21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cahit’in Vasiyeti 37

karşılaştırılmasının nasıl yapılması gerektiği idi. Akademi'ye

uye seçerken hem konseyin hem de genel kurulun başına sil.

sık dert olan bu konu doğal olarak herkesin ilgisini çekiyordu.

Tartışmanın heyecanlı bir noktasında, daha once konuşmalara

hiç katılmamış olan Cahit Hoca' nın gür sesi birden bizleri kendimize

getirdi: "Yahu, burada biraz da bilim konuşalım!" Cahit

Hoca, bilim yapmak için kurulmuş Akademi'nın bilimsel problem

çözümünden çok kendi iç organizasyonu halkındaki konulara

vakit ayırmasına tahammül edememişti. Daha once dr

enzer davranışları nedeniyle onun "realist olmamat la", "ço

cuk gibi davranmakla", "ayakları yere basmamakla" suçlandığını

duymuştum. Ancak Türk bilimi eğer bir gün gerçektc'iı

■unya çapında saygınlığa ulaşacaksa, bilimcilik oyunu olmak

tan 8erçekten bilim olacaksa, Cahit Arf gibi realist olmayan,

Çocuk gibi davranan, ayaklan yere basmayan, bilim için

as as bağıran tutkunlara ihtiyacı olacaktır.

En r^a'1U k'raz da bilim konuşalım!" Konuşacağız aziz Cahit!

cuk Wln^ an kazı^arımız konuşacağız! Konuştukça da senin o ço

Rün ^arteımızru^unuŞad edeceğiz. Belki, kim bilir, belki bir

İece *T ^ 1I7!I ve ilimcileri sana olan şükran borçlarını boy-

ruIT)0, ey0bİ,eceklerdir! Sana rahat uyuyabilirsin demek istiyo-

/ ama, bilmem ki, seni inandırabilir miyim?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!