30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDIEMATERIAL<br />

Att<br />

ta<br />

betalt<br />

Studiematerial till ”Konsten att<br />

ta betalt, få betalt och betala”


Förord<br />

På begäran har Nutek uppdragit åt Eva-Britt Hult att författa föreliggande studiematerial.<br />

Många företagare har läst hennes bok Konsten att ta betalt, få betalt och betala<br />

och tyckt att den är precis vad de behövt. Många projektledare har framfört att de<br />

mött stort behov hos företagare att också få diskutera kring frågorna att ta betalt, få<br />

betalt och betala.<br />

Nutek har tagit fram detta studiematerial inom programmet Att främja kvinnors företagande.<br />

Programmet har arbetat med att utveckla information och kunskaper för och<br />

om kvinnor som företagare. För rådgivare finns till exempel arbetsböckerna På egna<br />

vingar och Från osynlig till synlig tillväxt. Böckerna och skrifterna är utgivna på Nutek<br />

förlag som också har en särskild förteckning över just dessa skrifter.<br />

Att främja kvinnors företagande är också att synliggöra kvinnors företagande vilket<br />

bland annat görs genom statistik som publicerats i skriften Kvinnors och mäns företagande.<br />

För den som så önskar finns också statistiken som OH-bilder att hämta på<br />

www.nutek.se/kvinnftg under länken Statistik.<br />

Vilka projekt för affärsrådgivning till kvinnor som fått medel under åren 2002–2004<br />

kan Du få veta på http://firstclass.nutek.se/nutekkvinnor i mapparna Projekt 2002,<br />

Projekt 2003 och Projekt 2004.<br />

Uppföljningarna av år 2002 och 2003 års anslag finns i skrifter publicerade under<br />

titlarna Att förstärka sin egen drivkraft respektive Affärsrådgivning till kvinnor – uppföljning<br />

av 2003 års projektanslag.<br />

Föreliggande studiematerial är alltså skrivet av Eva-Britt Hult, konsult, forskare och<br />

författare. För innehållet ansvarar författaren ensam.<br />

Nutek hoppas att studiematerialet skall bli till nytta för många företagare och projektledare.<br />

Nutek den 15 november 2004<br />

Kerstin Wennberg<br />

Projektledare<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

1


Innehåll<br />

Några ord innan vi börjar .................................................... 3<br />

Till dig som deltar i cirkeln .................................................. 4<br />

Till dig som är cirkelledare .................................................. 5<br />

Vad är en studiecirkel? ........................................................ 6<br />

Målsättning med cirkeln ...................................................... 7<br />

STUDIECIRKELTRÄFFAR<br />

Träff 1 • Konsten att ta betalt ............................................. 8<br />

Träff 2 • Konsten att hitta lyckade lösningar ................. 10<br />

Träff 3 • Konsten att ta betalt ........................................... 12<br />

Träff 4 • Konsten att se ...................................................... 14<br />

Träff 5 • Konsten att göra .................................................. 16<br />

Träff 6 • Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? ........... 18<br />

Illustrationer: Eva-Kajsa Nordenborg<br />

2<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA


Några ord innan<br />

vi börjar ...<br />

Konsten att<br />

ta betalt, få betalt<br />

och betala<br />

Handbok för företagarkvinnor<br />

av Eva-Britt Hult<br />

Att ta betalt för de varor och tjänster man som företagare<br />

säljer är förstås en förutsättning för att det alls<br />

ska kallas ett företagande och för att det ska gå att<br />

leva på att vara företagare.<br />

Att det är på det viset kan tyckas vara så elementärt<br />

att det nästan är larvigt att behöva påpeka det.<br />

Ändå är vi många som har insett att det är en sak att<br />

som företagare veta att jag måste räkna ut ett pris,<br />

kunna sälja och få betalt för min produkt, och en helt<br />

annan att verkligen kunna göra det, tycka om att göra<br />

det, lyckas med att göra det och vara nöjd med hur<br />

jag gör det.<br />

Min erfarenhet är att få personer drömmer om att bli<br />

eller blir företagare för att de vill bli goda försäljare!<br />

Det finns många undersökningar som entydigt visar<br />

att skälen till att vi startar eget handlar om att vi vill<br />

arbeta friare, förverkliga en idé eller överhuvudtaget<br />

skapa oss ett eget arbete, antingen vi lämnar en anställning<br />

eller vi inte hade något lönearbete alls innan<br />

vi startade eget.<br />

Själva försäljningsdelen i företaget kan rentav ibland<br />

upplevas som ”ett nödvändigt ont”. Faktiskt! Det vet<br />

jag och det vet antagligen också du som just har öppnat<br />

den här handledningen för en studiecirkel om<br />

Konsten att ta betalt.<br />

Handledningshäftet och själva studiecirkeln utgår från<br />

boken med samma namn, Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala (Nutek, 2:a uppl, 2002) som jag skrev<br />

