28.08.2022 Views

Vänstern i Bollnäs_Val 1_12 sidor 2022-06-23

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vänstern

i Bollnäs

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Bollnäs är en del av

skriftserien Folkviljan.

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET | AUGUSTI 2022

Ett Bollnäs

för alla

Tillsammans återtar

vi kontrollen.

Politiken

ska förändra och

förbättra

FOTO: AGNES STUBER

En vänster

att lita på!

När Sverige nu väljer väg

finns det bara ett alternativ

som står på vanligt folks

sida – Vänsterpartiet. Vi vet

att det är tillsammans vi

bygger samhället starkare,

tryggare och ser till att vardagen

fungerar för dig och

alla andra.

Sverige behöver kraftfulla

reformer och statliga

investeringar som ger nytt

framtidshopp i hela landet

och till alla. Reformer som

höjer din standard och ger

dig mer i plånboken genom

en förbättrad a-kassa och

trygghet på jobbet, pensioner

och sjukförsäkring som

höjs. Genom den kraftfullaste

gröna omställningen

Sverige någonsin sett, till en

grön industrination, skapas

runt 100 000 nya jobb.

Uppgivenhet gynnar

högern och rasisterna. Det

går att förändra med en

vänster du kan lita på. Valet

ligger i din hand – ge din

röst till ett parti som står

upp för sina väljare och

håller vad det lovar. Välj

Vänsterpartiet.

Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.

Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig

och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.

Sida 6–7

vansterpartiet.se/

blimedlem

Rösta på

vänstern

Anna-Lena

Vestin

”Det måste finnas möjligheter

för oss som bor på

landsbygden”

Lars B

Anderssson

”Vi vill ha en väl fungerande

och utbyggd kollektivtrafik

i hela Gävleborg”

Eva Blomberg-

Svensson

”Jag vill ha ett Sverige där

alla kan lyckas och ingen blir

lämnad i utanförskap.”

Vi står upp för dig. Vi kämpar

för jobben, välfärden

och klimatet. Vi ser till att

du får en vänsterpolitik

du kan lita på. Som gör att

Bollnäs funkar. För dig och

alla andra.


Här finns vi.

Engagera dig!

Vänsterpartiet

Bollnäs

Hemsida:

bollnas.vansterpartiet.se

Facebook:

Vänsterpartiet Bollnäs

Instagram:

@bollnasvanstern

Bli medlem:

vansterpartiet.se/bli-medlem

KANDIDATER VALET 2022

LEDARE

Vilka är de

viktigaste valfrågorna

för dig?

Anna-Lena Vestin,

kandidat till riksdagen

– Landsbygden har stora möjligheter att producera

energi och livsmedel. Men då måste

det också finnas möjligheter

för oss som bor här,

med bostäder, utbildning,

närhet till

vård och service

och väl fungerande

infrastruktur.

Vänsterpartiet ser

sambandet mellan

den sociala och ekologiska

hållbarheten och har

förslagen som gör verklig skillnad.

Lars B Andersson,

kandidat till regionfullmäktige

– De viktigaste frågorna för mig är:

• En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik

i hela Gävleborg – det ska vara

enkelt att ta sig från punkt A till B med

kollektivtrafiken.

• Att Bollnäs sjukhus

behålls i regionens

regi – inga

fler privatiseringar.

• Att regionen

aktivt stödjer

och arbetar med

kulturen i länet.

Eva Blomberg-Svensson,

kandidat till kommunfullmäktige

– För mig är skola, vård, omsorg, en meningsfull

fritid för alla och klimatet de viktigaste

frågorna. Vi har ett Sverige

där klyftorna mellan

rika och fattiga hela

tiden växer. Det

är inte hållbart.

Det skapar oro

och spänningar i

samhället. Jag vill

ha ett Sverige där

alla kan lyckas och

ingen blir lämnad i ett

utanförskap.

Gå och rösta!

I höstens val har vi möjlighet att skriva historia.

● Aldrig tidigare har Vänsterpartiet varit så

nära att bli ett regeringsparti med chans till viktiga

ministerposter. En röst på Vänsterpartiet är en röst

för ett jämlikare Sverige, ett Sverige som bygger

på solidaritet och välfärd för alla.

Det är inte din plånbok som ska avgöra om

du får en god sjukvård, att dina barn får en bra

skola och att du har en tryggad ålderdom med bra

omsorg. Det är en rättighet som alla ska ha i en

välfärdsstat.

Vi kräver stopp för vinster i välfärden. Våra

barn och gamla är inga handelsvaror. Sverige är

det enda land i världen där det är tillåtet för vinstkapitalister

att driva skola, vård och omsorg och

göra vinst som stoppas i egen ficka istället för

att gå tillbaka till verksamheten.

Vänsterpartiet vill öka pensionerna med 1 000

kronor i månaden för dem med lägst pension. I det

mörkblå pensionsförslaget får de nöja sig med 400,

medan de med en redan hög pension får en rejäl

höjning. Vi vill att alla ska kunna leva ett bra liv,

inte bara de rika.

Klimatet är en ödesfråga. Global uppvärmning,

stigande havsnivåer, torka och utrotning av livsmiljöerna

för pollinerare hotar vår världs livsmedelsförsörjning.

Detta kommer att skapa enorma

flyktingströmmar som kommer att öka spänningarna

i världen. Vi måste stoppa uppvärmningen nu.

Rösta rätt! Rösta Rött!

Eva Blomberg-Svensson,

ordförande Vänsterpartiet

Bollnäs

Vänstern i Bollnäs ges ut av Vänsterpartiet Bollnäs i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Mats Billberg Johansson, Adam Määttä, Per Längby, Johanna Blomberg, Julia Persson,

Eva Blomberg-Svensson, Anna-Lena Vestin, Lars B Andersson, Lars Stjernberg, Sebastian Grip, Ann Catrin Törnblom, Kristoffer Löfgren, Emilia Forslin, Göran Jansson, Petra Modée,

Kristina Sjöström, Lisa Holmberg, Malin Olsson och Seppo Laine (fotograf/bildredigerare). Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 15 000 ex Tryck: Markbladet Tryckeri, 2022.

2


Alla har rätt till en

meningsfull fritid

Människan är en social varelse som

behöver en meningsfull samvaro

med andra. Vänsterpartiet i

Bollnäs vill därför ha en avgiftsfri

kulturskola med ett brett utbud av

aktiviteter, ett jämställdhetsper-

spektiv vid resursfördelning till

olika föreningar och äldreboenden

med tillräckligt med personal så

att de boende kan få meningsfulla

aktiviteter alla dagar i veckan.

