättoch

visgrundenfördetsomskullekommaattbli

Landsbergasäggbodochkaféetsäggmacka.

Smörgåsenärheltklartettstarktdragplåster

förmångabesökare.Landsbergaharbliviten

samlingsplatsmensåharmaniprincipockså

alltidöppet,förutomsjälvajuldagarnaochnyår.

Peruppskattarantaletbesökaretillcirka

40–50000påettår.

–Trotsstormochsvallissåkommerdetändå

folkensöndagijanuari.Detärrättfantastiskt!

Ochdetärextraroligtnärlokalbefolkningen

kommer,sägerPerentusiastiskt.

LANDSBERGA GÅRD

Biskopskulla Landsberga

749 63 Örsundsbro

fjh.land/landsberga

Hönsensom

komtillbaka

2018 drabbades Landsberga gård av en katastrof, när

hönshuset brann ner. Men nu är hönsen tillbaka igen,

med råge! Det blir nämligen tre gånger fler höns än

tidigare, cirka 45 000 utehöns i två stallar, ett på

Landsberga och ett i Österunda, som får gå ut och sprätta

i jorden året runt.

– Vi blir ganska unika i Sverige med att kunna erbjuda

gårdsägg med utevistelse som är närvärpta, det vill säga

inom en radie av tio mil från kunderna.

I sommar kan kafégästen njuta av det ”vita havet” av

pickande höns, tillsammans med den vida utsikten över

fält och hästhagar.

FLER GÅRDSBUTIKER

Handlapåengårdsbutikmedbåde

egnaochandrasvaror

Kromsta lantbod Nötkött och ägg från egna gården

och annan lokal mat i den lilla men välsorterade

gårdsbutiken.

Kvarnnibble Butik & Musteri har eget lammkött,

äppelmust och grönsaker. Nöt, gris och kyckling

med mera från lokala leverantörer.

Österby gård säljer nöt- och lammkött och korv

från egna djur. Gris och kyckling från lokala

leverantörer. Ägg, bröd med mera. Hantverk.

Salnecke slottscafé Kafé som också säljer ostar,

charkprodukter, marmelader, grönsaker och annan

lokal mat.

Resta gård säljer eget kött och chark men även

andra varor. I mjölkboden erbjuds gårdens goda

mjölk och andra mejeriprodukter med

självbetjäning.

fjh.land/gardsbutiker

23


En stor smakvärld från en liten skogsbacke. Det är

vad Marih och Ramon Jonsson har åstadkommit

under sina tolv år som gårdsmejerister. Och allt

började i ett ombyggt garage.

DE SÅLDE SIN HÄSTGÅRDföratttadetlitelugnareoch”bara”

jobbamedvarsittheltidsjobb,Marihsommedicinsk

analytikerpåSVAochRamonsomsvetsare.Menden

idénhöllintelänge.EndagvarMarihpåstudiebesökå

tjänstensvägnarpåettgårdsmejeri.

–Detsabaraklick.JagringdehemtillRamonoch

sa,nuvetjagvadviskagöra,viskagöraost!

OCH SÅ BLEV DET.Ramonbörjadebyggamejeriigaragetoch

tillverkningenstartade.Självklartbörjadedemedden

svårastetypen,blåmögelost.

–Fastdetvissteviintesjälva,sägerMarihmedett

stortleende.

DET GICK SÅ BRA ATTdefickprisförsinosthosEldrimner,

landetscentrumförsmåskaligtmathantverk.Idaggör

de15ostaravenradolikatyper.Alltfrånfärskost,vitochblåmögel,kittostocheldosttillolikatyperav

färskostar.Marihhållerocksåregelbundetkurserför

blivandeosthantverkare,

iEldrimnersregioch

mejeriethardevarittvungnaatt

byggaut.Ramonharbyggtalltingsjälv.

Förstås.

–Mennublirdetingaflersortersost,sägerMarih

medanhonochRamonöseruppostmassaur

ystningskaretmeddurkslagiettoerhörtsnabbttempo.

NEJ, DET VÄXER INGEN MOSSAundervaresigfotsulorelleri

handflatorhosparetJonsson.Arbetstaktenärhög,trots

attdetäretttungtarbete.Varjeårystardefyratonost

somskavändasochlyftasmångagånger.Härbehöver

manintegåpågym.Ävenomdetgårundanskaman

inteförväxladetmedslarv,tvärtom.Attlyckasmedsin

ystningkrävernoggrannhetpåallasätt.

DENNA DAG I JANUARIystasenhårdostsomskablijulostoch

somsenareskaprydasmedstiligtröttvax.Denbehöver

24


DETSABARA

KLICK

SKOGSBACKENS OST

Fittja-Hässle 14

749 62 Örsundsbro

fjh.land/skogsbackens

lagrasinästanettår.Lagrasostenutanvaxochdeti

ställetfårväxamögelpåden,dåblirdetenostaven

heltannankaraktär,nämligendenostsomharfått

namnefterRamon,DonRamon,ochsomärnågotav

Skogsbackensstolthet.

MJÖLKEN KÖPER DEfrånFolsbergagårdutanförEnköping,en

gårdsomvaritekologiskändasedan1960-talet.

Skogsbackensostarärocksåekologiska.Cirka80gånger

omåretåkerRamontillgårdenochhämtar500liter

mjölksomförvandlastill50kiloost.

NEJ, NÅGRA MER OSTSORTER skadetsomsagtintebli,men

däremotplanerasenutomhusserveringidenfina

skogsdungenutanförhusetdärmanskakunnasittaoch

provadeolikaostarnaundersommaren.

–Senharviettlitetutvecklingsprojektockså.

Eventuelltskavitestaattgöraglass.Viharinteriktigt

bestämtossän,mendetverkarblifasligtgott,säger

MarihochRamon.

Nejsomsagt.HosSkogsbackenväxeringenmossa.

MER OST & MEJERI

Kromsta lantbod saluför lokala ostar.

Kvarnnibble gård säljer ost.

Landsberga gård har ost, mjölk, filmjölk och yoghurt.

Resta gård har egen mjölk, grädde, smör, yoghurt m.m.

Salnecke slottscafé har en välfylld ostdisk.

SMAK – ost, chark, deli har ett stort utbud av ostar.

Sju gårdar ekomjölk & ost från uppländska gårdar.

Sussis gårdsbageri har ett visst ostsortiment.

Vallgarns gårdsmejeri gör ost på getmjölk och komjölk.

Österby gård har ett lokalt ostsortiment.

GOTT TILL OSTEN

Frö & Freja Ingefärsmarmelad

Lagerlöfska magasinet Marmelad

Ånäbben Bär & Sylt Marmelad och sylt

fjh.land/ost

25


KORVKRE

Länge var Sverige ett land av rätt småtrista grillkorvar, men för drygt tio

år sedan började det förändras. En av dem som drev trenden av

hantverksmässiga korvar var charkuteristen Kristofer Franzén i Rönna by,

utanför Örsundsbro.

DET FINNS EN STOR RISKmedattstigainigårdsbutiken,man

kommerlättutmedalldelesförmångakorvar,kallskuret

ochfläskkött.Detärsvårtattvälja.Skadetblideläckra

småkorvarna,nürnbergarna,salsiccianmedfänkåloch

vittvinellernågralenaboudinblanc?Ochvoredetinte

trevligtmedlitelufttorkadkarréellerkanskeytterlårtill

helgen?Ellervarförintededäristerbanden?Detslutar

oftamedattmanköperalltihopa.

