30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STUDIEMATERIAL<br />

Att<br />

ta<br />

betalt<br />

Studiematerial till ”Konsten att<br />

ta betalt, få betalt och betala”


Förord<br />

På begäran har Nutek uppdragit åt Eva-Britt Hult att författa föreliggande studiematerial.<br />

Många företagare har läst hennes bok Konsten att ta betalt, få betalt och betala<br />

och tyckt att den är precis vad de behövt. Många projektledare har framfört att de<br />

mött stort behov hos företagare att också få diskutera kring frågorna att ta betalt, få<br />

betalt och betala.<br />

Nutek har tagit fram detta studiematerial inom programmet Att främja kvinnors företagande.<br />

Programmet har arbetat med att utveckla information och kunskaper för och<br />

om kvinnor som företagare. För rådgivare finns till exempel arbetsböckerna På egna<br />

vingar och Från osynlig till synlig tillväxt. Böckerna och skrifterna är utgivna på Nutek<br />

förlag som också har en särskild förteckning över just dessa skrifter.<br />

Att främja kvinnors företagande är också att synliggöra kvinnors företagande vilket<br />

bland annat görs genom statistik som publicerats i skriften Kvinnors och mäns företagande.<br />

För den som så önskar finns också statistiken som OH-bilder att hämta på<br />

www.nutek.se/kvinnftg under länken Statistik.<br />

Vilka projekt för affärsrådgivning till kvinnor som fått medel under åren 2002–2004<br />

kan Du få veta på http://firstclass.nutek.se/nutekkvinnor i mapparna Projekt 2002,<br />

Projekt 2003 och Projekt 2004.<br />

Uppföljningarna av år 2002 och 2003 års anslag finns i skrifter publicerade under<br />

titlarna Att förstärka sin egen drivkraft respektive Affärsrådgivning till kvinnor – uppföljning<br />

av 2003 års projektanslag.<br />

Föreliggande studiematerial är alltså skrivet av Eva-Britt Hult, konsult, forskare och<br />

författare. För innehållet ansvarar författaren ensam.<br />

Nutek hoppas att studiematerialet skall bli till nytta för många företagare och projektledare.<br />

Nutek den 15 november 2004<br />

Kerstin Wennberg<br />

Projektledare<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

1


Innehåll<br />

Några ord innan vi börjar .................................................... 3<br />

Till dig som deltar i cirkeln .................................................. 4<br />

Till dig som är cirkelledare .................................................. 5<br />

Vad är en studiecirkel? ........................................................ 6<br />

Målsättning med cirkeln ...................................................... 7<br />

STUDIECIRKELTRÄFFAR<br />

Träff 1 • Konsten att ta betalt ............................................. 8<br />

Träff 2 • Konsten att hitta lyckade lösningar ................. 10<br />

Träff 3 • Konsten att ta betalt ........................................... 12<br />

Träff 4 • Konsten att se ...................................................... 14<br />

Träff 5 • Konsten att göra .................................................. 16<br />

Träff 6 • Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? ........... 18<br />

Illustrationer: Eva-Kajsa Nordenborg<br />

2<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA


Några ord innan<br />

vi börjar ...<br />

Konsten att<br />

ta betalt, få betalt<br />

och betala<br />

Handbok för företagarkvinnor<br />

av Eva-Britt Hult<br />

Att ta betalt för de varor och tjänster man som företagare<br />

säljer är förstås en förutsättning för att det alls<br />

ska kallas ett företagande och för att det ska gå att<br />

leva på att vara företagare.<br />

Att det är på det viset kan tyckas vara så elementärt<br />

att det nästan är larvigt att behöva påpeka det.<br />

Ändå är vi många som har insett att det är en sak att<br />

som företagare veta att jag måste räkna ut ett pris,<br />

kunna sälja och få betalt för min produkt, och en helt<br />

annan att verkligen kunna göra det, tycka om att göra<br />

det, lyckas med att göra det och vara nöjd med hur<br />

jag gör det.<br />

Min erfarenhet är att få personer drömmer om att bli<br />

eller blir företagare för att de vill bli goda försäljare!<br />

Det finns många undersökningar som entydigt visar<br />

att skälen till att vi startar eget handlar om att vi vill<br />

arbeta friare, förverkliga en idé eller överhuvudtaget<br />

skapa oss ett eget arbete, antingen vi lämnar en anställning<br />

eller vi inte hade något lönearbete alls innan<br />

vi startade eget.<br />

Själva försäljningsdelen i företaget kan rentav ibland<br />

upplevas som ”ett nödvändigt ont”. Faktiskt! Det vet<br />

jag och det vet antagligen också du som just har öppnat<br />

den här handledningen för en studiecirkel om<br />

Konsten att ta betalt.<br />

Handledningshäftet och själva studiecirkeln utgår från<br />

boken med samma namn, Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala (Nutek, 2:a uppl, 2002) som jag skrev<br />

