30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vill Du diskutera hur Du skall sätta pris på Dina tjänster eller<br />

varor? Vet Du tillräckligt om vad vill kunden betala för? Denna<br />

skrift ger underlag för att i grupp resonera om dessa och många<br />

fler frågor kring betalning.<br />

Studiematerialet kan användas av deltagare så väl som ledare<br />

och är tänkt för en grupp, ett nätverk eller projekt med kvinnliga<br />

företagare.<br />

Skriften är ett komplement till boken Konsten att ta betalt, få<br />

betalt och betala som också kan köpas från Nutek Förlag.<br />

Både boken och studiematerialet är skrivna av företagaren och<br />

författaren Eva-Britt Hult, Firma Life-Tech.<br />

ex 000 1 Stockholm åtta.45 Nutek © 2004<br />

Verket för näringslivsutveckling<br />

November<br />

Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm<br />

056-2004<br />

Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26<br />

www.nutek.se Infonr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!