01.09.2022 Views

Kontrollpanel TP500S Svensk

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TP 500 & TP 500S KONTROLLPANEL<br />

Användarmanual


TP500 och <strong>TP500S</strong> Kontroll paneler<br />

Användarmanual för Standard Meny<br />

System Modell: All BP series systems<br />

Panel Modeller:<br />

Panel Mjukvara version:<br />

TP500 och <strong>TP500S</strong><br />

Alla versioner<br />

39 C 39 C<br />

<strong>TP500S</strong><br />

TP500<br />

Display ikoner<br />

39 C<br />

O<br />

N<br />

M<br />

L<br />

A B C D E F G H I J K<br />

A - Värme<br />

B - Redo-läge<br />

C - Vilo-läge<br />

D - Musik (Om Tillgänglig)<br />

E - WiFi (Om Tillgänglig)<br />

F - Belysning<br />

G - Renings Cykler<br />

H - Jets 1 / Pump 1<br />

I - Jets 2 / Pump 2<br />

J - Kompressor<br />

K - Extra Hjälp (Jets 3 eller Microsilk)<br />

L - Temperatur Intervall (Range High / Low)<br />

M – Program Inställt<br />

N - Filter Cykler (1, 2 eller båda)<br />

O - Tid, AM eller PM<br />

MicroSilk® är ett registrerat varumärke av Jason International.<br />

1<br />

03/06/20


Menyer<br />

Navigation<br />

Navigering av hela menyn görs med 2 eller 3 knappar på kontrollpanelen.<br />

39 C<br />

Vissa paneler har separata WARM (Upp) och COOL (ner) knappar, medan<br />

andra har en temperaturknapp. I navigerings diagrammen visas Temperatur<br />

knapparna som 1 knapp-ikon.<br />

<strong>Kontrollpanel</strong>er som har två Temperatur-knapar (Warm och Cool) kan<br />

använda dem för att underlätta navigeringen i menyn där Temperatur-knapp<br />

ikonen visas.<br />

MENU/SELECT knappen används för att välja de olika menyerna samt<br />

navigera varje sektion.<br />

Temperaturknappen/-arna tillåter ändring av Vald Temperatur medan siffrorna blinkar på bildskärmen. Menyerna kan stängas med<br />

knapptryckning, eller vänta några sekunder och så går kontrollpanelen tillbaka till startläge.<br />

Uppstarts skärm<br />

Varje gång systemet startar upp så kommer en serie av<br />

siffror visas. Efter sifferserien har visats går systemet in<br />

i Priming Mode (se sida 3)<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Huvud meny<br />

39 C<br />

TEMP<br />

Tryck Menu/Select.<br />

LOCK<br />

LITE<br />

Ljus cykeln om den<br />

är aktiverad<br />

TIMR<br />

Indikerar ett meny val<br />

som beror på<br />

tillverkarens<br />

Inställningar och<br />

kommer därför inte<br />

alltid synas.<br />

MODE<br />

HOLD<br />

TIME<br />

857<br />

UTIL<br />

Om TID och DAG inte<br />

är inställt kommer<br />

"SET TIME" visas i den<br />

här menyn.<br />

Start skärm<br />

39 C<br />

Att vänta några sekunder i Huvudmenyn tillåter kontrollpanelen<br />

att återgå till Start Skärmen<br />

De flesta inställningar sparas inte om inte Meny/Select<br />

knappen används.<br />

2<br />

03/06/20


Fyll Badet<br />

Förberedelser och påfyllning<br />

Fyll spabadet till korrekt driftnivå, se till att alla ventiler och jets/munstycken är öppna innan ni fyller på för att säkerställa att mycket luft<br />

som möjligt kan komma ut från rörledningen och kontrollsystemet under påfyllningsprocessen.<br />

När du har slagit på strömmen kommer skärmens översida att gå igenom specifika sekvenser. Dessa sekvenser är normala och visar<br />

en mängd information angående konfigurationen av kontrollpanelen.<br />

Priming Mode - MO19*<br />

Det här läget kommer att pågå i 4–5 minuter, du kan manuellt lämna läget efter att pumpen/pumparna har startats.<br />

RUN PMP5 PURG AIR ----<br />

Oavsett om grundläget (Priming Mode) avslutas automatiskt eller avslutas manuellt så startar systemet automatiskt upp uppvärmning och<br />

filtrering.<br />

Under Priming Mode inaktiveras värmaren för att tillåta processen att vara fullt genomförd utan möjligheten att utsätta värmaren för lågt<br />

flöde eller lämna den utan flöde.<br />

Pumpen/pumparna kan aktiveras genom att trycka på "Jets" eller “Aux” -knapparna.<br />

Om spabadet har en Cirkulationspump, kan den aktiveras genom att trycka på “Light” knappen under Priming Mode.<br />

Starta pumparna<br />

Så snart ovanstående display visas på panelen, tryck på "Jets" -knappen en gång för att starta Pump 1. Tryck också på "Jets 2" eller<br />

"Aux" -knappen, om du har en andra pump, för att slå på den. Pumparna kommer nu att köras i hög hastighet för att underlätta uppstart.<br />

Om pumparna inte har startat efter 2 minuter och vatten inte flödar från jetsen/munstyckena i spabadet - låt inte pumparna fortsätta att gå.<br />

Stäng av pumparna och upprepa processen. Obs! Om du stänger av strömmen och sätter på den igen startar en ny uppstarts process för<br />

pumparna. Ibland kan pumpen behöva stängas av och sättas på igen för att underlätta uppstart. Gör inte detta mer än fem gånger.<br />

Om pumpen/pumparna inte startar, stäng av strömmen till spabadet och ring service. Viktigt: En pump ska inte få köras (utan att ha gått<br />

genom uppstartsläget) i mer än 2 minuter.<br />

Under INGA omständigheter ska pumpen köras utan att ha gått genom Priming Mode - om du gör det kan det orsaka skador på<br />

pumpen och kan orsaka att systemet slår på värmaren, och denna överhettas.<br />

Avsluta grundläget<br />

Du kan avsluta grundläget manuellt genom att trycka på "Warm" eller "Cool" -knappen. Observera att om du inte lämnar grundläget<br />

manuellt som beskrivits ovan, avslutas grundläget automatiskt efter 4–5 minuter. Se till att pumpen / pumparna har gått genom hela<br />

processen innan manuellt avslut – alltså att vatten cirkulerar genom jetsen/munstyckena i badet på samtliga platser.<br />

