pdf 4,84 MB - Svenska Missionskyrkan

missionskyrkan.se

pdf 4,84 MB - Svenska Missionskyrkan

Box 6302, 118 81 Stockholm

Besöksadress: Tegnérgatan 8

tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93

www.missionskyrkan.se

info@missionskyrkan.se

ÅRSBERÄTTELSE

och årsredovisning för

Svenska Missionskyrkan 2007


”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det”

Maria hade fött sin son och herdarna hade fått del av änglakörens

mäktiga budskap!

Herdarna skyndade, uppfyllda av sin upplevelse, till

Betlehem för att berätta om änglabesöket för de unga

föräldrarna. Maria hade inte ord att uttrycka allt det hon

upplevt, berättar Lukas för oss. Tid för ord skulle komma,

nu var det tid att begrunda.

I den känslan kan vi ta del av en kyrkas berättelse. Du

håller den i din hand.

Allt som vi i vår kyrka upplevt under det gångna verksamhetsåret

går inte att uttrycka i ord. Det fi nns heliga

möten och ögonblick som inte bör basuneras ut inför allt

och alla. Det fi nns upplevelser som man ska ta till sitt hjärta

för begrundan. Å andra sidan fi nns det väldigt mycket som

vi både vill och bör berätta om.

Därför har du nu en stund av spännande läsning när du

tar del av denna berättelse.

Berättelsen handlar, djupast sett, om den Jesus Kristus

som mött oss personligen, som församling och som kyrka!

Lukas 2:19

Jesus Kristus bjuder oss in på efterföljelsens väg. Därför

fi nns Svenska Missionskyrkan. Det är hans församling

och han vill att vi ska vara hans medarbetare och räcka

evangelium till människor nära och långt borta. Det är

i tacksamhet till denne Kristus som vi nu vill berätta om

livet i Svenska Missionskyrkan.

Under året som gått har ett förhållningssätt präglat

mycket av det vi vill göra och vara som församling och

kyrka.

Det handlar om att Vi Vill Växa.

Jag är av den uppfattningen att vi växer oavsett vi vill

det eller inte! Växandet hör till livet. Vår devis andas dock

en stor bön och längtan att växa i Kristus. Då handlar det

om att frimodigt stå för rättfärdighetens budskap mitt i

vårt samhälle – ett budskap som befriar och upprättar

individer och sammanhang. Det handlar om att växa i

relation till andra kyrkor och samfund i vårt land och om

att växa i relation till våra systrar och bröder i kyrkor över

vår värld.

Göran Zettergren

missionsföreståndare

1


Svenska Missionskyrkan

– öppen, evangelisk och medmänsklig

”En kyrka med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och

upprättelse genom mötet med Jesus Kristus.” Detta är svenska

Missionskyrkans vision och den visionen växer sig allt

starkare. Den uttrycker en kyrkas längtan efter att vara

relevant för människor i 2000-talet, att erbjuda rum och

gemenskap i alla livets skeden. Samtidigt visar visionen på

kärnan, på uppdraget att förmedla evangelium och mötet

med Herren.

Tron på Jesus Kristus är central i Missionskyrkan. Det är

den tron som förenar de 63 000 medlemmarna i de 700 församlingarna.

Det är också den tron som förenar Missionskyrkan

med andra kyrkor, i Sverige och i andra länder.

I tron på Jesus Kristus fi nns enhet, men också samtidigt

mångfald och dynamik. Inom Missionskyrkan vill vi ge

rum för olika åsikter – vi tror att en kyrka vitaliseras av att

frågorna ställs och att synpunkter bryts mot varandra.

Missionskyrkan präglas av en starkt ekumenisk målsättning.

Under året har ett samverkansavtal upprättats

Missionskyrkan

Svenska Missionsförbundet bildades 1878.

E J Ekman var missionsföreståndare de första 25

åren. P P Waldenström kom att prägla teologin.

Sedan år 2003 heter vi Svenska Missionskyrkan,

eller bara Missionskyrkan.

Antal församlingar:

Antal distrikt:

Antal medlemmar:

Antal betjänade:

697

8

61 425

132 400

Barn- och ungdomsarbetet bedrivs av SMU, Svenska

Missionskyrkans Ungdom.

med Svenska kyrkan. Detta innebär början till fördjupat

samarbete mellan de båda kyrkorna på lokal- och riksplanet.

Samtidigt för Missionskyrkan en dialog med Svenska

Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige om en

gemensam framtid.

Under verksamhetsåret 2006/2007 mejslades de tre

värde orden öppen, evangelisk och medmänsklig ut. Sådan vill

Missionskyrkan framstå och sådan vill hon vara.

Missionskyrkan är församlingarna

Missionskyrkans centrala verksamhet pågår i dess 700 församlingar.

Dessa församlingar är självständiga. De beslutar

själva om verksamhet och ekonomi. De väljer också

styrelse och kallar pastor, som sedan tillsammans utgör

församlingens ledarskap.

I församlingarna fi ras gudstjänst, här fi rar man nattvard,

här är församlingarnas diakonala arbete en förlängd

2 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Beredningsutskott

Valberedning

arm ut till samhället och här erbjuds barn- och ungdomsarbete

i de lokala SMU-föreningarna.

Den som tror på Jesus Kristus och vill växa i tro är

välkommen att dela liv och gemenskap.

En öppen kyrka

”Öppen, evangelisk och medmänsklig”. Öppenheten

märks bland annat i respekten för olika traditioner när det

gäller dopet. Vanligast är barndopet, men de föräldrar som

vill att deras barn själva ska fatta beslut om dop senare i

livet erbjuds barnvälsignelse.

Oftast är den som tror och är medlem också döpt. Men

dopet är inte ett krav för medlemskap.

Det gemensamma i Missionskyrkan

Varje församling inom Svenska Missionskyrkan beslutar

om sin egen verksamhet, men det fi nns också åtaganden

som är gemensamma. Några av dessa är utbildning av pastorer,

diakoner och missionärer.

Svenska Missionskyrkan

Kyrkostyrelsen

Arbetsutskott

Ansvarsnämnd

Antagningsnämnd

Församlingsråd

Församlingarna inom Svenska Missionskyrkan

väljer ombud till kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen

högsta beslutande organ (samtliga församlingar), möts en gång per år

Bidragsdelegation

Folkhögskoleråd

Förvaltningsråd

Svenska Missionskyrkan

Missionsföreståndaren

Svenska

Missions kyrkans

kansli

Distriktsföreståndarna

Alla församlingar delar också ansvaret för gemensamma

resurser. På det nationella området är sådana

resurser till exempel Missionskyrkans kansli, evangelister,

musikkonsulenter, storstadskonsulent och församlingsmentorer.

Det utvecklingssamarbete Missionskyrkan driver tillsammans

med systerkyrkor i andra länder är också ett

gemensamt ansvar för församlingarna.

Kyrkokonferensen

SMU-föreningarna

väljer ombud till riksmötet

Riksmötet

högsta beslutande organ

SMU:s

förbundssekreterare

SMU:s

rikskansli

SMU *

SMUstyrelsen

* Från och med 1 september

2008 sker SMU riks arbete

genom equmenia.

Kyrkokonferensen är Missionskyrkans högsta beslutande

organ. Kyrkokonferensen, som har en stark demokratisk

förankring, möts varje år och beslutar då om det gemensamma

arbetet.

I kyrkokonferensen väljs kyrkostyrelse som tillsammans

med missionsföreståndare leder Missionskyrkans

arbete mellan konferenserna.

3


Kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen är Missionskyrkans hösta beslutande

organ. Varje församling som tillhör Missionskyrkan har

rätt att representeras via ombud.

Genom direktrepresentation är konferensen en viktig

mötesplats för överläggningar och beslut om gemensamma

åtaganden. Konferensen är öppen även för dem

som inte är ombud och välkomnar alla att ta del av viktiga

frågor, gemenskap och gudstjänster.

Kyrkokonferensen 2007, 13–17 juni i Stockholm, var

den 129:e i ordningen. 308 församlingar var representerade

genom 567 ombud.

2007 års konferens samlades kring orden Våga växa

vila vandra. Dessa ord ville visa på modet som växer

fram i mötet med Jesus Kristus, ett mod som hjälper

oss att våga välja nya vägar och ett mod som hjälper

oss att finna former för vila och återhämtning. Men

även ett mod som utmanar oss att vandra vidare mot

växt och mognad.

Konferensdagarna fylldes till stor del av förhandlingar,

men också av cirka 40 seminarier, andakter, gudstjänster

och sena kvällsprogram. Exempelvis arrangerades ett författarmöte

med Elisabeth Sandlund.

Vid 2006 års kyrkokonferens introducerades förhand-

lingsrelaterade seminarier och påverkanstorg som nya

arbetsmodeller, i syfte att stärka demokratin och ge fl er

deltagare möjlighet att få sin röst hörd. Även vid kyrkokonferensen

2007 användes dessa båda modeller.

I de förhandlingsrelaterade seminarierna behandlades

ämnen kopplade till föredragningslistan.

På påverkanstorget behandlades de fem inkomna

motionerna, verksamhetsplan och budget, ekumenisk

överenskommelse med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet

och förslag till offentliga uttalande från konferensen.

Kyrkostyrelsens kandidater presenterades och intervjuades

där.

Konferensen fattade beslut om verksamhetsplan och

budget. Det togs beslut om en ekumenisk överenskommelse

mellan Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan

i Sverige och Svenska Missionskyrkan. De tre samfundens

respektive styrelser fi ck i uppdrag att till den gemensamma

årskonferensen 2008 presentera förslag till avsiktsförklaring

om ett framtida gemensamt samfund.

Klas Johansson valdes till distriktsföreståndare i Övre

Norrlands distrikt. Nio pastorer och åtta diakoner ordinerades

vid konferensens högtidsgudstjänst.

4 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Kyrkokonferensen

Några tankar om min ordination

I en del familjer är det självklart att man går till kyrkans

gudstjänster tillsammans. I min familj har det

inte varit så. Att stå där, under ordinationsgudstjänten,

och sjunga, lyssna till bibelläsning och predikan, att

bekänna den kristna tron och att fi ra nattvard tillsammans

med familj, släkt och vänner – det var starkt. Jag

känner en stor tacksamhet över att få ha varit med om

detta tillsammans med de människor som älskar och

känner mig bäst.

Under studietiden har vi som blivande pastorer fått

möjlighet att vrida och vända på de stora frågorna. Tillsammans

med lärare och mentorer har vi ifrågasatt det

enkla, billiga och invanda. Nya perspektiv har klarnat,

samtidigt som vissa frågor kvarstår och nya frågor tillkommit.

Det var en starkt känsla i att stämma in i den apostoliska

trosbekännelsen, där i Filadelfi akyrkan. De här

orden förhandlar vi inte bort. Detta är koncentratet av

Guds uppenbarelse som Fader, Son och Ande, så som

kyrkan uppfattat den. Här förenas vi med kristna från

alla länder och tider.

En stor vånda fyllde mig den där kvällen. Vilket

gensvar kommer det bli på vårt predikande? Kommer

nya människor stämma in i lovsången och bekännelsen,

allt eftersom vår åldrade kyrka krymper?

Kommer vi få se nya generationer växa fram och ta

plats i kyrkan, som en frukt av vårt arbete? Och hur

ska man undvika att inte själv tröttna eller förlora sitt

fokus?

Jag tror det är nödvändigt för alla pastorer att

ofta påminna sig själv om löftena i ordinationen.

Att genom Guds nåd predika Ordet och undervisa,

förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens

liv i gudstjänst och mission. Det är givna

uppgifter som vi inte kan förhandla bort. Här står vi

också i en lång tradition av troget tjänande.

Ordinationen var en stor dag, men jag kan

inte se det som ett avslut. Förberedelser inför predikningar,

tillägnandet av nya teologiska rön, den

livslånga vandringen

med de stora teologiska

mästarna som

gått före och samtalet

med kollegor och församlingsmedlemmar

– allt detta är ett livslångt

projekt. Min förhoppning

i livet som

pastor är att få förvalta

den kristna läran och

uttolka den på ett trovärdigt

sätt. Daniel Berg

5


Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen har mellan kyrkokonferenserna ansvaret

för att planera och leda Missionskyrkans arbete tillsammans

med missionsföreståndaren. Kyrkostyrelsen har 16

ledamöter. Kyrkostyrelsens arbetsutskott med fem ledamöter

hanterar löpande ärenden och förbereder styrelsens

möten. Såväl Kyrkostyrelsen som arbetsutskottet hade sex

stycken en- och tvådagarsmöten under året.

Några styrelseledamöter sitter i folkhögskolerådet och

andra i förvaltningsrådet – råden lägger vid behov fram

frågor till beslut i styrelsen. Andra styrelseorgan är dels

bidragsdelegationen som beslutar om stöd till lokala församlingar,

och kommunikations- och mediarådet. Styrelseledamöter

är dessutom engagerade i några av de styrelser där

Missionskyrkan är huvudman. Ordförande och två vice

ordföranden utgör ett presidium som deltar i ekumeniska

samtal och har planeringsuppgifter.

Styrelsen är formellt ansvarig för all verksamhet som

beskrivs i årsberättelsen. Nedan nämns endast de områden

som varit av främst principiell betydelse.

Ekumenik

Efter den ekumeniska överenskommelsen med Svenska

kyrkan har styrelsen godkänt några lokala samarbetsavtal

och följer utvecklingen med intresse.

Styrelsens presidium för samtal med presidierna för styrelserna

i Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i

Sverige. Även samfundsstyrelserna har mötts i gemensamma

överläggningar. En ekumenisk överenskommelse gjordes

under året. Inför 2008 års gemensamma kyrkokonferens,

Göteborgsmötet, hanteras frågan om en avsiktsförklaring

för att bilda en gemensam kyrka.

De tre ungdomsförbundens federationsbildning har

skett, equmenia är bildat. Kontakten mellan kyrkostyrelsen

och SMU har varit tät under den processen. Kyrkostyrelsens

linje inför framtiden är att ett samgående mellan ungdomsförbunden

kopplas till ett samgående mellan samfunden.

Förberedelser har skett inför en breddning av huvudmannaskapet

för THS tillsammans med Metodistkyrkan.

Utbildningscentrum Lidingö

Kyrkostyrelsen har fortsatt följt utvecklingen på Utbildningscentrum

Lidingö (UCL). Verksamhet och ekonomi

där har kommit i betydligt bättre balans. Kyrkostyrelsen

gläder sig åt den utvecklingen och för 2008 kvarstår för

UCL att slutföra diskussioner om fastighetsekonomin.

Verksamheten och Missionskyrkans utvecklingsarbete

regleras i årliga avtal. En ny professionell ungdomsledarutbildning

är på planeringsstadiet.

Samverkan med SMU

Projektet inuti, om tro, omvändelse och församling, har

under året avslutats. En fortsättning utifrån den negativa

medlemstrenden i både SMU och Missionskyrkan har

bland annat varit skäl för att fortsätta planering på ett nytt

långsiktigt samarbete med namnet Vi Vill Växa. Samtal har

även hållits med SMU kring kyrka-idrott.

Genomlysning av olika arbetsgrenar

Kyrkostyrelsen har lagt vikt vid att tränga djupare in i

några viktiga verksamheter för att bättre kunna ta ställningar

till prioriteringar och inriktning av arbetet:

Sändaren och Berling media

antagningsnämnden och medarbetarrekrytering

kyrka – samhälle

medlemskapsfrågan

pensionsfrågan för medarbetare

församlingsplantering

Gummessons Bok & Musik och dess framtid

Diakonia och SMR

Professionell ungdomsledarutbildning och UCL

6 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Kyrkostyrelsens ledamöter. Bakre raden: Claes Jonsson,

Lennart Henriksson, Ulf Hållmarker, Christer Hårrskog,

Iréne Langvik, Göran Kihlström. Mellersta raden: Per

Rydwik och Runa Wester. Främre raden: Lennart Halfvarson,

Karin Kopparmalms Lindblad, Jean-Claude Loubelo,

Lehna Rönneklev, Kerstin Torgeby och Lars Junelind.

Infällda: Cicci Hallström och Mona Angel.

Viktiga beslut under året

Uppdatering av ekumenisk policy och handlingsplan

för Svenska Missionskyrkan

Agenda KK har avslutat en utredning om förändringar

i arbetssättet under Kyrkokonferensen

Missionskyrkan har blivit medlem i Arbetsgivaralliansen.

Pensionsfrågan har blivit föremål för

fördjupad bearbetning

Äktenskapslagstiftningen som planläggs har föranlett

ett gemensamt yttrande tillsammans med

Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, förutom

att Missionskyrkan stöder SKR:s yttrande

En ny policy för Diakonia har tagits fram

Registerprogrammet Repet för missionsförsamlingar

och SMU-föreningar har fått extra stöd för

att kunna färdigställas

Fastighetsägandet ska få en aktiv bearbetning vad

gäller upprustningar och budgetprocessen

Församlingsrådets funktioner har setts över

Verksamhetsplaner och budget har fått ett stort

utrymme

Arbetsmiljön har följs upp

Principer för ”Församlingens missionär” har

antagits

En kommunikationspolicy är antagen

Samarbetsavtal har inrättats med Evangelical

Covenant Church, USA

Kyrkostyrelsen

Huvudmannaskap

Det fi nns en rad organ genom vilka Missionskyrkan utför

både eget arbete och arbete tillsammans med andra.

Kyrko styrelsen har ansvar att följa dessa verksamheter.

För att göra ansvaret mer konkret följer styrelsen arbetet

och prövar graden av engagemang för Missionskyrkans

huvudmannaskap i bolag, stiftelser och annat. Här är en

lista på dessa verksamheter:

Aktiebolag

Berling Media AB

Eldsjäl Fond AB

Svensk Frikyrkopress AB (Sändaren)

Gummessons Bok & Musik AB

SMF Hotell och Pensionat AB (vilande)

Andelsföreningar

Härnösands folkhögskola

Karlskoga folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Teologiska Högskolan, Stockholm

Ideella föreningar

Utbildningscentrum Lidingö (UCL)

Diakonia

Hela Människan

Studieförbundet Bilda

Stockholms kristliga ynglingaförening (SKY)

Stiftelser och liknande

Frikyrkliga studenthemmet, Lund

Waldenströmska studenthemmet, Uppsala

SKY:s stipendiefond

Gustav Adolf och Erik Roséns Missionsfond

CE Wikströms minne

FACE (utvecklingsstiftelse i Ecuador)

ASUdh (katastrofhjälps- och utvecklingsorgan i

Kongo-Brazzaville)

Össlövsdonationen

Systrarna Bodins stiftelse

Ekumeniska organ

Sveriges Frikyrkosamråd

Sveriges Kristna Råd (SKR)

Svenska Bibelsällskapet

Svenska Missionsrådet (SMR)

Internationella Federationen av Fria Evangeliska

Kyrkor (IFFEC)

Reformerta Kyrkornas Världsallians (WARC)

Europeiska Kyrkokonferensen (CEC)

Kyrkornas Världsråd (KV el WCC)

Samarbete regleras även genom de avtal som kyrko -

styrelsen tecknar med systerkyrkor i olika delar av världen.

7


Pastorer och diakoner Vid årsskiftet fanns 287 diakoner i Missionskyrkan. Anta-

Vid årsskiftet 07/08 fanns totalt 690 ordinerade pastorer

i Svenska Missionskyrkan. Det senaste året har det totala

antalet pastorer minskat, mest beroende på pensionsavgång.

Även de närmaste åren kommer ett stort antal pastorer

att uppnå pensionsålder.

Samtidigt som pastorer går i pension står nya på tur att

gå in i tjänst. Antalet pastorskandidater inom Missionskyrkan

har fortsatt att öka. För närvarande förbereder sig 64

pastorskandidater för tjänst.

����������� ���� � ������

����� �������� ��

Pastorer i Svenska Missionskyrkan

� ����� ����

���

� ���������

������ ���

� �������

������ ��

+ Svenska Frälsningsarmén

– det åttonde, icke-territoriella, distriktet

� ������������

�� ���������������

���

let diakoner har inte förändrats de senaste åren. Antalet diakonkandidater

ökat det senaste året. För närvarande förbereder

sig 14 kandidater för tjänst i kyrka och samhälle.

13 nya pastorer har tillträtt tjänst under året. 37 pastorer

har lämnat aktiv tjänst under samma tid.

8 nya diakoner har tillträtt tjänst under året. 18 diakoner

har lämnat aktivt tjänst under samma tid.

Pensionärer är ej medräknade i siffrorna ovan.

Diakoner i Svenska Missionskyrkan

� �����

���� ���

� ������������

��� ���������������

���

� ���������

������ ���

����������� ���� � ������

����� �������� ��

Distriktsföreståndarna. Från vänster: Roland Brage, Ola Bojestig, Helén Friberg,

Lennart Johansson, Gunnel Jacobsson-Kritz, Lennart Renöfält, Klas Johansson.

Distriktsföreståndarna

Svenska Missionskyrkan är uppdelad i sju geografi ska distrikt. Varje distrikt

leds av en distriktsföreståndare, som tillsammans med distriktsmedarbetare och

distriktsstyrelse ansvarar för det regionala arbetet.

Distriktsföreståndarna är Missionskyrkans andliga ledare och samverkar med

missionsföreståndaren. Distriktsföreståndarna betjänar församlingarna i sina respektive

distrikt och har ett särskilt ansvar för församlingsplantering och växt samt

för att det ekumeniska samarbetet med Svenska kyrkan, Svenska Baptistsamfundet

och Metodistkyrkan i Sverige får lokala uttryck.

8 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


2005 års siffror 475 51 132 732 62.565 874 35 514 759 2.182 1.198 618 393 446 2.655 62.092 40

jfr +/- 2006 +4 +20 +1 -18 -473 +35 +15 +7 -108 -51 -31 -35 -90 -45 -201 -323 +51

2006 års siffror 479 71 133 714 62.092 909 50 521 651 2.131 1.167 583 303 401 2.454 61.769 91

jfr +/- 2007 +6 -8 +8 -17 -323 +33 -22 +128 +60 +199 -25 +115 +28 +102 +220 -344 +4

Summa 2007 485 63 141 697 61.769 942 28 649 711 2.330 1.142 698 331 503 2.674 61.425 95

Sv. Frälsningsarmén 5 0 0 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0

Finska Frikyrkan 1 0 0 5 103 3 0 0 0 3 6 0 0 23 29 77 0

Övre Norrland 16 1 3 31 1.838 30 1 15 15 61 41 31 4 11 87 1.812 1

Östra Götaland 93 11 38 136 14.195 177 6 158 112 453 243 143 99 89 574 14.074 0

Statistik Missionskyrkans församlingar

Örebro

VärmlandDal 69 3 17 117 7.779 111 0 88 156 355 164 79 45 92 380 7.754 5

Västra Götaland 125 15 48 147 16.162 300 8 153 78 539 257 135 75 84 551 16.150 33

Södra Götaland 38 4 8 66 4.319 64 5 26 64 159 74 42 21 34 171 4.307 12

Mälardalen 98 22 19 94 11.425 165 8 97 266 536 195 149 55 122 521 11.440 44

Mellansvenska 40 7 8 100 5.718 92 0 112 20 224 162 119 32 48 361 5.581 0

Distrikt

Antal pastorer

i församlingstjänst

Antal diakoner

i församlingstjänst

Antal anställda

ungdomsledare

Antal församlingar

Antal medlemmar

vid redovisningsårets början

Upptagna på bekännelse

Barn upptagna på föräldrars önskan

Upptagna från missionsförsamling

Upptagna från

andra församlingar

Sammanlagt upptagna under

året

Avlidna

Utfl yttade till missionsförsamling

Utfl yttade till

andra församlingar

På annat sätt utgångna

Sammanlagt utgångna

under året

Antal medlemmar vid

årets slut

Därav barn upptagna på

föräldrars önskan

Svenska Missionskyrkans församlingar den 31 december 2007

9


En kyrka med rum för hela livet

Målbild 2010

Målbild 2010 fastställdes av kyrkostyrelsen i oktober 2004

(se bilaga, sid. 88). Målbilden inleddes med visionen:

En kyrka – med rum för hela livet – som erbjuder befrielse

och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus

Utifrån denna vision ställdes ett antal mål upp för de närmaste

årens verksamhet, indelade i fyra strategiska områden

för Missionskyrkan på vägen mot 2010:

Stöd till församlingars fördjupning och växt

En levande kraft i samhället

Gemensamt ansvar i internationell mission

Kreativ arbetsgemenskap

Innan målbilden fastställdes hade den diskuterats i många

olika sammanhang, bland annat i ett särskilt utskott i

kyrko konferensen 2004. Även om målbilden skulle vara

ett styrdokument för kyrkostyrelsen betonade utskottet i

sin rapport att den kräver ett arbetssätt i dialog med församlingar

och SMU. Utskottet uppmanade kyrkostyrelsen

att utarbeta ett arbetssätt för uppföljning och utvärdering.

Målbild 2010 fastställdes sedan av både kyrkostyrelsen och

SMU-styrelsen.

Från målbild till verksamhetsplan

Inför 2006/07 tillämpades Målbild 2010 för andra gången

vid utformningen av verksamhetsplanen för Svenska Missionskyrkan

på riksplanet.

I den årliga verksamhetsplanen bryts målbilden ner i

ett antal rimliga verksamhetsmål för året för att kunna ta

fortsatta steg på väg mot målbilden. Verksamhetsmålen

har utformats i samråd med SMU, distrikten, skolorna och

några av våra internationella systerkyrkor. Planen förutsätter

ett brett samarbete mellan olika delar av kyrkan liksom

en fördjupad ekumenisk samverkan med andra kyrkor.

Som ett övergripande mål för Missionskyrkan angavs:

I längtan efter att människor ska få lära känna Jesus Kristus,

komma till tro och upptäcka församlingen som gemenskap för liv

och tjänst vill vi till 2010 bryta minskningen av antalet medlemmar

och deltagare i kyrkans och SMUs verksamhet.

Under detta år har vi haft glädjen att se hur kyrkostyrelsens

målbild fortsatt bidra till att bygga en stabil grund för

samarbete och utveckling. Vi har sett församlingar, distrikt

och olika organ inom kyrkan formulera nya mål för sin

egen verksamhet, ofta i relation till Målbild 2010. Alla mål

har inte uppnåtts men på andra områden har utvecklingen

kommit längre än vi vågade planera för.

För att vi gemensamt ska lära inför framtiden är det

viktigt med en tydlig uppföljning av verksamhetsplanen

och de särskilda mål som sattes upp. Den vill vi ge här.

10 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Förnyelse och församlingsutveckling

Behovet av förnyelse och utveckling behöver få sitt svar på fl era olika plan. Det handlar om möjligheter till personlig fördjupning

och andlig utveckling och det kräver samtidigt ett medvetet arbete med att stödja församlingar och förtroendevalda i

deras utveckling. Om den nedåtgående trenden i medlemstalet ska vändas behöver nya församlingar planteras.

Andlig fördjupning och vägledning

För att möta det stora behovet och den växande längtan

efter andlig fördjupning sker ett målmedvetet arbete med

utrymme för många uttryckssätt.

Arbetsgruppen för andlig fördjupning har en mål- och

handlingsplan som i första skedet vänder sig till medarbetare.

