Del 2 - Malmö stad

malmo.se

Del 2 - Malmö stad

TEKNISK PM TRAFIK

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH

ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

Malmö stad, Skåne län

ARBETSPLAN 2012-12-10

Trafikverkets Objekt: 881099

Projektnummer Malmö stad 9639


2 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

Objektdata

Vägnr: E6.01

Vägnamn: Västkustvägen

Objektnamn: Trafikplats Spillepengen och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr: 881099

Projnr Malmö

Stad: 9639

Kommun: Malmö stad

Län: Skåne län

Dokumentdata

Titel: Arbetsplan E6.01, Trafikplats Spillepengen och anslutning till

Spillepengsgatan. Objektnummer TRV 881099, Projektnummer

Malmö Stad 9639

Dokumentslag: Arbetsplan, Teknisk PM Trafik

Utgivningsdatum: 2012-12-10

Utgivare: Trafikverket Region Syd, Box 543, 291 25 Kristianstad

Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, Trafikverket, tfn 0771-921 921

Kontaktperson: Conny Ragnarp, Malmö stad, tfn 040 - 34 15 00

Konsult: Ramböll Sverige AB, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö,

tfn vxl 010 – 615 60 00

Kontaktperson: Cecilia Orosz, uppdragsledare, tfn 010 – 615 54 72


Innehåll

3 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

1 Inledning .....................................................................................................4

2 Trafikförutsättningar....................................................................................4

3 Utformningsförslag .....................................................................................5

3.1 BILTRAFIK ....................................................................................5

3.2 KOLLEKTIVTRAFIK .....................................................................8

3.3 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK .......................................................8

3.4 JÄRNVÄGSTRAFIK ......................................................................9


1 Inledning

4 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

I samband med framtagandet av arbetsplan för Spillepengen har en omfattande trafikutredning gjorts

av Ramböll tillsammans med Malmö stad och Trafikverket. I den omfattande trafikutredningen,

Trafikplats Spillepengen PM-trafikutredning, framgår vilka utformningsförslag som tagits i beaktande

och hur det slutliga förslaget tagits fram. För mer utförliga svar hänvisas till Trafikplats Spillepengen

PM-trafikutredning. Totalt har ett 10-tal alternativa lösningar utretts i en process där Ramböll, Malmö

stad och Trafikverket varit delaktiga. Från Rambölls sida har Hamid Rezaie varit ansvarig för

trafikutredningen medan Lars Nilsson och Anders Sjöholm bidragit med utformning respektive

trafikanalys.

Analyser har utförts på ett nuläge som motsvarar dagens trafikbelastningar samt på ett fiktivt

prognosår som motsvarar en tidpunkt då en fullt utbyggd hamn är utvecklad. Detta prognosår är fiktivt

och beror på hur utvecklingstakten ser ut i området och är nedan benämnt som år 2030.

2 Trafikförutsättningar

I dagsläget är Västkustvägen och Inre ringvägen viktiga trafikleder för trafiken till Malmö och

hamnområdet. I trafikplats Spillepengen möts dessa leder i en cirkulationsplats där köer uppstår under

rusningstid. Västkustvägen och Inre Ringvägen har en skyltad hastighet på 70 km/h, i övrigt gäller 50

km/h inom området. Övriga trafikförutsättningar för nuläget framgår av Figur 1 nedan.

Planerade exploateringar i närområdet samt en prognostiserad ökad genomfartstrafik leder till ökade

trafikflöden i framtiden. Till 2030 beräknas trafiken öka med upp till 50 % i det övergripande

huvudvägnätet. Trafiken till hamnområdet beräknas i det närmaste fördubblas. Prognosårets

trafikförutsättningar framgår av Figur 1 nedan.

Figur 1 - visar trafikflöde och andel tung trafik för nuläget (vänster figur) och för prognosåret 2030

(höger figur). Siffrorna visar trafik på årsmedelvardagsdygnsnivå.


3 Utformningsförslag

3.1 BILTRAFIK

5 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

Trafikutredningens slutsats är att för att uppfylla de mål som satts upp för projektet är den bästa

lösningen för Spillepengen en tvåfältig cirkulationsplats där Västkustvägen lyfts upp över

cirkulationen i en fly-over. I trafikutredningen har två alternativa lösningar för utformning av

trafikplats Spillepengen analyserats, det ena alternativet med dagens oval och det andra med en

cirkulär cirkulationsplats under Västkustvägens fly-over.

Det som skiljer de båda alternativen åt är främst kostnads- och trafiksäkerhetsmässigt. En oval

cirkulationsplats finns idag på platsen och genom att endast göra mindre justeringar så kan de

befintliga GC-portarna under cirkulationen behållas. Detta minskar anläggningskostnaderna för

objektet. En cirkulär cirkulationsplats är i grunden mer trafiksäker än en oval, då den inte tillåter

samma hastigheter, men genom att justera tillfartsradier och avböjningar kan en önskvärd

hastighetsminskning uppnås även med den ovala utformningen. Ur kapacitetssynpunkt bedöms de

olika alternativen inte skilja sig åt, utan cirkulationen har samma kapacitet oavsett om den är oval eller

cirkulär. Den cirkulära cirkulationen uppfyller målen något bättre, men den ovala cirkulationen

bedöms mer kostnadseffektiv och erbjuder även den en fullgod funktion. Man bör därför gå vidare

med den ovala utformningen av cirkulationsplatsen i trafikplats Spillepengen, se Figur 2 nedan.


6 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

Figur 2 – Illustration av föreslagen utformning av Trafikplats Spillepengen. Grå färg markerar vägar

och gator som förändras och svart illustrerar förslagets gång- och cykelnät..


7 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

Cirkulationsplatsen i trafikplats Spillepengen kompletteras med fria högersvängar från Västkustvägen

mot Spillepengsgatan och mot Inre ringvägen. Det behöver också finnas möjlighet att öka kapaciteten

i tillfarten från Inre ringvägen. Utrymme att exempelvis anlägga en fri höger från Inre ringvägen mot

Västkustvägen eller utöka antalet körfält till tre i tillfarten från inre ringvägen bör finnas om behov

uppstår i framtiden. Prognoserna pekar på att fram till 2020 fungerar den förstnämnda lösningen,

medan trafikökningen fram till 2030 indikerar på behov av högre kapacitet i tillfarten från Inre

ringvägen.

Med 2020 års trafikbelastning utan fri höger från Inre ringvägen mot Västkustvägen norrut beräknas

risken för köer vara liten. Detta gäller i samtliga tillfarter både under förmiddagen och under

eftermiddagen.

Den dubbelfältiga cirkulationen anläggs med två fria högersvängar, en från Västkustvägen norr mot

Spillepengsgatan och en från Västkustvägen söder mot Inre ringvägen. Uppkommer behov i ett senare

skede kan en fri höger även anläggas från Inre ringvägen mot Västkustvägen norr.

Korsningarna längs Spillepengsgatan utformas som 3-vägskorsningar där Spillepengsgatan får en roll

som trafikfördelande huvudgata. Korsningen mellan Bjurögatan och Borrgatan är kritisk för

tillgängligheten. Denna utformas med en så kallad droppe för att säkerställa god tillgängligheten till

Östra hamnen. Droppen kan liknas vid en cirkulationsplats formad likt en droppe där vänstersvängen

från Borrgatan till Bjurögatan är stängd, se Figur 3. I korsningen mellan Blidögatan och Borrgatan

anläggs en cirkulationsplats bland annat för att möjliggöra U-sväng för tung trafik norrifrån in till

Statoil.

Figur 3 – Illustration av föreslagen utformning av Spillepengsgatan och dess omgivning. Grå färg

markerar vägar och gator som förändras, rött visar befintliga järnvägsspår och svart illustrerar

förslagets gång- och cykelnät.


8 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

Den föreslagna lösningen för Spillepengsgatan har kapacitet nog att klara av trafikbelastningen under

normala rusningstider ca år 2030. Vid tågpassage under rusningstid kommer dock med stor

sannolikhet köer att växa ut mot Spillepengen och trafikplats Sege. Ambitionen från Malmö stad är

dock att tågtrafiken skall flyttas till den västra delen av Mellersta hamnen.

Förslaget innebär att Statoils in- och utfart för biltrafiken är längs Blidögatan i söder samt en

medlöpande utfart till Spillepengsgatan i öster. Infart för tung trafik sker medlöpande i norrgående

körfält längs Borrgatan och utfart i Borrgatan. Med denna lösning underlättas logistiken inne på Statoil

och säkerheten hålls hög. In- och utfart till SYSAV sker i dagens läge strax norr om Spillepengsgatans

korsningspunkt med Bjurögatan. Både in- och utfart utformas medlöpande längs Spillepengsgatans

norrgående körfält. I framtiden kan utfarten flyttas norrut till korsningspunkten mellan

Spillepengsgatans och Hemsögatan, som då blir signalreglerad.

Utformningen med ett enkelt körfält på Spillepengsgatan mellan Bjurögatan och Hemsögatan räcker

kapacitetsmässigt, men gör sträckan sårbar då stillastående fordon riskerar att blockera sträckan. För

att motverka detta föreslås sträckan utformas med 5.0 meter breda körfält och överkörningsbara

refuger.

3.2 KOLLEKTIVTRAFIK

Det är möjligt att anlägga busshållplatser längs Borrgatan mellan Blidögatan och Bjurögatan. Dessa

hållplatslägen är planerade att användas av en stadsbusslinje som kopplar ihop Malmö centrum med

hamnområdet samt Burlövs tågstation. Planerad linjedragning och möjliga hållplatslägen illustreras i

Figur 4 nedan.

Figur 4 – Illustration av föreslagen utformning av områdets kollektivtrafiknät. Rött markerar

hållplatsläget.

3.3 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

I och kring trafikplats Spillepengen sker endast mindre justeringar av gång- och cykelnätet, se Figur 2

och Figur 3. GC-överfarten över Bjurögatan är utformad så att endast ett körfält behöver passeras åt

gången. Övergången över Spillepengsgatan är utformad med trafiksignal. Föreslagen utformning av


9 (9)

Arbetsplan. Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen

och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr TRV 881099, Projektnr Malmö stad 9639

Teknisk PM Trafik 2012-12-10

gång och cykelnätet i anslutning till korsningarna längs Spillepengsgatan och Bjurögatan illustreras i

Figur 3 på föregående sida. De nya GC-banorna kopplas till det befintliga nätet västerut på den norra

sidan av Blidögatan, söderut på den östra sidan av Borrgatan, österut på den södra sidan av Blidögatan

och norrut på den östra sidan av Spillepengsgatan. I och kring Trafikplats Spillepengen sker endast

mindre justeringar av GC-nätet.

3.4 JÄRNVÄGSTRAFIK

Tågtrafiken längs huvudspåret parallellt med Spillepengsgatan kan orsaka problem för trafiken mot

Östra hamnen och även påverka framkomligheten i trafikplats Spillepengen. Banan är planerad för

fullängdståg på 750 meter. Huvudspåret för järnväg regleras med bommar i korsningspunkterna med

vägtrafiken. Eventuell bomfällning under förmiddagens maxtimme leder till omfattande köer in i

Spillepengens trafikplats och eventuellt vidare mot trafikplats Sege. Kommunens ambition är dock att

tågtrafiken skall flytta till västra delen av Mellersta hamnen. I korsningspunkter med stickspår från

huvudspåret uppnås önskad trafiksäkerhet genom flaggvakter.

Bomanläggningarna och signalsystemet för järnvägen behöver samordnas med vägtrafikens signaler.


PM VA OCH LEDNINGAR

E6.01 TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH ANSLUTNING

TILL SPILLEPENGSGATAN

Malmö Stad, Skåne län

ARBETSPLAN 2012-12-10

Objektnummer Trafikverket: 881099

Projektnummer Malmö Stad: 9639


Objektdata

Vägnr: E6.01

Vägnamn: Trafikplats Spillepengen

Objektnamn: Trafikplats Spillepengen och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnummer 881099

Trafikverket:

Projektnummer

Malmö stad:

9639

Kommun: Malmö stad

Län: Skåne

Dokumentdata

Dokumentslag: Arbetsplan, Teknisk PM VA och ledningar

Utgivningsdatum: 2012-12-10

Utgivare: Trafikverket, Region Syd, Box 366, 201 23 Malmö, 0771-921 921

Malmö Stad, Gatukontoret, 205 80 Malmö, 040-34 10 00

Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, Trafikverket, tfn 044-19 50 27

Kontaktperson: Conny Ragnarp, Malmö stad, tfn 040-34 15 00

Konsult: Ramböll Sverige AB, Skeppsgatan 5, 211 19 MALMÖ,

tfn 010-615 60 00

Kontaktperson: Cecilia Orosz, uppdragsledare, tfn 010 – 615 54 72

Torbjörn Schultz, teknikansvarig VA, tfn 010-615 53 03


Innehåll

1 VA............................................................................................................................................... 4

1.1 AVVATTNING, FÖRESLAGNA LÖSNINGAR ........................................................... 4

1.2 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR ................................................................................... 5

1.3 FÖRESLAGNA VA-LEDNINGAR ............................................................................... 9

2 EL- OCH TELE ........................................................................................................................ 10

2.1 EL- OCH TELELEDNINGAR SOM KORSAR ELLER PÅ

ANNAT SÄTT BERÖRS AV OMBYGGNADEN ...................................................... 10

3 GAS .......................................................................................................................................... 15

3.1 BEFINTLIGA GASLEDNINGAR ............................................................................... 15

4 FJÄRRVÄRME ........................................................................................................................ 16

4.1 BEFINTLIGA FJÄRRVÄRMELEDNINGAR ............................................................. 16

5 SAMRÅD ................................................................................................................................. 18

6 LEDNINGSÄGARE ................................................................................................................. 18

7 REFERENSER ........................................................................................................................ 19

3(19)


1 VA

1.1 AVVATTNING, FÖRESLAGNA LÖSNINGAR

Västkustvägens västra sida söder om cirkulationsplatsen föreslås avvattnas via befintliga

ledningar till Sjölundadammarna samt Sege å, denna lösning är densamma som idag.

