Views
5 years ago

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

YTTRANDEN BESLUT Datum

YTTRANDEN BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun Bygg- och miljönämnden bedömer att villkoret för buller bör kunna innehållas MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN Prövotidsredovisningen Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget har uppfyllt det utredningskrav som ställdes i prövotiden i beslut enligt miljöbalken daterat den 24 oktober 2005 (dnr 5511-2005-19773). Syftet med prövotidsredovisningen var att utreda möjligheterna att begränsa buller från den samlade verksamheten till följande ekvivalenta nivåer. Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA Med bolagets utredningar som bakgrund samt den redovisning av de förändringar som bolaget genomfört av verksamheten bedömer Miljöprövningsdelegationen att dessa värden kommer att kunna innehållas. Vidare bedömer Miljöprövningsdelegationen, med anledning av närheten till bostäder, att det är rimligt att genomföra bullermätningar minst en gång var femte år. BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för detta beslut i Norrtelje Tidning och Post- och Inrikes Tidningar. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, se bilaga. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 juli 2011. 4 (5)

BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Beslutet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. I beslutet har deltagit Gunilla Stener, ordförande och Ylva Bjurström, miljösakkunnig. Föredragande har varit Elin Sieurin, miljöhandläggare. Gunilla Stener Ylva Bjurström Bilaga Hur man överklagar Elin Sieurin Kopia till Naturvårdsverket Bygg- och miljönämnden, Norrtälje kommun Aktförvararen: Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje MPD:pärm GS, YB 5 (5)

Fastställande av slutliga villkor avseende ... - Svenskt Vatten