just utifrån min egen erfarenhet av att brottas med<br />

dessa frågor och för att jag mött tusentals andra småföretagare<br />

som gjort detsamma – och då särskilt småföretagande<br />

kvinnor.<br />

Gensvaret på den boken har bekräftat att de här frågorna<br />

verkligen är något man ständigt arbetar med<br />

och som man inte ändrar förhållningssätt till och löser<br />

över en natt.<br />

Därför tror jag att det är alldeles perfekt att ha en<br />

studiecirkel i det här ämnet! Man behöver tydliggöra<br />

sina egna tankar och problem inför andra likasinnade,<br />

bli speglad av andra ”som vet hur det är” och –<br />

inte minst! – höra hur de har tänkt och gjort, hur de<br />

har lyckats mindre bra och hur de har lyckats jättebra!<br />

Jag kan lätt föreställa mig alla roliga, spännande, lärorika<br />

samtal som lär bli i en studiecirkel som denna!<br />

Hör gärna av er och berätta hur det var och hur det<br />

gick.<br />

Med varm lyckönskan till studier och träffar!<br />

Eva-Britt Hult<br />

Författaren<br />

(eva-britt.hult@life-tech.se)<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

3


Till dig som<br />

deltar i cirkeln<br />

4<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Jag ser framför mig en grupp som mest består av småföretagande<br />

kvinnor, kanske också några kvinnor som<br />

planerar att starta företag, kanske också någon man<br />

är med. Det beror på.<br />

Ibland kan det vara en poäng att ”bara” vara kvinnor<br />

tillsammans. Ibland är det en lika stor poäng att<br />

en grupp är öppen för båda könen. Inte minst när det<br />

handlar om Konsten att ta betalt kan det vara spännande<br />

att få med en eller flera män. Ser de frågorna<br />

på samma sätt? Handlar det mer om olika branscher<br />

än att man är företagande kvinna eller företagande<br />

man?<br />

Som varande företagare eller blivande företagare vet<br />

du redan den avgörande betydelsen av att vara en<br />

dubbelt så god lyssnare som talare, vara allmänt lyhörd<br />

för andras behov och att i en grupp med ett<br />

gemensamt mål kunna bidra till en trivsam, öppen<br />

och glad stämning.<br />

För det kan sägas direkt: min absoluta övertygelse är<br />

att det inte spelar någon roll hur väl jag kan lägga en<br />

budget och räkna ut vad jag måste ta betalt och lära<br />

mig hur jag får det; om man inte är en glad och öppen<br />

person som tycker att företagande är roligt och<br />

att det är roligt med människor, försvårar det avsevärt<br />

att, på sikt, få ett lyckosamt företagande! Speciellt<br />

gäller detta förstås när jag säljer tjänster och själv<br />

är en del av produkten.<br />

Givetvis är alla som anmäler sig till en sådan här studiecirkel<br />

också särskilt intresserade av ämnet och har<br />

redan massor med egna erfarenheter och frågor. Det<br />

gör att det förutan exemplen i min bok, också finns<br />

en sjö av exempel, misstag och framgångstillfällen att<br />

gemensamt lyfta fram!<br />

Och självklart: har du gått med och bestämt dig för<br />

att avsätta dyrbar odebiterbar tid, så tänker du förstås<br />

ta tillfället i akt och verkligen göra ditt bästa för<br />

att träffarna och uppgifterna däremellan ska ge både<br />

dig och dina cirkelvänner så mycket som möjligt, som<br />

en ovärderlig kompetensutbildning – till glädje för er<br />

alla som deltar, era kunder och samarbetspartners.<br />

Lycka till!


