19.02.2013 Views

Antalya'n›n En Modern Meslek Odas› Binas› - Makina Mühendisleri ...

Antalya'n›n En Modern Meslek Odas› Binas› - Makina Mühendisleri ...

Antalya'n›n En Modern Meslek Odas› Binas› - Makina Mühendisleri ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI ANTALYA fiUBES‹ • MART • N‹SAN 2009 SAYI: 48

Antalya’n›n En Modern Meslek Odas›

Binas› Aç›ld›...


Hayalimizdi gerçek oldu.

Söz verdik sözümüzü yerine getirdik.

12 Kas›m 2007 y›l›nda temelini att›¤›m›z 12 Kas›m

2008, tafl›nd›¤›m›z 25 Nisan 2009 tarihinde Vali

Yard›mc›s›n›n, Belediye Baflkanlar›n›n ve

milletvekillerinin, oda baflkan›m›z›n, oda sekreterimizin,

flube baflkanlar›m›z›n denetleme kurulu ve onur kurulu

üyelerimizin il ve ilçe temsilciliklerinin baflkanlar› ve

yürütme kurulu üyelerinin, Antalya kamu kurum

kurulufllar›n›n temsilcilerinin, meslek odalar›

baflkanlar›n›n ve temsilcilerinin kent konseyi ve sivil

toplum örgütleri baflkanlar› ve temsilcileri ve bas›n

temsilcileri, üyelerimizden oluflan 1000 üzerindeki

kat›l›mla aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.

Sevinçli günümüzde bizlerle birlikte olan telgraf

çekerek sevincimizi paylaflan herkese teflekkür

ediyorum.

Yeni hizmet binam›z›n yap›m aflamas›nda eme¤i

geçen katk› koyan herkes’e teflekkür ediyorum…

Aç›l›fl›m›zdaki kat›l›m gösteriyor ki MMO Antalya

fiubesi olarak kentimizdeki kamu kurumlarla,yerel

yönetimlerle, kent konseyi üyeleriyle, meslek odalar›yla,

sivil toplum örgütleriyle, bas›n›m›zla, üyelerimizle

birlikte çal›flt›¤›m›z›n kabul gördü¤ümüzün kan›t›d›r.

Güzel fleylere sahip olmak çok uzun u¤rafllar

gerektirir. Antalya’da herkesin hayranl›k duyaca¤›

mesleki etkinlikler için çok say›da e¤itim, seminer ve

konferans salonlar›n›n bulundu¤u, kentin ve odam›z›n

sosyal ve kültürel etkinliklerine misafirlik yapaca¤›

salonlar›n oldu¤u, kent vizyonuna uygun bir meslek

odas› binas›na sahip olmak çok büyük emeklerle

gerçekleflebilir.

MMO yeni hizmet binas›n›n yap›m›nda

çal›flanlar›m›zdan yönetim kurulu üyelerimizin, proje

sorumlular›n›n ve ilgili herkesin görüfllerinin al›narak

binan›n hem ekonomik hem de fonksiyonel bir yap›

olmas› için gereken çal›flmay› yapt›k .

Projenin tasar›m› ve uygulanmas›nda titizlikle çal›flt›k.

Tasarlanan ve çizilen projeye sayg› göstererek hiçbir fleyi

de¤ifltirmeden hayata geçmesini sa¤lad›k

Antalya’daki tüm meslek odalar›n›n ,sivil toplum

örgütlerinin ve üyelerimizin etkinlikleri için düflünülmüfl

bir projeyi gerçeklefltirdik.

Biz bu emekleri hayal ettik sonra gerçeklefltirdik. fiimdi

yeni flube binam›zda sizlere mesleki ve sosyal donat›

alanlar› yaratman›n hakl› gururu içerisindeyim.

Makine Mühendisleri Odas› sürekli büyüyen,

teknolojileri yak›ndan takip ederek üyelerine gereken

tüm hizmetleri sunan, ülkesinin halk›n›n ekonomik ve

sosyal haklar›na duyarl› toplumsal ç›karlara öncelik veren

kentin sorunlar›na kulak t›kamayan tam tersine kent

sorunlar›na mesleki birikimleri ile çözüm üreten bir

meslek odas›d›r.