Klimatsmart

näringsliv

Politik för ett rikt

kultur- och fritidsliv

Kultur och fritidsaktiviteter är självklara delar av

välfärden, viktiga för samhällsutvecklingen och

att ge våra liv innehåll och mening.

Vänsterpartiet verkar för att

Bollnäs ska vara en attraktiv

kommun för både små och

stora företag.

I en landsbygdskommun som

Bollnäs är det för många en

nödvändighet att driva egen

verksamhet för att försörja sig.

Kommunen ska ha en samlad

och tydlig ingång gällande företagsfrågor

och ska i samarbete

med andra aktörer uppmuntra

och stödja de som önskar

starta företag. Goda idéer och

innovativa lösningar ska främjas

och möjliggöras.

● Det icke-kommersiella kulturlivet,

föreningar och föreningsdrivna kulturverksamheter

ska värnas och få stöd av

kommunen. Föreningsstödet behöver

höjas så att föreningarna kan utvecklas,

arbeta för jämställdhet och behålla kvaliteten

i verksamheterna. Integrationsstärkande

verksamheter är särskilt viktiga.

Folkbildningen bidrar till att utjämna

utbildningsklyftor och höja bildningsnivån.

Dess arbete för att

fördjupa kulturell

och social gemenskap

gör den till

en självklar del

i människors liv.

Vårt samhälle är till

stor del ett resultat

av folkrörelsernas och

föreningarnas kamp för en bättre värld.

Biblioteken är en viktig del av demokratin,

och en plats för medborgare att

mötas och ta del av kunskap, konst, litteratur

och underhållning. Biblioteken ger

också viktiga servicefunktioner för våra

medborgare. Vänsterpartiet

anser att det

ska finnas bemannade

bibliotek i

Arbrå och Kilafors

såväl som i Bollnäs.

Kulturskolan ska vara

avgiftsfri och utökas med fler estetiska

områden. För att ytterligare bredda

kulturskolans innehåll bör fler pedagoger

med varierande bakgrund anställas.

Möjligheterna till konstyttringar i det

offentliga rummet bör

utökas, exempelvis

genom muralmålningar.

Resurser

bör avsättas till

utsmyckning

och underhåll av

konstverk i kommunens

regi. Kommunen

ska tillhandahålla kulturutvecklare som

kan stödja och arbeta uppsökande för

att länka samman det ideella kultur- och

föreningslivet.

Fritidsgårdarnas verksamhet ska

värnas och ges goda förutsättningar att

tillgodose ungdomars behov och intressen.

Därför behöver bemanning och

öppethållande förbättras och säkerställas.

Våra fritidsgårdar ska vara tillgängliga

för alla våra ungdomar, oavsett var i

kommunen de bor. Intressestyrda föreningar

för ungdomar i olika åldrar och med

vuxna förebilder är viktiga.

Idrotten spelar en stor roll i många

människors liv. Fysisk aktivitet bidrar

till ökad folkhälsa och välbefinnande.

Idrotten främjar också social integration.

Alla ska ges möjlighet att

utöva idrott, oavsett

ålder, klass, kön,

funktionsvariation

eller sexuell läggning.

Kommunen

har ett ansvar

att tillhandahålla

bra anläggningar för

idrottsutövning och att fördela

resurser utifrån ett jämlikhets- och

jämställdhetsperspektiv. ■

Den gröna omställningen

kommer att leda till att fler

arbeten skapas och till detta

måste ekonomiska resurser

satsas. Våra skattepengar ska

användas till att stödja sociala,

klimatsmarta och miljöanpassade

företag. Goda möjligheter

att starta och driva verksamheter

är viktiga för kommunens

framtid.

Jord- och skogsbruk är viktiga

näringar i Bollnäs kommun.

Vänsterpartiet vill öka graden

av självförsörjning i Sverige.

Där spelar våra jordbrukare en

viktig roll.

Väl fungerande service och

god infrastruktur ska finnas

i alla kommundelar. Kommunen

ska erbjuda mark och god

infrastruktur i syfte att främja

företagsetableringar. Små- och

medelstora företag är livsnerven

i näringslivet i Bollnäs. ■

3


Nej till

delade turer

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade

turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under

dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar

dessutom de delade turerna. Majoriteten är

kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver

på för att man har en sammanhållen arbetstid.

Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med

långa obetalda avbrott.

KRÖNIKA

REGIONRÅDSKANDIDATEN PRESENTERAR SIG

Vård på samma

villkor och en

kollektivtrafik

som fungerar i

hela länet

Det är nu drygt 16 år sedan jag

gick med i Vänsterpartiet och

fick mitt första parlamentariska

uppdrag som ersättare i Kultur

& fritidsnämnden i Gävle. Jag

kunde då inte föreställa mig

hur intressant och utvecklande

det politiska uppdragen kunde

vara, både i partiföreningen och

i de parlamentariska uppdragen.

Under de här 16 åren har

jag haft många uppdrag bland

annat som ordförande i partiföreningen,

ordförande i Gästrike

Räddningstjänst, vice ordförande

i Gävle Energi, ordförande

i Företagshälsovårdsnämnden.

Många olika områden alla med

sina olika förutsättningar och

utmaningar men alltid lika

spännande och en möjlighet att

bedriva vänsterpolitik.

Snart har jag varit regionpolitiker

i 8 år och ser med spänning

fram emot den kommande

mandatperioden och möjligheten

att fortsätta att driva några

av mina hjärtefrågor. I ett län

som vårt med stora avstånd

och skillnader i levnadsvillkor

för oss som bor här behöver vi

aktivt arbeta för mer jämlika

villkor, vård på samma villkor, att

göra möjligheten till utbildning

mer jämlik, en kollektivtrafik

som fungerar i hela länet. Vi

behöver även arbeta för en mer

jämställd vård där kvinnor och

män får vård efter behov inte

efter kön. Men allt detta klarar

inte vi politiker om vi inte har

personal som faktiskt utför

arbetet därför är det viktigt

att vi litar på personalen och

deras sakkunskap och ger dem

de bästa förutsättningar att

bedriva sitt arbete.

Kristina Sjöström,

2:a på regionlistan

Det går att göra annorlunda. Din trygghet är politikens ansvar.

Tillsammans

kan vi förändra

När vi går samman blir vi starka och kan driva på

för den förändring vi vill se. Genom politiska beslut

formas vår framtid. Därför är jag förtroendevald.