Till dig som<br />

är cirkelledare<br />

Antingen är du en av cirkeldeltagarna som blivit utsedd<br />

till eller själv tagit initiativ till att leda gruppen,<br />

eller så kommer du ”utifrån”. Kanske arbetar du med<br />

företagarfrågor som rådgivare på ett Startcentrum<br />

eller Näringslivskontor. Kanske arbetar du på det studieförbund<br />

som anordnat cirkeln.<br />

Vem du än är, är förstås din särskilda uppgift att ha<br />

en plan, ligga steget före, ha funderat ut hur du lägger<br />

upp samtalen, redovisningen av uppgifter och så<br />

vidare. Du vet att cirkeldeltagarna har mycket att tillföra<br />

av både erfarenheter och kunskaper och planerar<br />

därför sammankomsterna så att det finns utrymme<br />

för att alla får komma till tals och det är du som<br />

har koll på tiden. Hur professionellt och lyhört än<br />

sällskapet må vara, finns alltid en fara att någon pratar<br />

och associerar till sitt hela tiden. Då är risken stor<br />

att man missar viktiga erfarenheter och synpunkter<br />

från deltagare som inte är så snabba att yttra sig.<br />

Och självklart är din inställning att denna cirkel ska<br />

ge så mycket som möjligt till alla som är med. Med<br />

andra ord är du helt kundorienterad!<br />

Önskvärt är också att du som ledare för denna cirkel<br />

själv är eller ha varit företagare eller haft företagande<br />

på nära håll, i familjen. Som jag ser det, är det först<br />

när du, under minst ett helt år, har varit i den situationen<br />

som du riktigt förstår vad företagande innebär.<br />

Inte minst vad gäller den ekonomiska biten.<br />

Cirkelns plan och uppgifter utgår i huvudsak från<br />

boken Konsten att ta betalt få betalt och betala, även<br />

om den kronologiskt inte helt följer boken. Allt är<br />

inte heller med som står där, men det förutsätts att<br />

deltagarna har läst boken, så det är ju ändå på sätt<br />

och vis med, indirekt. En del är också tillagt.<br />

Givetvis är det meningen att ännu mer kommer till<br />

medan cirkeln pågår, utifrån såväl dina som deltagarnas<br />

kunskaper, erfarenheter och önskemål.<br />

Att vara kundorienterad och få nöjda kunder handlar<br />

ju om att kunna uppfylla kundens förväntningar.<br />

Detsamma gäller för en kurs – och en studiecirkel!<br />

Redan vid första träffen gäller det därför för dig som<br />

cirkelledare att inventera vilka förväntningar som<br />

finns och sen under resans gång stämma av förväntan-uppfyllelse<br />

och också medverka till att alla deltagare<br />

förstår att det är allas ansvar att resultatet blir<br />

så bra som möjligt. Du är visserligen ledare, men inte<br />

minst bland en samling företagsamma personer som<br />

antingen redan är eller håller på att planera att bli<br />

företagare, är din roll mer av samordnande slag.<br />

Minst en gång under cirkeltiden bör också cirkelledaren<br />

och deltagaren träffas enskilt för att diskutera<br />

vad innehållet i cirkeln får för resultat för deltagarens<br />

företag.<br />

Lycka till!<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

5


Vad är en<br />

studiecirkel?<br />

6<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Studiecirkeln har en lång historia i vårt folkbildande<br />

och föreningstäta land. Det finns en rad studieförbund<br />

som enbart arbetar med att anordna studiecirklar<br />

eller inspirera andra att göra det med viss support<br />

från studieförbundet.<br />

Ibland kan man få statsbidrag eller EU-bidrag till litteratur<br />

och andra kostnader för cirkeln. Till exempel<br />

om man vid något tillfälle vill ta in en extern föreläsare<br />

eller göra något studiebesök. Hör efter med<br />

studieförbund i din närhet, om vilka regler som gäller<br />

just nu.<br />

För att få ta del av sådana bidrag måste vissa krav<br />

vara uppfylla. De kraven grundar sig oftast på den<br />

ram som studiecirkeln utvecklat efter alla år, under<br />

olika förhållanden, med vitt skilda människor och<br />

ämnen. Det är väl helt enkelt så att det är den mest<br />

fungerande formen man kommit fram till.<br />

Så: vare sig man kan få del av något bidrag eller inte<br />

(bara att alla ni deltagare bidrar med er närvaro,<br />

motivation och arbetsglädje är ju ett jättebidrag!), så<br />

brukar ett bra koncept för en studiecirkel vara:<br />

• 6–10 deltagare<br />

• minst 5 sammankomster<br />

• minst 15 studietimmar á 45 minuter totalt<br />

• alla ska ha tillgång till samma litteratur och studera<br />

enligt en fastställd plan<br />

I upplägget av denna studiecirkel har jag haft nytta<br />

av det avsnitt om studieplan som min kollega Liv<br />

Ohlson och jag föreslog i vår första bok Första året<br />

som företagare (Uppsala Publishing House, 2:a uppl,<br />

1999).


