2004-02-12 - Västra Götalandsregionen

vgregion.se

2004-02-12 - Västra Götalandsregionen

PROTOKOLL

Datum

04-02-16

Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den

12 februari 2004 kl. 10.00—15.15 på Habiliteringen , Lärkvägen 10,

Alingsås, stora konferensrummet.

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter Övriga närvarande

Ulla Göthager (s), ordförande

Ulla-Britt Hagström (kd), vice ordförande

Nils Aronson (fp)

Elving Andersson (c)

Helena Carbe (m)

Tjänstgörande ersättare

Ann Kjellgren (s) istället för Christin Slättmyr (s)

Marie-Louise Hänel Sandström (m) i stället för

Jan Alexandersson (v)

Närvarande ersättare

John Hedlund (s)

§ 1

Protokolljusterare

Sverker Zaar, handikappdirektör

Jeanette Ahnstedt, personalchef

Birgitta Arnling, utvecklingschef

Berith Pettersson, ekonomichef

Eva Gullberg, sekreterare

Christer Larsson, chefsläkare

Petra Lindsten, personalsekreterare, p. 10

Lena Hedberg, verksamhetschef

Ulla Söderlund, verksamhetschef

Hans Haker, TCO

Christian Fabien, SACO

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Elving

Andersson.

§ 2

Årsredovisning 2003, HFV 69-2003

Ärendebeskrivning

Handikappdirektören redogör för årsredovisningen 2003.

Information har skett vid förvaltningens samverksansgrupp

2004-02-02.


Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Överlämna årsredovisningen 2003 till regionstyrelsen.

§ 3

Handikappdirektörens verksamhetsrapport

Ärendebeskrivning

Handikappdirektören lämnar en rapport omfattande:

- Analys av årsredovisningen 2003

- Ekonomiska prognoser - förbättringsmöjligheter

- Förvaltningschefstjänsten är tillsatt med Mikael Forslund,

tillträde 2004-04-01.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

§ 4

Handikappverksamhetens framtida organisation, HFV 31-2004

Förvaltningens ledningsgrupp har gemensamt utarbetat ett

förslag på Handikappförvaltningens framtida inriktning.

Information har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-

02-02.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Överlämna tjänstemannaförslaget till projektledaren för utredningen

”Framtidens hälso- och sjukvård i Västra Götaland.”

§ 5

Utveckling av Handikappcentrum till Handikappförvaltningens

informationscenter, HFV 124-2003

Ärendebeskrivning

Utvecklingschefen lämnar detaljerad information om arbetet

med utveckling av nuvarande Handikappcentrum till att bli

Handikappförvaltningens informationscenter. Syftet är att i

första hand förbättra informationen till brukare och deras

anhöriga men även med viktiga uppgifter riktade till den egna

personalen, politiker, massmedia och allmänhet.

Samverkan har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-02-02.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

För sin del tillstyrka förslaget.

Överlämna rapporten till hälso- och sjukvårdsnämnderna med begäran om att

förslaget ska bilda underlag inför beställningen 2005.


§ 6

Barn och ungdomscentrum i Mariestad, HFV 28-2004

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde i juni 2003 om

strategiska investeringar bl a vid Sjukhuset i Mariestad. Tanken var att i en

första etapp etablera ett barn- och ungdomscentrum vid sjukhuset.

Handikappdirektören lämnade information om arbetsläget.

Information har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-02-02.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Anteckna informationen till protokollet.

§ 7

Remissvar angående förslag till internationell policy för Västra

Götalandsregionen, HFV 36-2004

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslöt den 11 november 2003 § 278, att remittera förslag till

internationell policy för Västra Götalandsregionen för yttrande till samtliga

nämnder och styrelser.

Information har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-02-02.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Överlämna upprättat remissvar till regionstyrelsen.

§ 8

Information fortsatt handläggning av ST-frågan

Ärendebeskrivning

Chefsläkare Christer Larsson redogör för läkarsituationen inom

Handikappförvaltningen och den fortsatta handläggningen av ST-frågan.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

§ 9

Rapport från överläggningar med regionrepresentanter från Skåne och

Stockholm

Ärendebeskrivning

- Utvecklingschef Birgitta Arnling lämnar en utförlig rapport från det

senaste mötet med regionrepresentanterna från Skåne och Stockholm.

Information har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-02-02.


Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

§ 10

Information klimatanalys.

Ärendebeskrivning

Personalsekreterare Petra Lindsten redogör för arbetet med den klimatanalys

som genomförts i förvaltningen under hösten 2003. Resultatet av analysen

leder till att varje enhet arbetar med 3 prioriterade områden. Ny klimatanalys

ska genomföras 2005.

Information har skett vid förvaltningens samverkansgrupp 2004-02-02.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Informationen läggs till handlingarna.

§ 11

Sammanställning över delegationsärenden, HFV 13-2004

En sammanställning över delegationsärenden redovisas.

Styrelsens för handikappverksamheten beslut:

Delegationsärendena läggs till handlingarna.

Vid protokollet

Eva Gullberg

Justerat den 19 och 23 februari 2004.

Ulla Göthager Elving Andersson

Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag på regionens anslagstavla i

Vänersborg den 24 februari 2004.

Eva Gullberg

More magazines by this user
Similar magazines