● När jag nu kandiderar i regionvalet

gör jag det i en tid när coronapandemin

visat på bristerna i vår välfärd,

och inte minst i hälso- och sjukvården

tydligare än någonsin. Decennium av

skattesänkningar för de rikaste har satt

sina tydliga spår. Vi har för få vårdplatser,

utarbetad sjukvårdspersonal,

underbemanning och stress. Vårdpersonalen

sliter men räcker inte till. Och på

det har politiken gjort vår sjukvård till

en marknad där de privata välfärdsbolagen

kan plocka russinen ur kakan, där

vinstintresset riskerar bli överordnad

en behovsstyrd och jämlik vård. Där de

med privata sjukförsäkringar riskerar

tränga undan de med större vårdbehov i

vårdkön. Det vill vi sätta stopp för.

Men det går att göra annorlunda. Din

trygghet är politikens ansvar. Statens

medfinansiering av välfärden måste öka

väsentligt. De rikaste i samhället kan

självklart betala mer i skatt efter alla

skattesänkningar de fått. Låt oss använda

de pengarna till att bygga upp och ut

vår sjukvård.

Regionpolitiker styr kollektivtrafiken.

Detta är en tid då klimatförändringarna

går snabbare än någonsin och

transporter står för ca en tredjedel av

Gävleborgs utsläpp. Ökade bränslepriser

gör ännu fler beroende av fungerande

kollektivtrafik. Därför vill jag bidra

till att turtätheten ökar och att priserna

hålls låga.

I vårt län är det stora skillnader

mellan stad och landsbygd, mellan

fattiga och rika stadsdelar. Tillgången

till samhällsservice är ojämlik. Det vill

jag jobba för att förändra, jag vill ha

en stark välfärd på regional nivå. Det

handlar om jämlik och jämställd hälsa

och sjukvård, ett rikt kulturutbud, billig

utbyggd kollektivtrafik, ett brett utbud

av utbildningsformer anpassade efter

våra och arbetsmarknadens behov.

Jag hoppas att du vill ge mig

förtroendet att jobba för att åstadkomma

det!

FOTOGRAF: AGNES STUBER

Ulla Andersson,

regionrådskandidat

4


Panama Papers?!

... minns du avslöjandet om svenska

företagsledare, kändisar och politikers

skatteflykt? Den fortsätter

än idag. Årligen göms det, enligt

Skatteverket, undan 130 miljarder

kronor från beskattning i olika skatteparadis.

Pengar som borde gå till

din och min välfärd.

TOPPKANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möt regionfullmäktigekandidaterna

4. Petra Modée

Gnarp

– Jag blev politiskt aktiv var för

att kunna påverka pris och utbud

på kollektivtrafiken. Även för oss

landsbygdsbor ska det vara möjligt

att åka med buss. Miljöfrågorna

ligger mig också varmt om hjärtat.

Självklart vill jag att vården ska vara

bra och jämlik.

7. Anna-Lena Vestin

Bollnäs

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag vill att människor i

hela Gävleborg ska få jämlika och

jämställda villkor. Jag vill även att vi

sätter ner foten hårt och på allvar

jobbar med klimatutmaningen.

5. Lasse Langeborg

Gävle

– Min ambition är en välfärd du kan lita

på. Mitt mål är en trygg, jämlik och jämställd

högkvalitativ vård, bra och billig

kollektivtrafik i hela länet, utbildningar

som ger en andra chans, kulturupplevelser

för alla åldrar i hela länet och att

miljöhänsyn prioriteras i alla beslut.

8. Zaradesht Bekir

Sandviken

– Jag vill ha en jämlik och jämställd sjukvård

för alla. För mig är jämställdhets

och jämlikhetsfrågor viktiga, men även

utbildning (vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor).

6. Yvonne Oscarsson

Ljusdal

– För mig är det viktigt att alla

människor i Gävleborgs län har rätt

till all den vård som finns i regionen.

Det ska inte spela någon roll om du

bor i Ljusdal, Ovanåker eller i Gävle.

Alla som kommer i kontakt med

vården ska bemötas med värdighet

och respekt.

9. Petter Bykvist

Nordanstig

– Jag har engagerat mig i regionpolitiken

för att jag vill ge alla invånare

i regionen rättvisa och likvärdiga

förutsättningar. Sjukvård, kommunikationer

och kultur har alla har

samma rätt till, oavsett var man bor.

Jag vill stärka regionen även i en

liten kommun som Nordanstig!

KRÖNIKA

Efter 25 år

är politiken

lika viktig

Efter nära 25 år som landsting/regionpolitiker

tycker jag

fortfarande att politikerområdet

känns både intressant och

viktigt. Jag har haft förmånen

att under de här åren få vara

landstingsråd, regionråd och

oppositionsråd. Uppdragen har

varierat, det har varit allt ifrån

ledamot i världsarvsrådet, ett

flertal uppdrag på europanivå,

nationella uppdrag inom

kulturpolitiken samt under

många år ordförandeskap i regionens

kultur och utbildningsverksamhet.

Regionens sjukvårdsansvar är

väldigt viktigt och att skapa en

rättvis och tillgänglig sjukvård

av god kvalité för våra innevånare

är region Gävleborg

huvudsakliga välfärdsuppdrag!

Men vi får inte glömma bort

kultur och utbildningsansvaret

som regionen också ansvarar

för (i samarbete med kommuner

och stat).

Jag har idag några kommunpolitiska

uppdrag. Jag har

också under ett antal år varit

ordförande för Vänsterpartiet

Hudiksvall och suttit i distriktsstyrelsen

Gävleborg. Den

största delen av mitt yrkesliv

har jag haft i sjukvården men

idag jobbar jag som guide

(stadsvandringar) och cirkelledare

(med lokalhistoria som

mitt område). Jag är ordförande

i Hudiksvalls hembygdsförening

och det är en bra erfarenhet att

vara en del av civilsamhället när

man fattar politiska beslut som

påverkar det ideella arbete som

görs ute i samhället.

På fritiden snickrar jag på

sommarstugan, läser böcker,

plinkar på min gitarr och brottas

med barnbarnen.

Alf Norberg,

3:a på regionlistan

10. Ulrica Högbergh

Hudiksvall

– Med stor egen erfarenhet av sjukdom

så betyder patientbemötande

och patientens roll i sjukvården

mycket för mig tillsammans med

andra ofta lite ”bortglömda” sjukvårdsfrågor

som psykisk ohälsa och

kvinnohälsa. En annan hjärtefråga är

att vårdarbetare ska ha bra arbetsvillkor.

11. Maria Lindroth

Sandviken

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

främst för att den psykiatriska vården av

barn och unga är något som ligger mig

varmt om hjärtat. Jag brinner för den

psykiatriska vården generellt. Där finns

många förbättringsområden.

12. Gabriella Eidhagen

Hofors

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag brinner för många

politiska områden som i huvudsak

regionen har ansvar för, bland annat

sjukvården. Exempelvis som att

hälsocentraler på små orter ska

kunna behålla sin service.