Västkustvägen förses med terrassdränering på västkustvägens västra sida.

Västkustvägens östra sida söder om cirkulationsplatsen föreslås avvattnas till

Sjölundadammarna i likhet med nuvarande lösning.

Flyovern söder om Sege å avvattnas via nya dagvattenledningar till befintlig dagvattendamm

nordväst om cirkulationsplatsen. Vattnet i dessa ledningar pumpas upp i dammen via ny

pumpstation.

Den nordvästra delen av cirkulationen förseslås avvattnas till den befintliga dammen sydväst

om cirkulationen likhet med nuvarande lösning. Övriga delar av cirkulationsplatsen avvattnas ut

mot omgivande mark.

Rondellytan föreslås avvattnas till befintliga ledningar och befintlig pumpstation i likhet med

dagens lösning. I rondellen läggs ledningarna om i nytt läge på grund av konflikt med brostöd.

Flyovern norr om Sege å föreslås avvattnas via ny pumpstation och pumpas till

Sjölundadammarna. Västkustvägen norr om Sege å föreslås avvattnas som idag via befintlig

pumpstation till Sege å.

Inre Ringvägen föreslås avvattnas till befintliga brunnar och befintlig pumpstation vid

järnvägsporten. Dagvattnet från dessa ledningar pumpas ut till Sege å. På grund av

tillkommande dagvattenflöde behöver åtgärder utföras för att öka kapacitet i pumpstationen.

Tänkbara åtgärder är byte av pumpar alternativt byte av hela pumpstationen.

Spillepengsgatan föreslås avvattnas till befintliga dagvattenledningar i gatan. Bjurögatan

föreslås avvattnas till en ny dagvattenledning som leds till Sege å. Före utsläpp till Sege å

föreslås oljeavskiljare.

I Borrgatan föreslås avvattning till befintliga dagvattenledningar. I denna gata behöver det

befintliga dagvattenätet kompletteras med nya dagvattenledningar och brunnar. Före utsläpp

till befintliga dagvattenledningar föreslås oljeavskiljare.

Vid beräkningar som utförts för dimensionerande regn med återkomsttiden 10 år och

varaktighet på 10 min fås följande flöden:

Västkustvägen söderut 240 l/s

Västkustvägen norrut 189 l/s

Cirkulation 61 l/s

Ramp i nordost 84 l/s

Ramp i nordväst 53 l/s

Ramp i sydost 69 l/s

Ramp i sydväst 49 l/s

Inre Ringvägen 73 l/s

Spillepengsgatan 200 l/s

4(19)


Figur 1: Översikt avvattnade ytor

1.2 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR

Befintliga ledningar framgår av ledningsplaner under uppslag 14 ritning 100W5101 och

100W5102.

1.2.1 Västkustvägen

0/050-0/780 väster Befintlig terrassdränering med okänd dimension för avvattning av

befintlig väg.

Åtgärd: inga åtgärder föreslås.

0/063 Befintlig dagvattenledning korsar med okänd dimension.

Åtgärd: ledningen förlängs och föreslagen dränering ansluts.

5(19)


0/103 Befintlig dagvattenledning korsar med okänd dimension.

Åtgärd: ledningen förlängs och föreslagen dränering ansluts.

0/142 Befintlig dagvattenledning korsar med okänd dimension.

Åtgärd: ledningen förlängs och föreslagen dränering ansluts.

0/263 Befintlig dagvattenledning korsar med okänd dimension.

Åtgärd: ledningen förlängs och föreslagen dränering ansluts.

0/375-785 väster Befintlig dagvattenledning dimension 400-500.

Åtgärd: omläggning av ledning på sträcka där Västkustvägen

breddas.

0/593-0/606 Befintlig tryckspilledning dimension 1000 korsar vägen.

Ledning är av sentabrör.

Det är av största vikt att denna ledning är i drift under hela

byggtiden då den betjänar ett antal mindre samhällen.

Avbrott får endast ske för inkoppling av omlagd ledning.

Åtgärd: omläggning i nytt läge, ledning läggs i skyddsrör.

0/618-0/630 Befintlig tryckspilledning dimension 900 korsar vägen.

Ledning är av sentabrör.

Det är av största vikt att denna ledning är i drift hela under

byggtiden då den betjänar ett antal mindre samhällen.

Avbrott får endast ske för inkoppling av omlagd ledning.

Åtgärd: omläggning i nytt läge, ledning läggs i skyddsrör.

0/817-0/873 Befintlig dagvattenledning dimension 300 korsar i sektion 0/817

och går sedan på östra sidan.

Åtgärd: omläggning för att klara brostöd.

1/000-1/490 Befintlig terrassdränering med okänd dimension på båda sidor för

avvattning av befintlig väg.

Åtgärd: inga åtgärder föreslås.

1/007 Befintlig vattenledning dimension 300 i ett skkyddsrör korsar

vägen. Det är av största vikt att denna ledning är i drift under hela

byggtiden då den betjänar ett antal mindre samhällen.

Åtgärd: skydd av ledning i samband med arbeten i anslutning till

ledning.

1/090 öster Befintlig pumpstation för avvattning av västkustvägen.

Åtgärd: inga åtgärder föreslås.

1/090-1/322 Befintlig dagvattenledning för avvattning av Västkustvägen

dimension 300.

Åtgärd: omläggning i nytt läge.

1.2.2 Inre Ringvägen

Öster om järnvägsport Befintlig pumpstation för avvattning av Inre Ringvägen.

Åtgärd: byte av pumpar alternativt byte av pumpstation.

0/000-084 Befintlig dagvattenledning dimension 225 för avvattning av

mittremsa. Ledningen går till pumpstation på östra sidan om

järnvägsporten där dagvattnet pumpas upp till Sege å.

6(19)


Åtgärd: befintlig ledning slopas och ersätts med nya.

0/114 Befintlig dagvattenledning dimension 1600 korsar.

Denna ledning förbinder dammen söder om Inre Ringvägen som

är en lämning av Sege ås äldre sträckning med Sege ås omgrävda

sträckning.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning

0/147 norr Befintlig pumpstation för avvattning av Rondellen.

Åtgärd: inga åtgärder föreslås.

1.2.3 Spillepengsgatan

0/119-0/126 Befintlig dagvattenledning dimension 500 korsar.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/121-0/127 Befintlig dagvattenledning dimension 600 korsar.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/122-0/238 väster Befintlig dagvattenledning dimension 225-400.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/213-0/528 öster Befintlig vattenledning dimension 300.

Ledningen ligger utanför ny väg.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås.

0/342-0/366 Befintlig vattenledning dimension 200 korsar vägen.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/424-0/458 väster Befintlig dagvattenledning dimension 200-1000 korsar även

vägen. Åtgärd: omläggning i nytt läge utanför ny köryta.

0/442-0/528 öster Befintlig dagvattenledning dimension 400-1000.

Åtgärd: omläggning i nytt läge utanför ny köryta.

1.2.4 Blidögatan

Befintlig dagvattenledning dimension 300-400.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

Befintlig vattenledning med okänd dimension.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

Befintlig vattenledning med okänd dimension.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

Befintlig tryckspilledning med okänd dimension.

7(19)


1.2.5 Bjurögatan

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

Befintlig tryckspilledning med okänd dimension.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/000-0/200 Befintlig vattenledning dimension 200.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/079-0/081 Befintlig tryckspilledning dimension 1600 korsar.

Åtgärd: eventuellt skyddsanordning över ledning.

0/081-0/083 Befintlig tryckspilledning dimension 1200 korsar.

Denna ledning är huvudledning in till Spillepengens reningsverk.

Åtgärd: eventuellt skyddsanordning över ledning.

0/097-0/200 Befintlig spillvattenledning dimension 1000.

Denna ledning är huvudledning in till Spillepengens reningsverk.

Åtgärd: eventuellt skyddsanordning över ledning.

0/135 söder Anslutande servis.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/174 söder Anslutande servis.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

1.2.6 Borrgatan

0/000-0/148 Befintlig vattenledning dimension 200.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/000-0/091 Befintlig tryckspilledning dimension 1200.

Denna ledning är huvudledning in till Spillepengens reningsverk.

Åtgärd: eventuellt skyddsanordning över ledning.

0/000-0/095 Befintlig tryckspilledning dimension 1600.

Denna ledning är huvudledning in till Spillepengens reningsverk.

Åtgärd: eventuellt skyddsanordning över ledning.

0/012 Befintlig vattenledning med okänd dimension korsar.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/014 Befintlig vattenledning med okänd dimension korsar.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/015 Befintlig tryckspilledning med okänd dimension korsar.

8(19)


Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

0/016 Befintlig tryckspilledning med okänd dimension korsar.

Åtgärd: ingen åtgärd föreslås då befintlig väg inte ändras i höjd i

någon större omfattning.

1.3 FÖRESLAGNA VA-LEDNINGAR

Föreslagna ledningar framgår av ledningsplaner under uppslag 14 ritning 100W5101 och ritning

100W5102. De markerade ledningarna redovisar endast princip för avvattningen.

I detta uppdrag har bland annat föreslagits kantsten, uppsamlingsbrunnar och oljeavskiljare

samt avbärarräcken för att hindra avåkning med farligt gods transport. De tekniska lösningar

som krävs skall så långt det är möjligt byggas med enkel teknik och fodra litet underhåll.

1.3.1 Västkustvägen

0/050-0/750 väster Ny terrassdränering för avvattning av västkustvägens västra sida.

Ledningen ansluts till befintliga dagvattenledningar på

Västkustvägens västra sida.

0/323-0/372 Ny dagvattenledning för avvattning av Västkustvägens västra sida.

Ledningen ansluts till befintliga dagvattenledningar på

Västkustvägens västra sida.

0/373-0/965 Ny dagvattenledning för avvattning av flyoverns södra del.

Dagvattenleldningen leds till föreslagen pumpstation nordväst om

cirkulationsplatsen. Dagvattent pumpas sedan upp i befintlig

dagvattendamm.

0/570-1/110 Ny dagvattenledning för avvattning av flyoverns norra del.

Ledningen läggs till Sjölundadammarna. Ledningen förses med

pumpstation.

0/920-0/975 Ny terrassdränering för västkustvägens västra sida.

Ledning läggs till Sege å.

1/000-1/490 Nya dagvattenledningar för avvattning av västkustvägens båda

sidor. Ledningarna ansluts till befintlig dagvattenledning i sektion

1/090.

1/000-1/255 väster Nya dagvattenledningar för avvattning av Flyoverns norra del.

Ansluts till ny pumpstation i sektion 1/110.

1/000-1/490 Ny terrassdränering för västkustvägens båda sidor.

Dräneringen ansluts till befintlig dagvattenledning i sektion

1/090.

9(19)


1.3.2 Inre Ringvägen

0/000-0/165 Nya dagvatten och dränering för avvattning av Inre Ringvägens

södra sida. Ledningarna ansluts till befintliga dagvattenledningar

vid järnvägsporten.

1.3.3 Spillepengsgatan

0/110-0/528 Ny terrassdränering båda sidor.

Dräneringen ansluts till befintliga dagvattenledningar söder om

Spillepengsgatan.

1.3.4 Bjurögatan

0/000-0/048 Ny dagvattenledning för avvattning av Bjurögatan och delar av

Spillepengsgatan.

Ledningen läggs till Sege å. Före utsläpp till Sege å föreslås

oljeavskiljare.

0/010-0/150 Ny terrassdränering.

Dräneringen ansluts till föreslagen dagvattenledning i korsningen

Spillepengsgatan – Bjurögatan.

1.3.5 Borrgatan

0/000-0/128 Ny dagvattenledning för avvattning av Borrgatan.

Ledningen ansluts till befintliga dagvattenledningar i korsningen

Borrgatan – Blidögatan.

Före anslutnig till befintliga ledningar föreslås oljeavskiljare.

0/010-0/150 Ny terrassdränering.

Dräneringen ansluts till befintliga dagvattenledningar i

korsningen Borrgatan – Blidögatan.

2 EL- OCH TELE

2.1 EL- OCH TELELEDNINGAR SOM KORSAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT

BERÖRS AV OMBYGGNADEN

Ledningslägen befintliga ledningar enligt ledningsplaner.

