21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IV

Cahit'in Vasiyeti14

Cahit Arf ölmüş! Akşam eşim annesiyle telefonda konuşur-

■en birden dudaklarından bu kelimeler döküldü. Üstad epey

*>ır zamandır rahatsızdı. O velût, yaratıcı beyni adeta istirahat

etmek istiyormuşçasına giderek güçten düşen vücutla arasına

mesafe koymaya başlamıştı. Türk matematikçilerinin duayeni,

urk bilim dünyasının karanlık semasına ışık saçan o birkaç

muhteşem yıldızın en parlaklarından biri Cahit Arf, son yıllarında

sırlarına nüfuz etmek istediği tabiat ile başka bir güreşe

tutuşmuştu. Süresi belli olmasa bile bu dengesiz mücadelenin

sonu herkesçe malumdu. Fakat Cahit Arf m yalnızca varlığı bile

pek çok bilim tutkununa cesaret veriyordu. O yüzden onun

ölmüş olduğunu duymak beni birden yerime mıhladı, ebeveynini

kaybetmiş bir çocuk dehşetiyle kendimi birden pek yalnız

hissettim. Nasıl etmeyeyim ki? Dört aydan az bir zaman içinde

Türk bilim dünyası iki büyük istinat kolonunu, iki devini kaybetti:

Ratip Berker ve Cahit Arf. Her ikisinin de etkisi kendi

alanlarının çok dışına taşmış olan bu iki büyük insan, Türkiye

de bilimsel düşüncenin, bilimin hâkim kılınması için ömürlerini

tüketmişlerdir.

Cahit Arf m bilime bakışı tavizsizdi. Bilim, bilmek için, öğrenmek,

keşfetmek, icat etmek zevklerini tatmak için yapılırdı

ona göre. Zeki bakışlarını çevirdiği her köşede Cahit Hoca mutlaka

çözüm bekleyen bir problem bulur, bunu ancak çocuklarda

görülebilen bir heyecanla etrafındakilere anlatmaktan zevk

alırdı. Bilimsel faaliyetin etrafım sarmış olan tüm kurumlar, ku-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!