5


FOTO: AGNES STUBER

Stora delar av vårt

välstånd produceras

utanför städerna,

det måste de få tillbaka

i en välfärd som

fungerar också där.

Ett starkare

samhälle ger tryggare

människor

De senaste trettio åren har det svenska

samhället blivit svagare. Det märks på

nedlagda sjukhus och skolor, det märks

på pensioner och sjukförsäkringar som

inte räcker till, det märks när nyheterna

rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets

partiledare Nooshi Dadgostar

tänker bygga det starkt igen.

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle

att falla tillbaka på. Mina föräldrar

kom hit som flyktingar och fick jobb

inom vården. Vi hade ont om pengar, men

vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi

kunde lita på Sverige, det tror jag inte

att alla känner att de kan idag, berättar

Nooshi.

Men vad är det som har hänt,

vad är annorlunda nu?

– Det som har hänt är att politiken sålt

ut välfärden och tryggheten till marknaden

och stora koncerner. Den där

grundtryggheten som den starka svenska

välfärden gav är borta. Skolorna drivs

för att tjäna pengar istället för att ge

utbildning. Vården har man privatiserat,

sålt ut och underfinansierat, så att mindre

och mindre pengar finns till läkare och

undersköterskor. Skulle vi bli sjuka eller

arbetslösa kan vi inte vara säkra på att

ersättningen går att leva på. För många

äldre, speciellt för många kvinnor, räcker

pensionen knappt till mat och hyra och

absolut inte till en julklapp åt barnbarnen.

Utanför städerna har nedmonteringen gått

ännu snabbare, folk har långt till sjukhus,

till skolor, till polisen om det skulle

hända något. Det är inte någon naturlag

6


Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill

bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det

beror helt på politiska beslut. Vi måste

ta tillbaka kontrollen över skola, vård,

omsorg och infrastruktur. Det fungerar

inte att ge mindre och mindre pengar till

verksamheter som dessutom ska ge en

allt större andel av de pengarna till privata

bolagsvinster. Det har slagit sönder

välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med

ett samhälle?

– När människor ser politiker lova att allt

ska bli bättre, samtidigt som saker hela

tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet

och tron på att politiken ska bygga ett

starkare Sverige.

Jag tror att många har en känsla av

att de inte räknas längre, att politikerna

glömt bort dem. Men vi behöver hela

Sverige, vi behöver levande industribygder

och ett inhemskt jordbruk lika mycket

som vi behöver våra storstäder. Stora

delar av vårt välstånd produceras utanför

städerna, det måste de få tillbaka i en

välfärd som fungerar också där.

Hur tänker du att Vänsterpartiet

ska återuppbygga ett starkt

samhälle?

– Det senaste året har vi fått igenom en

rad reformer som har handlat om att göra

livet enklare och tryggare för vanligt

folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att

Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle

slippa hyreshöjningar på femtio procent.

Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring

i regeringens budget. Det betyder att

den som är sjukskriven kan räkna med

upp till 2 000 kronor extra varje månad.

Vi satte pensionerna på agendan igen när

vi förhandlade fram garantitillägget. Nu

kan Sveriges pensionärer se fram mot en

riktig pensionshöjning, inte bara några

tior, för första gången på riktigt länge.

Det som nu behöver göras är ganska

självklart. Se till att våra skattepengar

går till en trygg och bra skolgång för alla

Sveriges barn,

istället för vinster

i utländska

investeringsbolag.

Investera i energiförsörjningen.

Ta

tillbaka kontrollen över

vård och omsorg.

Men säger inte alla partier att

de vill förbättra för folk?

– Jo, så är det så klart. Men tittar man

på vad de andra partierna faktiskt har

åstadkommit så fattar man ganska fort

hur mycket det är värt. I tjugo år minst

har alla partier lovat mer pengar åt de

fattigaste pensionärerna, men ingenting

hände innan vi tvingade fram det. Socialdemokraterna

har pratat om att stoppa

marknadsskolan i tio år och inget har

hänt. De har lovat klimatsatsningar, de

har lovat jobb, men ingenting har hänt.

De flyr från sitt ansvar och väljer att

överlåta makt och ansvar till marknaden.

Men det är vi politiker som har makten

att förändra saker, och den måste vi våga

använda. Där har du skillnaden mellan

Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta

ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar

investera. De andra verkar nöjda med att

bara åka med dit marknaden styr.

All politik just nu utspelar sig i

skuggan av klimathotet. Hur vill

Vänsterpartiet ta itu med det?

– Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland

i klimatarbetet. Det betyder att

vi ska sänka våra egna utsläpp, men det

betyder också att vi ska gå före och visa

resten av världen hur en grön omställning

går till. Vi ska satsa på järnvägarna och

på en bättre kollektivtrafik som fungerar

över hela landet. Industrin ska gå över

till eldrift så att utsläppen sänks. Man

ska inte glömma att en klimatomställning

också betyder nya jobb. Jag har åkt

landet runt och besökt vår basindustri,

och där har det sällan funnits så mycket

framtidshopp

som nu. Allt

fossilfritt stål

och klimatsmart

betong vi ska

exportera, alla nya

batterifabriker och

vätgasanläggningar, det

kommer att betyda massor

av nya, välbetalda industrijobb där

de behövs som allra mest. Det har varit

för mycket fokus på vad vi som individer

och konsumenter ska göra. Det är ännu

ett exempel på brist på politiskt ansvar.

Att säga att du ska plastbanta, när det i

själva verket inte spelar någon roll om

inte staten också gör enorma investeringar

samtidigt. Det är därför vi har

föreslagit ett rekordstort paket på 700

miljarder som ska gå direkt till satsningar

på den gröna industrin och på infrastruktur.

Du tror starkt på politikens

möjlighet att förändra?

– Ja, det gör jag verkligen, jag har upplevt

det själv. I trettio år nu så har både

Socialdemokraterna och högerpartierna

fattat beslut som har förändrat Sverige

till det sämre. De har reat ut vår välfärd

till riskkapitalister, låtit vården och

skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och

segregation. Det värsta är att det verkar

som att många människor har tappat

tron på att saker kan vända till det bättre,

kanske till och med tappat framtidstron

lite grann. Men precis som man kan fatta

politiska beslut som gör samhället sämre

så kan rätt politik göra Sverige bättre

igen. Jag är helt övertygad om att vi kan

återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi

politiker vågar göra investeringarna och

reformerna som krävs. På artonhundratalet

fanns det inget Folkhemssverige, vi

fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och

det ska vi också.