2.1.1 Västkustvägen

1/330 Norr Befintliga teleledningar tillhörande Skanova korsar Västkustvägen

norr. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under vägen.

1/030 Norr Befintlig teleledning tillhörande Skanova korsar Västkustvägen

norr. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under vägen.

0/930 Norr 3 st befintliga belysningsledningar korsar Västkustvägen norr.

Åtgärd: Ledningar rivs. Nya kablar i ny kanalisation för

belysningsanläggningen projekteras.

10(19)


0/200 – 0/660 Nordväst 2 st teleledningar tillhörande Skanova ligger förlagd längs med

Västkustvägen nordväst. Kablarna beaktas, men kan ligga kvar.

0/130 – 0/660 Nordväst Befintlig belysningsledning förlagd längs med Västkustvägen

nordväst. Åtgärd: Ledning rivs. Nya kablar i ny kanalisation för

belysningsanläggningen projekteras.

0/100 Öst – 0/160 Nordöst 2 st befintliga belysningsledningar ligger förlagd längs med

Västkustvägen nordväst. Åtgärd: Ledningar rivs. Nya kablar i ny

kanalisation för belysningsanläggningen projekteras.

0/160 – 0/710 Nordöst Befintlig belysningsledning ligger förlagd längs med

Västkustvägen nordväst. Åtgärd: Ledning rivs. Nya kablar i ny

kanalisation för belysningsanläggningen projekteras

0/160 – 0/000 Nordväst Befintlig teleledning tillhörande Skanova ligger förlagd längs med

Västkustvägen och cirkulationsplatsen mot Spillepengsgatan.

Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar.

0/000 – 0/000 Väst Befintlig teleledning tillhörande Skanova korsar Spillepengsgatan

nära cirkulationsplats. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under

vägen.

0/000 – 0/420 Syd Befintlig teleledning tillhörande Skanova ligger förlagd mellan

cirkulationsplats och längs Västkustvägen sydväst. Ledningen

beaktas, men kan troligtvis ligga kvar.

0/330 - 0/040 Syd Befintlig lågspänningsledning mitt i Västkustvägen syd. Osäkert

läge. Åtgärd: Kabel läggs om och anpassas till ny väg.

2.1.2 Cirkulationsplats vid FlyOver, Västkustvägen/Spillepengsgatan

0/160 Nordväst – 0/050 Sydöst

Befintlig teleledning tillhörande Skanova korsar cirkulationsplats

mellan nordväst och sydöst. Åtgärd: Mycket viktiga ledningar som

innehåller internationella fiberkablar (8st PE32-rör) ledningarna

för inte brytas utan särskilt tillstånd. Handschakt krävs vid

friläggning av ledningarna som troligtvis inte går att flytta något i

sidled eller möjligen marginellt i både höjd- och sidled.

0/030 Sydöst – 0/130 Nordöst

Befintlig optoledning tillhörande Bredbandsenheten korsar

cirkulationsplats mellan sydöst och cirkulationsplats nordöst via

cirkulationsplatsens mitt. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt

om cirkulationsplatsen, förläggning samordnas med övriga

ledningsslag.

0/030 Sydöst – 0/130 Nordöst

Befintlig optoledning tillhörande TDC Song korsar

cirkulationsplats mellan sydöst och cirkulationsplats nordöst via

cirkulationsplatsens mitt. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under

cirkulationsplatsen för aktuella ledningar och anpassas till ny väg.

0/110 Norr Befintlig Optoledning tillhörande TDC Song korsar

cirkulationsplats mellan norr och cirkulationsplatsens mitt.

11(19)


Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om cirkulationsplatsen,

förläggning samordnas med övriga ledningsslag.

0/000 Väst Befintlig optoledning tillhörande IP-Only korsar mellan

cirkulationsplats väst och cirkulationsplatsens mitt, okänt

därefter. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om

cirkulationsplatsen, förläggning samordnas med övriga

ledningsslag.

Sydöst - nordväst Luftledning, högspänning tillhörande EON korsar

cirkulationsplatsen mellan sydöst och nordväst.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men ska vara kvar i ursprungligt läge.

Beaktas ska även fundamenten till kraftledningsstolparna, särskilt

fundamentet som står i cirkulationsplatsen. Här krävs

säkerhetsavstånd för arbete intill.

2.1.3 Inre Ringvägen

0/050 – 0/000 Sydöst Befintlig teleledning tillhörande Skanova ligger förlagd längs med

Inre Ringvägen sydöst. Åtgärd: Mycket viktiga ledningar som

innehåller internationella fiberkablar (8st PE32-rör) ledningarna

för inte brytas utan särskilt tillstånd. Handschakt krävs vid

friläggning av ledningarna som troligtvis inte går att flytta något i

sidled eller möjligen marginellt marginellt i både höjd- och sidled.

0/030 – 0/000 Sydöst Befintlig optoledning tillhörande Bredbandsenheten ligger förlagd

längs cirkulationsplats söder och Inre Ringvägen sydöst.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar.

0/030 – 0/000 Sydöst Befintlig optoledning tillhörande TDC Song ligger förlagd längs

cirkulationsplats söder och Inre Ringvägen sydöst.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar.

2.1.4 Spillepengsgatan

0/000 -0/180 Väst Befintlig optoledning tillhörande IP-Only ligger förlagd längs

cirkulationsplats och Spillepengsgatan sydväst.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar.

0/180 – 0/200 Väst Befintlig optoledning tillhörande IP-Only korsar Blidögatan.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under väg för aktuella ledningar.

0/200 – 0/440 Väst Befintlig optoledning tillhörande IP-Only ligger förlagd under

Spillepensgatan, östergående fil och korsar även Spillepengsgatan

0/400.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs vid sidan av vägen och samordnas

med övriga ledningsslag.

0/60 – 0/210 Väst Befintliga lågspänningsledningar ligger förlagda i

Spillepengsgatan. Osäkert läge. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs

vid sidan av vägen och samordnas med övriga ledningsslag.

0/210 Väst Befintlig lågspänningsledning korsar Spillepengsgatan. Osäkert

läge. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under väg för aktuell

ledning.

12(19)


0/210 – 0/300 Väst Befintlig lågspänningsledning ligger förlagd längs

Spillepengsgatan nordväst. Osäkert läge.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar

0/330 – 0/410 Väst Befintlig lågspänningsledning ligger förlagd längs

Spillepengsgatan norr. Osäkert läge.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar

0/430 – 0/530 Väst Befintlig lågspänningsledning ligger förlagd längs Spillepensgatan

norr. Osäkert läge.

Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis ligga kvar

0/210 – 0/410 Väst Befintlig lågspänningsledning ligger förlagd i Spillepengsgatans

östra körfält. Osäkert läge.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under väg för aktuell ledning.

0/140 Väst Högspänningsluftledning tillhörande EON korsar

Spillepengsgatan. Åtgärd: Ledningen beaktas, men ska vara kvar i

ursprungligt läge. Säkerhetsavstånd för arbete intill ledningen

krävs.

0/530 – 0/500 Väst Befintlig optoledning tillhörande TDC-Song ligger förlagd längs

med Spillepengsgatans östra körfält, för att sedan övergå söderut

mot Blidögatan. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis

ligga kvar.

2.1.5 Blidögatan

3 st befintliga lågspänningsledningar ligger förlagda längs med

Blidögatan norr mot Spillepengsgatan. Osäkert läge.

Åtgärd: Ledningarna får ligga kvar, möjligen behöver kablarna

läggas om-/anpassas lokalt där ny väg byggs.

2 st befintliga lågspänningsledningar korsar Blidögatan öst om

korsningen Blidögatan/Borrgatan. Osäkert läge. Åtgärd:

Ledningarna anpassas och ny kanalisation förläggs under ny väg

för aktuella ledningar.

Befintlig lågspänningsledning korsar Blidögatan öst om

korsningen Blidögatan/Borrgatan. Åtgärd: Ledning anpassas och

ny kanalisation förläggs under ny väg för aktuell ledning.

Befintlig optoledning tillhörande bredbandsenheten ligger förlagd

längs Blidögatan söder. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan ligga

kvar.

2 st befintliga optoledningar tillhörande Tele 2 ligger förlagd längs

Blidögatan syd och väster om korsningen med Borrgatan.

Åtgärd: Ledningarna beaktas, men kan ligga kvar.

Befintlig optoledning tillhörande Skanova korsar Blidögatan öst

om korsningen Blidögatan/Borrgatan.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs under väg för aktuell ledning.

13(19)


2.1.6 Borrgatan

2.1.7 Cirkulation, Bjurögatan/Borrgatan

2.1.8 Bjurögatan

Högspänningsluftledning tillhörande EON löper längs Blidögatan

söder. Åtgärd: Ledningen beaktas, men ska vara kvar i

ursprungligt läge. Säkerhetsavstånd för arbete intill ledningen

krävs.

Befintlig optoledning tillhörande TDC Song ligger förlagd längs

Borrgatan väster. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan ligga kvar.

Befintlig lågspänningsledning ligger förlagd mellan Blidögatan och

mitten av Borrgatan där den korsar vägen. Osäkert läge. Åtgärd:

Ledning anpassas och ny kanalisation förläggs där ledningen

korsar vägen.

Befintlig lågspänningensledning korsar Borrgatan cirka 50 meter

norr om Blidögatan. Osäkert läge.

Åtgärd: Ledning anpassas och ny kanalisation förläggs där

ledningen korsar vägen.

Befintlig teleledning tillhörande Bredbandsenheten korsar

Borrgatan söder om korsningen med Blidögatan. Åtgärd: Ledning

anpassas och ny kanalisation förläggs där ledningen korsar vägen.

Befintlig optokabel tillhörande TDC Song korsar

cirkulationsplatsen mellan norr och söder, strax väster om

cirkulationsplatsens mitt. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt

om cirkulationsplatsen, förläggning samordnas med övriga

ledningsslag.

Befintlig lågspänningsledning korsar cirkulationsplatsen mellan

sydväst och norr, strax nordväst om cirkulationsplatsens mitt.

Osäkert läge. Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om

cirkulationsplatsen, förläggning samordnas med övriga

ledningsslag.

2 st befintliga teleledningar tillhörande Skanova korsar

cirkulationsplatsen väster mellan norr och söder.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om cirkulationsplatsen,

förläggning samordnas med övriga ledningsslag.

0/000 Droppen söderut Befintlig optoledning tillhörande TDC Song korsar ”droppen”.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om ”droppen”, förläggning

samordnas med övriga ledningsslag.

Befintlig teleledning tillhörande Skanova korsar ”droppen”.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om ”droppen”, förläggning

samordnas med övriga ledningsslag.

14(19)


3 GAS

3.1 BEFINTLIGA GASLEDNINGAR

Befintlig lågspänningsledning korsar ”droppen”, osäkert läge.

Åtgärd: Ny kanalisation förläggs runt om ”droppen”, förläggning

samordnas med övriga ledningsslag.

Befintlig belysningsledning korsar ”droppen” och några

belysningsstolpar finns inom området. Åtgärd: Nya kablar i ny

kanalisation för belysningsanläggningen projekteras,

belysningsstolpar rivs-/anpassas.

Befintlig teleledning tillhörande Skanova ligger förlagd längs

Bjurögatan söder. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan ligga kvar.

Befintlig lågspänningsledning. Ligger förlagd längs Bjurögatan

söder, osäkert läge. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan troligtvis

ligga kvar. Möjligen mindre anpassning till ny vägutformning.

Befintlig lågspänningsledning. Ligger förlagd längs Bjurögatan

söder. Åtgärd: Ledningen beaktas, men kan ligga kvar. Möjligen

mindre anpassning till ny vägutformning.

Befintliga ledningar framgår av ledningsplaner under uppslag 14 ritning 100W5101A och

100W5102A. De markerade ledningsomläggnigarna redovisar endast princip omläggning.

3.1.1 Västkustvägen

0/770-0/800 Befintlig gasledning dimension 160, 4 bar, korsar.

Åtgärd: omläggning genom styrd borrning i nytt läge.

1/084-1/105 Befintlig gasledning dimension 250, 16 bar, korsar.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: eventuellt skydd över ledning.

3.1.2 Inre Ringvägen

0/000-0/060 söder Befintlig gasledning dimension 160, 4 bar.

Ledningen ligger långt från vägen.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

3.1.3 Spillepengsgatan

0/035-0/202 väster Befintlig gasledning dimension 160, 4 bar.

Ledningen ligger långt från vägen.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/183-0/195 Befintlig gasledning dimension 400, 24 bar, korsar.

15(19)


Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/206-0/310 öster Befintlig gasledning dimension 300, 4 bar.

Ledningen korsar i söder och ligger sedan på östra sidan.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning

0/306-0/528 öster Befintlig gasledning dimension 150, 4 bar.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/310 Befintlig byggnad för gasdistribution.

Åtgärd: byggnaden ska skyddas under hela byggiden.

0/310-0/528 öster Befintlig gasledning dimension 250, 16 bar.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

3.1.4 Blidögatan

4 FJÄRRVÄRME

Befintlig gasledning dimension 300, 4 bar.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

Befintlig gasledning dimension 400, 24 bar.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

4.1 BEFINTLIGA FJÄRRVÄRMELEDNINGAR

Befintliga ledningar framgår av ledningsplaner under uppslag 14 ritning 100W5101A och

100W5102A. De markerade ledningsomläggningarna redovisar endast princip omläggning.