Målsättning<br />

med cirkeln<br />

Målsättningen med den här cirkeln är att med boken<br />

Konsten att ta betalt, få betalt och betala som utgångspunkt,<br />

ta del av såväl erfarenheter som redovisas i<br />

boken, som egna och andras erfarenheter, funderingar<br />

och lösningar kring ämnet att sälja och ta betalt för<br />

sina varor och tjänster. Givetvis för att därefter praktiskt<br />

kunna överföra denna kunskap till det egna företagets<br />

sätt att arbeta!<br />

En ytterligare målsättning kan vara att bilda mindre<br />

eller större nätverk där ni fortlöpande stöttar och inspirerar<br />

varandra.<br />

För vem?<br />

Eftersom boken Konsten att ta betalt, få betalt och<br />

betala huvudsakligen vänder sig till småföretagande<br />

kvinnor tänker jag att det i första hand är er handboken<br />

vänder sig till. Men naturligtvis kan även andra<br />

ha glädje och nytta av att samtala runt och göra<br />

uppgifter kring de här frågorna, som till exempel den,<br />

kvinna som man, som i nuläget går och drömmer om<br />

eller tänker på att starta eget: Vad behövs rent ekonomiskt<br />

för att ett företag ska leva och utvecklas? Och<br />

hur gör jag rent praktiskt, sätter pris, marknadsför<br />

och säljer?<br />

Krav på förkunskap<br />

Alla deltagare bör ha läst boken Konsten att ta betalt,<br />

få betalt och betala innan cirkeln börjar.<br />

Helt klart går det då fortare att komma in i ämnet<br />

och därmed få mer tid att utveckla det. Kanske kan<br />

man också se de egenskaper som lyfts fram i introduktionen<br />

för deltagarna, som ”förkunskaper”. Att<br />

var och en bär med sig en positiv attityd, en öppen<br />

inställning och vilja att bidra och ta sig tid för såväl<br />

själva arbetet i cirkeln som däremellan.<br />

Vad får man med sig? Varför ska<br />

man delta i den här studiecirkeln?<br />

Efter att ha deltagit i den här cirkeln ska alla deltagare<br />

grundligt ha gått igenom sitt företags ekonomi, sitt<br />

eget förhållningssätt till pengar och försäljning och<br />

hittat flera lösningar på de problem som man haft<br />

innan cirkeln startade. Naturligtvis ska man också<br />

sett de goda sidorna, de briljanta lösningar och förhållningssätt<br />

som man redan har, men som man bara<br />

inte tänkt på, förrän man nu pratar om dem och får<br />

andra att se och uppmuntra dem!<br />

Varje deltagare bör också ha fått möjlighet att enskilt<br />

diskutera lösningarna med cirkelledaren.<br />

Överhuvudtaget ska alla som deltagit i cirkeln ha fått<br />

en bredare insikt om vad företagspengar är.<br />

Förberedelse inför första träffen:<br />

Fundera på varför du gått med i cirkeln, vad du vill ha ut<br />

av den och vilka frågor som är viktigast för dig. Förbered<br />

frågorna som kommer att tas upp enligt det som står<br />

under träff 1.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

7


8<br />

TRÄFF 1<br />

Vilka är vi, varför är vi här,<br />

vad vill vi, vad ska vi lösa? Och hur?<br />

Träffen bör vara 3 x 45 minuter. Börja med att ta<br />

det första 45-minuterspasset (minst) till presentation.<br />

Alla deltagare får svara på följande frågor:<br />

• Namn på mig själv och namn på mitt företag.<br />

• Vad gör företaget? Vad säljer jag? (Ha som mål<br />

att säga detta på kortaste och tydligaste sätt!)<br />

• Hur länge har jag varit företagare? (Alternativt hur<br />

länge har jag drömt om att bli företagare/ när ska<br />

jag starta?)<br />

• Har jag anställda? Planerar jag att på sikt att ha<br />

anställda?<br />

• Det här är jag jättebra på – och det här är jag urdålig<br />

på! (Den punkten kan hjälpa till att snabbt<br />

skapa en öppen och glad stämning.)<br />

• Varför är jag med i studiecirkeln och vad förväntar<br />

jag mig av den?<br />

Målet med ett inledningsmöte är i första hand att<br />

skapa en bra atmosfär. Det allra bästa är förstås om<br />

alla så fort som möjligt får känslan av att det här<br />

kommer att bli en rolig grupp med högt i tak och<br />

där man kan våga fråga om vad som helst utan att<br />

känna sig dum och där alla kommer att få komma<br />

till tals.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Ett annat mål är att lägga grunden för upplägget.<br />

