Närvarande: Marina Widén, Pontus Johansson ... - Fältbiologerna

faltbiologerna.se

Närvarande: Marina Widén, Pontus Johansson ... - Fältbiologerna

STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

Närvarande: Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa

Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen.

Utom styrelsen:

Ej närvarande: Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Hilda Bergström

Bilagor: Bilaga 1 – Stymtidning

Bilaga 2 – Dagordning

Bilaga 3 – Beslutslista

Bilaga 4 – Uppdragslista

§1 Mötets öppnande

Sara öppnade mötet.

§2 Val av mötesfunktionärer

Sara valdes till mötesordförande, Lovisa till mötessekreterare och Pontus till justerare.

§3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes enligt bilaga 2.

§4 Mårunda

Protokollfördes inte.

§5 Rapportering

Kompletteringar till den redan inkomna rapporteringen:

− Det blev inget sommarläger.

− Vi värvade 115 medlemmar på Urkult :)

− Sara har mailat Johan angående löneförhöjning samt situationen i styrelsen.

− Sara pratade med Hilda på Urkult. Hon vill fortfarande gärna komma på ett stym i

höst och göra lite småsaker. Hon tycker inte att det känns jobbigt att stå med på

pappret. SMS och mail fungerar bra, men inte ringa. Vi får hjälpa till att peppa henne

att komma på nästa stym.

− RÅM kommittén måste klumpas ihop till en enhet. Jenny, Adam och Per är

intresserade.

− Isak kommer flytta i januari och han behöver sluta jobba i slutet av november för att

sedan ta in undertid i december. Vi måste prata om hur informatörerna ska fungera i

framtiden!

Uppdrog Sara att ringa Linn i valberedningen och be henne fixa en RÅM kommitté

omgående.

Uppdrog Andreas att kontakta Falsterbokommittén hur det går med planeringen inför

fältstationen.

Uppdrog Sara att be Linn, om hon inte fått tag på Olof tills septemberstym, söka efter fler

valberedningskompisar.

Uppdrog Salomon att ringa webbutskottet och tipsa dem om pressklipptjänst.

§6 Årskomihåg

Uppdrog Salomon att rekvirera andra halvan av bidraget från Naturskyddsföreningen.

Uppdrog Lovisa att påminna alla om att räkningar ska in innan 31 augusti.

Uppdrog Lovisa att kolla om det finns någon valberedningsutbildning hos LSU eller

studieförbunden.

Uppdrog Lovisa att höra med Linnéa hur det går med inventarielistan.

1 av 5 Justeras:


STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

Uppdrog Andreas att kolla upp när stoppdatum samt lanseringsdatum för nästa

Fältbiologen är.

Uppdrog Salomon och Lovisa att vara ansvariga för ett RÅM utskick i augusti/september.

Uppdrog Marina att fråga John om han har tänkt söka pengar från Svenskt Friluftsliv senast

31 september till MPN 2013.

Uppdrog Marina att kolla med Skåne och SUG hur det går att fixa DÅM samt hur mycket de

beräknar söka i distriktsbidrag.

§7 Kansli och anställda

Rapportering angående hur det går med Adam och det tillfälliga anställdaansvaret plus

löneförhöjningar.

Uppdrog Lovisa att maila protokollet från Snesuddenstym till Adam.

Uppdrog Lovisa att höra av sig till kanslisterna och bestämma en tid för

telefonkorrespondens, samt ringa upp dem en gång i veckan på den avtalade tiden.

Uppdrog Marina att maila Adam angående löneförhandlingar i oktober.

§8 Nedläggning av klubbar

Vi diskuterade utifrån det underlag Lovisa tagit fram vilka klubbar vi vill lägga ner innan

verksamhetsårets slut. Det pratades lite extra om Borås vs FBI och om vi ska satsa på en

klubb eller ha kvar båda. Vi kom fram till att FBI är ganska beroende av utbildningen på

Bäckängsgymnasiet och ville kolla upp dess framtid innan vi tog något beslut. Vi ville inte

heller lägga ner Malmö då vi tror att de har potential att starta det närmaste.

Beslutade att lägga ner Arvika Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Kalmar-Ölands Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Pekings Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Skattungbyns Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Skövde Fältbiologer.

Beslutade att lägga ner Färnebologerna.

Uppdrog Pontus att kolla upp om programmet Adventure på Bäckängsgymnasiet kommer

läggas ner.

