21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Çakılcaşları ve Konglomera 31

rinin ancak dünyanın en öndeki üniversitelerinde bulunabilmesine

karşılık, kendisi vasat bir üniversite bile olamamış. Bu

nasıl mümkündür?

Makedonya'ya otomobille giderken, yolda gözümün önünde

Ratip Berker'in o asil ve kıymetli başı, hep bu muammayı

düşündüm. Düşünürken, birden yolda gözüme bir konglomera

takıldı. İri çakıl tanelerinin doğal bir çimento ile tutturulmasıyla

oluşan bir kayaç. Ah! dedim birden: İTÜ'de konglomerayı

yapacak çakıl taneleri var da, aradaki çimentoyu oluşturacak

kum, siit, çakıl, su yok! Ender bulunan, zor olan var da, kolay

olan, sıradan olan yok! Ratip'i Mustafa'ya, Mustafa'yı Kâzım'a,

Kâzım'ı İhsan'a bağlayacak öğrenci yok, kütüphane yok, teknisyen

yok, insanları bilim düşünmekten alıkoyan fakirliği bertaraf

edecek ciddî bir maaş yok. Türkiye ha babam nadide çakıl

toplayıp bunları boş bir kovaya atıyor, sonra neden konglomera

oluşmuyor diye hayıflanıyor. Çakıllar tek başlarına bir araya

gelerek konglomera yapamazlar. Çok çok, çarpışarak birbirlerini

kırar, ufalar, kum ve kil ederler, ortada çakıl kalmaz. Konglomera

yapacaksak, çakılları destekleyecek ara çimentoyu oluşturmamız

şarttır.

Zaman zaman tüm devleti çöküntüden kurtaranlar arasında

yerini almış olan 225 yıllık ITÜ'ye, bu en eski üniversitesine,

Türk devleti bu sürede vasat bir üniversite olabilmesi için gereken

basit şartlan bile temin edememişse, Avrupalılar acaba bizi

aralarına neden istemezler diye daha uzun uzun sormamıza

gerek yoktur sanırım.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!