När systemet har lämnat Priming Mode, kommer kontrollpanelen att visa den inställda temperaturen för tillfället - men skärmen kommer<br />

inte att visa vattentemperaturen ännu, se nedan.<br />

Detta beror på att systemet kräver cirka 1 minuts cirkulation genom värmaren för att bestämma vattentemperaturen och visa den.<br />

---C-C<br />

* MO19 är en meddelandekod. Se sidan 18.<br />

Manufactured under one or more of these patents. U.S. Patents: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5,883,459, 6253227, 6282370, 6590188, 6976052,<br />

6965815, 7030343, 7,417,834 b2, Canadian Patent: 2342614, Australian patent: 2373248 other patents both foreign and domestic applied for and pending. All<br />

material copyright of Balboa Water Group.<br />

3<br />

03/06/20


Spabadets beteende<br />

Pumpar<br />

Tryck på “Jets” -knappen en gång för att slå på eller stänga av pump 1. Om den lämnas igång stängs pumpen av efter en förinställd tid.<br />

Cirkulationspumplägen<br />

Om systemet är utrustat med en cirkelpump kommer det att konfigureras för att fungera på ett av tre olika sätt:<br />

LÄGE 1, Cirkulationspumpen arbetar kontinuerligt (24 timmar), med undantag för att stänga av i 30 minuter åt gången när<br />

vattentemperaturen når 1,5 ° C över den inställda temperaturen (kan hända under varma dagar/klimat).<br />

LÄGE 2, Cirkulationspumpen förblir på kontinuerligt, oavsett vattentemperatur.<br />

LÄGE 3, En programmerbar cirkulationspump startar när:<br />

• Systemet känner av temperaturen<br />

• Under filter cyklar<br />

• Under frysförhållanden<br />

• Eller när en annan pump eller kompressor är på.<br />

Det specifika cirkulationsläget som används har bestämts av tillverkaren/i fabrik och kan inte ändras i på plats.<br />

Filtrering och Rening<br />

Reningssystemet går när cirkulationspumpen är på (och cirkulerar vatten genom enheten). Systemet är fabriks programmerat med en<br />

filtercykel som körs på kvällen (förutsatt att tidpunkten är korrekt inställd). Filtertid och varaktighet är programmerbart. (Se sidan 10)<br />

En andra filtercykel kan aktiveras vid behov.<br />

I början av varje filtercykel kommer alla vattenanordningar (utom Pump 1) att köras kort för att rena systemet och upprätthålla god<br />

vattenkvalitet.<br />

Frysskydd<br />

Om temperatursensorerna i värmaren upptäcker en tillräckligt låg temperatur, aktiveras pumpen eller kompressorn automatiskt för att ge<br />

frysskydd. Pump/-ar och kompressor kommer att köras antingen kontinuerligt eller periodvis beroende på förhållanden.<br />

Rengöringscykel (valfritt)<br />

När en pump eller kompressor slås på med en knapptryckning börjar en saneringscykel 30 minuter efter att pumpen eller fläkten har<br />

stängts av eller avbrutits. Pumpen och reningssystemet kommer att köras i 30 minuter eller mer, beroende på typ av system.<br />

På vissa system kan du ändra den här inställningen. (Se avsnittet Inställningar på sidan 12)<br />

4<br />

03/06/20


Temperatur och temperaturintervaller<br />

Justera inställd temperatur<br />

När du använder en kontrollpanel med upp- och nedknappar (temperaturknappar, WARM och COOL) kommer en knapptryckning göra så<br />

att temperaturindikatorn börjar blinka. Att trycka på en temperaturknapp igen justerar den inställda temperaturen i den riktning som anges<br />

på knappen. När bildskärmen slutar att blinka värms spabadet upp till den nya inställda temperaturen (vid behov).<br />

Om panelen endast har temperaturknapp kommer temperaturindikatorn att blinka genom att trycka på denna knappen. Om du trycker på<br />

knappen igen kommer temperaturen att ändras i en riktning (t.ex. UPP). Om du sedan väntar tills bildskärmen slutar blinka och trycker på<br />

temperaturknappen igen (så att temperaturindikatorn blinkar igen) så ändras temperaturen i motsatt riktning (t.ex. NER).<br />

Tryck och håll<br />

Om en temperaturknapp hålls intryckt när temperaturen blinkar, kommer temperaturen att fortsätta ändras tills knappen släpps. Om endast<br />

en temperaturknapp är tillgänglig och gränsen för temperaturintervall uppnås när knappen hålls intryckt kommer progressionen att vända<br />

riktning.<br />

Dubbla temperaturintervaller<br />

Detta system har två temperaturområdesinställningar (Range) med oberoende inställda temperaturer. Det höga intervallet (High Range)<br />

som visas på kontrollpanelen med en termometer och en "upp" -pil, och det låga intervallen (Low Range) som visas på kontrollpanelen<br />

med en termometer och en "ner" -pil.<br />

Dessa intervall kan användas av olika skäl, där vanligaste användning är en ”redo att använda” Intervall kontra en ”semester” intervall.<br />

Intervallerna väljs med hjälp av menystrukturen nedan.<br />

Varje intervall upprätthåller sin egen inställda temperatur som programmerats av användaren.<br />

När en intervall väljs (High Range eller Low Range), värms spa till den inställda temperaturen som är associerad med det intervallen.<br />

Till exempel:<br />

Hög intervall kan vara inställd mellan 26°C och 40°C.<br />

Låg intervall kan vara inställd mellan 10°C och 37°C.<br />

Frysskyddet är aktivt i båda lägen.<br />

Se Färdig och Vila på sidan 6 för ytterligare information om<br />

värmekontroll<br />

Huvudmeny<br />

Högre alt. lägre<br />

temperatur val<br />

Ställ in grader<br />

39 C 3 C<br />

TEMP<br />

Till nästa val i ihuvudmenyn<br />

Växla mellan intervallerna<br />

med pilarna på LCD skärmen<br />

Tryck upprepade gånger på en temperatursymbolen<br />

för att ändra temperaturen.<br />

7 37 C 37<br />

C<br />

TEMP<br />

För att välja<br />

Huvudmeny<br />

***** Vänta några sekunder<br />

och inställningarna återgår till grundinställningar.<br />

Eller<br />

några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

Du kan också trycka och hålla nere temperatur symbolen så ändras temperaturen.<br />

39 C<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

39 C<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Vald temperatur visas<br />

och blinkar<br />

Tryck på temperatursymbolen upprepade gånger för att ändra<br />

temperaturen.<br />

C C C<br />

Eller<br />

några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Du kan också trycka och hålla nere temperatur symbolen så ändras temperaturen.<br />

