1 - Yamaha

www2.yamaha.co.jp

1 - Yamaha

3 •

Stoppa inspelningen.

Om du trycker på knappen [START/STOP] stoppas inspelningen

och data skrivs till User Song:en. (Meddelandet ”Writing!”

(”Skriver!”) visas.)

Om du vill spela upp den nya inspelningen trycker du på knappen

[START/STOP].

●Om du vill spela in med kompstilen kopplar du till det

automatiska ackompanjemanget (se Steg 1-2 på sid 23),

och följer sedan inspelningsanvisningarna.

●Om du endast vill spela in ditt eget framförande kopplar du från

det automatiska ackompanjemanget och följer de vanliga

inspelningsanvisningarna.

Spela in på ett visst spår

User Song:erna delas in på två spår: Spår 1 och spår 2. Du kan ange på vilket spår du vill spela in.

Inspelning på spår

Om du börjar inspelningen med att välja ett visst spår, skrivs spåret

över (befintliga data på spåret raderas och ersätts med den nya

inspelningen).

Data som kan spelas in

på spår 2

Style-uppspelning* (inklusive

ackordbyten) eller ditt eget

klaviaturframförande

* När kompstilen

spelas

Du kan bara spela in ditt klaviaturframförande på spår 1. På spår 2 kan

du spela in en Style eller ditt klaviaturframförande och skapa en User

Song som den som beskrivs nedan.

26 PSR-E303/YPT-300 Bruksanvisning

User Song

(”ACMP ON” tänds.)

(”ACMP ON” tänds inte.)

Data som kan spelas in

på spår 1

Endast ditt eget

klaviaturframförande

Spela in på

ett visst spår

User Song User Song

Spår 2

Spår 1

Spår 2

Spår 1

Style

Ditt eget klaviaturframförande

Ditt eget klaviaturframförande

Ditt eget klaviaturframförande

FÖRSIKTIGT

Försök aldrig stänga av

strömmen när

meddelandet ”Writing!”

(skriver!) visas på

displayen. Det kan skada

flash-minnet och medföra

att data försvinner.

FÖRSIKTIGT

• Kom ihåg att om det blir

problem med

strömtillförseln under

inspelningen (strömmen

stängs av, nätadaptern

sätts i/dras ur, batterierna

tar slut osv.) kommer data

att försvinna.

OBS!

• Göra backup för User

Song:erna och spara på en

dator med hjälp av musiknedladdningsprogrammet

Musicsoft Downloader

(sid 62).

OBS!

• Om du följer anvisningarna

på föregående sida spelas

ditt klaviaturframförande in

på spår 1 och stilen (om du

spelar någon sådan) på

spår 2.

OBS!

• Du kan inte spela in

metronomens klickljud

eller inställningarna för

transponering och

stämning.

• Inställningarna och

knapparna nedan kan inte

ändras. Om de ändå ändras

kan de nya inställningar

som anges under

inspelningsprocessen inte

spelas.

ACMP ON/OFF,

splitpunkt, typ av reverbeffekt,

typ av choruseffekt,

typ av Harmonyeffekt,

knappen

[FUNCTION], knappen

[PORTABLE GRAND],

knappen [SOUND

EFFECT KIT].

More magazines by this user
Similar magazines