NÄR KRISTOFER LÄMNADE STOCKHOLMochsinanställningsom

forskareispråkteknologiochflyttadetillRönna,hade

hansommålattblibästiSverigepåcharkuterier.Det

kanlåtakaxigt,menhanvarredanenfrontfigurför

stoppa-korv-trendensomhadestartatungefärsamtidigt

somsurdegsbakandetochölbryggandet.Hansbok,Korv

–dengodastekorvenstoppardusjälv,bleven

försäljningssuccé.

FRAM TILL FÖR ETT ÅRsedanhadeKristoferegna

Linderödssvinpågården.Hangilladeverkligen

grisarna,mendetblevförsplittratattbådetahandom

djurochgörakorv.Nukoncentrerarhansigpåcharken

ochköperiställetingrisarfråntvåKRAV-godkända

grisuppfödare,MatsLundqvistpåMälbygårdochOlle

LinderpåÅsbergbygård.DetärviktigtförKristoferatt

detärbraråvarorikorvarnaochdärföranvänderhan

hellerintenitritellerandraonödigatillsatser.

–Attjobbamedköttochcharkärenväldigtkreativ

verksamhetochdetblirlättattmanutvecklarnya

produkter,somnyastyckdetaljerochcharkprodukter,

sägerKristofer.

FÖR NÄRVARANDEtestarhanennykorvsomhandöptefter

filosofenEpiktetos,smaksattmedvitlök,oreganooch

svartpeppar.Eventuelltskadetävenblilitelyxig

färdigmatframöver,somexempelvissousvide-tillagad

fläsklägg.Sedanfinnsarvetattförvaltafrånhans

farfarsfar,somocksåvarcharkuterist,nämligenKonrad

Franzénskallröktafemmarkerkorv.Denkanskeblir

verklighetsnart.Alladekundersomföljer

verksamhetenviahansnyhetsbrevvetattdetständigt

händernyaspännandesaker.

26


ATÖREN

MERA KÖTT OCH KORV

Här köper du kött & korv till grillen och grytan

KONSUMENTERNA HANDLARantingengenomattbesökahans

gårdsbutik,därdetärsjälvbetjäningsomgäller,eller

beställerviahemsidan.Kristoferkörsina

leveransrundorvarjelördagtillUppsala,Upplands

VäsbyochStockholm.

–Justnuärdennärakontaktenmedminakunder

detallraroligaste.Deärkunnigaochentusiastiskaoch

debetyderoerhörtmycketförmig.

Sugen på att lära dig göra egen korv? Kristofer Franzén håller ofta

kurser. Kolla in franzenscharkuterier.se för aktuella datum.

FRANZÉNS CHARKUTERIER

Biskopskulla-Rönna 1

749 63 Örsundsbro

fjh.land/franzens

Brunsbergs Nöt.

Bush Candy Torkat kött.

Domta-grisen Fläskkött och korv.

Ekbolanda gård Nötkött och korv.

Franzéns Charkuterier Fläskkött, lufttorkat och korv.

Fröslunda ekogård Nöt.

Glada Fåret Lamm.

Karlberg fårgård Lamm och fårkött, korv.

Kromsta lantbod Nötkött och korv.

Kvarnnibble gård Lammkött och korv.

Landsberga gård Lokalt kött och korv.

Lindbloms Jordkultur Lamm.

Morrarö odlingar och nöjen Lamm.

Refvelsta gods Kronhjort , rådjur, älg och vildsvin.

Resta gård Fläskkött, nötkött, lammkött, korv.

Sunnansjö gård Nöt.

Sörgården grönt Nöt.

Viltmakeriet Vildsvin, rådjur, hjort.

Vreta gård Lamm.

Österby gård Nötkött och lammkött, korv.

fjh.land/kott

27


Nytolkning efter gammal

förlaga. Mor och dotter i

Hardworking Woman

bygger trädgårdsmöblemang.

Landskapets stämningar fångas fint

i en akvarell av Gunilla Lundell,

Lundellska galleriet.

Äkthetsintyg

Spirande liv i uppländsk

mylla. Svartbäckens

trädgård drar upp egna

träd.

I Fjärdhundraland skapas det på småskaligt

och unikt vis. Här är det inte massproduktion

och stora serier som gäller.

Skäm bort gråsparvarna med ett

fågelbad från Betongboden.

Vardagslyx på potatismoset.

Trollens örtsalt innehåller sex

olika örter och grönsaker.

Smakrika kryddblandningar av äkta

ingredienser blandar Änga gård.

Handbroderat av en mormor.

Kudde som pryder varje soffa.

Vardagsrum Outlet.

Så ska sylt smaka!

Lokalproducerat med bästa

kvalitet av Ånäbben Bär & Sylt.

Kuckeliku, våren är

här signalerar påsktuppen,

gjuten i

betong och målad

av Webbfloristen.

28


Schamponera hunden med

ett naturligt alternativ.

Handgjord tvål av Furface

Dogs.

Till bruden, tärnorna eller

finaste festen.

Hårsmycken av torkade

blommor gjorda av Min

blomsteräng.

Uddagaranti

Livet på topp med kaffe ur

handdrejad kopp. Gyllenberg

keramik skapar stilsäkert.

Lokalproducerat på höjden och bredden:

gå in på fjardhundraland.se och hitta något

alldeles eget!

Ljusstakar skapar lugn och hemtrevnad.

DH keramik gör i många olika färger.

Värm fingrarna med

handstickat. Vantar i

traditionella mönster

hittar du på

Skokloster konst &

hantverk.

”På krogen står man tre kast”

Ormspelet har förnöjt generationer

på Grönsöö slott. Köp kopian

i slottsbutiken och spela

hemma på torpet.

Insalata della Pandemia. Tina

Tombrock på Backa konstkvarn

älskar lerans formbarhet.

29


OSTENSOM

HITTADEHEM

Det krävdes lite samtal och experimenterande men

snart hade Vallgarns Gårdsmejeri tagit fram den

chèvre som var precis det som Skuggans Café

behövde på sin galette.

BARA NÅGON KILOMETERfråndenmedeltida

kyrkaniLångtoraliggerVallgarns

gårdsmejeri.Förrasommarenfickde

ennygranne,SkuggansCafé.Det

dröjdeintelängeförrändebåda

företagenhadehittatvarandraoch

ettaffärssamarbeteinleddes.

–Detkännsheltfantastisktattha

sådanagrannar,sägerRosieFränneby.

DET ÄR EN GLAD KVARTETTsommötspå

gårdskaféetiLångtora.Detmärksatt

personkeminfungerarmellan

VallgarnsMichaelSjömanoch

ChristinaFredrikssonochparet

RosieochMickeFrännebypå

SkuggansCafé.

–Detärbara1,5kilometer

emellanossochdetspelarroll.Det

kännssomattviärgrannarochvi

villgärnavaramedochlyftaandra

småföretag,sägerRosie.

KAFÉET STARTADES AV DE BÅDAkockarna

underförrasommarenochhar

Grannskapet har utvecklat sig till en bra affärsförbindelse för både kaféet och

gårdsmejeriet. Till vänster Micke och Rosie Fränneby och mittemot Christina

Fredriksson och Michael Sjöman från Vallgarns gårdsmejeri.

förutomegnabakverkävenlättare

maträtterochgaletterpåmenyn.En

avstorsäljarnaärgalettenmed

chèvreochdetgåråtmellanettoch

tvåkiloperdag,beroendepåsäsong.

ParetFrännebyvillegärnakunna

köpaostenfrångrannarna,men

Vallgarnstillverkadeinteden

klassiskagetosten.DågickMichael

Sjömaninimejerietochkomutmed

30


DENLOKALAMATEN

är en av Fjärdhundralands stoltheter och en stark trend.

