21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZÜMRÜTN ÂME

A li M ehm et C elâl Şengör, 24 M art 1955'te İstanbul'da d o ğ ­

du. 1973'te Robert A cadem y'yi bitirdi. 1978'de A lbany'deki

State University of N e w York'tan suntrtta cunı laude derecesiyle

jeolog olarak m e zun oldu. 1979'da aynı üniversiteden

master diplom ası, 1982'de de doktor u n v a n ı aldı. 1981'de

ITU M aden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsüne asistan olarak

atandı. 1984 yılında “T ürkiye'nin ve D o ğ u A kd e niz'in tektonik

gelişim inin incelenmesine yaptığı katkılardan ö tü rü "

Londra Jeoloji C em iyeti'nin "Başkanlık O d ü lü " n ü aldı.

1986'da TÜBİTAK'ın Bilim Ö d ü lü 'y le ödüllendirilen Şengör,

aynı yıl İTÜ M aden Fakültesi Genel Jeoloji A n a b ilim Dalı'nda

doçent oldu. 1988 yılında dağ kuşaklarının incelenmesine

yaptığı katkıların kalitesi ve kapsam ı nedeniyle kendisine İsviçre'deki

Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından

şeref b ilim doktoru payesi verildi, 1988-1989 akadem ik yılında

Royal Society'nin davetli araştırmacısı olarak Oxford

Üniversitesi Yerbilimleri B ö lüm ü'n d e çalışan Şengör, 1990"-

da Academ ia Europaea'ya ilk Türk üye olarak seçildi. A ynı

yıl Avusturya Jeoloji Servisi m u h abir üyeliğine seçildi.

1991'de Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Aynı yıl

K ültür B akanlığı'nm Bilgi Ç ağı Ö d ü lü 'n ü kazandı. 1992'de

İTÜ M aden Fakültesi Genel Jeoloji A nabilim D alı'nda profesörlüğe

yükseltildi. 1993'te Türkiye Bilimler A kadem isi kurucu

üyesi oldu, A kadem i Konseyi'ne ve aynı yıl TÜBİTAK

Bilim K u ru lu üyeliğine seçildi. Şengör, 1997'de de Fransız

Bilimler A kadem isi tarafından yerbilimleri dalında büyük

ö d ü l olan Lutaud Ö d ü lü 'n e layık g ö rüldü. 28 M ayıs 1998'de

College de France'm geleneksel m adalyası takdim edildi.

1999'da Londra Jeoloji Cem iyeti Şengör'ü Bigsby M adalyası

ile ödüllendirildi.

146 araştırma makalesi yazm ış olan ŞengöKün üçu İngilizce

biri de Çince olarak yayım lanm ış dört kitabı ve 1990'dan beri

50 kadar popüler bilim makalesi bulunuyor. Hasan-Âli Yücel

ve Türk Aydınlanmasının M etabılinısel Temelleri adlı kitabı

] 998'de Yükseköğretim K urulu'nca yayımlanmıştır.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!