4.1.1 Västkustvägen

0/800-0/880 Befintlig fjärrvärmen dimension 2*300.

Åtgärd: ledningen läggs om i ny sträckning.

4.1.2 Inre Ringvägen

0/000-0/120 Befintlig fjärrvärme dimension 2*300.

Ledningen ligger lång från vägen.

16(19)


4.1.3 Spillepengsgatan

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/040-0/140 Befintlig fjärrvärme dimension 2*300.

Ledningen ligger lång från vägen.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

4.1.4 Bjurögatan

0/055-0/070 Befintlig fjärrvärmeledning dimension 2*700 korsar.

Dessa ledningar utgör huvudledningen ut från Spillepengens

fjärrvärmeverk.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Kontrollberäkning av befintliga skydd för ledningarna erfordras

Åtgärd: eventuellt ytterligare skydd av ledningarna.

0/060-0/075 Befintlig fjärrvärmeledning dimension 2*700 korsar.

Dessa ledningar utgör huvudledningen ut från Spillepengens

fjärrvärmeverk.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Kontrollberäkning av befintliga skydd för ledningarna erfordras

Åtgärd: eventuellt ytterligare skydd av ledningarna.

4.1.5 Borrgatan

0/000-0/148 Befintlig fjärrvärmeledning dimension 2*700.

Dessa ledningar utgör huvudledningen ut från Spillepengens

fjärrvärmeverk.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/000-0/148 Befintlig fjärrvärmeledning dimension 2*700.

Dessa ledningar utgör huvudledningen ut från Spillepengens

fjärrvärmeverk.

Det är av största vikt att denna ledning inte påverkas under

byggtiden.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

0/056-0/060 Befintlig fjärrvärmeservis med okänd dimension.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås då vägen inte ändras i höjd i någon

större omfattning.

17(19)


5 SAMRÅD

Samrådsmöte med ledningsägare hölls hos Malmö stad 2012-01-13.

Samråd har därefter skett enskilt med de berörda ledningsägare.

6 LEDNINGSÄGARE

Följande ledningsägare finns inom arbetsplanesområdet eller dess närhet:

6.1.1 VA

VAsyd

Box 1911

201 21 MALMÖ

6.1.2 Fjärrvärme

6.1.3 Gas

6.1.4 El

Eon Värme Sverige AB

205 09 MALMÖ

Eon Gas Sverige AB

205 09 MALMÖ

Eon Elnät Sverige AB

205 09 MALMÖ

6.1.5 Telefoni/bredband

IP-Only Networks AB

Östra Varvsgatan 4

211 19 MALMÖ

Telia Sonera Access AB

Isbergsgatan 2

205 21 MALMÖ

TDC Sverige AB

Norra Malmvägen 143

191 62 SOLLENTUNA

Tele 2 Sverige AB

Box 62

164 94 KISTA

Malmö stad bredbandsenheten

18(19)


IT-service

Bredbandsenheten

205 80 MALMÖ

MKB Fastighets AB

Box 50405

202 14 MALMÖ

6.1.6 Detektorslingor och kameror

Malmö stad

Gatukontoret

205 80 MALMÖ

Trafikverket ICT

Gustaf Adolfs torg 12

211 39 MALMÖ

7 REFERENSER

”Riktlinjer för utredning och projektering av lösningar för behandling av vägdagvatten

och föroreningar vid olyckor med farligt gods”. Vägverket. 2006-04-29.

VVMB 310, Hydraulisk dimensionering. Publikation 2008:61. Vägverket november 2008.

Rening av vägdagvatten. Preliminära råd vid dimensionering av enklare

reningsanläggningar. Publikation 98:009. Vägverket, Borlänge 1998.

Vägverket, 2004. Vägdagvatten, råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder.

Publikation 2004:195.

Dagvattenstrategi för Malmö

EBR KJ 41:09 Kabelförläggning max 145 kV

Säkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1

Publikation - Väg-och gatubelysning, VGU 2004:80

Elistallationsreglena SS 436 40 00 utgåva 2

19(19)


Teknisk PM Geoteknik

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH

ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

Malmö Stad, Skåne

Arbetsplan 2012-12-10

Trafikverkets Objekt: 881099

Projektnummer Malmö stad 9639


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Objektdata

Vägnr: E6.01

Vägnamn: Trafikplats Spillepengen

Objektnamn: och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr: 881099

Kommun: Malmö stad

Län: Region Skåne

Dokumentdata

Titel: Arbetsplan väg E6.01, Trafikplats Spillepengen och anslutning

till Spillepengsgatan. Objektnummer 881099

Dokumentslag: Arbetsplan, Teknisk PM Geoteknik

Utgivningsdatum: 2012-12-10

Utgivare: Trafikverket, Investering distrikt syd, Nordenskiöldsgatan 4,

Kontaktperson:

Kontaktperson:

211 19 Malmö

Torbjörn Sundgren, Trafikverket

Conny Ragnarp, Malmö Stad

Konsult: Ramböll Sverige AB, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö,

tfn vxl 010 – 615 60 00

Kontaktperson: Anders Dahlberg, Teknikansvarig Geoteknik,

tfn 010 – 615 55 66

2 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Innehåll

1 Objekt ...................................................................................................................... 4

1.1 Befintliga förhållanden och bakgrund ............................................................... 4

1.2 Blivande anläggning .......................................................................................... 4

2 Områdesbeskrivning................................................................................................. 5

2.1 Topografi och ytbeskaffenhet ........................................................................... 5

2.2 Ledningar i mark ............................................................................................... 5

3 Geotekniska förhållanden......................................................................................... 5

3.1 Befintliga vägar ................................................................................................. 6

4 Geohydrologiska förhållanden .................................................................................. 6

5 Markmiljö................................................................................................................. 7

6 Förstärkningsåtgärder .............................................................................................. 7

6.1 Allmänt ............................................................................................................. 7

6.2 Vägar, ledningar och VA .................................................................................... 8

6.3 Flyover bron ..................................................................................................... 8

6.4 Fyllning av Sjölundadammarna ......................................................................... 8

7 Fortsatta undersökningar och utredningar ............................................................... 8

Bilagor

Bilaga 1 Redovisning av befintliga vägars överbyggnader (2 sidor)

3 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

1 Objekt

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Malmö Stad utfört upprättande av arbetsplan för

ombyggnad av trafikplats Spillepengen samt anslutningar till Spillepengsgatan strax väster

om trafikplatsen. I uppdraget har ingått att utföra en geoteknisk utredning.

Ramböll har utfört geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för rubricerat objekt

under våren 2012. I samband med de geotekniska undersökningarna har även

miljötekniska undersökningar utförts. För de miljötekniska förhållandena har en separat

handling ”Teknisk PM Miljöteknik” upprättats.

Resultaten från både de geotekniska och de miljötekniska undersökningarna redovisas i en

separat rapport ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR”, upprättad av Ramböll, som

tillhandahålls av Malmö Stad.

1.1 Befintliga förhållanden och bakgrund

Spillepengens trafikplats ligger i de nordvästra delarna av Malmö och utgör

korsningspunkten mellan Västkustvägen, Inre Ringvägen och Spillepengsgatan.

Spillepengens trafikplats är idag utformad som en oval cirkulationsplats med två körfält.

Spillepengsgatan utgör huvudgatan för trafik till och från Norra hamnen.

Genom trafikplatsen löper tre olika gång- och cykelstråk. De ligger nergrävda och passerar

cirkulationen planskilt i 3 st portar.

Sydost om trafikplatsen ligger Sjölundadammarna och Sege å slingrar sig i öst-västlig

riktning mot Öresund alldeles norr om trafikplatsen. På ömse sidor av ån finns två mindre

dammar.

Tidigare har aktuellt utbyggnadsområde varit havsbotten som fyllts ut i omgångar. Sege ås

sträckning har lagts om i samband med den senaste utbyggnaden av trafikplatsen på 1970talet

från söder om trafikplatsen till norra sidan.

1.2 Blivande anläggning

Trafikplatsen planeras att byggas om med en flyover bro i Västkustvägens riktning.

Flyover bron kommer att ha en total brolängd på 371 m och omfattar 9 spann där

ändspannen har en spännvidd på 35 m och övriga spann har en spännvidd på 43 m.

Påfartramperna till bron kommer att ske inom stödmurar utmed en sträcka på 107-131 m

bakom respektive landfäste. Samtliga gång- och cykelportar i anslutning till

cirkulationsplatsen kommer att vara kvar. Endast mindre justeringar av markytan inne i de

centrala delarna av cirkulationsplatsen kommer att utföras.

Ombyggnad av anslutningsvägar till Spillepengsgatan berör främst Blidögatan, Bjurögatan

samt infart till SYSAV. Dessutom berörs Borrgatan som löper parallellt med

Spillepengsgatan. Korsningar med befintligt industrispår kommer att ske i flera punkter.

I samband med utbyggnadsarbetena kommer Sjölundadammarna att till viss del fyllas igen

för att möjliggöra en breddning av Västkustvägen.

4 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Planerade arbeten kommer även innebära omläggning och nyläggning av ledningar och

kablar. Dessutom planeras ett dagvattenmagasin nordost om trafikplatsen, mellan

Västkustvägen och Arlövsvägen.

Samtliga nivåer i denna PM är angivna i höjdsystem RH 2000.

2 Områdesbeskrivning

2.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Befintliga vägar består av asfaltöverbyggnad som omges av i huvudsak gräsbevuxna

diken/slänter med förekommande träd och buskar.

Västkustvägen och omgivande markytor inom området ligger ungefär på nivån +2,5 - +3,0

i söder medan marken norr om trafikplatsen ligger på nivån +1,5 - +2,5. Nivån på

markytan inne i befintlig cirkulationsplats ligger på nivån +2,2 – 3,2 förutom gång- och

cykelvägarna som går i skärning genom cirkulationsplatsen med nivåer vid anslutande

portar kring -1,0. Spillepengsgatan och anslutande områden i Norra hamnen ligger på

nivån +1,9 – 2,6.

Västkustvägen löper parallellt med Spillepengens deponi som är sanerad och sluttäckt.

Befintliga konstruktioner inom utbyggnadsområdet i anslutning till trafikplatsen är två

stycken fundament för de luftburna högspänningskablarna, ett inne i cirkulationsplatsen

och ett intill Sege å nordväst om cirkulationsplatsen, samt en befintlig pumpstation nordost

om cirkulationsplatsen.

Inne på industriområdet finns befintliga byggnader i anslutning till utbyggnadsområdet

samt järnvägsspår som korsar berörda gator.

2.2 Ledningar i mark

Inom det planerade utbyggnadsområdet förekommer el-, tele-, opto- samt

belysningskablar. Även fjärrvärme-, gas- samt VA-ledningar finns. Över hela trafikplatsen

löper högspänningskablar i luften.

I anslutning till utbyggnaden ska befintliga trycksatta spillvattenledningar som passerar

under Västkustvägen söder om trafikplatsen läggas om.

3 Geotekniska förhållanden

Jordlagerprofilen och de geotekniska förhållandena präglas av att utbyggnadsområdet

tidigare har varit havsbotten som fyllts ut. Utfyllnad och ombyggnad har skett i etapper

under lång tid. Marken består, under hårdgjorda ytor eller mulljord, av fyllning,

sedimentavlagringar med delvis organiskt innehåll samt morän ovanpå sedimentär

berggrund av kalkberg.

Innan ombyggnaden av Västkustvägen och trafikplatsen för ca 30 år sedan så breddades

Västkustvägen och fick en ny sträckning norr om trafikplatsen. Tidigare sträckning

sammanfaller med Arlövsvägen sträckning idag. Den ursprungliga Västkustvägen är

uppbyggd med en betongkörbana som ligger kvar under befintlig väg söder om

5 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

trafikplatsen. Betongen är spräckt innan ny överbyggnad påfördes. Delar av tidigare väg

kan finnas kvar under befintlig markyta inom de östra delarna inne i befintlig

cirkulationsplats.

Fyllningen är ca 1-5 meter mäktig och består främst av lermorän och sand med varierande

inblandning av grus, sten, trärester, tegel och slagg.

Under fyllningen förekommer naturligt lagrade sediment av växellagrad sand, lera och

organiskt material. Området med mest organiskt material är i det tidigare läget för Sege å

söder om trafikplatsen innan åfåran grävdes om för ca 30 år sedan i samband med tidigare

utbyggnad av Västkustvägen. I läget finns upp till 6 meter torv och gyttjig sand.

Moränen förekommer i huvudsak som lermorän men i övergångszonen till kalkberg finns

sandig siltig morän. Lermoränen och har en uppmätt vattenkvot som, i huvudsak, varierar

mellan 12 och 18 %. Lermoränens överyta påträffas generellt på nivåer mellan -1 till -3 i

hela området förutom mellan Västkustvägens sektion 0/650 till 0/750 där lermoränens

överyta påträffas på nivåer mellan -3 och -6. Detta område är i läget för den tidigare

sträckningen av Sege å.