Vi ställde två frågor till några av krogarna i Fjärdhundraland:

1. Vilka matvaror köper du från Fjärdhundraland?

2. Varför handlar du lokalt?

Åsa Holm, som driver

foodtrucken Gredelin

Gastro Hub tillsammans

med Svante

Holm

1. Vi köper hamburgare

från Kromsta Lantbod,

eldost från Skogsbackens

ost och

Kvarnnibbles äppelmust.

2. Jag är själv uppväxt

på en gård och vill

gärna gynna de

svenska producenterna

och allra

helst de som finns

nära oss.

Carl Fellenius,

köksmästare på Wiks

slott

1. Jag är nyanställd

och är hittills bara

bekant med Skogsbackens

ost, men vi

har bestämt att öka

vår egen grönsaksodling

betydligt.

2. Lokal mat är framtiden

och det mest

hållbara man kan

tänka sig. Vi har också

en växande matkultur

i Sverige och gästerna

efterfrågar alltmer den

regionala maten.

Staffan Larson, som

driver Forsby Kvarn

Kafé tillsammans med

Ibba Andersson

1. Charkuterier och

fläskkött från Franzéns

Charkuterier och grönsaker

från Mälby

Trädgård.

2. Det är en ynnest att

ha tillgång till råvaror

och förädlade produkter

av den höga

kvalitet som de producerar.

Den nära

kontakt vi har med

dem är en bärande del

i vår verksamhet.

Jörgen Levenhagen,

som driver Salnecke

Slottscafé tillsammans

med Jessica Hoffman

1. Många produkter,

bland annat Landsbergas

ägg, ostar från

Vallgarn och Skogsbacken,

grönsaker från

Sörgården grönt, äppelmust

från Grönsöö och

blommor och presenter

från Webbfloristen.

2. Vi vill ha så mycket

närproducerat som

möjligt och ser också

att intresset ökar

bland våra gäster.

Elin Nyfjord,

Ekolsunds Slott

1. Vi är ganska nya i

Fjärdhundraland och

håller på att bygga

upp samarbeten. Vi

handlar från Sussis

Gårdsbageri och

Skogsbackens ost och

har samarbete med

Bröllopslandet. Vi ska

öppna gårdsbutik och

vill ha lokala produkter.

2. Det är bra produkter,

genuina och äkta. Vi

gillar också idén med

samverkan och att

man hjälper varandra.

precisensådanchèvresomönskades.

–Viblevheltöverlyckliga!Denär

väldigtgod,sägerRosie.

SKUGGAN KÖPER ÄVEN TOMATERfrånSörgården

Grönt,syltochbärfrånÅnäbben,must

frånKvarnnibbleButik&Musterioch

äggfrånLandsbergagård.Ochmerost

frånVallgarnsblirdet,bådesomdessert

menävenderaseldostpågrillenunder

sommaren.Mångagästersombesökt

Skuggan,fortsättersedantillgårdsbutikenmedsjälvbetjäninghosVallgarn,

förattköpamedsighemliteegenost.

–Viharhållitpåi16årochsäljer

våraprodukterinomenlitenradie,men

restaurangeräroftaintesålättaattjobba

med.Därförkännsdethärextrakuloch

stimulerande,sägerMichaelSjöman.

Galette med chèvre är en populär rätt på

Skuggans Café.

SKUGGANS CAFÉ

Långtora 11

745 96 Enköping

fjh.land/skuggans

VALLGARNS

GÅRDSMEJERI

Långtora 17

745 96 Enköping

fjh.land/vallgarn

fjh.land/restauranger

31


STILLA

HUNGERN!

Vill du ha något mer än fika?

Här äter du riktig mat.

Broby gård. Helena och Petter från Landar Kök & Bar

driver serveringen på Broby gård. Lättare luncher.

Julbord.

Ekolsunds slott & wärdshus. Lunch- och kvällsmeny.

Forsby kvarn kafé. Pizza på fredagar. Matiga

smörgåsar i kaféet.

Gredelin Gastro Hub. Foodtruck med burgare, grillat

med mera.

Grönsöö slott. Soppa och sallader.

Haga slott. Bland annat brunch och valborgslunch.

Hornuddens trädgård. Årstidsluncher med mycket

lokal mat, ofta odlad på gården.

Happy Foodtruck. Burgare, sallader.

Kvarnnibble Butik & Musteri. Hamburgare och

korvmenyer med ingredienser från gården.

Landar Kök & Bar. Middagsmenyer.

Landsberga gård. Pajer och sallader.

Melʼs Garage. Sallader, pajer, wraps.

Orresta golf & konferens. Lunch, fredagspizza.

Resta gård. Burgare och korv med gårdens produkter.

Salnecke slottscafé. Sallader, soppor, pajer,

delikatesstallrik.

Skuggans Café. Galetter, sallader. Temamiddagar.

Viltmakeriet. Sallader, pajer, lasagne.

Vittinge gourmetlada. Temamiddagar. Pizzavagn.

Wiks slott. Lunch- och kvällsmeny.

Öråkers gård – Ladan. Soppa, wraps, sallader.

FORSBY KVARN KAFÉ

ORRESTA GOLF & KONFERENS

CATERING

Viltmakeriet. Smörgåstårtor. Kalla bufféer.

Domta-grisen. Helstekt gris.

Landars Kök & Bar. Buffé. Festmeny. Kylda matlådor.

Middagskassar.

Vittinge Gourmetlada. Middagskassar.

SMAK ost chark deli. Bufféer och tapastallrik.

Hyr en foodtruck: Både Gredelin Gastro Hub och

Happy Foodtruck kommer till dig.

32


På Landsberga Gård hittar du allt det goda Uppland har att erbjuda.

I Landsberga Gårdsbutik och Café har vi samlat närproducerad mat och dryck från producenter i hela Uppland. I butiken säljer vi också

goda Närvärpta Gårdsägg från våra egna utehönor, vårt eget mjöl som vi stenmaler och packar i Landsberga Gårdskvarn samt fina presentartiklar.

Varje dag serverar vi gårdens hemlagade lunchrätter, hembakade bakverk och så förstås vår populära äggsmörgås toppad

med räkor. Vi har öppet alla dagar 11–17. Du kan också handla online i vår webbutik som du hittar på landsberga.se. Varmt välkommen!

Centrum för uppländsk matkultur

Biskopskulla Landsberga 5, 749 63 Örsundsbro 070 643 55 34, butik@landsberga.se, landsberga.se

Jädra

Gårdshotel

Ett hotell nära stan

och naturen

Stanna kvar en natt till! Jädra gårdshotel ligger nära

det mesta i Fjärdhundraland, två minuter norr om

Enköping. En perfekt bas för loppisrundan,

cykelsemestern och matsafarin!

Missainte

jadragardshotel.se

våraupplevelsepaket!

33


KejbertConcept+

DetLillaMejeriet

=sant

Enmodebutikmedmärkeskläderocheninredningsbutikilantlig,

charmigstil.Finnshärengemensamnämnare?FörCaroline

KejbertochSusanneRicklingärsvaretfamiljochlivsstil.Nuslårde

ihopsinabutikeriennygemensamlokal.

PÅ STABY SÄTERIärdetbrådatider.Dennyabutikenpå

420kvadratmetersomskainrymmamodebutiken

KejbertConceptochinredningsbutikenDetLilla

Mejerietstårsnartfärdig.CarolineKejbertochhennes

svärmorSusanneRicklingärförväntansfullainför

flyttenochinredningsplanernaärifullgång.Caroline

drömmeromenglamorösochlyxigkänslaförKejbert

ConceptmedanSusannevillhaenhemlikkänslaisin

inredningsbutik.