Man inbjuder till retreater, retreatledarutbildning,

pilgrimsledarutbildning och kurs i andlig vägledning.

Målsättningen är det ska växa fram fl era konkreta redskap

som stämmer med vår tids behov för att stimulera den

andliga fördjupningen i församlingsliv och i enskilda männis-

Förnyelse och församlingsutveckling

kors liv. Samverkan sker bland annat med retreatgårdar, folkhögskolor

och nätverk. För att ta till vara erfarenheter och

kompetens samverkar vi gärna i ekumenisk anda. Inspiration

hämtas både från andra traditioner och andra länder.

Ur verksamhetsplanen:

Rörelsen mot fördjupning och andlig vägledning har

stärkts, bland annat genom ett nätverk av retreat- och

pilgrimsledare inom Missionskyrkan.

11


Ur verksamhetsplanen:

Tio nya församlingsmentorer har rekryterats och

utbildats och 30 församlingar/SMU- föreningar har

inlett nya mentorsprocesser.

Nya församlingsmentorer

I november varje år anordnas en grundkurs för nya mentorer

och en fortbildningskurs för de som redan är inne i

uppgiften. Hösten 2006 samlades tio deltagare på Grundkursen.

Det uppsatta målet nåddes alltså!

Däremot nådde vi inte fram till målet när det gäller

nya utvecklingsprocesser med mentor i församlingarna. 19

nya utvecklingsprocesser startade och tre processer som

varit vilande togs upp igen. Sju av dessa processer kompletterades

med en NFU-undersökning. Därutöver gjorde 21

församlingar sin andra eller tredje NFU-undersökning.

I samverkan med SMU har inuti-processer också

genomförts i fl era församlingar. Vi kan alltså urskilja tre

olika utvecklingsprocesser i Missionskyrkan och SMU

under verksamhetsåret:

samverkan med församlingsmentor

Naturlig FörsamlingsUtveckling (NFU)

inuti

Utbildningsbehovet av ledare

för befi ntliga och nya musikgrupper

är stort. Sången och

musiken är en väsentlig del i

vår gemenskap. Med utbildningen

Lust att Leda ges kunskap

och lust till ett ledarskap för visionen Vi Vill

Växa.

Under hösten 2006 startade fyra Lust att Ledautbildningar

som avslutades i april 2007: Falköping,

Falun, Skövde och Örnsköldsvik. Utbildningarna

genomfördes med hjälp av utbildade pedagoger.

Blandad kör var inriktning för utbildningarna i

Falun, Skövde och Örnsköldsvik. I Falköping stod

barnkör i fokus.

Mentorskurs 2006 på Utbildningscentrum Lidingö.

Ur verksamhetsplanen:

Ett musikprojekt har startats med SMU för att stimulera

gudstjänstlivet och stärka ungdomars roll i

kyrkan.

Ett musikprojekt med SMU

Musiken har i inuti-processen förts upp som en ”vattendelare”

mellan unga och äldre i församlingen. Som ett svar

på detta kom idén att satsa på ett musikprojekt tillsammans

med SMU.

Det tilltänkta musikprojektet genomfördes dock aldrig.

I samtal med SMU visade det sig att det inte fanns resurser

till att genomföra ännu ett projekt.

Istället föll valet på att satsa ytterligare på Lust att leda

med ambitionen att få fram kör- och musikledare för barn

och ungdomar. Det har nämligen visat sig att just bristen

på ledare hindrar mycket av musikaktiviteterna för unga

i kyrkan.

12 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Regionala styrelsekonferenser

Under hösten 2006 genomfördes styrelse- och ungdomsrådskonferenser

i alla Missionskyrkans sju geografi ska

distrikt. Gemensamt för konferenserna var att de fokuserade

på temat Vi vill växa och utifrån detta anordnades

seminarier och diskussioner. I utformningen och genomförandet

fanns stora lokala variationer.

Konferenserna planerades i samverkan mellan distrikten

och Missionskyrkans och SMUs kanslier.

Konferenserna fi ck övervägande positiv respons från

deltagarna. Sammanlagt deltog 590 personer i de olika

konferenserna.

Ur verksamhetsplanen:

I samverkan med distrikten och SMU har styrelsekonferenser

arrangerats med 500 förtroendevalda

och fokus på församlings- och medlemsutveckling.

Förnyelse och församlingsutveckling

Ur verksamhetsplanen:

Med erfarenheter från de första åren av arbete med

församlingsplantering har nya riktlinjer antagits med

syfte att förankra arbetet i varje distrikt.

Riktlinjer för församlingsplantering

Nya riktlinjer för församlingsplantering antogs av kyrkostyrelsen

i maj 2006. Riktlinjerna utgör ett komplement

till den strategi för församlingsgrundande som antogs

oktober 2003.

En ny handlingsplan för församlingsplantering beräknas

vara klar våren 2008. Arbetet sker utifrån de grundläggande

värderingarna i riktlinjerna och strategin.

Välkomnandet av de två första nya församlingarna på

18 år i kyrkokonferensen 2007 var en stor uppmuntran för

arbetet.

13


Den ekumeniska överenskommelsen med Svenska kyrkan undertecknades vid en högtid i Uppsala domkyrka.

Foto: Anders Tuckler/IKON

Ekumenisk policy och handlingsplan

Den ekumeniska policy och handlingsplan som antogs av

kyrkostyrelsen 2004 uppdateras årligen. Handlingsplanen

utvecklar kyrkoordningens ekumeniska mål: gemenskap

i nattvard och evangelisation, ömsesidigt erkännande av

andra kyrkors ordinerade tjänster, söka vägar för kyrkogemenskap

eller samgående samt stimulera internationellt

ekumeniskt arbete.

År 2007 utvärderades den första treårsperioden. De

fl esta målen har uppnåtts, bland annat en ekumenisk överenskommelse

med Svenska kyrkan, överenskommelser

med fl era andra samfund när det gäller gemensamma församlingar

och ”temporär utlåning” av pastorer eller diakoner,

liksom rutiner för övergång till annat kyrkosamfund.

Prioriteringen var dels att följa upp överenskommelsen

med Svenska kyrkan, dels intensifi erat arbete för gemenskap

med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Ur verksamhetsplanen:

Kyrkogemenskap har upprättats med Svenska

kyrkan och lett till olika typer av lokala avtal om

samverkan.

Steg mot enhet

Den kristna enheten hör till kyrkans innersta identitet. De ekumeniskt målen inför 2006/07 gällde dels att fullfölja den

ekumeniska överenskommelsen med Svenska kyrkan till stöd för lokal gemenskap och samverkan, dels att träffa en överenskommelse

om kyrkogemenskap med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet.

Missionskyrkan och Svenska kyrkan

Den 2 december 2006 undertecknandes den ekumeniska

överenskommelsen mellan Missionskyrkan och Svenska

kyrkan i Uppsala domkyrka.

I anslutning till samtal om lokala avtal har tillämpningsordningar

och tolkningar bearbetats av samarbetsrådet.

Många lokala exempel har varit utgångspunkten

för till exempel samarbete mellan präster och pastorer,

gemensamt gudstjänstliv, upplåtelse av kyrkorum samt

olika varianter av lokala avtal. Ett stort antal samtalsdagar

har hållits på stifts- och distriktsnivå över hela landet.

En reviderad upplaga av bakgrundsdokumentet är

under arbete. Det är angeläget att varje församling prövar

möjligheterna att ingå lokala samarbetsavtal – alltifrån ett

enkelt avtal till mer omfattande samarbete enligt kyrkokonferensens

rekommendation. Sådana avtal bör växa fram

successivt så att de är väl grundade i församlingslivet. Enligt

överenskommelse skall de godkännas av kyrkostyrelsen i

Missionskyrkan respektive domkapitlet i Svenska kyrkan.

Fördjupade teologiska samtal kring kyrko- och församlingssyn

har påbörjats i samarbetsrådet. Ett praktiskt

utbyte av synpunkter äger också rum mellan de två kyrkornas

teologiska kommittéer när det gäller frågor kring

samlevnad och kärlek.

14 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Ur verksamhetsplanen:

Överenskommelse om kyrkogemenskap har träffats

med Metodistkyrkan och Baptistsamfundet.

Mot en gemensam framtid

Vid årsskiftet 2006/07 genomfördes en enkät i församlingarna

inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan

om den ekumeniska överenskommelse som

styrelserna hade antagit. Frågan ställdes också hur man

ser på en gemensam framtid. En majoritet inom de tre

samfunden uttalade sig positivt till att gå vidare med detta

arbete. Avsikten var att få en uppfattning om vart vinden

blåser i församlingarna, men också att dela en växande

övertygelse om en möjlig gemensam framtidsväg med

församlingarna.

De tre samfundens konferenser 2007 bekräftade den

ekumeniska överenskommelse som respektive styrelse

fattat beslut om under 2006. Styrelserna fi ck i uppdrag

att inför den gemensamma konferensen i Göteborg 2008

presentera en avsiktsförklaring om en gemensam framtid.

Beslutsformuleringarna kom att variera något.

Samarbetsrådet har fortsatt sitt arbete med ett dokument,

Gemensam tro, samt med de frågor som kommentarer

i enkätsvaren aktualiserat. Med detta arbete slutförs

samarbetsrådets uppdrag. För det fortsatta arbetet inför

en avsiktsförklaring har en särskild processgrupp tillsatts

av styrelserna.

Steg mot enhet

Samtal med andra kyrkor

Samarbetsrådet med Stockholms katolska stift arbetade

vidare med frågan om ömsesidigt doperkännande. Detta

undertecknades vid en gemensam gudstjänst i Mikaelikyrkan,

Skärholmen, i samband med böneveckan i

januari 2007. Detta erkännande, som väckt internationell

uppmärksamhet, betonar dopet som det grundläggande

enhetstecknet för den kristna kyrkan. Den innehåller också

en uppmaning till andra kyrkor eller samfund i SKR att

pröva förutsättningarna för doperkännande.

Fortlöpande samtal hålls också med Alliansmissionen

som Missionskyrkan har ett 30-tal gemensamma församlingar

med.

Sveriges kristna råd

I samband med att äktenskapsutredningens förslag presenterades distribuerade Baptistsamfundet,

Metodistkyrkan och Missionskyrkan en folder där några gemensamma principfrågor

aktualiserades. Foldern kom att utgöra grunden för ett gemensamt remissvar.

Så stor del som möjligt av teologiskt utvecklingsarbete

sker ekumeniskt. Ofta inom Sveriges kristna råd. Arbetet

kring ecklesiologi – om den kristna kyrkans väsen och uppgift

i det omgivande samhället – har fortsatt. Resultatet ska

redovisas i en skrift under 2008.

Ett annat område som särskilt aktualiserades under

våren 2007 är utredningsförslaget om ny äktenskapslagstiftning,

där samtliga kyrkor inom SKR uttalade sig för att

äktenskapsbegreppet borde undvikas i lagtext med hänsyn

till olikheterna i tolkningen av detta begrepp. Tillsammans

med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan författades ett

remissvar i samband med att utredningens förslag presenterades.

aktenskapslag indd 1

�� ��������������

� ����������� ��� �������������� ���� �������������� ����

����������������� �������������� ��� ��������������

��������������

� �������

15


Daniel Ibrahim tillsammans med pastorn i libanons sydligaste församling, nära gränsen till Israel.

Rum för de nya svenskarna

Missionskyrkan vill vara en kyrka som bär färg av det mångkulturella samhället och är en tydlig kraft i integrationen

mellan människor av olika etniskt och kulturellt ursprung. Målen för 2006/07 gällde ökad kompetens i asyl- och integrationsfrågor

och att ta nya konkreta initiativ med gudstjänster och pastorala tjänster på andra språk än svenska.

Ur verksamhetsplanen:

En arabisktalande pastor är i tjänst i Stockholmsområdet.

Arabisktalande pastor i tjänst

I kyrkokonferensen 2007 ordinerades Daniel Ibrahim,

Södertälje, till pastor. Han påbörjade under året en tjänst

i församlingen i Södertälje men betjänar också arabisktalande

i Järfälla och på andra platser.

Daniel Ibrahim har också varit med om att stärka kontakten

med The National Evangelical Synod of Syria and

Lebanon, en presbyteriansk kyrka, där han tillbringade sex

veckor under hösten 2007.

Bereda rum för nya svenskar

Det är svårt att med säkerhet säga om det tagits nya initiativ

i 25 församlingar eller inte. Initiativen har förmodligen

tagits, men det är svårt att få fram uppgifter.

Nytt arbete för att bereda rum för nya svenskar har

kommit igång för bland annat fl yktingar från Burma och

persisktalande på några platser.

Ur verksamhetsplanen:

25 församlingar har tagit nya initiativ för att bereda

rum för de nya svenskarna i sin gemenskap.

16 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Ur verksamhetsplanen:

Som en uppföljning av Påskuppropet 2005 har församlingarnas

kompetens i asyl- och integrationsfrågor

stärkts genom utbildningar i samverkan med

Sveriges Kristna Råd.

Asyl- och integrationsfrågor

Sveriges Kristna Råd har genomfört några kurser i asyl-

och fl yktingarbete.

För att särskilt inspirera och stärka missionsförsamlingar

i bostadsområden med stor kulturell mångfald planerades

kursdagar om integrationsarbete i Stockholm,

Malmö och Göteborg. Tyvärr kunde ingen av dessa

genomföras på grund av för få anmälningar. Detta har

dock sporrat till att göra kursdagar som svarar bättre mot

det behov och det engagemang som fi nns. En sådan kursdag

genomförs i mars 2008 med temat ”Mångfalden är

här” i Hammarkullen, Angered.

Gudstjänster på fl er språk

I Fiskebäcks missionsförsamling möts nu en engelsktalande

församlingsgrupp. Gudstjänster och söndagsskola

sker parallellt på svenska och engelska.

I bland annat Majornas Missionskyrka, Göteborg, och i

Bifrostkyrkan i Mölndal kom man under våren 2007 igång

med gudstjänster och bibelstudier på persiska.

Inom den gemenskap som Svenska Missionskyrkan

utgör fi nns idag församlingar eller gemenskaper inom

församlingar som fi rar gudstjänst på samiska, fi nska, engelska,

koreanska, arabiska, franska och persiska.

Rum för de nya svenskarna

Söndagsskolebarn från Majornas missionsförsamling.

Per Jennervall och Sanna Mansouri.

Ur verksamhetsplanen:

Minst två nya församlingsgrupper som fi rar gudstjänst

på annat språk än svenska har bildats.

17


Ur verksamhetsplanen:

Tio församlingar har påbörjat ett kyrka-idrottsarbete

i form av idrottskonfi rmation, idrottsläger eller kaplanskap

i samarbete med idrottsföreningar.

Idrottskonfi rmation

Lidköpings Missionsförsamlings hockeykonfi rmander med pastor Anders Marklund.

Missionskyrkan – mitt i samhället

Som kyrka vill vi leva tillsammans med människor med en stark diakonal profi l. Det gäller i arbetsliv, idrott, hälso- och

sjukvård, kriminalvård och på andra samhällsområden. Det handlar också om vårt ansvar i krisberedskapen för både

enskilda och samhälle.

Idrottskonfi rmation är ett av de spår som Kyrka-Idrott

satsar på och ser som möjligt att utveckla ännu mer. Minst

tio församlingar har prövat idrottskonfi rmation i samarbete

med idrottsföreningar, däribland Alingsås, Fiskebäck,

Lidköping, Sävedalen, Oskarshamn, Sjömarken, Eksjö, Fristad,

Finspång, Ölme-Väse och Bengtsfors.

Idrottskonfi rmationsarbete på fl er orter är på gång att

påbörjas under kommande år.

Nätverk för pastorer och diakoner

med samhällsinriktning

Ett fortsatt nätverksbyggande för pastorer och diakoner

med samhällsinriktade tjänster sker i Stockholm och Göteborg

i samverkan med Svenska kyrkan. Utöver detta har

det arrangerats en samling på Missionskyrkans kansli för

sjukhuspastorer med anknytning till Missionskyrkan.

Några träffar för pastorer och diakoner med samhällsinriktning

har också hållits på regional- och distriktsnivå.

Ur verksamhetsplanen:

En arbetsgrupp för kyrka-samhälle och ett nätverk

för pastorer och diakoner med samhällsinriktade

tjänster har startat.

18 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Ur verksamhetsplanen:

Genom ett tydligare lokalekumeniskt engagemang

och med stöd av utbildningar i krishantering och

krisberedskap har församlingarnas medverkan i det

lokala krisarbetet stärkts.

Krishantering och krisberedskap

När en kris eler katastrof uppkommer i vårt samhälle – en

omfattande katastrof som berör hela nationen, en olycka

där många människor är inblandade, en krissituation i en

skola eller på en arbetsplats eller dylikt – fi nns det fl era

aktörer i beredskap för att tillsammans hjälpa de drabbade

och underlätta arbetet för andra berörda. I ett sådant krisarbete

har kyrkor och trossamfund viktiga bidrag att ge.

Det kan handla om att öppna kyrkor och lokaler för gudstjänster,

andakter och samtalsgrupper. Men även att bistå

Missionskyrkan – mitt i samhället

med värme, mat och dryck och att vara närvarande för att

lyssna och ge stöd och tröst.

Under året har en särskild handläggartjänst för krisberedskapsfrågor

skapats i SST (Nämnden för statligt

stöd till trossamfund). Uppgiften för handläggaren är att

utveckla och samordna trossamfundens lokala organisation

inom krisberedskap i kommuner med särskilt fokus

på religiösa samfunds delaktighet. Inriktningen är att hitta

lokala arbetsmodeller och lyfta fram goda exempel på samarbete.

Vi gläder oss över denna nya gemensamma resurs till

hjälp för våra lokala församlingar.

Under året har arbetet med att kompetensutveckla pastorer

och diakoner i krisberedskap/hantering skett i fl era

av Missionskyrkans distrikt. Det fi nns fl era goda exempel

där Missionskyrkan genom sina medarbetare på ett föredömligt

sätt funnits till hands i arbetet efter uppkomna

kriser.

19


Kyrkan i det offentliga samtalet

Kyrkan är inte till för sig själv. Människor ska veta att kyrkan vill stå vid deras sida i olika situationer i livet. Det betyder

att kyrkan måste vara synlig – lokalt i de frågor som lever i närsamhället likaväl som nationellt och internationellt i frågor

som gäller global solidaritet, asyl och integration, miljö och klimat och andra socialetiska frågor.

Ur verksamhetsplanen:

Utbildningsdagar med församlingarna kring kommunikation

och media har genomförts i samverkan

med distrikten.

Utbildningsdagar om kommunikation

Utbildningsdagar har genomförts med församlingarna kring

kommunikation och media i samverkan med distrikten.

Under verksamhetsåret har det återigen visat sig svårt

att samla församlingar till utbildningsdagar som arrangeras

centralt och på annan ort. Ett försök har gjorts i samverkan

med Södra Vätterbygdens folkhögskola. Inbjudan

gjordes via Missionskyrkans hemsida och i annonser och

redaktionell text i Sändaren, men anmälningarna var för få

för att genomföra kursen på ett meningsfullt sätt.

Därför skedde under verksamhetsåret ett idéarbete

som innebär att kommunikationsutbildningar under

2007/2008 förläggs ute i distrikten, på distriktsårsmöten,

gemensamma konferenser och styrelseutbildningar som

anordnas regionalt.

Nationell opinionsgrupp

Under verksamhetsåret har en nationell opinionsgrupp

inrättats för att i ekumenisk samverkan stärka Missionskyrkans

opinionsbildning i samhälls-, tros- och kulturfrågor.

Opinionsgruppen har fem medlemmar och fungerar

som idégivare och bollplank till missionsföreståndare och

kommunikationschef. Gruppen sammanträder två till tre

gånger per termin och håller därutöver löpande kontakt

via e-post.

Gruppen har arbetat för att lägga grunden till ett

långsiktigt och effektivt opinionsarbete. Detta genom att,

i anslutning till Missionskyrkans kommunikationspolicy,

identifi era områden där ett strategiskt riktat opinionsarbete

kan/ska drivas. Sådana frågor är till exempel asyl och

fl yktingfrågor, miljöfrågor samt diverse aktuella frågor.

Ur verksamhetsplanen:

En nationell opinionsgrupp har inrättats för att i ekumenisk

samverkan stärka Missionskyrkans opinionsbildning

i samhälls-, tros- och kulturfrågor.

20 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Internationellt missionssamarbete

Kyrkan är mission – lokalt och globalt. Internationellt ville vi 2006/07 särskilt uppmärksamma Kongo-Kinshasa och

Mellanöstern. Tillsammans med systerkyrkorna vill vi sträcka oss vidare över nya gränser.

Ur verksamhetsplanen:

Kongo-Kinshasa, där Missionskyrkan arbetat 125 år,

har uppmärksammats genom särskilda satsningar i

Sverige och Kongo.

125 år i Kongo-Kinshasa!

Evangeliska samfundet i Kongo (CEC) och Svenska

Missionskyrkan fi rade ett gemensamt 125-årsjubileum i

Matadi, andra veckan i januari 2007. På grund av politisk

oro hade fi randet skjutits upp ett par gånger. Det var verkligen

med stor tacksamhet och glädje som de planerade

festligheterna äntligen kunde genomföras.

7 000–8 000 personer närvarade vid de olika samlingarna.

Deltagarna kom från CEC:s upptagningsområde i

Nedre Kongo och Kinshasa.

Missionskyrkan representerades av Missionskyrkans

ledning, missionsarbetare och en grupp från Rimforsa

missionsförsamling. Representanter för systerkyrkor i

Bandundu- och Equateurprovinserna, Kongo-Brazzaville,

Indien och USA närvarade också.

Minnesstunder hölls vid den första missionsstationen

i Mukimbungu och i Luozi och i Matadi.

Under våren uppmärksammades de 125 årens arbete i

Kongo på ett femtontal platser i Sverige. Professor Joseph

Mbelolo, pastor Françoise Matondo Metho från Kongo-

Kinshasa samt missionär Carl Sundberg medverkade i

seminarier och gudstjänster.

Framtidsseminarier om samverkan i evangelisation,

kyrkans roll i samhället och kyrkans ekonomi och förvaltning

planeras under 2008–09.

Internationellt missionssamarbete

21


Nutida lärjungar i Apg 29 studerar Bibeln vid El Campellos strand norr om Alacante i Spanien.

Ur verksamhetsplanen:

Pionjärarbete har inletts i fyra nya områden i världen,

tillsammans med berörda systerkyrkor.

Pionjärarbete i fyra nya områden

Under året gjorde Afrikasekreteraren och den ansvarige

för Evangeliska kyrkans evangelisationsavdelning en

gemensam resa i norra Kongo-Brazzaville. Syftet med

resan var att se hur de båda kyrkorna skulle kunna stärka

sitt samarbete för evangelisation i områden med svag kristen

närvaro. Församlingarna ligger långt från Brazzaville

– behovet av vidareutbildning och uppmuntran är stort.

Vänförsamlingars stöd och hjälp med personal är viktigt.

Under året har samtalet fortsatt mellan kyrkorna om hur

arbetet konkret ska kunna utvecklas.

I Spanien har en spansk-ecuadoriansk familj arbetat

bland latinamerikanska immigranter. Familjen söker

upp ecuadorianer i syfte att ge stöd och integrera dem i

lokala evangeliska församlingar. För att stärka samverkan

i invandrararbetet i Spanien har samarbetsavtal skrivits

med Förbundskyrkan i Ecuador och Federationen av fria

evangeliska församlingar i Spanien (FIEIDE).

Ett svenskt par och en ecuadoriansk familj har förberett

sig för arbete i Spanien. Det svenska paret fi nns nu

på plats, men den ecuadorianska familjen har ännu ej fått

klart med visum.

Kontakter har tagits mellan Missionskyrkan och den

Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon för att stärka

arbetet bland arabisktalande i Sverige liksom kyrkornas

arbete i Mellanöstern.

I norra Indien arbetar Hindustani Covenant Church

med pionjärarbete på nya platser med ekonomiskt stöd

från Missionskyrkan.

I Bashkortostan vid Ural i Ryssland har pionjärarbetet

fortsatt. Arbetet leds av ett ryskt pastorspar med stöd från

Missionskyrkan.

Ur verksamhetsplanen:

Utifrån den utvärdering av Mellanösternprogrammet

som gjordes 2005/2006 har prioriteringarna för

arbetet reviderats.

Policy för Mellanösternarbete

En ny policy för Mellanösternarbetet har tagits fram. Pilgrimsmotivet,

teologisk refl ektion, stöd till kristen närvaro

i fl era områden, stöd till arbetet för fred, rättvisa och försoning

och ekumeniskt samarbete betonas särskilt.

I policyn fastslås särskilt att arbetet i Mellanöstern nu

också omfattar Syrien och Libanon, genom ett närmare

samarbete med den största protestantiska kyrkan i de

båda länderna, Nationella Evangeliska Synoden i Syrien

och Libanon.

22 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Ur verksamhetsplanen:

I samarbete med SMU har minst 20 volontärer och

fem missionsarbetare utbildats och sänts till andra

länder.

Nya volontärer och missionsarbetare

Under 2006–07 har elva volontärer sänts ut i samverkan

med SMU. Tio volontärer har sänts ut via Södra Vätterbygdens

folkhögskola (SVF). Sex missionsarbetare har rekryterats

och utbildats under året.

SMU har haft volontärer i SIRA-skolan i Betlehem och

hos Sabeel i Jerusalem, och tre volontärer har arbetat med

fotbollsprojektet i Kongo-Brazzaville. Två volontärer har

arbetat med ungdomar i Kongo-Brazzaville. Fyra volontärer

har varit engagerade i ungdoms- och församlingsarbete

i Ecuador.

Volontärerna som sänts ut i samarbete med SVF har

arbetat med barn i Indien.

Fem missionsarbetare från Sverige har under någon

del av året arbetat i Ecuador. SMU har haft fyra korttidsvolontärer

i landet.

Gränsöverskridande mission

Simon Nilsson med ett pojklag från fotbollsskolan på Thomas Sankara i Gothia Cup Brazzaville.

Gränsöverskridande mission

Missionen hemma och missionen långt borta hör ihop. I vårt missionstänkande behöver missionens roll stärkas i de lokala

församlingarnas liv. Vi behöver också fi nna vägar att ta vara på de erfarenheter av tro och kristet liv som våra systerkyrkor

runt om i världen är bärare av.

Missionskyrkan och SMU stödjer det evangeliska arbetet

i Ecuador genom lärjungaskolan ”Apg 29 – historien

fortsätter”. 2007 genomfördes skolan för fjärde året i rad.

Under tre månader varvas lärjungaträning med praktik i

församlingar. Ett 30-tal ungdomar och ledare från Chile,

Ecuador, Mexiko, Norge och Sverige har deltagit.

Fem missionsarbetare har rekryterats, utbildats och

sänts till Ecuador, Spanien, Kongo-Brazzaville och Kongo-

Kinshasa. En av missionsarbetarna är i Missionskyrkans

tjänst för första gången, de övriga fyra har återkommit i

tjänst efter en tids uppehåll.

Ur verksamhetsplanen:

Formerna för ett gemensamt ansvar för fyra missionsarbetare

i nya områden har fastställts tillsammans

med berörda systerkyrkor.