Yeni hizmet binam›zda mesle¤imize yönelik e¤itim

ve seminerlerimizin yan›nda kentimizin sorunlar›na ›fl›k

tutmas› amac›yla çeflitli paneller, sempozyumlar ve

kongreler düzenliyoruz.

Makine Mühendisleri Odas›’n›n kentle ve meslekle

ilgili genel ölçekli sorunlara sahip ç›kmaktad›r. Yerel

yönetimlerin haz›rlad›klar› projeleri olumlu bulduklar›m›z›

alk›fllay›p, olumsuz bulduklar›m›z› ise bilim adamlar›n›n,

konuyla ilgili uzmanlar›n görüfllerini ald›¤›m›z bir platform

etraf›nda toplayarak de¤erlendiriyoruz. Ç›kan sonuçlar›

ilgili kurumlar ile paylaflarak yap›lmas› gerekenler ad›na

meslek odam›z›n görüfllerini belirtiyoruz. Kentin

gelece¤ini do¤rudan ilgilendiren projelerde kent aleyhine

bir durum gördü¤ümüzde do¤rudan elefltiriyoruz, tepki

koyuyoruz, bask› gruplar› oluflturuyoruz sonuç

alam›yorsak yarg›ya baflvuruyoruz.

Kent yarar›na olan duruflumuzu yeni hizmet binam›zda

da sürdürerek kamusal ç›karlar› koruyaca¤›z.

Etkinliklerimize tüm h›z›yla devam edece¤iz. Kamu

yarar›na olan tüm fikirlerimizi dünde aç›klamaktan

çekinmedik bugünde çekinmeyece¤iz.

Odam›z yerel yönetimlerle iflbirli¤i içinde olacakt›r.

Özellikle üzerinde durdu¤umuz ulafl›m, hava kirlili¤i

gibi kentin bafll›ca sorunlar›nda fikirlerini ve çözüm

önerilerini bundan sonraki dönemlerde daha etkin bir

flekilde ifa edecektir.

Kentimize Mesleki Vizyonumuzla daha konforlu, daha

halkç› bir dünya kenti olma yolunda çal›flmalar›m›zla

katk›lar›m›z› sürdürece¤iz.


fiUBE’DEN

fiube Güncesi

Yang›n Tesisat› Kursu

LPG Dolum Boflalt›m

Personeli Kursu

So¤utma Kursu

Kazanc› Kursu

Bina Otomasyon Sistemleri

Endüstri Mühendisleri Dan›flma

Toplant›s› ve Kokteyli

Otellerde Yang›n

Güvenli¤i 07

Antalya’n›n En Modern

Meslek Odas› Binas›

Aç›ld› 13

Makina Mühendisleri Odas›

Antalya fiubesi Yeni

Hizmet Binas›

Proje Mimarlar›ndan

Gurur Mesajlar› 15

Personelimiz

14

16

Bina Otomasyon Sistemleri

Semineri 19

‘Otellerde

Yang›n Riski Var’ 20

MMO, Evcilmen’e Baflar›lar

Diledi 21

MMO’dan Akseki Belediye

Baflkan› Gölcü’ye Ziyaret 22

SMM’ler Kurultaya

Haz›r 23

Endüstri Mühendisleri

Bulufltu 24


MMO, Ça¤dafl Yaflam›

Destekleme Derne¤i’ne

Yönelik Demokrasi Karfl›t›

Operasyonlar› K›namaktad›r 25

Bu Düzenleme Bir

“AR-GE Cinayeti” dir... 26

‘Gürültü Tedbiri Al›nmal›’

Mart • Nisan 2009

Bas›m Tarihi: 15 May›s 2009

27

Bas›nda fiubemiz 28

Teknik Kitaplar 30

KKTC - Yavru Vatan

B‹LG‹NLER & BULUfiLAR

31

Alexander Graham Bell 32

KÜLTÜR & SANAT

fiubemiz, Tiyatro Sevenleri

Buluflturdu 33

ATA

34


2 - 4 Mart 2009 MMO Merkez Laboratuar›

Gözetim Denetimi yap›ld›. fiube

Teknik Görevlisi Emin Duygulu

toplant›ya kat›ld›.