SUSANNES BUTIKDetLillaMejerietstartademedidénomatt

honvillerenoveraäldremöbleravgodkvalitetföratt

säljavidare.Honfickköparedirektochmedtidenhar

honutökatsortimentettillattblideninredningsbutik

denäridag:nyttblandasmedvackrarenoveradeskåp.

–Minabesökaregillarhemkänslansomjagskapar

ochattbutikenärettinspirerandeshowroommednoga

utvaldavaror.Ochnärmantröttnatpåattshoppaså

brukardetoftafinnasnågontraktorattkikapåelleren

bondeattsnicksnackamed,skrattarSusanne.

Susannesman,Jan,ärbondeochoftanärvarandei

arbetetmedbutiken.

34


Caroline Kejbert säljer sina kläder både på nätet och i den egna butiken på gården utanför Örsundsbro.

MED MÄRKENsomDay,GestuzochStineGoyaerbjuder

CarolineKejbertettklädsortimentsomskullekunna

finnasivilkenstorstadsomhelst.Carolinehar130000

följarepåInstagram,vilkettillstordelberorpåhennes

medverkaniTV-programmet”Bondesökerfru”2017.

Hondejtade”Snyggbonden”JoacimRicklingochdeblev

ettpar.

SomnybliveninfluencerbestämdeCarolinesigför

attsläppasincivilingenjörsexamenochsatsapå

modebutikenKejbertConcept,somliggerpåparets

gårdutanförÖrsundsbro.

–Jagharalltidjobbatmedkläderochmode,bland

annatsomstylistförmodereportage.Nufårjaggöra

ytterligarenågotnytt:attdrivaeget,sägerCaroline.

Familjärt. Svärdotter Caroline och svärmor Susanne flyttar in

sina butiker under samma tak.

MÅNGA AV HENNES FÖLJARE PÅInstagramkommerochbesöker

butiken.EftersomKejbertConceptliggerpå”vinkavstånd”tillDetLillaMejerietdelardeoftasamma

kunder.Därförkännsdetnaturligtattflyttaihop

butikernaundersammatak.

BådeCarolineochSusanneharmångaåterkommandekunderochdeärmånaomattgepersonlig

35


Det lilla mejeriet blandar ny inredning med varsamt

renoverade möbler, allt stilsäkert utvalt.

serviceochskapaenfamiljärochvälkomnandekänsla.

–Vihjälpergärnafolktillbilenmedvarorna,öppnar

dörrenochsånasaker.Viharmångastammisarsom

kommerofta.Detyckernogattdetärmysigtattdetinte

ärsåstort,trorSusanne.

CAROLINE OCH SUSANNE BERÄTTAR ATTdeefteröppningenavden

nyabutikenocksåvillsatsapåevenemang,som

modevisningar,kundkvällarochannat.Bådaserfram

emotattkontinuerligtkunnabjudainsinakundertill

tillställningar.

–Ompandemintillåterförstås,ochbebisen,säger

Carolineochkastarenblickpåbarnvagnen.

KEJBERT CONCEPT

Hjälsta Tuna Gård 7

749 62 Örsundsbro

fjh.land/kejbert

DET LILLA MEJERIET

Giresta Staby Säteri 1

749 62 Örsundsbro

fjh.land/lillamejeriet

MER INREDNING OCH KLÄDER

Villduhittanågotnytttillhemmetellerdigsjälv?RuntomiFjärdhundralandfinns

mångatrevligaställenmedhandplockadeinredningsdetaljerochkläder.Oftaenskön

blandningavgammaltochnytt,utvaltmedpassionochpersonligapreferenser!

Axel & Gren Inredning, kafé, självplock av majs och solrosor.

Betongboden Betong för hem och trädgård, målat i milda färger.

Broby gård Vintage och inredning – och ett mysigt kafé.

Bröllopslandet Bröllopsklänningar.

Det Lilla Mejeriet Inredning.

Ekbolanda gård Inredning, blommor – och fika.

Fasan & co Kläder och inredning i engelsk stil.

Görel & Josefine inredningsbutik Nytt och lite gammalt.

Hannas möbler & inredning Nytt liv för gamla möbler.

Kejbert Concept Kläder.

Landsberga gårdsbutik Presentartiklar för hemmet.

Lata Pigan Vintagekläder och vintageinredning.

Lilla Tegelhuset Inredning, blommor och kafé.

Mona Charlotteʼs inredning Inredning för hem och trädgård.

Ramsjö gård Inredning och köksredskap. Kafé.

Stinsens Bod Liten butik med massor av prylar.

Vardagsrum Outlet Möbler, inredning och kläder.

Webbfloristen Blommor, presenter och figurer i betong.

Vintage Riviera Medelhavsinspirerad inredning. Antikt och nytt.

Änglahjärtat Presenter och inredningsdetaljer.

Öråkers gård - Ladan Kläder, inredning, kafé.

Österby gård Köksartiklar, inredning, barnmössor med mera.

fjh.land/inredning

36


Grönsöö slott och park

Upplev en levande och personlig kulturmiljö förvaltad av

familjen von Ehrenheim.

KAFÉ KYRKSTUGAN

- Örsundsbro-

KaféiNysätrasgamlakyrkskola

Guidningikyrkor

TisdagsserveringiKyrkstugan

Bröllopochfesterivåralokaler

Cateringochtakeaway

Välkomna!

LAGUNDA FÖRSAMLING

Bli guidad av familjen i slottets välbevarade inre.

Upplev en av Sveriges vackraste historiska parker.

Se våra högklassiga utställningar i vagnstall och magasin.

Handla Grönsöömust och presenter i vår butik

Ät och drick gott i vårt café vid Mälarens strand

www.gronsoo.se

25 km SO Enköping

37


Härväxer

historien

Tärna bygdegårdsförening grävde i myllan och hittade

en skolträdgård. Under sitt detektivarbete hittade de

också personer med stort engagemang – både för 150

år sedan och idag. Arbetet har gjort Tärna till en mer

livaktig bygd och den vackert restaurerade skolan

med sin trädgård har blivit ett levande besöksmål.

–Vivillegörafintruntbygdegårdenoch

hadehörtberättasattdetfunnitsen

skolträdgårdhär.Kanskekundevi

återskapaden?

ANDERS LINDBERGärordförandeibygdegårdsföreningeniTärna,mellanSalaoch

Fjärdhundra.Hanärenavdemsomär

medochskaparengagemangförplatsen

ochhistorienibyn.

–Detfannsingakartoröverskolträdgården,ingetarkivattforskaiochingenmindesnågot.Sedan

träffadevien90-årigdamsomkomihåg.Dåbörjadevileta,och

hittaderesteravväxterochstenmurar.Vibestämdeossföratt

göraettförsökattrestaureraskolträdgården.

DET BLEV EN TOLKNINGavhurdetkanhasettut.MedlemmenJimmy

Holmström,somutbildadesigtillträdgårdsmästare,fickett

projektattpraktiserasinakunskaperpå.Anderskundejobba

medsittstoraintresseförhistoria.Tillsammanspåbörjadede

ettdetektivarbete,jaktenefterskolträdgårdenskulturhistoria.

DET VISADE SIGattenpersonsengagemangspelatstorroll.Johan

FredrikReutervallvarlärareiTärnaochinflueradavtidens

modernapedagogik–inteminstavOlofEnerothsskrifter.

Enerothsågskolträdgårdensomettsättattlärafolketatt

odla.Fruktträdochbärbuskarvarnågotsomfintfolkhade

Anders Lindberg guidar i

Reutervalls skolträdgård.

