21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

H asan-Âli Y ücel Y ılı B itm e sin ! 4 9

sansı'ndan sonraki asırlarda ilerleyen m illetlere ayak u y d u rm a ­

da zaman kaybetmiş bir m illet olarak biz, aradaki açığı k a p atmaya

mecburuz."

"Medeni bir kütle olarak geçmiş yakın devirlerim izde gördüğüm

üz en fena alışkanlık yalnız zekâya güvenm ek, y alnız

sağduyularla yeterlenmek ve denem e esasını kabule y anaşm a­

yan vehimlerle m illet hayatında gölge oyunları oynatm aktır.

Pozitif bilim , g ü n lü k hayata girm edikçe, cem iyetin işleri, o işleri

bilenlerin toplu fikirlerine dayanm adıkça, hayat, fakir realiteler

halinde kalm aya m ahk ûm d ur. O n u n için, insan zekâsına en

geniş uçma ve yükselm e im kânını veren p o zitif b ilim , m em leketimizin

hayat desteklerinden biri olacaktır."

"Hakikat, ideal sayılm aya değer en n u rlu bir amaçtır. Saadetinizi,

ona yaklaşm akta b u lu n u z, genç arkadaşlarım ."

"C um huriyet devrinde orta tahsil m üesseselerim izin hedef

Ş < ? k i l 9 H asan-Â li Y ü c e l (Ön p la n d a en s a ğ d a , b n d e rr b ıy ık lı) H ü s e y in R a h m i G ü r p ın a r 'ın k o lu ­

na g irm iş, O d a P e y am i S a fa 'n ııı e lin d e n tu tm u ş , 6 Şub«ıt 1943'te, ilk im z a s ın ı e n a z e lli y ıl once

Iıirfe b a s ın ın a v e rm iş u la n y a z a r la r için M illî E ğ itim B a k a n lığ ı'n e n d ü z e n le n e n " M u h a r r ir le r

Jü b ile s i"n e g iderlerken. O g iin b a k a n o la n H asan - Â li Y ü c e l, to p la n tıy a g e le n p e k ço k y aşlı

y azarı b iz z a t k arşıla m ış, o n la ra iltifa t etm işti

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!