Är studieplanens upplägg OK? Vill vi ha tillgång till<br />

någon mer litteratur? Vill vi bjuda in någon erfaren<br />

företagare eller annan fackman eller göra studiebesök<br />

på något företag, kanske på något av våra egna<br />

företag? Ska alla dokumentera, var och en för sig,<br />

eller ska någon särskild sammanfatta slutsatser och<br />

lärdomar – för alla? Gör studieledaren det eller någon<br />

annan? Ska vi alternera, eller är det samma person<br />

som ska göra det varje gång? Har alla tillgång<br />

till en bra datorskrivare och/eller kopieringsmöjligheter?<br />

Glöm inte det rent praktiska<br />

Det rent praktiska ska också med på första träffen.<br />

Ska vi köra tre pass á 45 minuter med paus emellan,<br />

och i så fall hur lång paus? Eller ska vi ta två längre<br />

pass med en längre paus? Vilken tid är bäst att börja?<br />

När ska vi sluta? Ska vi dricka kaffe i pausen?<br />

Vem fixar i så fall det? Eller tar var och en med<br />

dricka/termos? Kaffebröd/mackor? Kan vi redan här<br />

säga att vi gör något särskilt som avslutning? Även<br />

om vi kan ha det öppet så länge vad det blir.<br />

Låt inte den praktiska delen ta för lång tid att planera.<br />

Sätt en maxtid på 10–15 minuter då det ska<br />

vara avklarat. Man kan ju anpassa den praktiska<br />

biten under resans gång.<br />

Konsten att ta betalt<br />

Svårt att ta betalt<br />

Anknyt till ”de vanligaste replikerna” i kapitel 2 i<br />

boken Konsten att ta betalt, få betalt och betala. Medoch<br />

motargument. Vilken/vilka är de repliker som<br />

du bäst känner igen? Har du någon egen att lägga<br />

till ytterligare?<br />

Bemöt dina egna och andras ”problemargument”<br />

med motbilder.<br />

Sammanfatta presentationen av alla företag. Sammanfatta<br />

vilka problemargument som är de vanligaste<br />

och motargumenten mot dem.<br />

Till nästa träff:<br />

Gå vidare med detta. Skriv ner det du tycker är det<br />

svåraste med att ta betalt. Skriv ner motargument och<br />

vad som skulle kunna få dig att ändra ditt sätt att se det<br />

som du gör. Utifrån presentationen och samtalen i<br />

gruppen; kan du redan nu se någon eller några särskilda<br />

personer som du kan lära dig speciellt av?<br />

Titta i boken, kapitel 3 och 5. Även där finns reflektioner<br />

och förslag till lösningar. Skulle några av dem passa<br />

särskilt bra för dig eller någon annan i gruppen?<br />

Gör inte uppgiften för stor. Skriv hellre i stolpform än<br />

inget alls, så att du kan delge de andra deltagarna det<br />

du kommit fram till.


TRÄFF 1


10<br />

TRÄFF 2<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Lyckade lösningar<br />

Huvuduppgiften till idag var att komma med lyckade<br />

lösningar och/eller bemötanden av egna och andras<br />

problemformuleringar och de repliker som finns<br />

i boken, kapitel 2 och 3.<br />

Gå laget runt. Anknyt till kapitel 5 i boken. Även<br />

här finns en rad förslag på lösningar. Har någon<br />

kanske redan tagit hjälp av något tips där?<br />

• Ligger din produkt rätt i tiden?<br />

• Har du någon annan som kan sälja åt dig? Skulle<br />

några av deltagarna kunna/vilja byta och bli varandras<br />

managers? Sälja den andres produkter och<br />

kunna hänvisa till den kollegan när någon vill<br />

handla eller förhandla? Kanske bara på försök,<br />

under en övergångsperiod.<br />

• Är du tillräckligt professionell och någon att, i alla<br />

lägen, lita på? I dagens samhälle med tusen olika<br />

val för alla, kan den som i alla väder är ”någon att<br />

lita på” kanske höja sitt pris bara för att den förenklar<br />

tillvaron för sin kund.<br />

• Något som särskilt småföretagande kvinnor bör<br />

vara observanta på är vilka kunder vi har. Disku-<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