Text: Martin Thåström

tre politiska

förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över

vård, skola, omsorg och

infrastruktur

2. 700 miljarder för en

klimatomställning av den

svenska industrin

3. Välfärd som fungerar

i hela Sverige, inte bara i

storstäder

Fem

saker

Vänsterpartiet

vill göra

1

Investeringspaket för klimatet.

Vi måste bekämpa klimatförändringarna

tillsammans. Vi

vill se ett statligt investeringspaket

för klimatet på 700 miljarder.

Det skulle göra skillnad

på riktigt – samtidigt som det

skapar jobb och gör människors

vardagsliv bättre när järnvägar

byggs ut och bostäder renoveras.

2

Avskaffa karensavdraget.

Karensavdraget slår hårt mot

vanliga människors ekonomi.

Det innebär också att många

går till jobbet sjuka och smittar

andra. Pandemin visar tydligt

varför karensavdraget måste

tas bort.

3

Höj pensionerna. Sveriges

pensionärer har stått tillbaka

länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna

för alla genom att

använda de resurser som redan

finns i pensionssystemet. Det

ska kännas tryggt att bli äldre i

Sverige.

4

Ta tillbaka kontrollen över

välfärden. Marknadsexperimentens

tid är över. Varje krona

som går till skolan ska stanna

i klassrummet, inte plockas ut

som vinst av ägarna. Vård ska

ges efter behov och ingen ska

kunna smita före i kön.

5

Bygg hela Sverige starkare.

I dag är stora delar av Sverige

bortglömt av politiken: landsbygden,

storstädernas förorter,

bruksorter. Vi föreslår investeringar

som ger jobb och framtidshopp.

Du ska ha tillgång till

en fungerande välfärd oavsett

var du bor.

7


Biljettpriser

Gävleborg har i nationell jämförelse

även fortsatt en billig kollektivtrafik.

Sveriges mest prisvärda enligt

en undersökning som branschorganisationen

Svensk kollektivtrafik

genomfört. Ca 65% av kostnaden

för kollektivtrafiken i länet

kommer från skatten, 35% från

biljettförsäljning.

KRÖNIKA

Vi håller vad

vi lovar

På något sätt är det självklart

att vara vänster. Det borde vara

omöjligt att inte hålla med om

de grundläggande idéerna om

ett jämlikt samhälle som ger alla

människor möjligheter, oavsett

vilka förutsättningar de har i

bagaget. Åtminstone är det så

för mig, eftersom jag inte tror

att någon människas öde är

förutbestämt.

Jag växte upp med en mängd

förutfattade meningar om

vem jag var. Om det var för att

mamma var ensamstående, en

bror med rykte som bråkstake,

att pappa var invandrare, eller

en kombination av dessa saker

vet jag inte. Men att jag aldrig

skulle ”bli något” var något som

lärarna i skolan gjorde helt klart,

redan på mellanstadiet.

Samhällets orättvisor lyste

igenom under min skolgång,

men det behöver inte vara så. Vi

kan förändra samhället, det vet

vi eftersom vi gjort det förut.

Men det kan bara ske genom

att vi tar tillbaka kontrollen över

samhället; stoppar nedskärningar

och investerar i fler jobb.

Då duger det inte att bara låta

bra under valrörelsen, man ska

att vara det även efter valet.

Det är skillnaden mellan oss och

andra partier, vi gör det vi säger.

Det visade vi när vi fällde regeringen

för att stoppa marknadshyrorna

och när vi tvingade den

att gå med på höjda pensioner.

Det går att lita på Vänsterpartiet.

Ett starkt samhälle som

utjämnar klyftor är det som

en gång gjorde Sverige till ett

framgångsrikt land, det är dags

att vi gör det igen.

Samuel Gonzalez Westling,

Vänsterpartiets förstanamn på

riksdagslistan

Rätt finansierad

socialtjänst för

en värdig vård- och

omsorg

Vården och omsorgen är till för alla kommunens

invånare och ska erbjudas var och en efter behov,

vara gemensamt finansierad och hålla hög kvalitet.

● Individuellt stöd är nödvändigt för

att tillgodose många människors rätt till

ett bra liv. Stödet ska utgå från individens

rätt till självbestämmande och en

helhetssyn på människan, inte utifrån

kommunens ekonomiska situation. Alla

människor, även äldre och människor

med någon form av funktionsvariation

ska ses som resurser, och deras kunskap

och livserfarenhet ska tillvaratas när vi

formar välfärden.

Alltför länge har kommunens budgetanslag

för socialtjänsten och äldreomsorgen

varit för litet. Pengar har i stället

förts över till privata vårdgivare som

tagit ut vinster i stället för att satsa dem i

verksamheten.

Utökad bemanning med utbildade

medarbetare och en aktiv rekrytering är

nödvändig för att möta de ökade behoven

och garantera god, värdig vård och en

innehållsrik tillvaro för de som behöver

den. Vänsterpartiet vill därför öka socialnämndens

budget och avskaffa tillämpningen

av Lagen om valfrihetssystem

(LOV) i kommunen.

Satsningar på att bryta ensamhet bland

äldre är viktiga. Kommunen ska tillsammans

med föreningslivet erbjuda aktiviteter

och träffpunkter i syfte att bryta

ofrivillig ensamhet. Utevistelse, motion,

kultur och sociala aktiviteter ska vara

vardagliga inslag för de som bor på våra

boenden. Måltiderna inom både hemtjänst

och boenden ska vara en källa till

njutning och vara en social aktivitet med

tid för samtal och reflektion. Personligt

välmående handlar i stor utsträckning

om en individs relationer till andra, om

erkännande och en känsla av att vara

sedd. Många äldre HBTQ-personer har

utsatts för diskriminering, och kunskap

om HBTQ-personers livssituation är viktig

för att kunna ge bästa möjliga omsorg

till varje individ.

Bra arbetsmiljö är en viktig förutsättning

för att behålla medarbetare. Personalen

ska ha rätt till heltid och scheman

utan ofrivilliga delade turer. Höjda och

jämlika löner är nödvändigheter, speciellt

i kvinnodominerade yrken.

Individ- och familjeomsorgens

viktiga uppdrag

Var och en av oss kan hamna i en situation

där vi behöver samhällets och våra

medmänniskors hjälp och stöd. Det kan

handla om funktionsnedsättning, psykisk

ohälsa, missbruk, arbetslöshet, skuldsättning,

hemlöshet eller våld och förtryck

i familjen. I ett hårdnande samhällsklimat

med växande klyftor ökar risken

för utslagning. Socialtjänsten ska ges

tillräckliga resurser för att kunna ge stöd

och hjälp i svåra situationer till alla som

behöver det.