5<br />

03/06/20


Lägen – Redoläge och Viloläge<br />

För att spabadet ska värmas måste en pump cirkulera vatten genom värmaren. Pumpen som utför denna funktion kallas<br />

”primärpumpen”<br />

Om den primära pumpen är en 2-hastighets pump, kommer Redoläget (indikeras med ) att cirkulera vatten periodvis med Pump 1 på<br />

låg hastighet för att: upprätthålla en konstant vattentemperatur, värma efter behov och uppdatera temperaturdisplayen.<br />

Detta kallas "polling".<br />

Viloläge (indikerat med ) tillåter endast uppvärmning under programmerade filtercykler. Eftersom polling inte sker visar<br />

temperaturindikatorn kanske inte någon aktuell temperatur förrän den primära pumpen har kört i en minut eller två.<br />

Cirkulationsläge (se sidan 4, under Pumpar, för andra cirkulationslägen)<br />

Om spabadet är konfigurerad för 24H-cirkulation, körs primärpumpen vanligtvis kontinuerligt. Eftersom primärpumpen alltid är igång<br />

kommer spabadet att bibehålla inställd temperatur i redoläge, utan polling.<br />

I viloläge värms spabadet endast till inställd temperatur under programmerade filtertider, även om vattnet filtreras konstant.<br />

Sub-Menu Detail – MODE – Ready and Rest<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

MODE<br />

Tryck Menu/Select<br />

upprepade gånger tills<br />

MODE visas på skärmen<br />

Till nästa val i<br />

huvudmenyn<br />

om du inte skall<br />

förändra valet.<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Klar-i-vila-läge<br />

1 tim<br />

För att välja<br />

Huvudmeny<br />

RUN PUMP TEMP ----<br />

Huvudmenyn kommer visa RUN PUMP FOR TEMP om inte huvudpumpen gått på över en timma.<br />

Huvudmenyn´s skärm kommer visa normalt läge när filtrerings cykler går eller när spabadet används.<br />

Om huvudpumpen har varit av över en timma eller mer, när du trycker på en funktion (belysning exkluderat) kommer pumparna som<br />

används tillsammans med värmaren att köras så temperaturen kännas av och visas på displayen.<br />

visas på displayen om spabadet är i viloläge och “Jets” -knappen trycks in. Det indikerar att spabadet används, och kommer att<br />

värmas till inställd temperatur. Den primära pumpen körs tills den inställda temperaturen har uppnåtts eller 1 timme har gått. Efter 1<br />

timma återgår systemet till viloläge. Det här läget kan också återställas genom att gå in i lägesmenyn och ändra läget.<br />

Huvudmenyn<br />

Sub-Menu Detail – MODE – Ready-in-Rest<br />

Tryck på “Jets” knappen<br />

Huvudmenyn<br />

39 C 39 C<br />

***** Vänta några sekunder<br />

och inställningarna<br />

återgår till grundinställningar.<br />

39 C<br />

Välj mellan Redo (indikerat av ) och Vila (indikerat av ).<br />

Tryck Menu/Select när du vill gå tillbaka till huvud menyn.<br />

Redo läget tillåter spabadet känna av och ändra värmen i spabadet. Displayen behåller en korrekt temperatur.<br />

Vilo läget känner inte av värmen och värms endast under filtrerings cyklerna. Displayen visar inte aktuell temperatur hela tiden.<br />

Musik – Högtalare<br />

Högtalarna är blue tooth högtalare och man ansluter sin telefon/surfplatta via blue tooth.<br />

Man ändrar också volym och t.ex. låtar via sin telefon/surfplatta.<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

6<br />

03/06/20


Visa, och ställ in tid<br />

Ställ in korrekt tid<br />

Var noga med att ställa in korrekt tid, då denna styr över filtrering, rening och vissa andra inställningar. I TIME-menyn blinkar SET TIME<br />

på teckenfönstret om inget klockslag är inställd i minnet.<br />

24-timmarsvisning kan ställas in under PREF-menyn. (Se sidan 12)<br />

Sub-Menu Detail – Show and Set Time of Day<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck på Menu/Select<br />

uppredpade gånger tills<br />

TIME visas på displayen.<br />

TIME<br />

857<br />

..några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Till nästa alternativ<br />

i Huvudmenyn<br />

5ET<br />

857<br />

TIME<br />

957 957 958<br />

857<br />

Om klockan är inställd kommer SET TIME<br />

stå istället för enbart TIME.<br />

För att välja<br />

***** Vänta några<br />

sekunder för att<br />

återgå till original<br />

inställningen.<br />

Huvudmenyn<br />

39 C<br />

Note:<br />

Denna anmärkning hänvisar till system som inte håller reda på Tid när de slås av. Om strömmen bryts på ett sådant system lagras inte<br />

Tid. Systemet kommer fortfarande att fungera och alla andra användarinställningar kommer att lagras. Om filtercycler körs vid en viss tid<br />

på dagen kommer återställning av klockan att återställa till tidigare inställningar. När ett sådant system startar är standardtiden 12.00, så<br />

ett annat sätt att få filtertider tillbaka till det normala är att starta spabadet vid 12:00. SET TIME kommer fortfarande att blinka i TIMEmenyn<br />

tills den riktiga tiden ät inställd eller bekräftad. Men eftersom spabadet startade klockan 12 kommer filtercyklerna att fungera som<br />

programmerade.<br />

Vänd (invertera display)<br />

Sub-Menu Detail – FLIP (Invert Display)<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck på Menu/Select<br />

upprepade gånger tills FLIP<br />

kommer upp på dispayen.<br />

F<br />

Till nästa alternativ i<br />

Huvudmeny<br />

F<br />

eller<br />

vänta några<br />

sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39C<br />

7<br />

03/06/20


Begränsa Ändringar<br />

<strong>Kontrollpanel</strong>en kan begränsas för att förhindra oönskad användning eller temperaturjusteringar. Låsning av panelen förhindrar att<br />

kontrollpanelen används, men alla automatiska funktioner är fortfarande aktiva. Genom att låsa temperaturen kan man använda Jets<br />

och andra funktioner, men inställningstemperatur och andra programmerade inställningar kan inte justeras.<br />