just utifrån min egen erfarenhet av att brottas med<br />

dessa frågor och för att jag mött tusentals andra småföretagare<br />

som gjort detsamma – och då särskilt småföretagande<br />

kvinnor.<br />

Gensvaret på den boken har bekräftat att de här frågorna<br />

verkligen är något man ständigt arbetar med<br />

och som man inte ändrar förhållningssätt till och löser<br />

över en natt.<br />

Därför tror jag att det är alldeles perfekt att ha en<br />

studiecirkel i det här ämnet! Man behöver tydliggöra<br />

sina egna tankar och problem inför andra likasinnade,<br />

bli speglad av andra ”som vet hur det är” och –<br />

inte minst! – höra hur de har tänkt och gjort, hur de<br />

har lyckats mindre bra och hur de har lyckats jättebra!<br />

Jag kan lätt föreställa mig alla roliga, spännande, lärorika<br />

samtal som lär bli i en studiecirkel som denna!<br />

Hör gärna av er och berätta hur det var och hur det<br />

gick.<br />

Med varm lyckönskan till studier och träffar!<br />

Eva-Britt Hult<br />

Författaren<br />

(eva-britt.hult@life-tech.se)<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

3


Till dig som<br />

deltar i cirkeln<br />

4<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Jag ser framför mig en grupp som mest består av småföretagande<br />

kvinnor, kanske också några kvinnor som<br />

planerar att starta företag, kanske också någon man<br />

är med. Det beror på.<br />

Ibland kan det vara en poäng att ”bara” vara kvinnor<br />

tillsammans. Ibland är det en lika stor poäng att<br />

en grupp är öppen för båda könen. Inte minst när det<br />

handlar om Konsten att ta betalt kan det vara spännande<br />

att få med en eller flera män. Ser de frågorna<br />

på samma sätt? Handlar det mer om olika branscher<br />

än att man är företagande kvinna eller företagande<br />

man?<br />

Som varande företagare eller blivande företagare vet<br />

du redan den avgörande betydelsen av att vara en<br />

dubbelt så god lyssnare som talare, vara allmänt lyhörd<br />

för andras behov och att i en grupp med ett<br />

gemensamt mål kunna bidra till en trivsam, öppen<br />

och glad stämning.<br />

För det kan sägas direkt: min absoluta övertygelse är<br />

att det inte spelar någon roll hur väl jag kan lägga en<br />

budget och räkna ut vad jag måste ta betalt och lära<br />

mig hur jag får det; om man inte är en glad och öppen<br />

person som tycker att företagande är roligt och<br />

att det är roligt med människor, försvårar det avsevärt<br />

att, på sikt, få ett lyckosamt företagande! Speciellt<br />

gäller detta förstås när jag säljer tjänster och själv<br />

är en del av produkten.<br />

Givetvis är alla som anmäler sig till en sådan här studiecirkel<br />

också särskilt intresserade av ämnet och har<br />

redan massor med egna erfarenheter och frågor. Det<br />

gör att det förutan exemplen i min bok, också finns<br />

en sjö av exempel, misstag och framgångstillfällen att<br />

gemensamt lyfta fram!<br />

Och självklart: har du gått med och bestämt dig för<br />

att avsätta dyrbar odebiterbar tid, så tänker du förstås<br />

ta tillfället i akt och verkligen göra ditt bästa för<br />

att träffarna och uppgifterna däremellan ska ge både<br />

dig och dina cirkelvänner så mycket som möjligt, som<br />

en ovärderlig kompetensutbildning – till glädje för er<br />

alla som deltar, era kunder och samarbetspartners.<br />

Lycka till!