tera vilka kunder era olika företag har. Är det köpstarka<br />

kunder? Är det kunder som gärna betalar<br />

det lilla extra för att få det lilla extra eller vill de<br />

alltid ha det billigaste? Om jag säljer tjänster och/<br />

eller hantverk, förstår mina kunder vad som ligger<br />

inräknat i priset? Skulle jag behöva och kunna<br />

byta kundkrets? I så fall hur?<br />

Hur är det med pengar egentligen?<br />

Efter den redovisningen och diskussionen är det dags<br />

att ta tag i en av grundfrågorna i hela cirkeln, och<br />

anknyta till kapitel 6: Vet jag som företagare hur<br />

mycket jag måste ha in varje dag/vecka/månad/år<br />

och vad har jag för syn på pengar, på vinst och på<br />

företagande, egentligen?! Gå varvet runt, ganska<br />

kort. För detta ska behandlas djupare och mer ingående<br />

vid nästa träff.<br />

Till nästa träff:<br />

Skriv ner hur du räknat fram ditt pris och hur mycket du<br />

vill ha/behöver ha in i ditt företag för att det ska leva och<br />

utvecklas. Skriv också om det är på kort sikt eller på<br />

lång sikt. Hur kort? Hur långt? Hur ser din drömbudget<br />

ut? Har du några problem/frågor här som du nu kan<br />

passa på att ta upp och belysa tillsammans med övriga<br />

deltagare?<br />

Allra bäst är om alla har tydligt skrivit och kan visa hur<br />

de kommit fram till sitt pris, och om det är någon<br />

särskild, generell eller egen, regel, modell eller annan<br />

ledstjärna som används.<br />

Konsten att hitta lyckade lösningar


TRÄFF 2


12<br />

TRÄFF 3<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vi synar varandras<br />

budgetar och prissättning<br />

Uppgiften var att tänka efter, tydliggöra och helst<br />

skriva ner hur du har kommit fram till ditt pris och<br />

frågorna som i boken tas upp i kapitel 6.<br />

Gå laget runt och berätta var och en.<br />

• Hur många har tidigare gjort en kalkyl?<br />

• Vet alla om hur stora varje månads fasta kostnader<br />

är?<br />

• Ska intäkterna ”bara” täcka fasta utgifter?<br />

• Har jag lagt in en lön eller tar jag bara ut ”det<br />

som blir över”?<br />

• Har jag lagt in utvecklingspengar (vinst)? Tillräckligt<br />

för det jag vill göra?<br />

• Vad har jag för syn på ordet och begreppet ”vinst”?<br />

Visa era kalkyler och diskutera dem.<br />

Sammanfatta tankegångarna.<br />

• Om jag säljer tjänster, vilket timarvode behöver<br />

jag ha för att täcka min budget?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