Kalkbergets överyta bedöms ligga ungefär 15-20 meter under markytan, vilket motsvarar

nivåer på -12 till -17.

Slag- samt hejaronderingar har tagit stopp på 12-20 meters djup under marken mot fast

lagrad morän eller kalkberg.

3.1 Befintliga vägar

Undersökningar av befintliga vägar är utförda för att ta reda på överbyggnadstjocklekar.

Resultat från analys av kornstorleksfördelningen visar att materialet för båda vägarna faller

utanför gränslinjerna för både bärlager och förstärkningslager. Det ska dock beaktas att

proverna som analyserats är upptagna med skruvprovtagning. Vid denna typ av

undersökning kan material rinna av skruven och alla fraktioner blir då inte representerade

vid analysarbetet.

För PAH-analyser av asfalten hänvisas till Teknisk PM Miljö.

4 Geohydrologiska förhållanden

Grundvattennivån i utförda grundvattenrör har avlästs vid två tillfällen under april 2012

och ligger generellt på nivåer mellan +0,0 och +1,0. I anslutning till ytvatten såsom Sege å

och förekommande dammar så varierar grundvattenytan sannolikt med vattenståndet däri.

6 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Vattennivån i Sjölundadammarna har mätts vid två tillfällen under april 2012. Se resultat i

Tabell A nedan.

Tabell A – Redovisning av ytvattennivåer

Stora Sjölundadammen

(södra)

Lilla Sjölundadammen

(norra)

Damm NV

om

trafikplatsen

Sege å*

2012-04-11 +1,31 +1,31 Ej mätt +0,28

2012-04-25 +1,29 +1,24 +0,88 +0,14

* Avläsning under befintlig gc-bro NO om trafikplatsen.

Förekommande jordarter har en varierande genomsläpplighet där lermorän och

lersedimenten kan sägas vara täta medan sandsedimenten och organiska jordar kan ge en

riklig tillrinning under grundvattenytan. Eftersom området utgörs av mäktig fyllning med

varierande sammansättning bedöms även tillrinningen ur fyllningslagret variera.

5 Markmiljö

Mer utförlig beskrivning av förekommande förorenad jord inom utbyggnadsområdet

redovisas i ”Teknisk PM Miljö”.

6 Förstärkningsåtgärder

6.1 Allmänt

Eftersom aktuellt område präglas geoteknisk av att området är ett utfyllnadsområde ut i

Öresund där organisk jord förekommer under fyllningen inom delar av området, så är

förutsättningarna för planerade anläggningsarbete varierande och behovet av

förstärkningsåtgärder kan därför variera snabbt. Vidare visar de miljötekniska

undersökningarna att åtgärder kommer att krävas med avseende på förorenad mark inom

delar av området. De miljötekniska åtgärderna beskrivs i ”Teknisk PM Miljö”.

De förstärkningsåtgärder som översiktligt bedöms erfordras är främst urgrävning av

okontrollerad fyllning, organisk jord eller förorenad jord samt att tyngre konstruktioner

och anläggningar sannolikt måste pålas.

Eftersom stora delar av planerade arbeten kommer att ske med bibehållen trafik så

kommer temporära omläggningar mm att innebära att temporära konstruktioner såsom

spont att erfordras.

Nedan beskrivs de mer specifika förstärkningsåtgärderna som erfordras för de olika

delmomenten. För alla gäller dock att alla schaktnings- och grundläggningsarbetena ska

anpassas till de miljötekniska åtgärderna.

7 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

6.2 Vägar, ledningar och VA

Nya vägöverbyggnader ska dimensioneras för förekommande fyllningsmaterial på aktuellt

grundläggningsdjup. Inom de delar där befintlig väg redan finns så kan befintlig

överbyggnad ligga kvar eller kompletteras.

Vid omläggning eller nyläggning av ledningar kommer viss urgrävning av organisk jord

eller någon annan typ av förstärkning att erfordras, detta gäller t ex den större omläggning

av VA-ledningar som kommer att ske vid km 0/625 på Västkustvägen.

Planerat dagvattenmagasin norr om trafikplatsen kommer sannolikt att behöva utföras med

tät botten och dimensioneras för upplyft.

6.3 Flyover bron

Marken i lägen för planerade brostöd består överst av fyllning med varierande innehåll och

därunder finns organiskt material med varierande mäktigheter ovanpå den fasta

lermoränen. Brostöden bör därför grundläggas med slagna betongpålar som vilar på morän

eller kalkberg. Förväntade pålstoppsnivåer är mellan -9 till -16.

För passagen över Sege å erfordras erosionsskydd.

Anslutningarna mellan bro och befintliga Västkustvägen i både norr och söder kommer

utföras med höga ramper som omges av stödmurar. För delsträckor med högre stödmurar

kommer sannolikt pålgrundläggning att erfordras på samma sätt som brostöden.

Rampvägarna ska fyllas upp med massor och någon form av förstärkningsåtgärd kan

erfordras för att undvika för stora sättningar. Bankpålning bedöms erfordras i anslutning

till brostöden med för övriga delar för den norra rampen kan exempelvis lättfyllning bli

aktuellt. I läget för den södra rampen finns mäktiga organiska lager och troligen erfordras

bankpålning i kombination med lättfyllning som förstärkningsåtgärd för en större del av

sträckan.

6.4 Fyllning av Sjölundadammarna

Västkustvägen ska breddas söder om trafikplatsen och kräver utfyllnad av

Sjölundadammarna. Innan fyllning utförs ska de lösa bottensedimenten skrapas av.

Fyllning och packning ska utformas med betryggande säkerhet för erosion av slänten.

7 Fortsatta undersökningar och utredningar

För upprättade av bygghandling bedöms att ytterligare fältundersökningar erfordras.

Kompletterande geotekniska undersökningar och utredningar bedöms bl a erfordras för:

mer detaljerad information om markförhållande och pålstoppsnivåer i några av

brostöden för flyover bron samt för stödmurar och uppfyllnad inom stödmurarna

för samma bro.

mer detaljerad information om markförhållande för VA-omläggningen vid km

0/625 för Västkustvägen.

8 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Arbetsplan

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

information om markförhållanden för planerat dagvattenmagasin norr om

trafikplatsen.

kontroll av eventuell förekomst av rester från tidigare sträckning av

Västkustvägen genom befintlig cikulationsplats.

kontroll av utbredning av organisk jord.

Utredning samt beräkningar måste utföras för dimensioneringen av

förstärkningsåtgärderna för rampvägarna som ansluter till flyover bron.

Fortsatta grundvattenmätningar i utförda grundvattenrör bör utföras regelbundet för att få

reda på grundvattenförhållandets årsvariationer.

9 (9)


Teknisk PM Geoteknik

Bilaga 1

Sammanställning av befintliga vägars

överbyggnad (2 sidor)


TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN

Teknisk PM Geoteknik

Bilaga 1

Provtagning befintliga vägar

Västkustvägen

Västkustvägen 11002 11007 11011 11024 11059 11063

Asfalt 261 mm 313 mm 299 mm 298 mm 249 mm 258 mm

0,2 m makadam 0,3 m makadam 0,7 m grSa 0,7 m grSa

0,2 m Gr 0,2 m grSa Betong Betong

0,7 m Sa 0,4 m Sa

0,4 m grSa

Total överbyggnad 1,6 m 0,9 m - - 0,9 m 1,0 m

Västkustvägen P1 P3

Asfalt 310 mm 270 mm

Total överbyggnad

Inre Ringvägen

Inre Ringvägen 14001

Asfalt 188 mm

0,1 m Gr

0,6 m Sa

Total överbyggnad 0,9 m

TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN

1 av 2

p:\64mas2\6911\61691148153\4_proj\1\ap\text\g\tpgeo bilagor\befintliga vägar.doc

Unr 61691148153


Cirkulationsplatsen

Cirkulationsplatsen 19011 P2

Asfalt 224 mm 275 mm

0,3 m grSa

0,4 m saMu

0,1 m Sa

Total överbyggnad 1,0 m

Spillepengsgatan

Spillepengsgatan 12003 12008 P4

Asfalt 201 mm 221 mm 240mm

0,8 m grSa 0,7 m grSa

Total överbyggnad 1,0 m 0,9 m

Bjurögatan

Bjurögatan 15005

Asfalt 174 mm

0,2 m makadam

0,5 m Sa

Total överbyggnad 1,0 m

p:\64mas2\6911\61691148153\4_proj\1\ap\text\g\tpgeo bilagor\befintliga vägar.doc

TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN

2 av 2

Unr 61691148153


PROVPUNKT

NIVÅ

Spillepeng - Efterbehandlingsbehov Bilaga 1

RIKTVÄRDEN: KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 500 1000 2500 10000 2500 100 1000 10000 1000

ANALYSRESULTAT

MAXIMALT RIKTVÄRDESINTERVALL METALL

PAH OLJA

TOTALT

METALL

PAH

OLJA

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

V

10007 0,00-0,50 KM-MKM -KM KM-MKM -KM 4,2 77 0,26 4,2 13 37 0,069 12 45 19 140 3,5 4


PROVPUNKT

NIVÅ

Spillepeng - Efterbehandlingsbehov Bilaga 1

RIKTVÄRDEN: KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 500 1000 2500 10000 2500 100 1000 10000 1000

ANALYSRESULTAT

MAXIMALT RIKTVÄRDESINTERVALL METALL

PAH OLJA

TOTALT

METALL

PAH

OLJA

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

11030 0,00-0,50 -KM -KM -KM 3,1 42


PROVPUNKT

NIVÅ

Spillepeng - Efterbehandlingsbehov Bilaga 1

RIKTVÄRDEN: KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 500 1000 2500 10000 2500 100 1000 10000 1000

ANALYSRESULTAT

MAXIMALT RIKTVÄRDESINTERVALL METALL

PAH OLJA

TOTALT

METALL

PAH

OLJA

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

15002 0,00-0,50 -KM -KM -KM 3,6 19 0,24 1,7 10 9,6 0,041 10 14 8,5 36


PROVPUNKT

NIVÅ

Spillepeng - Efterbehandlingsbehov Bilaga 1

RIKTVÄRDEN: KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 25 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

FA 1000 10000 1000 2500 10000 2500 500 1000 2500 10000 2500 100 1000 10000 1000

ANALYSRESULTAT

MAXIMALT RIKTVÄRDESINTERVALL METALL

PAH OLJA

TOTALT

METALL

PAH

OLJA

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

19013 0,00-0,50 KM-MKM KM-MKM KM-MKM 4,3 160 0,66 6,3 28 70 0,37 19 88 25 500 1,7 1,9


PROVPUNKT

Spillepeng Klassificering av återanvädning av massor Bilaga 2

KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

Deponi 10 200 1,5 15 80 80 1,8 70 200 100 250 2,5 3 10 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 30 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

ANALYSRESULTAT

METALL

NIVÅ (m u my)

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

V

Zn

PAH OLJA

Summa PAH H

10007 0,00-0,50 4,2 77 0,26 4,2 13 37 0,069 12 45 19 140 4


PROVPUNKT

Spillepeng Klassificering av återanvädning av massor Bilaga 2

KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

Deponi 10 200 1,5 15 80 80 1,8 70 200 100 250 2,5 3 10 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 30 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

ANALYSRESULTAT

METALL

NIVÅ (m u my)

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

V

Zn

PAH OLJA

11030 0,00-0,50 3,1 42


PROVPUNKT

Spillepeng Klassificering av återanvädning av massor Bilaga 2

KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

Deponi 10 200 1,5 15 80 80 1,8 70 200 100 250 2,5 3 10 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 30 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

ANALYSRESULTAT

METALL

NIVÅ (m u my)

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

V

Zn

PAH OLJA

15002 0,00-0,50 3,6 19 0,24 1,7 10 9,6 0,041 10 14 8,5 36 0,33


PROVPUNKT

Spillepeng Klassificering av återanvädning av massor Bilaga 2

KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 1 3 3 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

Deponi 10 200 1,5 15 80 80 1,8 70 200 100 250 2,5 3 10 12 20 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10

MKM 30 300 15 35 150 200 2,5 120 400 200 500 10 15 20 80 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 50 40 50

ANALYSRESULTAT

METALL

NIVÅ (m u my)

Ars

Ba

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

V

Zn

PAH OLJA

19013 0,00-0,50 4,3 160 0,66 6,3 28 70 0,37 19 88 25 500 1,9


Spillepengens trafikplats

Analyssammanställning - Sediment

SEDIMENT Enhet Avvikelseklassning (NV rapport 4913) KM MKM

Provtagningspunkt

klass 1 klass 2 klass 3 klass 4 klass 5 10001 10002 10003b 10004c 10005 10006

TS_105°C % 10,5 9,6 16,2 64,9 70,4 17,5

Arsenik, As mg/kg TS 5 5-10 10-30 30-150 >150 10 25 5,45 4,01 5,56 0,922 0,311 4,46

Bly, Pb mg/kg TS 50 50-150 150-400 400-2000 >2000 100 400 60,7 37,2 82,9 7,37 3,16 50,3

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35 0,5 15 1,22 0,767 1,33 0,232 0,0622 0,616