Ansvar för missionsarbetare

Överenskommelser om ett gemensamt ansvar för missionsarbetare

har gjorts gällande Ryssland (Bashkortostan)

och Indien. Samtal pågår fortfarande i Spanien och Kongo,

där arbetet har försenats.

23


Våren ’07 var Abel González och Iván Tannùs från Ecuador

volontärer i Linköpings missionsförsamling och SMU.

Ur verksamhetsplanen:

Den internationella missionspolicyn Evangelium åt

alla har utvecklats till en gemensam missionspolicy

för nationellt och internationellt arbete.

En gemensam missionspolicy

En idégrupp om mission arbetar vidare med missionsbegreppet

och har bland annat tagit fram ett material som

presenteras under våren 2008.

I väntan på en gemensam missionspolicy för nationellt

och internationellt arbete har Evangelium åt alla, missionspolicyn

för det internationella arbetet, reviderats.

������������� ���������

� ������� ���� ������� ��� ��� �� ���

��� ������� ���� ��� ������

��������������� �����������

� ����� ������

Ur verksamhetsplanen:

Minst två volontärer och två missionsarbetare från systerkyrkor

i andra länder har tagits emot i Sverige.

Från systerkyrkor till Sverige

Missionskyrkan har planerat mottagandet av missionsarbetare

från Indien för arbete i Hammarkullen och på

andra platser. På grund av visumproblem har mottagandet

skjutits upp. Förhoppningsvis kan mottagandet komma

igång våren 2008.

SMU har under året tagit emot två volontärer från

Ecuador som arbetat i Linköpings SMU och missionsförsamling.

Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Joh 20:21

evangelium

åt alla

Den reviderade Evangelium åt alla kommer ut våren 2008.

Ur verksamhetsplanen:

Tio församlingar har tagit fadderansvar enligt fastställd

policy för några av Missionskyrkans och systerkyrkornas

internationella missions arbetare.

Församlingens missionär

En policy har tagits fram med temat ”Församlingens missionär”.

Flera församlingar, särskilt sådana som är anslutna

till fl era samfund, är intresserade.

Hittills har bara ett fåtal gått in i en formell överenskommelse.

Afrikasekreteraren är kontaktperson mellan församlingarna

och missionärerna som en del av sitt uppdrag.

24 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007

1


Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö

Missionskyrkan vill erbjuda kreativa arbetsmiljöer där människor kan utvecklas och växa i en levande arbetsgemenskap.

Målen för 2006/07 gällde att öka kompetensen i arbetsgivarfrågor, utveckla arbetslag till stöd för både församlingar och

medarbetare och erbjuda medarbetarna fl era tillfällen för andlig fördjupning och förnyelse.

Ur verksamhetsplanen:

Missionskyrkan och SMU har gjort en gemensam

satsning för att utveckla nya former av utbildning

och fortbildning för professionellt arbete bland barn

och unga.

Utbildning för ungdomspedagoger

SMU och Utbildningscentrum Lidingö arbetar med att

ta fram en ny utbildning för ungdomspedagoger. Kursen

kommer att vara ettårig och förlagd till Lidingö med start

hösten 2009.

Tanken med kursen är att den ska ge utbildning för

dem som vill arbeta med barn- och ungdomsarbete i

kyrkan, men inte vill utbilda sig till ungdomsdiakon.

Ungdomspedagogkursen innefattar en rad olika områden

som ledarskap, lärjungaskap, teologi och den globala byn.

Kursen skall genomföras i samarbete med Teologiska

Högskolan Stockholm. Utbildningen kommer att innehålla

församlingspraktik i samverkan med Mälardistriktet samt

en kortare internationell praktik.

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö

Arbetslag i samverkan mellan

församlingar

Det blir allt vanligare med deltidstjänster i våra församlingar.

Det kan gälla både pastor, diakon, musiker och ungdomsledare.

Det innebär svårigheter både för medarbetare

och för församlingar vid rekryteringar.

Ett förslag som fi nns inför framtiden är att forma

arbetslag i samverkan mellan församlingar för att både

kunna erbjuda fl er heltidsanställningar och för att få en

större bredd i personalgruppen. Förslaget har drivits aktivt

av distriktsföreståndarna i samtal med församlingar när

vakanssituationer uppkommit. Detta är ett helt nytt sätt

att tänka när det gäller samverkan och arbetsgivaransvar

och har därför ännu inte lett till något konkret resultat men

arbetet med frågan går vidare.

Ur verksamhetsplanen:

Två distrikt har pilotprojekt med arbetslag i samverkan

mellan församlingar

25


Ur verksamhetsplanen:

Kyrkokonferensbeslutet om medlemskap i Arbetsgivaralliansen

har följts upp med information och

utbildningar i alla distrikt.

Medlemskap i Arbetsgivaralliansen

1 maj 2007 blev startdatum för inträdet i Arbetsgivaralliansen

för Svenska Missionskyrkan och fl ertalet församlingar

med anställd personal. Branschavtalet för TEO – Trossamfund

och Ekumeniska Organisationer – är nu det nya kollektivavtal

som bland annat reglerar anställningsförhållanden

för Missionskyrkans medarbetare.

Personalorganisationen är nu helt fusionerad med

SKTF Ekumeniska. Tillsammans med Akademikerförbunden

och Kommunalarbetarförbundet utgör de de fackliga

parterna i avtalet.

Det nya medlemskapet i Arbetsgivaralliansen har inneburit

ett förstärkt arbetsgivarstöd till församlingarnas styrelser,

bland annat genom professionell rådgivning och

aktuell arbetsgivarinformation på Arbetsgivaralliansens

hemsidan.

Arbetsgivaralliansen och representanter från Missionskyrkan

har turnerat i distrikten med en halvdagskurs kring

arbetsgivarfrågor under året. Under kursdagarna avhandlades

bland annat anställningsformer, samverkansavtal och

nytt branschavtal. Arbetsmiljö, lönepolicy och styrelsens

ansvar berördes också.

Som en följd av anslutningen till Arbetsgivaralliansen

tog kyrkokonferensen 2007 ett principbeslut om att Missionskyrkan

på sikt ska överge sitt nuvarande tjänstepensionssystem.

Nyanställda ska nu istället anslutas till den

premiebestämda ITP-planen.

Ur verksamhetsplanen:

Fler tillfällen för andlig fördjupning och förnyelse har

erbjudits medarbetarna i Missionskyrkan.

Avtalsförhandlingarna är i hamn! Thomas Dahl och Lotta

Thagesson från SKTF Ekumeniska, Margareta Smedberg

Andersson från Missionskyrkan samt Lars Henningsson

och Jan-Eric Rönngren från Arbetsgivaralliansen.

Fler tillfällen för andlig fördjupning

och förnyelse

Arbetsgruppen för andlig fördjupning har initierat ett program

inför 2007/2008 med inbjudan till medarbetare att

delta i retreater, retreatledarutbildning, pilgrimsutbildning

och kurs i andlig vägledning.

Gensvaret på kurser och utbildningar har varit mycket

gott och visar att satsningen med andlig fördjupning är

angelägen och måste fortsätta att utvecklas.

Samverkan sker med retreatgårdar, folkhögskolor med

fl era och ofta i ekumenisk anda. Mellansvenska distriktet

arbetar med andlig fördjupning som kommer hela kyrkan

till del. UCL inbjuder bland annat till en retreatform under

rubriken Balanser i livet och till livsvandringar.

Återhämtningsdagar på Kuvarp sker i samverkan med

Missionskyrkans personalvård. Där ges tillfälle till enskilda

samtal med någon av Missionskyrkans anställda själavårdare.

26 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Thomas Segergren (övre bilden) och Kjell-Olof Hederos på

fortbildning ”Var dags kyrka”.

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö

Ur verksamhetsplanen:

En ny fortbildningskommitté har tillsatts för att

kartlägga behov av kompetensutveckling för alla

medarbetare och planera för ett nytt fortbildningsprogram.

En ny fortbildningskommitté

Under året har den nya Fortbildningskommitténs arbete

tagit fart. I kommittén fi nns representanter för medarbetare

(SKTF Ekumeniska, Diakonernas riksförbund och

Pastorernas riksförbund), utbildningsanordnare (Bilda,

folkhögskolorna och THS) och arbetsgivare (församlingar,

distrikt och riks).

Fortbildningsprogrammet sker i samverkan med Baptistsamfundet

och Metodistkyrkan.

Huvuduppgiften för årets arbete har varit att ta fram

det basutbud som ska erbjudas de tre kyrkornas medarbetare.

Basutbudet presenteras i en katalog för perioden

hösten 2008 till våren 2010. Kurserna som presenteras är

av olika längd, på olika kostnadsnivåer och har en huvudsaklig

inriktning på olika medarbetarkategorier. Platserna

för kurserna är spridda över landet.

Det blir arbetsgivarens ansvar att avsätta medel för

fortbildningen och tillsammans med den anställde planera

lämplig inriktning. Minst 1,5 procent av bruttolönesumman

avsätts individuellt till fortbildning för alla med

anställning över ett år.

Det nya fortbildningsprogrammet ger även en möjlighet

att söka fortbildning på annat håll för de medarbetare

som så önskar. Medarbetaren gör detta i samråd med

arbetsgivaren.

27


Mer om Missionskyrkan i Sverige

Några axplock från året som gått

Konfi rmandarbete

Missionskyrkans församlingar har ett imponerande konfi

rmandarbete. Det är inte varje år som alla församlingar

får ihop tillräckligt stora grupper, men ofta startar arbetet

igen när det fi nns tillräckligt underlag. Många församlingar

väljer att samverka med varandra under både terminer och

läger. En hel del församlingar har glädjen att år efter år

samla mycket stora konfi rmandgrupper. Några av dessa

erbjuder också idrottskonfi rmation.

Distriktsläger arrangeras också på några av lägergårdarna.

Under fl era år har Svenska Missionskyrkan bedrivit

sommar evangelisation på Öland genom Team Våga Tro

och en cafébuss. Under 2007 fi ck man förstärkning från

systerkyrkan i Indien genom pionjärpastor Asher Wasker

som deltog med undervisning och praktik.

Missionskyrkan har inte idag något eget konfi rmandmaterial

utan hänvisar bland annat till Verbums utbud. För

idrottskonfi rmation fi nns däremot det egna materialet Den

viktigaste matchen, vilket har visat sig användbart också i

andra former av konfi rmationsläsning.

Bilagan ”Våga Tro” som utkommer med Sändaren

visar på bredden och omfattningen när det gäller konfi rmandarbetet.

År 2006 hade Missionskyrkans församlingar 3 335 konfi

rmander.

Församlingsplantering i Svenska

Missionskyrkan

Visionen att se församlingar plantera nya församlingar

är en av delarna i arbetet med att Vi Vill Växa. Under

året har två nya församlingar hälsats välkomna in i

Missionskyrkans gemenskap som ett resultat av några

års pionjärt arbete. Det är Åbylundskyrkan i Norrköping

samt församlingen Brofästet i Färjestaden.

Missionskyrkans anställda samordnare för församlingsplantering

har arbetat tillsammans med en

arbetsgrupp för att utveckla strategier och handlingsplan

för nya församlingar. En huvudfråga har

varit utbildning av pastorer och lekmän som bär på

kallelse och vision för nya församlingar. Vid kyrkokonferensen

2007 inbjöds det till seminarier kring

församlingsplanterig som leddes av gäster från

Evangelical Covenant Church i USA. Deras erfarenhet

har gett goda impulser för vårt arbete.

Arbetet för att se nya församlingar växa fram

pågår på fl era platser i landet.

Missionskyrkan fi nns också med i ett ekumeniskt

nätverk för församlingsplantering, som inbjuder till

en årlig pionjärkonferens för utbyte av erfarenheter

och inspiration.

28 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Året för Kyrka-Idrott

Minst tio församlingar har påbörjat ett arbete

med idrottskonfi rmation i samarbete med

idrotts föreningar

Fotbollsläger och hockeyläger har återigen samlat

många barn och ungdomar

Fotbollsskolan i Kongo-Brazzaville fortsätter att

utvecklas på ett bra sätt och har omnämnts som

ett gott exempel på fredsarbete

Etik- och värderingsfrågor har lyfts och bearbetats

i samarbete med idrottsföreningar på olika

platser

Idrottskonferenser och idrottsgudstjänster har

hållits

Västra Götalands distrikt har satsat på en tjänst

för kyrka-idrott på 50 procent under två år

Mer om Missionskyrkan i Sverige

Paulus-cupen och Petrus-cupen är några årliga

turneringar i fotboll och innebandy som hållits

Ett nätverk för kristna idrottare har startat

Kyrka-Idrottprojektet 2004–2007 har avslutats och

utvärderats

Ett material och en utbildning av idrottskaplaner

har utarbetas tillsammans med Sport for Life

En ny målbeskrivning för kommande åren som

kallas ”5 spår på 5 år” har arbetas fram. De fem

spåren och områdena är:

Idrottskonfi rmationsspåret

Internationella spåret

Nätverksspåret

Läger- och metodspåret

Kaplanspåret

En march för tjejers rättigheter arrangerades på den internationella kvinnodagen under Gothia Cup Brazzaville.

29


Musik i Missionskyrkan!

I Missionskyrkan fi nns det 52 anställda församlingsmusiker

och fl era hundra ideellt arbetande kör- och musikledare.

Svenska Missionskyrkans kansli har fyra deltidstjänster

för musikarbete: vokalmusikkonsulent, blåsmusikkonsulent

samt var sin projektledare för Lust att Leda och

brukssånger.

Varje år i januari anordnas en fortbildning för församlingsmusiker.

I januari 2007 deltog 21 personer.

Svenska Missionskyrkans Sångarförbund

Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) fi rade

sitt 80-årsjubileum under året. På körhelgen i mars medverkade

Kjell Lönnå som gästdirigent. Man inbjöd till en

konferenskör i samband med kyrkokonferensen. Andra

arrangemang som genomförts är bland annat: Höstkurs i

Stadionkyrkan i Malmö, Singer/songwriterkurs i Bromma

och Strandgårdsgospel.

SMS körutskick distribuerats till alla körledare och

musikansvariga i Missionskyrkan, Baptistsamfundet och

Metodistkyrkan i Sverige.

Betlehemskyrkan i Göteborgs ”Mikrobrass”.

1 UppsalaMissionskyrkokör heter den här bilden av

Göran Almlöf. Med den vann han Sändarens och SMS’

fototävling ”Bästa körbilden”.

Svenska Missionskyrkans Musikkårer

Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM) samlar 1 100

musiker fördelade på 55 medlemsorkestrar. En återkommande

och mycket uppskattad verksamhet är sommarmusikskolorna.

Under året hölls de i: Åmål – Symfonisk

blåsorkester, Hjortsberga – Brassband, Jönköping – Symfonisk

blåsorkester och brassband.

SMM Youth Brass Band är en nationell Ungdomsorkester

med 28 deltagare. Orkestern var bland annat med på

Grenland International Brass Festival i Skien, Norge.

Brukssånger

Brukssånger har ungefär 300 abonnenter och har hittills

gett ut 140 sånger. 25 kompositörer och textförfattare har

varit deltagit med sånger och musik. Brukssånger utkommer

med två utskick om året med cirka 20 nya sånger.

Från och med 2007 är det fri kopieringsrätt på noterna för

alla abonnenter.

För att stimulera till sångskrivande har det inbjudits till

två skrivarhelger under 2007. Dessa har samlat ett tiotal

deltagare var gång.

Läs mer på www.brukssanger.se.

30 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Missionskyrkans evangelister. Stående: Göran Holmberg,

Carl-Olov Hultby, Britta Hermansson, Pär Alfredsson.

Sittande: Jan Erixon, Liselotte J Andersson, Thor-Björn

Bastås, Gunnel Noreliusson.

Thor-Björn Bastås och Jan Erixon, som varit anställda i

39 respektive 35 år som evangelister har nu gått i pension.

Storstadsarbetet

Vi är på väg, tar nya steg framåt, samtalar om vår tro,

ber och söker andlig fördjupning. Vi vill bli fl er! Den upplevelsen

är tydlig i mötet med församlingar och SMU i

Stockholmsområdet.

Tre Taizébröder från den ekumeniska brödrakommuniteten

i södra Frankrike besökte Stockholm våren 2007.

Deras närvaro och besök i församlingar gav många goda

andliga samtal och möten bland både unga och vuxna.

Allt fl er församlingar söker nya former för samtal om

kristen tro. Frälsarkransen, Alpha och olika former av

hemgrupper prövas i fl era församlingar.

Ny kristen gemenskap i Handen har startat. Pionjärpastor

Johanna Daléen arbetar med mål att bygga en ny

kristen församling. Ett 20-tal personer är ivriga att nu få

sätta igång.

Viljan att utrycka tro i handling blir allt starkare.

Kanske inte minst med anledning av det ökade våldet och

utsattheten bland barn och unga. Sociala Missionen har

inbjudit till frukostträffar med samtal om mobbing och

hur vi kan ge stöd till barn och föräldrar som brottas med

denna utsatthet. Ett resursteam inom det Ekumeniska nätverket

mot traffi cking har startats med uppgift att stödja

kvinnor som blivit utsatta för människohandel.

Genom storstadsarbetet har några församlingar fått

stöd i utvecklingsprocesser som syftat till att få fram mål-

och handlingsplaner.

Mer om Missionskyrkan i Sverige

Att vara evangelist är ett privilegium!

Tänk att få dela med sig av det allra viktigaste och bästa

som fi nns – evangelium!

I Apg 4:20 säger lärjungarna: ”Vi kan inte tiga med vad

vi sett och hört.” Precis så är det!

Att som evangelist få komma och besöka små som stora

församlingar i hela Sverige är ett privilegium. Det fi nns så

stor längtan i många av våra församlingar att hitta vägar

att presentera det kristna budskapet. Allt från seminarier,

festkvällar och kvinnofrukost till gemensamma frukostar,

afternoon tea och gudstjänster av många slag. Kanske är

det just till ”frukostarna” som det är lättast att bjuda med

människor som aldrig eller sällan går till kyrkan.

Det har också varit härligt att få vara med på konferenser.

För mig känns det viktigt att uppmuntra och inspirera

församlingar att se vad man redan har i Kristus. Att få människor

att öppna sina ”inre ögon”, räta på ryggarna och

växa som människor och kristna. Vi tror ju på en levande

Herre och Mästare som vill det bästa för sitt folk. Ju fl er

kristna som lever ut sin tro desto fl er når vi med det ”glada

budskapet”.

Gunnel Noreliusson

Gudstjänst med Taizébröder i Stockholm.

31


Arkivet – Missionskyrkans minne

Arkivet är minnesfunktionen i Missionskyrkan, och ansvarar

för bevarande och tillgängliggörande av arkiv som rör

Missionskyrkans arbete i Sverige och i andra länder. Cirka

8 000 böcker, nästan 30 000 fotografi er samt en stor mängd

arkivhandlingar fi nns samlade. Arkivet mottar kontinuerligt

material från Missionskyrkans kansli och från många

privatpersoner.

På Riksarkivet är en stor del av missionskyrkans arkiv

deponerade, en förnämlig samling som utgör Riksarkivets

största enskilda organisationsarkiv med mer än en kilometer

dokument.

För att tydliggöra ansvar och vara bättre förberedda för

den elektroniska arkivbildningen antogs en arkivpolicy för

Missionskyrkans kansli 2007.

Studenter och författare har använt arkivets forskarplats

fl itigt besökt under året. Ett exempel är Hans Andreasson

och hans bok Liv och rörelse. Hushållsskolans arkiv

har använts av Ewonne Winblad i sin biografi om Hanna

Lindmark, Margaretaskolans grundare. The Metropolitan

Museum of Art i New York har lånat fi lmsekvenser och

bilder till en utställning.

Under 2007 besökte 150 personer arkivet – en strålande

siffra!

Att bryta tystnaden kring sexuella

övergrepp

Svenska Missionskyrkan och SMU accepterar inte sexuella

trakasserier och övergrepp. Arbetsgruppen mot sexuella

övergrepp i kyrkliga miljöer presenterade under året en

rikstäckande lista över ideella kontaktpersoner, som erbjuder

stöd och samtal till drabbade.

Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och de tre ungdomsförbunden

ställde sig bakom Missionskyrkans folder

Att bryta tystnaden, som presenterades under kyrkokonferensen.

Missionskyrkans arkiv användes fl itigt när

Hans Andreasson tecknade Missionskyrkans

historia i boken Liv och rörelse. Boken gavs

ut 2007 på Verbum förlag.

Gendergruppen

Svenska Missionskyrkans och SMUs gendergrupp

tillsattes 2005 och blev en grupp på våren 2006.

Det gångna året inleddes med en fortsatt kartläggning

av hur frågor om jämställdhet behandlas

i distrikten samt hur Teologiska Högskolan Stockholm

arbetar för att integrera ett genderperspektiv

i sin undervisning och forskning. På THS fi nns ett

antal kurser som direkt fokuserar på dessa perspektiv

samt en medvetenhet om att frågor om genus

ska genomsyra all verksamhet.

Gendergruppen har också haft kontakt med

Svenska Missionskyrkans valberedning som ville

ha hjälp med att få fl er kvinnor att åta sig olika förtroendeuppdrag.

Gendergruppens medlemmar har deltagit i

olika konferenser under året, bland annat en om

gudstjänstsspråk. Den har även haft kontakt med

Sveriges ekumeniska kvinnoråd och med den nystartade

organisationen Kvinnor i Missionskyrkan.

Det årliga lunchevenemanget hade mansfrågor

som tema i år. Gäst var historikern Peter Tjeder

som höll en mycket uppskattad föreläsning om

synen på manlighet i kristna rörelser under 1800-

och 1900-talet.

Gendergruppen har fört samtal med missionskyrkans

ledning om hur kyrkokonferensens arbetsformer

kan utformas så att jämställdheten stärks.

32 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Diakoni i Missionskyrkan

Att möta människor och dela livet, inte bara i sorg och

svårigheter utan också i glädje och hopp, är en del av det

diakonala uppdraget.

Det diakonala uppdraget är också att hålla omsorgen

om medmänniskor levande inom och utanför församlingen.

Missionskyrkans församlingar har ett omfattande diakonalt

arbete inom många olika områden. Allt från fl yktingarbete

och mamma-barn-grupper till besöksverksamhet

och RIA-arbete. Integrationsarbetet fortsätter att vara

ett viktigt arbetsområde. Utbildningscentrum Lidingö och

Sveriges Kristna Råd erbjuder utbildningar för fördjupade

kunskaper om integration.

Den diakonala utbildningen blomstrar och satsningen

på att studierna kan bedrivas på både hel- och halvfart har

slagit mycket väl ut.

Från SKR drivs den diakonala ekumeniken. Diakonins

månad och diakoniforum är exempel på gemensamt

arbete.

Längtan efter att få fördjupande kunskaper inom olika

diakonala områden ledde till ett par fortbildningar under

temat ”Var dags kyrka”.

Önskan att bli en kyrka med större tillgänglighet, en

kyrka som inte kan inkludera alla men många fl er i sina

gudstjänster och i sitt arbete, börjar ta form.

Diakoni- och pastorskandidater inför ordinationshögtiden

2007.

Mer om Missionskyrkan i Sverige

Arbetslivspastor Åke Nordqvist (till höger) i samtal med

Thomas Dahl från SKTF Ekumeniska.

Kyrka och arbetsliv

Kyrka och arbetsliv är en resurs i det lokala arbetslivet.

Pastorer och diakoner inom verksamhetsområdet är till

för anställda, fackliga företrädare och företagare.

Pastorn eller diakonen har gedigen utbildning och lång

erfarenhet i det enskilda samtalet om livets frågor. Vare

sig det gäller arbetsliv eller privatliv sker samtalen under

absolut diskretion. Det förs inga journaler och samtalen

sker under tystnadsplikt.

Det är inte ovanligt att pastorn/diakonen leder refl ektionsgrupper

på en arbetsplats som kan ge nya perspektiv

på samarbete och jobbsituation. Metoden kan leda till ett

förbättrat arbetsklimat, öka förtroendet mellan kollegor

och även ge effekter i arbetsresultat. Det förekommer

också samtalsträffar för långtidssjukskrivna.

Företrädare för Kyrka-Arbetsliv ordnar ofta utbildningar.

Dessa kan bland annat handla om etiska aspekter

av arbetslivet, om bemötande och om att hitta en sund

balans mellan arbete och privatliv. Som ett led i arbetsplatsens

krisberedskap och vid svåra och oväntade händelser

på arbetsplatsen fi nns man också till hands. Främst för

ledning och personal, men också för samtal och kontakt

med anhöriga.

33


Kyrka och samhälle

Efter att vi under fl era år arbetat med kyrka och arbetsliv

togs nya steg för kyrka och samhälle. I Jönköping-

och Huskvarnabygden har det till och från funnits ett

arbete relaterat till arbetslivet. Under året har prövats

ett vidare tänk kallat Missionskyrkan i samhället.

Arbetet kom att knytas till Immanuelskyrkan församling

i Jönköping med viss samverkan med andra

församlingar i Vätterbygden.

Det fanns inga upptrampade stigar att fortsätta på

men ett stort förtroende från de lokala missionsförsamlingarna.

Så det var bara att ta på pastorsskjortan

och ge sig ut i samhället.

Kontakter har under året tagits med politiker och

tjänstemän inom kommunen som kommunalråd,

Missionskyrkans kansli

På Tegnérgatan 8, T8 i dagligt tal, fi nns sedan drygt 70 år

Missionskyrkans kansli. I huset fi nns även SMU och Gummessons

Bok & Musik.

Kansliet leds av missionsföreståndaren med generalsekreteraren

och kyrkosekreteriatet som sin närmaste stab.

Dessa arbetar med ekumeniska och teologiska frågor, kyrkostyrelsens

arbete och kyrkokonferensen.

Missionsavdelningen är den stora verksamhetsavdelningen,

uppdelad i en nationell och en internationell enhet.

Där fi nns bland annat evangelister, musikkonsulenter och

diakonisekreterare liksom biståndscontroller och regionansvariga.

I ekonomi, personal och kommunikationsavdelningarna

ryms en rad ansvarsområden från fastigheter till

medarbetarrekrytering, arkiv och hemsidor.

Cirka 85 medarbetare arbetar för Missionskyrkan på riksplanet.

Av dessa har 45 personer sin huvudsakliga arbetsplats

på kansliet, 20 arbetar runtom i Sverige med olika uppdrag

och övriga 20 är i missionsarbete i olika länder.

förtroendevalda, socialtjänsten, skol- och barnomsorgen,

näringslivsavdelningen.

Att kunna se de behov som fi nns hos människor i

samhället och i församlingen är en förutsättning för att

vi skall kunna möta människor och deras behov. Utifrån

det kristna kärleksbudskapet,

och med Jesus som

föredöme, har vi att handla

efter det vi ser för människans

skull. Om detta handlar

kyrkans uppdrag i samhället –

vare sig mer eller mindre!

Erling Andersson,

pastor i kyrka och samhälle

Församlingsrådet

Församlingsrådet ansvarar för stöd och hjälp till församlingar

och ordinerade medarbetare vid tjänstetillsättningar,

och har omsorg om medarbetare och

församlingar.