Till dig som<br />

är cirkelledare<br />

Antingen är du en av cirkeldeltagarna som blivit utsedd<br />

till eller själv tagit initiativ till att leda gruppen,<br />

eller så kommer du ”utifrån”. Kanske arbetar du med<br />

företagarfrågor som rådgivare på ett Startcentrum<br />

eller Näringslivskontor. Kanske arbetar du på det studieförbund<br />

som anordnat cirkeln.<br />

Vem du än är, är förstås din särskilda uppgift att ha<br />

en plan, ligga steget före, ha funderat ut hur du lägger<br />

upp samtalen, redovisningen av uppgifter och så<br />

vidare. Du vet att cirkeldeltagarna har mycket att tillföra<br />

av både erfarenheter och kunskaper och planerar<br />

därför sammankomsterna så att det finns utrymme<br />

för att alla får komma till tals och det är du som<br />

har koll på tiden. Hur professionellt och lyhört än<br />

sällskapet må vara, finns alltid en fara att någon pratar<br />

och associerar till sitt hela tiden. Då är risken stor<br />

att man missar viktiga erfarenheter och synpunkter<br />

från deltagare som inte är så snabba att yttra sig.<br />

Och självklart är din inställning att denna cirkel ska<br />

ge så mycket som möjligt till alla som är med. Med<br />

andra ord är du helt kundorienterad!<br />

Önskvärt är också att du som ledare för denna cirkel<br />

själv är eller ha varit företagare eller haft företagande<br />

på nära håll, i familjen. Som jag ser det, är det först<br />

när du, under minst ett helt år, har varit i den situationen<br />

som du riktigt förstår vad företagande innebär.<br />

Inte minst vad gäller den ekonomiska biten.<br />

Cirkelns plan och uppgifter utgår i huvudsak från<br />

boken Konsten att ta betalt få betalt och betala, även<br />

om den kronologiskt inte helt följer boken. Allt är<br />

inte heller med som står där, men det förutsätts att<br />

deltagarna har läst boken, så det är ju ändå på sätt<br />

och vis med, indirekt. En del är också tillagt.<br />

Givetvis är det meningen att ännu mer kommer till<br />

medan cirkeln pågår, utifrån såväl dina som deltagarnas<br />

kunskaper, erfarenheter och önskemål.<br />

Att vara kundorienterad och få nöjda kunder handlar<br />

ju om att kunna uppfylla kundens förväntningar.<br />

Detsamma gäller för en kurs – och en studiecirkel!<br />

Redan vid första träffen gäller det därför för dig som<br />

cirkelledare att inventera vilka förväntningar som<br />

finns och sen under resans gång stämma av förväntan-uppfyllelse<br />

och också medverka till att alla deltagare<br />

förstår att det är allas ansvar att resultatet blir<br />

så bra som möjligt. Du är visserligen ledare, men inte<br />

minst bland en samling företagsamma personer som<br />

antingen redan är eller håller på att planera att bli<br />

företagare, är din roll mer av samordnande slag.<br />

Minst en gång under cirkeltiden bör också cirkelledaren<br />

och deltagaren träffas enskilt för att diskutera<br />

vad innehållet i cirkeln får för resultat för deltagarens<br />

företag.<br />

Lycka till!<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

5


Vad är en<br />

studiecirkel?<br />

6<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Studiecirkeln har en lång historia i vårt folkbildande<br />

och föreningstäta land. Det finns en rad studieförbund<br />

som enbart arbetar med att anordna studiecirklar<br />

eller inspirera andra att göra det med viss support<br />

från studieförbundet.<br />

Ibland kan man få statsbidrag eller EU-bidrag till litteratur<br />

och andra kostnader för cirkeln. Till exempel<br />

om man vid något tillfälle vill ta in en extern föreläsare<br />

eller göra något studiebesök. Hör efter med<br />

studieförbund i din närhet, om vilka regler som gäller<br />

just nu.<br />

För att få ta del av sådana bidrag måste vissa krav<br />

vara uppfylla. De kraven grundar sig oftast på den<br />

ram som studiecirkeln utvecklat efter alla år, under<br />

olika förhållanden, med vitt skilda människor och<br />

ämnen. Det är väl helt enkelt så att det är den mest<br />

fungerande formen man kommit fram till.<br />

Så: vare sig man kan få del av något bidrag eller inte<br />

(bara att alla ni deltagare bidrar med er närvaro,<br />

motivation och arbetsglädje är ju ett jättebidrag!), så<br />

brukar ett bra koncept för en studiecirkel vara:<br />

• 6–10 deltagare<br />

• minst 5 sammankomster<br />

• minst 15 studietimmar á 45 minuter totalt<br />

• alla ska ha tillgång till samma litteratur och studera<br />

enligt en fastställd plan<br />

I upplägget av denna studiecirkel har jag haft nytta<br />

av det avsnitt om studieplan som min kollega Liv<br />

Ohlson och jag föreslog i vår första bok Första året<br />

som företagare (Uppsala Publishing House, 2:a uppl,<br />

1999).