Temperaturlås ger åtkomst till ett minskat urval av menyalternativ.<br />

Dessa inkluderar inställd temperatur, FLIP, LOCK, UTIL, INFO och FALT LOG.<br />

Sub-Menu Detail – Locking the Set Temperature or All Buttons<br />

Låst display<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

LOCK<br />

Låst temeratur<br />

Huvudmeny<br />

Tryck på Menu/Select<br />

upprepade gånger tills LOCK<br />

visas på menyn.<br />

Till nästa alternativ<br />

i Huvudmeny<br />

Huvudmenyn<br />

Låser Temp. och Settings.<br />

TEMP<br />

Tryck på<br />

valfri<br />

knapp<br />

LOCK<br />

Låser alla funktionsknappar.<br />

PANL<br />

Vänta sekunder<br />

några<br />

Huvudmeny<br />

39 C 39 C<br />

39 C<br />

LOCKF<br />

vänta några<br />

sekunder<br />

Ikon förklaring<br />

vänta några sekunder<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

OFF ON<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

För att välja<br />

LÅST kommer kvarstå på displayen i 3 sekunder<br />

och sedan ändras tillbaka till normal display.<br />

När temperaturen är låst kommer displayen visa Set Tempeture genom att trycka på Temperaturknappen.<br />

LÅST visas på displayen om ett försök till återställa temperaturen är gjord genom knapptryckning.<br />

Justerbara inställningar i menyn är också låsta.<br />

Andra funktionsknappar kommer fungera som normalt.<br />

Vänta ***** några sekunder<br />

och inställningarna<br />

återgår till<br />

grundinställningar.<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Upplåsning<br />

Sub-Menu Detail – Unlocking the Set Temperature or All Buttons<br />

08-06-09<br />

Denna upplåsningssekvens kan användas från vilken meny som helst som kan visas på en begränsad (låst) kontrollpanel.<br />

Medans du trycker och håller nere temperatursknappen<br />

eller UP knappen om tillgängligt.<br />

Långsamt tryck och släpp Menu/Select knappen två gånger.<br />

UNLK<br />

Vänta<br />

några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

OBS! Om panelen har både en UP- och en Down-knapp så fungerar endast UP-knappen för att låsa upp.<br />

Temperaturen kommer inte låsas upp om displayen visar LOCK<br />

8<br />

03/06/20


Standby<br />

Standby-läget –MO37 *<br />

Standby-läget används för att inaktivera pumparna under servicefunktioner som rengöring eller byte av filter. Standby-läge kommer att<br />

pågå i en timme om inte läget lämnas manuellt.<br />

Tömnings-läge<br />

Vissa spa har en speciell funktion som gör att en pump kan vara<br />

används vid tappning av vattnet.<br />

Om den är tillgänglig är denna funktion en del av Standby-läge.<br />

Sub-Menu Detail – STANDBY FOR 1 HR<br />

Dräneringsläge kommer att avbrytas om du håller in Standby-läge<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck Menu/Select<br />

upprepade gånger tills<br />

HOLD kommer upp<br />

på displayen.<br />

HOLD<br />

Vänta några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Indikerar ett meny<br />

val som beror på<br />

tillverkarens<br />

Inställningar och<br />

kommer därför inte<br />

alltid synas.<br />

Till nästa val i<br />

huvudmenyn<br />

HOLD<br />

ELLER<br />

ING FOR O57<br />

Tryck “Jets”knappen för att pumpa ut/dränera,<br />

fungera bara om Drain läge är tillgängligt.<br />

OUT<br />

Vissa spabad tillåter<br />

J<br />

PUMP ING OUT (dräneringsläge)<br />

med Jets knappar. “Jets” slår på<br />

och stänger av pumpen.<br />

FOR O57<br />

DONE<br />

eller<br />

vänta några sekunder<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

04-11-09<br />

M037 är en meddelande kod. Se sidan 18.<br />

9<br />

03/06/20


Justera filtrering<br />

Huvudfiltrering<br />

Filtercycler ställs in med starttid och varaktighet. Starttid indikeras med en "A" eller "P" i displayens nedre högra hörn. Varaktigheten har<br />

ingen "A" eller "P" indikation. Varje inställning kan justeras i steg om 15 minuter. Panelen beräknar sluttiden och visar den automatiskt.<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck Menu/Select<br />

upprepade gånger tills<br />

FLTR 1 visas på displayen.<br />

BEGN<br />

Visar/Blinkar starttiden<br />

Ställ in Timmen<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Visar/Blinkar Minuter<br />

8OO<br />

9OO<br />

9 OO 9<br />

Ställer in 15 min steg<br />

Vänta några<br />

sekunder för att<br />

återgå till original<br />

inställningen<br />

*****<br />

Till nästa val i<br />

Huvudmenyn<br />

för att visa RUN HRS<br />

för att visa F1 ENDS xx:xx<br />

För att välja<br />

För att välja<br />

Visar/Blinkar starttiden<br />

Ställer in filter cykeln i timmar Visar/blinkar Minuter<br />

För att välja<br />

Ställ in timmen<br />

För att välja<br />

*****<br />

Vänta några sekunder för att<br />

inte spara. Tryck på Time och Run<br />

Hours och återgå till tidigare<br />

inställningar för Filter 1 settings.<br />

Main Screen<br />

Visar/blinkar minuter<br />

2X<br />

Ställer in 15 minuters steg<br />

RUN HR5 3OO<br />

3OO<br />

33O<br />

BEGN<br />

END5<br />

ON<br />

8OO<br />

45<br />

Vänta ***** några sekunder och<br />

inställningarna återgår till<br />

grundinställningar.<br />

39 C<br />

9OO<br />

9 OO 9<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Ställer in 15 min steg<br />

*****<br />

Vänta några sekunder<br />

för att återgå till original<br />

inställningen<br />

*****<br />

Filtercykel 2 - Valfri filtrering<br />

för att visa RUN HRS<br />

för att visa F2 ENDS xx:xx<br />

För att välja<br />

Ställer in filter cykeln i tim<br />

RUN HR5 3OO<br />

END5<br />

Filtercykel 2 är som standard AV.<br />

Det är möjligt att överlappa filtercykel 1 och filtercykel 2,<br />

vilket kommer att förkorta den totala filtreringen med<br />

överlappningsmängden.<br />

45 00<br />

”Purge” cykler<br />

Visar/blinkar minuter<br />

2X<br />

För att välja<br />

*****<br />

Vänta i några sekunder för<br />

att inte spara STARTIME och<br />

RUNTIME, det går tillbaka till<br />

det tidigare filter<br />

inställmingarna..<br />

Ställer in 15 minuters steg<br />

3OO<br />

33O<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

*****<br />

För att upprätthålla sanitära förhållanden kommer sekundära pumpar<br />

och / eller en blåsare att rena vatten från sina respektive VVS genom<br />

att köra kort i början av varje filtercykel.<br />

Om filtercykel 1 är inställd på 24 timmar kommer aktivering av filtercykel<br />

2 att initieras när filtercykel 2 är programmerad att börja.<br />

10<br />

03/06/20


Belysnigstimer programmering<br />

Belysnings Timer-alternativ<br />

Om LITE TIMR inte visas i huvudmenyn är Belysnings-funktionen inte<br />

aktiverad av tillverkaren.<br />

Om den är tillgänglig är Light Timer AV (OFF) standard.<br />

Sub-Menu Detail – Set Light Timer<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck Menu/Select upprepade gånger<br />