En ny utredning har gjorts i syfte att göra rådets

arbete ännu smidigare och personalförsörjningen

mer tidsenlig. Utredningen har lett att rådet har

förändrats med avseende på sammansättning och

arbetsformer. Rådet kommer att arbeta mer med

strategiska frågor, medan rekryteringsfrågorna blir

församlingarnas ansvar med stöd från distriktsföreståndarna.

Det nya arbetssättet träder i kraft årsskiftet

2008/09.

34 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


SMU i förändring

Det fi nns alltid en stor risk i en riksorganisation att bli

uppslukad av sina egna organisationsfrågor. Den risken

har hängt som ett tungt moln över SMU, då det inte bara

jobbats med ett närmare samarbete med de andra scoutförbunden

i det gemensamma arbetet i Svenska scoutrådet

utan framför allt i arbetet med att bilda riksfederationen

equmenia. Men molnen skingras då organisation

blir verklighet i genomförd verksamhet. Vid riksmötet

2006 antogs färdplanen som är ett gemensamt strategidokument

för de fem scoutförbunden och det ger kraft

att arbeta tillsammans med rekrytering, program- och

ledarutveckling. Trots alla organisatoriska processer kring

den med MKU och SBUF gemensamma riksfederationen

equmenia så har SMU lyckats att hålla tempot uppe. Viktig

verksamhet under året har varit bland annat Barnens år,

Apg 29 (ledar- och lärjungaskola i Ecuador), utveckling

av volontärsprogram, ID-projektet om tro, identitet och

rättvisa med mera. Under året startades också Växtkraft

som var ett pilotprojekt med Mälardalens distrikt om hur

Mer om Missionskyrkan i Sverige

SMU skall kunna jobba med rekrytering på både nytt och

traditionellt sätt. I projektet gjordes viktiga erfarenheter

som tas med i arbetet.

Den viktigaste just nu för SMU-riks är att få organisationen

equmenia på plats. Equmenia kommer att innebära

en nysatsning som blir en resurs för de tre ungdomsförbunden

MKU, SBUF och SMU. Viktiga fokusområden för

equmenia är medlemstillväxt och utvecklingsarbete med

ny fi nansiering samt bättre kontakt med lokalföreningar

från riksorganisationen. Det är viktigt med en fungerande

riksorganisation för barn- och ungdomsarbetet. Genom

den får det lokala sammanhanget möjlighet att utvecklas.

För Missionskyrkan är det mycket viktigt då barn- och

ungdomsarbetet med stor sannolikhet är den viktigaste

rekryteringsbasen för nya församlingsmedlemmar.

Framtiden är spännande för SMU då det nu i equmenia

skapas något nytt för att ännu bättre svara upp mot

behoven lokalt.

Göran Bondesson, SMUs förbundssekreterare

35


Utbildningscentrum Lidingö

Utbildningscentrum Lidingö (UCL) arbetar med tre ledord;

andrum, bildning och möten. Ett stort fokus ligger på

utvecklings- och förändringsarbete. I detta är UCL engagerat

tillsammans med Missionskyrkan och SMU i Tänk

Tanken Lidingö. Där samordnar UCL och huvudmännen

många initiativ såsom fortbildning av medarbetare, seminarier,

kurser och retreater. Under året har SMU tillsammans

med UCL startat projektering för en ny utbildning

för arbete bland barn och unga i församlingen, nämligen

en ungdomspedagogutbildning. Detta arbete leder till att

fritidsledarutbildningen tydligare kommer att fokusera på

arbete i det nya mångkulturella Sverige.

UCL säljer utbildningar, kurser och seminarier till stat,

kommun och enskilda organisationer. På så sätt lever UCL

med huvudmännens uppdrag i skärningspunkten mellan

kyrka, bildning och samhälle.

År 2008 fi rar Missionsskolan hundra år. Det fi randet

sker som ett tydligt avstamp för verksamheten inför kommande

år.

Så många deltog i folkhögskoleverksamheten 2007

Härnösand Jönköping Karlskoga Lidingö Summa

Antal deltagare

Långa kurser 238 286 298 105 927

Korta kurser 1 599 205 990 3 413 6 207

Kulturprogram 4 296 995 418 100 5 811

Uppdragsutbildning 306 12 29 370 711

Antal deltagarveckor

Långa kurser 6 987 10 330 8 889 3 997 30 203

Korta kurser 1 005 274 669 2 162 4 110

Kulturprogram 320 12 14 3 349

Uppdragsutbildning 1 872 267 213 3 558 5 910

Summa deltagarveckor 10 184 10 883 9 785 9 720 40 572

Ant. boende på internat 50 130 61 31 272

Antal anställda (personer) 63 54 45 24 186

Antal anställda (i heltid) 63 44 39 21 167

36 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Härnösands folkhögskola

Härnösands folkhögskola präglas av mångfald i kurser och

kulturaktiviteter. Målgrupperna är många; teckenspråkstolkar,

kvinnojourister, dyslektiker, synskadade, stammare,

blivande poliser, operasångare med fl era.

Samverkan med SMU, Missionskyrkan och Utviksgården

sker genom kurser/läger och kulturprogram. Åtta

sinnes rogudstjänster har genomförts under året. De aktiva

är till största delen anställda och studerande på folkhögskolan.

Gudtjänsterna har informell karaktär och formas

utifrån mötet mellan tolvstegsrörelsens andlighet och den

kristna själavården.

Missionskyrkans huvudmannaskap präglar skolans

människosyn och vilka utbildningar som prioriteras.

Skolan vill erbjuda en stimulerande studiemiljö med

inslag av livsfrågor som utvecklar och kan förändra livsinriktningen.

På riksnivå har Svenska Missionskyrkan ett

Folkhögskoleråd för samverkan mellan kyrkans fyra folkhögskolor

och för kvalitetsuppföljning.

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har ett brett utbud av utbildningar.

Det gör att skolans allmänna linjer kan locka med

inriktningar som IT/media och kulturhistoria. I skolans

moderna Mediecenter ryms musik och ljuddesign-, webbdesign-

och videolinje.

Det fi nns kurser för afatiker och pensionärer, yrkesutbildningar

som fritidsledarutbildning samt en utbildning

för personliga assistenter.

Skolan har elever från alla världsdelar. En speciell

invandrarlinje fi nns för utbytesstudenter, invandrare och

fl yktingar med uppehållstillstånd i Sverige. Många av dem

går vidare till allmän linje.

Skolan arbetar för att integrera de ideologiska profi lfrågorna.

Ett nytt inslag under 2007 är samarbetet med

Svenska Missionskyrkan om projektet Apg 29. Ett projekt

om distansutbildning genomfördes i Pointe Noire, Republiken

Kongo i samarbete med utbildningscentret Suéco.

Skolan har också sedan några år en medveten miljöprofi

l sedan skolan blivit miljödiplomerad.

Mer om Missionskyrkan i Sverige

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Södra Vätterbygdens folkhögskola arbetar vidare med sex

linjer där Allmän linje är den största. Förutom de behörighetsgivande

kurserna har vi en kurs för deltagare med

psykiska funktionshinder samt för elever med Aspergers

syndrom.

Musiklinjen är tydlig med sin närvaro i kulturlivet i

Jönköping. Under hösten producerades en CD som linjen

hade med sig på sin USA-turné under december.

Det internationella samarbetet visavi organisationer/

kyrkor relaterade till SMK sker bland annat med North

Park University i Chicago, där samarbetet genom Collegelinjen

pågått i mer än 30 år, med Hindustani Covenant

Church där under året nio stycken studerande från SVF

bedrivit fältstudier. Likaså har Bibellinjen under året haft

22 studerande som bedrivit fältstudier i olika församlingar

inom SMK. För att ytterligare förstärka fältstudieåret har

ett närmare samarbete med de södra distrikten av SMK initierats.

Filippos bibelskola i Lagan, som under året samlat

29 studerande i alla åldrar i en bibelkurs på halvfart, är

ytterligare ett exempel så SVF:s samarbete med SMK.

Linjen för Grafi sk form och Kommunikation producerar

THS tidning ”Årsringar” och Journalistlinjen förser

fortsatt radio, TV och tidningar med goda journalister.

37


THS intar nya områden

Läsåret 06/07 inleddes med ett sammanträde i augusti

mellan högskolans båda huvudmän och Metodistkyrkan

på Överås i Göteborg. Samtalen mynnade ut i att Metodistkyrkan

enhälligt under sin årskonferens i maj 2007

beslutade att gå in som en tredje huvudman för THS.

Detta innebar ytterligare ett steg i förverkligandet av den

ekumeniska vision som fanns när högskolan grundades

på 90-talet.

Runt ett hundratal studenter läser numera vid THS

med sikte på att bli pastorer och präster i olika samfund,

vilket gör högskolan till en av de största institutionerna i

landet i sitt slag. Totalt studerar cirka 500 studenter i större

eller mindre utsträckning varje år vid THS.

Men THS är inte bara teologi och pastorsutbildning

– teologi berör livets alla områden och hela vår värld. I

Jeremia 9 sägs det att Herren har sin glädje ”i rätt och

rättfärdighet på jorden”. Högskolans utbildningsprogram

i mänskliga rättigheter är en del av detta – arbetet för rätt

och rättfärdighet i vår värld. Under läsåret drogs det nya

samarbetsprojektet med Diakonia igång på allvar, under

Kjell-Åke Nordquists ledning; Mänskliga rättigheter och

fredsbyggande – skilda agendor men samma mål? Projektet

genomförs i första omgången med fokus på Colombia,

Guatemala, Centralafrika och Mellanöstern.

I THS håller huvudmannasamfunden på att få en

resurs som sträcker sig allt ifrån den pastorala kompetensen

att skickligt kunna genomföra ett enskilt själavårdande

samtal till de kunskaper som behövs för att förstå

och kunna medverka till att lösa mångåriga konfl ikter såväl

inom som mellan länder. I Matt 5:6 står det: ”Saliga de som

hungrar och törstar efter rättfärdigheten.” Fred, försoning

och rättfärdighet berör de liv vi lever i alla dimensioner:

i familjerelationer, församlingsgemenskaper, samhällen,

nationer och i det globala samhället. Kanske är högskolan

en av den nya tidens främsta missionsorganisationer.

Owe Kennerberg, rektor

38 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Mer om Missionskyrkan i världen

Utvecklingssamarbete

Svenska Missionskyrkan arbetar tillsammans med systerkyrkor

i olika länder för en hållbar utveckling för fl er, där

millenniemålen återkommer som riktmärken i planering

av projektinsatser fi nansierade av framför allt insamlade

medel och Sida-bidrag. En del av Missionskyrkans utvecklingssamarbete

kanaliseras via Diakonia. I Kongo-Kinshasa

fi nns ett gemensamt kontor för Missionskyrkan, Baptistsamfundet

och Diakonia. Under året har det samarbetet

förnyats och omorganiserats.

Missionsavdelningens biståndsenhet handlägger det

sociala arbetet och utvecklingssamarbetet samt deltar

i nätverk av organisationer som arbetar med liknande

frågor. Enheten har under året sett över sin organisation,

omfördelat vissa arbetsuppgifter och planerat för förstärkning

genom nyrekrytering. Arbetet följer de prioriteringar

som anges i Evangelium åt alla, som bland annat fokuserar

samhällsbyggande genom till exempel fattigdomsbekämpning,

organisationsutveckling och påverkansarbete samt

åtgärder för fred och försoning.

För Missionskyrkan är det angeläget att på ett tydligt sätt

också vara en del av den världsvida kyrkan. Därför har stöd

till utvecklingsinsatser lämnats till internationella, ekumeniska

organ såsom Kyrkornas Världsråd (KV) och ECLOF

(The Ecumenical Church Loan Fund). Stödet till KV har

berört områden som hiv och aids, handikappfrågor, mental

hälsa samt fredsstärkande åtgärder och påverkansarbete.

Samarbetet med KV har fördjupats under året och Missionskyrkan

har varit delaktig i förändringsarbete som pågått där.

Samarbetet med KV har också bidragit till en fördjupning av

samarbetet mellan Missionskyrkans olika avdelningar.

Mer om Missionskyrkan i världen

Landsbygdsutvecklingsarbete i Indien.

Mikrokrediter

På senare tid har mikrokrediter blivit uppmärksammade

i Sverige. Den ekumeniska organisationen ECLOF fi rade

under hösten 2006 sitt 60-årsjubileum med en högtid i

Stockholm där Missionskyrkan närvarade.

ECLOF bildades för att återuppbygga europeiska

kyrkor efter kriget men har sedan breddat arbetet och

spridit sin verksamhet till 38 länder. I varje land fi nns en

nationell styrelse och projekten inriktas idag på fattigdomsbekämpning,

social och ekonomisk rättvisa samt

självförsörjning.

Det mesta av arbetet sker genom att grupper på landsbygden

sparar pengar tillsammans och individer lånar

sedan ur den gemensamma fonden för att starta mindre

projekt för familjens försörjning. De fattigaste har sällan

tillgång till kapital och möjlighet att till rimliga kostnader

låna på bank eller hos lokala penningutlånare men får

genom ECLOF en ny chans.

Missionskyrkan anser att detta är en värdefull möjlighet

för de allra fattigaste att själva styra över och förändra

sin framtid och har därför valt att under fl era år stödja

ECLOF:s verksamhet. Projekten uppmärksammar kvinnors

och barns situation speciellt och minst hälften av

lånen går till dessa grupper. Genom lånen påverkas inte

bara den enskilda familjen, utan de får effekter i hela det

lokala samhället.

39


Kongo-Kinshasa

Det 125-årsjubilerande samarbetet mellan det Evangeliska

samfundet i Kongo och Svenska Missionskyrkan har fortgått

enligt gällande avtal med överläggningar mellan kyrkorna.

Olika former av utbyte, ekonomiskt stöd, sändning av

missionsarbetare samt fortsatta utvecklingsinsatser stödda

av bland annat Sida, Läkarmissionen och andra bidragsgivare

har fortsatt. Rimforsa missionsförsamling och

Mukimbungu församling har på ett särskilt sätt tydliggjort

betydelsen av vänförsamlingskontakter. Samarbetet med

MAF (Mission Aviation Fellowship) för fl ygtransporter i

Nedre Kongo har fortsatt.

Personal från Missionskyrkans kansli och MUL-kursen

(Mission Utveckling Lärande) vid Lidingö folkhögskola har

besökt Kongo, vilket också delegationer från Östra Götalands-

och Örebro-Värmland-Dals distrikt har gjort. En

representant för Missionskyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp

samt privata resenärer med missionsintresse med

fl era har också gjort resor till landet.

Arbetet fortsätter i ett arkivprojekt med utbildning för

arkivarier i församlingar, skolor och vid sjukhus.

En hiv- och aidsinsats för upplysningsarbete bland

befolkningen i Nedre Kongo har fortsatt. Intentionen med

denna är också att på ett tydligare sätt inkludera ledare i

samhället i ansträngningarna att minska spridningen av

hiv och aids.

En insats har också pågått för skolreparationer och

vidareutbildning för lärare.

Femårsprogram för fattigdomsbekämpning

Kyrkan förbereder ett sammanhållet femårsprogram för

fattigdomsbekämpning. Därför ökar man sin kapacitet och

kompetens med utbildningsinsatser och studieresor som

stöds av Sida. Ett genderseminarium har också anordnats

för att tydliggöra kvinnors och barns situation.

Samarbetet mellan Diakonia, Svenska Baptistsamfundet

och Svenska Missionskyrkan vid det gemensamma

samordningskontoret i Kinshasa fortsätter. Organisationerna

har ytterligare sökt tydliggöra kontorets funktion

vid gemensamma överläggningar.

Hiv- och aidssituationen samt fl ickors och kvinnors

utsatthet har belysts vid offentliga seminariedagar som

anordnats i Sverige inom ramen för Centralafrikagruppen,

ett nätverk för information om situationen i Centralafrika

och för opinionsbildning i Sverige.

Under året har tre missionsarbetare i Missionskyrkan

varit verksamma i landet.

40 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Kongo-Brazzaville

Samarbetet mellan Evangeliska kyrkan i Kongo (EEC) och

Svenska Missionskyrkan har fortgått enligt gällande avtal.

Missionskyrkan ger generellt ekonomiskt samt personellt

stöd till EEC.

En för Kongokyrkan avgörande genomlysning och

förändring av kongokyrkans organisation pågår. Arbetet

genomförs med ekonomiskt stöd från de nordiska kyrkorna

samt norska och svenska biståndsorgan. Ett första

resultat syns i kyrkans centrala administration, där speciellt

ekonomiavdelningen förändrats och förstärkts. EEC

har också genomfört en genomgripande reform för löneutbetalning

till sina anställda.

Under året har bland andra personal från missionsavdelningen

och fl era församlingsdelegationer besökt

landet. Visby missionsförsamling och Impfondo församling

liksom Flatåskyrkan och Dolisie har genom ömsesi-

Mer om Missionskyrkan i världen

diga besök tydliggjort vänförsamlingstanken. Genom vänkontakter

och personligt engagemang har Ouesso i norra

Kongo fått stöd till ett färdigställande av sin nya kyrka.

Besök i Sverige

I samband med kyrkokonferensen gjorde missionsföreståndare

Patrice Nsouami ett besök i Sverige. Ett möte

hölls då i Stockholm där de svenska, norska, fi nska och

franska missionskyrkorna diskuterade samarbetsformer

och ansvar i Kongo-Brazzaville.

Organisationen ASUdh (Action de Secours d’Urgence

et développement humain) ägs av Evangeliska kyrkan,

Det Norske Misjonsforbund och Svenska Missionskyrkan.

Organisationen är en aktör såväl i humanitära insatser som

i ansvaret för olika utvecklingsprojekt. Under året har

ASUdh arbetat med humanitära insatser, utvecklingsprojekt

inom jord- och skogsbruk samt i fotbollsprojektet.

I samverkan med Evangeliska kyrkans hälsoavdelning

och franska kyrkor genomförs en hiv- och aidsinsats med

delfi nansiering från Sida. Från svensk sida fokuseras insatserna

på upplysnings- och förebyggande arbete främst

inom kyrkans församlingar, men projektet innehåller

också frivillig testning, rådgivning och behandling.

Evangeliska kyrkan har börjat förberedelser inför sitt

100-års jubileum 2009.

Sju missionsarbetare och tre volontärer från Missionskyrkan/SMU

har under året arbetat i landet.

41


Kajsa-Stina Bekken undervisar gatubarn i Mumbai.

Indien

Hindustani Covenant Church (HCC) har fått se sin kyrka

växa kraftigt. 2005 hade man 8 500 medlemmar i 38 församlingar

– nu är de 13 000 medlemmar i 100 församlingar, en

stor utmaning för HCC.

Andamanerna drabbades hårt av tsunamin i december

2004 och präglas fortfarande av återuppbyggnadsarbete.

HCC har främst arbetat med att färdigställa hus till några

av de mest utsatta familjerna. Även andra insatser görs,

exempelvis att hjälpa de drabbade att starta inkomstgenererande

verksamheter och att möta barnens behov av att

få bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Även 2007 blev ett år med katastrofer. Översvämningar

drabbade både Karnataka och Andhra Pradesh i de mellersta

delarna av landet samt delstaterna Orissa och Bihar i

norr. Med stöd från Missionskyrkan och Sida deltog HCC

i insatser i dessa fyra delstater. Mat och förnödenheter

delades ut, akut hälsovård erbjöds, brunnar borrades och

reparerades och samtalsstöd erbjöds till de drabbade.

Under våren har HCC fått stöd från Missionskyrkan

och Läkarmissionen för en akutinsats i Melghat, ett bergsområde

i norra Maharashtra. En period av svår torka hade

lett till att många barn i stambefolkningen var svårt undernärda

och i behov av akut hjälp. Nu fortsätter arbetet i

Melghat för att hjälpa familjerna att fi nna fl er inkomstkällor.

Biodlingar, höns och getter är några av de alternativ

som familjerna nu provar.

Pakistan

I Pakistan samarbetar Missionskyrkan med Rawind stift

som tillhör Church of Pakistan. Arbetet sker tillsammans

med Svenska kyrkan genom den gemensamma Pakistankommittén.

Två stipendiater har under 2007 sänts till The Christian

Study Center där man ger kurser i bland annat religionsdialog

och mänskliga rättigheter.

Under våren besöktes Sverige av en delegation från

Church of Pakistan och några andra pakistanska organisationer.

Med Pakistankommitténs hjälp ville man uppmärksamma

politiker i Sverige på det planerade valet i

Pakistan hösten 2007. Missionskyrkan gjorde bland annat

ett uttalande från kyrkokonferensen som uttryckte vikten

av ett rättvist och demokratiskt val i Pakistan.

Talitha Kumi Welfare Centre gör en viktig insats bland

kvinnorna i en av Lahores fattigare bostadsområden. Centret

vill hjälpa kvinnor att hävda sin plats i samhället och

delta i arbetet för att förändra sin omgivning till det bättre.

Både kristna och muslimska kvinnor söker sig centret.

HCC driver en skola för fattiga barn som bor på husbåtar

i Srinagar, Kashmir.

42 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Ecuador

Skolbarn i Ecuador.

År 2007 utgjorde på sitt sätt en milstolpe i Svenska Missionskyrkans

samarbete med Evangeliska Förbundskyrkan

i Ecuador. Det hade då gått sextio år sedan de första amerikanska

missionärerna startade det arbete i landet som år

1967 ledde till att Förbundskyrkan formellt bildades som

nationell kyrka. Samma år beslutade Missionskyrkan att

inleda ett samarbete med kyrkan.

Pionjärandan lever i Förbundskyrkan även idag! En

ecuadoriansk pastorsfamilj avskildes vid Förbundskyrkans

årskonferens i februari 2007 för arbete i Spanien, ett arbete

inriktat i första hand på latinamerikanska invandrare.

Satsningen på teologisk distansutbildning är betydelsefull

för Förbundskyrkans framtid. Missionskyrkan stöder

detta arbete ekonomiskt.

Förbundskyrkans samhällsutvecklingsarbete drivs

genom FACE-stiftelsen, med omfattande verksamhet

inom hälsa, radio och undervisning.

Missionskyrkan har deltagit i en organisationsförstärkande

process för både kyrka och stiftelse under fl era år.

I februari 2007 lades en strategisk plan fram vid Förbundskyrkans

årsmöte.

Samtalet om skolarbetet i Ecuador via Anderson-stiftelsen

har fortsatt med stöd från systerkyrkorna i USA och

Sverige.

Mer om Missionskyrkan i världen

Nicaragua

Under synoden för Moravakyrkan i Nicaragua i januari

2007 valdes en ny ledning med superintendente Cora Antonio

i spetsen.

Hela Moravakyrkan har genom kapacitetshöjande projekt

kunnat stärka sitt ledarskap och sin organisation.

Missionskyrkan ger ett betydande ekonomiskt stöd

till Moravakyrkans teologiska seminarium och under det

senaste året även personellt genom två missionsarbetare

placerade i Centralamerika.

Ett stort hiv- och aidsförebyggande arbete avslutades

under första delen av 2007 och en fortsättning fi ck godkännande

för Sida-fi nansiering.

Bland mayangnaindianerna inleddes andra fasen i en

försörjningsinsats med ekologisk profi l, avseende folkgruppens

enkla jordbruk och boskapsskötsel.

Costa Rica

En moravakyrka i Nicaragua.

Samarbetet i Costa Rica med Nairistiftelsen förstärktes

under 2007. Ett tidigare genomfört skolboksprojekt fortsatte

i en andra fas under ledning av en svensk volontär.

Tidigare hade stiftelsen medverkat till att ta fram läroböcker

på spanska och indianspråket cabécar för årskurs

ett till fyra. Nu går man vidare med årskurs fem och sex

samt en läsebok med berättelser från denna folkgrupps

muntliga tradition.

43


Pionjärförsamlingen i den polska staden Nowogard har ett

stort socialt arbete. Församlingen anordnade en julfest i en

skola för funktionshindrade barn och ungdomar.

Europa

Europaarbetet sker efter riktlinjer som fi nns uttryckta i

en handlingsplan för 2007–2012 som utarbetades under

verksamhetsåret. Samarbetet prioriteras i Estland, Ryssland

och Spanien. Dessutom fi nns relationer med kyrkor

i många andra länder och med ekumeniska organ.

En viktig del av Europaarbetet är församlingarnas egna

vänkontakter. Under året har dessa kartlagts för att skapa

en bättre överblick och för att göra det möjligt att samverka

och ha utbyte kring dessa frågor.

Missionssamarbetet och vänförsamlingskontakterna

är mest intensiva med Unionskyrkan i Estland. En svenskestnisk

vänförsamlingskonferens genomfördes i Tallinn i

oktober 2006. Två evangelisationssatsningar med ungdomar

har genomförts. En stor grupp svenska, estniska och

ryska ungdomar deltog i ett läger i Estland under sensommaren.

Unionskyrkans sociala stiftelse bedriver hjälpverksamhet

och arbetar med utsatta barn och ungdomar.

Missionskyrkan förmedlar stöd till verksamheten. Flera

Den svenska delegationen på Reformerta Kyrkans stora

jubileum i Litauen 2007.

församlingar i Estland bedriver secondhandverksamhet

med stöd från Sverige. Inkomsterna bidrar till att fi nansiera

verksamheten vid teologiska seminariet i Tartu och

arbetet på lokal nivå.

I november 2006 genomfördes ett fl erpartsmöte i S:t

Petersburg inom ramen för samarbetet mellan Sverige,

Estland och Ryssland. Mötet följdes senare upp med besök

i församlingar både i Uralområdet och i västra Ryssland.

Det nya politiska läget i landet innebär begränsningar i

de evangeliska kyrkornas möjligheter att evangelisera och

arbeta bland barn och ungdom.

Missionskyrkan deltog aktivt i ”Joining hands for mission

in Europe” som anordnades av IFFEC, International

Federation of Free Evangelical Churches, i Berlin april

2007. Viktiga samtal fördes om de utmaningar vi som

kyrkor står inför i vår egen världsdel, som den sociala

situationen, sekulariseringen och behov av samverkan och

församlingsplantering.

44 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Japan

Missionskyrkan samarbetar med Förbundskyrkan i Japan

(Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan – NSKK), som arbetar

på ett 20-tal platser i Japan. Antalet medlemmar är 900.

Missionskyrkans stöd till NSKK är främst via en missionärsfamilj

i Japan som arbetar i Ichinomiya. Under året

har samtal förts med fl era personer som känt en kallelse

till mission i Japan. Det har resulterat i att en ung pastor

nu förbereder sig för missionärstjänst. Eventuellt kommer

även ungdomsvolontärer att sändas till landet.

Kina

För första gången har Missionskyrkan i samarbete med

SMU kunnat sända ungdomsvolontärer till Wuhan som

ett led i utbytet med kyrkan i Kina. Stöder ges till ”Arken”,

en skola för ungdomar som inte kan följa det vanliga skolsystemet.

Kinas attityd mot kristna och andra religionsutövare

har hårdnat på många håll. Bland annat gäller det Xinjiang,

tidigare Östturkestan, där Missionskyrkan tidigare haft

missionärer och fortfarande har vissa kontakter. Lokala

kristna som samlats i bönegrupper har fängslats då man

inte fått tillåtelse att samlas i offi ciella gudstjänster. Utländska

arbetare har tvingats lämna landet.

Missionskyrkan fortsätter att ge stöd till pastors- och

ledarutbildning och byggnation av kyrkor med mera i

Hubeiprovinsen. Stöd ges även till tryckning av biblar.