Vänsterpartiet vill se ett förbättrat

arbete kring barn och ungas välmående,

hedersrelaterat våld och alkohol- och

drogmissbruk. Socialtjänstens resurser

i individ- och familjeomsorgen måste

stärkas så att socialsekreterare får bättre

möjligheter att göra professionella

bedömningar. Då kan stödet bli bättre till

de som har de största behoven.

Kommunen köper många tjänster inom

individ- och familjeomsorg. Detta har

kraftigt drivit upp kostnaderna för vården

samtidigt som kvaliteten inte är genomlyst.

Målsättningen ska vara att unga med

beslut om placering ska kunna stanna i

kommunen och att fler platser tillskapas i

egen regi. ■

Satsningar på

att bryta ensamhet

bland äldre

är viktiga.

Individuellt stöd är nödvändigt för många människors rätt till ett bra liv och ska inte utgå

från kommunens ekonomiska situation.

8


Över 1 miljon

Så många pensionärer får upp

till 1000 kr mer i månaden med

“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets

höjning av garantipensionen.

En likvärdig skola och förskola av hög kvalitet ökar jämlikheten.

Jämlik bildning

och utbildning

● Skolan och förskolan ska erbjuda

alla elever trygg, kvalificerad utbildning

och resurser för de som behöver stöd.

Detta är avgörande för hur vi lyckas

med att utjämna skillnader i socioekonomiska

bakgrunder och bryta traditionella

könsroller. Arbetet med att minska den

psykosociala ohälsan ska ges hög prioritet,

och antalet kuratorer, skolsköterskor

och psykologer behöver öka. Fritidshemmen

ska ges goda förutsättningar i form

av bra lokaler, lagom stora grupper och

utbildade pedagoger. Barnen ska erbjudas

god och näringsrik mat i en trevlig social

miljö, och flertalet enheter ska ha eget

tillagningskök. Andelen närproducerade,

svenskproducerade och ekologiska råvaror

i våra skolmatsalar måste öka.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg utbildning.

ningsförbund får stå för de kostnadskrävande

utbildningarna. Detta drabbar

förbundets ekonomi och möjlighet att

tillgodose elevernas utbildningsbehov.

Vänsterpartiet ser hellre en stark och likvärdig

gymnasieskola i förbundets regi.

Kompetensutveckling och utbildning

genom vuxenutbildning stärker

individens ställning på arbetsmarknaden

och motverkar kunskapsklyftor och

klasskillnader. Vuxenutbildningen spelar

en stor roll för bland annat kommunens

personalförsörjning. Inom vård, skola och

Systemet med friskolor spär på

segregationen och tillåter att våra skattepengar

kan plockas ut som vinst i stället

för att gå till verksamheten. När den

kommunala skolan behöver mer resurser

kräver lagstiftningen att friskolorna

kompenseras oavsett om de har behovet

eller inte. Kommunen har skyldighet att

bevaka att de fristående fullföljer sina

uppdrag, och om en friskola plötsligt

stängs måste kommunen stå redo att ta

emot eleverna redan nästa dag. Fristående

gymnasieskolor startar vinstgivande

utbildningar medan Hälsinglands utbildomsorg

är personalbehoven stora. För de

som står långt från arbetsmarknaden är

vuxenutbildningen av stor betydelse, och

vuxenutbildningen ska därför i huvudsak

drivas i offentlig regi.

Språket är nyckeln till integration.

Svenska för invandrare (sfi) är viktigt för

nyanländas möjligheter att etablera sig i

samhället och arbetslivet. Sfi ska kunna

kombineras med praktik, yrkesutbildning,

arbetslivsorientering, validering, annan

utbildning eller förvärvsarbete. ■

Tillsammans

för

ett hållbart

Bollnäs

I mitt Bollnäs trivs alla, från

bin, flodpärlmusslor, älgar och

sädesärlor till oss människor.

Samtliga av oss behöver rent

vatten, bra luft och jord där

växter kan frodas.

Vi står inför en klimatutmaning

där många av våra behov

hotas. Jag tror att vi kan vända

den negativa trenden, men då

behöver politiken kliva före och

fatta beslut som gör skillnad.

Vi kan inte tro att det enbart är

den enskilda individen som ska

ta ansvar.

För att få ett ekologiskt

hållbart samhälle behöver den

sociala hållbarheten gå hand

i hand med den ekologiska.

Genom att stärka vår gemensamma

välfärd och aktivt

jobba emot den ekonomiska

ojämlikheten får vi ett samhälle

där resurserna är mer rättvist

fördelade. Tillsammans kan

vi skapa ett Bollnäs som är hållbart

också imorgon.

Anna-Lena Vestin

Hållbar turism

i Bollnäs

● Bollnäs kommun erbjuder rika

upplevelser för alla som är intresserade

av natur, friluftsliv, kultur och historia.

Det vill Vänsterpartiet värna om. Besöksnäringen

baseras inte enbart på långväga

resenärer, utan erbjuder också arrangemang,

upplevelser och rekreation för

kommunens och regionens invånare.

Det är viktigt att i samverkan med

X-trafik underlätta och främja hållbar

turism i vår kommun och vårt län

genom att erbjuda tillgängliga resor med

kollektivtrafik. En besöksnäring som

är hållbar, och kan leda till utveckling

av lokala miljöer och skapa långsiktiga

arbetstillfällen, bör beaktas vid planering

av markanvändning, infrastruktur och

kollektivtrafik. ■

Underlätta och främja den hållbara turismen.

9


Klimatet kan

inte vänta

Det ska vara lätt att göra rätt. Avgiftsfri kollektivtrafik

och utbyggda cykel- och gångbanor

främjar jämlikheten, minskar bilåkandet och gör

att vi rör på oss mer.

Tänk globalt – handla lokalt, även i den kommunala

upphandlingen. Satsa på bra råvaror och

återvinningsbart material. De rika konsumerar

mest. Jämlika inkomster gynnar en hållbar konsumtion.

KRÖNIKA

Jag tror på en

värld där solidaritet

och rättvisa

är utgångspunkterna

Jag kandiderar till riksdagen då

kampen för demokrati, rättvisa

och solidaritet aldrig varit viktigare.

Jag är jurist och arbetar sedan

länge med asyl- och migrationsrätt.

Det arbetet vill jag fortsätta

med i riksdagen. Rätten till asyl,

att få leva tillsammans med sin

familj samt barns och kvinnors

rättigheter inom utlänningslagstiftningen

är något jag särskilt

vill arbeta för.

Vänsterpartiet har alltid

kämpat för hbtqi-personers rättigheter.

Runt om oss i Europa,

också i Sverige, ser vi att

mänskliga rättigheter begränsas

eller fråntas människor. Det

vill jag förhindra och därför vill

jag sitta i riksdagen.