Uppdrog Marina att ringa August och fråga om det är okej att lägga ner Bromma, NOG och

Norrort.

Uppdrog Lovisa att meddela Linnéa vilka klubbar som vi beslutat att lägga ner.

§9 Uppstart av klubbar

Under Naturskyddsföreningens riksstämma var det flera som var på oss om att starta upp

klubbar i orter där det finns många ungdomar. Hur vi kan gå vidare från detta är tex att höra

av sig till de Naturskyddsföreningskretsar det handlar om och försöka få kontakt med

ungdomarna i fråga.

Uppdrog Sara och Salomon att hjälpa till att starta upp Åtvidaberg Fältbiologer.

Uppdrog Pontus att ta kontakt med SNF i Falkenberg och Halmstad och höra om de har

ungdomar som är intresserade av att bilda en fältbiologklubb.

§10 Budget

Vi kollade över Lovisas förslag på budget och gick igenom vissa specifika poster där vi ville

diskutera vad vi skulle lägga pengar på och hur mycket. Vi pratade mycket om kostnader för

värvning, utåtriktad verksamhet och introkurs.

Uppdrog Lovisa att fråga Linnéa om hur nedläggningen av BÖS gick till samt om deras

nedläggningsprotokoll.

2 av 5 Justeras:


STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

Uppdrog Sara att kontakta Isak, Felicia och Jenny om att ordna en introkurs i höst för nya

medlemmar.

Uppdrog Salomon att höra av sig till Julia och höra om Umeklubben kan ordna en introkurs

i höst.

Uppdrog Pontus att fråga Göteborgsklubben vad de kan tänkas söka i verksamhetsbidrag

nästa år.

Uppdrog Marina att kontakta SUG och fråga om de kommer ordna en introkurs i höst.

§11 Verksamhetsplan

Vi pratade om hur vi egentligen vill ha verksamhetsplanen. Föst brainstormade vi saker vi

ville göra, sen försökte vi i grupper lägga fram ett förslag på hur en verksamhetsplan kan se

ut. Den blir lite annorlunda mot föregående år, för att det ska bli enklare att ha övergripande

mål, men samtidigt kunna bocka av i uppföljning av verksamhetsplan.

Uppdrog Salomon att göra ett utkast på verksamhetsplan samt lägga upp i dropbox med

möjlighet för andra att kommentera och ta med verksamhetsplanen i nästa stymtidning.

§12 Nätverk

Vi pratade om två olika alternativ för nätverken att organisera sig. Antingen med en

nätverksstyrelse eller nätverksorganisatörer. Fördelen med att ha en styrelse är att det är

lättare för nätverket att ta beslut, att de inte behöver samla ihop alla medlemmar.

På arbetstiden efter mötet gjordes ett utkast på nätverksstadgar som sedan lades upp i

dropbox.

§13 Klubborganiseringshelg

Istället för att bilda en arbetsgrupp för klubborganisering tyckte vi att det skulle vara bättre att

fixa en aktivitet som är öppen för alla men med fokus på att utvärdera och utveckla

klubbarna. Fokus skulle ligga på att fixa ett starta-klubb paket, revidera klubbgalaxen och se

över klubbarnas ekonomi.

Uppdrog Sara att sprida information om klubborganiseringshelgen så snart som möjligt.

Uppdrog Sara att ta upp punkten om klubborganisering på nästa stym.

§14 Döda utskotten

Varje år har valberedningen svårt att få ihop till utskott och styrelse. Vi kanske har en för stor

byråkratisk kostym. Behövs verkligen alla utskott idag? Vad skulle hända om vi istället

utökade platserna i riksstyrelsen?

Åsikter som kom fram under diskussionen var att det kanske ger ännu mer makt och ansvar

på styrelsen att ta bort utskotten. Men samtidigt gör en större styrelse det möjligt för folk att

sitta och inte ha samma press. Dessutom är det onödigt att valberedningen ska ägna massa

tid och energi att valbereda utskott som inte fungerar i dagsläget. Just för att det finns för få

som vill vara förtroendevalda för de platser som finns, och då finns det inget engagemang i

många utskott.

Nästa år skulle vi därför vilja testa en modell att utöka riksstyrelsen med specifika poster

samt fördela vissa utskotts arbetsuppgifter på befintliga anställda.