Mer om Missionskyrkan i världen

Mellanöstern

Sabeel i Jerusalem är en av Missionskyrkans samarbetspartners

i området. I november 2006 anordnades en konferens

där en undersökning presenterades om den kristna gruppens

situation i Israel, på Västbanken och i Gaza. Gruppen

utgör nu mindre än två procent av befolkningen.

Kyrkorna i Jerusalem och Mellanöstern inbjöd sommaren

2007 tillsammans med Kyrkornas Världsråd till en

fredskonferens i Amman i Jordanien, där Missionskyrkan

var representerad. Konferensen samlades kring uppropet

”The Amman Call”. I Palestina och Israel lever kristna,

muslimer och judar i en spiral av våld, förnedring och förtvivlan

som djupnar allt mer. Kyrkans roll är att visa på

helande och försoning. Därför ber kyrkorna i Mellanöstern

om stöd för fred och för ett slut på ockupationen av de

palestinska områdena.

Samarbetet med de evangeliskt kristna kyrkornas

organisation har fortsatt främst genom det fl eråriga Sidastödda

projektet för utbildning av skolledare från kristna

skolor runt om i Mellanöstern. De kristna skolorna i Mellanöstern

är exempel på den kristna minoritetens närvaro

och engagemang i området.

Missionskyrkans engagemang för Mellanöstern har

fortsatt i det Ekumeniska följeslagarprogrammet till Palestina

och Israel och i det Ekumeniska Palestinanätverket,

som nu innefattar Palestina och Israel. Missionskyrkan

stöder också den kristna radiostationen SAT7.

Missionskyrkans mellanösternsekreterare Emanuel Furbacken samtalar med en följeslagre i Jayous.

45


Missionärer och missionsarbetare under 2006/2007

Costa Rica

Ecuador

Indien

Japan

Kongo-

Brazzaville

Kongo-

Kinshasa

Missionärer - - - 1 5 1 - 1 - 5 13

Anst. för viss tid 1 6 - - 1 2 - 1 - - 11

Anställda i Sverige - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 5

Totalt 1 7 1 1 7 3 1 2 1 5 29

Prakt./volontärer - 2 8 - 3 2 2 - - - 17

46 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007

Mellan östern

Nicaragua

Östra

Europa

I särskilda

uppdrag

Totalt


Missionskyrkans ekonomi

1990-2010

1990–91 gjordes en omfattande genomgång av Svenska Missionsförbundets

ekonomiska förvaltning efter det att verksamheten

1989–90 redovisat ett underskott på 1,9 mkr efter

en extrainsamling på 990 tkr. Raset fortsatte även 1990–91

och 1995–96 var det dags igen efter ett redovisat underskott

på 4,2 mkr trots en extra insamling om 1,4 mkr.

Följande riktlinjer antogs för ekonomisk planering och

förvaltning

1. Missionsekonomin måste täcka sina egna kostnader.

2. Övrig verksamhet bör minst täcka sina egna kostnader.

3. Öka avskrivningarna, minska fordringarna (bättre

likviditet).

4. Minska förlustkällor utanför missionsekonomin.

5. Missionsfonden och andra reserver bör återställas,

x % av testamentsmedel fonderas.

För 2000-talets första femårsperiod beslutade Kyrkostyrelsen

om följande riktlinjer.

1. Missionsekonomin behöver täcka sina kostnader

med insamlingar och statsbidrag till 90 %

2. Fortsatta avskrivningar och avsättningar enligt

plan

3. Mediaverksamhet i bolagsform skall tillsammans

inte belasta missionsekonomin

4. Missionsfonden bör uppgå till ett belopp motsvarande

90 % av ett års insamlingar, cirka 45 mkr.

Missionskyrkans ekonomi

Missionsekonomin

Missionsekonomin har inte täckt sina egna kostnader.

Under de senaste tio åren som gått har missionsverksamheten

redovisat överskott vid ett tillfälle (2007) och underskridande

av budgeterade underskott vid sju tillfällen samt

tre år med underskott (2001–2003). Då det under de senaste

åren budgeterats överskott i förvaltningsekonomin för

täckande av missionsekonomins underskott har kravet på

en balanserad missionsbudget inte varit ett relevant sätt

att formulera målet.

Detta ställningstagande omprövades i 2004 års budgetprocess

varpå nya riktlinjer antogs för perioden 2005–2010

som grund för målbilden 2010.

1. Missionsekonomin behöver täcka sina kostnader

med insamlingar och statsbidrag till 95 %

2. Fortsatta avskrivningar och avsättningar enligt

plan

3. Mediaverksamhet i bolagsform skall tillsammans

inte belasta missionsekonomin

4. Missionsfonden bör uppgå till ett belopp motsvarande

ett års insamlingar, cirka 45 mkr.

Förlustkällor

Verksamheten vid Ljunggården och Gärdebygården har

avvecklats och Lidingö Hotell och Utbildningscentrum AB

stabiliserats sedan hösten 2005. Aktierna i Förlags AB Nytt

Liv (Cordia) och TV Huset AB har sålts till Verbum/Berling

Media AB liksom tidningen Sändaren. Det var tveksamt om

Sändaren på längre sikt kunde bära sina egna kostnader utan

att den i likhet med fl ertalet organisationstidningar behövde

ägarstöd utöver de interna subventionerna av hyra och administrativt

stöd. Försäljningen av tidningen har därför varit en

proaktiv åtgärd. Gummessons Tryckeri AB som redovisade

vinst var dock en latent risk för framtida förluster i samband

med framtida investeringar har sålts. Kalix folkhögskola är

från och med 2004 överlåten till annan huvudman.

47


Reserver

Pensionsreserven har ökat från 26,7 mkr (1991) till 98,9

mkr (2007) och det egna kapitalet från 7,4 mkr till 101,9

mkr. Enligt de riktlinjer som kyrkostyrelsen angivit i

samband med försäljningen av tryckerirörelsen så skall

konsoliderings graden uppgå till 105 % av aktuell pensionsskuld,

det vill säga en ökning med ytterligare 18,0 mkr.

Missionsfonden bör vara lika stor som ett års insamlingar.

I och med föregående års goda bokslut, det bästa någonsin

i Missionskyrkans 130-årga historia, överstiger nu missionsfonden

(47 mkr) målet om att uppgå till 45 mkr.

Eget kapital

Det egna kapitalet består av tre fonder med olika uppgifter.

Värderegleringsfonden är anpassad för att klara av ett

börsras om cirka 20 % och står som säkerhet för tillgångar

i aktier och aktiefonder. Fonden upplöstes helt under tidigare

börsras med nästan 50 %, minus 17 % respektive 37

% åren 2001 och 2002. I och med börsuppgången 2003–06

har fonden återställts. Fastigheternas investeringsfond kan

användas för att täcka större investeringar i egna fastigheter

som till exempel den avslutade ombyggnationen 2003

av Missionsskolan 1 eller för köp av nya fastigheter. I dagsläget

bör dock fonden nyttjas för omfattande renoveringar

av de kommersiella fastigheterna.

Samuel Borg är en glad ekonomichef. Årets bokslut är det

bästa i Missionskyrkans 130-åriga historia både i församlingarna

och i samfundet.

Generalkonferensensen/Kyrkokonferensensen

och missionsbudgeten

Generalkonferensens beredningsutskott framför i sin skrivelse

till 1991 års generalkonferens:

... att missionsstyrelsen har följt generalkonferensens

beslut och riktlinjer för verksamheten. Samtidigt menar

vi att det på lång sikt blir omöjligt att arbeta utifrån en

underbalanserad budget. Som församlingar delar vi ansvaret

för följderna av sådana beslut för den verksamhet vi

bedriver gemensamt. Framtida budgetförslag måste vara

balanserade, det är lärdomen vi drar.

Beredningsutskottets uppfattning är att intäkterna

skall beräknas på ett realistiskt sätt och att kostnaderna

sedan får anpassas till denna nivå.

Det särskilda utskottet om ekonomi i 1996 års generalkonferens

uttalade:

Utskottet anser att den budget som Missionsstyrelsen lagt

fram för Generalkonferensen, mot bakgrund av den aktuella

utvecklingen, är orealistisk. Missionsstyrelsen borde

ha dragit konsekvenserna av detta och lagt fram en budget

för 1996/97 som bättre anpassats till de inkomster som

kan förväntas.

Utskottet anser det nödvändigt att såväl samfund som

församlingar mer aktivt arbetar med missionsekonomins

inkomstsida.

Beredningsutskottet i 1999 års generalkonferens skriver:

Offrandet har minskat under ett antal år. En fortsatt negativ

utveckling kommer att göra det svårt att fullfölja samfundets

intentioner om missionsverksamheten. På kort sikt

kan minskningen av offerintäkterna kompenseras genom

överskott i fi nansförvaltningen. Målsättningen bör dock

vara att andelen av de budgeterade kostnaderna som täcks

av kapitalavkastning inte ökar. Långsiktigt bör verksamheten

bygga på ett stabilt offrande vilket skulle kunna tillåta

att fi nansöverskottet används till nya offensiva satsningar.

BU vill uppmana församlingarna att informera om vikten

av ett stabilt och långsiktigt offrande för missionsinsatser.

De anvisningar som generalkonferensen på särskilda

utskottets och beredningsutskottets förslag antagit är följande:

– Inga fl er offerdagar för det gemensamma arbetet.

– Extrainsamlingar för att täcka underskott får inte

vara ett permanent inslag i verksamheten utan bör användas

vid extraordinära behov som inte kunnat förutses i

budgetberedningen.

– Budgeten bör vara balanserad, det vill säga kostnaderna

skall anpassas till realistiskt beräknade intäkter.

48 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Beredningsutskottet i 2001 års kyrkokonferens konstaterar:

Det kan fi nnas skäl för kyrkostyrelsen att utvärdera pågående

verksamheter i syfte att skapa utrymme för andra

angelägna satsningar. BU:s bedömning är att utan ökade

inkomster kommer det inte att vara möjligt att behålla

nuvarande verksamhetsomfattning. Det är därför angeläget

att söka nya sätt för att stärka intäktssidan.

Beredningsutskottet i 2003 års kyrkokonferens konstaterar:

Under en följd av år har insamlingsintäkterna minskat. Eftersom

fi nansförvaltningen under överskådlig tid inte beräknas

generera några större överskott måste offrandet öka.

BU noterar med tillfredställelse att det i årets budget

avsatts medel för en insamlingstjänst.

Beredningsutskottet i 2004 års kyrkokonferens skriver:

Det minskade offrandet till samfundet har tvingat fram

stora personalneddragningar inom Svenska Missionskyrkan.

BU anser att dessa åtgärder varit nödvändiga men

uppmanar kyrkostyrelsen att vara uppmärksam på om

neddragningarna på missionsexpeditionen också kräver

neddragningar av verksamheten. BU bedömer att kostnadsbudgeten

liksom tidigare år är realistisk. Med erfarenhet

av tidigare års insamlingar har insamlingsbudgeten nedjusterats

till en mer rimlig nivå.

Utifrån målbeskrivningen i verksamhetsplanen kan BU

även detta år konstatera att målen för arbetet i allt för låg

grad är mätbara och klart defi nierade.

Beredningsutskottet i 2005 års kyrkokonferens framför:

BU understryker vikten av att planerad utredning och

översyn av Missionskyrkans pensionsåtaganden genomförs

under kommande verksamhetsår.

Beredningsutskottet i 2006 års kyrkokonferens noterar

... att redovisning och bokslut ger en professionell bild av

Missionskyrkans ekonomi. BU noterar med tacksamhet att

resultattrenden brutits till ett positivt resultat bland annat

med hjälp av en god fi nans- och fastighetsförvaltning.

Teologiska Högskolan håller hög utbildningskvalitet

och har ett stort antal pastorskandidater. I detta expansiva

skede anser BU det angeläget att Missionskyrkan ger

åtminstone oförändrat ekonomiskt stöd.

BU bedömer att kostnadsbudgeten är realistisk. Vi uppmanar

församlingarna att aktivt verka för att vi tillsammans

ska kunna infria intäktsbudgeten.

Missionskyrkans ekonomi

Beredningsutskottet i 2007 års kyrkokonferens skriver:

BU ser positivt på det redovisade överskottet och noterar

med glädje att färre medlemmar offrar mer. Trots detta

måste vikten av regelbundet offrande betonas, eftersom det

inte går att förutsätta att ekonomin alltid kan balanseras

genom testamentsgåvor och fi nansmarknaden.

Strategin och målsättningen

Vår strategi i början av seklet att primärt stärka församlingarnas

ekonomi genom lanseringen av 2000-talets kollektbox

(kyrkoavgiften och Missionsgåvans autogiro) vilket i

sin tur skulle ge samfundet en bättre ekonomi har lyckats

väl. Målet att att öka de totala insamlingarna i samfundets

församlingar med minst 2 % per år 2001–2010 har redan

infriats (se graf på sid 50) det vill säga att gå från 250 mkr

till 300 mkr i insamlade gåvomedel. Ny utmaning är 350

mkr år 2010. Kyrkokonferensen i juni 2006 satte upp tydliga

mål för de två insamlingsformer som blir allt viktigare för

ekonomin i samfundet och församlingarna: missionsgåvan

och kyrkoavgiften. Båda insamlingsformerna är redskap

för ett regelbundet och långsiktigt offrande.

För Missionsgåvan beslutade Missionskyrkans församlingar

att gemensamt arbeta för målet minst 10 000 inbetalningar

per månad senast 2008. För kyrkoavgiften enades

församlingarna om målet att 40 procent av medlemmarna

ska vara anslutna innan 2008.

Det är mål som utmanar, och satsningen för att uppnå

dem kommer att intensifi eras under kommande verksamhetsår.

Insamlingar i församlingarna

Svenska Missionskyrkans ekonomi vilar ytterst på offerviljan

i församlingarna. I Svenska Missionskyrkans församlingar

samlades det in drygt 309 mkr år 2007, en ökning

med 17,3 mkr.

De ökade gåvomedlen till församlingarna, tillsammans

med andra intäkter, innebär att församlingarna sammanlagt

redovisade ett överskott i verksamheten på 40,9 mkr.

Det bästa utfallet någonsin! Årets resultat överträffar med

råge toppresultaten från åren 1988 (19 mkr), 1998 (18 mkr)

och 2006 (17 mkr).

Av de offermedel som kommer till församlingarna gick

8,5 procent till det gemensamma arbetet. En minskning med

1,0 procentenhet sedan föregående år.

Under 1990-talet samlade församlingarna totalt sett in

cirka 246 mkr per år. Under 2000-talet ser vi en glädjande

ökning med cirka 63 mkr som bland annat är hänförligt till

strategin med ”2000- talets kollekt box”, det vill säga Missionsgåvans

autogiro och kyrko avgiften (se graf sid 50).

49


350

300

250

200

Gåvomedlen i församlingarna ökade med

5,6 procent mellan 2006 och 2007.

20

15

10

Missionsgåvan, som för året stod för 27 procent (35

%) av budgeterade gåvo medel i Missionskyrkan,

minskade med 1,1 procent mellan 2006 och 2007.

30

25

20

Gåvomedel i Missionskyrkans församlingar

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Missionsgåvan

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Insamlingar vid offerdagarna

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Samtliga insamlingar på offerdagarna, som utgör

44 procent (55 %) av budgeterade gåvor, minskade

under perioden 2006–2007.

Öppet hus

Missionsgåvan å

Missionsgåvan är en viktig insamlingsform för Svenska

Missionskyrkan som gör det enkelt att ge regelbundet. Via

autogiro (eller plusgiro) kan enskilda givare ge en gåva

till den egna församlingen och de fyra missionsgåvoändamålen:

internationellt arbete, nationellt arbete, pastorsutbildning

och SMU.

Cirka en tredjedel av Svenska Missionskyrkans budgeterade

gåvor kommer in via Missionsgåvan. Av gåvorna

till samfundets tre stora offerdagar utgör förskottsinbetalningar

via Missionsgåvan 56 procent av det totala resultatet.

I december 2007 fanns det 3 510 givare som förmedlade

sin gåva via autogiro. Dessa givare gav tillsammans

23,2 mkr (20,9 mkr), varav 36 procent gick till missionsgåvoändamål

och resten till ett stort antal lokala församlingar.

Autogirogivarnas gåvor utgjorde 58 procent (52 procent)

av alla gåvor till Missionsgåvan.

Ett större antal givare via autogiro är en viktig förutsättning

för ett stabilt och långsiktigt offrande. Det skulle

ge samfund och församlingar en större trygghet för att gå

in i nya missionssatsningar.

Missionsgåvan ger också ett tillskott i form av ränta på

pengarna. Ränteinkomsten uppgick 2006/07 till 441 tkr.

Offerdagarna

ÖPPEN PLANLÖSNING. Vi bygger morgondagens kyrka redan idag.

Öppen och utan murar, med Kristus i centrum. Enkelt att kliva in,

lätt att nå ut. Öppet, evangeliskt, medmänskligt.

Missionsgåvan – för dig som vill vara med och bygga!

Missionsgåvan

Enkelt, regelbundet, långsiktigt – Missionsgåvan gör det möjligt!

Anmäl ditt givande på www.missionskyrkan.se eller ring tel 08-674 07 00

Tre offerdagar ägnas i Missionskyrkans församlingar åt det

gemensamma arbetet:

offerdag för mission i Sverige

offerdag för mission i andra länder

offerdag för pastors- och diakonutbildning.

Många församlingar genomför insamlingar någon helg

i nära anslutning till de rekommenderade offerdagarna

eller, när det gäller annandagsinsamlingen för det internationella

arbetet, vid fl er än ett tillfälle.

50 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Missionsgåvan, 1 december 2006–30 november 2007

Insamlingsstatistik över offerdagarna 2005–2006 och 2006–2007

Missionskyrkans ekonomi

Till mission Till mission Till pastors- Till SMU Totalt

i andra länder i Sverige utbildningen

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Distrikt

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

per

tkr medl

Mellansvenska 890 159 934 163 388 70 400 70 157 28 164 29 177 32 172 30 1 612 289 1 671 291

Mälardalen 1 135 99 1 168 105 601 53 622 56 257 22 269 24 279 24 288 26 2 272 199 2 346 212

Södra Götaland 515 120 531 126 198 46 226 54 80 19 132 31 89 21 101 24 882 205 990 235

Västra Götaland 1 972 122 1 952 122

Örebro

859 53 852 53 371 23 354 22 401 25 370 23 3 603 223 3 529 221

VärmlandDal 995 128 1 031 133 427 55 440 57 177 23 166 21 199 26 187 24 1 798 232 1 824 236

Östra Götaland 1 691 121 1 675 118 730 52 734 52 275 20 268 19 315 23 310 22 3 011 214 2 986 211

Övre Norrland 318 175 306 173 87 48 102 58 43 24 40 23 64 35 61 34 511 287 509 287

Ospecifi cerat 160 173 90 85 32 25 33 27 316 310

Summa 7 676 125 7 771 128 3 380 55 3 460 59 1 392 23 1 419 23 1 557 25 1 517 25 14 005 228 14 167 234

Till mission i andra länder Till mission i Sverige Till pastorsutbildningen

06–07 förändr. 05–06 06–07 förändr. 05–06 06–07 förändr. 05–06

tkr 05–06 tkr tkr 05–06 tkr tkr 05–06 tkr

Distrikt

Mellansvenska 1.673 +2 % 1.639 504 -3 % 519 257 -6 % 275

Mälardalen 2.288 +5 % 2.172 761 -5 % 802 464 +5 % 442

Södra Götaland 1.151 +5 % 1.098 288 +6 % 273 179 +36 % 132

Västra Götaland 4 101 +1 % 4.055 1.104 +1 % 1.092 579 +6 % 544

ÖrebroVärmlandDal 2.132 +2 % 2.094 527 -6 % 558 274 -10 % 306

Östra Götaland 3.722 +4 % 3.567 919 -5 % 966 476 +1 % 473

Övre Norrland 529 -2 % 538 129 -6 % 137 68 -25 % 91

Ospecifi cerat 273 -37 % 435 97 -43 % 170 71 -5 % 75

Resultat enligt bokslut 15.869 +2 % 15.558 4.329 -4 % 4.517 2.368 +1 % 2.338

Budget jämfört med resultat 16.000 -1 % 16.500 4.500 -4 % 4.700 2.500 -5 % 2.300

Dessutom genomförs varje år en insamling även till

SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom. Församlingarna

tar på detta sätt ansvar för barn- och ungdomsarbetet inom

SMU.

Insamlingsresultatet till SMU i tusental kronor:

06/07 05/06

Offerdagen 620 655

Missiongåvan 1 513 1 522

Kyrkoavgiften

2 133 2 177

Missionskyrkans andra stora insamlingskanal, jämte Missionsgåvan,

är kyrko avgiften. Intresset för att genom kyrkoavgiften

stödja den egna församlingen är stort. 547 församlingar

får del av kyrkoavgiften. Åldersspridningen är

stor bland kyrkoavgiftsgivarna, från 8 till 107 år.

51


Redovisning 1, Svenska Missionskyrkans församlingar 2007 (tkr)

Distrikt

Intäkter

Gåvor

Bidrag från

samfund/distrikt

Bidrag från

kommun

Kostnader

Kostnader till egen verksamhet

Mellansvenska 30.921 1.509 1.601 16.140 50.171 18.703 16.607 8.050

Mälardalen 52.956 2.544 8.331 67.326 131.158 59.908 27.632 27.513

Södra Götaland 24.982 1.843 320 8.696 35.842 13.940 6.114 6.707

Västra Götaland 79.210 2.126 2.460 35.748 119.545 50.648 26.829 23.227

ÖrebroVärmlandDal 35.004 1.559 3.299 21.348 61.209 26.572 15.314 8.545

Östra Götaland 70.028 1.992 5.988 24.130 102.138 46.509 22.983 19.722

Övre Norrland 16.076 285 385 4.267 21.013 5.561 4.050 1.856

Finska Frikyrkan - - - - - - - -

Svenska Frälsningsarmén - - - - - - - -

Summa 2007 309.178 11.858 22.384 177.654 521.075 221.840 119.528 95.619

2006 års siffror 291.832 13.657 20.671 159.599 485.759 220.646 115.887 86.217

jfr +/- 2007 +17.346 -1.799 +1.713 +18.055 +35.316 +1.194 +3.641 +9.402

2005 års siffror 276.050 10.712 19.356 153.478 459.596 211.962 108.782 90.829

jfr +/- 2006 +15.782 +2.945 +1.315 +6.121 +26.163 +8.684 +7.105 -4.612

Antalet kyrkoavgiftsgivare har ökat till 15 701 (15 454).

Skatteverket meddelade vid 2008 års början att innevarande

års förskottsutbetalning blir 35,9 mkr, vilket innebär en ökning

från 2007 med 1,9 mkr. Under året sker också en slutavräkning

med Skatteverket gällande utdebiteringen för 2006

års kyrkoavgift som medför ett tillskott om 1,8 mkr, vilket

stärker samfundets missionsbudget enligt konferensbeslut.

Bidrag till församlingar

Bidragsfördelning har en strategisk funktion för Missionskyrkans

mission i Sverige. Ett församlingsbidrag ges som

en hjälp i det arbete församlingen själv driver och ansvarar

för. Församlingar med särskilda behov av ekonomiskt stöd

för att kunna ha anställd pastor eller diakon är prioriterade.

Men bidrag ges också till församlingar som har behov av

en särskild resurs. Bidrag kan till exempel sökas för mentors-

och evangelistmedverkan.

52 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007

Övriga intäkter

Summa intäkter

Personalkostnader

Fastighetskostnader

De bidrag som fördelas är anslaget från Nämnden för

statligt stöd till trossamfund (SST) och 20 procent av kyrkoavgiften.

Under kalenderåret har bidrag på sammanlagt

9,6 mkr fördelats.

Tio procent av kyrkoavgiften går till pionjärarbete.

Från dessa medel har 2,8 mkr fördelats till ett fl ertal församlingar

under 2007.

Testamentsgåvor

Missionen tillförs varje år generösa gåvor, genom testamentariska

förordnanden. Under 2006–2007 fl öt det in

testamentsgåvor på sammanlagt 17,7 mkr, vilket är det

bästa testamentsåret någonsin. Dessa medel har tillförts

missionsekonomin. Enligt kyrkokonferensens rekommendationer

ska allmänna testamentsmedel utöver budget avsättas

till missionsfonden om ej negativt bokslut föreligger.

Detta har varit möjligt under året då testamentsgåvorna

Övriga kostnader


Kostnader till

Kostnader till Svenska Missionskyrkan andra samfund/organisationer

Mission

i Sverige

Mission

i andra länder

pastorsutbildning

545 1.766 169 213 474 163 89 495 927 48.201 -4.564 6.533

779 2.904 245 291 880 474 156 620 885 122.287 -3.526 12.397

234 1.006 89 100 357 246 34 200 363 29.389 -1.595 8.048

1.213 5.581 366 383 949 431 155 541 1.214 111.538 -4.778 12.785

663 1.980 181 243 520 376 217 281 683 55.576 -4.811 10.445

1.162 4.750 301 257 814 909 141 930 1.974 100.453 -4.989 6.675

158 552 36 57 137 51 75 103 121 12.757 -606 8.862

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.754 18.539 1.388 1.545 4.133 2.650 867 3.171 6.166 480.201 -24.869 65.743

6.217 18.388 1.880 1.348 4.084 3.496 1.249 3.308 6.067 468.787 -24.745 41.717

-1.463 +151 -492 +197 +49 -846 -382 -137 +99 +11.414 -124 +24.026

5.309 21.376 1.769 1.276 4.374 2.501 2.342 3.096 6.159 459.777 -27.038 26.856

+908 -2.988 +111 +72 -290 +995 -1.093 +212 -92 +9.010 +2.293 +14.861

Missionskyrkans ekonomi

SMU riks

Till distriktet

Andra samfund

Diakonia

överskred budget med 13,7 mkr varav 6,3 mkr avsatts till

missionsfonden. Därmed uppgår missionsfonden till 47,1

mkr och målsättningen att uppgå till minst 45 mkr innan

år 2010 är redan uppnått.

Nybyggarna

Nybyggarna är en insamlingsform där de som anmält sig

som ”nybyggare” får uppmaningar ungefär fyra gånger

per år om att ge till specifi ka projekt. Nybyggarnas projekt

syftar till att ”bygga församlingar” – både genom

satsningar för att bli fl er medlemmar och satsningar på

nybyggnation eller renovering av kyrkolokaler. Idag har

cirka 8 400 personer anmält sig som ”nybyggare” till Missionskyrkan.

Under 2006/2007 har anslag beviljats till Team Våga Tro

(320 tkr), Gredelbykyrkans mfs (330 tkr), Södertälje mfs (350

tkr) och Norrahammars mfs (300 tkr). Nio församlingar

Lokalt

ekumeniskt arbete

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

Övriga

organisationer

Samaritfonden

-12,8

2001

-43,8

2002

+26,4

2003

Summa kostnader

+17,1

2004

+30,1

2005

Underskott

+22,4

2006

-3,1

2007

Överskott

Årlig kurstillväxt fr.o.m. 2001 t.o.m. sista december

2007, exklusive det årliga bidraget på

2 % till ideella organisationer.