De bruna krafterna som riskerar

växa sig starka i samhället

vill begränsa rätten till utbildning

och tillgång till en fri och

självständig kultur. I riksdagen

vill jag arbeta för en stark folkhögskola

som ger människor

möjligheten till en andra chans

och för en kultur som utmanar

mer än följer rådande normer.

Jag kandiderar till riksdagen

för att jag tror på och vill kämpa

för en värld där solidaritet och

rättvisa är utgångspunkten och

där samhällets uppgift är att

ta hand om de som har behov

av samhällets omsorg i någon

form. Inte minst gäller detta

barnen. Barn har rätt att bli lyssnade

på även av riksdagen.

Avslutningsvis vill jag uppmana

er att gå och rösta den 11

september. Demokratin måste

försvaras varje dag och att

rösta är att inte ge någon annan

makten över ditt liv.

SVEPET

Hållbar kommun

för klimat och miljö

Det går inte att stoppa

klimatförändringar bara

genom individuella konsumtionsval.

Miljö- och klimatfrågorna

ska vara vägledande

i kommunen.

1.

Klimatkrisen är ett faktum –

den är här och nu. Omställningen

kan inte vänta och kräver en

handlingskraftig politik som skyndsamt

fasar ut fossila bränslen och ställer

om vårt samhälle så vi kan leva inom

de gränser naturen sätter upp. För att

lyckas måste klimatomställningen gå i

takt med omställningen till ett socialt

hållbart samhälle.

2.

Den biologiska mångfalden

och våra livsnödvändiga

ekosystemtjänster ska skyddas.

Värnandet av ekologiskt känsliga miljöer

och tillgången till skog och natur

ska gå före möjligheterna till exploateringar

vid våra vatten. Strandskydd och

riksintresse för rekreation ska bevaras

för att säkerställa allas tillgång till våra

älvar, sjöar, andra vattendrag och natur.

Allemansrätten ska respekteras. Vi ser

att klimatförändringen medför en risk

för kraftigt ökad nederbörd. Våtmarker,

parker och grönytor är effektiva lösningar

för att minska konsekvenserna

av översvämningar.

3.

Hotet mot den biologiska

mångfalden är akut. Utan

kraftiga åtgärder riskerar

många av våra djurarter och växter

att dö ut. Som kommun har vi

möjlighet att använda vår gemensamt

ägda mark till att främja biologisk

mångfald. Skogs- och jordbruket

som bedrivs idag är inte hållbart och

bidrar starkt till minskad biologisk

mångfald. Som markägare, tillsynsmyndighet

och informatör ska Bollnäs

kommun gå före och hitta vägar

för att förena levande skogar med ett

mer hållbart skogs- och jordbruk.

5.

Produktionen av förnybar

energi ska öka med fokus på

vind- och solenergi. Därför

behövs en kommunal plan för utbyggnad

av vindkraft där stor hänsyn tas

till natur och friluftsliv. Dessutom bör

kommunen skyndsamt anlägga solpaneler

på sina egna fastigheter. Det ska

också vara lätt för företag, bostadsrättsföreningar

och privatpersoner att göra

detsamma.

Charlotta Lagnander,

2:a på riksdagslistan

4.

Sverige måste bli mer

självförsörjande på livsmedel.

Det finns stor potential till

ökad lokal livsmedelsproduktion,

vilket också skulle kunna skapa nya

arbetstillfällen. Klimatkrav ska införas

i alla kommunens upphandlingar.

En miljöanpassad kommunal upphandling

gynnar lokalproducerade

och ekologiska livsmedel. Till följd

av klimatförändringarna kommer vår

jordbruksmark att bli allt viktigare –

ingen ytterligare utbyggnad får därför

ske på jordbruksmark.

6.

Vi vill medverka till en utökning

av vår kollektivtrafik –

som på sikt ska vara avgiftsfri.

Arbetet med dubbelspår för både godsoch

persontrafik på Norra Stambanan

ska intensifieras. Det ska vara möjligt

att gå och cykla i ett sammanhängande

nät av trygga gång- och cykelvägar i

kommunen. Kommunen ska ha en bra

infrastruktur för laddning av elfordon,

och en plan för att alla kommunala

fordon och transporter ska drivas med

miljömässigt hållbara drivmedel måste

tas fram och sättas i bruk. ■

10


Alla ska med!

Livet är inte rättvist. Några är friska hela livet

medan andra föds med begränsade livsmöjligheter.

Samhället kan göra mycket för att utjämna

skillnaderna och ge alla ett så bra liv som möjligt.

Vänsterpartiets politik behövs för att alla ska

komma med i det samhällsbygge som heter

Sverige. Ingen ska lämnas i utanförskap, ensamhet

och armod.

Av var och en efter förmåga, åt var och en

efter behov.

VALLÖFTEN

Vänsterpartiets

politik

Satsningar på lokal och regional nivå. Du kan lita på att när

Vänsterpartiet är med och styr, oavsett om det är i riksdagen,

på regional nivå eller i din kommun så gör vi skillnad. Det är

vårt löfte till dig.

Hallå där

Ann Catrin Törnblom!

Vilken är din viktigaste fråga

inför valet?

– För mig är Vänsterpartiet en

inställning till livet. Jag vill ha ett

samhälle där vi tar hand om varandra

– inte slår ut varandra. Solidariteten

måste upp på dagordningen.

Jämlik och

jämställd vård

Den med störst behov ska få

vård först, enligt lag. Så är

det inte idag. Kön, utbildningsnivå

och ekonomi

påverkar hälsan och vilken

vård vi får. Det vill vi

ändra på.

Bättre arbetsvillkor

och arbetsmiljö

i vården

Vilken sjukvård vi får avgörs till stor

del av persona lens arbetsvillkor.

Det är mycket stress,

för få anställ da med för

lite inflytande och scheman

som behöver förbättras.

Arbetsvillkoren

och arbetsmiljön för

vårdpersonal som har de

tyngsta arbetsvillkoren

måste förbättras väsentligt,

det ska vi jobba för!

Gratis

kulturskola

Kulturen är en ovärderlig del i människors

liv. Vi vill att kulturskolan ska vara

gratis så att så många som möjligt ges

möjlighet att utöva kultur.

God och likvärdig

äldreomsorg

Kommunen ska bedriva god och likvärdig

äldreomsorg utan inslag av vinstintresse.

Vänsterpartiet vill därför avsluta tillämpningen

av Lagen om valfrihetssystem (LOV)

i kommunen.

Billigare och

närmare kollektivtrafik

Vi vill öka turtätheten och

hålla priserna nere!

Kollektivtrafik är

hållbart resande

för miljön, det

måste bli hållbart

även socialt och

ekonomiskt!

