21.01.2023 Views

Zümrütname (A. M. Celal Şengör)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XIX-17 Nisan! • 85

XX-Çocuk ve Bilim • 88

XXI-Çocuğunu Yiyen Satürn • 91

XXII-Doğu ve Batı • 95

XX[II-BılimseI Bir Kitapta Kendini Gösteren Bilimsel Kafa • 98

XXIV-Sanat, Nesnellik, Bilimsellik, Akıl • 101

XXV-Türkiye'nin Kültür Sorunları • 104

XXVI-Yerbilimlerinin Geleceği • 107

XXVlI-Bir Kitap, Bir Fosil, Bir Rüya • 110

XXVIM-Collegc de France: Karşılıklı güven ve saygı ürünü

yüce bir gelenek «114

XXlX-Bilimler Akademisi (Paris) • 117

XXX- Ve Paris... • 120

XXXl-Deprem Kimi Vurur? • 124

XXXII Güncelcilik mi, Tekdüzecilik mi, Geçmişçilik mi? «128

XXXIII " İnsan Merkezli Düşünceler" ve Sokrates «131

XXXlV-Gazete Aldırmakla Okutmak Arasındaki Fark »134

XXXV-Uygarlık Nedir? • 137

XXXVI-Af erin İsviçre! »140

XXXVII-Cahil Kalma Özgürlüğü Üzerine • 143

XXXVIII-Doğruluk ile Gazetecilik Arasındaki Mesafe »145

XXXIX-Bilimsel Düşünce ve Hatadan Ders Almak • 148

XL-Hata ve Evrim • 151

XLI-''Osman Bey" ve Ekibi • 154

X! .11-Kâtip Çelebi'yi Hatırlamak • 158

XLIII-Yalan, Bilim ve Yalancılar »161

XLIV-Les Alpes • 164

XLV-Tarihi Bir Film veya Bir Diya Gösterisi Olarak

Görmek «167

X1.V!-İstanbvıl'da Depreme Karşı ^ivil Örgütlenme!?!? • 170

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!