28.08.2022 Views

Vänstern i Hudiksvall_Val 1_12 sidor 2022-06-23

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vänstern

i Hudiksvall

SAMHÄLLSINFORMATION

Vänstern i Hudiksvall är en del av

skriftserien Folkviljan.

FÖR RÄTTVISA OCH SOLIDARITET | AUGUSTI 2022

Välfärd, jobb

och klimat

Våra viktigaste frågor

i Hudiksvall och länet.

Politiken

ska förändra och

förbättra

FOTO: AGNES STUBER

En vänster

att lita på!

När Sverige nu väljer väg

finns det bara ett alternativ

som står på vanligt folks

sida – Vänsterpartiet. Vi vet

att det är tillsammans vi

bygger samhället starkare,

tryggare och ser till att vardagen

fungerar för dig och

alla andra.

Sverige behöver kraftfulla

reformer och statliga

investeringar som ger nytt

framtidshopp i hela landet

och till alla. Reformer som

höjer din standard och ger

dig mer i plånboken genom

en förbättrad a-kassa och

trygghet på jobbet, pensioner

och sjukförsäkring som

höjs. Genom den kraftfullaste

gröna omställningen

Sverige någonsin sett, till en

grön industrination, skapas

runt 100 000 nya jobb.

Uppgivenhet gynnar

högern och rasisterna. Det

går att förändra med en

vänster du kan lita på. Valet

ligger i din hand – ge din

röst till ett parti som står

upp för sina väljare och

håller vad det lovar. Välj

Vänsterpartiet.

Nooshi Dadgostar lovar att fixa tryggheten för vanligt folk.

Det kräver massiva investeringar i Sverige. Investeringar för dig

och jobben, investeringar i klimatet och välfärden.

Sida 6–7

vansterpartiet.se/

blimedlem

Lär känna våra

kandidater

Många nya medlemmar har

gett nya namn på vår kommunfullmäktigelista.

Möt

kandidaterna på sida 3.

FOTOGRAF: PER LINDBERG

SID 3


Här finns vi.

Engagera dig!

Vänsterpartiet

Hudiksvall

Vallvägen 12c

824 42 Hudiksvall

Hemsida:

hudiksvall.vansterpartiet.se

Facebook:

Vänsterpartiet Hudiksvall

Instagram:

vansterpartiethudiksvall

Bli medlem:

vansterpartiet.se/bli-medlem

FRÅGA

4

Vad är din

viktigaste valfråga?

ILLUSTRATION: JENS AHLBOM

Kajsa Knutsson Fröjd

– Det absolut viktigaste och

mest förebyggande för

människors hälsa och

samhällets trygghet

och jämställdhet är bra

utbildning. Därför är

min viktigaste valfråga

att skolan ska få mer,

rättvisare och bättre

resurser.

Marita Haals Skog

– Vi måste hela tiden ställa

oss frågan: hur mycket tål

vår planet? Den utsätts

för hård exploatering

av skog, mark och hav.

Vi ska inte lämna över

dagens problem till

våra barn och barnbarn!

Nowroz Hosseini

– Jag vill att unga och nyanlända

svenskar ska vara

delaktiga i samhällsfrågor.

Det är viktigt för

demokratin med engagemang

och att allas

röster blir hörda.

Mikael Damberg

– Viktigast för mig är att

minska klyftorna i vår

kommun genom att

skapa möjligheter till

arbete på lång sikt,

för grupper som har

svårt att komma in på

arbetsmarknaden.

Skolan och barnen är framtiden!

En skola för alla. En av

Vänsterpartiets hjärtefrågor.

Alla elever ska ha samma möjlighet till en bra utbildning. Men i

verkligheten ser det inte ut så idag, hur mycket elever lär sig beror

till allt större del på vilken skola de hamnar i och föräldrarnas

utbildningsnivå. Men det behöver inte vara så.

● I Hudiksvall har Vänsterpartiet många förslag

på sitt valprogram som är riktade till skolan och

förskolan. Mer resurser, mindre barngrupper, stärkt

elevhälsa och fler behöriga lärare i grundskolan

är några av förslagen som går under parollen ”En

skola för alla”.

Heltidsmentorer ger fler vuxna

i skolan

Införandet av heltidsmentorer på högstadiet är ett

förslag som Vänsterpartiet vill se i Hudiksvalls

kommun. Deras enda arbetsuppgift är att vara

mentorer åt ett antal elever och har därmed ingen

undervisning. Det skulle ge fler vuxna i skolan och

minska stressen för lärare.

Fixa Näsvikens skola

Ett annat konkret förslag från Vänsterpartiet i

Hudiksvall är att satsa på Näsvikens skola för

att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och

skolpersonal. Redan september 2020 begärde

Vänsterpartiets ledamöter i lärandenämnden en

utredning kring vad som behövde göras på Näsvikens

skola, men trots att det i förslaget fanns

tydliga, färdiga förslag på vad som behöver göras

har majoritetspartierna ännu inte kommit till

beslut utan vill avvakta. Vi fortsätter kämpa för

att de ska ändra sig.

Resursskola ger extra stöd

Vänsterpartiet har under den pågående mandatperioden

också varit drivande i frågan om resursskola.

Det finns elever som av olika anledningar

inte klarar av att studera i den vanliga skolan och

som kan vara hjälpta av extra pedagogiskt stöd och

mindre elevgrupper på en resursskola. Resursskola

har tidigare funnits i kommunen, men lades ner

för sex år sedan. Därför lade Siv Cavallin och Lars

Berglund ett förslag i kommunens lärandenämnd

om att återinföra resursskolan. De övriga politikerna

i nämnden höll till slut med om förslaget och

nu pågår en utredning. Detta är högaktuellt eftersom

även regeringen nu uppmuntrar kommunerna

att jobba med resursskola och lagändringar är på

gång för att kommunala resursskolor ska regleras i

skollagen. ■

Vänstern i Hudiksvall ges ut av Vänsterpartiet Hudiksvall i samarbete med Zetkin Foundation. Redaktion: Mats Billberg Johansson, Adam Määttä, Per Längby, Johanna Blomberg,

Julia Persson, Olle Jonsson, Ulrica Högbergh, Carola Forslund, Veronika Holmsten, Petra Modée och Seppo Laine. Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 21 700 ex. Tryck:

Markbladet Tryckeri, 2022.

2


50 öre till

välfärden

Välfärdens kärna med skola och omsorg kommer

i första hand. Nu går det inte att fortsätta

skära ner. Vill vi fortsätta att ha hög kvalitet så

behövs mer pengar.

Vi tror att många tycker som vi, att välfärden

måste få kosta. Hudiksvall har idag länets

lägsta kommunalskatt. Vi föreslår en justering

med 50 öre och att pengarna öronmärks för

skola och omsorg.

TOPPKANDIDATER TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Möt kommunfullmäktigekandidaterna

FOTOGRAF: PER LINDBERG

ILLUSTRATION: JENS AHLBOM

De sex första på Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktige

är en blandning av både nya och gamla namn i politiken. Halva

gänget finns i kommunfullmäktige i dag, medan den andra halvan

är nykomlingar. Snittåldern är 40 år och samtliga kommundelar är

representerade. Vi är stolta och glada över att få presentera våra

toppkandidater och deras hjärtefrågor.

Äldreomsorgen


vårt gemensamma

ansvar

Äldreomsorgen berör oss alla.