tills LITE TIMR visas på skärmen<br />

LITE<br />

TIMR<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Indikerar ett meny val<br />

som beror på<br />

tillverkarens<br />

Inställningar och<br />

kommer därför inte<br />

alltid synas.<br />

Till nästa val i<br />

huvudmenyn<br />

OFF ON<br />

BEGN<br />

för att visa RUN HRS<br />

RUN<br />

för att visa LITE ENDS xx:xx<br />

Visa/blinkar start tid<br />

Vänta några sekunder för att<br />

återgå till original inställningen<br />

*****<br />

eller För att välja<br />

Sätt start timma<br />

Sätt Timer längd i timmar<br />

Visa/blinka minuter<br />

Visa/blinka minuter<br />

Huvudmeny<br />

För att välja<br />

*****<br />

Vänta några sekunder<br />

för att tappa alla nya Lite<br />

Timer, Start Time och<br />

Run Hour och gå tillbaka<br />

till tidigare Lite time<br />

inställningarna.<br />

2X<br />

Ställer in 15 min steg<br />

7OO<br />

8OO<br />

8 OO 8<br />

HR5<br />

LITE END5 45<br />

39 C<br />

Ställer in 15 minuters steg<br />

3OO<br />

3OO<br />

33O<br />

Huvudmenyn<br />

39 C<br />

Vänta några sek<br />

för att återgå till<br />

original inställningen<br />

*****<br />

ELLER<br />

*****<br />

ELLER<br />

11<br />

03/06/20


Inställningar<br />

F / C (Temp Display)<br />

Ändra temperaturen mellan Fahrenheit och Celsius.<br />

12/24 (tidsvisning)<br />

Byt klockan mellan 12 och 24 timmars display.<br />

RE-MIN-DERS (påminnelser)<br />

Slå på eller av visningen av påminnelsemeddelanden (som "Clean Filter").<br />

Obs: Påminnelser fortsätter att köras i bakgrunden även om de inte visas. Så att aktivera eller avaktivera visningen av påminnelser<br />

återställer inte några påminnelser.<br />

CLN-UP (Rensning)<br />

"Clean-up Cycle Duration" är inte alltid aktiverad, så det kanske inte visas. När det är tillgängligt ställer du in hur länge pump 1 ska köras<br />

efter varje använda sig av. 0–4 timmar är tillgängliga.<br />

M8<br />

(Det här meddelandet visas kanske inte på alla system.) På system som har M8 är det aktiverat som standard. Det kan avaktiveras (eller<br />

återaktiveras) här. M8 minskar pollingintervaller när vattentemperaturen i spa är stabil..<br />

DOL-PHIN-AD-DRES (Dolphin II och Dolphin III) Gäller endast RF Dolphin.<br />

(Det här meddelandet visas kanske inte beroende på konfigurationen)<br />

När den är inställd på 0 används ingen adressering. Använd den här inställningen för en Dolphin Remote som är fabriksinställd för ingen<br />

adress som standard. När du ställer in mellan 1 och 7 är numret adressen. (Se Dolphin-manualen för mer information.)<br />

12<br />

03/06/20


Preferences<br />

Sub-Menu Detail – User Preferences<br />

Huvudmeny<br />

39 C<br />

Tryck på Menu/Select uppredpade gånger<br />

tills PREF visas på displayen.<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

För att se första valet i<br />

Preferences menyn<br />

Till nästa val i<br />

huvudmenyn<br />

Eller<br />

vänta några sekunder<br />

för att komma tillbaka till<br />

huvudmenyn<br />

Välj mellan °F och °C *****<br />

Vänta för att återgå<br />

C<br />

För att välja<br />

Indikerar ett meny val<br />

som beror på<br />

tillverkarens Inställningar<br />

och kommer därför inte<br />

alltid synas.<br />

Tryck Menu/Select<br />

för val på tid12 el. 24<br />

24HR<br />

Välj mella 12- eller 24-tim tidsinställninng*****<br />

Vänta för att<br />

återgå.<br />

För att välja<br />

Till nästa val i<br />

huvudmenyn (UTIL)<br />

Tryck Menu/Select<br />

Tryck Menu/Select<br />

Bara om RENING<br />

cyklern är tillgänglig<br />

för Påminnelser<br />

för RENING<br />

Välj mellan JA eller NEJ<br />

RE- MIN- DER5 YE5 NO<br />

CLN-<br />

För att visa nuvarande inställningar för timmar (0-4) i halvtimma steg.<br />

UP 25H 3OH 35H<br />

*****<br />

Vänta för att<br />

återgå.<br />

För att välja<br />

*****<br />

Vänta för att<br />

återgå.<br />

För att välja<br />

Tryck Menu/Select för RENING Välj mellan PÅ eller AV<br />

M8 ON OFF<br />

*****<br />

Vänta för att<br />

återgå.<br />

För att välja<br />

Tryck Menu/Select<br />

Endast RF Dolphin<br />

DOL- PHIN AD- DRE5 ----<br />

Eller<br />

vänta några sekunder<br />

AD O AD 7<br />

*****<br />

Vänta för att<br />

återgå.<br />

För att välja<br />

05-15-09<br />

13<br />

03/06/20


Verktyg och information<br />

INFO (undermeny Systeminformation)<br />

Systeminformationsmenyn visar olika inställningar och identifiering av det specifika systemet.<br />

SSID (programvaru-ID)<br />

Visar programvaru-ID-numret för systemet.<br />

MODL (System Modell)<br />

Visar systemets modellnummer.<br />

SETP (Aktuell inställning)<br />

Visar det för närvarande valda konfigurationsinställningsnumret.<br />

Värmespänning (funktionen används inte på CE-klassificerade system.)<br />

Visar driftspänningen som är konfigurerad för värmaren.<br />

Värme-watt som konfigurerat i programvara (endast CE-system.)<br />

Visar en värmevolymkilowatt som programmerad i styrsystemets programvara (1-3 eller 3-6).<br />

H _ (värmare-typ)<br />

Visar ett ID-nummer för värmare.<br />

SW _ (Dip switch-inställningar)<br />

Visar ett nummer som representerar DIP-omkopplarpositionerna för S1 på huvudkretskortet.<br />

