30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10<br />

TRÄFF 2<br />

Börja med en återblick<br />

Gör en liten återblick på förra träffen. Vad pratade<br />

vi om? Vilka var med? Var någon borta? Vad ska vi<br />

göra idag? Hur har det gått med arbetsuppgifterna?<br />

Måste någon gå tidigare än vi andra?<br />

Lyckade lösningar<br />

Huvuduppgiften till idag var att komma med lyckade<br />

lösningar och/eller bemötanden av egna och andras<br />

problemformuleringar och de repliker som finns<br />

i boken, kapitel 2 och 3.<br />

Gå laget runt. Anknyt till kapitel 5 i boken. Även<br />

här finns en rad förslag på lösningar. Har någon<br />

kanske redan tagit hjälp av något tips där?<br />

• Ligger din produkt rätt i tiden?<br />

• Har du någon annan som kan sälja åt dig? Skulle<br />

några av deltagarna kunna/vilja byta och bli varandras<br />

managers? Sälja den andres produkter och<br />

kunna hänvisa till den kollegan när någon vill<br />

handla eller förhandla? Kanske bara på försök,<br />

under en övergångsperiod.<br />

• Är du tillräckligt professionell och någon att, i alla<br />

lägen, lita på? I dagens samhälle med tusen olika<br />

val för alla, kan den som i alla väder är ”någon att<br />

lita på” kanske höja sitt pris bara för att den förenklar<br />

tillvaron för sin kund.<br />

• Något som särskilt småföretagande kvinnor bör<br />

vara observanta på är vilka kunder vi har. Disku-<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

tera vilka kunder era olika företag har. Är det köpstarka<br />

kunder? Är det kunder som gärna betalar<br />

det lilla extra för att få det lilla extra eller vill de<br />

alltid ha det billigaste? Om jag säljer tjänster och/<br />

eller hantverk, förstår mina kunder vad som ligger<br />

inräknat i priset? Skulle jag behöva och kunna<br />

byta kundkrets? I så fall hur?<br />

Hur är det med pengar egentligen?<br />

Efter den redovisningen och diskussionen är det dags<br />

att ta tag i en av grundfrågorna i hela cirkeln, och<br />

anknyta till kapitel 6: Vet jag som företagare hur<br />

mycket jag måste ha in varje dag/vecka/månad/år<br />

och vad har jag för syn på pengar, på vinst och på<br />

företagande, egentligen?! Gå varvet runt, ganska<br />

kort. För detta ska behandlas djupare och mer ingående<br />

vid nästa träff.<br />

Till nästa träff:<br />

Skriv ner hur du räknat fram ditt pris och hur mycket du<br />

vill ha/behöver ha in i ditt företag för att det ska leva och<br />

utvecklas. Skriv också om det är på kort sikt eller på<br />

lång sikt. Hur kort? Hur långt? Hur ser din drömbudget<br />

ut? Har du några problem/frågor här som du nu kan<br />

passa på att ta upp och belysa tillsammans med övriga<br />

deltagare?<br />

Allra bäst är om alla har tydligt skrivit och kan visa hur<br />

de kommit fram till sitt pris, och om det är någon<br />

särskild, generell eller egen, regel, modell eller annan<br />

ledstjärna som används.<br />

Konsten att hitta lyckade lösningar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!