Antingen är vi själva äldre och

befinner oss i äldreomsorgen,

vi kanske arbetar där, har

anhöriga och de flesta av oss

kommer förr eller senare att

hamna där.

1. Ulrica Högbergh

Komvuxlärare, 56 år, Hudiksvall

– Jobb, skola och miljö är de frågor

jag brinner starkast för i kommunpolitiken.

Jobb eller sysselsättning

behöver de flesta av oss för att må

bra och samhället tjänar på att alla

är med. Utbildning är demokratins

och samhällets grundsten. Slutligen

– utan hänsyn och omsorg om miljö

och klimat så är inget annat viktigt!

2. Olle Jonsson

Kooperatör, 34 år, Hudiksvall

– Skola och omsorg är två viktiga frågor

för mig. För att vi skall få den bästa

verksamheten behöver vi lyssna, och

lita på de som verkligen jobbar i, och kan

verksamheten. Det är kul att det byggs

mycket i Hudiksvall, men den fortsatta

stadsplaneringen måste ta större hänsyn

till och ske i harmoni med befintlig

omgivande bebyggelse och naturmiljö.

3. Carola Forslund

Bibliotekarie, 42 år, Bjuråker

– Jag brinner för landsbygdsfrågor.

För mig går land och stad hand i

hand, en levande landsbygd krävs

för att hela kommunen ska leva.

Oavsett var man bor ska man ha

tillgång till likvärdig skola, offentlig

service, infrastruktur, trygghet och

en rik fritid. Våld i nära relationer är

en annan av mina hjärtefrågor.

En bra äldreomsorg är inte bara

en välfärdsfråga, det är också

en viktig jämställdhetsfråga.

De som jobbar i äldreomsorgen

är till väldigt stor del kvinnor.

Och om omsorgen inte fungerar

så att anhöriga måste ta

hand om äldre familjemedlemmar,

så är det oftast kvinnor

som tar det ansvaret. En

välfungerande äldreomsorg är

en förutsättning för att kvinnor

ska kunna delta fullt ut på

arbetsmarknaden.

4. Joel Nordkvist

Polisanställd, 36 år, Iggesund

– Arbetsmiljö och föreningsliv är

sådant jag vill jobba för. Vi spenderar

mycket tid på våra arbeten och

hur vi har det där avgör hur vi mår

och utvecklas. En givande fritid

måste vara en rättighet och samhällen

med ett aktivt föreningsliv är

ett välfungerande samhälle. Jag vill

möjliggöra att vår kommun har ett

stort utbud av aktiviteter oavsett

vad du är intresserad av.

5. Veronika Holmsten

Skogstjänsteman, 38 år, Forsa

–Idrott, rörelse och fritid är viktiga frågor

för mig. Alla barn ska ges möjlighet

till en meningsfull fritid. Är du aktiv som

barn ökar chansen att du fortsätter vara

hälsosam senare i livet. Natur, skog och

friluftsliv är andra viktiga frågor för mig.

Hudiksvall har fantastiska möjligheter

för ett rikt friluftsliv.

6. Johan Wallinder

Registrator, 39 år, Hudiksvall

– För mig är det viktigt att kommunen

har en god och väl fungerande

omsorg där personalen ges förutsättningar

att skapa bra verksamheter.

Det gäller både barnomsorg,

äldreomsorg och social omsorg.

Hela den kommunala verksamheten

behöver också i så stor utsträckning

som möjligt ta ansvar för att den

bedrivs miljömässigt hållbart.

Fler medarbetare behövs

För att få en jämlik äldreomsorg

behöver kommunerna

ha goda resurser och arbetsvillkoren

för äldreomsorgens

personal behöver bli bättre. När

fler blir äldre behövs det fler

som jobbar med omsorg. Även

om man jobbar så effektivt det

bara går, så är vård och omsorg

beroende av människor och

mänsklig kontakt.

Hemma bäst, men ibland är

borta bra

När man blir äldre ska man

kunna bo kvar hemma så länge

det går, med extra stöd. När det

är dags att flytta ska det finnas

plats i bra trygghets- eller

äldreboende, av den typ som

passar den äldres behov. ■

3


Nej till

delade turer

I 67% av Sveriges kommuner finns ”delade

turer”, d.v.s. arbetspassen delas upp under

dagen. I en tredjedel av kommunerna så ökar

dessutom de delade turerna. Majoriteten är

kvinnor i arbetaryrken. Vänsterpartiet driver

på för att man har en sammanhållen arbetstid.

Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med

långa obetalda avbrott.

KRÖNIKA

REGIONRÅDSKANDIDATEN PRESENTERAR SIG

Vård på samma

villkor och en

kollektivtrafik

som fungerar i

hela länet

Det är nu drygt 16 år sedan jag

gick med i Vänsterpartiet och

fick mitt första parlamentariska

uppdrag som ersättare i Kultur

& fritidsnämnden i Gävle. Jag

kunde då inte föreställa mig

hur intressant och utvecklande

det politiska uppdragen kunde

vara, både i partiföreningen och

i de parlamentariska uppdragen.

Under de här 16 åren har

jag haft många uppdrag bland

annat som ordförande i partiföreningen,

ordförande i Gästrike

Räddningstjänst, vice ordförande

i Gävle Energi, ordförande

i Företagshälsovårdsnämnden.

Många olika områden alla med

sina olika förutsättningar och

utmaningar men alltid lika

spännande och en möjlighet att

bedriva vänsterpolitik.

Snart har jag varit regionpolitiker

i 8 år och ser med spänning

fram emot den kommande

mandatperioden och möjligheten

att fortsätta att driva några

av mina hjärtefrågor. I ett län

som vårt med stora avstånd

och skillnader i levnadsvillkor

för oss som bor här behöver vi

aktivt arbeta för mer jämlika

villkor, vård på samma villkor, att

göra möjligheten till utbildning

mer jämlik, en kollektivtrafik

som fungerar i hela länet. Vi

behöver även arbeta för en mer

jämställd vård där kvinnor och

män får vård efter behov inte

efter kön. Men allt detta klarar

inte vi politiker om vi inte har

personal som faktiskt utför

arbetet därför är det viktigt

att vi litar på personalen och

deras sakkunskap och ger dem

de bästa förutsättningar att

bedriva sitt arbete.

Kristina Sjöström,

2:a på regionlistan

Det går att göra annorlunda. Din trygghet är politikens ansvar.

Tillsammans

kan vi förändra

När vi går samman blir vi starka och kan driva på

för den förändring vi vill se. Genom politiska beslut

formas vår framtid. Därför är jag förtroendevald.

● När jag nu kandiderar i regionvalet

gör jag det i en tid när coronapandemin

visat på bristerna i vår välfärd,

och inte minst i hälso- och sjukvården

tydligare än någonsin. Decennium av

skattesänkningar för de rikaste har satt

sina tydliga spår. Vi har för få vårdplatser,

utarbetad sjukvårdspersonal,

underbemanning och stress. Vårdpersonalen

sliter men räcker inte till. Och på

det har politiken gjort vår sjukvård till

en marknad där de privata välfärdsbolagen

kan plocka russinen ur kakan, där

vinstintresset riskerar bli överordnad

en behovsstyrd och jämlik vård. Där de

med privata sjukförsäkringar riskerar

tränga undan de med större vårdbehov i

vårdkön. Det vill vi sätta stopp för.