PANL (panelversion)<br />

Visar ett nummer av programvaran på kontrollpanelen<br />

14<br />

03/06/20


Ytterligare verktyg<br />

Verktyg<br />

Förutom INFO innehåller menyn Hjälpmedel följande:<br />

GFCI (GFCI-test)<br />

GFCI-test är inte alltid aktiverat, så det kanske inte visas. Denna skärm gör det möjligt att testa GFCI manuellt från panelen och kan<br />

användas för att återställa den automatiska testfunktionen. Om GFCI-testfunktionen återställs kommer enheten att lösa ut inom sju dagar.<br />

(Se sidan 17)<br />

A / B (A / B-sensortemperaturer)<br />

När denna är på växlar temperaturdisplayen till visningstemperatur från sensor A och sensor B i värmaren.<br />

FALT LOGG (Fault Log)<br />

Felloggen är en post av de 24 senaste fel som kan vara granskad av en servicetekniker.<br />

DEMO (demonstrationsläge)<br />

Demoläget är inte alltid aktiverat, så det kanske inte visas. Detta är utformat för att använda flera enheter i en sekvens för att<br />

demonstrera de olika funktionerna i ett vissa spabad.<br />

15<br />

03/06/20


Verktyg<br />

Sub-Menu Detail – Utilities Continued<br />

39 C<br />

Tryck på Menu/Select upprepade gånger tills<br />

UTIL (Utilities visas på displayen).<br />

Startar display av en kedja. Det är 2 sekunders fördröjning på varje nummer<br />

UTIL 55ID M _2OO<br />

Till FIRST val i<br />

huvudmenyn<br />

(TEMP Range)<br />

MODL<br />

5ETP<br />

5IG<br />

Startar display av en kedja. Det är 2 sekunders fördröjning på varje nummer<br />

ABCD<br />

5 O2<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

Startar display av en kedja. Det är en liten fördröjning på varje nummer.<br />

O525<br />

Denna kedja kommer<br />

visas en gång och<br />

sedan gå tillbaka till<br />

början. Tryck på<br />

temperatur igen för att<br />

visa kedjan igen.<br />

För att återgår till normal<br />

drift, vänta ca 10<br />

sekunder.<br />

120V<br />

H<br />

O<br />

120 eller 240 VAC<br />

styrka känns av ett<br />

UL system när den<br />

startar upp.<br />

Typ av värmare<br />

ELLER<br />

3-6<br />

3-6 eller 1-3 Värmare wattal<br />

som programmerad. Visas av<br />

ett CE system vid uppstart.<br />

DIP Switch 1 – Test Mode Off (0) eller On (1)<br />

DIP Switch 2+3+4 = nummer av HS pumpar med värme<br />

DIP Switch<br />

inställningar<br />

Store Settings (0) eller Memory Reset (1)<br />

N/A eller särskild strömstyrka regel 1 eller 2<br />

Endast om GFCI<br />

är tillgänglig<br />

GFCI<br />

A/B<br />

Visar GFCI Test Meny<br />

OFF<br />

LOG<br />

See Page 17<br />

ON<br />

Visar FEL logg<br />

För att välja<br />

*****<br />

Vänta några sekunder<br />

så återgår det till<br />

originalinställningen<br />

See Page 18<br />

När du sätter den på ON,<br />

kommer diplayen att visa<br />

alternativa avläsningar från<br />

sensor A och sensor B på<br />

huvudskärmen.<br />

Indikerar ett meny val<br />

som beror på<br />

tillverkarens<br />

Inställningar och<br />

kommer därför inte alltid<br />

synas.<br />

Endast om<br />

DEMO mode<br />

är tillgänglig<br />

DEMO<br />

Eller *****<br />

vänta några sekunder<br />

DEMO FOR O57<br />

Tillbaka till normal drift<br />

08-03-09<br />

16<br />

03/06/20


Verktyg – Fellogg<br />

Lite historia kan berätta mycket<br />

Felloggen lagrar upp till 24 händelser i minnet och de kan granskas under felloggmenyn.<br />

Varje händelse fångar en felmeddelandekod, hur många dagar som har gått sedan felet, tid för felet, inställning av temperatur under<br />

felet och sensor A och B temperaturer under felet.<br />

Sub-Menu Detail – Utilities - Fault Log<br />

39 C<br />

Tryck på Menu/Select upprepade gånger<br />

tills UTIL (Utilities visas på displayen).<br />

UTIL<br />

Till FIRST val<br />

i huvudmenyn<br />

(TEMP Range)<br />

INFO<br />

Tryck Menu/Select upprepade gånger tills<br />

FALT LOG visas på displayen.<br />

FALT<br />

DEMO<br />

LOG<br />

Endast om DEMO<br />

Mode är tillgänglig<br />

M:<br />

Felmeddelanden är maximalt.<br />

Färre meddelanden kan visas.<br />

Ikon förklaring<br />

Indikerar blinkande eller skiftande sektion<br />

Indikerar alternerande eller rullande meddelande – var ½ sekund<br />

Temperatur knapp, används för val<br />

Meny/Select Knapp<br />

Väntetid som behåller senaste meny valet<br />

***** Väntetid (beroende på meny del) som återgår till original inställning<br />

och ignorerar ändringar i det meny valet<br />

M: Meddelande kod<br />

MXXX<br />

D: Antal dagar sedan<br />

DZZZ<br />

Tid<br />

Indikerar ett meny val<br />

som beror på<br />

tillverkarens<br />

Inställningar och<br />

kommer därför inte<br />

alltid synas.<br />

FEL LOGGEN är också tillgänglig från<br />

TEST menyn (in Test Mode).<br />

M:<br />

Sätt temperatur<br />

C<br />

Sensor A Temperatur<br />

M:<br />

8<br />

Sensor B Temperatur<br />

Vänta några sekunder i FEL LOGG´s Menyn så kommer displayen att återgå till normal drift.<br />

Se följande sidor för Meddelande koder med förklaringar.<br />

17<br />

03/06/20


Allmänna meddelanden<br />

RUN PMP5 PURG AIR ----<br />

Grundläge - MO19<br />

Varje gång spadet startas kommer den att gå in i grundläget (Priming Mode). Syftet med grundläget är att låta<br />

användaren köra varje pump och manuellt verifiera att pumparna är förberedda (fria från luft) och vatten<br />

cirkulerar. Detta kräver vanligtvis att varje pumps flöde observeras separat och är i allmänhet inte möjligt vid<br />

normal drift. Priming-läget varar i 4 minuter, men du kan avsluta det tidigare genom att trycka på valfri Tempknapp.<br />

