21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

B ilim Y alnız B ilm e d iğ in i D e ğ il, Bilem eyeceğini de B ilm e k tir 2 7

ginleştirmeye devam ederler. Ancak bilim ci, bilim in başdöndürticü

başarılarına rağm en incelediği nesneler karşısında kendi

aczini bildiğinden, hiçbir zam an son gerçeğe ulaştığını iddia

edemez; hatta buna tesadüfen ulaşm ış olsa bile b u n u fark edemeyeceğini

bilir. Bilim i, insan bilgisine katkı yaptığını iddia

eden ve içinde kesinlik iddiaları bulunan tüm inanç sistemlerinden

ayıran ve onların hepsinden daha başarılı kılan işte bu

haddini bilirlik ve aynı zam anda inatçı sorgulam acılık/eleştiricilik

özelliğidir. İnsan, ilk günlerinden beri halk arasında "deneme-yanılma

yöntem i" de denilen bu yöntem le bilgisini genişletmiş,

kesin ve tartışılm az bilgiye ulaştığını iddia eden hiçbir

otoriteyi ciddiye alm ayan, ancak her g ö rd ü ğ ü n ü ve d u y d u ­

ğunu sürekli sorgulayıp eleştiren toplum lar tarihte uygar ve

müreffeh olabilmişlerdir.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!