Views
5 years ago

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo

Miljöprövningsdelegationen BESLUT Datum 2011-06-16 Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo- Håsta 1:51 i Rimbo, Norrtälje kommun Kod 40.60 i bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd BESLUT Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län avslutar det prövotidsförfarande som föreskrevs i Miljöprövningsdelegationens beslut den 24 oktober 2005 (dnr 5511-2005-19773). Miljöprövningsdelegationen fastställer slutligt villkor för buller vid Textilia Rimbo AB:s (bolaget), org.nr 556538-5043, tvättanläggningen i Rimbo, Norrtälje kommun. Den provisoriska föreskriften i beslut daterat den 24 oktober 2005 samt villkor B 5 i beslut daterat den 13 februari 2001 upphävs och ersätts av nedanstående villkor 7. 7. Buller från den samlade verksamheten vid Textilia Rimbo AB:s verksamhet får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostad än följande begränsningsvärden. Dagtid vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Lör-, sön- och helgdag (kl. 07-18) 45 dBA Kvällstid (kl. 18-22) 45 dBA Nattetid (kl. 22-07) 40 dBA Kontroll av begränsningsvärdena ska ske genom närfältsmätningar och beräkningar i samband med klagomål eller minst en gång vart femte år. Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 08-785 40 00 (vxl) miljoskydd.stockholm@lansstyrelsen.se Enheten för miljöskydd Box 22067 104 22 STOCKHOLM Fax 08-651 5750 www.lansstyrelsen.se/stockholm 1 (5) Beteckning 5511-2007-105167

Fastställande av slutliga villkor avseende ... - Svenskt Vatten