Värmaren får inte köras under grundningsläget.<br />

OBS: Om ditt spa har en Cirkulationspump, kommer den att slås på med "Light" i grundläget. Cirkulationspumpen<br />

kommer att köra av sig själv när ”Priming Mode” avslutas.<br />

---C<br />

Vattentemperatur är okänd<br />

Efter att pumpen har körts i 1 minut visas temperaturen.<br />

TOO<br />

COLD<br />

För kallt - frysskydd<br />

Ett potentiellt frysförhållande har upptäckts, eller Aux Freeze Switch har stängts, och alla pumpar och<br />

kompressorer aktiveras, antingen en åt gången, eller alla samtidigt, beroende på hur ditt system byggdes.<br />

Alla pumpar och kompressorer är PÅ i minst 4 minuter efter det potentiella frysförhållandet har slutat, eller när<br />

aux-frysbrytaren öppnas.<br />

I vissa fall kan pumpar slås på och av och värmaren kan fungera under frysskyddet. Detta är ett operativt<br />

meddelande, inte en felindikation.<br />

WATR TOO HOT ----<br />

Vatten är för varmt (OHS) - MO29<br />

En av vattentemperatursensorerna har upptäckt spa-vattentemperatur över 43,3 ° C och spabadsfunktionerna är inaktiverade. Systemet<br />

återställs automatiskt när spa-vattentemperaturen är under 42,2 ° C. Kontrollera förlängd pumpdrift eller hög omgivningstemperatur.<br />

J29<br />

TRIP<br />

J29 Varning - MO44<br />

----<br />

J29 visar vanligtvis att Värmaren är AV. Det här meddelandet visas om värmaren kortsluts vid uppstart.<br />

M0XX-nummer är meddelandekoder. Se sidan 18.<br />

* Det här meddelandet kan återställas från översidan av panelen med valfri knapptryckning.<br />

18<br />

03/06/20


Värmar-relaterade meddelanden<br />

HTR FLOW LOSS ----<br />

Värmeflödet är reducerat (HFL) - MO16<br />

Det kanske inte finns tillräckligt med vattenflöde genom värmaren för att transportera värmen bort från värmeelementet. Uppvärmningen<br />

startar igen efter cirka 1 minut. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.<br />

HTR ----<br />

Värmeflöde reduceras (LF) * - MO17<br />

Det finns inte tillräckligt med vattenflöde genom värmaren för att föra värmen bort från värmeelementet, och värmaren har inaktiverats.<br />

Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan. När problemet har lösts måste du trycka på valfri knapp för att återställa och starta uppvärmning.<br />

HTR MAY BE DRY ---- WAIT ----<br />

Värmaren kan vara torr (dr) * - MO28<br />

Eventuell torr värmare, eller inte tillräckligt med vatten i värmaren för att starta den. Spabadet stängs av i 15 minuter. Tryck på valfri knapp<br />

för att återställa uppvärmningen. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.<br />

HTR DRY ----<br />

Värmaren är torr * - MO27<br />

Det finns inte tillräckligt med vatten i värmaren för att starta den. Spabadet stängs av. När problemet har lösts måste du trycka på valfri<br />

knapp för att återställa och starta om värmaren. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.<br />

HTR TOO HOT ----<br />

Värmaren är för varm (OHH) * - MO30<br />

En av vattentemperatursensorerna har upptäckt 47,8 ° C i värmaren och spabadet stängs av. Du måste trycka på valfri knapp för att<br />

återställa när vattnet är under 42,2 ° C. Se ”Flödesrelaterade kontroller” nedan.<br />

PRE5 BTTN TO R5ET ----<br />

Ett återställningsmeddelande kan visas med andra meddelanden.<br />

Vissa fel kan kräva att strömmen kopplas bort och på igen.<br />

Flödesrelaterade kontroller<br />

Kontrollera för låg vattennivå, flödesbegränsningar, stängda ventiler, instängd luft, för många stängda strålar och ej<br />

förberedda pumpar (luft i pumparna). På vissa system, även när spabadet är avstängt, kan viss utrustning ibland slå<br />

på sig för att fortsätta övervaka temperaturen eller om frysskydd behövs.<br />

* Det här meddelandet kan återställas från kontrollpanelen med valfri knapptryckning.<br />

19<br />

03/06/20


Sensorrelaterade meddelanden<br />

5N5R BAL- ANCE<br />

Sensorbalansen är dålig - MO15<br />

Temperatursensorerna KAN vara osynkroniserade. Ring för service.<br />

5N5R 5YNC ---- CALL FOR 5RVC ----<br />

Sensorbalansen är dålig * - MO26<br />

Temperatursensorerna är inte synkroniserade. Sensorbalansen är dålig, fel har fastställts i minst 1 timme. Ring för service.<br />

5N5R A ---- CALL 5RVC ----<br />

B<br />

Sensorfel - Sensor A: MO31, Sensor B: MO32<br />

En temperatursensor eller sensorkrets har misslyckats. Ring för service.<br />

Diverse meddelanden<br />

NO<br />

COMM<br />

Ingen kommunikation<br />

<strong>Kontrollpanel</strong>en tar inte emot kommunikation från systemet. Ring för service.<br />

BETA VER- 5ION ----<br />

För-produktionsprogramvara<br />

Kontrollsystemet arbetar med testprogramvara. Ring för service.<br />

T<br />

°F eller °C ersätts av °T<br />

Kontrollsystemet är i testläge. Ring för service.<br />

* Det här meddelandet kan återställas från översidan av panelen med valfri knapptryckning.<br />

20<br />

03/06/20


Systemrelaterade meddelanden<br />

MEM<br />

Minnesfel * - MO22<br />

Vid uppstart har systemet misslyckats med programmet ”Checksum Test”. Detta indikerar ett problem med firmware (operativprogram)<br />

och kräver en service.<br />

Minnesvarning – ”Persistent Memory Reset” * - MO21<br />

Visas efter varje systeminställningsändring. Kontakta din återförsäljare eller service om detta meddelande visas på mer än en uppstart,<br />

eller om det visas efter att systemet har kört normalt under en tid.<br />

CLOKFAIL<br />

Minnesfel – ”Clock Error” * - MO20 - Ej tillämpligt på BP1500<br />

Kontakta din återförsäljare eller service.<br />

CNFG FAIL CALL FOR 5RVC<br />

Konfigurationsfel - Spa startar inte<br />

Kontakta din återförsäljare eller service.<br />

GFCI-fel - Systemet kunde inte testa / trippa GFCI - MO36<br />

ENDAST NORD-AMERIKA. Kan indikera en osäker installation. Kontakta din återförsäljare eller serviceorganisation.<br />