53


Redovisning 2, Svenska Missionskyrkans församlingar 2007 (tkr)

Distrikt

Tillgångar

Gudstjänstlokaler Andra fastigheter

Likvida medel

Antal

Uppskattat

värde

Bokfört värde

Skulder

Mellansvenska 25.465 155 102.526 68.916 51 11.966 8.363 19.086 8.135 12.251

Mälardalen 60.546 129 234.914 138.794 44 43.538 18.234 336.805 33.714 36.004

Södra Götaland 16.006 78 87.422 41.727 11 6.544 4.403 8.174 7.929 10.712

Västra Götaland

Örebro

48.665 205 272.803 145.765 44 34.244 23.330 26.228 37.640 30.996

VärmlandDal 29.300 189 129.643 67.478 50 19.701 19.810 31.419 13.423 17.697

Östra Götaland 37.998 187 239.642 145.371 45 13.638 5.549 35.905 40.972 34.759

Övre Norrland 8.675 41 13.016 11.025 11 28.723 27.828 16.852 16.324 1.681

Sv. Frälsningsarmén - - - - - - - - - -

Finska Frikyrkan - - - - - - - - - -

Summa 2007 226.655 984 1.079.966 619.076 256 158.353 107.517 474.468 158.137 144.099

2006 års siffror 200.601 968 1.016.276 626.012 241 147.261 108.009 539.029 154.127 144.136

jfr +/- 2007 +26.054 +16 +63.690 -6.936 +15 +11.092 -492 -64.561 +4.010 -37

2005 års siffror 169.562 987 978.754 557.726 253 140.447 97.984 539.999 171.905 127.490

jfr +/- 2006 +31.039 -19 +37.522 +68.286 -12 +6.814 +10.025 -970 -17.778 +16.646

har därutöver erhållit bidrag ur lokalupprustningsfonden

om totalt 270 tkr.

För 2007/2008 är upprop planerade till Söderhamns mfs

kyrkoutbyggnad, integrationsprojektet Hammarkullen/

Tomaskyrkans mfs, Åsenhögas mfs’ totalrenovering samt

till ombyggnation av kyrkorna i Norrköpings och Skeppsås

missionsförsamlingar.

Samaritfonden

Samaritfonden är en aktiefond som förvaltas av Banco Fonder.

De andelsägare som valt att stödja Missionskyrkan ger

två procent av sin samlade fondförmögenhet till samfundet

varje år. Fonden har under de senaste tio åren haft en

genomsnittlig årlig avkastning på 8,0 procent.

Vid årets slut uppgick fondkapitalet till 482 (546) mkr,

varav andelsägare med ett sammanlagt kapital på 78,1

(88,8) mkr angett Missionskyrkan som förmånstagare.

För 2007–2008 har Missionskyrkan därför fått 1 869 (1 712)

tkr i gåvomedel, inklusive provisioner, för att använda i

missionsverksamheten.

54 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007

Antal

Taxeringsvärde

Bokfört värde

Övriga tillgångar

Lån

Fonder

Under de fjorton år som fonden funnits har Svenska

Missionskyrkan fått sammanlagt 20,8 mkr i gåvor från

aktie sparare som vill stödja samfundet.

Aktiefonden Eldsjäl

Eldsjäl är, liksom Samaritfonden, en ideell aktiefond som

placerar enligt etiska riktlinjer. Av fondförmögenheten från

de sparare som anger Missionskyrkan som förmånstagare

går 1,6 procent till lokala församlingar och SMU-föreningar

och 0,4 procent till Missionskyrkan.

Missionskyrkan och dess församlingar och SMUföreningar

kommer för kalenderåret 2008, till följd av egna

placeringar och gåvor från de sparare i Eldsjäl I och II som

vill stödja Missionskyrkans arbete, sammantaget erhålla

303 tkr, varav 65 tkr går till Missionskyrkan och resterande

del till ett stort antal församlingar.

Från Eldsjäl Biståndsfond utbetalas 85 tkr till Svenska

Missionskyrkans internationella arbete.


Missionskyrkans företag

Belopp i tusental kronor (tkr) eller miljoner kronor (mkr).

Resultat föregående år anges inom parentes.

Berling Media AB

Berling Media AB är en av Sveriges större och äldre förlagskoncerner.

Första boken från ett av Berlingkoncernens

förlag – Gleerups – utkom år 1827. Idag når koncernens

böcker, tidningar och webbplatser läsare i alla åldrar, i de

fl esta svenska hem, i alla landets skolor och kyrkor och på

många arbetsplatser.

Berling Media AB ägs främst av Svenska Missionskyrkan,

33,1 %, Svenska kyrkan, 41,2 %, och Församlingsförbundet,

10,1 %.

Berlingkoncernen består av 19 dotterbolag och ett intressebolag.

Berlings större dotterbolag är: Verbum Förlag AB,

AB Samvaror, Berling Press AB, Gleerups Utbildning AB,

Gothia Förlag AB, Display i Umeå AB samt 32 grader AB

(Bok & Webb). Dessutom äger Berling 24,5 % av Linx Music

AB.

Berlings utgivning ska gynna och främja det goda livet

och bygget av det goda samhället. Koncernens varumärken

är ledande inom tre huvudområden: lärande (Gleerups,

Skolnytt, Bok & Webb), hälsa (Gothia) och livsfrågor

(Verbum, Cordia, Trots Allt, Pilgrim, Kyrkans Tidning,

Amos samt Sändaren).

Berling Media AB omsatte 348 mkr (372 mkr) under

2007 och har nästan 200 anställda, med huvudkontor i

Stockholm och arbetsplatser i Malmö, Göteborg, Örebro

och Umeå. Koncernen redovisar före bokslutsdispositioner

och skatt en förlust på 29,5 mkr (-8,8 mkr), vilket beror

på olika kostnader av engångskaraktär vid integrering av

förvärvade bolag. Avvecklingskostnader för personal om

fyra mkr och nedskrivning av goodwill om fyra mkr belastar

resultatet. Dessutom har inom koncernen fl era kapitalkrävande

projekt, i it-system och webbmiljö, affärssystem

samt en fl ytt av huvudkontoret försämrat resultatet.

För 2008 föreslås dock en utdelning på en kr per

aktie.

Mer information om Berling Media AB och dess dotterbolag

fi nns på hemsidan, www.berlingmedia.se.

Verbum Förlag AB

Verbum Förlag AB, där också bokförlaget Cordia ingår

från den 1 juni 2006, ger ut biblar, psalmböcker, teologisk

litteratur, kristen bok- och tidningsutgivning samt debatt-

och annan facklitteratur. Försäljning av psalmböcker och

Psalmer i 2000-talet går bra. Utgivningen i övrigt omfattar

material för konfi rmander, barn och ungdom samt kyrklig

administration. Totalt uppgick nettoomsättningen till 64,0

mkr, vilket är 4,9 mkr lägre än föregående år. Resultatet

blev 1,7 mkr, jämfört med 11,6 mkr föregående år.

Missionskyrkans företag

Förlagshuset Gothia AB

Förlagshuset Gothia AB arbetar med utgivning inom social

omsorg, socialtjänst, medicin och hälsa. Försäljningen,

främst till kommuner och landsting, har ökat något, bland

annat tack vare Egenvårdsguiden. Resultatet blev 4,4 mkr,

vilket är 1,0 mkr lägre än föregående år.

Gleerups Utbildning AB

Intäkterna har ökat med 0,9 mkr till 182,2 mkr. Försäljningsintäkter

kommer från affärsområdet Bokklubbar och

försäljning till gymnasie- och grundskolan. Resultatet blev

15,2 mkr, vilket är 7,9 mkr högre än föregående år.

Berling Press AB

Tidningen Sändaren ingår idag i Berling Press AB. Sändarens

fokus ligger på de lokala församlingarna och på människor

som fi nns inom dem. Läsarna fi nns i första hand

bland medlemmarna i församlingar som är anslutna till

Baptistsamfundet och Missionskyrkan.

Sändaren har sedan 1992 getts ut av bolaget Svensk

Frikykopress AB, som till 75 procent ägts av Svenska Missionskyrkan

och 25 procent av Svenska Baptistsamfundet.

Vid årsskiftet 2005/2006 genomfördes en försäljning där

bolagets inkråm, det vill säga tidningen med dess personal

etc, såldes till förlagskoncernen Berling Media AB.

Sändarens upplaga sjönk från 11 900 till 11 200 ex.

Resultatet för tidningen var för år 2007 ett underskott

på över två mkr, jämfört med föregående års underskott

om 660 tkr.

Gummessons Bok & Musik AB

Gummessons Bok & Musik AB är Missionskyrkans egen

bok- och musikhandel. Gummessons fungerar även som

säljare och distributör av allt informations- och undervisningsmaterial

som Missionskyrkan och SMU producerar.

Dessutom har Gummessons distributionsavtal med Artos

Bokförlag.

Försäljning av bokhandelns produkter sker i butiken

på Tegnérgatan 8 i Stockholm och via hemsidan,

www.gummessons.se. Gummessons arbetar aktivt med

att hålla ett intressant och relevant utbud, främst inom

kristen bok- och musikutgivning.

Försäljningen uppgick till 2 970 tkr (2 980 tkr) och övriga

intäkter, främst provisionsuppdrag, till 943 tkr (809 tkr).

Bolaget redovisar en förlust på 163 tkr jämfört med en förlust

på 652 tkr för föregående år. Ett aktieägartillskott om

200 tkr har därför utgått från Svenska Missionkyrkan.

För att uppnå ett balanserat resultat kommer en samordning

i butiken att ske med Stockholm Fair Trade Shop

AB.

55


Årsredovisning & koncernredovisning

för Svenska Missionskyrkan

Räkenskapsåret 2006-09-01–2007-08-31

Förvaltningsberättelse

Kyrkostyrelsen avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

för Svenska Missionskyrkan, organisationsnummer

802002-3217, för räkenskapsåret 2006/2007.

Information om verksamheten

Svenska Missionskyrkan bildades 1878 ur de väckelse-

och demokratirörelser som uppstod under 1800-talet.

Det övergripande syftet med Svenska Missionskyrkans

verksamhet har under hela denna period varit att göra

Jesus Kristus känd för var och en. Missionskyrkan är som

kyrka en gemenskap av 697 självständiga församlingar.

Församlingarna utser ombud till kyrkokonferensen, som

är Svenska Missionskyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkokonferensen beslutar om det gemensamma arbetet

och väljer kyrkostyrelse, som tillsammans med missionsföreståndaren

ska leda arbetet.

Svenska Missionskyrkan har tre dotterbolag: det

numera vilande bolaget Svensk Frikyrkopress AB (som

även ägs till 25 % av Svenska Baptistsamfundet), Gummessons

Bok & Musik AB samt det vilande bolaget SMF

Hotell och Pensionat AB. I Gummessons Bok & Musik AB

bedrivs försäljning av böcker och musik samt distribution

av böcker och pedagogiskt material åt andra uppdragsgivare.

Svenska Missionskyrkan innehar även 33,1 % av rösterna

och kapitalet i Berling Media AB (tidigare Verbum

AB). Ingen förändring i ägandet av dessa bolag har skett

under räkenskapsåret 2006/2007. Däremot har aktier i Berling

Media förvärvats från Svenska Bibelsäll skapet varav en

del sålts vidare till Svenska Baptistsamfundet efter räkenskapsårets

slut.

Resultat och ställning samt väsentliga

händelser under räkenskapsåret

En avgörande del av Svenska Missionskyrkans intäkter

är medel i form av offerdagar och gåvomedel. Dessa

intäkter till den budgeterade verksamheten ökade under

räkenskaps året. Detta beror huvudsakligen på att intäkterna

från testamentsgåvor ökade med 10,8 mkr, varav 6,3

mkr avsatts till missionsfonden. Resultatet från annandagsinsamlingen

nådde lagd prognos men totalt sett minskade

intäkterna från de tre offerdagarna på annandagen, Jungfru

Marie bebådelsedag och tacksägelsedagen.

Totalt fi ck Svenska Missionskyrkan mottaga gåvomedel

på 63,4 mkr, vilket är 9,9 mkr mer än föregående år,

en ökning med 18,6 %. Ökningen är helt hänförlig till ett

enskilt större testamente om cirka 10 mkr.

Församlingarna i Sverige har under året 2007 erhållit

23,5 mkr (70 %) av kyrkoavgiften. Församlingar med särskilda

behov har stärkts med ytterligare 6,7 mkr (20 %)

och pionjärarbetet med 3,3 mkr (10 %). Eftersom kyrkoavgiften

betalas ut i förskott från Skatteverket fi nns en

regleringsfond för att reglera eventuella framtida negativa

slut avräkningar. Då regleringsfonden är större än beslutat

har den utnyttjats med 260 tkr som tillförts församlingar

med särskilda behov.

Pensionsverksamheten redovisar ett överskott på 9,0

(8,6) mkr, vilket avsatts för att täcka Svenska Missionskyrkans

åtagande om framtida pensioner. Då kyrkokonferensen

2007 beslutat om medlemskap i Arbetsgivaralliansen

delvis efter att en pensionsutredning behandlats

i kyrkokonferensens särskilda utskott, kommer slutgiltigt

beslut att fattas i kyrkokonferensen 2008.

Fastighetsförvaltningen har under verksamhetsåret

visat ett negativt resultat. Detta beror huvudsakligen på

ökade reparationer och underhåll. För de kommersiella

fastigheterna har projekteringar påbörjats inför kommande

totalrenoveringar. Då resultatet var negativt har

56 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


en upplösning om 1 838 tkr gjorts ur fastigheternas investeringsfond.

I samband med kyrkokonferensen 2005 övertog Missionskyrkan

ekonomihanteringen för UCL (Utbildningscentrum

Lidingö). Från och med 1 jan 2008 har ekonomihanteringen

återförts till UCL.

Finansnettot har haft en mycket positiv påverkan på

resultatet för Svenska Missionskyrkan, dels på grund av

börsens gynnsamma utveckling, dels genom utdelning

från övriga aktier. Resultatet i fi nansförvaltningen uppgick

till 11,2 (8,3) mkr. Till värderegleringsfonden har en avsättning

gjorts om 7,6 mkr så att fonden uppgår till 20 % av

det bokförda värdet av samfundets tillgångar i aktier och

aktiefonder. Målet med fi nansförvaltningen är att Svenska

Missionskyrkan ska kunna ombesörja sina löpande betalningar

och samtidigt uppnå en hög avkastning på sitt

kapital. För hantering av fi nansiella risker har ett kapitalplaceringsreglemente

utarbetats, vilket utgör riktlinjer för

hanteringen av kapitalförvaltningen. Ett grundläggande

ställningstagande för Missionskyrkan är att täcka upp

missions ekonomins underskott (5 % av budget) genom

aktiv förvaltning av de fi nansiella resurserna. Det kapital

som är tillgängligt för placering under minst ett år har placerats

på följande sätt:

Svenska aktier och aktiefonder 45 %

Utländska aktiefonder 15 %

Räntebärande värdepapper 40 %

Efter räkenskapsårets slut har kyrkostyrelsen fattat beslut

om nytt kapitalplaceringsreglemente för att minska risken

i portföljen där minst 50 % nu placeras i räntebärande

värde papper.

Likviditeten har på senare år påtagligen förbättrats.

Ytterligare redogörelse av Missionskyrkans fi nansiella

risker återfi nns i Redovisnings- och värderingsprinciperna.

Under verksamhetsåret har fonderna i bolaget Eldsjäl

Fond AB omauktoriserats och godkännande från Finansinspektionen

erhållits angående fondernas namnbyten.

Missionskyrkan har efter räkenskapsårets slut förvärvat

ytterligare 5 % av aktiekapitalet i bolaget.

En fylligare redogörelse för Svenska Missionskyrkans

verksamhet ges i årsberättelsen.

Resultat, dotterbolag

I Svensk Frikyrkopress AB har bolagets inkråm föregående

år sålts till Berling Media AB, varefter Svensk Frikyrkopress

AB betraktas som ett vilande bolag med uppgiften att

bevaka de tidigare ägarsamfundens intressen i tidningen

Sändaren.

För Gummessons Bok och Musik AB har resultatet

påverkats positivt av ökade provisionsintäkter och minskade

personalkostnader. Kyrkostyrelsen har under året

uppdragit åt bolagsstyrelsen att förändra bokhandeln

för att uppnå ett balanserat resultat. Ett butikskoncept

Årsredovisning & koncernredovisning

tillsammans med Fair Trade (Rättvisemärkt) som hyresgäst

kommer lanseras under 2008. Efter avskrivningar

och fi nansnetto redovisas nu en förlust på 163 tkr jämfört

med en förlust på 652 tkr föregående år. Missionskyrkan

har därför beviljat ett aktieägartillskott om 200 tkr för att

säkerställa bolagets aktiekapital.

Förväntad framtida utveckling

För Svenska Missionskyrkan medför de minskade intäkterna

från offerdagarna att missionsverksamheten riskerar

att drabbas. För att bibehålla och utveckla missionsarbetet

i både Sverige och andra länder behöver insamlingarna

öka. Kyrkostyrelsen arbetar med att öka intäkterna

genom olika insamlingsformer vars syfte är att stärka

både samfundets och församlingarnas ekonomi. Kortsiktigt

kan missionsekonomin kompenseras genom överskott

i fi nansförvaltningen. Dessa överskott skall dock nu

också användas till att fi nansiera det eftersatta underhållet

inom fastighetsförvaltningen.

Missionskyrkans satsning under ledorden Vi Vill Växa

är en utmaning i hela kyrkan tillsammans med ungdomsförbundet.

Målen som är antagna av Kyrkokonferensen

ger hopp om följande utveckling:

att Missionskyrkans församlingar och SMU:s

föreningar på befi ntliga och nya platser

- växer genom att antalet nya medlemmar ökar

- är växtplatser för trons liv, fördjupning och tjänst

- har tillräckliga resurser för att utföra sitt

missions uppdrag

att Missionskyrkan och SMU har en positiv

medlems utveckling från 2010.

Utveckling, dotterbolag

Svensk Frikyrkopress AB förväntas framöver vara ett vilande

bolag som innevarande räkenskapsår ger ägarna utdelning

efter försäljningen av tidningen Sändaren. Synergier och

samordningsvinster inom den nya mediekoncernen Berling

Media AB förväntas påverka tidningen positivt.

Gummessons Bok & Musik AB förväntar sig en

fortsatt prispress från nätbokhandeln under kommande

räkenskapsår. Utvecklingsinsatser kommer att genomföras

under innevarande år där synergier och samordningsvinster

med Fair Trade förväntas.

Disposition av årets resultat

Koncernens egna kapital enligt koncernbalansräkningen

uppgår till 97 239 (89 800) tkr. I Svenska Missionskyrkan

uppgår årets resultat till 11,5 mkr. Efter ianspråktagande,

samt reservering, av ändamålsbestämda verksamhetsmedel

om 11,5 mkr netto, uppgår kvarstående belopp efter

fördelning till 0 kr.

57


Koncernens resultaträkning

(kr) Not 2006/2007 2005/2006

Intäkter

Svenska Missionskyrkans intäkter 1,2,3,8,9 129 611 392 121 710 337

Nettoomsättning i koncernbolag 2 822 709 5 538 237

Övriga intäkter i koncernbolag 951 300 1 592 640

Kostnader

Svenska Missionskyrkans kostnader 4-9 -130 551 579 -125 633 427

Kostnader i koncernbolag 4 -2 513 543 -6 385 362

Andel i intresseföretags resultat efter skatt -4 130 549 -3 818 416

Resultat före fi nansiella poster -3 810 270 -6 995 991

Resultat från fi nansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar (anläggningstillgångar) 10 11 909 137 9 006 055

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 165 800 534 147

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -1 824 419 -1 379 580

11 250 518 8 160 622

Årets resultat före minoritet och skatt 7 440 248 1 164 631

Minoritetsandelar i årets resultat -1 156 15 490

Skatt på årets resultat 13 0 0

Årets resultat 7 439 092 1 180 121

58 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Koncernens balansräkning

(kr)

Tillgångar Not 2006/2007 2005/2006

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 60 457 169 61 927 453

Inventarier 15 1 771 058 1 277 394

Finansiella anläggningstillgångar

62 228 227 63 204 847

Långfristiga värdepappersinnehav 16 164 200 681 102 119 782

Aktier i intressebolag 18 12 620 118 16 750 667

Övriga aktier och andelar 19 125 004 125 004

Långfristiga fordringar 20 477 000 2 558 945

Andelar i bostadsrättsföreningar 21 95 100 95 100

177 517 903 121 649 498

Summa anläggningstillgångar 239 746 130 184 854 345

Omsättningstillgångar

Handelsvaror

Kortfristiga fordringar

1 028 012 1 160 031

Kundfordringar 1 539 634 4 057 160

Övriga fordringar 957 462 1 492 291

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 3 771 457 3 249 073

6 268 553 8 798 524

Kortfristiga placeringar 764 520 764 520

Kassa och bank 37 977 161 40 624 782

Summa omsättningstillgångar 46 038 246 51 347 857

Summa tillgångar 285 784 376 236 202 202

Årsredovisning & koncernredovisning

59


Koncernens balansräkning (forts.)

Eget kapital och skulder Not 2006/2007 2005/2006

Eget kapital

Eget kapital 23 98 681 527 91 281 326

Balanserat kapital 23 -1 442 125 -1 481 014

97 239 402 89 800 312

Minoritetsintresse 556 720 555 565

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 98 888 782 89 889 672

Avsättningar för uppskjuten skatt 13 0 0

98 888 782 89 889 672

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 24 6 396 407 10 408 499

Skulder till församlingar 25 39 727 000 7 260 000

46 123 407 17 668 499

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 125 174 3 995 247

Skuld till Sida 26 1 426 187 2 562 989

Ej förmedlade anslag 4 967 709 4 962 734

Avräkning mot Skatteverket avseende kyrkoavgift 5 091 813 5 352 037

Övriga skulder 17 396 716 15 000 146

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 6 968 466 6 415 001

42 976 065 38 288 154

Summa eget kapital och skulder 285 784 376 236 202 202

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 20 850 000 20 850 000

Ansvarsförbindelser

Pensionsskulder som ej upptagits bland skulderna 12 400 000 13 200 000

60 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Koncernens kassafl ödesanalys

(kr) 2006/2007 2005/2006

Inbetalningar 167 968 521 168 665 566

Utbetalningar

Kassafl öde från den löpande verksamheten

-164 185 401 -170 687 164

före betalda räntor och inkomstskatter 3 783 120 -2 021 598

Erhållen ränta 1 273 371 1 682 486

Erhållna utdelningar 3 573 414 2 753 945

Erlagd ränta -1 548 760 -1 137 979

Kassafl öde från den löpande verksamheten 7 081 145 1 276 854

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 393 503 -975 200

Placeringar i övriga fi nansiella anläggningstillgångar -131 906 477 -65 081 716

Avyttring/amorteringar av övriga fi nansiella anläggningstillgångar 95 124 275 63 860 529

Minskning av övriga kortfristiga placeringar 0 1 248 807

Kassafl öde från investeringsverksamheten -38 175 705 -947 580

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 33 222 000 2 975 000

Amortering av skuld -4 775 061 -2 418 956

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 28 446 939 556 044

Årets kassafl öde -2 647 621 885 318

Likvida medel vid årets början 40 624 782 39 739 464

Likvida medel vid årets slut 37 977 161 40 624 782

Årsredovisning & koncernredovisning

61


Svenska Missionskyrkans resultaträkning

(kr) Not 2006/2007 2005/2006

Verksamhetens intäkter

Offerdagar och gåvomedel 1 70 044 669 61 645 370

Medel från Sida samt projektgåvor (egeninsats) 2 19 727 576 22 001 071

Intäkter från pensionsverksamheten 8 16 075 091 15 455 636

Intäkter från fastighetsförvaltningen 9 13 489 684 12 890 118

SST-bidrag 5 783 909 5 789 636

Övriga intäkter 3 6 094 381 5 936 967

131 215 310 123 718 798

Verksamhetens kostnader

Missionsverksamheten

Missionsavdelningen 4, 5 -48 801 362 -46 183 351

Anslag till Teologiska Högskolan i Stockholm -2 820 000 -2 970 000

Centrala kostnader och övriga anslag 4, 6 -19 449 800 -15 531 312

-71 071 162 -64 684 663

Sidaverksamhet samt övrig projektverksamhet 7 -28 748 919 -35 082 854

Pensionsverksamheten 4, 8 -16 075 091 -15 455 636

Fastighetsförvaltningen 4, 9 -15 003 745 -11 596 759

Verksamhetens resultat 316 393 -3 101 114

Resultat från fi nansiella investeringar

Resultat från värdepapper o fordringar (anläggningstillgångar) 10 11 909 137 9 006 055

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 1 128 540 524 904

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -1 823 319 -1 379 308

Summa resultat från fi nansiella investeringar 11 214 358 8 151 651

Årets resultat 11 530 751 5 050 537

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 11 530 751 5 050 537

Utnyttj. av ändamålsbest medel/fonderingar fr föreg år

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar

23 13 277 804 14 868 315

som erhållits men inte utnyttjats under året 23 -24 808 555 -16 561 753

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 0 3 357 099

62 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Svenska Missionskyrkans balansräkning

(kr)

Tillgångar Not 2006/2007 2005/2006

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 60 457 169 61 927 453

Inventarier 15 1 763 161 1 264 359

Finansiella anläggningstillgångar

62 220 330 63 191 812

Långfristiga värdepappersinnehav 16 164 200 681 102 119 782

Aktier i dotterbolag 17 1 250 000 1 250 000

Aktier i intressebolag 18 18 393 750 18 393 750

Övriga aktier och andelar 19 125 004 125 004

Långfristiga fordringar 20 477 000 2 558 945

Andelar i bostadsrättsföreningar 21 95 100 95 100

184 541 535 124 542 581

Summa anläggningstillgångar 246 761 865 187 734 393

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 021 862 4 579 250

Övriga fordringar 926 687 904 051

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 3 696 451 3 226 059

6 645 000 8 709 360

Kassa och bank 36 181 059 39 402 043

Summa omsättningstillgångar 42 826 059 48 111 403

Summa tillgångar 289 587 924 235 845 796

Årsredovisning & koncernredovisning

63


Svenska Missionskyrkans balansräkning (forts.)