Målsättning<br />

med cirkeln<br />

Målsättningen med den här cirkeln är att med boken<br />

Konsten att ta betalt, få betalt och betala som utgångspunkt,<br />

ta del av såväl erfarenheter som redovisas i<br />

boken, som egna och andras erfarenheter, funderingar<br />

och lösningar kring ämnet att sälja och ta betalt för<br />

sina varor och tjänster. Givetvis för att därefter praktiskt<br />

kunna överföra denna kunskap till det egna företagets<br />

sätt att arbeta!<br />

En ytterligare målsättning kan vara att bilda mindre<br />

eller större nätverk där ni fortlöpande stöttar och inspirerar<br />

varandra.<br />

För vem?<br />

Eftersom boken Konsten att ta betalt, få betalt och<br />

betala huvudsakligen vänder sig till småföretagande<br />

kvinnor tänker jag att det i första hand är er handboken<br />

vänder sig till. Men naturligtvis kan även andra<br />

ha glädje och nytta av att samtala runt och göra<br />

uppgifter kring de här frågorna, som till exempel den,<br />

kvinna som man, som i nuläget går och drömmer om<br />

eller tänker på att starta eget: Vad behövs rent ekonomiskt<br />

för att ett företag ska leva och utvecklas? Och<br />

hur gör jag rent praktiskt, sätter pris, marknadsför<br />

och säljer?<br />

Krav på förkunskap<br />

Alla deltagare bör ha läst boken Konsten att ta betalt,<br />

få betalt och betala innan cirkeln börjar.<br />

Helt klart går det då fortare att komma in i ämnet<br />

och därmed få mer tid att utveckla det. Kanske kan<br />

man också se de egenskaper som lyfts fram i introduktionen<br />

för deltagarna, som ”förkunskaper”. Att<br />

var och en bär med sig en positiv attityd, en öppen<br />

inställning och vilja att bidra och ta sig tid för såväl<br />

själva arbetet i cirkeln som däremellan.<br />

Vad får man med sig? Varför ska<br />

man delta i den här studiecirkeln?<br />

Efter att ha deltagit i den här cirkeln ska alla deltagare<br />

grundligt ha gått igenom sitt företags ekonomi, sitt<br />

eget förhållningssätt till pengar och försäljning och<br />

hittat flera lösningar på de problem som man haft<br />

innan cirkeln startade. Naturligtvis ska man också<br />

sett de goda sidorna, de briljanta lösningar och förhållningssätt<br />

som man redan har, men som man bara<br />

inte tänkt på, förrän man nu pratar om dem och får<br />

andra att se och uppmuntra dem!<br />

Varje deltagare bör också ha fått möjlighet att enskilt<br />

diskutera lösningarna med cirkelledaren.<br />

Överhuvudtaget ska alla som deltagit i cirkeln ha fått<br />

en bredare insikt om vad företagspengar är.<br />

Förberedelse inför första träffen:<br />

Fundera på varför du gått med i cirkeln, vad du vill ha ut<br />

av den och vilka frågor som är viktigast för dig. Förbered<br />

frågorna som kommer att tas upp enligt det som står<br />

under träff 1.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

7


8<br />

TRÄFF 1<br />

Vilka är vi, varför är vi här,<br />

vad vill vi, vad ska vi lösa? Och hur?<br />

Träffen bör vara 3 x 45 minuter. Börja med att ta<br />

det första 45-minuterspasset (minst) till presentation.<br />

Alla deltagare får svara på följande frågor:<br />

• Namn på mig själv och namn på mitt företag.<br />

• Vad gör företaget? Vad säljer jag? (Ha som mål<br />

att säga detta på kortaste och tydligaste sätt!)<br />

• Hur länge har jag varit företagare? (Alternativt hur<br />

länge har jag drömt om att bli företagare/ när ska<br />

jag starta?)<br />

• Har jag anställda? Planerar jag att på sikt att ha<br />

anställda?<br />

• Det här är jag jättebra på – och det här är jag urdålig<br />

på! (Den punkten kan hjälpa till att snabbt<br />

skapa en öppen och glad stämning.)<br />

• Varför är jag med i studiecirkeln och vad förväntar<br />

jag mig av den?<br />

Målet med ett inledningsmöte är i första hand att<br />

skapa en bra atmosfär. Det allra bästa är förstås om<br />

alla så fort som möjligt får känslan av att det här<br />

kommer att bli en rolig grupp med högt i tak och<br />

där man kan våga fråga om vad som helst utan att<br />

känna sig dum och där alla kommer att få komma<br />

till tals.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Ett annat mål är att lägga grunden för upplägget.<br />