3 - 4 Mart 2009 Makine Mühendisi Ömer B›çak

e¤itmenli¤inde LPG Dolum

Boflalt›m Personeli Kursu

düzenlendi.

6 - 8 Mart 2009 Makine Mühendisi Sabahattin

Bozbey e¤itmenli¤inde Yang›n

Tesisat› Kursu düzenlendi.

8 Mart 2009 Makine Mühendisi Kuntay Gündafl

e¤itmenli¤inde LPG Tüplü Da¤›t›m

Personeli Kursu düzenlendi.

9 - 13 Mart 2009 Makine Mühendisi Murat

Türkmeno¤lu e¤itmenli¤inde

So¤utmac› Kursu düzenlendi.

14 – 15 Mart 2009 MMO Ö¤renci Üye Kurultay›

Ankara’da gerçekleflti. Toplant›ya,

fiube Yönetim Kurulu Üyesi

Bu¤ra Bar›n ve ö¤renci üye

komisyonu üyeleri kat›l›m

gösterdi.

16 Mart 2009 Makine Mühendisi Murat

Türkmeno¤lu e¤itmenli¤inde

Kazanc› Kursu düzenlendi.

23 Mart 2009 fiube Hizmet Binas›’nda A‹TM

Toplant›s› düzenlendi.

24 Mart 2009 fiube Hizmet Binas›'nda Asansör

SMM'lileri ve Komisyonu ortak bir

toplant› yapt›.

26 Mart 2009 Binalarda Enerji Performans

Yönergesine Göre Bina

Otomasyon Sistemleri Semineri

fiube Toplant› Salonu’nda

gerçekleflti.

27 Mart 2009 Endüstri Mühendisleri Dan›flma

Toplant›s› ve kokteyli düzenlendi.

4 Nisan 2009 Otellerde Yang›n Güvenli¤i

Semineri fiube Toplant›

Salonu’nda düzenlendi.

05 Nisan 2009 Sekreter Saymanlar Toplant›s›

düzenlendi. fiube Sekreteri Ümit

Büyükeflmeli, fiube Sayman› Ali

Çengel ve fiube Müdürü Hüseyin

Ö¤ünlü kat›ld›.


7-10 Nisan 2009 Havuz Operatörlü¤ü Kursu

gerçeklefltirildi. Çok say›da

e¤itmen kursta ders verdi.

08 Nisan 2009 M‹EM kurslar›n›n OBYS sistemi

üzerinden girilmesi ve OBYS

üzerinden web sitesinde

yay›nlanmas› hakk›nda oda

merkezinde e¤itim gerçeklefltirildi.

Bu e¤itim kapsam›nda uzmanl›k

belgelerindeki puanlama

sistemleri hakk›nda görüfl önerileri

sunuldu. Puanlama sisteminin

OBYS sistemine dahil edilmesi

hakk›nda tan›t›m yap›ld›. fiube

ad›na Teknik Görevli Nezih

Kayahan bu e¤itime kat›l›m

gösterdi.

9-11 Nisan 2009 MMO II. Enerji Verimlili¤i Kongresi

Kocaeli fiubesi’nde düzenlendi.

fiube Yönetim Kurulu Üyesi Fikret

Bayar Kongre’ye kat›l›m gösterdi.

Ayka & Ozan K›sao¤lu

O¤ullar› Ada

Nefise Öneri & Mahmut Akyol

O¤ullar› Bartu

14-17 Nisan 2009 Manavgat Temsilcili¤i’nde Havuz

Operatörlü¤ü Kursu düzenlendi.

15 Nisan 2009 fiube kültür sanat etkinlikleri

kapsam›nda ‘Benim Doktor O¤lum’

isimli tiyatro oyunu izlendi.

20 – 22 Nisan 2009 Makine Mühendisi Hayri

Esen’in e¤itmenli¤inde

Temel Elektrik Kursu düzenlendi.

24 Nisan 2009 Makine Mühendisi Ömer B›çak

e¤itmenli¤inde Tüplü LPG Da¤›t›m

Kursu düzenlendi.

25 Nisan 2009 fiube Yeni Hizmet Binas› Aç›l›fl

Töreni gerçekleflti. Törene, MMO

Genel Baflkan› Emin Koramaz,

MMO Genel Sekreteri Ali Ekber

Çakar, Büyükflehir Belediye Baflkan›

Mustafa Akayd›n,Muratpafla

Belediye Baflkan› Süleyman

Evcilmen ve çok say›da Antalyal›

kat›l›m gösterdi.