Eget kapital och skulder Not 2006/2007 2005/2006

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel och fonderingar

Missionsfonden 23 47 109 032 40 819 762

Värderegleringsfonden 23 17 343 310 9 770 415

Fastigheternas investeringsfond 23 12 076 338 13 915 218

Förutbetalda missionsgåvor 23 9 319 494 9 532 246

Ändamålsbestämda verksamhetsmedel 23 18 591 984 18 871 767

Balanserat kapital -2 507 646 -2 507 646

101 932 512 90 401 762

Avsättningar

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 98 888 782 89 889 672

98 888 782 89 889 672

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 24 6 396 407 10 408 499

Skulder till församlingar 25 39 727 000 7 260 000

46 123 407 17 668 499

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 881 902 3 727 831

Skuld till Sida 26 1 426 187 2 562 989

Ej förmedlade anslag 4 967 709 4 962 734

Avräkning mot Skatteverket avseende kyrkoavgift 5 091 813 5 352 037

Övriga skulder 17 358 824 14 953 093

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 6 916 788 6 327 179

42 643 223 37 885 863

Summa eget kapital och skulder 289 587 924 235 845 796

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 20 850 000 20 850 000

Ansvarsförbindelser

Efterställelsegaranti Gummessons Bok o Musik AB 1 500 000 1 500 000

Pensionsskulder som ej upptagits bland skulderna 12 400 000 13 200 000

64 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Svenska Missionskyrkans kassafl ödesanalys

(kr) 2006/2007 2005/2006

Inbetalningar 162 211 301 161 574 678

Utbetalningar

Kassafl öde från den löpande

-161 108 501 -162 048 066

verksamheten före betalda räntor 1 102 800 -473 388

Erhållen ränta 1 262 783 1 652 312

Erhållna utdelningar 3 573 414 2 753 945

Erlagd ränta -1 563 160 -1 142 707

Kassafl öde från den löpande verksamheten 4 375 837 2 790 162

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 393 503 -968 968

Sålda materiella anläggningstillgångar 50 000 0

Placeringar i övriga fi nansiella anläggningstillgångar -131 906 477 -65 081 716

Avyttring/amorteringar av övriga fi nansiella anläggningstillgångar 97 198 251 64 480 573

Kassafl öde från investeringsverksamheten -36 051 729 -1 570 111

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 33 222 000 2 975 000

Amortering av skuld -4 767 092 -2 384 000

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 28 454 908 591 000

Årets kassafl öde -3 220 984 1 811 051

Likvida medel vid årets början 39 402 043 37 590 992

Likvida medel vid årets slut 36 181 059 39 402 043

Årsredovisning & koncernredovisning

65


Redovisnings- och

värderingsprinciper

Svenska Missionskyrkans redovisnings- och värderingsprinciper

överensstämmer med Årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens Allmänna råd.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits

eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av insamlingar och bidrag intäktsförs

som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med

gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner

och församlingar. Begreppet bidrag används främst för

att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare

efter ansökan.

Insamlingar från i första hand privatpersoner redovisas

av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen.

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas

till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Kyrkoavgiften tillfaller den församling den skattskyldige

valt. Av förenklingsskäl betalas hela kyrkoavgiften ut

från Skatteverket till Svenska Missionskyrkan som sedan

fördelar ut kyrkoavgiften till de olika församlingarna.

Svenska Missionskyrkan är här endast en mellanman och

därför intäktsförs inte dessa medel, utan detta görs i de

olika församlingarna. Kyrkoavgiften bokförs därför som

en skuld till församlingarna när pengarna betalas in från

Skatteverket. Detsamma gäller för det statliga stödet till

trossamfundets församlingar med den skillnaden att här

har Svenska Missionskyrkan rätt att dra av en mindre administrationsavgift

före utbetalning till församlingarna.

Denna avgift intäktsförs.

Erhållna gåvor etc.

Erhållna gåvor, testamenteringar och insamlingar redovisas

netto, det vill säga efter avdrag för eventuell skatt och

de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning

av en tillgång.

Bidrag från Sida

Samtliga bidrag från Sida redovisas i enlighet med BFN R5

om statliga stöd, d v s de intäktsförs endast om det med

hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer

att återkrävas, d v s att organisationen haft utgifter för

ändamålet. Bidrag skuldförs därför tills dess att de utgifter

som bidraget ska täcka uppkommer.

Andra bidrag än sådana som inte är till för att täcka

ett ändamål, till exempel administrationsbidrag kvittas

inte mot administrationskostnader utan intäktsförs bland

övriga bidrag och särredovisas i not.

Redovisning av förpliktelser/

avsättningar

En utgift bokförs i resultaträkningen när Missionskyrkan

har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande.

Då uppkommer en skuld. Den förpliktigande händelsen är

mycket sällan endast ett styrelsebeslut eller liknande eftersom

detta inte resulterat i en juridisk förpliktelse gentemot

tredje man. I samband med bokslut periodiseras dessa juridiskt

bindande åtaganden till kostnader.

Donerade tillgångar

Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper,

som doneras till Missionskyrkan värderas till

ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället

och bokas som en omsättningstillgång om tillgången

skall avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla tillgången

skall den redovisas som materiell eller fi nansiell

anläggnings tillgång.

Den ”intäkt” som uppstår vid värderingen till marknadsvärde

redovisas bland Missionskyrkans intäkter (i posten

Insamlade medel).

Realisationsvinst/-förlust vid försäljning redovisas i

posten Insamlade medel om tillgången avyttras kort efter

att gåvan erhållits.

Missionshus

Enligt de stadgar som fi nns i missionsförsamlingarna i Sverige,

skall Svenska Missionskyrkan motta de kvarvarande

tillgångarna efter att en missionsförsamling upplösts. I de

fall då de kvarvarande tillgångarna omfattar ett missionshus

redovisas dessa fastigheter som en omsättningstillgång

under posten kortfristiga fordringar. Denna princip baseras

på att det är Svenska Missionskyrkans avsikt att dessa fastigheter

skall säljas så snart som möjlighet fi nns. De medel

som då frigörs omplaceras på ny plats i Sverige. Värdering

av missionshus sker, i enlighet med god redovisningssed

för omsättningstillgångar, till lägsta värdets princip. Vad

gäller missionshus har det lägsta värdet beräknats till 50

000 kr per fastighet. Detta värde har tagits fram av Svenska

Missionskyrkan på basis av att det verkliga värdet för missionshus

historiskt sett har varit lägre än beräknat anskaffningsvärde,

det vill säga en beräkning av byggkostnaden

för fastigheten. Ett historiskt beräknat försäljningspris för

missionshus, samt övriga fastigheter Svenska Missionskyrkan

mottagit via gåva eller testamente, visar att 50 000

kr är ett rättvisande värde ur ett redovisningsmässigt perspektiv.

Aktier och andelar

Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet

och verkligt värde (marknadsvärdet). Vid prövning

av om nedskrivningsbehov föreligger tillämpas den så

kallade portföljmetoden. Återföring av nedskrivning sker

66 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


dock på individuell basis. Aktier och andelar som erhålles

genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt

beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en

börskurs användas.

Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt

värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde.

Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras

så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant

över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer

värderas till anskaffningsvärde.

Likviditetsrisk

Hanteringen av likviditetsrisk görs så att tillräckliga likvida

medel bibehålls genom att anpassa de fi nansiella investeringarna

i förhållande till verksamhetens likviditetsbehov

baserat på kontinuerliga likviditetsprognoser.

Ränterisk

Finansförvaltningen investerar i räntebärande papper enligt

regler fastställda i kapitalplaceringsreglemente.

Missionskyrkans upplåning, främst i fastighetsförvaltningen,

bedöms vara relativt liten i förhållande till tillgångar

och likvida medel.

Valutarisk

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens

kurs.

Missionskyrkans valutarisk återfi nns i det internationella

arbetet och då främst på kostnadssidan. De transaktioner

som involverar utländsk valuta inom Missionskyrkan

innefattar huvudsakligen anslag och bidrag där

mottagaren normalt står valutarisken. Ingen aktiv valutasäkring

bedöms därför nödvändig.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell

prövning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt

över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande

avskrivningstider:

Byggnader 50 år

Inventarier 5 år

Datorer 3 år

Pensionsverksamheten

Inom pensionsverksamheten har bokförts intäkter från

närstående organisationer, för vilkas anställda Svenska

Missionskyrkan har åtagit sig ett pensionsansvar.

Som kostnader har bokförts direkta pensionsutbetalningar,

särskild löneskatt på pensionskostnader och administrativa

kostnader. För att möjliggöra en rättvisande

Årsredovisning & koncernredovisning

kostnadsbild för den egna verksamheten har därutöver

intäkts- och kostnadsförts en uppskattad pensionspremie

för egna anställda (interndebiterad volym uppgår därvid

till 1,7 mkr).

Det därefter redovisade överskottet i den löpande pensionsverksamheten

har i sin helhet avsatts för att täcka

pensionsförpliktelser, vilka per den 31 augusti 2007 till 89 %

täcker den beräknade pensionsskulden.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget

direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,

vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid

förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas

och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den

del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter

förvärvet.

I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens

andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterbolags kapital

redovisas i separat post i koncernens balansräkning.

Redovisning av intresseföretag

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag

men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar

minst 20 % av rösterna för samtliga andelar.

I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag

enligt den s k kapitalandels-metoden. Kapitalandelsmetoden

innebär att andelar i ett företag redovisas till

anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter

justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets

nettotillgångar. I koncernens resultaträkning

ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets

resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till

intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som

kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster

elimineras med den på koncernen belöpande

andelen av vinsten.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag

till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag

redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats

efter förvärvet.

Kassafl ödesanalys

Kassafl ödesanalysen upprättas enligt direkt metod. Det

redovisade kassafl ödet omfattar endast transaktioner som

medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassifi ceras kassa- och banktillgodohavanden.

67


Noter

(kr)

Not 1. Offerdagar och gåvomedel

Offerdagar

2006/2007 2005/2006

Internationellt arbete 15 733 448 15 548 912

Nationellt arbete 4 275 629 4 416 215

Pastors- och diakonutbildning 2 344 276 2 400 265

Summa offerdagar 22 353 353 22 365 392

Gåvomedel

Kyrkoavgiftens slutavräkning 1 587 652 2 047 867

Nationellt arbete 1 777 310 1 986 335

Internationellt arbete 718 325 701 597

Gemensamt 1 164 129 139 445

Konferensgåvor 645 262 774 768

Specifi kt missionsverksamheter 3 023 314 3 349 942

Insamlat för projekt ur projektkatalogen 9 068 876 11 512 834

Kyrkoavgiftens 30% 9 718 614 9 837 958

Summa

Testamenten

27 703 482 30 350 746

Testamentsgåvor internationellt arbete 4 443 373 5 063 164

Testamentsgåvor nationellt arbete 2 195 483 533 845

Testamentsgåvor gemensamt 11 059 386 700 727

Testamentsgåvor Kongo-Kinshasa o Kongo-Bza. 22 474 574 029

Testamentsgåvor Indien 0 28 486

Summa

Gåvofonder

17 720 716 6 900 251

Utdelning Samaritfonden 1 868 514 1 712 358

Utdelning Eldsjälsfonderna 398 604 316 623

Summa 2 267 118 2 028 981

Summa Gåvomedel exkl. Offerdagar 47 691 316 39 279 978

Summa Gåvomedel 70 044 669 61 645 370

68 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Redovisning av insamlingar efter missionsgåvoår

2006/2007 2005/2006

Till mission i andra länder 15 733 448 15 548 912

Förändring pga olika räkenskapsår 135 418 9 308

15 868 866 15 558 220

Till mission i Sverige 4 275 629 4 416 215

Förändring pga olika räkenskapsår 53 428 101 155

4 329 057 4 517 370

Till pastorsutbildning 2 344 276 2 400 265

Förändring pga olika räkenskapsår 23 906 -62 566

2 368 182 2 337 699

Summa insamlingar efter missionsgåvoår 22 566 105 22 413 289

Not 2. Medel från Sida

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Använda Sidamedel under räkenskapsåret 18 193 893 21 066 764

Insamlat för Sida-projekt 1 533 683 934 307

Utbetalda medel från Sida

19 727 576 22 001 071

Sidamedel mottagna under räkenskapsåret 17 057 091 19 703 041

Disponerat av tidigare års reserverade medel 2 670 485 2 298 030

Not 3. Övriga intäkter

19 727 576 22 001 071

2006/2007 2005/2006

Intäkter för fortbildning 1 593 393 1 541 122

SKY Lekmannautbildning 0 87 719

Statsbidrag för administration SST 642 657 643 292

Statsbidrag för administration Sida 600 853 1 292 732

Övriga intäkter gemensamt 1 051 556 839 704

Nybyggarinsamlingen 1 586 634 778 096

Intäkter ekonomiavdelningen 619 288 754 302

6 094 381 5 936 967

69


Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Svenska Missionskyrkan

2006/2007 2005/2006

Löner och Sociala kostnader Löner och Sociala kostnader

ersättningar (varav pensionskostn.) ersättningar (varav pens.kostn.)

Styrelse och missionsföreståndare 462 400 194 088 437 100 183 325

(36 992) (34 968)

Övriga anställda 19 855 055 8 406 477 19 524 537 7 952 457

(2 155 570) (1 995 155)

Summa Missionskyrkan 20 317 455 8 600 565 19 961 637 8 135 782

Dotterföretag

Styrelse och VD 24 000 0 67 575 14 108

(0) (352)

Övriga anställda 768 020 258 746 2 111 178 762 539

(52 366) (119 318)

Summa dotterföretag 792 020 258 746 2 178 753 776 647

Summa koncernen 21 109 475 8 859 311 22 140 390 8 912 429

Styrelsen i Svenska Missionskyrkan erhåller ingen ersättning för sitt arbete.

Likaså har styrelsen inte rätt till pensionsersättning.

70 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Svenska Missionskyrkans ledning

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Antal personer Varav kvinnor Antal personer Varav kvinnor

Ledamöter i kyrkostyrelsen 16 7 16 5

Missionsföreståndare och ledningsgrupp 8 3 7 2

Antal styrelseledamöter i dotterbolag 9 2 10 2

VD och ledningsgrupp i dotterbolag 3 0 3 0

Medelantal anställda i Svenska Missionskyrkan

2006/2007 2005/2006

Antal anställda Varav kvinnor Antal anställda Varav kvinnor

Totalt Svenska Missionskyrkan 84 41 82 40

I Sverige i Svenska Missionskyrkan 66 32 63 30

För arbete utomlands för Missionskyrkan 18 9 19 10

I Sverige i dotterföretag

Uppdelat efter land:

3 2 13 8

Nicaragua 2 1 0 0

Costa Rica 0 0 2 1

Ecuador 6 3 4 2

Japan 1 0 1 0

Kongo-Brazzaville 6 3 6 3

Kongo-Kinshasa 3 2 6 4

Under året har över 150 personer arbetat ideellt i olika styrelser, arbetsgrupper och kommittéer på uppdrag direkt

från samfundet. Därutöver kommer alla som ideellt arbetar i de 8 distrikten (inkl. Svenska Frälsningsarmén) och

de 697 församlingarna. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Sjukfrånvaro bland anställda i Svenska Missionskyrkan

Total sjukfrånvaro för samtliga anställda som en andel av ordinarie arbetstid är 2,3 % (2,1 %).

Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer är 75,5 % (69,6 %).

2006/2007 2005/2006

Män Kvinnor Män Kvinnor

– 29 år * * * *

30–49 år 0,9% 3,7% 1,0% 4,8%

50 år– 1,9% 4,9% 0,8% 4,1%

Totalt 1,2% 3,9% 0,9% 4,2%

* Redovisas ej på grund av att antalet anställda i gruppen är högst 10 eller att uppgiften kan hänföras till enskild individ.

71


Not 5. Missionsavdelningen, kostnader

2006/2007 2005/2006

Nationellt

Gemensam administration 3 490 080 3 139 852

Utvecklings- och utbildningscentrum 1 043 187 900 589

Distriktsföreståndarna 3 815 578 3 436 513

Diakoni 707 955 593 448

Evangelistverksamhet 2 155 184 2 178 082

Församlingsmusiken 1 369 364 954 500

Storstadskonsulenter 290 776 269 143

Teologi och värderingsfrågor 200 481 126 808

Församlingarna i Sverige, SST-anslag 6 053 909 6 159 636

Fortbildning 1 743 815 1 240 516

Lekmannautbildning (SKY-verksamhet) 0 87 719

Gemensam missionspolicy 23 926 0

Missionsteologiskt arbete 2 238 0

Ömsesidighet i mission 9 115 38 128

Växtkraft 30 000 479 322

Genderkommittén 29 325 10 838

Förnyelse i församling 0 12 750

Kyrka-Arbetsliv 296 246 117 015

Kyrka-Idrott 423 129 301 034

Den viktigaste matchen 120 834 84 685

Vi vill växa 11 729 0

Kyrkoavgift - nyttjade medel 9 978 838 10 319 909

Kyrkoavgift - förändring reserverade medel -260 224 -481 951

Internationellt

31 535 485 29 968 537

Gemensam internat. administration och information 1 624 302 1 460 527

Biståndsenheten 1 546 109 1 538 200

Ecuador, kyrkan och SMK personal 2 278 765 2 148 731

Indien och Pakistan, kyrkan och SMK personal 1 316 620 1 136 909

Japan, kyrkan och SMK personal 540 020 551 184

Kongo Brazzaville, kyrkan och SMK personal 3 383 890 3 877 985

Kongo satsning jubileum 290 863 0

Kongo Kinshasa, kyrkan och SMK personal 3 183 580 3 133 538

Centralamerika, kyrkan och SMK personal 1 199 169 1 090 951

Kina, kyrkan och SMK personal 520 374 489 901

Europa, personal och anslag 510 390 508 820

Mellanöstern, personal och anslag 627 400 278 068

Libanon/Syrien 157 432 0

Pionjärarbete internationellt 86 963 0

17 265 877 16 214 814

Summa missionsavdelningen 48 801 362 46 183 351

72 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 6. Centrala kostnader och övriga anslag

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Insamlingskostnader 1 564 873 1 040 507

Kyrkokonferensen 1 053 307 993 929

Kyrkostyrelsen, dess utskott och delegationer 300 573 445 215

Kyrkosekretariatet 3 308 695 2 768 700

Teologi och ekumenik 679 724 583 001

Centrala konferenser 45 816 50 762

Fördjupning och andlig vägledning 68 352 0

Liv och Rörelse (boken om Missionskyrkan) 145 513 0

Kommunikationsavdelningen 2 057 489 1 191 018

Skutan (e-postsystem) 619 785 396 422

Personalenheten 1 390 794 1 063 063

Arkiv 549 570 401 113

Medarbetarrekrytering 743 274 529 176

Kontorsservice 1 018 984 710 842

Medarbetarsjälavård 794 912 794 106

Retreatverksamhet 100 088 0

Församlingsrådet 163 649 82 078

Ekumeniskt arbete 1 466 519 1 524 922

Särskilda organisationskostnader 0 7 217

Årstrycksaker 428 398 374 030

Ekonomiavdelningen 870 520 921 144

Adm. tjänster fi nansförvaltningen 292 331 225 971

Nybyggarinsamlingen - utbetalt till församlingar 1 586 634 778 096

Aktieägartillskott Gummessons Bok & Musik AB 200 000 650 000

19 449 800 15 531 312

Not 7. Sidaverksamhet samt övrig projektverksamhet

2006/2007 2005/2006

Årets förbrukning av Sidamedel 19 727 576 22 001 071

Årets kostnader för övrig projektverksamhet 9 021 343 13 081 783

28 748 919 35 082 854

73


Not 8. Pensionsverksamheten

Intäkter

2006/2007 2005/2006

Inbetalade pensionsavgifter 13 175 733 12 634 700

Inbetalade försäkringsavgifter 2 899 358 2 820 936

Summa intäkter 16 075 091 15 455 636

Kostnader

Utbetalade pensioner 3 326 025 3 354 666

Försäkringspremier 1 890 156 1 661 544

Personal- och administrationskostnader 980 257 1 026 309

Skatt på pensionsförpliktelser 879 544 813 582

Summa kostnader 7 075 982 6 856 101

Resultat före avsättning t. pensionsreserven 8 999 109 8 599 535

Avsättning till pensionsreserven 8 999 109 8 599 535

Totala kostnader i pensionsverksamheten 16 075 091 15 455 636

Resultat efter avsättning 0 0

74 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 9. Fastighetsförvaltning

Intäkter

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Hyresintäkter 13 434 201 12 790 479

Övriga intäkter 55 483 99 639

Summa intäkter 13 489 684 12 890 118

Kostnader

Kostnader för fastighetsförvaltning 13 583 461 9 628 510

Nedskrivning av kundfordran UCL 0 547 966

Avskrivning på fastigheter 1 420 284 1 420 283

Summa kostnader 15 003 745 11 596 759

Fastighetsverksamheten

Intäkter

Hyresintäkter 13 434 201 12 790 479

Övriga intäkter 55 483 99 639

Summa intäkter 13 489 684 12 890 118

Kostnader

Förvaltningskostnader 13 583 461 9 628 510

Avskrivningar på fastigheter 1 420 284 1 420 283

Nedskrivning av kundfordran UCL 0 547 966

Räntekostnader för lån 324 820 377 840

Summa kostnader 15 328 565 11 974 599

Resultat från fastighetsverksamheten -1 838 881 915 519

Ur/avsatt till Fastigheternas investeringsfond 1 838 881 -915 519

Resultat efter utnyttjande av eller

avsättning till fond 0 0

75


Not 10. Resultat från värdepapper & fordringar som är anläggningstillgångar

2006/2007 2005/2006

Utdelningar 3 225 556 2 740 895

Obligations- och reversräntor 709 469 913 391

Optionspremier 347 858 13 050

Kapitalvinst/förlust vid försäljning av värdepapper 7 626 254 5 338 719

11 909 137 9 006 055

Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärdet).

Vid prövning av om nedskrivningsbehov föreligger tillämpas den s k portföljmetoden.

Återföring av nedskrivning sker dock på individuell basis.

Not 11. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen

2006/2007 2005/2006

Räntor likvida medel 1 152 842 529 982

Övriga fi nansiella intäkter 12 958 4 165

1 165 800 534 147

Missionskyrkan

Räntor likvida medel 1 115 582 520 739

Övriga fi nansiella intäkter 12 958 4 165

1 128 540 524 904

76 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 12. Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Räntekostnader långfristiga skulder 1 661 995 1 196 452

Övriga räntekostnader 6 100 20 272

Kostnader för extern förvaltning 132 855 127 900

Övriga fi nansiella kostnader 15 500 0

Valutakursdifferenser 7 969 34 956

1 824 419 1 379 580

Missionskyrkan

Räntekostnader långfristiga skulder 1 666 995 1 216 452

Kostnader för extern förvaltning 132 855 127 900

Övriga fi nansiella kostnader 15 500 0

Valutakursdifferenser 7 969 34 956

1 823 319 1 379 308

Finansförvaltningen

Intäkter

Utdelning Berling Media AB 0 0

Utdelning aktier 3 225 556 2 740 895

Ränta på missionsgåvan 441 543 216 737

Bankräntor 657 243 293 736

Reversräntor 115 172 157 175

Obligationsräntor 594 297 756 216

Optionspremier 347 858 13 050

Övriga ränteintäkter 16 796 10 266

Övriga fi nansiella intäkter 12 958 4 165

Vinst vid försäljning av värdepapper 7 626 254 5 338 719

Summa intäkter

Kostnader

13 037 677 9 530 959

Räntekostnader 1 337 675 834 112

Livräntor 4 500 4 500

Kursdifferenser 7 969 34 956

Övriga fi nansiella kostnader 15 500 0

Administrativa tjänster 292 331 225 971

Finansiella förvaltningskostnader 132 855 127 900

Summa kostnader 1 790 830 1 227 439

Resultat från fi nansförvaltningen 11 246 847 8 303 520

77


Not 13. Skatt, koncernen

2006/2007 2005/2006

Aktuell skatt på årets resultat 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

0 0

Skillnad mellan koncernens skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats

Redovisat resultat före skatt -159 954 -717 490

Skatt enligt gällande skattesats 0 0

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 0 0

Skatt på årets resultat enl. resultaträkning 0 0

Not 14. Byggnader och mark

2006/2007 2005/2006

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 76 503 460 76 453 460

Fastighet 0 50 000

Försäljningar -50 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 453 460 76 503 460

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -14 576 007 -13 155 724

Årets avskrivningar enligt plan -1 420 284 -1 420 283

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 996 291 -14 576 007

Utgående restvärde enligt plan 60 457 169 61 927 453

Specifi kation av fastigheter

Tegnérgatan 8, Stockholm * 9 544 095 9 747 525

Missionsskolan Lidingö * 40 120 482 41 148 294

Frimurarvägen 7-9, Lidingö 4 242 698 4 330 622

Rindögatan 26, Stockholm 774 181 785 707

Jungfrugatan 7 B, Stockholm 3 057 586 3 109 936

Föra, Öland 153 600 155 573

Gässhult 1:3, Hökhult 2:2, 2:7, Oskarshamn 2 328 527 2 363 796

Östersund ÖD 1:25 0 50 000

Össlöv 4:5, Ljungby 236 000 236 000

Summa fastigheter 60 457 169 61 927 453

Taxeringsvärde på fastigheter 100 122 000 77 025 000

* Av fastigheterna saknar två fastigheter taxeringsvärde då de klassifi cerats

som specialfastigheter (ecklesiastikbyggnad).