Är studieplanens upplägg OK? Vill vi ha tillgång till<br />

någon mer litteratur? Vill vi bjuda in någon erfaren<br />

företagare eller annan fackman eller göra studiebesök<br />

på något företag, kanske på något av våra egna<br />

företag? Ska alla dokumentera, var och en för sig,<br />

eller ska någon särskild sammanfatta slutsatser och<br />

lärdomar – för alla? Gör studieledaren det eller någon<br />

annan? Ska vi alternera, eller är det samma person<br />

som ska göra det varje gång? Har alla tillgång<br />

till en bra datorskrivare och/eller kopieringsmöjligheter?<br />

Glöm inte det rent praktiska<br />

Det rent praktiska ska också med på första träffen.<br />

Ska vi köra tre pass á 45 minuter med paus emellan,<br />

och i så fall hur lång paus? Eller ska vi ta två längre<br />

pass med en längre paus? Vilken tid är bäst att börja?<br />

När ska vi sluta? Ska vi dricka kaffe i pausen?<br />

Vem fixar i så fall det? Eller tar var och en med<br />

dricka/termos? Kaffebröd/mackor? Kan vi redan här<br />

säga att vi gör något särskilt som avslutning? Även<br />

om vi kan ha det öppet så länge vad det blir.<br />

Låt inte den praktiska delen ta för lång tid att planera.<br />

Sätt en maxtid på 10–15 minuter då det ska<br />

vara avklarat. Man kan ju anpassa den praktiska<br />

biten under resans gång.<br />

Konsten att ta betalt<br />

Svårt att ta betalt<br />

Anknyt till ”de vanligaste replikerna” i kapitel 2 i<br />

boken Konsten att ta betalt, få betalt och betala. Medoch<br />

motargument. Vilken/vilka är de repliker som<br />

du bäst känner igen? Har du någon egen att lägga<br />

till ytterligare?<br />

Bemöt dina egna och andras ”problemargument”<br />

med motbilder.<br />

Sammanfatta presentationen av alla företag. Sammanfatta<br />

vilka problemargument som är de vanligaste<br />

och motargumenten mot dem.<br />

Till nästa träff:<br />

Gå vidare med detta. Skriv ner det du tycker är det<br />

svåraste med att ta betalt. Skriv ner motargument och<br />

vad som skulle kunna få dig att ändra ditt sätt att se det<br />

som du gör. Utifrån presentationen och samtalen i<br />

gruppen; kan du redan nu se någon eller några särskilda<br />

personer som du kan lära dig speciellt av?<br />

Titta i boken, kapitel 3 och 5. Även där finns reflektioner<br />

och förslag till lösningar. Skulle några av dem passa<br />

särskilt bra för dig eller någon annan i gruppen?<br />

Gör inte uppgiften för stor. Skriv hellre i stolpform än<br />

inget alls, så att du kan delge de andra deltagarna det<br />

du kommit fram till.


TRÄFF 1


10<br />

TRÄFF 2<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Lyckade lösningar<br />

Huvuduppgiften till idag var att komma med lyckade<br />

lösningar och/eller bemötanden av egna och andras<br />

problemformuleringar och de repliker som finns<br />

i boken, kapitel 2 och 3.<br />

Gå laget runt. Anknyt till kapitel 5 i boken. Även<br />

här finns en rad förslag på lösningar. Har någon<br />

kanske redan tagit hjälp av något tips där?<br />

• Ligger din produkt rätt i tiden?<br />

• Har du någon annan som kan sälja åt dig? Skulle<br />

några av deltagarna kunna/vilja byta och bli varandras<br />

managers? Sälja den andres produkter och<br />

kunna hänvisa till den kollegan när någon vill<br />

handla eller förhandla? Kanske bara på försök,<br />

under en övergångsperiod.<br />

• Är du tillräckligt professionell och någon att, i alla<br />

lägen, lita på? I dagens samhälle med tusen olika<br />

val för alla, kan den som i alla väder är ”någon att<br />

lita på” kanske höja sitt pris bara för att den förenklar<br />

tillvaron för sin kund.<br />

• Något som särskilt småföretagande kvinnor bör<br />

vara observanta på är vilka kunder vi har. Disku-<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

tera vilka kunder era olika företag har. Är det köpstarka<br />

kunder? Är det kunder som gärna betalar<br />

det lilla extra för att få det lilla extra eller vill de<br />

alltid ha det billigaste? Om jag säljer tjänster och/<br />

eller hantverk, förstår mina kunder vad som ligger<br />

inräknat i priset? Skulle jag behöva och kunna<br />

byta kundkrets? I så fall hur?<br />

Hur är det med pengar egentligen?<br />

Efter den redovisningen och diskussionen är det dags<br />

att ta tag i en av grundfrågorna i hela cirkeln, och<br />

anknyta till kapitel 6: Vet jag som företagare hur<br />

mycket jag måste ha in varje dag/vecka/månad/år<br />

och vad har jag för syn på pengar, på vinst och på<br />

företagande, egentligen?! Gå varvet runt, ganska<br />

kort. För detta ska behandlas djupare och mer ingående<br />

vid nästa träff.<br />

Till nästa träff:<br />

Skriv ner hur du räknat fram ditt pris och hur mycket du<br />

vill ha/behöver ha in i ditt företag för att det ska leva och<br />

utvecklas. Skriv också om det är på kort sikt eller på<br />

lång sikt. Hur kort? Hur långt? Hur ser din drömbudget<br />

ut? Har du några problem/frågor här som du nu kan<br />

passa på att ta upp och belysa tillsammans med övriga<br />

deltagare?<br />

Allra bäst är om alla har tydligt skrivit och kan visa hur<br />

de kommit fram till sitt pris, och om det är någon<br />

särskild, generell eller egen, regel, modell eller annan<br />

ledstjärna som används.<br />

Konsten att hitta lyckade lösningar


TRÄFF 2


12<br />

TRÄFF 3<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vi synar varandras<br />

budgetar och prissättning<br />

Uppgiften var att tänka efter, tydliggöra och helst<br />

skriva ner hur du har kommit fram till ditt pris och<br />

frågorna som i boken tas upp i kapitel 6.<br />

Gå laget runt och berätta var och en.<br />

• Hur många har tidigare gjort en kalkyl?<br />

• Vet alla om hur stora varje månads fasta kostnader<br />

är?<br />

• Ska intäkterna ”bara” täcka fasta utgifter?<br />

• Har jag lagt in en lön eller tar jag bara ut ”det<br />

som blir över”?<br />

• Har jag lagt in utvecklingspengar (vinst)? Tillräckligt<br />

för det jag vill göra?<br />

• Vad har jag för syn på ordet och begreppet ”vinst”?<br />

Visa era kalkyler och diskutera dem.<br />

Sammanfatta tankegångarna.<br />

• Om jag säljer tjänster, vilket timarvode behöver<br />

jag ha för att täcka min budget?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

• Hur många timmar räknar jag med att kunna arbeta/ta<br />

betalt för?<br />

• Kan jag räkna alla tjänster i timtid?<br />

• Kanske kan jag ta ett fast pris ibland? Jämför med<br />

en föreläsare.<br />

• Vad spelar tillgång och efterfrågan för roll? Eller<br />

möjligheten att medan jag själv och/eller det jag<br />

säljer är särskilt ”hett” kunna smida medan järnet<br />

är varmt.<br />

• Har jag ett minimipris: under det här går jag inte!?<br />

Både om jag säljer varor och tjänster; vilken möjlighet<br />

har jag att sätta pris enligt McDonalds-modellen<br />

och bilförsäljningsmodellen? Det vill säga att en<br />

enkel ”avskalad” basvara har ett lägsta pris och sen<br />

kostar det mer om man vill ha mer, utöver det.<br />

En sak är att räkna ut vad du vill ha och behöver ha,<br />

en annan är förstås att få det. Du kan knappast slå<br />

någon i huvudet med att du måste ha ett visst pris<br />

för att du har en budget och att du har räknat ut det<br />

på ett visst sätt. Diskutera den frågeställningen. En<br />

nyckel kan vara: hur betalar jag själv?<br />

Två och två, ställ frågan ärligt:<br />

• Skulle du betala det här för min vara/tjänst? Mer<br />

eller mindre? Varför?<br />

• Vad skulle få dig att betala det pris jag vill ha,<br />

behöver ha, eller – mer än det?!<br />

Konsten att ta betalt<br />

Redovisa till alla.<br />

Samtala kring vad det är som får oss att i vissa lägen<br />

nästan betala ”vad som helst”, eller i vart fall inte i<br />

första hand se till priset. Kan jag själv skapa den<br />

känslan kring mina produkter? Vill jag?<br />

Gör en sammanfattande lista på det som är de viktigaste<br />

skälen till att jag som kund vill betala ordentligt<br />

för något.<br />

Till nästa träff:<br />

Ta med presentationsmaterial, annonser, offerter,<br />

visitkort, fakturor och så vidare från ditt företag, och<br />

gärna också någon annans som du tycker är särskilt<br />

bra eller inte bra alls, goda respektive avskräckande<br />

exempel.<br />

Försök att se ditt eget presentationsmaterial och även<br />

ditt företagsnamn med nya ”objektiva” ögon och<br />

förbered dig på vad andra kommer att kunna säga.


TRÄFF 3


14<br />

TRÄFF 4<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Vilken bild ger jag till värld och kunder?<br />

Vilken bild ger mitt och andras presentationsmaterial<br />

av mig och mitt företag?<br />

• Vad är bra – vad kan bli bättre?<br />

• Vad är direkt dåligt?<br />

• Lyft fram det som är bra. Tycker alla det?<br />

• Tala om vilka tankar och vilket budskap man får.<br />

Offerter och fakturor<br />

• Hur ser mina offerter ut?<br />

• Mina fakturor?<br />

• Hur skriver jag en offert? Tydlighet och bekräftelse.<br />

• Hur fort fakturerar jag?<br />

• Vad kostar det företaget om jag inte fakturerar<br />

först efter en månad? I kronor och i företagets<br />

image.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Nyckelbegrepp<br />

3-delsregeln, ideella kvoten (kapitel 5, 6, 7).<br />

Något som kan förstärka om du tycker det är svårt<br />

att ta betalt är om du också har svårt med den rent<br />

praktiska delen som till exempel en offert och en faktura.<br />

Andra kan tycka att det låter konstigt att man<br />

inte som företagare har självklar kläm på sådana<br />

saker. Men vi har alla våra brister ... Och en väg att<br />

förbättra sig är ju att gå med i en cirkel som denna!<br />

Gör förfrågningar till varandra och skriv offerter –<br />

och kommentera. Finns allt med; om vad som gäller<br />

om någon blir sjuk eller något annat oförutsett inträffar?<br />

Fråga varandra om hur fort ni fakturerar.<br />

Har du en tydlig offert att utgå från är det ju lättare<br />

att direkt skicka en faktura utifrån vad som står där.<br />

För att själv få en inre känsla för företagspengar, gå<br />

igenom 3-delsreglen. Som tjänsteföretagare utan anställda<br />

behöver du ha in 2–3 gånger så mycket som<br />

en anställd har i nettolön. Det är bra att ha i ryggmärgen.<br />

Säljer du varor och har kostnader för verktyg och<br />

lager ska det dessutom finnas kostnadstäckning för<br />

detta.<br />

Ett annat tips att tänka på är den ideella kvoten.<br />

Som företagare kan du få förfrågan att ingå i många<br />

olika ideella sammanhang eller ”bara” delta i olika<br />

aktiviteter som sker på odebiterbar tid. Självklart är<br />

det bra att ingå i olika sociala sammanhang och nätverk.<br />

Men som företagare måste du också väga hur<br />

mycket tid och kraft och ekonomi detta tar.<br />

Synliggör era ideella kvoter! Berätta om allt ni gör<br />

på odebiterbar tid. Fundera över balansen mot det<br />

som är ert ”riktiga” arbete. Det är förstås lika fel<br />

att ha alltför mycket ideell tid som ingen alls. Att ha<br />

begreppet ideell tid med sig kan underlätta när du<br />

får ännu en förfrågan att vara med någonstans eller<br />

att göra något utan ersättning. Hellre än att svara ja<br />

eller nej kan du hänvisa till att ens ideella kvot ”tyvärr<br />

redan är uppfylld” – för just det här året, eller<br />

två år framåt eller annan tid som du väljer.<br />

Inför nästa träff:<br />

Konsten att se<br />

Vad händer om det inte går som du vill och hoppas?<br />

Vad händer om det lyckas och går över förväntan?!<br />

Vad har du för beredskapsplaner?<br />

Tänk över och skriv ner – olika scenarier och<br />

konsekvenser.


TRÄFF 4


16<br />

TRÄFF 5<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Beredskapsplaner för<br />

både sämre och bättre tider!<br />

Gå igenom era beredskapsplaner.<br />

• Hur lång tid är jag villig att vara i ett uppbyggnadsskede?<br />

• Vilka konsekvenser får det för mitt sociala trygghetssystem?<br />

• Sjukpenning och pension. Betyder det något vilken<br />

företagsform jag har, enskild firma eller AB.<br />

• Kan jag varva företagande med anställning medan<br />

jag bygger mitt företag? Ge exempel i gruppen<br />

på olika erfarenheter och tankar.<br />

• Kan jag tänka mig att helt lägga ner mitt företag<br />

om jag inte får in pengar som behövs? Hur gör jag<br />

då?<br />

Diskutera alla var och ens beredskapsplaner för sämre<br />

tider. Exempel och erfarenheter, hur det har varit,<br />

hur ni eller några andra gjorde.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

En beredskapsplan för hur det går om det går riktigt<br />

bra, bättre än du trodde – är ju lika viktig!<br />

• Vågar du lyckas?<br />

• Vågar du visa att det går bra?<br />

• Hur hanterar du om du får så mycket att göra och<br />

så många kunder att det blir svårt att hinna med<br />

och klara av dem?<br />

• Kan du få hjälp av andra? Anställa? Eller höja priset<br />

rejält?<br />

• Hur skulle det kännas?<br />

Diskutera varandras lyckoplaner. Vilka<br />

realistiska steg skulle behöva tas för att<br />

komma dit? Brainstorma och ge<br />

varandra massor av tips!!<br />

Kan vi hjälpa varandra<br />

– vara varandras coacher?<br />

Före sista träffen: gå igenom:<br />

Konsten att göra<br />

• Vad har jag fått för nya erfarenheter?<br />

• Vill jag fortsätta att träffas i den här gruppen i fortsättningen?<br />

• Hela gruppen eller bara några av oss?<br />

• I så fall, under vilka former?<br />

• Som studiegrupp?<br />

• Som nätverk där man får testa idéer och uppslag och<br />

kan ge varandra stöd och inspiration i det egna företagandet?


TRÄFF 5


18<br />

TRÄFF 6<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Sista träffen med gänget<br />

– för den här gången<br />

Förhoppningsvis har ni valt att göra något riktigt<br />

roligt den här gången! Kanske samlas ni en stund<br />

innan i den vanliga lokalen och sammanfattar, eller<br />

så gör ni det där ni nu valt att vara.<br />

Summera allt ni lärt er under alla träffar. Gå laget<br />

runt.<br />

• Vad är den viktigaste lärdomen?<br />

• Finns några frågor kvar?<br />

• Har alla koll på hur man räknat ut sitt pris, vad<br />

man behöver ha in i företaget, vilka kunder man<br />

har och vad de kan betala, vilken ny kundgrupp<br />

som kan finnas, vad som händer om det inte går<br />

som man vill – eller det går över förväntan!?<br />

Satsa sen ordentligt på en social samvaro denna sista<br />

gång! Vad blev det för kul ni gjorde tillsammans:<br />

en studieresa, en pic-nic, ett företagsbesök, en restaurangmåltid?<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Ha kul!!!<br />

När, var, hur, och varför<br />

– varför inte? – ska vi ses igen?<br />

Bestäm om ni vill fortsätta att träffas, allihop, några,<br />

vara coacher till varandra, arrangera en ny studiecirkel,<br />

kanske i till exempel Konsten att hålla<br />

ångan uppe (Nutek Info nr 021-99)?<br />

Än en gång: Lycka till!


TRÄFF 6


Vill Du diskutera hur Du skall sätta pris på Dina tjänster eller<br />

varor? Vet Du tillräckligt om vad vill kunden betala för? Denna<br />

skrift ger underlag för att i grupp resonera om dessa och många<br />

fler frågor kring betalning.<br />

Studiematerialet kan användas av deltagare så väl som ledare<br />

och är tänkt för en grupp, ett nätverk eller projekt med kvinnliga<br />

företagare.<br />

Skriften är ett komplement till boken Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala som också kan köpas från Nutek Förlag.<br />

Både boken och studiematerialet är skrivna av företagaren och<br />

författaren Eva-Britt Hult, Firma Life-Tech.<br />

ex 000 1 Stockholm åtta.45 Nutek © 2004<br />

Verket för näringslivsutveckling<br />

November<br />

Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm<br />

056-2004<br />

Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26<br />

www.nutek.se Infonr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!