Hallå där

Sebastian Grip!

Vilken är din viktigaste fråga

inför valet?

– Det är väldigt många frågor som

är viktiga, men en av de viktigaste

är att pensionärer ska få en högre

pension. De som har byggt landet

ska också kunna leva värdigt på

äldre dar.

Under alltför lång tid har politiker

helt förringat denna fråga, nu

är det dags att vi höjer pensionen.

Tack vare Vänsterpartiet kan

detta komma bli en verklighet,

1 000 kronor skattefritt kommer

att göra en stor skillnad för många

fattigpensionärer.

Hallå där

Göran Jansson!

Vilken är din viktigaste fråga

inför valet?

– För mig är det viktigt att vi får ett

rättvist och tryggt samhälle, där

behoven och inte pengarna styr.

Det gäller Linda allt från Fadzai skola, Rio likvärdig

Lindén

vård arbetar och en som trygghet fysiker för vid de xxx äldre.

och

är Vår vänsterpartiets gemensamma andra välfärd namn är


alltid listan viktigare till kommunfullmäktige.

än privata vinstintressen.

11


SÅ KAN MAN

SÄGA OM VALET

TUFFA

HAR

PLANEN

EN

MED OCH

UTAN

PENGAR

KÄKADE

STÅ PÅ

RAD

HURSA?

KATT-

LJUD

PLATTA

DEN ÄR

NOVEM-

BER

ETT

UDDA

TAL

VILL VI

JUBLA


RÖDA

PÅ FÄLT

OK

UR VUL-

KANEN

LITET

KRYPIN

STRÖM-

ENHET

HAN

MÄRK-

TES

SLAG

ÄR INTE

SÄLLAN

SÄLLAR

VILLE

REXED

URDEL

HON

HAR

HORN

BOULE-

BOLL

KING-

BOK

ÄR

FATTIGA

KÄFT

BAR-

SKRAPA

GER

MJÖLK

REGEL-

BROTT

OM-

FÅNGET

RÄDDA

OCH

TAFATTA

TRÄD

STACK-

ARE

EUROPAS

NÄST

LÄNGSTA

KLARA

DEGER-

MARK

MYR-

DAL

HÅLLS I

I EKA

MÄKLA

MANNEN

VÅT

DÅLIG

GRUND

OMGER

INGE-

MANS-

LAND

GNYDDE

I

KYRKAN

1500

TIMMAR

LENA

ODEN


PROP-

PADE


GRAN

FÖRE

KRUKA

MUSIK-

SPELARE

MED

ÖVNING

KALAS

VIV

BLOMST-

RAR

TEFAT

ANTI-

LOP

KLIPPER

EJ EN-

FÄRGAD

GAMMAL

GRAV

MELODI

JAGET

FEMTIO

INNE-

HAV

ARLA

PÅ STEN-

KAKA

UNDER-

GÖR-

ANDE

DRYCKEN

PÅ KNIV

KUNDE

TAS TILL

1929

FRÅN

VARG

TRÖT-

TAR MED

LAG

HATET

BALANSE-

RAR VÅG

EN KIND-

VALL

VILL HON

INTE

KALLAS

HO

LUST

TÄNDER

SÅDANA

STATIV

STÅR EJ

SJÄLVA


TRÄD

SEG

BUSKE

GÖR

TJOCK-

IS

KELIGA

FINNS

I MJÖLK

GRIPER

SOBO

GILLAR

STEN

TRÖJA

ÄR

MASKA

VULKAN-

FENOMEN

FART-

FYLLD

INTE

RÖTA

GOBI

FAKE

NEWS

LÄGG

RÄTT

SEDEL

KAN

MAN I

RING

ÄR VI

BEROEN-

DE AV

TRALL

KRYP

RÖSE

ÄR

AKRO-

BAT

VÄTTE

FYLLS

STÅR PÅ

BRÄDE

BASEN

STATER

SNÄRTA

GER

ANDNÖD

TUR

PUDER

TANKE

RINNER

RÖTT I

SVALKAR

MÅTT

TÄNDE

ETT

LJUS

ANGAV

KLARA

OCH

TYDLIGA

LEDER

LÄNK

TILL

BASKER

GARVA

SLÅ

SMÖR-

KNIVS-

VIRKE

RÖST

GENOM-

SKIN-

LIG

VOLVO

SKA

MJÖLK-

TAND

TEMAN

LINJE

GÖMD

TORKEN

LYFTE

GOD

TALARE

BADA I

SAUNA

UR OCH

IFRÅN

HERME-

LIN

STRECK

KAN

VARA

SKARP

OND

BERG-

MAN

VID RÅN

GÖR

SKÖNT

ANNAT

PARTI

RIKTNIN-

GAR

"FEL" LAG

FÖR BÅDA

DE

FRANCE

PÅ RÄK-

NINGEN

VINT-

RIG RAD

FRUKTAS

I ORTER

START-

TAL

DIGER

KANAL

SNOR

OM

OFTAST

PÅ GATA

BALT

GÅR OFTA

UNDER PÅ

SJÖN

FINT I

NAMN

HAR

TESER

USCH!

KÖP-

FEST

INRE

KANAL

ÄR

AUTO-

BAHN

HAR

SATIR

HAR

HORN

VISAR

TIDEN

ÄR

KASSA

KASSAR

MENING

KOPP-

GREPP

EFTER

FLOD

AVANT

LITEN

ORK-

ESTER

DURY

EJ

DÄRINNE

SOM

HÖR HIT

HÄRDAR

JOULE

SLASK

UPP-

SATSER

KATT

GÖR

KONST-

NÄR

AVLIDA

LITEN

ASK

OBSO-

LET

Ö-RING

HALK-

ADE

DEN KAN

INNE-

HÅLLA

ÄGG

BÖR

STÅ-

UPPARE

MÄRKES-

ORD

GOT-

LAND

ÄR EN

SED

SÖNDAG

11

SEPTEMBER

Din röst gör

skillnad

Varje röst räknas och väldigt

få röster kan göra skillnaden.

Det finns exempel när en

enda röst avgjort.

Så röstar du

Söndag 11 september

kl 08–20

Du ska ha fått ett röstkort

hem i brevlådan. Den

säger att du är upptagen

i röstlängden. På val.se

finns all information om

valet.

Ångrar du din

lagda röst?

Om du förtidsröstat men

ångra ditt val, så kan du

rösta igen i vallokalen.

Bara den rösten som lagts

i vallokalen på valdagen

räknas då.

INTE

HITTA

INTE

VÅRT

TV-

SERIE

Lös vårt korsord - lösning på hemsidan 4 september

gavleborg.vansterpartiet.se/korsord

Dina valsedlar i

Bollnäs!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!