78 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 15. Inventarier

Koncernen

Årsredovisning & koncernredovisning

2006/2007 2005/2006

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 813 440 9 393 361

Inköp 1 393 503 925 200

Försäljning och utrangeringar -629 211 -2 505 121

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 577 732 7 813 440

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 536 046 -8 150 400

Årets avskrivningar enligt plan -899 839 -786 692

Försäljning och utrangeringar 629 211 2 401 046

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 806 674 -6 536 046

Utgående restvärde enligt plan 1 771 058 1 277 394

Missionskyrkan

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 566 296 6 942 641

Inköp 1 393 503 918 968

Försäljning och utrangeringar -629 211 -295 313

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 330 588 7 566 296

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 301 937 -5 815 695

Årets avskrivningar enligt plan -894 701 -781 555

Försäljning och utrangeringar 629 211 295 313

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -6 567 427 -6 301 937

Utgående restvärde enligt plan 1 763 161 1 264 359

79


Not 16. Finansiella anläggningstillgångar

Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

2007-08-31 2007-08-31 2006-08-31 2006-08-31

Svenska aktier 38 693 012 49 172 090 19 910 560 29 052 016

Svenska aktiefonder 24 347 372 33 780 027 12 974 655 18 594 802

Utländska aktiefonder 23 676 168 25 566 945 11 281 954 13 910 786

Svenska räntebärande 77 388 143 78 685 022 57 829 583 57 840 521

Övrigt 95 986 95 986 123 030 33 556

Summa 164 200 681 187 300 070 102 119 782 119 431 681

Svenska aktier

Bokfört värde Marknads värde Antal andelar Bokfört värde Antal andelar

2007-08-31 2007-08-31 2007-08-31 2006-08-31 2006-08-31

Assa Abloy 1 671 787 1 506 013 10 550 0 0

Astra Zeneca 3 385 125 3 385 000 10 000 2 212 952 7 000

Atlas Copco 1 118 345 1 145 000 10 000 0 0

Electrolux 0 0 0 645 976 7 840

Ericsson 3 727 116 5 056 973 197 538 1 675 116 117 538

Fabege 0 0 0 26 100 200

Gambro 0 0 0 15 880 139

Handelsbanken 2 163 279 2 393 559 12 499 1 139 279 7 599

Hennes & Mauritz 2 488 507 4 370 625 11 250 2 363 407 12 000

Husqvarna A 502 515 522 000 6 000 0 0

Husqvarna B 1 675 049 1 760 000 20 000 528 526 7 825

Investor 935 714 1 976 031 11 658 664 631 10 000

Meda 1 002 512 1 020 000 10 000 0 0

Melker Schörling 931 900 1 220 000 10 000 931 900 10 000

Monsanto 1 345 8 680 20 0 0

Munters 1 761 569 1 604 625 16 500 978 922 5 500

NCC 1 308 391 1 365 000 7 500 498 469 3 500

Nokia Oy 2 145 433 3 177 341 14 000 612 956 4 500

Nordea 1 171 234 2 520 000 24 000 1 171 234 24 000

Sandvik 0 0 0 457 024 9 950

SEB 816 012 1 970 000 10 000 816 012 10 000

Securitas 1 785 340 1 820 000 20 000 0 0

Skanska 453 089 1 129 180 8 080 453 089 8 080

SKF 2 079 470 2 107 500 15 000 0 0

SSAB 1 266 000 1 399 700 6 050 0 0

Swedbank 2 603 788 2 480 500 11 000 0 0

Tele 2 0 0 0 486 240 4 800

TeliaSonera 2 636 156 3 856 563 71 750 2 636 156 71 750

Trelleborg 1 063 336 1 377 800 8 300 1 016 536 8 000

Volvo 0 0 0 580 155 2 608

Summa Svenska aktier 38 693 012 49 172 090 19 910 560

80 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Svenska aktiefonder

Årsredovisning & koncernredovisning

Bokfört värde Marknadsvärde Antal andelar Bokfört värde Antal andelar

2007-08-31 2007-08-31 2007-08-31 2006-08-31 2006-08-31

Banco Samaritfond 979 343 1 463 232 4 128 649 554 3 228

Eldsjäl Gåvofond 9 044 743 14 651 064 55 320 5 695 473 42 632

Nordic Equities select 2 000 000 1 957 146 2 000 0 0

Nordic Equities strategy 6 239 437 9 779 175 6 878 5 239 437 4 457

SEB Nordic Equity long short 2 000 000 1 903 316 17 531 0 0

SEB Småbolagsfond 4 083 849 4 026 094 168 605 1 390 191 165 876

Summa Svenska aktiefonder 24 347 372 33 780 027 12 974 655

Utländska aktiefonder

ACM Global Growth Trend 767 717 1 022 585 2 350 1 535 433 4 700

East capital Östeuropafonden 785 469 959 059 18 369 0 0

Fidelity European Growth Fund 0 0 0 1 106 591 16 668

Goldman Sachs Global fond 977 325 1 254 703 6 061 972 301 6 036

Kommuninvest Asienkorg

Kommuninvest

0 0 0 660 000 600

Asienkorg 100220 660 000 875 940 6 000 0 0

Kommuninvest CEFX Tranch 0 0 0 501 000 500

ML IIL Global Equity 806 796 1 024 516 21 474 806 796 1 150

MLIFF European fund

SEB Finter fund

3 031 248 3 207 092 4 200 0 0

dynamic portfolio

SEB Finter fund

2 993 952 2 993 602 2 482 0 0

emerging markets

SEB Finter fund

3 486 135 3 497 127 159 0 0

European equities 4 494 114 4 229 413 303 0 0

SEB Global Hedge Lux Ack 0 0 0 1 000 000 9 670

SEB Global value lux ack 1 000 000 924 355 7 400 0 0

SEB Globalfond 2 000 000 2 070 319 102 648 0 0

SEB Japanfond 0 0 0 1 000 000 129 457

SEB Lux Emerging Markets 922 647 1 099 975 57 500 942 652 115 000

SEB Östeuropafond 0 0 0 1 006 416 37 989

Selector Global Value 1 750 765 2 408 259 156 1 750 765 156

Summa utl. aktiefonder 23 676 168 25 566 945 11 281 954

81


Svenska räntebärande

Bokfört värde Marknads värde Antal andelar Bokfört värde Antal andelar

2007-08-31 2007-08-31 2007-08-31 2006-08-31 2006-08-31

Barclays bank 20110719 12 388 316 13 059 552 119 200 12 388 316 119 200

Den Danske Bank

Deutsche bank of

0 0 0 5 000 000 5 000

London 20081212 3 000 000 3 000 000 30 000 0 0

Eldsjäl Bistånd 1 013 954 1 172 709 6 693 510 067 3 849

EP Hedgefondobligation 990 675 1 022 700 21 990 675 21

Ethos räntefond

Föreningssparbanken

5 057 183 5 068 080 500 779 0 0

Special 143 1 002 500 1 002 500 10 000 1 002 500 1 000

Handelsbanken aktieindex obl.

Kaupthing Asien/

100 000 101 700 100 0 0

Stillahavsområdet

Kaupthing bank

751 500 802 950 750 000 0 0

emerg. markets II 3 000 000 3 025 500 3 000 000 0 0

Kaupthing bank Thunderblade 0 0 0 1 503 000 1 500

Kaupthing Europa 751 500 751 500 750 000 0 0

Kommuninvest Aio Asia Pacifi c 1 503 000 1 705 950 1 500 000 0 0

Nordea Hypotek AB

SEB Aktieoblig. Ryssland/

6 089 128 6 030 300 6 000 6 174 238 6 000

Östeuropa 2 204 400 2 073 200 2 000 000 0 0

SEB aktieobligation 07 5 511 000 5 725 000 5 000 0 0

SEB aktieobligation Indien/Kina 0 0 0 3 264 038 3 000

SEB Bolån 5,25 % 20070613 0 0 0 5 129 358 5 000 000

SEB Finans AB 20071001 4 984 523 4 985 194 5 000 0 0

SEB Hedge Fixed income 0 0 0 4 201 752 3 778

SEB Multihedge 5 000 000 5 334 795 52 297 5 000 000 52 297

SEB obligation 2006/071220 3 006 000 2 970 510 3 000 3 006 000 3 000

SEB obligation 2007/140621 3 006 000 2 985 000 3 000 000 0 0

SEB obligation 20091103 3 006 000 2 882 340 3 000 0 0

SEB obligation 6,25 % 140328 3 006 000 2 990 520 3 000 000 0 0

SEB obligationsfond fl ex 0 0 0 2 539 311 268 230

Spreadobligation CMS Twister II 2 004 000 2 000 000 2 000 2 004 000 2 000

Sv. Säkerställda obligation 4% 5 019 192 5 000 450 5 000 5 116 328 5 000

Volvo treasury AB 4 993 272 4 994 572 5 000 0 0

Summa Sv. räntebärande 77 388 143 78 685 022 57 829 583

Övrigt

Riksgäldsspar 9880 05854203 0 0 0 7 728 0

Riksgäldsspar 9880 05854229 0 0 0 19 316 0

Södra Emissionsinsats 57 033 57 033 0 57 033 0

Södra Sveriges Skogsägare 38 953 38 953 0 38 953 0

Summa andelslån 95 986 95 986 123 030

Totalt Värdepapper 164 200 681 187 300 070 102 119 782

82 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 17. Aktier i dotterbolag

Firma Org.nr Säte Bokf. värde Bokf. värde Kapitalandel Röstandel

2006/2007 2005/2006

Gummessons Bok & Musik AB 556517-1310 Stockholm 400 000 400 000 100% 100%

SMF Hotell & Pensionat AB 556083-0894 Stockholm 100 000 100 000 100% 100%

Svensk Frikyrkopress AB 556449-7500 Stockholm 750 000 750 000 75% 75%

1 250 000 1 250 000

Not 18. Aktier i intressebolag

Intressebolag avser andelar i Berling Media AB.

Koncernen 2006/2007 2005/2006

Ingående balans 16 750 667 20 569 083

Andel i intressebolagets resultat -4 130 549 -3 818 416

Mottagen utdelning från intressebolag 0 0

Utgående balans 12 620 118 16 750 667

Missionskyrkan

Firma Org. nr Säte Bokf. värde Bokf. värde Kapitalandel Röstandel

2006/2007 2005/2006

Berling Media AB 556191-0521 Stockholm 18 393 750 18 393 750 33,1 % 33,1 %

18 393 750 18 393 750

Not 19. Övriga aktier och andelar

Firma Org.nr Säte Bokf. värde Bokf. värde Kapitalandel Röstandel

2006/2007 2005/2006

Eldsjäl Fond AB

Kyrkornas Världsråds

556530-7278 Stockholm 50 000 50 000 5,0 % 5,0 %

Utvecklingsbank

Andelsföreningen

20744 HG Amersfort 75 000 75 000 2,0 % 2,0 %

Karlskoga Folkhögskola

Andelsföreningen

876400-0876 Karlskoga 1 1 - -

Härnösands Folkhögskola

Andelsföreningen Södra

888000-1725 Härnösand 1 1 - -

Vätterbygdens Folkhögskola 726000-0018

Andelsföreningen

Jönköping 1 1 - -

Teologiska Högskolan 802017-7153 Stockholm 1 1 - -

125 004 125 004

Årsredovisning & koncernredovisning

83


Not 20. Långfristiga fordringar

Koncernen 2006/2007 2005/2006

Ingående balans 2 558 945 3 213 945

Nytillkomna fordringar 0 0

Årets amorteringar -2 081 945 -655 000

Utgående balans 477 000 2 558 945

Av utgående balans avser

Reversfordringar 447 000 451 000

Fordringar hos närstående organisationer 30 000 2 107 945

477 000 2 558 945

Missionskyrkan 2006/2007 2005/2006

Ingående balans 2 558 945 3 213 945

Nytillkomna fordringar 0 0

Årets amorteringar -2 081 945 -655 000

Utgående balans 477 000 2 558 945

Av utgående balans avser

Reversfordringar 447 000 451 000

Fordringar hos närstående organisationer 30 000 2 107 945

Not 21. Andelar i bostadsrättsföreningar

477 000 2 558 945

2006/2007 2005/2006

Brf Åttan/Hagagatan 73 800 73 800

Brf Linden/Hälsingegatan 9 700 9 700

Brf Valkyrian /Odengatan 11 600 11 600

95 100 95 100

84 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 22. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen 2006/2007 2005/2006

Upplupna ränteintäkter 1.494 028 892 130

Förskottsbetalda hyror 157 464 55 718

Förskottsbetalda pensioner 287 934 360 738

Förutbetalda anslag 662 185 528 891

Container Kongo-Kinshasa 0 51 415

Övriga förskottsbetalda kostnader 1 076 245 799 059

Övriga upplupna intäkter 93 601 561 122

Årsredovisning & koncernredovisning

3 771 457 3 249 073

Missionskyrkan

Upplupna ränteintäkter 1 460 803 885 577

Förskottsbetalda hyror 157 464 55 718

Förskottsbetalda pensioner 287 934 360 738

Förutbetalda anslag 662 185 528 891

Container Kongo-Kinshasa 0 51 415

Övriga förskottsbetalda kostnader 1 034 465 783 498

Övriga upplupna intäkter 93 600 560 222

Not 23. Eget kapital

3 696 451 3 226 059

Koncernen Bundna reserver Fria reserver Totalt kapital

Ingående balans 2006/2007 91 281 324 -1 481 011 89 800 313

Förändring av ändamålsbestämda medel i moderföreningen 11 530 751 0 11 530 751

Förändring av dotterbolags bundna kapital 38 887 38 887

Andel av intressebolags resultat -4 130 549 - -4 130 549

Utgående balans 2006/2007 98 681 526 -1 442 124 97 239 402

Svenska Missionskyrkan

Fastigheternas Missions- Värderegl.- Förutbetalda Ändamålsbestämda Balanserat Totalt

investeringsfond fonden fonden missiongåvor verksamhetsmedel kapital eget kapital

Ingående balans 2006/2007 13 915 219 40 819 762 9 770 415 9 532 246 18 871 765 -2 507 645 90 401 762

Reserveringar 6 289 270 7 572 895 10 946 390 24 808 555

Utnyttjande -1 838 881 -212 752 -11 226 171 -13 277 804

Årets resultat 0 0

Utgående balans 06/07 12 076 338 47 109 032 17 343 310 9 319 494 18 591 984 -2 507 645 101 932 513

85


Not 24. Skulder till kreditinstitut

2006/2007 2005/2006

Ingående balans 10 408 499 12 592 499

Årets nytillkomna skulder 0 0

Årets amorteringar -4 012 092 -2 184 000

Not 25. Skulder till församlingar

6 396 407 10 408 499

2006/2007 2005/2006

Ingående balans 7 260 000 4 485 000

Årets nytillkomna skulder 33 222 000 2 975 000

Årets amorteringar -755 000 -200 000

Not 26. Skuld till Sida

39 727 000 7 260 000

2006/2007 2005/2006

Ingående balans 2 562 989 3 921 712

Årets bidrag från Sida 17 057 091 19 703 041

Gåvor 1 533 683 939 307

Årets kostnader i projekt -19 727 576 -22 001 071

1 426 187 2 562 989

86 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Not 27. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2006/2007 2005/2006

Upplupen semesterlön samt komptid 1 637 799 1 475 507

Upplupna löner 213 557 0

Upplupna arbetsgivaravgifter 1 132 501 1 033 840

Upplupna räntor 1 376 936 1 257 601

SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund 535 538 535 564

Förutbetalda hyror 1 160 651 1 046 623

Moms 0 71 858

Ej utbetalda anslag 222 516 94 811

Övriga upplupna kostnader 688 968 899 197

Årsredovisning & koncernredovisning

6 968 466 6 415 001

Missionskyrkan

Upplupen semesterlön samt komptid 1 633 643 1 460 144

Upplupna löner 213 557 0

Upplupna arbetsgivaravgifter 1 131 154 1 028 881

Upplupna räntor 1 369 436 1 250 101

SST – Nämnden för statligt stöd till trossamfund 535 538 535 564

Förutbetalda hyror 1 160 651 1 046 623

Moms 0 71 858

Ej utbetalda anslag 222 516 94 811

Övriga upplupna kostnader 650 293 839 197

6 916 788 6 327 179

87


Stockholm den 1 februari 2008

För Svenska Missionskyrkan

Ulf Hållmarker

Kyrkostyrelsens ordförande

Mona Angel

Lennart Halfvarson

Cicci Hallström

Lennart Henriksson

Christer Hårrskog

Claes Jonsson

Lars Junelind

Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 februari 2008.

Göran Kihlström

Karin Kopparmalms Lindblad

Iréne Langvik

Jean-Claude Loubelo

Per Rydwik

Lehna Rönneklev

Kerstin Torgeby

Runa Wester

Jonas Grahn Matts Samuelsson Lennart Schönning

Auktoriserad revisor

88 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Revisionsberättelse

Till kyrkokonferensen

i Svenska Missionskyrkan

Org nr 802002-3217

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen

och bokföringen samt kyrkostyrelsens förvaltning i

Svenska Missionskyrkan för räkenskapsåret 2006-09-01–

2007-08-31. Det är kyrkostyrelsen som har ansvaret för

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen

och koncernredovisningen. Vårt ansvar är

att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i

Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss

om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och kyrkostyrelsens

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla

Vi tillstyrker

att kyrkokonferensen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

Svenska Missionskyrkan och för Svenska Missionskyrkokoncernen

och beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 5 februari 2008

Årsredovisning & koncernredovisning

uppskattningar som kyrkostyrelsen gjort när den upp rättat

årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera

den samlade informationen i årsredovisningen och

koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut,

åtgärder och förhållanden i Svenska Missionskyrkan för

att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat

i strid med årsredovisningslagen eller Svenska Missionskyrkans

stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund

för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande

bild av Svenska Missionskyrkans och Svenska Missionskyrkokoncernens

resultat och ställning i enlighet med

god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Kyrkostyrelsens ledamöter har enligt vår bedömning

inte handlat i strid med Svenska Missionskyrkans stadgar.

Jonas Grahn Matts Samuelsson Lennart Schönning

Auktoriserad revisor

89


Bilaga till årsberättelsen 2007

Målbild 2010

Vision

En kyrka – med rum för hela livet –

som erbjuder befrielse och upprättelse

genom mötet med Jesus Kristus.

I mötet med Gud som Fader, Son och helig Ande har kyrkan sin källa och inspiration. Detta

möte sker på olika sätt för olika människor och i olika situationer. Utifrån denna mångfald

vill Svenska Missionskyrkan bereda möjligheter – tid, plats och miljö – för enskilda och gemensamma

andliga erfarenheter. Vi vill bejaka kallelsen att aktivt förvalta skapelsen, tjäna

medmänniskor i utgivande diakoni liksom utveckla former och miljöer för bön och gudstjänstliv.

Fyra strategiska områden

På vägen mot 2010 vill Svenska Missionskyrkan koncentrera sitt arbete kring fyra viktiga

områden. Vår strävan är att erfarenheten av mötet med Jesus Kristus ska genomsyra allt detta

arbete.

1. Stöd till församlingars fördjupning och växt

Församlingsutvecklande idéarbete med inriktning på att möta alla generationer och inspirera

till tjänst

Församling med rum för hela livet

Församlingarna är genom ett levande och varierat gudstjänstliv och öppen dialog om

tros- och livsfrågor andliga kraftkällor för alla generationer i dynamiskt samspel med

närsamhället

Gudstjänstlivet har utvecklats genom erfarenhetsutbyte mellan församlingarna och

inspiration från den universella kyrkan.

Församlingslivet präglas av en mångfald av uttrycksformer för tron och stimulerar

människor att utveckla sin kreativitet och låta många olika språk och gåvor komma

till uttryck

Församlingarna ger utrymme för alla till regelbunden tid för andlig förnyelse och

fördjupning

Medlemsbegreppet har fördjupats och relaterats tydligare till livsgemenskapen med

Jesus Kristus

90 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Målbild 2010

Genom att lyssna och lära av människors erfarenheter har relationer återupprättats

till människor som lämnat församlingslivet. Nya relationer har skapats till familjer

med barn och ungdomar i SMU.

Församlingarna och SMU erbjuder en variation av mötesplatser där människor lär

känna kristen tro.

Barn och ungdomar har en tydligare roll i utformning av församlings- och gudstjänstliv.

Genom samarbete med SMU har församlingarna ett stimulerande och utmanande

ungdomsarbete som tar vara på unga människors andliga erfarenheter och engagemang

och ger växtutrymme och ansvar.

Församlingsutvecklande idéarbete och ekumenik

Varje församling och SMU-förening har möjlighet att få en mentor som stöd i ett

mål- och utvecklingsarbete med inriktning på fördjupning och växt.

Tio nya församlingar har grundats i områden där den kristna närvaron är svag.

Det ekumeniska perspektivet är centralt i församlingarnas och SMU-föreningarnas

utvecklings- och identitetsarbete, i pionjärstrategi och bidragsstrategi.

Överenskommelse om kyrkogemenskap har öppnat för nya lokala samarbetsformer

med Svenska kyrkan/EFS och stimulerat till närmare samverkan i gudstjänst- och

församlingsliv.

Processen för ett samgående mellan Svenska Missionskyrkans Ungdom, Svenska

Baptisternas Ungdomsförbund och Metodistkyrkans Ungdom har utmanat de tre

modersamfunden till nya förpliktigande samtal om samgående.

Centrala överenskommelser och gemensamma råd från berörda kyrkor och samfund

har gjort förutsättningarna för gemensamma församlingsbildningar tydligare.

Genom att församlingar lagts ned eller förnyats, samt genom ekumenisk samplanering

och samarbete inom distrikten har även de mindre församlingarna fått underlag

för fungerande arbetslag med representation – om möjligt – i alla kommuner.

Samspelet nationellt – lokalt

En ny ansvarsfördelning har växt fram mellan olika delar av Missionskyrkans arbete,

där enskilda församlingar, distrikt, skolor och andra organ med särskilda resurser på

ett område tar ansvar för utvecklingsarbete och projekt för hela kyrkans räkning.

Fler andliga miljöer har skapats för retreatverksamhet och konferenser för andlig fördjupning,

också tillsammans med andra kyrkor.

2. En levande kraft i samhället

Det diakonala uppdraget att stå på de utsattas sida vägleder kyrkan i dess samhällsengagemang

och gör den till en levande kraft i samhället – lokalt, nationellt och internationellt

Globalt

Det globala ansvarstagandet i solidaritet med människorna och skapelsen har fördjupats

genom ökat internationellt utbyte och bred samverkan med andra som arbetar

för samma mål.

91


Missionskyrkan och SMU är aktivt engagerade i ”Världens chans” och verkar för att

FN:s millenniemål för global utveckling ska uppfyllas till 2015.

Missionskyrkan, SMU och församlingarna vågar ta ställning i solidaritetsfrågor på alla

nivåer.

Närsamhället

Församlingarna är aktivt närvarande i sin närmiljö med en stark diakonal profi l och ett

tydligt engagemang för dialog och fredlig samlevnad.

Församlingarna bär färg av det mångkulturella samhället och sina internationella relationer

och är en tydlig kraft i integrationen mellan människor av olika etniskt och

kulturellt ursprung.

Kyrka–arbetsliv har blivit ett etablerat begrepp som förknippas med en konkret närvaro

från församlingens sida i arbetslivet, dialog i värderingsfrågor med arbetsmarknadens

parter, samspel med andra folkrörelser och stöd till utsatta människor i och utanför

arbetslivet.

Det offentliga samtalet

Missionskyrkan är en aktiv part i det offentliga samtalet med många olika röster – i

livsåskådnings- och kulturdebatt och i samhällsfrågor som gäller global solidaritet, asyl

och integration, miljö och klimat och andra socialetiska frågor.

En tydlig strategi för Missionskyrkans medverkan i det offentliga samtalet stimulerar till

- en aktiv roll från kyrkans ledarskap i opinionsbildningen kring angelägna profi lområden

- samverkan med ekumeniska organ i opinionsbildning

- lokalt arbete med medierelationer och opinionsbildning

- stöd till människor som är beredda att engagera sig i det offentliga samtalet

- utveckling av egna fora för det offentliga samtalet – lokalt och nationellt

Med hjälp av de olika kompetenser och erfarenheter som fi nns i församlingarna har

kyrkan ett levande kontaktnät med olika politiska aktörer – internationellt, nationellt,

regionalt och lokalt.

3. Gemensamt ansvar i internationell mission

Utförs tillsammans med systerkyrkor och ekumeniska partners

Missionskyrkans internationella arbete organiseras regionvis och tematiskt i till exempel

- evangelisation

- församlingsutveckling

- fred och försoning

- samhällsbyggande

Ömsesidighet i mission har blivit ett bärande tema i Missionskyrkans och dess

systerkyrkors liv. Det innebär ömsesidighet i förbön och delande av erfarenheter och

resurser genom fl er och längre besöksutbyten, vänförsamlingsrelationer och fl er internationella

missionsarbetare.

De enskilda församlingarna har inom helhetens ram tagit ett större ansvar för delar av

Missionskyrkans internationella åtaganden.

92 Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007


Målbild 2010

Tillsammans med systerkyrkorna rekryteras medarbetare för arbete bland specifi ka

etniska grupper i Sverige.

Missionskyrkan har skapat beredskap för att sända ut och ta emot minst 60 missionsarbetare

och volontärer i internationellt samarbete.

4. Kreativ arbetsgemenskap

Missionskyrkan erbjuder kreativa arbetsmiljöer där kvinnor och män i olika åldrar och med olika

etnisk och kulturell bakgrund kan utvecklas och växa i en levande arbetsgemenskap

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö

Kunskapen om arbetsgivarrollen har utvecklats på alla nivåer så att Missionskyrkan

agerar professionellt som arbetsgivare

Kyrkans arbetsmiljöer präglas av öppenhet och utvecklingsmöjligheter där

människor vill arbeta, där de kan byta inriktning, specialisera sig och komma igen

och där arbetslag genom samverkan mellan församlingar är en naturlig arbetsform.

Behov av medarbetare

Medarbetare rekryteras och utbildas i paritet med kyrkans och samhällets behov,

vilket beräknas till cirka 500 pastorer och cirka 100 diakoner i tjänst.

Efterfrågan från olika sektorer i samhället har lett till att en ökande andel av

Missionskyrkans och SMU:s medarbetare arbetar i pastorala/diakonala tjänster i

samhället med förankring i församlingarna

Medarbetare med ungdomsinriktning

Barn- och ungdomsarbetet har fått högre status. Det har blivit naturligt för anställda

inom olika medarbetarkategorier att långsiktigt arbeta med professionell inriktning

mot barn och ungdom i sin tjänst i Missionskyrkan.

Utbildning och personlig utveckling

Kyrkan fi nns både i samhälle och akademi och utmanar till utbildning, dialog och

forskning.

Medarbetare och ideella ledare utrustas genom fl exibel utbildning och fortbildning

för att möta mer komplexa krav från individer och samhälle. Det sker till exempel

genom ledarskapsutbildning, anpassad utbildning för personer med annan yrkeskompetens

eller kyrklig bakgrund, utbildning av retreatledare och andliga vägledare samt

utbildning för internationella tjänster i båda riktningarna.

Strategier har utvecklats inom kyrkan för att stimulera till högre akademisk utbildning

genom nätverk, mentorskap m m.

Varje studerande/student inom kyrkans grundutbildningar får aktivt stöd för att

kunna integrera kunskap med personlig utveckling och andlig mognad – akademiskt,

yrkesmässigt, personligt och privat.

Alla medarbetare i kyrkan erbjuds regelbunden tid för andlig förnyelse och fördjupning.

Antagen av kyrkostyrelsen 2004-10-01 (Redigerad version utan fotnoter)

93


Innehållsförteckning

Inledning 1

Svenska Missionskyrkan 2

Kyrkokonferensen 4

Kyrkostyrelsen 6

Pastorer och diakoner 8

Distriktsföreståndarna 8

Målbild 2010 10

Förnyelse och församlingsutveckling 11

Steg mot enhet 14

Rum för de nya svenskarna 16

Missionskyrkan – mitt i samhället 18

Kyrkan i det offentliga samtalet 20

Internationellt missionssamarbete 21

Gränsöverskridande mission 23

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö 25

Mer om Missionskyrkan i Sverige 28

Mer om Missionskyrkan i världen 39

Missionskyrkans ekonomi 47

Missionskyrkans företag 55

Årsredovisning och koncernredovisning 56

Bilaga: Målbild 2010 90

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2007

Redigering: Eric Persson

Tryckeri: Tryck Partner International AB. Tryckt i Estland 2008.

Fotografer: Göran Almlöf: 30; Anders Alzén: 26; Erling Andersson: 28; Thorvald Berglund: omsl, 4, 5, 20;

Margareta Björn: 5, 17, 27, 33; Els-Marie Carlbäcker: omsl, 39, 43, 46; Emanuel Furbacken: 16, 46;

Christer Glenvik: 37; Krister Gunnarsson: 22, 46; Mats Gunnarsson: 13, 31; Kristian Holmgren: 36, 37;

Arne Hyckenberg: omsl, 31; Ola Högberg: 38; Sofi a Kaasgaar: 23, 29; Karlskoga folkhögskola: 35; Cezary

Komisarz: 44; Bosse Lindberg: 18; Rut Lindén: 42; Linda Molin: 30; José Morazán: 24; Lars-Göran Olsson:

11; Boppe Perhamn: omsl, 2, 3, 10, 12, 25, 26, 32; Eric Persson: 34; Pär Pettersson: 36, 37; Lennart Renöfeldt:

21; SEAPPI/Ekumeniska Följeslagarprogrammet: 45; SVF-studerande: 36; Anders Tuckler/IKON: omsl,

14, 15; Giedrius Vaitiekunas: 44, 46; Bertil Widén: 44; Peter Wärnelid: omsl, 21, 40, 41, 46.

More magazines by this user
Similar magazines