14.06.2022 Views

Oxy Startpaket A5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KRISTALLKLART VATTEN • ENKEL SKÖTSEL •<br />

BADA I<br />

KLORFRITT<br />

VATTEN<br />

SpaCare<br />

OXY <strong>Startpaket</strong><br />

Bada klorfritt i kristallklart vatten


SPACARE OXY STARTPAKET<br />

Om du inte känner för att bada i ett klorerat vatten är detta ett bra<br />

alternativ. Men kom ihåg att klor både oxiderar och desinficerar. Detta<br />

innebär att du alltid måste använda två produkter för att få en effektiv<br />

klorfri rengöring, ungefär samma effekt som klor.<br />

SpaCare<br />

OXY <strong>Startpaket</strong><br />

innehåller allt du behöver för att<br />

bada i klorfritt klart vatten.<br />

Active <strong>Oxy</strong>gen<br />

Granular (A)<br />

För ett luktfritt<br />

alternativ<br />

till klor- och<br />

bromhaltiga<br />

desinfektionsmedel<br />

<strong>Oxy</strong>Plus<br />

Activator<br />

Liquid (B)<br />

Används med<br />

SpaCare <strong>Oxy</strong><br />

Plus Activator<br />

Liquid (A).<br />

Teststips<br />

Teststickor för<br />

• <strong>Oxy</strong>gen<br />

• Alkanitet<br />

• pH<br />

Alka Up<br />

Höjer<br />

alkaliniteten<br />

i ditt spabad<br />

och hjälper dig<br />

att hålla ditt<br />

spabadsvatten<br />

i balans.<br />

Alka Down<br />

Sänker<br />

alkaliniteten<br />

i ditt spabad<br />

och hjälper dig<br />

att hålla ditt<br />

spabadsvatten<br />

i balans.<br />

No Scale<br />

Minskas risken<br />

för att kalk och<br />

metaller fälls ut<br />

och lägger sig<br />

som kalk- eller<br />

järnhaltiga<br />

beläggningar i<br />

ditt spabad.<br />

pH Up<br />

Har vattnet<br />

ett pH-värde<br />

på under 7,0<br />

rekommenderar<br />

vi att du<br />

använder pH<br />

Up för att höja<br />

pH värdet.<br />

pH Down<br />

Har vattnet<br />

ett pH-värde<br />

på över 7,4<br />

rekommenderar<br />

vi att du<br />

använder<br />

pH Down för<br />

att sänka pH<br />

värdet.<br />

SunWac 12<br />

Klor används<br />

vid uppstart<br />

av nytt spabad<br />

samt vid byte<br />

av vatten i<br />

spabadet.


ENKEL SKÖTSEL<br />

Se nedan för den skötsel som behövs en gång i veckan och innan<br />

bad för att bibehålla ett fint och klart vatten.<br />

EN GÅNG PER VECKA<br />

OXYPLUS ACTIVATOR LIQUID (B)<br />

Du behöver bara tillsätta SpaCare<br />

<strong>Oxy</strong>plus Activator Liquid (B) vid uppstart,<br />

vid vattenpåfyllning och en underhållsdos<br />

varje vecka. Ha vattencirkulationen i gång<br />

på lägsta hastighet när du tillsätter<br />

<strong>Oxy</strong>Plus Activator Liquid (B).<br />

Dosering för OXYPLUS ACTIVATOR LIQUID (B) per 1000 liter<br />

Start up<br />

Veckodos<br />

20 ml 20 ml<br />

INNAN BAD<br />

ACTIVE OXYEN GRANULAT (A)<br />

Tillsätt SpaCare <strong>Oxy</strong>gen Granular (A)<br />

direkt i ditt spabadsvatten med<br />

vattencirkulationen i gång på lägsta<br />

hastighet 10 minuter innan bad.<br />

Dosering för ACTIVE OXYEN GRANULAT (A) per 1000 liter<br />

Start up Innan bad (10 min) Chockbehandling<br />

30 ml 15 ml 30 ml


VID UPPSTART AV NYTT SPABAD ELLER BYTE AV VATTEN<br />

När ni fyllt upp ert spabad med vatten, chockklorera med 3 st SunWac 12<br />

och starta badet, vänta tills vattnet blivit varmt och tillsätt sedan 50ml<br />

SpaCare No Scale. Mät först av vattnets alkalinitet så det har rätt värden,<br />

avvakta några timmar och stäm sedan av pH nivån i vattnet.<br />

Justera med produkterna Alka Up eller Alka Down samt med pH Up och<br />

pH Down för att få korrekta värden i vattnet.<br />

När alla värden är bra, tillsätter ni SpaCare Activator Liquid (B) i vattnet<br />

med vattencirkulation i drift på lägsta hastighet.<br />

Tillsätt sedan SpaCare <strong>Oxy</strong>gen Granular (A) direkt i ditt spabadsvatten med<br />

vattencirkulationen igång på lägsta hastighet innan bad. Det går att bada<br />

ca 10 minuter efter detta.<br />

Med de medföljande teststickorna i <strong>Oxy</strong> startpaket kan ni stämma av att ni<br />

har korrekt <strong>Oxy</strong>gen i ert spabad.<br />

Sedan är det bara att tillsätta SpaCare Activator Liquid (B) en gång i<br />

veckan och SpaCare <strong>Oxy</strong>gen Granular (A) innan bad.<br />

Nu kan ni bada klorfritt i rent klart vatten.<br />

www.viskanspa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!