* Det här meddelandet kan återställas från översidan av panelen med valfri knapptryckning.<br />

21<br />

03/06/20


Systemrelaterade meddelanden<br />

5TUKPUMP<br />

En pump verkar vara fastnat PÅ (ON) - MO34<br />

Vatten kan vara överhettas. STÄNG AV SPABADET. GÅ INTE NER I VATTNET. Kontakta din återförsäljare eller service.<br />

HOT CALL 5RVC<br />

En pump verkar ha varit fastnat PÅ (ON) när spabadet senast drivs - MO35<br />

STÄNG AV SPABADET. GÅ INTE NER I VATTNET. Kontakta din återförsäljare eller service.<br />

WATRLEVL<br />

Vattennivån är för låg<br />

Vissa system har en vattennivådetektering, och det här meddelandet visas om det upptäcker att vattennivån är för låg.<br />

* Detta meddelande kan återställas genom valfritt knapptryck på displayen.<br />

22<br />

03/06/20


Påminnelsemeddelanden<br />

Allmänt underhåll hjälper.<br />

Visningen av påminnelsemeddelanden kan stängas av i PREF-menyn. Se sidan 12.<br />

Påminnelse Meddelanden kan väljas individuellt av tillverkaren. De kan vara inaktiverade helt, eller det kan finnas ett begränsat antal<br />

påminnelser om en specifik modell. Frekvensen för varje påminnelse (t.ex. 7 dagar) kan anges av tillverkaren.<br />

Tryck på en temperaturknapp för att återställa ett visat påminnelsemeddelande.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var sjunde dag.<br />

CHEK PH<br />

Växlar mellan temperatur och normal display<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Kontrollera pH med ett testpaket och justera pH med lämpliga kemikalier. Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var sjunde dag.<br />

CHEK<br />

CHEM<br />

Växlar mellan temperatur och normal display<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Kontrollera rengöringsmedel och annan vattenkemi med ett testpaket och justera med lämpliga kemikalier.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 30: e dag.<br />

CLN<br />

Växlar mellan temperatur och normal display<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Rengör filter enligt instruktionerna från tillverkaren. Se HOLD på sidan 9.<br />

TE5T<br />

Växlar mellan temperatur och normal display<br />

23<br />

03/06/20


Påminnelsemeddelanden<br />

CHNG<br />

WATR<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 90: e dag.<br />

Byt vattnet i spabadet regelbundet för att upprätthålla korrekt kemisk balans och sanitära förhållanden.<br />

CLN<br />

COVR<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 180: e dag.<br />

Vinyllock ska rengöras och impregneras för maximal livslängd.<br />

TRT<br />

WOOD<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 180: e dag.<br />

Träpanel och möbler (trappa etc.) bör rengöras och impregneras enligt tillverkarens anvisningar för maximal livslängd.<br />

CHNG<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 365: e dag.<br />

Filter bör bytas ut för att upprätthålla korrekt spabads-funktion och sanitära förhållanden.<br />

CHNG<br />

CART<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Efter behov.<br />

Installera ny mineralpatron.<br />

CHEK OZ<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 365: e dag.<br />

Växlar med temperatur eller normal display. Kontrollera din ozon- och / eller UV-generator enligt anvisningarna för din spa-tillverkning.<br />

5RVC<br />

CHEK<br />

Växlar med temperatur eller normal display.<br />

Visas enligt ett vanligt schema, t.ex. var 365: e dag.<br />

Låt en servicetekniker göra en check på ditt spa enligt instruktionerna från din spa-tillverkare.<br />

24<br />

03/06/20


Varning! Kvalificerad elektriker krävs för service och installation.<br />

Grundläggande installation och<br />

Konfigurationer<br />

• Använd endast 6AWG kopparledare.<br />

• Momentfältförbindelser mellan 21 och 23 i lbs.<br />

• Lättillgängliga frånkopplingsmedel som ska tillhandahållas vid<br />

installationen.<br />

• Permanent ansluten.<br />

• Anslut endast till en krets som är skyddad av en klass A Ground Fault<br />

• Circuit Interrupter (GFCI) eller Residual Current Device (RCD)<br />

monterad minst 5 '(1,52M) från spabadets / badtunnans innerväggar<br />

och i synvinkel från utrustningsfack.<br />

• CSA-kapsling: typ 2<br />

• Se kopplingsschema inuti locket till elboxen.<br />

• Se installations- och säkerhetsinstruktioner från spa-tillverkaren.<br />

• Varning: Personer med infektionssjukdomar bör inte använda ett spa<br />

eller badtunna.<br />

• Varning: För att undvika skador, var försiktig när du går in eller ur<br />

spabadet eller badtunna.<br />

• Varning: Använd inte ett spa eller badtunna omedelbart efter<br />

ansträngande träning<br />

• Varning: Långvarigt nedsänkning i ett spa eller badtunna kan vara<br />

skadligt för din hälsa<br />

• Varning: Behåll vattenkemi enligt tillverkarens anvisningar.<br />

• Varning: All elektrisk utrustning skall var placerad minst 1,5 meter<br />

ifrån spabadet.<br />

VARNING:<br />

• Testa jordfelsbrytaren eller restströmsenheten före varje användning av spa.<br />

• Läs bruksanvisningen.<br />

• Tillräcklig dränering måste tillhandahållas om utrustningen ska installeras i<br />

en grop.<br />

• Endast för användning i en kapslingsklassad CSA-kapsling 3.<br />

• Anslut endast till en krets skyddad av en jordfelsbrytare eller<br />

restströmanordning av klass A.<br />

• Använd endast identiska reservdelar vid service för att säkerställa fortsatt<br />

skydd mot stötdämpning<br />

VARNING<br />

• Vattentemperatur över 38 ° C kan vara skadlig för din hälsa.<br />

• Koppla bort den elektriska strömmen innan service.<br />

Varning! GFCI och RCD skyddet.<br />

Ägaren bör testa och återställa GFCI eller RCD regelbundet<br />

för att verifiera dess funktion.<br />

Varning! Chockrisk!<br />

Inget som skall servas av användaren.<br />

Utför själv inte service på detta kontrollsystem. Kontakta din<br />

återförsäljare eller serviceorganisation för hjälp.<br />

Följ alla rekommenderade anslutningar för elanslutning.<br />

Installation måste utföras av en auktoriserad elektriker och<br />

alla jordanslutningar måste vara korrekt installerade.<br />

42339 rev A1 25<br />

03/06/20


www.viskanspa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!