Men det går att göra annorlunda. Din

trygghet är politikens ansvar. Statens

medfinansiering av välfärden måste öka

väsentligt. De rikaste i samhället kan

självklart betala mer i skatt efter alla

skattesänkningar de fått. Låt oss använda

de pengarna till att bygga upp och ut

vår sjukvård.

Regionpolitiker styr kollektivtrafiken.

Detta är en tid då klimatförändringarna

går snabbare än någonsin och

transporter står för ca en tredjedel av

Gävleborgs utsläpp. Ökade bränslepriser

gör ännu fler beroende av fungerande

kollektivtrafik. Därför vill jag bidra

till att turtätheten ökar och att priserna

hålls låga.

I vårt län är det stora skillnader

mellan stad och landsbygd, mellan

fattiga och rika stadsdelar. Tillgången

till samhällsservice är ojämlik. Det vill

jag jobba för att förändra, jag vill ha

en stark välfärd på regional nivå. Det

handlar om jämlik och jämställd hälsa

och sjukvård, ett rikt kulturutbud, billig

utbyggd kollektivtrafik, ett brett utbud

av utbildningsformer anpassade efter

våra och arbetsmarknadens behov.

Jag hoppas att du vill ge mig

förtroendet att jobba för att åstadkomma

det!

FOTOGRAF: AGNES STUBER

Ulla Andersson,

regionrådskandidat

4


Panama Papers?!

... minns du avslöjandet om svenska

företagsledare, kändisar och politikers

skatteflykt? Den fortsätter

än idag. Årligen göms det, enligt

Skatteverket, undan 130 miljarder

kronor från beskattning i olika skatteparadis.

Pengar som borde gå till

din och min välfärd.

TOPPKANDIDATER TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möt regionfullmäktigekandidaterna

4. Petra Modée

Gnarp

– Jag blev politiskt aktiv var för

att kunna påverka pris och utbud

på kollektivtrafiken. Även för oss

landsbygdsbor ska det vara möjligt

att åka med buss. Miljöfrågorna

ligger mig också varmt om hjärtat.

Självklart vill jag att vården ska vara

bra och jämlik.

7. Anna-Lena Vestin

Bollnäs

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag vill att människor i

hela Gävleborg ska få jämlika och

jämställda villkor. Jag vill även att vi

sätter ner foten hårt och på allvar

jobbar med klimatutmaningen.

5. Lasse Langeborg

Gävle

– Min ambition är en välfärd du kan lita

på. Mitt mål är en trygg, jämlik och jämställd

högkvalitativ vård, bra och billig

kollektivtrafik i hela länet, utbildningar

som ger en andra chans, kulturupplevelser

för alla åldrar i hela länet och att

miljöhänsyn prioriteras i alla beslut.

8. Zaradesht Bekir

Sandviken

– Jag vill ha en jämlik och jämställd sjukvård

för alla. För mig är jämställdhets

och jämlikhetsfrågor viktiga, men även

utbildning (vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor).

6. Yvonne Oscarsson

Ljusdal

– För mig är det viktigt att alla

människor i Gävleborgs län har rätt

till all den vård som finns i regionen.

Det ska inte spela någon roll om du

bor i Ljusdal, Ovanåker eller i Gävle.

Alla som kommer i kontakt med

vården ska bemötas med värdighet

och respekt.

9. Petter Bykvist

Nordanstig

– Jag har engagerat mig i regionpolitiken

för att jag vill ge alla invånare

i regionen rättvisa och likvärdiga

förutsättningar. Sjukvård, kommunikationer

och kultur har alla har

samma rätt till, oavsett var man bor.

Jag vill stärka regionen även i en

liten kommun som Nordanstig!

KRÖNIKA

Efter 25 år

är politiken

lika viktig

Efter nära 25 år som landsting/regionpolitiker

tycker jag

fortfarande att politikerområdet

känns både intressant och

viktigt. Jag har haft förmånen

att under de här åren få vara

landstingsråd, regionråd och

oppositionsråd. Uppdragen har

varierat, det har varit allt ifrån

ledamot i världsarvsrådet, ett

flertal uppdrag på europanivå,

nationella uppdrag inom

kulturpolitiken samt under

många år ordförandeskap i regionens

kultur och utbildningsverksamhet.

Regionens sjukvårdsansvar är

väldigt viktigt och att skapa en

rättvis och tillgänglig sjukvård

av god kvalité för våra innevånare

är region Gävleborg

huvudsakliga välfärdsuppdrag!

Men vi får inte glömma bort

kultur och utbildningsansvaret

som regionen också ansvarar

för (i samarbete med kommuner

och stat).

Jag har idag några kommunpolitiska

uppdrag. Jag har

också under ett antal år varit

ordförande för Vänsterpartiet

Hudiksvall och suttit i distriktsstyrelsen

Gävleborg. Den

största delen av mitt yrkesliv

har jag haft i sjukvården men

idag jobbar jag som guide

(stadsvandringar) och cirkelledare

(med lokalhistoria som

mitt område). Jag är ordförande

i Hudiksvalls hembygdsförening

och det är en bra erfarenhet att

vara en del av civilsamhället när

man fattar politiska beslut som

påverkar det ideella arbete som

görs ute i samhället.

På fritiden snickrar jag på

sommarstugan, läser böcker,

plinkar på min gitarr och brottas

med barnbarnen.

Alf Norberg,

3:a på regionlistan

10. Ulrica Högbergh

Hudiksvall

– Med stor egen erfarenhet av sjukdom

så betyder patientbemötande

och patientens roll i sjukvården

mycket för mig tillsammans med

andra ofta lite ”bortglömda” sjukvårdsfrågor

som psykisk ohälsa och

kvinnohälsa. En annan hjärtefråga är

att vårdarbetare ska ha bra arbetsvillkor.

11. Maria Lindroth

Sandviken

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

främst för att den psykiatriska vården av

barn och unga är något som ligger mig

varmt om hjärtat. Jag brinner för den

psykiatriska vården generellt. Där finns

många förbättringsområden.

12. Gabriella Eidhagen

Hofors

– Jag kandiderar till regionfullmäktige

för att jag brinner för många

politiska områden som i huvudsak

regionen har ansvar för, bland annat

sjukvården. Exempelvis som att

hälsocentraler på små orter ska

kunna behålla sin service.

5


FOTO: AGNES STUBER

Det är inte någon

naturlag att välfärden

ska bli sämre hela

tiden, det beror helt

på politiska beslut.

Vi måste ta tillbaka

kontrollen över skola,

vård, omsorg och

infrastruktur.

Ett starkare

samhälle ger tryggare

människor

De senaste trettio åren har det svenska

samhället blivit svagare. Det märks på

akutmottagningarna där köerna ringlar

långa, det märks på skolornas sjunkande

resultat och det märks när nyheterna

rapporterar om en ny skjutning. Vänsterpartiets

partiledare Nooshi Dadgostar

tänker bygga det starkt igen.

● – När jag växte upp fanns det ett samhälle

att falla tillbaka på. Mina föräldrar

kom hit som flyktingar och fick jobb

inom vården. Vi hade ont om pengar, men

vi behövde aldrig känna oss otrygga. Vi

kunde lita på Sverige, det tror jag inte

att alla känner att de kan idag, berättar

Nooshi.

Men vad är det som har hänt,

vad är annorlunda nu?

