30.01.2013 Views

Ladda hem

Ladda hem

Ladda hem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8<br />

TRÄFF 1<br />

Vilka är vi, varför är vi här,<br />

vad vill vi, vad ska vi lösa? Och hur?<br />

Träffen bör vara 3 x 45 minuter. Börja med att ta<br />

det första 45-minuterspasset (minst) till presentation.<br />

Alla deltagare får svara på följande frågor:<br />

• Namn på mig själv och namn på mitt företag.<br />

• Vad gör företaget? Vad säljer jag? (Ha som mål<br />

att säga detta på kortaste och tydligaste sätt!)<br />

• Hur länge har jag varit företagare? (Alternativt hur<br />

länge har jag drömt om att bli företagare/ när ska<br />

jag starta?)<br />

• Har jag anställda? Planerar jag att på sikt att ha<br />

anställda?<br />

• Det här är jag jättebra på – och det här är jag urdålig<br />

på! (Den punkten kan hjälpa till att snabbt<br />

skapa en öppen och glad stämning.)<br />

• Varför är jag med i studiecirkeln och vad förväntar<br />

jag mig av den?<br />

Målet med ett inledningsmöte är i första hand att<br />

skapa en bra atmosfär. Det allra bästa är förstås om<br />

alla så fort som möjligt får känslan av att det här<br />

kommer att bli en rolig grupp med högt i tak och<br />

där man kan våga fråga om vad som helst utan att<br />

känna sig dum och där alla kommer att få komma<br />

till tals.<br />

KONSTEN ATT TA BETALT, FÅ BETALT OCH BETALA<br />

Ett annat mål är att lägga grunden för upplägget.<br />

Är studieplanens upplägg OK? Vill vi ha tillgång till<br />

någon mer litteratur? Vill vi bjuda in någon erfaren<br />

företagare eller annan fackman eller göra studiebesök<br />

på något företag, kanske på något av våra egna<br />

företag? Ska alla dokumentera, var och en för sig,<br />

eller ska någon särskild sammanfatta slutsatser och<br />

lärdomar – för alla? Gör studieledaren det eller någon<br />

annan? Ska vi alternera, eller är det samma person<br />

som ska göra det varje gång? Har alla tillgång<br />

till en bra datorskrivare och/eller kopieringsmöjligheter?<br />

Glöm inte det rent praktiska<br />

Det rent praktiska ska också med på första träffen.<br />

Ska vi köra tre pass á 45 minuter med paus emellan,<br />

och i så fall hur lång paus? Eller ska vi ta två längre<br />

pass med en längre paus? Vilken tid är bäst att börja?<br />

När ska vi sluta? Ska vi dricka kaffe i pausen?<br />

Vem fixar i så fall det? Eller tar var och en med<br />

dricka/termos? Kaffebröd/mackor? Kan vi redan här<br />

säga att vi gör något särskilt som avslutning? Även<br />

om vi kan ha det öppet så länge vad det blir.<br />

Låt inte den praktiska delen ta för lång tid att planera.<br />

Sätt en maxtid på 10–15 minuter då det ska<br />

vara avklarat. Man kan ju anpassa den praktiska<br />

biten under resans gång.<br />

Konsten att ta betalt<br />

Svårt att ta betalt<br />

Anknyt till ”de vanligaste replikerna” i kapitel 2 i<br />

boken Konsten att ta betalt, få betalt och betala. Medoch<br />

motargument. Vilken/vilka är de repliker som<br />

du bäst känner igen? Har du någon egen att lägga<br />

till ytterligare?<br />

Bemöt dina egna och andras ”problemargument”<br />

med motbilder.<br />

Sammanfatta presentationen av alla företag. Sammanfatta<br />

vilka problemargument som är de vanligaste<br />

och motargumenten mot dem.<br />

Till nästa träff:<br />

Gå vidare med detta. Skriv ner det du tycker är det<br />

svåraste med att ta betalt. Skriv ner motargument och<br />

vad som skulle kunna få dig att ändra ditt sätt att se det<br />

som du gör. Utifrån presentationen och samtalen i<br />

gruppen; kan du redan nu se någon eller några särskilda<br />

personer som du kan lära dig speciellt av?<br />

Titta i boken, kapitel 3 och 5. Även där finns reflektioner<br />

och förslag till lösningar. Skulle några av dem passa<br />

särskilt bra för dig eller någon annan i gruppen?<br />

Gör inte uppgiften för stor. Skriv hellre i stolpform än<br />

inget alls, så att du kan delge de andra deltagarna det<br />

du kommit fram till.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!