Views
5 years ago

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo ...

BESLUT Datum 2011-06-16

BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Syftet med prövotiden var att titta på bullersituationen från den samlade verksamheten och utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att begränsa buller från den samlade verksamheten till följande ekvivalenta nivåer vid närmaste fastighet: Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA Prövotidsredovisningen Bolaget inkom den 1 december 2006 med en bullermätning, utförd av Aqua konsult AB, för den samlade verksamheten vid verksamheten i Rimbo. Mätningarna omfattade imissionsmätningar vid närmaste fastighet. Mätningar har genomförts vid ett antal kombinationer av hur stor del av den totala verksamheten som varit i drift samt tidpunkter på dygnet. Resultatet av de genomförda mätningarna visade att verksamheten skulle ha svårt att klara det villkor som prövotiden syftade till att klara. Samtidigt framkommer att det varit svårt att bedöma hur stor inverkan omgivningsbullret haft. Den 4 juli 2007 inkom bolaget med ytterligare en bullermätning, utförd av Acoustic Control AB, avseende pelletspannan. Pelletspannans skorsten hade kompletterats med en ljuddämpare sedan föregående mätningar. Mätningarna omfattade i detta fall närfältsmätningar och beräkningar för att kunna källbestämma pelletspannans bullerbidrag vid närmaste fastighet. Resultatet av de genomförda mätningarna visade att det sammanlagda bullerbidraget från pelletspannan, vid 100 % drift, uppgick till 37 dBA. Av resultatet framkommer även att om anläggningen går på ett driftfall lägre än 100 % av maximal kapacitet kommer även ljudnivån bli lägre. Bolaget inkom slutligen, den 14 december 2010, med en samlad bedömning, utförd av Structor Miljöbyrån Stockholm AB, av det mät- och beräkningsunderlag som tidigare inkommit i ärendet. Bolaget framhåller i denna slutliga komplettering att: • Förändringar av verksamheten vid tvättanläggningen har skett. • Verksamheten har nya drifttider, vardagar kl 06 till kl 19, till skillnad från tidigare drifttider kl 06 till kl 22.30. • Oljepannorna används mycket begränsat, endast som reserv. Med dessa punkter samt de bullerbegränsande åtgärder som vidtagits för pelletspannan som bakgrund bedömer bolaget att de nivåer som Miljöprövningsdelegationen angett kommer att innehållas. 3 (5)

YTTRANDEN BESLUT Datum 2011-06-16 Beteckning 5511-2007-105167 Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun Bygg- och miljönämnden bedömer att villkoret för buller bör kunna innehållas MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN Prövotidsredovisningen Miljöprövningsdelegationen bedömer att bolaget har uppfyllt det utredningskrav som ställdes i prövotiden i beslut enligt miljöbalken daterat den 24 oktober 2005 (dnr 5511-2005-19773). Syftet med prövotidsredovisningen var att utreda möjligheterna att begränsa buller från den samlade verksamheten till följande ekvivalenta nivåer. Vardagar (kl. 07-18) 50 dBA Sön- och helgdagar (kl. 07-18) 45 dBA Kväll (kl. 18-22) 45 dBA Natt (kl. 22-07) 40 dBA Med bolagets utredningar som bakgrund samt den redovisning av de förändringar som bolaget genomfört av verksamheten bedömer Miljöprövningsdelegationen att dessa värden kommer att kunna innehållas. Vidare bedömer Miljöprövningsdelegationen, med anledning av närheten till bostäder, att det är rimligt att genomföra bullermätningar minst en gång var femte år. BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för detta beslut i Norrtelje Tidning och Post- och Inrikes Tidningar. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, se bilaga. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 juli 2011. 4 (5)

Fastställande av slutliga villkor avseende ... - Svenskt Vatten