– Det som har hänt är att politiken sålt ut

välfärden och tryggheten till marknaden

och stora koncerner. Den där grundtryggheten

som den starka svenska välfärden

gav är borta. Skolorna drivs för att tjäna

pengar istället för att ge utbildning.

Vården har man privatiserat, sålt ut och

underfinansierat, så att mindre och mindre

pengar finns till läkare och undersköterskor.

Skulle vi bli sjuka eller arbetslösa

kan vi inte vara säkra på att ersättningen

går att leva på. Behöver vi en plats på BB

kan vi inte vara säkra på att det finns en

ledig, behöver vi en ambulans kan vi inte

vara säkra på att den kommer i tid. Vi kan

inte lita på att skolan har resurser nog att

ta hand om våra barn, unga vuxna kan

inte flytta hemifrån för att det är sådan

bostadsbrist. Det är inte någon naturlag

6


Pandemin visade på bristerna i välfärden. Vänsterpartiet vill

bygga samhället starkt igen.

att välfärden ska bli sämre hela tiden, det

beror helt på politiska beslut. Vi måste

ta tillbaka kontrollen över skola, vård,

omsorg och infrastruktur. Det fungerar

inte att ge mindre och mindre pengar till

verksamheter som dessutom ska ge en

allt större andel av de pengarna till privata

bolagsvinster. Det har slagit sönder

välfärden och skapat otrygghet.

Vad gör en sådan otrygghet med

ett samhälle?

– När människor ser politiker lova att allt

ska bli bättre, samtidigt som saker hela

tiden tas ifrån dem, då försvinner hoppet

och tron på att politiken ska bygga ett

starkare Sverige.

Jag tror att det här uppsvinget som

högerextrem politik har haft beror mycket

på just det. I ett starkt samhälle, där

folk känner trygghet och framtidshopp,

vågar man hjälpa och ta hand om andra

människor. I ett svagt samhälle däremot,

där människor känner att saker hela tiden

tas ifrån dem, där blir man misstänksam,

avundsjuk och slår vakt om sina egna

privilegier. Jag tror att en stark välfärd

och trygghet på arbetsmarknaden är en

bra medicin mot rasism och främlingsfientlighet.

Hur tänker du att Vänsterpartiet

ska återuppbygga ett starkt

samhälle?

– Det senaste året har vi fått igenom en

rad reformer som har handlat om att göra

livet enklare och tryggare för vanligt

folk. Vi stoppade marknadshyrorna så att

Sveriges tre miljoner hyresgäster skulle

slippa hyreshöjningar på femtio procent.

Vi tvingade in en förbättrad sjukförsäkring

i regeringens budget. Det betyder att

den som är sjukskriven kan räkna med

upp till 2 000 kronor extra varje månad.

Vi satte pensionerna på agendan igen

när vi förhandlade fram garantitillägget.

Nu kan Sveriges pensionärer se fram

mot en riktig pensionshöjning, inte bara

några tior, för

första gången på

riktigt länge. Det

som nu behöver

göras är ganska

självklart. Se till

att våra skattepengar

går till en trygg och bra

skolgång för alla Sveriges

barn, istället för vinster i utländska

investeringsbolag. Investera i energiförsörjningen.

Ta tillbaka kontrollen över

vård och omsorg.

Men säger inte alla partier att de

vill förbättra för folk?

– Jo, så är det så klart. Men tittar man

på vad de andra partierna faktiskt har

åstadkommit så fattar man ganska fort

hur mycket det är värt. I tjugo år minst

har alla partier lovat mer pengar åt de

fattigaste pensionärerna, men ingenting

hände innan vi tvingade fram det.

Socialdemokraterna har pratat om att

stoppa marknadsskolan i tio år och inget

har hänt. De har lovat klimatsatsningar,

de har lovat jobb, men ingenting har

hänt. De flyr från sitt ansvar och väljer att

överlåta makt och ansvar till marknaden.

Men det är vi politiker som har makten

att förändra saker, och den måste vi våga

använda. Där har du skillnaden mellan

Vänsterpartiet och andra partier; vi vill ta

ansvar, vi vill visa vägen framåt, vi vågar

investera. De andra verkar nöjda med att

bara åka med dit marknaden styr.

All politik just nu utspelar sig i

skuggan av klimathotet. Hur vill

Vänsterpartiet ta itu med det?

– Jag vill att Sverige ska bli ett föregångsland

i klimatarbetet. Det betyder att

vi ska sänka våra egna utsläpp, men det

betyder också att vi ska gå före och visa

resten av världen hur en grön omställning

går till. Vi ska satsa på att bygga

ut lokaltrafiken och järnvägarna för att

sänka klimatpåverkan, men också på att

byta ut alla fossildrivna

fordon

till eldrivna. Vi

vill helt stoppa

försäljningen av

fossildrivna bilar

redan 2025. Industrin

måste också elektrifieras

så att Sverige kan producera

allt fossilfritt stål och betong som

kommer behövas när resten av världen

ska ställa om och bygga klimatsmart.

För att det här ska bli verklighet har vi

föreslagit ett rekordstort omställningspaket

på 700 miljarder kronor som ska

gå direkt till investeringar i klimatomställningen.

Det fungerar inte med små

försiktiga förändringar och tro att det

ska kunna göra skillnad för klimatet. Det

måste till riktiga investeringar nu om vi

ska kunna leva kvar här på planeten, och

det är politiken som måste stå för dem.

Du tror starkt på politikens

möjlighet att förändra?

– Ja det gör jag verkligen, jag har upplevt

det själv. I trettio år nu så har både

Socialdemokraterna och högerpartierna

fattat beslut som har förändrat Sverige

till det sämre. De har reat ut vår välfärd

till riskkapitalister, låtit vården och

skolan förfalla, tillåtit bostadsbrist och

segregation. Det värsta är att det verkar

som att många människor har tappat

tron på att saker kan vända till det bättre,

kanske till och med tappat framtidstron

lite grann. Men precis som man kan fatta

politiska beslut som gör samhället sämre

så kan rätt politik göra Sverige bättre

igen. Jag är helt övertygad om att vi kan

återuppbygga ett starkt samhälle, bara vi

politiker vågar göra investeringarna och

reformerna som krävs. På artonhundratalet

fanns det inget Folkhemssverige, vi

fick bygga ett. Vi kan göra det igen, och

det ska vi också.

Text: Martin Thåström

tre politiska

förslag

1. Ta tillbaka kontrollen över

vård, skola, omsorg och

infrastruktur

2. Bygg ut kollektivtrafiken

över hela landet

3. Klimatinvesteringar på

700 miljarder ger 80 000

nya jobb över hela landet

Fem

saker

Vänsterpartiet

vill göra

1

Investeringspaket för klimatet.

Vi måste bekämpa klimatförändringarna

tillsammans. Vi

vill se ett statligt investeringspaket

för klimatet på 700 miljarder.

Det skulle göra skillnad

på riktigt – samtidigt som det

skapar jobb och gör människors

vardagsliv bättre när järnvägar

byggs ut och bostäder renoveras.

2

Avskaffa karensavdraget.

Karensavdraget slår hårt mot

vanliga människors ekonomi.

Det innebär också att många

går till jobbet sjuka och smittar

andra. Pandemin visar tydligt

varför karensavdraget måste

tas bort.

3

Höj pensionerna. Sveriges

pensionärer har stått tillbaka

länge nog. Vi höjer inkomstpensionerna

för alla genom att

använda de resurser som redan

finns i pensionssystemet. Det

ska kännas tryggt att bli äldre i

Sverige.

