Hur stöttar och utmanar vi våra elever före, under och efter ...

sanomautbildning.se

Hur stöttar och utmanar vi våra elever före, under och efter ...

Hur stöttar och utmanar vi våra elever

före, under och efter läsningen och skrivandet,

så att de blir kompetenta läsare och skribenter?

Återberätta

Skönlitteratur

Läsupplevelse och läsförståelse

Förståelse

Olika texttyper

Språkutvecklande undervisning

Pernilla Lundenmark

Lärare och språkutvecklingspedagog

i Botkyrka kommun

Anna Modigh

Lärare och språkhandledare

i Botkyrka kommun

Svenska och

svenska som andraspråk

Berätta

Beskriva

Argumentera

Faktatexter

Interaktion

Förklara

Det här är vi som utarbetat Zick Zack:

Författare till Zick Zack Läsrummet Författare till Zick Zack Skrivrummet

Karin Fällman-Bajagic

Lärare i Uppsala kommun

Christina Hansson

Lärare i Uppsala kommun

Instruera

Ord och begrepp

Susan Nieland

Lärare i Uppsala kommun

Literacy Consultant i Storbritannien

• Zick Zack – Skrivrummet åk 4 Allt i ett-bok (utkommer februari 2011) .......523-0243-9

• Zick Zack – Skrivrummet åk 4 Lärarhandledning (utkommer maj 2011) ......523-0244-6

• Zick Zack – Min skrivbok .............................................................................523-0590-4

• Zick Zack – Läsrummet åk 4 Textsamling (utkommer maj 2011) ..................523-0239-2

• Zick Zack – Läsrummet åk 4 Övningsbok (utkommer maj 2011) .................523-0240-8

• Zick Zack – Läsrummet åk 4 Lärarhandledning (utkommer juni 2011) ........523-0242-2

• Zick Zack – Läsrummet Min läslogg .............................................................523-0241-5

• Zick Zack – Läsrummet Min läsdagbok .........................................................523-0408-2

Zick Zack år 5 utkommer under våren 2012.

Zick Zack år 6 utkommer under våren 2013.

För mer info, blädderprov och beställning av eget

tjänsteexemplar: www.bonnierutbildning.se/rummet

Vill du veta mer om Zick Zack eller våra andra

läromedel i svenska för år 4–6?

Kontakta oss!

Karin Lönnqvist, redaktör:

karin.lonnqvist@bonnierutbildning.se

Lena Rydorff, marknadsförare:

lena.rydorff@bonnierutbildning.se

2 SKRIVRUMMET • ÅTERGIVANDE ÅTERGIVANDE • SKRIVRUMMET 3

26 SKRIVRUMMET • BESKRIVANDE BESKRIVANDE • 44 SKRIVRUMMET • ÅTERGIVANDE SKRIVRUMMET 27

ÅTERGIVANDE • SKRIVRUMMET 45

1

Vill du testa olika övningar från

Zick Zack en gång i månaden?

Gå in på vår hemsida och

anmäl dig till Månandens

språkövning.

Ett nytt basläromedel

i svenska och svenska

som andraspråk

för år 4–6


Zick Zack

består av

Läsrummet

och

Skrivrummet

Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av

skönlitteratur och faktatexter.

Skrivrummet fokuserar på skrivande för olika syften och ändamål

– för att berätta, beskriva, förklara, argumentera, instruera och återberätta.

Böckerna kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

Materialet är utarbetat utifrån kursplanerna i svenska och svenska som

andraspråk i Lgr 11.

Elevböckerna är desamma för alla elever och de stöttar, utmanar och

utvecklar deras läs- och skrivförmåga.

Det är lärarhandledningarna som hjälper dig som lärare att bedriva

en språkutvecklande undervisning i såväl svenska som svenska som

andraspråk.

Man kan arbeta med kapitlen i vilken ordning som helst.

Det är därför lätt att anpassa materialet till den övriga

undervisningen.

STEG 1 STEG 1

Lärarhandledningen innehåller förslag på

vad man kan göra före, under och efter läsningen

för att stödja, utmana och utveckla

elevernas läsförmåga, samt:

• läsloggsuppgifter

• guider till fyra barn- och ungdomsböcker

• språkutvecklande interaktions- och

kortskrivnings övningar

undervisningsmetoder och lässtrategier

som utvecklar elevernas läsförmåga.

8 Läsrummet • ÖV N I N GSB O K

EFTER L Ä SN I N G EN

E

I vilken ordning hände det? Numrera händelserna. F

Alla flodhästar utom en unge dör.

Ungen räddas av några människor.

Mzee och de andra skölpaddorna flyttas

till en annan hage.

En flodvåg sköljer in över stranden där

en flock flodhästar går och betar.

Flodhästungen får namnet Owen och

flyttas till en djurpark.

Utdrag ur Läsrummet

Flodhästhonan Cleo flyttar in till Owen. Hon gillar

inte Mzee och de andra sköldpaddorna.

Owen adopteras av jätteskölppaddan Mzee.

I textsamlingen möter eleverna berättelser,

artiklar, notiser, brev, författarporträtt,

dikter och faktatexter av olika slag. Texterna

är tänkta för gemensam läsning.

I elevboken finns övningar att göra före

och efter läsningen, övningar som ger

förförståelse, tränar ord, begrepp och

läsförståelse – på, mellan och bortom raderna.

I Min läsdagbok kan eleverna samla och

redovisa sina läsupplevelser.

Min läslogg används när klassen läser

skönlitteratur tillsammans.

Skriv meningarna i rätt ordning. Rita sedan enkla bilder i rutorna.

1

ÖV N I N GSB O K • Läsrummet 9

EFTER LÄSNINGEN

Lärarhandledningen innehåller exempel

på hur man utvecklar elevernas skrivande

genom att bygga upp kunskap om texttypen,

ge redskap för skrivandet och stötta eleverna

före, under och efter skrivandet, samt:

• en sammanställning över olika texttypers

syften, struktur och språkliga drag

• förslag på språkutvecklande övningar i

meningsbyggande, grammatik och

stavning

• enkla bedömningsmatriser.

Det här är Theas pappa. Titta på bilderna och svara på frågorna på

12 ÅTERGIVANDE TEXTER ÅTERGIVANDE TEXTER 13

Elevboken är en allt-i-ett-bok. Här får

eleverna lära sig skriva för att berätta,

beskriva, förklara, instruera, argumentera

och återberätta.

Varje kapitel består av fyra steg:

1) Vad handlar det om och hur är texten

strukturerad?

2) Vilka språkliga drag har texten?

3) Sammanfatta och skriv tillsammans!

4) Skriv själv!

I Min skrivbok kan eleverna sammanfatta vad

de lärt sig, samla ord, skriva in tips och idéer

om texttypen.

78 SKRIVRUMMET • ARGUMENTERANDE ARGUMENTERANDE • SKRIVRUMMET 79

OKTOBER

20

TISDAG

nästa sida.

STEG 1

C

Inledningen är mycket viktig för den hjälper läsaren att komma in i

texten. Det är bra om inledningen ger svar på så många som möjligt

av frågorna: vem, var, varför, vad och när.

Utdrag ur Skrivrummet

D

1. Vem handlar det om?

2. Var är han?

3. Vad gör han?

4. När gör han det?

5. Varför gör han det, tror du?

6. Skriv tillsammans en kort inledning om besöket.

När?

Var?

Varför r?

STEG 1

Vad?

Vem?

More magazines by this user
Similar magazines