TÄRNA BYGDEGÅRD

Tärna prästgård 117

733 93 Sala

fjh.land/tarna

38


De olika växterna i skolträdgården

har fått

skyltar som minner om

de barn som förr lärde

sig odla här.

Renovering väckte engagemang. Att samarbeta runt ett

byggnadsvårdsprojekt var en framgångsfaktor i Tärna. Den

gamla skolan är både bygdegård och hembygdsgård.

isinaträdgårdar,menEnerothvilleocksånåuttill

fattigarehem.Hantogvägengenombarnenförnå

föräldrarnamedsittbudskapochfådemattbörja

försörjasigsjälvamedfrukt,bärochgrönsaker.

I TÄRNA INFÖRDE SKOLLÄRARE REUTERVALLettnyttsystem.Barnen

ficklärasigattympafruktträd.Varjebarnficktahand

omettegetträd.Efteravslutadskolgånggrävdesträdet

uppochplanteradeshemmavid,ettträdsomkallades

”skolträdet”ochsomivissafallstårkvaränidag.

IDAG HAR TÄRNA BYGDEGÅRDSFÖRENINGtagitvidochplanteraten

nyskolträdgårdinspireradavEneroth,med

rosenträdgård,fruktträdgård,ochköksträdgård.

Iträdgården,somkallasReutervallsskolträdgård,frodas

äldrekultursorterochlokalaväxter–ochja,

”skolträden”växeråterigeniTärnasjord.

VARFÖR HAR ENGAGEMANGETblivitsåstortjustiTärna?

–Jagtrorattdetbörjadenärvirenoverade

bygdegården2018/2019.Länsstyrelsengilladeintevårt

förstaförslagochdåfickviuppögonenförbyggnadsvård.Detblevmycketbättrenärvirenoveradepå

gammaltsätt,ochintehellerdyrare,eftersomvi

återanvändematerialsåmycketvikunde.

40–50 TÄRNABORhjälptesåtmeddenlyckaderenoveringen

ochefterdetärengagemangetstortiföreningen.

–Inteminstärdetmånganyinflyttadesomserdet

härsomettsättattkommainibygden,sägerAnders

Lindberg.

NÄSTA PROJEKTärattinventeralokalafruktsorter–

skolträdenväxerfortfarandehos1800-taletsskolbarns

barnbarnsbarnochförhoppningenärstoromattkunna

hittaokändasortersomintefinnsihandeln.Idéerna

harlättattslårotiTärna!

BYGDEGÅRD VS HEMBYGDSGÅRD

Vad är egentligen skillnaden mellan en bygdegård

och en hembygdsgård?

Hembygdsgården är ett gammalt hus eller gård som sköts av en

hembygdsförening. Där vårdar man och värnar om det lokala

kulturarvet.

Bygdegårdarna är samlingslokaler. Där kan det ordnas aktiviteter

av alla möjliga slag. Söker du en lokal för bröllop eller annan större

fest är det bygdegårdsföreningen du ska vända dig till.

Ibland överlappar verksamheterna nästan varandra. Bygdegården

kan vara ett gammalt och vackert hus, som i Tärna. Både

bygdegårdar och hembygdsgårdar arrangerar ofta traditionella

firanden, exempelvis till jul och midsommar. Hembygdsgårdarna är

ömtåliga äldre miljöer, därför hyrs de sällan ut till privatpersoners

fester.

HEMBYGDSGÅRDAR I FJÄRDHUNDRALAND

Härledgården i Torstuna (Torstuna hembygdsförening),

bland annat midsommarfirande.

Altuna hembygdsgård (Altuna Hembygdsförening),

bland annat midsommarfirande.

Husby-Sjutolfts hembygdsförening har inget hus att ta hand om

utan vårdar traktens kulturarv och ordnar traditionella festligheter,

som till exempel midsommarfirande.

BYGDEGÅRDAR MED AKTIVITETER.

GÅR ATT HYRA FÖR PRIVATA FESTER

Altunagården, bland annat julgransplundring.

Frösthults bygdegård, bland annat midsommarfirande.

Säfsta bygdegård, bland annat stora loppisar.

Tärna bygdegård, bland annat midsommarfirande.

Österundagården, bland annat kulturevenemang.

39


oendemedhjä

Omgärdatavvetefält,ettstenkastfrånnaturreservatetHårsbäcksdalen,

liggerKarinSerrandersmysigagårdfrån1860-talet.Solmognakörsbär

välleröverstaketetvidgrindenintillHårsbäcksBed&Breakfast.

Självklartfårenplocka!

– JAG HAR DRIVIT MITT B&Bitioårnu,mendåkanskedetär

elva,skrattarKarin.Karinpassarbraihopmedsitthus,

bådaärcharmigaochvälkomnande.

GÅRDEN, SOM ÄR EN SLÄKTGÅRDmedåkermarkochskog,har

gåttifamiljenifemgenerationer,medKarinsom

nuvarandeägare.Enstorgammalekpågårdsplanen

skvallraromgårdensålder.HusetsomblivitHårsbäcks

Bed&Breakfastärdetsåkallade”undantaget”,en

mindrebyggnadivinkeltillhuvudbyggnaden.Det

byggdesavKarinsmormorochmorfarnågongångpå

1930-talet.Undantaget,eller”bagarstugan”somKarin

ocksåkallarden,harockragulapardörraroch

snickarglädjepryderglasverandan.

I KVARNLIDRET PÅ GÅRDENdriverKarinensommarloppis,som

honkallar”Kajsa-Karinsdiversehandel”.Butiken

innehållergamlasakersomhonköperinpåauktioner

blandatmednyareträdgårdsprodukter.Detfinns

massoravprylarmenalltärvälordnatochsnyggt

uppställt.Härväntarenfinstundförvarjeloppisnörd.

Tillsommarenblirdetocksåförsäljningiden

nyrestaureradeladugården.

HÅRSBÄCKS BED & BREAKFAST HARfemrum,trepånedreplan

ochtvåpådetövre.Rummenärinreddaienpersonlig

stildärgammaltmöternytt,meniolikafärgerochmed

liteolikatema.Kakelugnenbidrarmedäldrecharm,

medantjock-tv:nmedtrekanalertarosstillbakatill

1980-talet.Menvembehöverensflerpåsemestern?

–Cyklisterärtrevligagäster.Engångkomengrupp

cyklisterhitförattdeltaiencykeltävling.Detvisadesig

attdesovmedsinadyrbaracyklarbredvidsängen.Det

gickbra,sägerKarinochskrattarlite.

HÅRSBÄCKS BED & BREAKFAST HARhaftgästerfrånnästanhela

världen;Australien,USAochEuropa.Deflestabokar

viaAirbnb.Mångakommerförattvandraellerföratt

upplevanaturenpåcykel,medanandravillutforska

turistattraktionerinärheten,somÄlgparkenellerSala

Silvergruva.

KARIN BERÄTTAR ROAT OM SINAfärggladabesökare.Somden70-

årigadamensompåcykelvarpåpilgrimsfärdtill

Trondheimochhellrevillesovaitältäniettrum,eller

denryskemannensomsjöngoperaiäppelträdgården.

Karin tar emot tillsammans med hunden Kajsa.

Boendet är gammaldags och hemtrevligt, men har alla

moderniteter som behövs, som t ex Wi-Fi.

40


rta

41


Ovanför disken hänger skylten ”Kajsa-Karins Diversehandel”. Kajsa är Karins hund och vapendragare sedan många år tillbaka.