4

Ta tillbaka kontrollen över

välfärden. Marknadsexperimentens

tid är över. Varje krona

som går till skolan ska stanna

i klassrummet, inte plockas ut

som vinst av ägarna. Vård ska

ges efter behov och ingen ska

kunna smita före i kön.

5

Bygg hela Sverige starkare.

I dag är stora delar av Sverige

bortglömt av politiken: landsbygden,

storstädernas förorter,

bruksorter. Vi föreslår investeringar

som ger jobb och framtidshopp.

Du ska ha tillgång till

en fungerande välfärd oavsett

var du bor.

7


Biljettpriser

Gävleborg har i nationell jämförelse

även fortsatt en billig kollektivtrafik.

Sveriges mest prisvärda enligt

en undersökning som branschorganisationen

Svensk kollektivtrafik

genomfört. Ca 65% av kostnaden

för kollektivtrafiken i länet

kommer från skatten, 35% från

biljettförsäljning.

KRÖNIKA

Vi håller vad

vi lovar

På något sätt är det självklart

att vara vänster. Det borde vara

omöjligt att inte hålla med om

de grundläggande idéerna om

ett jämlikt samhälle som ger alla

människor möjligheter, oavsett

vilka förutsättningar de har i

bagaget. Åtminstone är det så

för mig, eftersom jag inte tror

att någon människas öde är

förutbestämt.

Jag växte upp med en mängd

förutfattade meningar om

vem jag var. Om det var för att

mamma var ensamstående, en

bror med rykte som bråkstake,

att pappa var invandrare, eller

en kombination av dessa saker

vet jag inte. Men att jag aldrig

skulle ”bli något” var något som

lärarna i skolan gjorde helt klart,

redan på mellanstadiet.

Samhällets orättvisor lyste

igenom under min skolgång,

men det behöver inte vara så. Vi

kan förändra samhället, det vet

vi eftersom vi gjort det förut.

Men det kan bara ske genom

att vi tar tillbaka kontrollen över

samhället; stoppar nedskärningar

och investerar i fler jobb.

Då duger det inte att bara låta

bra under valrörelsen, man ska

att vara det även efter valet.

Det är skillnaden mellan oss och

andra partier, vi gör det vi säger.

Det visade vi när vi fällde regeringen

för att stoppa marknadshyrorna

och när vi tvingade den

att gå med på höjda pensioner.

Det går att lita på Vänsterpartiet.

Ett starkt samhälle som

utjämnar klyftor är det som

en gång gjorde Sverige till ett

framgångsrikt land, det är dags

att vi gör det igen.

Samuel Gonzalez Westling,

Vänsterpartiets förstanamn på

riksdagslistan

Regionen samarbetar

med föreningar

för att minska psykisk

ohälsa

Växande psykisk ohälsa har länge varit ett stort problem och

efter pandemin finns ännu mer att göra på området. Region

Gävleborg har därför inlett flera samarbeten med föreningar

för att förbättra den psykiska hälsan hos riskgrupper i länet.

● – När andra partier beslutade att

göra marknad av vår välfärd fanns naiva

drömmar om att civilsamhället skulle

komma att driva välfärd i stor utsträckning.

Det var i alla fall ett argument som

fördes fram.

– Men med obefintlig reglering av

denna nya marknad blev den civilsamhället

undanträngd av den kapitalstarka,

vinstdrivna sektorn. IOP, idéburet-offentligt

partnerskap, är ett sätt att inom

välfärden ändå ta vara på den många

gånger unika kompetens och förtroende

hos människor som civilsamhället har,

säger Fredrik Åberg-Jönsson, ordförande

Genom sin unika

roll kan dessa

föreningar bidra

till regionens

uppdrag att förebygga

ohälsa.

IOP

IOP – förkortning för idéburet-offentligt

partnerskap

och betyder: en

överenskommelse om att

samverka mellan offentlig

(kommunal eller regional)

och idéburen sektor

(ideell förening) i syfte att

uppnå ett visst allmännyttigt

samhälleligt mål.

i Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg

som ingått avtal med dessa organisationer.

– Vänsterpartiet ser en risk med att

civilsamhället får gå in och täcka upp

där välfärden och det offentliga brister.

Men med IOP är tanken att civilsamhället

bara ska göra det som det offentliga inte

gör lika bra och att civilsamhället ska få

betalt för jobbet, fortsätter Fredrik.

Föreningar som Region Gävleborg

samarbetar med:

Stickan – en krismottagning för män

i Gävle. Stickan erbjuder samtalsstöd

och rådgivning i livskriser. Stickan

arbetar utifrån ett lyssnande, icke-dömande

förhållningssätt.

Boka tid för samtal. Stickan har telefontid

onsdagar och torsdagar mellan kl. 9–10.

Tel. 026-18 73 73.

E-post: stickan.ansokan@gmail.com

RF-SISU

Riksidrottsförbundet och SISU

Idrottsutbildarnas regionala organisation

i Gävleborgs län.

Kompis Sverige

Kompis Sverige ger människor möjlighet

att utöka sitt sociala nätverk och

en möjlighet för nya svenska att få

funktionell språkträning i vardagen.

Vill du ha en kompis eller bli kompis?

Läs mer: www.kompissverige.se

Gemensam satsning

Arbetet har hittills inneburit att Region

Gävleborg inlett samarbeten i form av

IOP med fem föreningar. Gemensamt för

dessa fem samarbeten är att föreningarna

kan fylla en annan roll än regionen

hittills förmått. Hbtqi-personer är oroliga

för att mötas av fördomar och oförstående

bemötande i vården och män söker

mer sällan vård än kvinnor. Män och

nyanlända är en riskgrupp när det gäller

psykisk ohälsa och självmord. Genom sin

unika roll kan dessa föreningar bidra till

regionens uppdrag att förebygga ohälsa.

– Det här är alltså inte bara en satsning

på att minska den psykiska ohälsan i riskgrupper

utan också ett sätt att utveckla

civilsamhällets roll och att utveckla vår

samverkan med civilsamhället, avslutar

Fredrik. ■

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas,

bisexuellas, transpersoners, queeras

och inter-sexpersoners rättigheter.

RFSL Gävleborg är en ideell

organisation som drivs ideellt.

E-post: gavleborg@rfsl.se

Kvinnojouren Blåklockan

Kvinnojouren Blåklockan i Gävle är

en ideell, feministisk, religiöst och

partipolitiskt obunden förening.

Blåklockan stöttar kvinnor och barn

som på olika sätt utsatts för förtryck,

våld och/eller hot av närstående.

Blåklockan har telefontid vardagar

mellan kl. 9–10. Tel. 026–511121.

E-post: kvinnojouren@blaklockan.com

8


Över 1 miljon

Så många pensionärer får upp

till 1000 kr mer i månaden med

“Nooshitillägget”, Vänsterpartiets

höjning av garantipensionen.

Hudiksvalls kommun saknar en långsiktig strategi

Grön mångfald

Förlusten av biologisk mångfald

är en av vår tids stora

ödesfrågor och en fråga som

precis som klimatförändringarna

behöver jobbas med

på alla nivåer. Hur tänker

Vänsterpartiet kring de här

frågorna på kommunnivå?

● Charliene Kiffer Goude, ledamot

i kommunfullmäktige, utbildad biolog

och engagerad i frågor som rör biologisk

mångfald var med och skrev en motion

som röstades igenom i kommunfullmäktige.

