30.01.2023 Views

23_02

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JÄGAREBLADET

EKSJÖNEJDENS

JAKTVÅRDSFÖRENING

FEBRUARI 2023

Hemsida: www.eksjonejdensjvf.se

Bankgiro: 5452-7403

Swish: 123 272 13 14

E-post:

infomaster@eksjonejdensjvf.se


Sidan 2

Ordföranden har ordet

Jag börjar med att hälsa alla er, som under 2022 blev nya medlemmar, välkomna

till EksjöNejdens JVF och Jägaregården. Totalt är det ca 65 personer som betalat

medlemsavgiften för första gången. Det är riktigt roligt att vi har en sådan tillströmning

av nya medlemmar. Vi är nu 900 medlemmar, vilket är helt fantastiskt.

Älgbanan

Jag är så imponerad av och tacksam till alla som hjälpt till med byggnationen av

det nya älgbanehuset, över 2 700 timmar har lagts ner hittills. Ett 10-tal företagare

har varit med och sponsrat eller gett oss nettopriser på material. Allas insatser är

helt otroliga. Tack vare bidrag från Eksjö kommun och Älgvårdsfonden har vi inte

behövt låna upp pengar för att klara av ekonomin.

Styrelsen har inte fått några negativa synpunkter på det vi byggt, funktionen av

ventilation, belysning, bullerdämpning m. m. känns riktigt bra.

Under december månad började Sven-Evert Rydebark, Christer Dahlsten och Kjell

Holmberg genomföra den sista delen av byggnationen. Framför skjutplatserna ska

det byggas ”ljudfällor” i form av isolerade väggar, syftet är att fånga upp så mycket

ljud som möjligt så att inte ljudet sipprar ut framåt genom ”skjutgluggen”.

Jägarexamensutbildning

27 oktober startade EksjöNejdens JVF sin första egna jägarexamensutbildning, det

är Alf Olsson och Berndt Wilnerzon som är kursledare för den teoretiska delen.

Till flera av kursplanens olika delar är det föreläsare som är experter på sitt område,

föreläsarna är till huvuddel medlemmar i föreningen. Alla ledare och föreläsare

gör detta helt ideellt. Det är 14 deltagare från höglandet som genomför kursen,

målet är att alla ska ha klarat hela jägarexamen till sista juni 2023.

Alla frivilliga och helt ideella insatser

Det är riktigt roligt att vara ordförande för EksjöNejdens JVF, allra helst då medlemmar

hör av sig självmant och vill hjälpa till med att utveckla vår fina anläggning

Jägaregården. T.ex. har inte valberedningen haft några större problem att fylla

de platser där valda funktionärer avsagt sig omval inför årsmötet. Bland annat har

vår kassör har avsagt sig omval. Det känns bra att föreningens medlemmar är beredda

att ta ansvar och driva och utveckla föreningen.

Som alla tidigare år har det även under år 2022 genomförts över 3 000 ideella timmar

på underhåll av byggnader och banor, gräsklippning, tillverkning av målmateriel,

ungdomsverksamhet, träningskvällar, anordnade klubbmästerskap, beställning/

hantering av ammunition och lerduvor, städning av klubbhuset, styrelsemöten

m.m.

Jag vill avsluta med att framföra ett stort TACK och mycket beröm till alla

som genom ideella insatser gör föreningens verksamhet möjlig.

Väl mött på Jägaregården 2023!

Sven Rylander


Sidan 3

Verksamhetsberättelse för EksjöNejdens jaktvårdsförening 2022

Då var december här och år 2022 närmar nu sitt slut och det är dags att skriva

ihop årets verksamhetsberättelse. Det har varit ett händelserikt år och äntligen

har pandemin gett med sig och vi har haft möjlighet att genomföra aktiviteter

och umgås ute på Jägaregården. När det gäller medlemsantalet så är vi nu 900

medlemmar, vilket är en ökning på ca 60 personer om vi jämför mot förra året,

vilket är jätteroligt.

Under året har styrelsen haft ett flertal styrelsemöten då vi har gått igenom

ekonomin samt diskuterat och planerat pågående och kommande

arbeten/aktiviteter inom föreningen. När det gäller ekonomin har den följts upp

under året och den ser bra ut, trots att vi har haft stora kostnader för att

färdigställa det nya älgbanehuset.

Det har varit en händelserik vår och tråkigt nog började den inte så bra när vi

insåg att lerduvekastaren på trapbanan hade blivit förstörd efter att den stått i

smältvatten under en tid. Trapbanan var därför tvungen att vara avstängd under

en längre tid och vi blev tvungna att införskaffa en ny lerduvekastare, samt

planera för hur vi skulle se till att en sådan ”olycka” inte skulle kunna hända

igen. Det pågår därför nu ett arbete vid trapkastarens byggnad, där vi dränerar

med rör och singel för att undvika detta.

Älgbanans skjutbanehus har med hjälp av ca 80 medlemmar, under minst 2 700

timmar, färdigställts så att banan kunde godkännas av polisen före

skjutsäsongens början i april. Ca 10-talet företag har varit välvilliga till

sponsring och att sälja materiel till i stort sett nettopriser. Detta har gjort att

byggnationens kostnad har kunnat hållas på minsta tänkbara nivå, vilket vi är

tacksamma för. Under december månad påbörjades den sista delen för att få

byggnaden helt komplett. I syfte att minska bullret byggs ljudfällor (bafflar)

framför skjutplatserna.

Utbildning av funktionärer för att kunna starta upp/stänga ner samt leda

skjutning på de olika banorna har genomförts vid ca 10 tillfällen. Före

träningskvällarnas start genomfördes också utbildning av de funktionärer som

blivit utvalda till att sälja ammunition i samband med träningskvällarna på

tisdagar och torsdagar. Dessa träningskvällar anordnades från den19 april till

den 29 september och har varit välbesökta. Älgbanan har varit öppen med

funktionärer under hela period.

Det har även genomförts utbildning av nya ungdomsledare i syfte att ledarna ska

kunna lära ut hagel- och kulskyttets grunder.


Sidan 4

För att iordningställa gräsmattan efter byggnationen på älgbanan arrangerade

gräsklippargruppen en kväll med ca 25 personer som körde ut jord, sådde gräs

och bultade. I slutet på maj blev även den nedre parkeringsplatsen iordningställd

så att hela ytan nu går att använda som parkering. Förutom allt arbete kring

älgbanan samlades 10 deltagare en dag i somras och oljade altanen vid

föreningshuset.

När det gäller skytteverksamheten vi har under året genomfört sex

klubbmästerskap (KM) och vi har haft ett bra deltagande vid dessa tillfällen.

Är ni intresserade av resultaten på tävlingarna så finns de att se på hemsidan.

Projektet att bygga en skjutbiograf är fortfarande vilande, eftersom vi

fortfarande inväntar en kostnadskalkyl som en viktig del i beslutsunderlaget.

Den 20 oktober startade EksjöNejdens JVF sin första jägarexamensutbildning,

målet är att ge en komplett jägarexamen med både teori och praktik.

Utbildningen fick en bra start med många deltagare och denna kommer att pågå

till våren 2023.

På grund av pandemin har inte styrelsen kunnat arrangera det årliga julbordet de

senaste två åren, men den 26 november blev det dock ett efterlängtat julbord

med över 50 personer som deltog och kvällen erbjöd mycket god mat och trevlig

stämning.

Jag och styrelsen vill nu avsluta denna verksamhetsberättelse med att tacka alla

som har tagit sig tid och hjälpt till och engagerat sig för föreningens bästa under

detta år. Vi hoppas på att kommande 2023 blir ett riktigt bra år och att vi kan

fortsätta att arrangera aktiviteter och att ni kommer ut till Jägaregården och

träningsskjuter och deltar på aktiviteter på våra fina skjutbanor.

Genom

Maria Lundström

Sekreterare

Till höger Maria Lundström


Sidan 5

Verksamhetsberättelse jägarexamen

Eksjögruppen för jägarexamen har sex provledare; Leif Rydell, Roger Dahlsten,

Conny Liljeqvist, Christer Dahlsten, Bernt Westerström och Kjell Rothzen.

Roger är jägarexamensgruppens kontaktperson och är den som samordnar

provdagarna så att det finns provledare, lediga banor m. m.

I år var det andra året som vi har genomfört teoriproven digitalt. Vi själva har nu

kommit in i hantering och för oss provledare är det smidigt och enkelt, bara

tekniken fungerar… För eleverna är det digitala provets frågor betydligt svårare

än det gamla ”pappersprovet”. Det som retar många av de som får underkänt är

att de inte får veta vilka frågor de har svarat fel på. De får endast veta vilket

område det berör, t. ex. lagstiftning.

I år var det två jägarexamensutbildningar i vårt närområde, vilket gjorde att vi

kom upp i ungefär samma mängd provtagare som före pandemin.

För andra året i följd har vi märkt en ökning av elever som genomfört

intensivkurser och som tyvärr inte blivit godkända före kursslut. De hör av sig

till oss vill boka tid för omprov. Det är tyvärr inte ovanligt med 4-5 omprov per

provtagare. Så vår tydliga rekommendation är att genomföra en traditionell

jägarexamensutbildning som börjar med teoriutbildningen på hösten och med

praktik på våren. Då brukar de flesta ha klarat sina prov och är klara med

examen till midsommar.

Totalt har det genomförts 27 kompletta hagelprov och 36 grundprov för kulvapen.

18 omprov har genomförts på grundprov kula och hagel.

41 högviltsprov (på älgen) har genomförts, varav 10 är omprov.

30 digitala teoriprov har genomförts.

Provgruppen kan konstatera att de elever som genomför en fullständig

jägarexamen via ett studieförbund, där mycket av studietimmarna genomförs

som praktiska moment, har goda förutsättningar för att bli jägare efter en

examen.

Jägarexamensgruppen genom

Christer Dahlsten

Christer mäter och sågar trall

till älgbanan, februari 2022.


Sidan 6

Verksamhetsberättelse för ungdomssektionen 2022

Så har vi genomfört ytterligare ett år i ungdomssektionen. Jag vill börja med att

framhålla att ungdomarna alltid varit engagerade och trevliga, vilket gör att det är

roligt att hålla på som ungdomsledare.

Vi hade uppstart med ungdomarna den 25 april då vi gick igenom säker

vapenhantering och vårens program, ungdomarna hanterar verkligen vapnen

mycket bra. De sköt även med hagelgevär mot ”slamtavla” för att kunna få till ett

anpassat vapen.

Under året sköts det hagel både på rörliga och stillastående mål och även en del

kula, både med 22 long och 6,5.

Bo fick hålla i precisionskyttet även i år och det blev mycket lärorikt med både

teori och praktik, så detta har gjort ungdomarna till riktigt duktiga kulskyttar.

Under vårsäsongen genomfördes tävlingen Egon Nilssons Vandringspris.

Tävlingen består av tre moment: skytte med 22 long, skjutning mot lerduvor och

skjutning mot jaktstigsmål. Malte Almquist blev lycklig vinnare i år!

Under hösten genomfördes tävlingen Eksjöhus Sporting, där Emil Hjärtberg tog

hem segern för tredje året i rad!

Det har varit bra verksamhet under hösten. Håkan berättade om hygien i samband

med slakten. Madelene berättade och visade hur man stoppar blödning. Mathias

och Tomas höll i avståndsbedömning. Johan H, Mathias och Bo genomförde

information om olika hundraser. Bo och Björn hade genomgång av artkännedom

om fåglar och djur. Bo hade dessutom samlat ihop löv från 15 olika lövträd och

ungdomarna fick försöka få fram vilket träd de kom ifrån.

Tomas visade ihop med Linus Palmgren hur man slipar knivar.

Vi avslutade den 3 oktober med vapenvård och åt korv med bröd.

Under året har några ungdomarna tagit jägarexamen, det gläds vi åt!

Ledare under året har varit Bernt Westerström, Johan Karlsson, Björn Malmgren,

Johan Hoff, Håkan Alvarsson,

Bo Olsson, Madelene Karpenman,

Mathias Lindström, Tomas

Palmgren och sammankallande

Helén Weckfors.

//Helén

På bilden ser vi Axel L skjuta

lerduvor i samband med tävlingen

Egon Nilssons vandringspris.


Sidan 7

Bilder från invigningen av älgbanan

Sven-Evert och Kjell fick äran att

inviga det nya älgbanehuset.

Måndagsklubben (pensionärer i föreningen)

är ansvariga för skötseln av älgbanan.

Ansvarige för Måndagsklubben Per-Arne M

har här precis fått nycklarna till nya älgbanehuset

av Sven-Evert.

I samband med invigningen bjöds det på enkel förtäring.

Från vänster: Karl-Oskar U, Rickard J och Torbjörn A.


Sid 8

Verksamhetsberättelse viltvårdssektionen 2022

Efter att vi upplevt några år med pandemi och mindre bra förutsättningar så har

2022 inneburit en återgång till mer normala förhållanden. Viltvårdssektionen

kunde under mars månad genomföra en traditionsenlig holkförsäljning med ett i

vårt tycke utmärkt resultat. Vackert väder, öppen eld och korvgrillning samt 56

holkar av olika slag som bytte ägare.

Planeringen för den större försäljningen av viltvårdsmateriel hade då redan pågått

en tid. Det nya systemet med ett webbaserat beställningsformulär tror vi var en

stor anledning till att antalet beställare ökade med nästan 50 % mot året innan.

Allt detta ledde så småningom fram till att vi kunde genomföra distributionen av

det beställda 25 och 27 april.

Vi kan konstatera att försäljningen av saltstenar liksom antalet holkar totalt ökade

med ca 40 % från året innan. Däremot har ingen fälla sålts under året och vad

gäller kål och raps är skillnaden mellan åren marginell.

Nedan följer redovisning av under året försålt viltvårdsmateriel:

Materielslag Mars April Totalt 2022

Saltsten 265 265

Fodermärgkål (kg) 7 7

Foderraps (kg) 3 3

Småfågelholk 21 23 44

Starholk 10 6 16

Knipholk 20 2 22

Sparvuggleholk 4 4

Fladdermusholk 1 3 4

Föreningens medlemmar har under år 2022 köpt viltvårdsmateriel för totalt

20 530 kr. Som lockbete för att genomföra viltvårdsåtgärder har sektionen

rabatterat sina köpare med ett viltvårdsbidrag som maximalt kan uppgå till 100 kr

per medlem (familj). Under året har det totala bidragsbeloppet uppgått till

6 580 kr.

Förutom viltvårdsaspekten är en av målsättningarna att försäljningen ska ske med

full kostnadstäckning utan vinstintresse för föreningen. Så har skett utom för ett

materialslag, saltstenarna. Här har priset satts för lågt så att ett underskott på

2 660 kr har uppstått. Detta måste korrigeras till kommande år. Vidare har redan

under förra året diskuterats huruvida viltvårdsbidraget ska slopas eller förändras i

någon riktning. Här föreslår sektionen att föreningens styrelse kan lämna några

riktlinjer inför kommande års försäljning.


Sid 9

För att få en total överblick vill vi också redovisa det lager av fågelholkar som för

närvarande finns i sektionens förråd. Lagervärdet, beräknat enligt nuvarande

prislista, uppgår till 6 375 kr. Se nedan:

Holkar Antal Värde

Småfågelholk 38 1 710

Starholk 41 2 665

Knipholk 5 650

Sparvuggleholk 6 900

Fladdermusholk 3 450

//Viltvårdsektionen 2022-12 20

Hans Rundström

Jan Rydenståhl

Tack för alla år

Hans Rundström och Jan Rydenståhl har i över 15 år ansvarat för

viltvårdsektionens uppgifter, de har tyvärr avböjt omval inför årsmötet 2023.

Under deras tid har bl.a. sortimentet av fågelholkar utökats och försäljningen har

ökat markant. För 7–8 år sedan påbörjade de försäljning av fågelholkar i februari

månad kombinerat med korvgrillning, vilket uppskattades av många. Syftet med

detta var att köparna skulle kunna få upp fågelholken innan flyttfåglarna anlände

till våra trakter.

Min bedömning är att Hans och Jan under åren har hanterat och sålt minst 3 000

saltstenar, 1 000 fågelholkar, många kilo fröer och otaliga mink-, mård- och

grävlingsfällor.

Ni har gjort en fantastisk insats, stort tack för ert engagemang.

// Sven Rylander

ordförande


Sidan 10

Balans- och resultatrapport 2022 för EksjöNejdens JVF

Balansrapport (avrundat till hela krontal)

Ingående balans

1 januari 2022

Utgående balans

31 december 2022

Summa tillgångar

511 664 kr 290 668 kr

(likvida medel)

Summa anläggningstillgångar

Summa lagertillgångar 100 448 kr 435 403 kr

Leverantörsskulder, lån

Summa tillgångar 612 112 kr 726 072kr

Årets resultat:

113 960 kr

Betala medlemsavgiften med Swish

Swish-numret är: 123 272 13 14

Ange i textfältet följande:

Avg-2023, för och efternamn på alla.

Om någon ändring har skett sedan förra inbetalningen så sänd ett mail till:

infomaster@eksjonejdensjvf.se och komplettera med adress, mobilnr och

mailadresser till alla personer som swishbetalningen avser.

Vi sänder ut den mesta information via e-post.

Medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari.

Ungefär 5–6 april bör medlemskort och skjutprogram finnas i brevlådan för alla

som betalt i rätt tid.

För de som av någon anledning inte betalat medlemsavgiften den 30 april sker

en avregistrering av medlemskapet.


Sidan 11

Resultatrapport

Intäkter Försäljning 510,00 kr

Hagel

21 004,50 kr

Duvor

18 912,00 kr

Hagel+duvor

63 015,00 kr

Kulor

254 387,25 kr

Banavgifter

27 100,50 kr

Lokaluthyrning

6 500,00 kr

Viltvård

-12 845,10 kr

Jägarexamen

22 052,00 kr

Lotterier

2 699,00 kr

Medlemsaktiviteter

213,75 kr

Övriga sidointäkter

1 167,25 kr

Medlemsavgifter

222 250,00 kr

Kommunala bidrag

222 800,00 kr

Övriga bidrag

65 345,00 kr

Förändring varulager

334 955,03 kr

Summa intäkter

1 250 066,18 kr

Kostnader Arrende -3 247,00 kr

Driftkostnad fastighet

-32 634,00 kr

Förbrukningsmaterial

-4 736,70 kr

Hagelammunition

-140 410,00 kr

Duvor

-31 194,80 kr

Kulammunition

-446 851,00 kr

Ungdomssektionen

-2 262,88 kr

Vapen

-5 095,00 kr

Drivmedel

-990,29 kr

Underhåll gräsklippare

-6 850,00 kr

Priser och pokaler

-13 294,00 kr

Kontorsmaterial

-3 589,00 kr

Trycksaker

-2 819,00 kr

Inköp dator

-6 680,00 kr

Hemsida

-791,25 kr

Porto och frakt

-7 348,25 kr

Försäkringar

-18 146,00 kr

Larm & övervakning

-6 124,00 kr

Hjärtstartare, underhåll

-6 691,00 kr

Tillsynsavgift

-4 228,00 kr Eksjö kommun, miljö

Styrelsemöte

-70,70 kr

Bankkostnader

-5 763,00 kr

Babs, kortterminal

-5 243,75 kr

Postfack

-2 850,00 kr

Övriga externa kostnader

-15 625,00 kr

Medlemsaktivitet

-520,87 kr

Medlemsavgifter

-600,00 kr

Underhåll fastighet och banor -111 607,30 kr

Nytt Älgbanehus

-249 844,13 kr Ej totaltkostnad, kostnader även

under år 2021

Summa kostnader -1 136 106,92 kr


Sidan 12

Klubbtävlingar 2022

Nyårssmällen vpr Johan Lundström (genomfördes 2023-01-01)

Egon Nilssons vpr Malte Almquist

Eksjöhus Sporting vpr Emil Hjärtberg

KM Nordisk trap Stig Hedberg 45 träff

Björn Andersson 44

Anders Johansson 43

" " bäste junior Ingen deltagare

" " bästa dam Hanna Tellt 38

" " bäste oldboy Joacim Engborg 32

" " bäste veteran Stig Hedberg 45

KM - Skeet

mästarklass Bertil Karlsson 39 träff 1)

Anders Johansson 39 1)

Björn Andersson 38

jägarklass

Ingen deltagare

KM - Sporting Christoffer Jarl 24 träff

Simon Hagström 20 2 extra skott

Bertil Karlsson 20 3 extra skott

" " bäste junior Ingen deltagare

" " bästa dam Amanda Arvidsson 16

" " bäste oldboy Ingemar Sjöberg 19

" " bäste veteran Bertil Karlsson 20

KM - Rådjur Joacim Engborg 53 poäng

Pär Nordahl 51 1 st 5 1

Nils von Wachenfelt 51 0 st 5 1

" " bäste junior Ingen deltagare

" " bäste oldboy Joacim Engborg 53

" " bäste veteran Christian Berntö 46

" " bästa dam Amanda Arvidsson 49

1) särskjutning


Sidan 13

KM - Älg Sven Rylander 55 poäng

Per-Anders Johansson 54

Johan Lundström 52

" " bäste junior Ingen deltagare

" " bästa dam Tove Lundström 42

" " bäste oldboy Tony Gustafsson 50

" " bäste veteran Sven Rylander 55

KM Vildsvin Jonatan Henricson 57 poäng 6 st 5 1

Björn Andersson 57 poäng 5 st 5 1

Björn Gustafsson

" " bäste junior Ingen deltagare

" " bästa dam Hanna Tellt 47

" " bäste oldboy Ingemar Sjöberg 49

" " bäste veteran Bertil Karlsson 50

57 särskjutn om tredje plats

KM - Jaktskytte Björn Andersson 284 poäng

Bertil Karlsson 220

Stig Hedberg 206

Ungdomstävlingar

Egon Nilssons vandringspris

1:a Malte Almquist

2:a Emil Hjärtberg

3:a Axel Lundbom

Eksjöhus Sporting

1:a Emil Hjärtberg

2:a Alfred Lundbom

3:a Malte Almquist

Till höger är det Malte

Almquist som koncentrerar

sig i samband med

Egon Nilssons vandringspris.

Bra anläggning.


Sid 14

Förmåner och skyldigheter som medlem

Vad får vi för medlemsavgiften???

• Tillgång till alla banor under träningskvällar och inskjutningsbanan minst 300

dagar om året.

• Köpa ammunition för egen förbrukning, till nästan självkostnadspris.

• Hyra klubbstugan till subventionerat pris.

• Rabatter hos butiker och företag som föreningen har samarbetsavtal med.

Ett giltigt medlemskort ska uppvisas

* 15 % på all hundmat hos Eksjö Lantbruksservice AB

* 25 % på skjutbiografen i Rottne ca 1 mil norr om Växjö, vid bokning max

10 dagar före aktuell dag

* Rabatter vid köp av majs hos Pär Nordahl, Björkeby

* Gustafssons Vapenteknik i Värne

* Bengtssons i Korsberga

* 10 % på hundmat hos Lillhuldas Hundfoder

• Föreningens egna viltvårdsbidrag 50–100 kr/medlem (ej familjemedlemmar)

• Vill man bli funktionär finns det möjlighet att få utbildning på banorna, så att

nyckel kan lånas för att kunna skjuta när det passar dig själv.

Skyldigheter:

• Att plocka in tavlor och städa upp efter att ha skjutit.

• Önskvärt är att du någon gång kan ställa upp som funktionär vid tävlingar m. m.

• Önskvärt är att du kan hjälpa till vid underhållsarbete, städdagar m. m. för att vi

ska kunna hålla en bra standard på vår skytteanläggning.

Kontroll av medlemskap:

Tyvärr är vi tvungna att genomföra kontroller av att medlemsavgiften är betald.

Kontrollavgift på 500 kr tas ut för de som inte betalt medlemsavgift, i värsta fall

görs en polisanmälan om egenmäktigt förfarande enligt Brottsbalken 8:8.

Medlemsavgiften 2023 (betalas senast 28 februari)

Vuxen:

300 kr fr. o. m. 19 år

Ungdom:

200 kr t. om. 18 år

Familjeavgift: 400 kr (samma familj, boende på samma adress)

SWISH-nummer: 123 272 1314

Bankgiro: 5452-7403

• Namn på dig själv samt eventuella familjemedlemmar.

• Adress och mobilnr.

• E-postadress.

Får det inte plats i textrutan, sänd ett mejl till föreningens e-postadress:

infomaster@eksjonejdensjvf.se


Sidan 15

Bilder från år 2022

Ovan: Den nya trapkastaren har kommit på plats genom

starka killarna: Christan, Kjell, Roger, Stig och Kjell.

Till höger: Christian och Anders oljar altanen, resultatet blev kanonbra.

Ovan: Gräsklippargruppen, med Mats och Alf i spetsen, anordnade en arbetskväll för att

göra i ordning gräsmattan efter byggnationen på älgbanan.


Sidan 16

Mörtstugor och kräftburar

Egentillverkade mörtstugor och kräftburar

av galvat nät säljes.

Är även återförsäljare för LOTINS fällor,

bl. a. mink-, räv-, och grävlingsfällor.

Kontakta Conny Liljeqvist

070-607 68 66

► Har du flyttat?

► Tänker du flytta?

► Har du bytt e-postadress?

Försäkra dig om att även framöver få del av information från föreningen

genom att meddela medlemsansvarig ändringarna:

e-post:

telefon:

medlem.eksjonejdensjvf@gmail.com

070-262 04 09 (sänd gärna ett SMS)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!