I SLUTETavenslagenstig,

nerevidÖrsundaån,

liggerenlitensmedjasom

gästernafårtillgångtill

undersinvistelsepå

gården.Smedjanluktar

tjäraochärsådärmörk

somdetbarakundevara

förr.Platsenkänns

mycketspeciell,detär

någotmedskugganoch

tystnaden,somom

jordensdragningskraftär

extrastarkdär.

Smedjanharutrustats

medendelmoderna

bekvämlighetersombord

ochstolaromenvillätasinmiddagdär.Dukaneldai

denstoraeldstadenelleranvändadenbetydligtnyare

grillen.Detärenutflyktsplatsdärenfårvaragaranterat

ensam.

ATT KOMMA SOM GÄSTtillHårsbäcksBed&Breakfastärsom

attbesökaensläkting,somomKarinlängtatefterjust

dittbesök.DenpersonligaservicenochKarinsförmåga

attgegästenjustdethenbehövergårigeniallthongör.

Detmärksifrukostensomdekorerasmednyplockade

blommorivas,ellerpåprinsesstårtbitenhonlämnattill

digikylskåpet.

Tapparenbortsinabilnycklar,jadåutrustasnågra

äldrebarnsomärpåbesökmedenmetalldetektorför

atthittadeborttappadenycklarnatillvarjepris.Ellerså

erbjudsensportbiltilllåns.Sånärhon,Karin!

HÅRSBÄCKS BED & BREAKFAST

Norr Hårsbäck 313

744 91 Heby

fjh.land/harsback

42


Boendenmed

knorrpåsvansen

Låt övernattningen bli något mer än bara

en god natts sömn. I Fjärdhundraland

hittar du boenden av olika slag, från enkelt

och funktionellt, till påkostat och lyxigt.

Gemensamt för dem alla är värdarnas

personliga engagemang.

Farmor Elsas

Wiks slott

Jädra gårdshotel

MYSIGA RUM & FRUKOST

Farmor Elsas Sov gott i bondgårdsmiljö med utegrisarna bökande

strax utanför knuten. Frukosten bjuder på hembakat surdegsbröd och

lokala pålägg.

Hållvisen. Rum och Frukost i Vittinge Litet boende i eget hus på

gården.

Hårsbäcks Bed & Breakfast Läs mer i artikeln här intill!

Jan Ersgården B&B och Stuguthyrning Två hus med 6 respektive

8 bäddar.

Jädra Gårdshotel Här sover du gott i den nybyggda

hotellbyggnaden på den stora hästgården.

Ramsjö gård Boende i gammaldags stil i gårdens flygelbyggnad.

Resta gårdshotell Två dubbelrum, med en extrasäng. Modernt

inredda med handgjorda trämöbler.

Rotbrunna häst & kursgård Enklare övernattningsmöjlighet i

närkontakt med lusitano-hästar.

LYXTÄLT

Gyllene Brunnen Glamping Bekväma tält och spabad under

stjärnhimlen.

Ramsjö gård Med utsikt över fårhagen slumrar du sött i tältets sköna

säng.

MÅNGA RUM I BEKVÄM MILJÖ

Ekolsunds slott Här kan du välja allt från Gustav IIIs svit i slottet till

enkel övernattning i Canalladan. Stor och ståtlig park.

Haga slott Du bor i slottets flygelbyggnader. På morgonen väntar

den stora frukostbuffén.

Orresta Golf & Konferens Flera hotellbyggnader som lämpar sig

både för större och mindre sällskap.

Wiks slott Modernt utrustade rum i olika hus. Wikparken bjuder på

härlig naturkontakt och varför inte ett morgondopp i Mälaren?

HUS MED SJÄLVHUSHÅLL

Brunnbyhus

Forsby kvarns bagarstuga

Sjöstugan, Hornuddens Trädgård

Trädgårdsmästarbostaden Grönsöö

Ekolsunds slott

Gyllene brunnen

43


Bondgården nära stan

KÖTT – GRÖNSAKER – MUST – MAT

Välsorterad gårdsbutik med egenodlade

grönsaker, kött, ägg, ost, honung mm.

Mycket under samma tak

En vilthanteringsanläggning i Fjärdhundra

med fokus på vildsvin, hjort och rådjur

Försäljning av vårt viltkött, viltlådor och

andra lokala delikatesser

Restaurang med vilda inslag på menyn

Temakvällar * Festvåning * Catering

Gårdsbutiken

öppen Fredag–

Lördag året runt

(torsdag–söndag

juni–nov)

Fikamojjen

öppen juni-nov

(Hamburgare,

Korv, Fika &

Glass)

Musteriet öppet

aug–nov. (Du

lämnar in äpplen

och får egen must

med dig hem)

Café med smörgåsar och hembakat

kaffebröd

Vi har fullständiga rättigheter!

Viltmakeriet * Stationsvägen 6 * 749 70 Fjärdhundra

Läs mer på viltmakeriet.se

Kvarnnibble Gård, Karltomtavägen 2, 197 93 BRO.

www.kvarnnibble.se info@kvarnnibble.se

tel: 0733-210815

44


Vykortfrån

vikingar

Runstenarna i

Fjärdhundraland ger

budskap från förr.

Stenarna restes för att

minnet av döda släktingar

skulle hållas levande –

och det lyckades! Tusen år

senare kan vi fortfarande

läsa deras namn.

GOOGLA NUMRET

Alla runstenar har fått ett nummer.

Uppländska stenar börjar alltid med ett U,

står stenen i Västmanland börjar det med

Vs och finns stenen i Sörmland är det Sö

som gäller. Ofta står numret på en liten

skylt intill stenen. Med hjälp av det kan du

söka mer information. Stenen på bilden

här nedanför heter till exempel U 838.

GE BÄBISEN NAMNET BOLLA,ellerkanskeSigrev?Såhettebarnsomkallades

intillmiddagenredanförtusenårsedan.Nuärdetdagsfören

revival!

Bollamöterdupåenrunstensomstårlängsdenlillaslingrande

vägenmellanSalneckeslottscaféochGrytakyrka,medanSigrev

finnspåenvackertornamenteradstenvidHjälstaviken,nära

parkeringenochfågeltornetvidHårby.

RUNSTENARNA GER OSS DIREKTKONTAKTmedinvånarnahäromkringförtusen

årsedan,ävenomdetärensparsmakadochkärvkommunikation.

Mångordighetvarinteristarnasmelodi,vilketärfulltförståeligt

medtankepådetmediumdearbetadei.Deflestastenarnaärav

granit,enavdehårdastebergarterna.

I OMRÅDET RUNT MÄLAREN,ochsärskiltiUppland,finnsflerrunstenarän

någonannanstans.Härsynsdesåoftaattdetärlättattbliliteblasé

ochbarapasseraförbi,utanattgesigtidattläsahälsningenfrån

förr.

RUNSTENARNA RESTES PÅ PLATSER DÄRmycketfolkrördesig.På1000-talet

kundeganskamångaläsarunorochpåsåsättspredsbudskapet.

Nästanalltidärstenarnarestatillminneavendödsläkting.Påden

45


näratremeterhögastenenvidVarpsundberättasomGunnlevsomdött

iösterochpåenrunsteniÖrsundaånsdalgångvidvägenmellan

TorstunaochLångtorakyrkormöterduAmundeochÖdgärdsombyggt

enbrotillminneavsonenAnund.Tankensvindlarnärdulägger

handenpådenskrovligastenytanochinserattjustsammafläckhar

vidrörtsavdesörjandeföräldrarna.