Följande poster vill vi ha i en styrelse:

1. Ordförande

2. Vice ordförande

3. Kassör

3 av 5 Justeras:


STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

4. Vice kassör

5. Sekreterare

6. Anställdaansvarig/Kanslichef

7. Anställdaansvarig/Kanslichef

8. Webb/sociala medier ansvarig

9. Förlagssekreterare

10. Föreningsstrukturintresse

11. Ledamot

12. Ledamot

13. Ledamot

Beslutade att valberedningen 2012 ska valbereda för följande utskott 2013:

− valberedning (4 pers)

− styrelse (10-13)

− redaktion

− ölandskommitté

− falsterbokommitté

− RÅM kommitté

− Monsterkommitté

Uppdrog Sara och Lovisa att skriva en proposition om att öka kanslisternas

anställningsgrad till 75 % för att överta webb-, förlag- och kansliutskottets uppgifter.

Uppdrog Sara att prata med valberedningen angående våra tankar om utskott 2013 samt

styrelsens nya sammansättning och funktion.

§15 Personnummersätta registret

Att personnummersätta är redan bestämt, frågan är vilket företag samt om vi även vill

uppdatera telefonnummer i registret. Detta skulle enbart vara för styrelsens behov, men

också om vi vill att fler ska kunna förnya sitt medlemsskap via SMS.

Styrelsen uppdrog medlemskanslist Linnéa att köpa in tjänserna personnummersättning

och adressuppdatering från SPAR innan 31 augusti.

Styrelsen beslutade att i samråd med kanslisterna inför kontinuerlig adressuppdatering 4

ggr/år som arbetsuppgift för medlemskanslisten.

Uppdrog Sara att meddela Linnéa beslutet angående registervård samt att be henne lägga

in detta samt lite info i kansliets årskomihåg/infobok.

Uppdrog Sara att kontakta Linnéa och be henne kolla upp om det finns fler tjänster för att

uppdatera telefonnummer som är billigare samt att personen inte behöver vara registrerad

hos en teleoperatör.

§16 Övriga frågor

a) Svarta boken

Uppdrog Marina att köpa in en ny svart bok.

b) Vargmanifestation Ludvika

Andreas ska på ett möte för att tala för vargen. Han vill ha lite tips från styrelsen om vad man

skulle kunna prata om. Dock var många i styrelsen lite osäkra på hur bra det är för

Fältbioogerna att förknippas med vissa av de organisationer som kommer vara på plats där.

Om vi vill föra en trovärdig talan i vargdebatten så är det bättre för oss att vårt namn inte

dyker upp där. Andreas får gärna säga att han är fältbiolog, men inte att han representerar

Fältbiologerna.

4 av 5 Justeras:


STYRELSEMÖTE Fältbiologerna

Snesudden, Lappland Protokoll

2012/08/06-09 Protokoll Nr 698/ 2011-2012:22

c) Marinas kvinna

Charlotta vill hjälpa till med värvning av stödmedlemmar. Hon hade gått in på vår hemsida

och kollat hur man blir stödmedlem men inte hittat något.

Uppdrog Marina att höra av sig till webbutskottet och propsa på att göra en flik för ”Bli

stödmedlem” bredvid fliken ”Bli Medlem”.

d) Sociala medier

Vi har funnits på sociala medier knappt ett år. Vi har insett hur mycket hemsidan och sociala

medier betyder för oss. Ingen i styrelsen eller bland de anställda är extra ansvarig för sociala

medier. Vi har inte heller utrustning för att klara av at upprätthålla informationen på sociala

medier när vi är ute i fält. Oftast är det ren tur att någon har internet och dator. Kanske dags

att köpa in ett aktionskit? Vi måste också strukturera upp till nästa styrelsen hur facebook,

twitter och hemsidan används.

Uppdrog Lovisa att ta reda på kostnader för en bärbar dator, mobilt bredband samt

solcellsladdare och komma med beslutsunderlag till nästa telefonmöte.

Uppdrog Sara och Salomon att upprätta ett kontinuitetsdokument för sociala medier.

§17 Uppdragslista

Uppdragslistan lästes upp och lades upp i dropbox.

§18 Kommande möten

14-16 september: Valldastugan, Göteborg

Telefonmöte: 26 augusti 19.00 samt 5 september kl 19.00

§19 Utvärdering

Protokollfördes ej.

§20 Mötets avslutande

Sara avslutade mötet.

________________________________

Mötesordförande, Sara Vikström Olsson

________________________________ ______________________________

Mötessekreterare, Lovisa Nilsson Justerare, Pontus Johansson

5 av 5 Justeras: