21.04.2023 Views

IT-Uppsats, Linköpings Universitet

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folkbildningens förhållningssätt

och inställning till IT

eller

Hade Grundtvig anslutit sig till Internet?

Tommy Fogelberg

IT - användning och möjligheter

5 poäng, distans, Institutionen för

datavetenskap, Linköpings Universitet

96-01-05


Innehållsförteckning

Sammanfattning 3

Inledning 3

Avgränsning 3

Metod. 4

Positiva röster om IT och informationssamhället 4

Varnande röster om IT och informationssamhället 5

Folkbildningens egen inställning till IT och informationssamhället 6

Författaren tänker fritt 8

Avslutning 10

Litteraturlista 11

2


Sammanfattning

Det världsomspännande datornätet Internet genomgår en explosionsartad utveckling. Bedömare uppskattar att

antalet användare och anslutna datorer ökar med 10-15 % per månad just nu. Den här utvecklingen leder självklart

till ett enormt informationsflöde, som definitivt kommer att påverka vårt samhälle och kanske i grunden förändra

det. I debatten används begreppet Informationssamhället för att beskriva den här processen.

I den här uppsatsen som ingår som en del i en distanskurs om 5 poäng - IT - användning och möjligheter - vid

Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet vill jag försöka belysa en del av de faror, eller kanske

bättre hot - som den här utvecklingen kan föra med sig. Speciellt vill jag belysa den samlade folkbildningens

uppgift inom områdena demokrati & deltagande, utanförskap & anonymitet och om det digra informationsflödet

automatiskt leder till ökad kunskap och högre bildning.

Till den samlade folkbildningen har jag i det här sammanhanget räknat studieförbunden, folkhögskolan,

Utbildningsradion, folkbiblioteken och viss verksamhet inom kulturområdet.

Inledning

Valet av rubrik och ämne för uppsatsen tarvar en närmare förklaring. Jag har gått den långa vägen inom

folkbildningen. Vid 17 års ålder deltog jag i min första studiecirkel, som kom att följas av flera. Två år av min tid

som heltidsstuderande vigde jag åt studier på folkhögskola. Min akademiska karriär har kryddats med

genomgången folkhög-skollärarutbildning som syftar till arbete inom folkbildningen. En inte obetydlig del av mitt

yrkesverksamma liv har jag ägnat åt folkbildningsarbete, både med ett ideellt engagemang som grund och ett

professionellt som anställd inom olika delar och nivåer av folkbildningen i Sverige. Jag har innehaft

förtroendeposter i styrelse för studieförbund på lokal- och distriktsnivå, i styrelse för folkhögskola och jag har

arbetat inom studieförbund på distriktsnivå och nu som lärare på folkhögskola.

Jag anser själv att jag med denna bakgrund har en god kännedom om folkbildningen både till innehåll och form

i Sverige av idag.

Paradigmskifte

I debatten hörs ofta idag sägas att Sverige är på väg in i Informationssamhället. Några väljer att tala om

Kunskapssamhälle eller Kommunikationssamhälle. Jag ansluter mig till de som talar om Informationssamhället.

Senare kommer jag att beröra min skepsis mot de två andra benämningarna.

Flera röster i debatten går till och med så långt att man talar om ett paradigmskifte, dvs. en situation där

människan - läs medborgaren - på ett avgörande sätt förändrar sitt förhållande till det samhälle i vilket hon verkar

och lever. I klartext menar debattörerna och forskarna att vi sakta men säkert håller på att lämna Industrisamhället

för att övergå i något nytt. Jag är böjd att hålla med.

Då Industrisamhället ersatte det gamla bondesamhället utgjorde det i allra högsta grad ett paradigmskifte. Den

gången ställdes höga krav på medborgarna för att kunna både delta i och bidra till det nya samhället. Samtidigt

som samhället övergick från i hög grad jordbruk som främsta sysselsättning till industriverksamhet förändrades

villkoren för den politiska verksamheten, med större inslag av demokrati och därmed högre krav på kunskap och

delaktighet för den enskilde individen.

Övergången från jordbruks- till industrisamhälle gjordes möjlig genom många deltagande krafter. En viktig

sådan var obestridligen folkbildningen i dess olika former. Tack vare studiecirkeln, folkbibliotekens tillkomst och

folkrörelseförankringen skapades kunskap och engagemang för deltagande i den här processen.

När vi nu står inför nästa stora paradigmskifte i svensk nutidshistoria faller det sig därför naturligt, att fundera

över folkbildningens förhållningssätt, roll och uppgift vid denna övergång.

Avgränsning

Uppsatsen består egentligen av tre delar. Jag skall först försöka redovisa en del av det redan sagda och tänkta

kring demokrati, deltagande, folkbildning med koppling till IT. Därefter redovisar jag en del av Folkbildningens

egen syn på IT och Internet, och i det sammanhanget en liten del av en mindre undersökning kring folkbildningen

och inställningen till IT Avslutningsvis tar jag mig friheten att tänka fritt kring folkbildningens uppgift och

nödvändiga insatser.

3


Metod

Jag har utgått från min tes om folkbildningens uppgift vid genombrytande samhällsförändringar. Med den som

utgångspunkt har jag sökt material som anknyter. Det finns inte någon egen undersökande del i uppsatsen. Däremot

"åker jag snålskjuts" på en undersökning genomförd av Folkbildningsrådet.

En hel del material har jag funnit genom aktivt sökande på Internet, främst då World Wide Web.

Positiva tongångar om IT och informationssamhället

En eufori - kanske hysteri är ett lämpligare ord? - utan sällan skådat slag har omgett det här "paradigmskiftet"

vi står inför. Det stora genombrottet tror jag kom när förre statsministern Carl Bildt annonserade att han anslutit

sig till Internet, och att han och USA:s president, Bill Clinton, utväxlat el-post med varandra.

Därefter började det skrivas spaltmeter av lovord, de stora morgontidningarna startade speciella bilagor, en

mängd facktidskrifter såg dagens ljus, stiftelser bildades och regeringen bildade IT-kommission och IT-råd. Det

anmärkningsvärda i sammanhanget är att det i stora stycken är en lovsång till det tekniska, och tekniska lösningar

man hör och ser.

Det vore inte svårt att ge många exempel från debatten här. Jag väljer därför att redovisa vad offentliga

makthavare - dvs. det politiska etablissemanget - sagt och tänkt om IT. Det är nämligen av särskilt intresse vad

samhällets styrande har för uppfattning om en företeelse som troligen förändrar samhället!

I kommittédirektiven till regeringens IT-kommission sägs bl.a.:

Inom EU samt i USA, Japan och andra länder utvecklas långsiktiga politiska strategier för att främja en ökad

användning av informationsteknik. Gemensamt för de initiativ som tagits är att det politiska ledarskapet markerar

informationsteknikens betydelse som en positiv kraft i samhällsutvecklingen samt behovet av vissa strategiska

initiativ från statsmakternas sida för att informationstekniken skall få ett så brett genomslag som möjligt....

.........en satsning på ökad användning av informationsteknik genom att inrätta en IT-kommission med

uppdraget att bl.a. analysera behovet av och föreslå åtgärder i syfte att “till år 2010 få Sverige att tillhöra den

globala utvecklingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av informationsteknologin“. 1

Även om det faller utanför ämnet för den här uppsatsen tycker jag det är av intresse att se vad Danmarks

Forskningsminister Frank Jensen sa inför Folketinget (fritt översatt):

Informationsteknologin skall också styrka folkupplysningen. Inte minst skall satsningen på nätverksbundna

distansundervisningen utvecklas. Här ser regeringen en naturlig förlängning av den danska traditionen av

folkbildning och folkupplysning.

2

Om Grundtvig hade levt idag skulle han med all säkerhet varit ansluten till det världsomspännande Internet!

Jag tycker att Frank Jensens slutord är extra intressanta ur mitt perspektiv då Nils F. Grundtvig får anses som

den danska folkhögskolans fader och anstiftare. Hans tankar och idéer tjänade som inspiratör för pionjärerna när

den svenska folkhögskolan startades, och hans ande vilar fortfarande över mycket av den nordiska

folkhögskoleidén.

Jag skulle som jag tidigare nämnde kunna hitta en uppsjö av citat från uttalanden och skrifter som understryker

känslan av eufori, men jag väljer att stanna här och gå vidare till de kritiska, varnande och ifrågasättande rösterna.

Kritiska, varnande och ifrågasättande röster om IT och

informationssamhället

Att mycket av det sagda har kännetecknats av lovord, betyder inte att varnande röster har saknats.

I direktiven till den tidigare nämnda IT-kommissionen sägs t.ex. att:

1 Kommittedirektiv för IT-kommissionen, 95-01-19

2 Forskningsminister Frank Jensens redogörelse inför Folketinget i Danmark av “Från vision till handling.

Informationssamhället år 2000. Mars 1995

4


Det är viktigt att alla inblandade är medvetna om att det också finns risker med den snabba utvecklingen inom

informationsteknikens område i form av t.ex. ökad sårbarhet och utanförskap och att man finner former för att

motverka dessa risker......Det är mycket viktigt att uppmärksamma tendenser till ökade klyftor i samhället till följd

av att vissa grupper inte har kunskap om eller tillgång till den nya tekniken. 3

Just IT-kommissionens tillsättande - IT-kommission nr 2 - föranledde kritiker att yttra sig. Ola Larsmo, Uppsala

Universitet skriver följande:

Nyligen sjösattes den nya regeringens IT-kommission utan särskilt mycket plaskande. På papperet ser det

ganska bra ut - här finns representanter för folkrörelserna, kompetens och inriktning på arbetslivsfrågor. Men

den som söker efter principiella uttalanden om vad man vill letar förgäves.

Och demokratiaspekterna av IT? Och spridningen ? Och tillgängligheten? För vem - av vem? Till vad? Det

enda man finner är en rad om att IT-kommissionen ska motverka principiella risker med den snabba utvecklingen.

4

En i debatten flitigt förekommande journalist, Lars Ilshammar skrev så här i början av 1995:

Men det goda informationssamhället uppstår naturligtvis inte av sig självt, lika lite som industrialismens

folkhem en gång gjorde det. Inbillar man sig att behovet av kritisk diskussion och politiska beslut nu plötsligt

skulle ha upphört bara för att vi håller på att översköljas av något som kallas IT, blir man därför lätt en lekboll i

händerna på andra krafter..

...Varje gång mänskligheten stått inför genomgripande teknikskiften har utopiska förhoppningar knutits till den

nya teknologin. Så var det med ångmaskinen och tåget, bilismen och flyget, så var det med rymdfarten och

kärnkraften, så är det med IT. Och det är naturligtvis i sådana tider som behovet av en kritisk journalism är som

störst. Det är dags att sluta tindra, kavla upp ärmarna och sättas igång med jobbet.“ 5

I början av juni, 1995 las ett stort betänkande från IT-kommissionen fram för regeringen. Betänkandet rörde

IT:s påverkan på centrala samhällsfunktioner. Betänkandet föranledde Ola Larsmo att skriva följande i en

debattartikel i DN:

På punkt efter punkt löser betänkandet upp sig i fagra ord. Rätt ställda frågor - och en närmast kemiskt ren

frånvaro av konkreta förslag. ..

...Efter avslutad läsning står det ganska klart att just de samhällssektorer som kunde bära upp den utveckling

som ska göra Sverige IT-ledande är just de som är utsatta för den största nedskärningsivern. Skjuta sig i foten var

det visst någon som sa! 6

Just demokratifrågan tilldrar sig uppenbarligen stort intresse bland debattörerna. Lars Ilshammar igen:

Kommer informationssamhället med sin nya digitala infrastruktur att vitalisera partierna och ge dem nya

direktkanaler till medborgarna. För att ställa frågan på sin spets - är demokratin som vi känner den - med partier

och valda företrädare - något evigt och absolut, eller bara en historisk kategori, lika hårt knuten till

industrisamhället som någonsin feodalismen till det gamla bondesamhället? På tröskeln till det nya är det inte

gott att veta vart utvecklingen ska ta vägen. 7

Bengt-Arne Wedin skrev följande om informationssamhällets förträfflighet under rubriken Ju mer information

desto bättre:

Mytens idé: Den som är välinformerad har också mer makt, kan välja och styra själv, riskerar mindre att

manipuleras. Ett demokratiskt, ett jämlikt samhälle förutsätter lika och full informationstillgång till alla

Information åt folket, åt alla!

Verkligheten: Osorterad, orelaterad information i stor mängd riskerar att dränka den oinformerade, skapa

överbelastning och stress. Ett effektivt sätt att manipulera kan mycket väl vara att just skölja över den som saknar

informationsverktyg med en alltför överväldigande informationsflod. 8

3 Kommittédirektiv för IT-kommissionen, 95-01-19

4

Hyperdemokrati för Cyborgare, DN & Interface, 1995

5 Avslöja myterna om den digitala revolutionen, Journalisten, 1995

6 Den digitala revolutionen är här - sägs det, DN 15/7 -95

7 Digital demokrati - politik utan politiker?, Tiden, 1995

8

Myter om IT, Teldok, Telia, rapport 94, 1995

5


Jag har här valt kritik som ansluter sig till, eller tangerar, de problemområden jag själv sett som viktiga ur

folkbildningsperspektivet.

Folkbildningens egen inställning till IT

Eftersom min uppsats behandlar folkbildningens inställning till IT är det angeläget att redovisa hur

folkbildningen själv ser på sin roll i det nya informationssamhället. Nedan följer ett axplock från företrädare för

de institutioner och organisationer som jag inledningsvis definierade som den samlade folkbildningen i Sverige.

Folkbildningsrådet

Delar av folkbildningen i Sverige - 10 studieförbund och 134 folkhögskolor - sorterar under Folkbildningsrådet

- FBR - som utför dels tidigare myndighetsliknande uppgifter, dels fungerar som inspiratör och serviceorgan.

Självbild

Första gången frågan om folkbildningens roll i informationssamhället berördes var vid ett idéseminarium i

Stockholm, 22/4 1994, arrangerat av just FBR. Vid den avslutande paneldiskussionen med framträdande

företrädare för folkbildningen, med journalisten Herbert Söderström som utfrågare/samtalsledare, utspelade sig

följande situation:

Han ville bland annat testa deltagarnas öppenhet för den nya informationsteknologin, med dess möjligheter

till kontakter på helt nya sätt. Möjligheter som många ungdomar ser och tar till sig, medan d vuxna knappt märker

att något håller på att ske och han exemplifierade med en så kalla elektronisk “brevlåda, dit man kan skicka

“brev“ med sin dator. Det var Pias brevlåda som han fått tillfälle att titta i och där låg 57 inlägg om Palmemordet

från lika många ungdomar.

- Var kan man annars samla in 57 engagerade inlägg i en vktig samhällsfråga undrade Herbert Söderström

lite retoriskt, utnämnde de elektroniska brevlådorna till “plattformar för plattformslösa“ och undrade om

folkbildarna runt bordet var villiga och intresserade av att också spåra upp de nya folkbildningsliknande

situationer som existerar inom informationsteknologins tillämpningar.

Intresset föreföll inte särskilt stort, eller var det okunskapen som var alltför djup? Först efter åtskilliga försök

fick han ett napp från Sonja Hedman, Studiefrämjandet. Hon menade att datakommunikation är ett verktyg som

även folkbildningen måste lära sig att använda på ett kreativt sätt. 9

Mona Hillman-Pinheiro, förbundssekreterare i studieförbundet ABF, tillika ledamot av IT-kommissionen säger

bl.a. att:

Jag skulle vilja återuppliva en kår av legitimerade folkbildare som sprider kunskap om informationstekniken

runt om i landet. Först och främst handlar det om att ge människor verktygen. Sveriges Radio, Sveriges Television

och Utbildningsradion har ju varit våra stora folkbildande medier. Nu har vi en annan situation, där det gäller

att välja och välja bort i ett mycket större flöde. Det är i hög grad en utbildnings- och kunskapsfråga. 10

Lars Engkvist är före detta politiker och numera chef för Filminstitutet samt ordförande i Folkbildningsrådet.

Även han är ledamot i IT-kommissionen. Han säger följande om folkbildningens uppgift:

Folkbildning i den klassiska meningen, människor som möts i grupper, måste spela en stor roll också i det

framtida samhället. Det handlar om att föra in den klassiska folkrörelsepedagogiken i informationssamhället. 11

Chefen för Utbildningsradions folkbildningsredaktion, Mikael Andersson, redovisar sin syn på UR:s uppgift:

Jag vill att UR ska fungera som ett IT-nav. Det kan t.ex. innebära att vi i alla de projekt där vi samarbetar med

den samlade folkbildningen erbjuder ett extra medium - on-linedelen. Den nya IT-kommissionens betoning på all

utbildning, inte bara skolan, passar UR bra. Vi har ett utvecklat samarbete när det gäller folkbildning och

vuxenstudier. Det gör att UR har en viktig roll i den här utvecklingen. Med våra nya projekt, kan vi bidra till att

göra informationstekniken tillgänglig för fler.

Han säger dessutom:

9 Håller Folkbildningen Måttet, Folkbildningsrådet, 1994

10 Utbildningsradions tidning Programjournalen, hösten 1995

11

Utbildningsradions tidning Programjournalen, hösten 1995

6


Men det börjar stå alltmer klart att UR även måste erbjuda program om kritisk faktagranskning. Vi måste

hjälpa människor att själva ta ställning till den information som t.ex. finns på Internet. 12

Enkät från Folkbildningsrådet

Under senhösten -95 sände Folkbildningsrådet ut en enkät till samtliga studieförbunds centrala kanslier och

folkhögskolor med titeln Inventering angående data och kunskapsnivå. Syftet med enkäten var att finna ett svar

på hur långt folkbildningsvärlden kommit vad avser IT. Enkäten ingår som en del av en förundersökning som

Folkbildningsrådet inlett med syfte att ansluta sig till Internet mm. 13

I det följande redovisas endast fragment av de svar som hittills kommit in, då undersökningen ännu inte hunnit

sammanställas. Uppgifterna har förmedlats per telefon, så exaktheten måste naturligtvis ifrågasättas. Det är heller

inte fråga om någon detaljerad redovisning, utan bara de svar och synpunkter som har sitt berättigande i denna

uppsats. I huvudsak är det svar från folkhögskolevärlden som redovisas, och jag väljer att använda i princip de

rubriker som använts i enkäten.

En liten kommentar kring enkäten är dock på sin plats. Den är tydligt inriktad på den tekniska delen av

Informationsteknik. Ingen fråga riktas till folkbildningsvärlden huruvida man avser att arbeta aktivt med

förhållningssätt, planer på framställning av studiematerial mm. Dessvärre har jag inte svarsfrekvensen.

Har ni modem anslutet till någon dator på arbetsplatsen? och

Har någon av era datorer kontakt med omvärlden, ex. via Internet el. First Class?

Hela 75 skolor anger att de har modem anslutna till en eller flera datorer. 55 av de 75 anger att de använder sig

av First Class som programvara för kommunikation med diverse BBS:er och On-linetjänster i Sverige. 45 skolor

anger att de har en fungerande anslutning till Internet. I samtliga fall gäller det en uppringd förbindelse, dvs. ingen

skola har i dagsläget fast anslutning. På en följdfråga anger skolorna att anslutningarna i huvudsak är till för lärare,

ännu så länge inte för studerande. Det är främst frågetecken kring finansiering mm. som har skapat den situationen.

Vad har ni för IT-strategi, ex. kontakter och nät med omvärlden?

På frågan om strategin för framtiden svarar 53 skolor att de nog har planer på att ansluta sig till Internet under

det kommande året. Det verkar finnas en stor benägenhet till förändring, men det saknas samtidigt en plan och

strategi för hur förändringen skall gå till. Ett fåtal skolor - antal okänt - anger att man har en IT-strategi, eller skall

skapa en under -96.

Intresset för förstudien och resultatet av den?

På en direkt fråga om det skulle vara av intresse om FBR byggde upp en server baserad på First Class för intern

kommunikation, meddelanden snabb hantering av frågor och en förhoppning om något mindre pappershantering

idag svarar samtliga skolor som svarat att det är önskvärt.

Studieförbunden

Studieförbundens centrala kanslier tycks i ännu större utsträckning än folkhögskolorna lovorda åtminstone den

tekniska sidan av det hela. Samtliga ställer sig positiva till FBR som central för intern kommunikation.

Åtta har påbörjat undersökning vad gäller möjlighet att skapa interna nät inom respektive organisationer för

kommunikation med avdelningar/distrikt beroende på hur de är organiserade. Organisationsformen kan skilja

något från ett studieförbund till ett annat.

Publicering på “Nätet“

Hittills är det tre folkhögskolor som valt att marknadsföra sig på Internet och WWW med egna hemsidor. De

tre är Dagfolkhögskolan i Tidaholm, Sigtuna folkhögskola - tillika Svenska Kyrkans Utbildningscenter samt

Antroposofernas folkhögskola i Vårdinge.

Den skola som kommit längst, utan att göra anspråk på vetenskaplig exakthet vad gäller informationsteknik,

är utan tvekan dagfolkhögskolan i Tidaholm, där till och med elevarbeten framställda med hjälp av material hämtat

från Internet kan beskådas.

12 Utbildningsradions tidning Programjournalen, hösten 1995

13

Enkät för inventering angående data och kunskapsnivå, Folkbildningsrådet, nov. -95 (Bil. 1)

7


Av studieförbunden är ABF aktivast, med Örebro län samt avdelningar i Malmö, Enköping, Eskilstuna och

Finspång, som har hemsidor på WWW.

FBR har aviserat att i början av 1996 finns en hemsida publicerad på Internet och ytterligare ett antal skolor

har aviserat publicering på WWW under 1996 och ytterligare studieförbund har för avsikt att publicera sig också.

Författaren tänker fritt kring Folkbildningens uppgift

Informationssamhället = Kunskapssamhälle?

Vi lever i en brytningstid mellan det gamla industrisamhället och det nya som kallas informations- eller

kunskapssamhället. Jag vill i min egen definition gå så långt som att instämma i att vi är på väg in i - eller kanske

redan är där - informationssamhället. Att göra det synonymt med kunskapssamhället är en stark överdrift som jag

å det bestämdaste motsätter mig. Det betyder inte att jag har något emot i sak begreppet kunskapssamhälle, men

det är inget som uppstår automatiskt bara för att vi förses, eller förser oss, med en mängd information. Riklig

mängd av information ökar dock förutsättningar för medborgerlig bildning, och där tror jag däremot att

folkbildningen kan vara en mycket viktig brygga mellan informationssamhället och kunskapssamhället.

Information är ju faktiskt ganska enkel att beskriva som en fysisk massa, som är påtaglig och i viss mån mätbar.

Kunskap däremot vill jag se som något metafysiskt, dvs. inga riktigt mätbara egenskaper. Det vore vågat att ge sig

på att explicit definiera kunskap. Kunskap kan naturligtvis uppstå på många olika sätt, där ett är när mottagen

information bearbetas. Den kan bearbetas mot bakgrund av en individs egen kunskap och erfarenhet, men den kan

också bearbetas tillsammans med andra människor. Samtal och skrift utgör värdefulla inslag i den verbala kamp

som oftast leder till en större insikt och utveckling och det är viktiga inslag i det dagliga folkbildningsarbetet.

Att surfa förutsätter simkunnighet!

Det oerhörda informationsflödet som väller in över oss genom IT kan utgöra en fara likaväl som det kan utgöra

en stor möjlighet. En fara i så måtto att det riskerar att dränka den som inte är “simkunnig“ i de här vattnen.

Simkunnigheten består i att ha verktygen för att kunna sortera, sålla och värdera det enorma informationsflödet.

En angelägen uppgift för folkbildningen är alltså att ge människorna verktyg för att klara det!

En oerhört viktig förutsättning för att människor - framför allt barn och ungdomar - skall klara att sortera och

värdera information är att man är väl förtrogen med grundläggande livsvärderingar i den kultur man lever i. Många

forskare menar ju att dagens samhälle skiljer sig så från gårdagens att barn och ungdomar riskerar att alieneras

från sina kulturella rötter. Tendenser till det kan man se i de undersökningar kring värderingsförskjutningar som

gjorts.

Detta är i och för sig kanske inte så konstigt i dagens internationaliserade värld, men icke desto mindre är det

en angelägen uppgift att ge framför allt den uppväxande generationen en förståelse för vår kulturs livsvärden.

Demokrati

Demokrati och samhällsdeltagande förutsätter möte mellan människor. Det förutsätter i viss mån konflikter.

En demokrati vilar på någon slags dialektisk grund, där det verbala slagsmålet tydliggör ståndpunkter och tvingar

till eftertanke. - Kanske ligger det nå’t i motståndarens synsätt? I en “wired“ demokrati är det enkelt att bara lämna

motståndaren, smita, om du inte håller med. Det är inte helt överensstämmande med vår tradition, där just samtalet

och dialogen är viktig.

Studiecirklar & Studiematerial

Det är av största vikt att studieförbunden snabbt kan erbjuda utbildning, cirklar och kurser kring Internet.

Inledningsvis är det - säger jag av egen erfarenhet - lämpligt att erbjuda människor möjlighet att komma i kontakt

med Internet, dvs. ren upplevelsebaserad inlärning. Framför allt studieförbundens roll därvidlag är viktig eftersom

de når stora grupper av människor - äldre och lågutbildade som exempel - som annars inte skulle få kontakt med

modern informationsteknologi via universitet eller liknande.. Studieförbunden har dessutom den fördelen att det

finns en förankring utifrån såväl organisations- som klasstillhörighet.

Studieförbunden har dessutom en stor möjlighet - och ett stort ansvar - att motverka utanförskap och

främlingskap.

Det kräver i sin tur att studieförbunden medverkar till framställning av studiematerial som inspirerar till

funderingar och samtal kring det nya informationssamhället.

8


Det finns all anledning för studieförbunden att titta närmare på rekommendationen från IT-kommissionen:

Vi föreslår att studieförbunden utarbetar en gemensam IT-strategi. Målet bör vara att bygga ett mera

kunskapsjämlikt samhälle med hjälp av IT. 14

Folkhögskolan

Till folkhögskolan kommer människor som har ganska mycket gemensamt med stuciecirkeldeltagarna, även

om rekryteringsläget börjar förändras. Folkhögskolorna har dessutom den fördelen att de har riksdagens uppdrag

att bedriva utbildning/folkbildning med korta kurser som instrument. Korta kurser kan vara allt från en dag upp

till c:a två veckor. Det ser jag som ett mycket användbart instrument att använda. Det betyder inte att verksamheten

på de sk. långa kurserna skulle vara mindre viktig, men det faller sig mer naturligt.

Det är förvånande med tanke på den förhållandevis stora verksamhet folkhögskolan har idag, att ITkommissionen

inte med ett ord i de dokument jag hittills läst, nämner folkhögskolan.

Resurser

Resonemanget kring studieförbundens och folkhögskolans uppdrag förutsätter ju naturligtvis att man bygger

upp de fysiska förutsättningarna för det, eller kanske lämpligare, skaffar sig bra samarbetspartners, som är bra på

det tekniska, och sedan kan folkbildarna ägna sig åt den primära uppgiften, nämligen det pedagogiska.

Folkbiblioteken

Utan tvekan har folkbiblioteken en stor uppgift att fylla när det gäller att göra den nya tekniken tillgänglig för

medborgarna. Det är viktigt att ansvariga politiker skapar resurser för biblioteken att skaffa nödvändig utrustning

och erbjuda fortbildning till personal.

Ett viktigt led i det arbetet tror jag är att biblioteken själva, genom redan befintliga samarbetsorgan, söker skapa

en gemensam IT-strategi.

Utbildningsradion - Sveriges Radio

Jag har inte så mycket att tillägga utan vill i allt väsentligt instämma i Mikael Andersson, citerad ovan.

Den Digitala Salongen

Digitala Salongen drogs igång som ett ALU-projekt med en entusiastisk drivkraft. Det är en elektronisk

mötesplats “ett nätverk för människor verksamma inom humaniora, kultur, folkbildning och pedagogik“ 15

Den Digitala Salongen driver diskussionsgrupper, utbildning i informationshantering och publicering på

WWW, fungerar som samordnare för verksamhet mm. Jag tror att Digitala Salongen har förutsättningar att

utvecklas och förvånande är att ytterst få studieförbund/folkhögskolor anslutit sig till verksamheten.

Avslutning

När jag inledde mitt arbete och mina studier på kursen som denna uppsats är kopplad till, så skall jag erkänna

att jag hörde till de som ganska kritiskt betraktade Internet, och den eufori som jag redovisat tidigare i min uppsats.

Det vore fegt att inte erkänna att jag idag har anledning att revidera min uppfattning. Detta efter mycket läsande,

många timmars surfande, åtskilliga elpostmeddelanden, “chattande“ och läsande av Newsgroups mm. Jag kan

idag se stora möjligheter med Internet, samtidigt som mina frågor fortfarande lever.

En amerikansk författare som min lärare rekommenderade mig, Howard Rheingold hör till en stor förespråkare

av det virtuella, eller kanske man ska säga elektroniska samhället. Han har sedan många år varit ansluten till något

som heter The Well, ett världsomspännande nät, eller kanske man ska säga elektroniskt samhälle. Han har

publicerat sig ganska omfattande, se litteraturlistan, och visar i sina böcker och artiklar på många positiva

erfarenheter.

Howard Rheingold är dock inte bara en stor förespråkare. Jag tycker att han i många stycken har en klar syn,

och talar mycket om förnuftigt användande av verktygen. I en av sina artiklar skriver han följande:

14 IT-kommissionen, “Utbildning, kunskap, kultur och media“, -95

15

Kulturrådet, Statens Kulturråd, nr 4 -95

9


I think there is time to prove the democratic potential of the medium by using it properly. Often, that means

turning off the computer and visiting a friend, writing a letter, attending a meeting, braving the uncertainties of

the offline world. When we are called to action through the virtual community, we need to keep in mind how much

depends on whether we simply “feel involved“ or whether we take steps to actually participate. 16

Det är ingen tvekan om att Informationssamhället har kommit för att stanna. Det är heller ingen tvekan om att

det på många sätt kommer att påverka våra liv, och kanske framför allt våra barns liv. Därför är det viktigt att hålla

diskussionen om vår inställning och vårt förhållningssätt levande.

Det går naturligtvis att helt ställa sig utanför, men det är något jag bestämt vill avråda från. Istället vill jag

avsluta den här uppsatsen med ett par välkända strofer från en dikt av Karin Boye.

“Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr.“

Litteraturlista och referenser

(Objekt som jag hämtat hem via Internet är märkta med *)

Böcker

Myter om IT, Bengt-Arne Wedin, Teldok 94, Telia, 1995

Studiecirkelns pedagogik, Jan Byström, Brevskolan, 1983

The Complete Internet Reference, Hahn & Stout, Osborne 1994

The Internet Golden Directory, Hahn & Stout, Osborne 1994

The Virtual Community, Internet-www, Howard Rheingold 1995(?) *

Årsbok om Folkbildning, Föreningen För Folkbildningsforskning, 1994

Skrifter och kompendier

do-IT, IT-generationen, nr 1 -95

Håller Folkbildningen Måttet, Folkbildningsrådet 1994

IT i skolan, Celsius Information System

Skolmagasinet abc, nr 2 & 3, 1995

Telejournalen, Telia, nr 1 1995

Uppsatser

Internet i skolan, David Hällgren, C-uppsats Umeå Universitet, vt.- 1995 *

Artiklar

Are Virtual Communities Harmful to Civic Society?, Howard Rheingold, WWW, sept -95 *

Avslöja myterna om den digitala revolutionen, Lars Ilshammar, Journalisten, 1995 *

Den Digitala Revolutionen, DN 15/7 -95, Ola Larsmo *

Digital demokrati - politik utan politiker?, Tiden, Lars Ilshammar *

Electronic Democracy Toolkit, Howard Rheingold, WWW, -95 *

Hyperdemokrati för Cyborgare, DN & Interface, Ola Larsmo *

Which Part is Virtual? Which Part is Community, Howard Rheingold, WWW, -95 *

Tidskrifter

BIT, nr 1, 4, 5 & 10 -95

Internet Today, nr 13 -95

Internet, nr 12 -95

Internetguiden, nr 7-9, -95

Mikrodatorn, nr 3 -95

Moderna Tider, nr 61, nov. 1995

Netuser, nr 5 & 6 -95

PC-Magazine, nr 17 -95

Platsjournalen, Teknik - Ekonomi - Data, v. 51-52 -95

Programjournalen hösten 1995, Utbildningsradion

Skolvärlden, nr 13-14 & 17, -95

The Web, nov/dec -95

16

Are Virtual Communities Harmful to Civil Society, 4/9 -95

10


Video- & TV-program

Den digitala skolbänken; Storforum om skolan, UR, 3/1 -96

Övrigt

Användaren i fokus, IT-kommissionen, -95 *

Konsekvensanalyser, IT-kommissionen, -95 *

Uppdraget, IT-kommissionen, -95 *

Utbildning, Kunskap, Kultur & Media, IT-kommissionen, -95 *

Diverse material om den Digitala Salongen *

Kommittédirektiv för IT-kommissionen, jan -95 *

Kommittédirektiv, Junior IT-rådet, jan -95 *

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!