Kobolt, Co mg/kg TS 15 35 4,28 2,89 3,87 0,588 0,454 4,55

Koppar, Cu mg/kg TS 15 15-25 25-100 100-500 >500 80 200 40,2 27 40,9 3,94 3,29 46,5

Krom, Cr (totalt) mg/kg TS 10 10-20 20-100 100-500 >500 80 150 13,3 6,24 19,6 C5-C8 mg/kg TS 12 80


Spillepengens trafikplats

Analyssammanställning - Grundvatten

GRUNDVATTEN Effektrelaterade tillståndsklasser (NV rapport 4915) Dricksvatten Riktvärde SPI Ytvatten Punkt:

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 19015

Arsenik, As µg/l 1 1-5 5-10 10-50 >50 10 0,4 2,2

Bly, Pb µg/l 0,2 0,2-1 1-3 3-10 >10 10 0,32 5,4

Kadmium, Cd µg/l 0,05 0,05-0,1 0,1-1 1-5 >5 5 0,014 0,11

Krom, Cr (totalt) µg/l 50 0,4 3,7

Koppar, Cu µg/l 2000 1,3 7,4

Kvicksilver, Hg µg/l 1 0,004 1000 4,3 25

Vanadin, V 3,4

Bensen µg/l 500 C12-C16 µg/l 3000

Alifater, >C16-C35 µg/l 3000

Summa, alifater, >C5-C12 µg/l 150* C12-C35 µg/l 3000 C8-C10 µg/l 500 C10-C16 µg/l 120 C10-C12 valts för jämförelse med på laboratoriet analyserad halt av alifater >C5-C12

P:\64mas2\6911\61691148153\4_PROJ\1\AP\TEXT\G\TPMiljö Bilagor\Analyssammanställning.xls flik: Vatten

Bilaga 4

Datum: 2012-12-10

Uppdrag: 61691148153

Sida 1 av 1


Teknisk PM Miljöteknik

E6.01, TRAFIKPLATS SPILLEPENGEN OCH

ANSLUTNING TILL SPILLEPENGSGATAN

Malmö Stad, Skåne

Arbetsplan, Granskningshandling 2012-XX-XX

Trafikverkets Objekt:


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Objektdata

Vägnr: E6.01

Vägnamn: Trafikplats Spillepengen

Objektnamn: och anslutning till Spillepengsgatan

Objektnr: 881099

Kommun: Malmö stad

Län: Region Skåne

Dokumentdata

Titel: Arbetsplan väg E6.01, Trafikplats Spillepengen och anslutning

till Spillepengsgatan. Objektnummer 881099

Dokumentslag: Arbetsplan, Teknisk PM Miljöteknik

Utgivningsdatum: 2012-06-13, reviderad 2012-11-20 Granskningshandling,

reviderad 2012-12-10 Arbetsplan

Utgivare: Trafikverket, Investering distrikt syd, Nordenskiöldsgatan 4,

Kontaktperson:

Kontaktperson:

211 19 Malmö

Torbjörn Sundgren, Trafikverket

Conny Ragnarp, Malmö Stad

Konsult: Ramböll Sverige AB, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö,

tfn vxl 010 – 615 60 00

Kontaktperson: Anna Fjelkestam, Teknikansvarig Miljöteknik,

tfn 010 – 615 54 29

2 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Innehåll

1 Objekt ............................................................................................................................ 4

1.1 Befintliga förhållanden och bakgrund ................................................................... 5

1.2 Blivande anläggning .............................................................................................. 5

2 Områdesbeskrivning ..................................................................................................... 6

2.1 Topografi och ytbeskaffenhet ............................................................................... 6

2.2 Ledningar i mark .................................................................................................... 6

3 Miljötekniska förhållanden ........................................................................................... 6

3.1 Använda förkortningar .......................................................................................... 7

3.2 Markmiljö tidigare undersökningar ...................................................................... 7

4 Bedömningsgrunder ...................................................................................................... 8

4.1 Jord ........................................................................................................................ 8

4.2 Sediment ............................................................................................................. 10

4.3 Grundvatten ........................................................................................................ 11

4.4 Asfalt ................................................................................................................... 13

5 Bedömning .................................................................................................................. 14

5.1 Jord ...................................................................................................................... 14

5.2 Sediment ............................................................................................................. 15

5.3 Grundvatten ........................................................................................................ 16

5.4 Asfalt ................................................................................................................... 16

6 Slutsatser och rekommendationer ............................................................................. 16

Bilagor

1. Analyssammanställning jord, riktvärden åtgärder (4 sidor)

2. Analyssammanställning jord, riktvärden återanvändning (4 sidor)

3. Analyssammanställning sediment (1 sida)

4. Analyssammanställning grundvatten (1 sida)

3 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

1 Objekt

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Malmö Stad utfört upprättande av arbetsplan för

ombyggnad av trafikplats Spillepengen samt anslutningar till Spillepengsgatan strax väster

om trafikplatsen, för orientering se figur 1. I uppdraget har ingått att utföra en miljöteknisk

utredning.

Ramböll har utfört miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar för rubricerat objekt

under våren 2012. I samband med de miljötekniska undersökningarna har även geotekniska

undersökningar utförts. För de geotekniska förhållandena har en separat handling

”Teknisk PM Geoteknik” upprättats.

Resultaten från både de miljötekniska och de geotekniska undersökningarna redovisas i en

separat rapport ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR”, upprättad av Ramböll.

Figur 1 Orienteringskarta

4 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

1.1 Befintliga förhållanden och bakgrund

Spillepengens trafikplats ligger i de nordvästra delarna av Malmö och utgör korsningspunkten

mellan Västkustvägen, Inre Ringvägen och Spillepengsgatan. Spillepengens

trafikplats är idag utformad som en oval cirkulationsplats med två körfält. Spillepengsgatan

utgör huvudgatan för trafik till och från Norra hamnen. Genom trafikplatsen löper

tre olika gång- och cykelstråk. De ligger nergrävda och passerar cirkulationen planskilt i

tre stycken portar.

Sydost om trafikplatsen ligger Sjölundadammarna och Sege å slingrar sig i öst-västlig

riktning mot Öresund alldeles norr om trafikplatsen. På ömse sidor av ån finns två mindre

dammar.

Tidigare har aktuellt utbyggnadsområde varit havsbotten som fyllts ut i omgångar. Sege ås

sträckning har lagts om i samband med den senaste utbyggnaden av trafikplatsen på 1970talet

från söder om trafikplatsen till norra sidan.

1.2 Blivande anläggning

Arbetsplanen föreslår att trafikplatsen byggs om med en Fly over-bro i Västkustvägens

riktning. Cirkulationen utformas med fria högersvängar från Västkustvägen mot Spillepengsgatan

och mot Inre Ringvägen.

Sammanfattningsvis omfattar arbetsplanen:

- anläggande av en s k Fly over-bro över cirkulationsplatsen i Västkustvägens

riktning, med konvex vertikalradie 3000 m. Västkustvägen berörs på sträckan norr

om Containergatan i söder till söder om Hakegatan i norr,

- ramper mellan Västkustvägen och cirkulationen,

- anpassning och utbyggnad av Inre Ringvägen mellan cirkulationen och befintlig

järnvägsport,

- ombyggnad av Spillepengsgatan på sträckan från cirkulationen till pågående

ombyggnad av korsningen Spillepengsgatan – Hemsögatan,

- slopande av Blidögatan på sträckan mellan Borrgatan och Spillepengsgatan,

- ombyggnad av Bjurögatan på sträckan mellan den nya delen av Borrgatan till

Spillepengsgatan,

- ny del av Borrgatan mellan Blidögatan och Bjurögatan.

Befintliga gång- och cykelvägar byggs om i mindre omfattning. Befintlig mark anpassas i

erforderlig omfattning.

I samband med utbyggnadsarbetena kommer Sjölundadammarna att till viss del fyllas igen

för att möjliggöra en breddning av Västkustvägen.

5 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Planerade arbeten kommer även innebära omläggning och nyläggning av ledningar och

kablar. Dessutom planeras ett dagvattenmagasin nordost om trafikplatsen, mellan

Västkustvägen och Arlövsvägen.

Samtliga nivåer i denna PM är angivna i höjdsystem RH 2000.

2 Områdesbeskrivning

2.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Befintliga vägar består av asfaltöverbyggnad som omges av i huvudsak gräsbevuxna

diken/slänter med förekommande träd och buskar.

Västkustvägen och omgivande markytor inom området ligger ungefär på nivån +2,5 – +3,0

i söder medan marken norr om trafikplatsen ligger på nivån +1,5 – +2,5. Nivån på markytan

inne i befintlig cirkulationsplats ligger på nivån +2,2 – +3,2 förutom gång- och cykelvägarna

som går i skärning genom cirkulationsplatsen med nivåer vid anslutande portar

kring -1,0. Spillepengsgatan och anslutande områden i Norra hamnen ligger på nivån +1,9

– +2,6.

Västkustvägen löper parallellt med Spillepengens rekreationsområde, som är belägen på en

deponi som i denna del är avslutad och sluttäckt.

Befintliga konstruktioner inom utbyggnadsområdet i anslutning till trafikplatsen är två

stycken fundament för de luftburna högspänningskablarna, ett inne i cirkulationsplatsen

och ett intill Sege å nordväst om cirkulationsplatsen, samt en befintlig pumpstation nordost

om cirkulationsplatsen.

Inne på industriområdet finns befintliga byggnader i anslutning till utbyggnadsområdet

samt järnvägsspår som korsar berörda gator.

2.2 Ledningar i mark

Inom det planerade utbyggnadsområdet förekommer el-, tele-, opto- samt belysningskablar.

Även fjärrvärme-, gas- samt VA-ledningar finns. Över hela trafikplatsen löper

högspänningskablar i luften.

I anslutning till utbyggnaden ska befintliga trycksatta spillvattenledningar som passerar

under Västkustvägen söder om trafikplatsen läggas om.

3 Miljötekniska förhållanden

Jordlagerprofilen och de miljötekniska förhållandena präglas av att utbyggnadsområdet

tidigare har varit havsbotten som fyllts ut. Utfyllnad och ombyggnad har skett i etapper

under lång tid, med början någon gång på 1950-60- talet. Utfyllnadsmassornas ursprung

har inte spårats. Marken består, under hårdgjorda ytor eller mulljord, av fyllning,

sedimentavlagringar med delvis organiskt innehåll samt morän ovanpå sedimentär berggrund

av kalkberg.

6 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Fyllningen är mellan 1-5 meter mäktig och består främst av lermorän och sand med

varierande inblandning av grus, sten, trärester, tegel och slagg. Under fyllningen förekommer

naturligt lagrade sediment av växellagrad sand, lera och organiskt material.

3.1 Använda förkortningar

Vanligt använda förkortningar sammanfattas i tabell nedan.

Tabell 1. Använda förkortningar

BTEX Bensen, Toluen, Etylbensen och Xylen

Cancerogena PAH PAH-H exklusive benso(ghi)perylen ingår i gruppen cancerogena

PAH

CAS CAS-nummer är unika numeriska identifierare för kemiska

föreningar, polymerer, biologiska sekvenser, mixer och legeringar.

Chemical Abstracts Service en avdelning av The American

Chemical Society utarbetar dessa

FA Farligt avfall

KM Känslig markanvändning, exempelvis för bostadsändamål

MIFO Metod för Inventering av Förorenade Områden

MKM Mindre känslig markanvändning, exempelvis för kontor och

industriändamål

Oljekolväten Även kallade petroleumkolväten, alifatiska och aromatiska

kolväten i fraktioner från C5 till C35

PAH Polycykliska aromatiska kolväten, som regel analyseras 16

standardiserade enskilda föreningar av polyaromatiska kolväten

PAH-L Polycykliska aromatiska kolväten med låg molekylvikt: naftalen,

acenaften och acenaftylen

PAH-M Polycykliska aromatiska kolväten med medelhög molekylvikt:

fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

PAH-H Polycykliska aromatiska kolväten med hög molekylvikt:

bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k) fluoranten,

bens(a)pyren, dibens(ah)antracen, benso(gih)perylen och

indeno(123cd)pyren.

PFOS Perfluoroktansulfonat, perflourerade ämne

PFOA Perfluoroktansyra, perflourerade ämne

PID- mätare Fotojonisationsdetektor som mäter flyktiga organiska ämnen och

redovisar en samlingsparameter för flera ämnen

ppm parts per million

TS Torrsubstans

VOC Volatila organiska ämnen, Volatile Organic Compound

Övriga PAH PAH- L, PAH-M samt benso(ghi)perylen ingår i gruppen övriga

PAH

3.2 Markmiljö tidigare undersökningar

En inledande inventering av tidigare utförda miljötekniska undersökningar inom det

planerade utbyggnadsområdet har utförts. Inventeringen har omfattat sökningar i arkiv hos

miljöförvaltningen i Malmö Stad samt Länsstyrelsen i Skåne Län. Underlaget har legat till

grund för planeringen av de miljötekniska markundersökningarna inom det planerade

7 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

utbyggnadsområdet. Underlagsmaterialet finns presenterat i Bilaga 2 till ”Markteknisk

undersökningsrapport, MUR”, upprättad av Ramböll.

I bilagan redovisas resultaten av Länsstyrelsens inventeringar enligt MIFO (Metod för

Inventering av Förorenade Områden). Metoden innebär att markområden klassas i fyra

klasser beroende på risk för markförorening. Klasserna indelas enligt följande:

Klass 1 – Mycket stor risk

Klass 2 – Måttlig/Stor risk

Klass 3 – Liten risk

Klass 4 – Mycket liten risk

Klass 0 – Identifierade objekt som inte har riskklassats

Angränsande till och inom det planerade utbyggnadsområdet finns totalt omkring 35

fastigheter av varierande storlek. Några av fastigheterna, såsom exempelvis Järnvägen 1:1,

är så stora att vissa bedömda förorenade verksamheter inte är i närheten av aktuell utbyggnad.

Av de 35 fastigheterna är 24 inte riskklassade. Av dessa 24 är 10 identifierade

som verksamhet men inte riskklassade (klass 0). Resterande oklassade fastigheter saknar

uppgifter helt alternativt finns rapporter avseende utförda efterbehandlingsåtgärder såsom

för fastigheten Kirseberg 30:2.

En fastighet (Rektangeln 8)har tilldelats klass 4, mycket liten risk. Sju fastigheter har tilldelats

klass 3, liten risk. Två fastigheter (Hävringe 7 samt Bredskär 2) har tilldelats klass

2, måttlig/stor risk. Slutligen har Hamnen 22:163, som enda fastighet, tilldelats riskklass 1.

Inom den mycket stora fastigheten finns flera delområden med lägre riskklasser. De mest

potentiellt förorenande verksamheterna, däribland oljehantering, är belägen cirka 2 km

från aktuellet utbyggnadsområde. Den höga riskklassen bedöms således inte inverka på

aktuellt projekt.

De inom området identifierade föroreningarnas farlighet har i tidigare undersökningar som

mest bedömts vara mycket hög enligt (Naturvårdsverket, 1999). Förhöjda halter av föroreningar

har i tidigare undersökningar påvisats på enstaka platser.

Sammanfattningsvis kan sägas att föroreningar som kan kräva åtgärder inom närområdet

främst utgörs av metaller, PAH:er och oljekolväten. Några stora områden med föroreningar

som kräver efterbehandling har inte identifierats i anslutning till planerade

arbeten.

4 Bedömningsgrunder

Vid utvärdering av resultaten från de miljötekniska undersökningarna har nedanstående

riktvärden för föroreningar i jord, sediment, grundvatten och asfalt använts.

4.1 Jord

Trafikplatsen med tillhörande anslutningsvägar är ett område som man i huvudsak passerar

igenom och då företrädesvis med hjälp av någon sorts fordon. Den direkta kontakten med

jorden bedöms vara mycket begränsad. Valet av riktvärden baseras på nuvarande och

framtida markanvändning inom undersökt område samt möjliga användningsområden för

8 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

överskottsmassor från arbetena. Vid bedömningen av resultaten från laboratorieanalyserna

av jordproverna har Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning

(MKM) (Naturvårdsverket, 2009) använts som utgångspunkt för efterbehandling,

se tabell 2 nedan. Vidare har rekommenderade haltgränser för klassificering av

förorenade massor som farligt avfall (FA) enligt Avfall Sverige (2007) använts.

Då återanvändning av överskottsmassor inte är beslutad används riktvärden för känslig

markanvändning (KM) (Naturvårdsverket, 2009) kompletterat med nivå av ämnen i

deponitäckning med avseende på totalhalter enligt (Naturvårdsverket, 2010), se tabell 2,

initialt som underlag för beslut avseende möjliga återanvändningsområden. Nivå för

mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) anges då det är av intresse för när anmälan

av återanvändning bör göras till miljöförvaltningen.

Tabell 2. Föreslagna riktvärden enligt (Naturvårdsverket, 2010), (Naturvårdsverket,

2009) samt (Avfall Sverige Utveckling, 2007). Alla halter i (mg/kg TS)

Ämne Ringa risk KM Deponitäckning

Riktvärden för återanvändning

Arsenik, As 10 10 10 25 1 000

Barium, Ba - 200 - 300 10 000

Bly, Pb 20 50 200 400 2 500

Kadmium, Cd 0,2 0,5 1,5 15 1 000 1

Kobolt, Co - 15 - 35 2 500 1

Koppar, Cu 40 80 80 200 2 500

Krom, Cr (totalt) 40 80 80 150 10 000

Kvicksilver, Hg (oorganiskt) 0,1 0,25 1,8 2,5 1 000

Nickel, Ni 35 40 70 120 1 000 1

Vanadin, V - 100 - 200 10 000

Zink, Zn 120 250 250 500 2 500

Bensen - 0,012 - 0,04 -

Toluen - 10 - 40 -

Etylbensen - 10 - 50 -

Xylen - 10 - 50 -

BTEX - - - - 1 000

Alifater >C5-C8 - 12 - 80

MKM FA Avvikande ämnesindelning

för FA

Riktvärden för

efterbehandling

Alifater >C8-C10 - 20 - 120 1 000 Alifater >C6-C10

Alifater >C10-C12 - 100 - 500

Alifater >C12-C16 - 100 - 500 10 000 Alifater >C10-C16

Alifater, >C5-C16 - 100 - 500

Alifater, >C16-C35 - 100 - 1000 10 000

Aromater >C8-C10 - 10 - 50 1 000

Aromater >C10-C16 - 3 - 15 -

Aromater >C16-C35 - 10 - 30 1 000 Aromater >C10-C35

Summa PAH L 0,6 3 3 15 -

Summa PAH M 2 3 10 20 1 000 Övriga PAH

Summa PAH H 0,5 1 2,5 10 100 Cancerogena PAH

1 Löslighet lägre än 1 mg/l

9 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

För generella riktvärden beaktas dels känslighet och skyddsvärde för föroreningarnas

farlighet och nivåer samt exponeringsrisk gentemot människor och miljö som skall vara

giltiga för ett stort antal situationer.

Känsligheten för exponering gentemot människor i aktuellt projekt bedöms vara låg då

personer inte bedöms vistas inom vägområdet enligt förutsättningarna för de generella

riktvärdena. Det undersökta området ligger i ett starkt industrialiserat område och skyddsvärdet

anses därför som helhet vara lågt. Vidare bedöms förutsättningarna avvika från de

generella riktvärdena med avseende på:

Inget intag av dricksvatten

Exponeringstid för föroreningar (intag av jord, hudkontakt, inandning av damm

och ånga)

Inget skydd av markmiljö

Inget skydd av grundvatten

På djup större än 1,5 m gäller dessutom:

Djup till förorening

På grund av de avvikande förutsättningarna föreslås att platsspecifika riktvärden tas fram.

Som första bedömning används dock de generella riktvärdena för att erhålla en översiktlig

bild av föroreningssituationen.

4.2 Sediment

Resultaten från laboratorieanalysen av metaller i sedimentproverna bedöms enligt jämförvärden

och avvikelseklassning av metaller i sediment, hämtade ur tabell 19 NV rapport

4913. Avvikelseklassningens indelning finns presenterad i tabell 3 nedan. De olika

klasserna innebär avvikelser från jämförvärden enligt följande:

Klass 1 – Ingen eller liten

Klass 2 – Liten

Klass 3 – Tydlig

Klass 4 – Stor

Klass 5 – Mycket stor

Resultaten från laboratorieanalysen av samtliga analyserade parametrar bedöms även

utifrån riktvärden för återanvändning, KM och MKM, se tabell 2 ovan. Jämförelsen görs

eftersom en del sediment kommer att behöva grävas ur och ger således upphov till överskottsmassor

som skall omhändertas.

10 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Tabell 3. Avvikelseklassning av metaller i sediment i Sjöar och vattendrag

(NV rapport 4913). Samtliga halter anges i mg/kg TS.

Ämne klass 1 klass 2 klass 3 klass 4 klass 5

Arsenik, As ≤5 5-10 10-30 30-150 >150

Bly, Pb ≤50 50-150 150-400 400-2000 >2000

Kadmium, Cd ≤0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35

Koppar, Cu ≤15 15-25 25-100 100-500 >500

Krom, Cr ≤10 10-20 20-100 100-500 >500

Kvicksilver, Hg ≤0,15 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5 >5

Nickel, Ni ≤5 5-15 15-50 50-250 >250

Zink, Zn ≤150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000

4.3 Grundvatten

Resultaten från laboratorieanalysen av metaller i grundvattenprovet bedöms enligt jämförvärden

från NV rapport 4915, Socialstyrelsens författningssamling avseende allmänna råd

om försiktighetsmått för dricksvatten, Moermond Et al (2010) samt Naturvårdsverkets

förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen, (se tabell 4 nedan). Jämförvärden

för halter av kadmium, zink, bly och arsenik är hämtade ur tabell 13 i NV rapport 4915, i

vilken ämnena indelas i fem effektrelaterade tillståndsklasser på samma sätt som för sediment.

Halterna av arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel och bly jämförs

även med gränsvärden för otjänligt dricksvatten, enligt SOSFS 2005:20.

Tabell 4. Effektrelaterade tillståndsklasser för grundvatten, enligt NV rapport 4915,

socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten (Socialstyrelsen, 2005) samt föreslagna

gränsvärden för särskilda förorenade ämnen i ytvatten (Naturvårdsverket , 2008).

Samtliga halter redovisas i µg/l.

Ämne Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 Dricksvatten Ytvatten

Arsenik, As ≤1 1-5 5-10 10-50 >50 10 0,4

Bly, Pb ≤0,2 0,2-1 1-3 3-10 >10 10 0,32

Kadmium, Cd ≤0,05 0,05-0,1 0,1-1 1-5 >5 5 0,014

Koppar, Cu - - - - - 2 000 1,3

Krom, Cr (totalt) - - - - - 50 0,4

Kvicksilver, Hg - - - - - 1 0,004

Nickel, Ni - - - - - 20 1,0

Zink, Zn ≤5 5-20 20-300 300-1 000 >1 000 - 4,3

PFOS - - - - - 0,53 3

Då det inte finns några svenska jämförvärden för de perflourerade ämnena PFOS och

PFOA för grundvatten jämförs resultaten från laboratorieanalysen av PFOS och PFOA i

grundvattenprovet enligt utländska föreslagna gränsvärden för dricksvatten Moermond Et

al (2010) samt särskilda förorenade ämnen i ytvatten, hämtade ur tabell 6 samt 9 i NV

rapport 5799 (se tabell 5 nedan). För ytvattnet anges föreslaget gränsvärde för ”andra

ytvatten – kustvatten, vatten i övergångsson och marint vatten” (hämtad från tabell 6).

11 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Vidare redovisas i tabell 4 regionala bakgrundshalter för större vattendrag i södra Sverige

(hämtad från tabell 9 i NV rapport 5799).

I underlaget finns endast angivet riktvärde för PFOS. Samma riktvärde har använts vid

bedömningen av PFOA med motiveringen att PFOS och PFOA är likvärdiga med skillnaden

att PFOA (CAS 335-67-1) är en vanlig karboxylsyra och PFOS (CAS 217-179-8) är

motsvarande sulfansyra. PFOA är mer svårnedbrytbar än PFOS och har, enligt Kemiska

ämnen (2012), visat både cancerframkallande och reproduktionstoxisk effekt vid djurförsök.

Resultaten från laboratorieanalysen av BTEX, alifater, aromater och PAH:er i grundvattenprovet

bedöms enligt riktvärden för grundvatten, framtagna av Svenska Petroleum

och Biodrivmedel Institutet (SPBI) 2 . Riktvärdena är hämtade ur tabell 5.10 i SPI (2012)

och presenteras i tabell 5 nedan. Riktvärden för grundvatten dimensioneras av de användningsområden

alternativt recipienter och skyddsobjekt som bedöms vara relevanta

inom området. För detta objekt bedöms endast ”Miljörisker ytvatten” vara relevant då

inget vatten avses att användas som dricksvatten och inga byggnader skall uppföras inom

området. De i grundvattenprovet analyserade alifaterna är fraktionerade i intervallen:

>C5-C12 och

>C12-C35

Riktvärdena är utarbetade för intervall:

>C5-C8,

>C8-C10,

>C10-C12,

>C12-C16 och

>C16-C35.

För att möjliggöra en jämförelse har det lägsta riktvärdet i intervallen >C5-C8, >C8-C10

och >C10-C12 valts för jämförelse med på laboratoriet analyserad halt av >C5-C12, och

lägsta riktvärdet i intervallen >C12-C16 och >C16-C35 valts för jämförelse med på

laboratoriet analyserad halt av >C12-C35.

2 Hette tidigare Svenska Petroleum Institutet (SPI)

12 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Tabell 5. Riktvärden för grundvatten framtagna av Svenska Petroleum Institutet (SPI),

baserat på dimensioneringsalternativet Miljörisker ytvatten (SPI 2012). Alla halter

redovisas i µg/l.

Riktvärde Grundvatten SPI Miljörisk

ytvatten

Valt riktvärde

Bensen 500 500

Toluen 500 500

Etylbensen 500 500

M/P/O-Xylen 500 500

Alifater >C5-C8 300 -

Alifater >C8-C10 150 -

Alifater >C10-C12 300 -

Summa, alifater, >C5-C12 - 150*

Alifater >C12-C16 3 000 -

Alifater, >C16-C35 3 000 -

Summa, alifater, >C12-C35 - 3 000*

Summa, aromater >C8-C10 500 500

Summa, aromater >C10-C16 120 120

Summa PAH L 120 120

Summa PAH M 5 5

Summa PAH H 0,5 0,5

* lägsta riktvärdet i intervallen alifater >C5-C8, >C8-C10 och >C10-C12 valts

för jämförelse med på laboratoriet analyserad halt av alifater >C5-C12

4.4 Asfalt

Upptagna asfaltprover i utförda undersökningspunkter har analyserats med avseende på

PAH-16 för att bedöma förekomsten av stenkolstjära i befintliga vägar. Vid bedömning av

analysresultaten från asfaltsproverna används riktvärden framtagna av Stockholms, Göteborgs

och Malmö Stad (Göteborgs Stad, 2003). Riktvärdena anger en indelning av asfalt i

fyra kategorier beroende på totalhalt PAH-16 i ppm. Uppmätta halter kan även anges i

mg/kg vilket motsvarar samma halt i ppm. Halten PAH-16 avgör hur asfalten ska tas om

hand vid återvinning. Vidare har Vägverkets (nuvarande Trafikverket) publikation

2004:90 ”Hantering av tjärhaltiga beläggningar” använts för råd avseende hantering av

tjälhaltiga massor (Vägverket, 2004).

13 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Tabell 6. Riktvärden för totalhalt PAH-16 i asfalt, framtagna av Stockholms, Göteborgs

och Malmö Stad (Göteborgs Stad, 2003).

Riktvärden asfalt, Omhändertagande av asfalt

totalhalt PAH-16

< 70 ppm Fri användning även i slitlager. Inget krav på redovisning av

utläggningsplats.

70 - < 300 ppm Obegränsat i vägkonstruktion som bundet eller obundet bärlager/förstärkningslager

under ny asfaltsbeläggning.

300 - < 1000 ppm Begränsat i vägkonstruktion som bundet eller obundet bärlager/förstärkningslager

under ny asfaltsbeläggning, alltså ej

inom vattenskyddsområden och alltid efter samråd med

miljömyndighet.

1000 ppm Bedöms som farligt avfall. Materialet skall därmed fraktas

till klass 1 deponi för vidare hantering eller till anläggning

som är tillståndsprövad för t.ex. bakteriell nedbrytning,

termisk avdrivning, mellanlagring eller tillståndsprövad återvinning.

5 Bedömning

Nedan jämförs uppmätta halter med relevanta riktvärden samt erfarenhetsvärden för

mätningarna.

5.1 Jord

Resultaten från laboratorieanalyserna av jordproverna jämförs i bilaga 1 mot Naturvårdsverkets

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning

(MKM) samt riktvärden för farligt avfall (FA). Analysresultaten jämförs i

bilaga 2 mot KM Naturvårdsverkets nivåer för ämnen i deponitäckning, hämtade ur tabell

6 i Naturvårdsverket, Handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” samt

MKM.

Fältmätningar med PID utfördes vid indikation avseende avvikande lukt- eller synintryck.

Tio av elva fältmätningar med PID i de fem punkterna 10007, 10011, 15001, 15006 samt

15008 (se bilaga 7 i ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR”), visade på halter volatila

organiska ämnen (VOC) under 5 ppm, vilket bedöms som låga värden. Resultatet tyder på

ingen alternativt väldigt låg förekomst av VOC. Bedömningen stämmer väl överens med

de kompletterande laboratorieanalyserana för de PID-mätta jordproven. Samtliga alifater

och lätta aromater är under rapporteringsgränsen eller riktvärdet för känslig markanvändning.

I ett prov i punkt 15006 på nivån 1,5 - 2,0 meter under markytan har tyngre

aromater (begränsat volatila) samt PAH uppmätts över riktvärdet för MKM. I det prov där

PID-mätningen gav utslag över 5 ppm (11003) har även förhöjda halter uppmätts vid

laboratorieanalys.

14 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Halter över FA är uppmätt i tre av de analyserade 288 proven (punkterna 11003, 19007

samt 19016). I provpunkt 1103 där fältiakttagelser har indikerat avvikande lukt- och synintryck

har höga halter (300 mg/kg TS) av cancerogena PAH uppmätts 1,2 - 1,3 meter

under markytan. Cancerogena PAH motsvarar i princip PAH-H men i den förstnämnda

ingår inte benso(ghi)perylen. I det analyserade provet är även de andra PAH-föreningarna,

aromater samt alifater höga men inte över föreslagen gräns för farligt avfall. I punkt 19007

har en enstaka kraftigt förhöjd kopparhalt analyserats på nivån 0,0-0,5 meter under markytan.

Inga övriga metallhalter uppvisar särskilt avvikande värden jämfört med övriga

prov. I punkt 19016 har starkt förhöjda halter (FA) av zink uppmätts på nivån 0,5-

1,0 meter under markytan.

Halter >MKM påvisades i 36 av de 64 undersökta provpunkterna. Ofta är både PAH och

metallanalyser förhöjda (>MKM). Det förekommer likafullt områden där förhöjda metallhalter

dominerar (punkterna 11033-12001) och vise versa där förhöjda PAH-halter

dominerar (10009-11003 samt 12006-15007).

Ett möjligt återanvändningsområde för överskottsmassor under riktvärdet för MKM är

utfyllnad i Norra hamnen. För att bedöma andra möjliga återanvändningsändmål för överskottsmassor

har generella riktvärden för KM och MKM samt nivåer för återanvändning i

deponitäckning angivits i bilaga 2. Då det finns färre parametrar för nivåer av ämnen i

deponitäckning än de generella riktvärdena har riktvärden för värden för KM

kompletterats för de parametrarna, se vidare tabell 2. Färgindelning i bilaga 2 indikerar

följande:

Gröna rutor halter som understiger KM.

Rosa rutor – halter över KM men mindre än de två nedanstående

Ljusblå rutor – halter över nivåer av ämnen i deponitäckning (alt. KM) men lägre än

MKM

Rödbruna rutor – halter över MKM

Då slutliga alternativ för återanvändning inte är beslutade kommenteras dessa halter inte

ytterligare här.

5.2 Sediment

Föreslagna riktvärden för sedimentprov i denna miljötekniska undersökning presenteras

tillsammans med analysresultaten från sedimentproven i bilaga 3. Bedömningen av

resultatet enligt Naturvårdsverkets avvikelseklassning med avseende på metaller

(NV rapport 4913) visar som högst på klass 3, tydlig avvikelse, i fyra av sex prov. De två

resterande prover inordnas i klass 1, obetydlig avvikelse.

De metaller som visar på flest avvikelser är koppar och kvicksilver. Analyserade halter av

arsenik, bly, kadmium, krom, nickel och inordnar sedimenten i klass 1 eller 2, Ingen/

obetydlig eller liten avvikelse, i samtliga sex analyserade prov.

Jämförelsen av analysresultatet med Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och

med avseende på metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH visar på halter över

föreslagna riktvärden med avseende på zink, tyngre alifater (>C16-C35) samt PAH-H.

Inga av de analyserade parametrarna överstiger det generella riktvärdena för MKM.

15 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

5.3 Grundvatten

Föreslagna riktvärden för grundvattenprov i denna miljötekniska undersökning presenteras

tillsammans med analysresultaten från grundvattenprovet i bilaga 4. Bedömningen av

analysresultatet utifrån avvikelse från jämförvärdet, enligt NV rapport 4915, för arsenik,

kadmium, bly och zink placerar arsenik i den effektrelaterade tillståndsklassen klass 2,

kadmium och zink i klass 3 och bly i klass 4.

Jämförelsen visar inga förhöjda halter av analyserade parametrar i jämförelse med dricksvattennormen

(metaller), SPI:s riktvärden (oljekolväten) samt redovisade riktvärden för

PFOS. Uppmätta metallhalter i grundvattnet överskrider normala bakgrundshalter i större

vattendrag i södra Sverige (inklusive Sege å). Således bedöms, med ledning av uttaget

vattenprov, inga särskilda åtgärder krävas för grundvattnet. Vid pumpning av grundvatten

skall man dock vara observant på att minimera eventuell tillförsel av metaller till den

möjliga recipienten Sege å.

5.4 Asfalt

Undersökningarna visar låga halter PAH-16 i Västkustvägen (


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

(punkt 19007 och 19016) eller vid schakt (punkt 11003), beroende på hur pass tillgängliga

de är med avseende på passerande trafik.

Erforderlig omfattning av efterbehandling av markområden med halter mellan MKM och

FA klargörs då de platsspecifika riktvärdena har tagits fram. För djupt liggande föroreningar

kan även en bedömning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och

miljömässigt motiverat att utföras om halter över de platsspecifika riktvärdena uppmäts.

Sediment från bland annat Sjölundadammarna, som kan kräva flyttning inom arbetsområdet,

har som högst tydlig avvikelse från normalvärden. Uppmätta halter understiger

dock riktvärden för mindre känslig markanvändning och kan således bedömningsvis

återanvändas inom lämpliga områden.

Asfalt med något förhöjda PAH-halter bör återanvändas i bundet eller obundet bärlager, i

första hand inom projektet.

Grundvatten inom området har inte uppvisat några halter som bedöms kräva särskilda

åtgärder med avseende på föroreningsinnehåll. Vid pumpning av schaktvatten skall

entreprenör dock vara observant på avvikande lukt- och/eller synintryck. Vidare skall

pumpat grund-och ytvatten partikelavskiljas före utsläpp till recipient för att undvika

störningar i ledningssystem och recipienter.

Eftersom den miljötekniska undersökningen är utförd i enstaka punkter inom undersökningsområdet

kan förekomst av förhöjda halter i jorden mellan dessa punkter dock inte

uteslutas. Vid schakt skall entreprenören vara uppmärksam på avvikande lukt- och synintryck.

Om ytterligare förorening påträffas vid grävning ska tillsynsmyndigheten omedelbart

kontaktas.

För att främja en god resurshushållning avses lämpliga överskottsmassor att återanvändas

exempelvis inom vägområdet, som utfyllnad på annan plats, i bullervallar, som deponitäckning

eller inom liknande områden. Huvuddelen av uppkomna överskottsmassor bedöms

kunna återanvändas. Kompletterande kontroller inför återanvändning bedöms

erfordras om massorna skall användas i känsliga områden.

Då halter över nivån för mindre än ringa risk enligt Naturvårdsveket (2010) har uppmätts i

schaktmassor (inklusive sediment) som avses återanvändas på annan plats, skall en anmälan

avseende C-verksamhet inlämnas till miljömyndigheten.

Enligt Miljöbalken kapitel 10 § 11 ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om

området tidigare ansetts vara förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet

för människors hälsa eller miljön. Då halter över riktvärdet för farligt avfall har påträffats

har en tidigare version av denna rapport delgivits tillsynsmyndigheten.

Arbete pågår med att ta fram platsspecifika riktvärden. En uppdatering av rapporten

planeras där resultaten jämförs med de nya riktvärdena. Den uppdaterade rapporten

kommer att ligga till grund för den anmälan av avhjälpande åtgärder som kommer att

lämnas in till miljömyndigheten.

17 (18)


Teknisk PM Miljöteknik

Arbetsplan 2012-12-10

Väg E6.01 Trafikplats Spillepengen och

anslutning till Spillepengsgatan

Litteraturförteckning

Avfall Sverige Utveckling. (2007). Uppdaterad bedömningsgrunder för förorenade

massor, Rapport 2007:01. Malmö: Avfall Sverige AB.

Göteborgs Stad (2003) Tjära i asfaltbeläggningar – Gemensamma rutiner för Stockholm,

Göteborg och Malmö, daterad 2003-09-01. Stockholms Stad, Göteborgs Stad och Malmö

Stad.

Naturvårdsverket (1999a) Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag,

Rapport 4913. Stockholm: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket (1999b) Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Grundvatten, Rapport

4915. Stockholm: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket (2008) Förslag till gränsvärden för särskilda förorenade ämnen,

Rapport 5799. Stockholm: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket (2009) Riktvärden för förorenad mark, modellbeskrivning och vägledning,

Rapport 5976. Stockholm: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket (2010) Återvinning av avfall i anläggningsarbeten,

Handbok 2010:1. Stockholm: Naturvårdsverket.

Moermond CTA, Verbruggen EMJ, Smit CE (2010) Environmental risk limits for PFOS :

Aproposal for water quality standards in accordance with the Water Framework Directive

RIVM rapport 601714013

Socialstyrelsen (2003) Försiktighetsmått för dricksvatten, SOSFS 2003:17 (M) Allmänna

råd. Stockholm Socialstyrelsen

Socialstyrelsen (2005) SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS

2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Stockholm Socialstyrelsen

SPI (2012) Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar,

daterad: 2012-01-29. Stockholm: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet.

Vägverket (2004) Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Publikation 2004:90.

Borlänge: Vägverket.

Internet

Kemiska Ämnen (2012)

http://kemi.prevent.se/ (Hämtad 12-05-25)

18 (18)

More magazines by this user
Similar magazines