• Hur många timmar räknar jag med att kunna arbeta/ta<br />

betalt för?<br />

• Kan jag räkna alla tjänster i timtid?<br />

• Kanske kan jag ta ett fast pris ibland? Jämför med<br />

en föreläsare.<br />

• Vad spelar tillgång och efterfrågan för roll? Eller<br />

möjligheten att medan jag själv och/eller det jag<br />

säljer är särskilt ”hett” kunna smida medan järnet<br />

är varmt.<br />

• Har jag ett minimipris: under det här går jag inte!?<br />

Både om jag säljer varor och tjänster; vilken möjlighet<br />

har jag att sätta pris enligt McDonalds-modellen<br />

och bilförsäljningsmodellen? Det vill säga att en<br />

enkel ”avskalad” basvara har ett lägsta pris och sen<br />

kostar det mer om man vill ha mer, utöver det.<br />

En sak är att räkna ut vad du vill ha och behöver ha,<br />

en annan är förstås att få det. Du kan knappast slå<br />

någon i huvudet med att du måste ha ett visst pris<br />

för att du har en budget och att du har räknat ut det<br />

på ett visst sätt. Diskutera den frågeställningen. En<br />

nyckel kan vara: hur betalar jag själv?<br />

Två och två, ställ frågan ärligt:<br />

• Skulle du betala det här för min vara/tjänst? Mer<br />

eller mindre? Varför?<br />

• Vad skulle få dig att betala det pris jag vill ha,<br />

behöver ha, eller – mer än det?!<br />

Konsten att ta betalt<br />

Redovisa till alla.<br />

Samtala kring vad det är som får oss att i vissa lägen<br />

nästan betala ”vad som helst”, eller i vart fall inte i<br />

första hand se till priset. Kan jag själv skapa den<br />

känslan kring mina produkter? Vill jag?<br />

Gör en sammanfattande lista på det som är de viktigaste<br />

skälen till att jag som kund vill betala ordentligt<br />

för något.<br />

Till nästa träff:<br />

Ta med presentationsmaterial, annonser, offerter,<br />

visitkort, fakturor och så vidare från ditt företag, och<br />

gärna också någon annans som du tycker är särskilt<br />

bra eller inte bra alls, goda respektive avskräckande<br />

exempel.<br />

Försök att se ditt eget presentationsmaterial och även<br />

ditt företagsnamn med nya ”objektiva” ögon och<br />

förbered dig på vad andra kommer att kunna säga.


TRÄFF 3


14<br />

TRÄFF 4<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vilken bild ger jag till värld och kunder?<br />

Vilken bild ger mitt och andras presentationsmaterial<br />

av mig och mitt företag?<br />

• Vad är bra – vad kan bli bättre?<br />

• Vad är direkt dåligt?<br />

• Lyft fram det som är bra. Tycker alla det?<br />

• Tala om vilka tankar och vilket budskap man får.<br />

Offerter och fakturor<br />

• Hur ser mina offerter ut?<br />

• Mina fakturor?<br />

• Hur skriver jag en offert? Tydlighet och bekräftelse.<br />

• Hur fort fakturerar jag?<br />

• Vad kostar det företaget om jag inte fakturerar<br />

först efter en månad? I kronor och i företagets<br />

image.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Nyckelbegrepp<br />

3-delsregeln, ideella kvoten (kapitel 5, 6, 7).<br />

Något som kan förstärka om du tycker det är svårt<br />

att ta betalt är om du också har svårt med den rent<br />

praktiska delen som till exempel en offert och en faktura.<br />

Andra kan tycka att det låter konstigt att man<br />

inte som företagare har självklar kläm på sådana<br />

saker. Men vi har alla våra brister ... Och en väg att<br />

förbättra sig är ju att gå med i en cirkel som denna!<br />

Gör förfrågningar till varandra och skriv offerter –<br />

och kommentera. Finns allt med; om vad som gäller<br />

om någon blir sjuk eller något annat oförutsett inträffar?<br />

Fråga varandra om hur fort ni fakturerar.<br />

Har du en tydlig offert att utgå från är det ju lättare<br />

att direkt skicka en faktura utifrån vad som står där.<br />

För att själv få en inre känsla för företagspengar, gå<br />

igenom 3-delsreglen. Som tjänsteföretagare utan anställda<br />

behöver du ha in 2–3 gånger så mycket som<br />

en anställd har i nettolön. Det är bra att ha i ryggmärgen.<br />

Säljer du varor och har kostnader för verktyg och<br />

lager ska det dessutom finnas kostnadstäckning för<br />

detta.<br />

Ett annat tips att tänka på är den ideella kvoten.<br />

Som företagare kan du få förfrågan att ingå i många<br />

olika ideella sammanhang eller ”bara” delta i olika<br />

aktiviteter som sker på odebiterbar tid. Självklart är<br />

det bra att ingå i olika sociala sammanhang och nätverk.<br />

Men som företagare måste du också väga hur<br />

mycket tid och kraft och ekonomi detta tar.<br />

Synliggör era ideella kvoter! Berätta om allt ni gör<br />

på odebiterbar tid. Fundera över balansen mot det<br />

som är ert ”riktiga” arbete. Det är förstås lika fel<br />

att ha alltför mycket ideell tid som ingen alls. Att ha<br />

begreppet ideell tid med sig kan underlätta när du<br />

får ännu en förfrågan att vara med någonstans eller<br />

att göra något utan ersättning. Hellre än att svara ja<br />

eller nej kan du hänvisa till att ens ideella kvot ”tyvärr<br />

redan är uppfylld” – för just det här året, eller<br />

två år framåt eller annan tid som du väljer.<br />

Inför nästa träff:<br />

Konsten att se<br />

Vad händer om det inte går som du vill och hoppas?<br />

Vad händer om det lyckas och går över förväntan?!<br />

Vad har du för beredskapsplaner?<br />

Tänk över och skriv ner – olika scenarier och<br />

konsekvenser.