En strategi för hållbar

utveckling

– Idag saknas en långsiktighet i kommunen

kring mark-, park och skogsförvaltningen

och vi vill just det, att kommunen

ska utarbeta en långsiktig strategi för de

här frågorna, säger Charliene.

Ett exempel är att varje år driver

kommunen upp sommarblommor i sina

växthus, som sen planteras ut runt om i

kommunen.

– Det krävs både arbete, energi

och vatten för att driva upp och sköta

om under hela sommaren, fortsätter

Charliene. Ett alternativ är att plantera

Vill ha mer modern kommunal naturvård.

Charliene Kiffer Goude, naturvårdsbiolog

och vänsterpartist.

fleråriga växter, det sparar både energi

och arbete och i stället för gräsmattor

kan vi anlägga ängar på en del ställen, ett

vackert inslag i staden och viktigt för den

biologiska mångfalden, föreslår hon.

Tätortsnära skog

Charliene saknar även en långsiktighet,

tydlighet och transparens kring hur den

tätortsnära skogen sköts. Det har varit

svårt att få ett bra svar på varför vissa

åtgärder har genomförts, det har exempelvis

handlat om avverkning av väldigt

gamla träd eller avverkning av skogsområden

med höga naturvärden.

– Det handlar inte om att skog inte ska

kunna avverkas men det ska finnas en

långsiktig strategi och en tanke med de

åtgärder som genomförs, och besluten

som föregår dem ska vara politiskt förankrade,

understryker Charliene.

Gör Galgberget till

naturreservat

Ett område som Vänsterpartiet vill ska

få ett permanent skydd är Galgberget, en

grön oas mitt i stan med en variation av

skogstyper och höga naturvärden.

– Vi vet att skog är ett viktigt inslag

för människors hälsa och välbefinnande,

säger Charliene.

Vänsterpartiet vill se mer nytänkande

och hållbarhet kring de gröna frågorna.

Skogen och biologisk mångfald är

dessutom frågor som berör och engagerar

många människor idag, att då kunna visa

att man som kommun satsar på det skulle

kunna göra Hudiksvall till en än mer

attraktiv stad att leva i. ■

Hallå där

Lars Berglund

Hur ser du på byggandet

av den nya stadsdelen i

Hudiksvall?

– Det nya behöver passa ihop

med det gamla vad gäller arkitektur,

byggmaterial och höjd

för att Hudiksvalls kommun i

framtiden ska ha en trivsam

stadskärna. Att utsikten över

Hudiksvallsfjärden inte blockeras

är jätteviktigt.

Men är det inte bra att det

byggs nytt?

– Absolut, det är mycket bra att

det byggs nytt men det vi bygger

ska stå kvar i många generationer

vilket kräver fokus

på hållbart byggande. Social

hållbarhet kräver också blandat

boende, t.ex. hyresrätter som

människor har råd att bo i.

Vem bestämmer hur det ska

se ut i stan?

– Vi vill att byggande i staden

ska ske utifrån invånarnas

behov och önskemål i en demokratisk

process och inte främst

styras av byggherrars önskemål

om maximal vinst. ■

Fler hyresrätter med rimliga hyror

Visste du att rätten till bostad

är omskriven i grundlagen?

Så speciell är bostaden för

oss människor. Där utspelas

våra liv och där finns våra

hem. Vänsterpartiet menar

att alla människor ska ha möjlighet

att leva i bra bostäder

till rimliga kostnader.

ande kommun som Hudiksvall behöver

erbjuda en mångfald av bostäder och

många varken vill eller kan köpa och äga

en bostad.

Tryggt bo i hyresrätt

Fredrik Svedberg har hyrt lägenhet av

kommunens bostadsbolag i 23 år nu. I

den nuvarande har han bott i nio år. Att

han trivs går inte att ta miste på.

– Jag hyr lägenhet eftersom jag då kan

få en bostad utan att det krävs någon stor

summa pengar eller lån, säger Fredrik.

Han ser stora fördelar med att det inte

kommer plötsliga utgifter om något går

sönder eftersom det ingår i hyran. Likaså

● Fler hyresrätter med rimliga hyror

är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor,

både på kommunal och riksnivå. En växatt

skötseln av utemiljön ingår.

– Vill jag byta lägenhet behöver jag

inte sälja min egen först och risken för

kraftigt höjd hyra är låg. Allt detta gör att

jag känner mig trygg,

En grön och trygg bostadsmiljö

Vänsterpartiet i Hudiksvalls kommun vill

också gärna se fler hyresrätter i naturnära

miljöer som ligger nära kollektivtrafik

och cykelstråk. Det får gärna finnas

odlingsmöjligheter för den som vill.

Självklart är boendet klimatsmart med

solel och energieffektiva lösningar. Men

oavsett var lägenheten finns behöver det

finnas grönområden och mötesplatser där

människor kan vila, röra sig och umgås

med andra. Det ökar

samhörighet och

trygghet i

bostadsområdet.

Bygg fler lägenheter som unga

har råd med. Fredrik Svedberg

uppmanar politiken.

9


Avskaffa karensavdraget

Karensavdraget är en klassorättvisa.

Många som inte har råd att

vara hemma, särskilt de inom arbetaryrken,

går till jobbet trots att de

är sjuka. Under pandemin har detta

visat sig vara livsfarligt. Den som

kör buss eller städar kan, till skillnad

från den som jobbar med en

dator, inte heller arbeta hemifrån.

Vänsterpartiet vill därför avskaffa

karensavdraget.

KRÖNIKA

Vänsterpartiet

det

självklara

valet!

Riksdagen beslutade precis

innan sommaren att höja pensionsåldern.

Anledningen är att

vi lever längre och därför sägs

behöva jobba längre för att få

pensionen att gå ihop. Men var

finns verklighetsförankringen?

Har beslutsfattare helt tappat

förankringen med hur människors

arbetssituation ser ut?

För många människor går

medellivslängden upp men

för kvinnor inom arbetaryrken

sjunker den. Många blir sjuka av

arbetslivet. Hur ska människor

som sliter sönder sina kroppar

inom vården eller byggbranschen

orka arbeta längre?

Samtidigt som pensionsåldern

höjdes beslutade min

arbetsgivare, ett privat bolag i

kollektivtrafiken, att återigen

skruva lite hårdare för att få ut

lite mer effektivitet i våra tjänster.

Vi är en kostnadspost och

inte människor i arbetsgivarens

ögon. Vi känner en ökad press

och rädsla att inte orka mer.

Har ont i magen för vi vet att vi

måste betala våra hyror och lån

och har familjer att försörja.

Vänsterpartiet sa nej till höjd

pensionsålder. Man ville i stället

höja pensionerna. Det är en

ljuspunkt men samtidigt sorligt

att det bara finns ett enda parti

som är beredda att göra saker

för att förbättra situationen för

löntagare och försvara anställningstryggheten.

Men Vänsterpartiet visade

något viktigt, det gick att

stoppa marknadshyrorna när

vi gjorde det tillsammans. Det

visar att vänstern behöver bli

fler och få ett större inflytande.

Lina El Yafi,

spårvagnsförare och aktiv i

Seko

SVEPET

För mer trygghet

och rättvisa på jobbet

Vänsterpartiet ökar alla arbetares

trygghet

Ett av de största problemen

på arbetsmarknaden

är utbredningen av otrygga

anställningar. Det är svårare

att ställa krav på goda

arbetsvillkor om man när

som helst kan bli uppsagd.