FRÅN BÖRJANvarrunstenarnamåladeiklarafärger,såattbilderoch

runteckensyntesbra.Färgpigmentensomanvändesvarblandannat

blymönja,cinnober,ockra,sotochkrita.Villdusehurdetsågutskadu

taenturtillMorgongåvaochtittapåderasnyristadeochfärgglatt

måladerunsten.Detärenkopiaavenrunstensom1787skänktestill

Skottland,därdenänidagstårvidslottetiEdinburgh.2014restesen

exaktkopiahemmaiMorgongåva.

DE FLESTA RUNSTENARNAgjordesavprofessionellarunristare.Somdeäkta

konstnärerdevar,såsigneradedeoftasinaverk!Balle,Fot,Öpir,

LivstenochErikhettenågraavdem.Dehadeallasinaegnaspeciella

stilar.

ALTUNASTENEN – DRAMATIK

I BILD OCH TEXT

Midgårdsormen har fastnat på

kroken och guden Tor tar i så att

foten trampar genom båtens

botten. På runstenen vid Altuna

kyrka finns den här drastiska och

tydliga illustrationen till en av de

mest välkända nordiska sagorna

– Tors fiskafänge. Tvåhundra år

efter att stenen ristades skrevs

berättelsen ner av islänningen

Snorre och därför känner vi till

historien än idag.

Det finns fler bilder på stenen. Antagligen

hänger de ihop med andra forntida

berättelser. Lättolkade då det begav sig –

men svårare för oss eftersom ingen skrev ner

dem! Ryttaren till häst har tolkats både som

en valkyria och guden Oden. Men för oss i

Fjärdhundraland har ryttaren blivit en

välkänd figur. Det är vår logga, som så bra

sammanfattar området: aktiviteter i historisk

bygd.

Altunastenen finns på runstenarnas 10-itopplista,

så missa inte den! Själva inskriften

då? Den berättar om Holmfast som tillsammans

med sonen Arnfast blev innebrända.

VILL DU SNABBT BLIenrunstenskännareskadusatsa

påEriksverk.Hansstenarharalltidsamma

grundmotiv:ettstortlikarmatkorsimitten

ochruninskriftenpåenormsomslingrarrunt

stenen.Ormenshuvudärnästanalltidristat

uppifrånmedögonsomstickerutsom

knappnålarpåsidorna.Börjamedatttittapå

runstenskopianiMorgongåva,somärettav

Eriksverk,sedanärdetlättattkännaigen

honomblandannatiForsby,intelångtfrån

Forsbykvarnkafé,ochiKälsta,enbitfrånKromstalantbod.Alltsom

alltgjordeEriknärmare30stenarsomdukanspanaefter.

PERSONNAMNEN PÅ RUNSTENARNAärmånga,sådetfinnsmycketinspirationatt

hämta.Vissanamn,somIngaochHaraldärganskavanligaänidag.Vill

duattdittbarnskafåettnamnsomhenblirgaranteratensamom,ska

duväljaJogerellerÖda.DetfinnsdetintenågonsomheteriSverige.

Änsålänge!

fjh.land/runstenar

FYRA RUNSTENSTURER

Håller du ögonen öppna, så upptäcker du säkert snart en

runsten, men här kommer några tips för dig som vill göra en

riktig runstensutflykt!

Besök Wiks slott: När du svängt av från väg 55, finns det sju runstenar att titta på

under färden fram mot slottet.

Besök Skohalvön och Skokloster slott: Här finns det drygt tio stenar att titta på.

Örsundaåns dalgång runt Alstasjön: Åtta stenar att upptäcka.

Morgongåva: förutom den färgrika runstenskopian vid järnvägsstationen, finns det

tre andra stenar nära samhället.

U 1157

46


Välkommen till

HÄRNEVI PLANTSKOLA

Trädgården på landet

En handelsträdgård med lantlig charm

en mil norr om Enköping.

➔ Växter till trädgården

➔ Sommarblommor

➔ Utekrukor

➔ Lekstuga för barnen

Hos oss hittar du:

➔ Presentbod

➔ Smått- & gottavdelning

med ätbart

➔ Kaffestuga öppen

torsdag–söndag

Konst & Hantverk

vid Skoklosters slo

Öppettider: vard. 10–18, lörd/sönd 10–15.

Stängt midsommarhelgen

www.harneviplantskola.se • Tel. 0171-41 01 32

Skokloster Konst & Hantverksförening

Skoklostervägen 98

74696 Skokloster

www.skoklosterkonsthantverk.se

Skokloster

Konsthantverk

Stenhuset

VälkommenattupptäckaAlbertusPictors

rikabildvärldiEnköpingspastoratskyrkor! www.svenskakyrkan.se/enkoping

47


Ta vara på

skördetiden i

Fjärdhundraland

när smakerna når

sin absoluta topp.

Allt behöver inte

hamna i frysen.

Genom att torka,

pickla, syra och

lägga in i olja får du

ett spännande

vinterskafferi. Här är

några enkla tips.

Spara

Smaken

48


TOMATSÅS:Perfekttillden

snabbamiddagenochotroligt

mycketgodareänettuppkok

avkrossadetomaterpåtetra.

Tomaterkräverlångkoktid.

4kgtomaterblirca2litersås.

Delatomaterna,saltaoch

sockralite,koka.När

tomaternamjuknat,mixa,

fortsättkokatillshälftenav

volymenåterstår.Rördåoch

då.Smakaavmedsaltoch

socker.Hälltomatsåsenhetpå

rengjordaglasburkareller

flaskor.Draåtlock/kapsyl.

Pastöriseraivattenbad,90

graderunder20minuter.

ÄTTIKSINLÄGGNINGAR:Denklassiska

1-2-3-lagenpassarintebara

tillVästeråsgurkoroch

rödbetor,utanäventillskivad

morot,kålrot,kålrabbi,lök,

kålmedmera,detärbaraatt

provasigfram.Grundreceptet

är1delättikssprit(12%),2

delarsockeroch3delar

vatten.Setillattsockretlöser

sig.Ytterligaresmaksättningkan

varakrondill,körvel,enbär,svarta

vinbärsblad,senapskorn,ingefära,

pepparrot,koriander,lagerblad,

pepparkorn,chiliellernågotannat.

Låtmognanågradagar.Hållersig

fleramånaderisvaltutrymme.

CHILISÅS:Enkelochmycketgod.300

gramvalfrichilifrukt,utanskaft,

mixasmed5,5tskflingsaltoch3,5

tsksocker.Hällupppåburkoch

pastöriseraivattenbad.Låtståi100

graderunder30minuter.

BASILIKA I OLJA:Bredutbladenpå

tidningspapperochlåtdemtorka

lättundernågratimmar.Mixamed

neutralolja.Ellerpackahelablad

tättiburkochfyllpåmedolja.

Utmärktgrundförpesto.Fungerar

ävenmedandraörter.

TORKADE TOMATER:Torkningenskeritvå

steg,förstiensockerlagochsedani

ugn/tork.Sockerlagengöratttomaternablirgodareochlitemjukareän

ommanbaratorkardem.Delacirka

1kilosmåkörsbärstomater.Sköljur

kärnorochtomatsaft.Läggdemi

sockerlag:1kgsocker,2tsksalt,

0,5litervattenochlåtliggaminst12

timmar.Taupptomaternaochtorka

demitorkellerugn65grader,cirka

6timmar.Läggtomaternaiburkoch

fyllpåmedneutralolja.Alternativt

frysindem.

SURKÅL:Riv1kgvitkålfint.Tillsätt

1msksalt.Blanda.Packakålenien

glasburksåattdetvätskarsig.Detär

viktigtattkålenärtäcktmed

vätskan.Fyllenplastpåsemedlite

vattensometttungt”lock”ochlåt

glasburkenståpåentallriki

rumstemperaturtillsdenbubblat

klart.Setillattkålenärtäcktmed

vätskan,tillsättannarsvatten.När

denslutatbubblaeftercirka1–2

veckor,fyllkåleniburkochställ

kallt.Ävenandragrönsakerkan

syras.

ATT TÄNKA PÅ

1. Rena händer, rena burkar och flaskor

och ren diskbänk gäller alltid när man

bereder livsmedel. Är burklocken eller

kapsylerna slitna? Köp nya. Det lönar sig.

2. Har det kommit lite mögel i burken

med tomatsås eller chilisås? Ingen panik. Ta

bara bort möglet. Lukta och smaka att det är

ok. Det brukar det för det mesta vara.

3. Snåla inte på salt och socker. De

kryddorna fungerar som konserveringsmedel.

4. Sänk inte ner burkarna/flaskorna i

kokhett vatten när du pastöriserar. Då kan

de spricka. Vattnet ska täcka locken/

kapsylerna. När pastöriseringen är klar, lyft

ut grytan utomhus eller till en svalare plats

och låt svalna något innan du tar upp

burkarna/flaskorna. Men låt dem inte stå

kvar för länge i det svalnande vattnet!

De kravmärkta tomaterna från Sörgården Grönt

får din tomatsås att smaka sommar året runt.

ODLA SJÄLV ELLER HANDLA

NYSKÖRDAT?

Här köper du bär, grönsaker

och grönsaksplantor.

Hallonparken Bär.

Hornuddens trädgård Tomater, kryddor

och mycket mer. Tomatplantor.

Härnevi plantskola Grönsaker,

tomatplantor med mera.

Häst och grönsaksbonden Grönsaker.

Kvarnnibbe gård Stort utbud av

grönsaker, bland annat tomater.

Morrarö odlingar och nöjen Grönsaker.

Mälby gårdsbutik Grönsaker.

Svartbäckens trädgård Grönsaker.

Sunnansjö gård Grönsaker, chili.

Sörgården grönt Tomater, gurka,

basilika med mera. Tomatplantor.

Tuna trädgård Tomatplantor,

gurkplantor med mera.

49


GÄSTKRÖNIKA

Från orten till leran

Slösurfandet på Hemnet var vardag för Emma och

hennes sambo. De drömde om att snickra och ett

eget potatisland. Covidåret 2020 tog familjen steget

och släppte taget om livet i stockholmsförorten för

att testa – gror livet bättre i lera än i betong?

Av Emma Danielsson

MIN FÖRRA ADRESSlågmittibetongeniett

prisbelöntmiljonprogramsprojekt.Där

fannsmångagemensammasocialaytor

somparker,plaskdammoch

fotbollsplaner.Detfannstill

ochmedkolonilotteratthyra

förattodlaegnagrönsaker

på.Detvarfintoch

idyllisktpåett

storstadssätt.

VI BODDEietttrevåningshusmedenlekparkpå

innergården.Tanteni

portenbredvidhadepå

egetbevågplanterat

färggladatulpanerochrosor

somblommadefråntidigvår

tillsensommar.EnfickINTEplocka.

NÄR COVIDslogtillbörjademinsambo,somså

mångaandra,attarbetahemifrån.Plötsligt

öppnadesmöjlighetenattfaktisktlevaoch

verkanågonannanstansänienstorstad.Det

varingennytanke,vihadekäntenlängtan

bortimångaår.Vivillehautrymme,plats

förenateljé,kunnasnickraochodlaegen

potatis.Låtabarnenochkatternafåen

trädgårdmedenfulstudsmattaatthoppa

lossi.Kanskelängtadevigamlavillaungar

eftersammagräsmattorsomvisjälvasprang

runtpåsomsmå?Ellersåvardetbaradetatt

allatittadesåsjuktkonstigtpåossnärvistod

uteochsnickrade.Ingaandrabyggdegungor

ellerslipademöblerpåsinainnergårdardär

iorten.

Kanske längtade vi gamla villaungar efter

samma gräsmattor som vi själva sprang runt

på som små? Eller så var det bara det att

alla tittade så sjukt konstigt på oss när vi

stod ute och snickrade. Inga andra byggde

gungor eller slipade möbler på sina

innergårdar där i orten.

STRAX INNAN SKOLAVSLUTNINGENeldadesvårtäldsta

barnsgymnastiksaluppienanlagdbrand.

Viföräldrarblevförskräckta,mendetvar

ingetjämförtmedkänslansomkomtvå

veckorsenare,närHELAskolanbrändes

upp.

DetvardåHemnetandetblevallvaroch

vibörjadeletaefterhus.Mittutepålandet,

menintealltförlångtbortfrånallavikände

istorstan,hittadeviettlitetmissförståtthus

istortbehovavkärlek.Landskapetstämdei

magen,öppetmenkuperat,överblickbart,

mentryggtomringatavväxtlighetoch

jordbruk.

SAJTEN MED NAMNET

FJÄRDHUNDRALANDvisademig

somutböling,attdet

fannssakerjagochmin

familjkundenjutaav:

vackragårdskaféer,

idyllisknatur,

ekologiska

grönsaksodlingar,

lokalthantverkoch

KRAV-köttigrannbyn.

VI PACKADEvårasakeroch

chansade.Vilämnadeortenför

leran(denlerasomengångblevde

tegelrödatakpannorsompryderväldigt

mångataki

Sverige).

Och

faktumär:

Trots

mördarsniglar,

rådjuroch

sorkarså

gror

grönsaksfrön

bättreilera

änibetong.

Ju.

50


Prata med oss.

Vi finns alltid

nära till hands.

Fastighetsbyrån Enköping

0171-330 00 / fastighetsbyran.com/enkoping

K Ö T T K O R V M E J E R I G R Ö N T F R U K T H O N U N G

FJARDHUNDRALAND.SE

RESTA GÅRD

LILLÅN Ö RSUNDSBRO

G Å R D S B U T I K C A F É U P P L E V E L S E R B O E N D E

Bondgård med gårdsbutik

Öppet ALLA lördagar & söndagar 11-16

Hos oss får alla djur vara ute året runt och äta

gräs och hö och växa i naturlig takt.

250BESÖKSMÅL

TIPS&INFO

KONTAKTUPPGIFTER

ÖPPETTIDER

UPPLEVELSEROCH

PAKET

NUI

FJÄRDHUNDRALAND

Nysätra Resta gård 13, 749 63 Örsundsbro 0171 466 280 072 22 11 301

Mellan Uppsala och Enköping, 1 h från Sthlm restagard.se info@restagard.se

51


Vi

Fjärdhundraland

Gillar du att åka längs slingrande småvägar,

hitta ekologiska och närproducerade godsaker

på kaféer och gårdsbutiker? Att få

träffa den som odlat det du handlar?

Det gör vi!

För vissa är det här bara en liten del av Sverige, för oss är

Upplands-Bro, Håbo och Enköpings kommuner allt!

Vi är inte som andra

Hos oss finns inga aktieägare och alla beslut fattas här i våra

tre kommuner. Pengarna du sparar hos oss lånar någon annan

här hemma och bankens vinster stannar och gör nytta här.

Dina sparpengar och bankens vinster gör på så sätt bygden

starkare. Dessutom sponsrar vi massor med föreningar och

nätverk inom allt från idrott och kultur till utbildning och

företagande.

Är du nyfiken på oss och vill veta mer om vad vi kan göra

för dig? Ring 0171-853 00 och boka tid.

Välkommen till en riktigt lokal bank.

Enköping - Bålsta - Kungsängen - 0171-853 00 - sparbankenenkoping.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!