TRÄFF 4


16<br />

TRÄFF 5<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Beredskapsplaner för<br />

både sämre och bättre tider!<br />

Gå igenom era beredskapsplaner.<br />

• Hur lång tid är jag villig att vara i ett uppbyggnadsskede?<br />

• Vilka konsekvenser får det för mitt sociala trygghetssystem?<br />

• Sjukpenning och pension. Betyder det något vilken<br />

företagsform jag har, enskild firma eller AB.<br />

• Kan jag varva företagande med anställning medan<br />

jag bygger mitt företag? Ge exempel i gruppen<br />

på olika erfarenheter och tankar.<br />

• Kan jag tänka mig att helt lägga ner mitt företag<br />

om jag inte får in pengar som behövs? Hur gör jag<br />

då?<br />

Diskutera alla var och ens beredskapsplaner för sämre<br />

tider. Exempel och erfarenheter, hur det har varit,<br />

hur ni eller några andra gjorde.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

En beredskapsplan för hur det går om det går riktigt<br />

bra, bättre än du trodde – är ju lika viktig!<br />

• Vågar du lyckas?<br />

• Vågar du visa att det går bra?<br />

• Hur hanterar du om du får så mycket att göra och<br />

så många kunder att det blir svårt att hinna med<br />

och klara av dem?<br />

• Kan du få hjälp av andra? Anställa? Eller höja priset<br />

rejält?<br />

• Hur skulle det kännas?<br />

Diskutera varandras lyckoplaner. Vilka<br />

realistiska steg skulle behöva tas för att<br />

komma dit? Brainstorma och ge<br />

varandra massor av tips!!<br />

Kan vi hjälpa varandra<br />

– vara varandras coacher?<br />

Före sista träffen: gå igenom:<br />

Konsten att göra<br />

• Vad har jag fått för nya erfarenheter?<br />

• Vill jag fortsätta att träffas i den här gruppen i fortsättningen?<br />

• Hela gruppen eller bara några av oss?<br />

• I så fall, under vilka former?<br />

• Som studiegrupp?<br />

• Som nätverk där man får testa idéer och uppslag och<br />

kan ge varandra stöd och inspiration i det egna företagandet?


TRÄFF 5


18<br />

TRÄFF 6<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Sista träffen med gänget<br />

– för den här gången<br />

Förhoppningsvis har ni valt att göra något riktigt<br />

roligt den här gången! Kanske samlas ni en stund<br />

innan i den vanliga lokalen och sammanfattar, eller<br />

så gör ni det där ni nu valt att vara.<br />

Summera allt ni lärt er under alla träffar. Gå laget<br />

runt.<br />

• Vad är den viktigaste lärdomen?<br />

• Finns några frågor kvar?<br />

• Har alla koll på hur man räknat ut sitt pris, vad<br />

man behöver ha in i företaget, vilka kunder man<br />

har och vad de kan betala, vilken ny kundgrupp<br />

som kan finnas, vad som händer om det inte går<br />

som man vill – eller det går över förväntan!?<br />

Satsa sen ordentligt på en social samvaro denna sista<br />

gång! Vad blev det för kul ni gjorde tillsammans:<br />

en studieresa, en pic-nic, ett företagsbesök, en restaurangmåltid?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Ha kul!!!<br />

När, var, hur, och varför<br />

– varför inte? – ska vi ses igen?<br />

Bestäm om ni vill fortsätta att träffas, allihop, några,<br />

vara coacher till varandra, arrangera en ny studiecirkel,<br />

kanske i till exempel Konsten att hålla<br />

ångan uppe (Nutek Info nr 021-99)?<br />

Än en gång: Lycka till!


TRÄFF 6


Vill Du diskutera hur Du skall sätta pris på Dina tjänster eller<br />

varor? Vet Du tillräckligt om vad vill kunden betala för? Denna<br />

skrift ger underlag för att i grupp resonera om dessa och många<br />

fler frågor kring betalning.<br />

Studiematerialet kan användas av deltagare så väl som ledare<br />

och är tänkt för en grupp, ett nätverk eller projekt med kvinnliga<br />

företagare.<br />

Skriften är ett komplement till boken Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala som också kan köpas från Nutek Förlag.<br />

Både boken och studiematerialet är skrivna av företagaren och<br />

författaren Eva-Britt Hult, Firma Life-Tech.<br />

ex 000 1 Stockholm åtta.45 Nutek © 2004<br />

Verket för näringslivsutveckling<br />

November<br />

Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm<br />

056-2004<br />

Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26<br />

www.nutek.se Infonr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!