Vänsterpartiet vill gå i

riktning mot ett tryggare

arbetsliv.

1.

FÖRBJUD

OMOTIVERADE VISSTIDS-

ANSTÄLLNINGAR

Allmän visstidsanställning = otrygga

tidsbegränsade kontrakt som arbetsgivaren

inte behöver motivera. De värsta

formerna utgörs av väldigt kortvariga

anställningarna; till exempel ”sms-anställningar”

där den anställde måste

sova med mobilen vid kudden för att

snabbt kunna tacka ja till jobberbjudanden.

Som visstidsanställd kan man

aldrig vara säker på att man har ett jobb

efter att kontraktstiden löpt ut. Det blir

svårt att planera sin fritid, och att få

ta lån på banken. Vänsterpartiet vill

avskaffa omotiverade visstidsanställningar:

det måste finnas tydliga (objektiva)

skäl för tidsbegränsade kontrakt

(till exempel vikariat).

2.

BEGRÄNSA

BEMANNINGS-

FÖRETAGEN

Bemanningsanställda utnyttjas i

många branscher för att lösa permanenta

arbetskraftsbehov: på så vis

slipper arbetsgivarna anställa egen

personal. Den inhyrde vågar sällan

säga ifrån om orättvisor, har sämre

möjlighet till inflytande och kompetensutveckling

och upplever ofta att

de behöver jobba dubbelt så snabbt

som ordinarie personal. Vänsterpartiet

vill reglera bemanningsbranschen.

Vi vill bland annat ändra

lagen om uthyrning av arbetstagare

så att det blir förbjudet att hyra ut och

hyra in arbetskraft för permanenta

arbetskraftsbehov.

3.

STÄRK

RÄTTEN TILL

HELTID

Ofrivilliga deltidsanställningar är ett

utbrett problem på arbetsmarknaden.

Allra värst är situationen för kvinnor

i arbetaryrken. I butiksnäringen jobbar

hela 67 % av alla anställda deltid

– många mot sin vilja. Ett vanligt sätt

att tvinga fram ofrivilliga deltider är

så kallad hyvling, där arbetsgivarna

kapar timmar i anställningskontraktet

utan hänsyn till uppsägningsregler.

Vänsterpartiet vill se lagstiftning som

stärker rätten till heltid och som även

motverkar arbetsgivarnas möjlighet

att hyvla anställningar utan respekt

för anställningsskyddet.

4.

BORT MED DELADE

TURER OCH FÅ BETALT

HELA DAGEN

150 000 anställda i Sverige, majoriteten

kvinnor i lågavlönade arbetaryrken,

tvingas till delade turer. Ett system som

innebär långa arbetsdagar med ett flera

timmar lång obetald rast mitt på dagen

som omöjliggör ett privatliv, fritid och

tid för återhämtning. Påtvingade delade

turer måste bort, istället kan arbetsgivaren

införa frivilliga delade turer där den

som har en delad tur får betalt under

avbrottet mellan turerna, den så kallade

uppehållstiden. Ersättningen ska av den

anställde kunna tas ut som lön eller tid.

5.

FÖR ARBETSTIDS-

FÖRKORTNING MED

BIBEHÅLLEN LÖN

Det är hög tid att lagstifta om kortare

normalarbetstid – med bibehållen lön.

Teknikens utveckling, och den sammanhängande

produktivitetshöjningen,

gör det fullt möjligt – samhället och

arbetsgivarna har råd. Med arbetstidsförkortning

kan vi lägga grunden för

ett arbetsliv där fler orkar jobba till

pension och samtidigt skapa bättre

förutsättningar för jämställdhet. ■

10


Facket vill investera

i framtiden

LO står också bakom krav på offensiva investeringar

för att ställa om klimatet och bekämpa

arbetslösheten. Åsa-Pia Järliden Bergström,

tidigare chefsekonom på LO, och övriga LO-ekonomer

sammanfattade budskapet i november

2021 på Dagens Arena: ”Arbetslösheten måste

pressas ner, välfärden stärkas och klimatomställningen

påskyndas – att lägga pengar på hög är

inte vägen framåt”. (Åsa-Pia Järliden Bergström

är numera Vänsterpartiets chefsekonom).

KLIMATPAKET FÖR JOBB OCH RÄTTVIS OMSTÄLLNING

Stor jobbsatsning

ställer om Sverige

700 miljarder. Så mycket vill Vänsterpartiet frigöra för

offentliga investeringar genom införandet av ett underskottsmål

på en procent av statsbudgeten under en tioårsperiod.

En investering för framtiden som skapar uppemot

80 000 jobb som i framtiden kommer betala sig själv.

VAD VILL VI GÖRA

MED PENGARNA?

Bygg ut

järnvägsnätet

170 miljarder för att möjliggöra

en total renovering

av hela järnvägsnätet,

utbyggnad av Malmbanan,

färdigställning av Ostkustbanan

och samtidigt rädda flera av de nu existerande

regionala lokalbanorna.

Ladd-infrastruktur

och bättre vägar

De 170 miljarderna innebär även att vägunderhållet

stärks och att ladd-infrastruktur

för elbilar kan byggas ut i hela landet.

Fler jobb

Stora klimatinvesteringar kräver stora

arbetsinsatser. Genom dessa satsningar

skapar vi upp emot 80 000 nya

jobb inom flera olika sektorer.

Fler som kommer i

arbete och ett samhällsansvar

för klimatomställningen

istället för

prischocks-politik mot

låginkomsttagare.

Ökad elproduktion

50 miljarder kronor för

att bygga ut stamnätet och

öka överföringskapaciteten

för att undvika att hushåll och företag

får bära kostnaden via höjda skatter.

Renovera och

klimatanpassa

allmännyttan

100 miljarder till att renovera allmännyttan:

Omkring 140 000 bostäder är i behov av

akut renovering och nästan lika många är i

behov av renovering inom kort.

Bygg- och fastighetssektorn

står för en femtedel

av Sveriges territoriella

utsläpp. Genom klimatanpassning

kan vi

energieffektivisera och

samtidigt öka Sveriges

boendestandard.

30 miljarder till förnyad

hållbar produktion, genom

ökad träbyggnation och användandet

av betong med reducerad klimatpåverkan

kan utsläppen minska drastiskt.

Hallå där

Ali Esbati,

ekonomiskpolitisk talesperson

för Vänsterpartiet

Vad går Vänsterpartiets

klimatpaket ut på?

– Ett statligt åtagande för att

faktiskt ställa om samhället

på de områden där utsläppen

är störst. Det handlar om

investeringar på en nivå som

gör det möjligt att styra över

till klimatvänliga alternativ,

som också är överkomliga och

attraktiva alternativ för vanliga

medborgare. Det betyder att vi

kan genomföra klimatomställningen

på riktigt, och samtidigt

skapa ett bättre, mer jämlikt

samhälle.

Vad skulle 700 miljarder i

klimatinvesteringar betyda?

– För energisektorn innebär det

att vi kan bygga ut elnäten och

kraftigt utöka elproduktionen.

Det räcker också till en välbehövd

renovering av det allmännyttiga

bostadsbeståndet, med

klimatanpassad energianvändning

och andra lösningar som

sammantaget gör att vi inte

välter över hela kostnaden på

hyresgästerna.

– Det betyder vidare att vi

kan rusta upp landets transportinfrastruktur

på allvar,

att Malmbanan blir dubbelspårig,

nya Ostkustbanan kan

färdigställas och att flera av

regionalbanorna räddas från

nedläggning. Vi kan binda

samman alla delar av vårt land,

vilket underlättar pendling på

många platser. Det innebär

också stärkt vägunderhåll och

ladd-stolpar för elbilar i hela

landet.

Men har vi råd med detta?

– Vi har inte råd att låta bli.

Genom ett underskottsmål för

staten under en tioårsperiod,

har vi inte Linda bara Fadzai råd, det Rio kommer

Lindén

även arbetar att skapa som fysiker massvis vid med

xxx och

är nya vänsterpartiets jobb och göra andra oss rikare

namn på

som listan samhälle. till kommunfullmäktige.


FOTOGRAF: AGNES STUBER

11


5 viktiga punkter från Vänsterpartiet

Hudiksvalls valprogram

Mer resurser till skolan och omsorgen!

Mindre barngrupper i förskolan och fler utbildade

lärare!

Fler hyresrätter som folk har råd med!

Jobba förebyggande i HELA välfärden!

Miljö- och klimat i fokus!

Läs hela vårt valprogram på hudiksvall.vansterpartiet.se

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Ulla Andersson, 59, riksdagsledamot/barnskötare, Gävle

2 Kristina Sjöström, 64, projektledare, Gävle

3 Alf Norberg, 63, guide/kulturarbetare, Hudiksvall

4 Petra Modée, 54, politisk sekreterare, Gnarp

5 Lars-Göran Langeborg, 69, egen företagare, Gävle

6 Yvonne Oscarsson, 67, pensionär, Ljusdal

7 Anna-Lena Vestin, 54, kock & mjölkproducent, Kilafors

8 Zaradesht Bekir, 55, egen företagare, Sandviken

9 Petter Bykvist, 46, gymnasielärare, Bergsjö

10 Ulrica Högbergh, 56, komvuxlärare, Hudiksvall

11 Maria Lindroth, 38, skötare, Jäderfors

12 Gabriella Eidhagen, 37, studerande, Hofors

13 Lars B Andersson, 53, folkbildare, Kilafors

14 Alexander Lemoine, 28, politisk sekreterare, Hofors

15 Andreas Broström, 34, programmerare, Sandviken

16 Eva Blomberg Svensson, 67, frivilligarbetare, Kilafors

17 Fredrik Åberg Jönsson, 42, utredare, Gävle

18 Torulf Andersson, 73, f d lärare, Edsbyn

19 Martin Sund Svensson, 41, CNC-operatör, Ockelbo

20 Maritha Johansson, 68, kommunalråd, Gävle

21 Maud Liljeqvist, 69, f d vårdlärare, Hedesunda

22 Charlotta Lagnander, 63, jurist, Gävle

23 Karin Svingen, 31, ekonom, Sandviken

24 Anton Larsson, 30, kulturkonsulent, Söderhamn

25 Lillemor Mauritzdotter Nylén, 66, kulturarbetare, Sandviken

26 Nina Labbart, 63, konstnär, Hudiksvall

27 Göran Hånell, 47, kulturarbetare, redare, Söderhamn

28 Joel Nordkvist, 36, polisanställd, Iggesund

29 Samuel Gonzalez Westling, 39, brevbärare, Hofors

30 Lars Berglund, 67, pensionär, Hudiksvall

31 Carina Halfvars, 64, distriktssköterska, Hofors

32 Lars Nordgren, 60, yrkeslärare, Gävle

33 Helena Eriksson, 29, barnskötare, Gävle

34 Linnéa Duran, 30, ungdomscoach, Söderhamn

Region Gävleborg

0005 03886

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Ulrica Högbergh, 56, komvuxlärare, Hudiksvall

2 Olle Jonsson, 34, kooperatör, Hudiksvall

3 Carola Forslund, 42, bibliotekarie, Bjuråker

4 Joel Nordkvist, 36, polisanställd, Iggesund

5 Veronika Holmsten, 38, skogstjänsteman, Forsa

6 Johan Wallinder, 39, registrator, Hudiksvall

7 Alf Norberg, 63, guide/kulturarbetare, Hudiksvall

8 Delshad Saleh, 67, tekniker, Hudiksvall

9 Kajsa Knutsson Fröjd, 32, skolkurator, Hudiksvall

10 Lars Berglund, 67, pensionär, Hudiksvall

11 Laila Nyström, 64, fritidspedagog, Delsbo

12 Sofia Groth, 39, projektsamordnare, Iggesund

13 Siv Cavallin, 64, pensionär, Iggesund

14 Nowroz Hosseini, 23, vårdbiträde/student, Hudiksvall

15 Klara Nygren, 37, utbildare, Delsbo

16 Tommy Cavallin, 66, undersköterska/pensionär, Iggesund

17 Charliene Kiffer Goude, 33, högstadielärare, Hudiksvall

18 Fredrik Kiffer Goude, 39, yrkeslärare, Hudiksvall

19 Mikael Damberg, 62, handläggare, Hudiksvall

20 Nina Labbart, 65, konstnär, Brännås

21 Henrik Högström, 40, chaufför, Delsbo

22 Lena Wik, 59, verksamhetsledare, Hudiksvall

23 Per Widmark, 70, pensionär, Delsbo

24 Marita Haals-Skoog, 71, pensionär, Hudiksvall

25 Lisa Holmberg, 43, biträdande rektor, Norrbo

Hudiksvall

0005 02933

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Samuel Gonzalez Westling, 39, brevbärare, Hofors

2 Charlotta Lagnander, 63, jurist, Gävle

3 Anna-Lena Vestin, 54, kock och mjölkproducent, Kilafors

4 Joel Nordkvist, 36, polisanställd, Iggesund

5 Anton Larsson, 30, kulturkonsulent, Söderhamn

6 Yvonne Oscarsson, 67, pensionär, Ljusdal

7 Zaradesht Bekir, 55, egen företagare, Sandviken

8 Petra Modée, 54, politisk sekreterare, Gnarp

9 Seppo Laine, 64, ombudsman, Gävle

10 Ulrica Högbergh, 56, komvuxlärare, Hudiksvall

11 Martin Sund Svensson, 41, CNC-operatör, Ockelbo

12 Anette Forslin, 56, undersköterska, Kitte

13 Alexander Lemoine, 28, politisk sekreterare, Hofors

14 Jonna Källström Böresson, 42, analytiker, Bergvik

15 Olle Jonsson, 34, kooperatör, Hudiksvall

16 Gabriella Eidhagen, 37, studerande, Hofors

17 Andreas Broström, 34, programmerare, Sandviken

18 Eva Blomberg Svensson, 67, frivilligarbetare. Kilafors

19 Ingemar Börjesson, 70, pensionär, Edsbyn

20 Kristina Sjöström, 64, projektledare, Gävle

21 Petter Bykvist, 46, gymnasielärare, Bergsjö

22 Siv Cavallin, 64, pensionär, Iggesund

23 Lars B Andersson, 53, folkbildare, Kilafors

24 Maritha Johansson, 68, kommunalråd, Gävle

25 Kristoffer Löfgren, 36, verksamhetscontroller, Rengsjö

26 Susan Kangosjärvi Persson, 51, arkitekt, Edsbyn

Gävleborgs län

0005 05133

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!