Fatma & ‹smail Denizo¤lu

Tatiana & Gökhan Odabafl›

Mukadder & ‹brahim Atmaca

Özlem & Emre Çakan


Antalya’n›n

En

Modern

Meslek

Odas›

Binas›

Aç›ld›...


MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman 2775

m2 lik arsa alan› içerisine yap›lan 5500 m2 lik yeni hizmet

binas› aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflmada; meslektafllar›m›z›n

mesleki sorunlar›na e¤ilmek; mesleki birikimlerini artt›rmak

dünyadaki geliflen yeni teknolojileri hakk›nda bilgi sahibi

olmalar› için, kurslar seminerler ulusal düzeyde kongreler,

sempozyum ve panel, düzenlemekteyiz.

Kent Yarar›n› gözetiyoruz.

Meslek odas› olarak kentin sorunlar›na kulak t›kamad›klar›n›

belirten Mustafa KARAMAN ; mesleki çal›flmalar› ile kentin

sorunlar›na çözüm önerileri sunduklar›n› söyledi: Karaman;

sözlerini flöyle sürdürdü; yerel yönetimlerin haz›rlad›klar›

projeleri olumlu bulduklar›m›z› alk›fllay›p, olumsuz

bulduklar›m›z› bilim adamlar›n›n konu ile ilgili uzmanlar›n

görüfllerini ald›¤›m›z bir platform etraf›nda toplayarak

de¤erlendiriyoruz. Ç›kan sonuçlar› ilgili kurumlar ile

paylaflarak yap›lmas› gerekenler ad›na meslek odam›z›n

görüfllerini belirtiyoruz. Kent yarar›na olan duruflumuzu

yeni hizmet binam›zda da sürdürerek kamusal ç›karlar›

korumaya devam edece¤iz.

Kentin dinamikleri olan Kent Konseyi ve Meslek

Odalar› Eflgüdüm çal›flma gruplar›nda aktif çal›flmaktay›z.

‹lgili meslek odalar›n›n kentle ilgili projelerine kat›larak

destek olmaktay›z.

H›zl› büyüyen ,geliflen Makina Mühendisleri Odas›

Antalya fiubesi ;2000 y›l›nda 650 üye ve 4 çal›flan›m›z

varken, 2009 y›l›nda üye say›m›z 1900 ve çal›flan say›m›z

da 26' ya yükselmifltir. ‹l ve ‹lçe Temsilciliklerimizin kendi

mülklerinde mekan sorunu olmadan hizmet vermekte,

Antalya fiubemizin mekan sorunu da aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z

yeni hizmet binam›z ile uzun y›llar ortadan kalkacakt›r.

Hep birlikte büyük emekler vererek odam›za yeni hizmet

binas› inflaa ettik.De¤erli meslektafl›m Makina Mühendisi

ve Muratpafla belediye baflkan› Süleyman Evcilmen’in arsa

al›m›ndaki büyük katk›lar› ile bu binay› inflaa etme

mutlulu¤unu yafl›yorum Kendilerine huzurunuzda teflekkürü

bir borç bilirim. Bu binan›n arsa al›m›nda,yap›m aflamas›nda

bize sonsuz desteklerde bulunan TMMOB Baflkan› Makina

Mühendisi Mehmet SO⁄ANCI’ya,Genel Baflkan›m›z Emin

KORAMAZ’a, Genel Sekreterimiz Ali Ekber ÇAKAR’a ve

Oda Yönetim Kurulu Üyelerine sizlerin huzurunda teflekkür

ediyorum.

Yeni hizmet binam›z›n 2775m2 olan arsas›n› 2400 m2

sini Muratpafla Belediyesinden al›nd›.Geri kalan 400 m2

si 30 kifliye ait flah›slardan al›m›nda büyük u¤rafl veren

Onur Kurulu Üyemiz Eyüp SAYDAM’a,Avukat Mesut

ÖZDER‹N’e teflekkür ediyorum.

Mimari Proje çal›flmalar›nda katk› koyan Mimarlar Odas›

Antalya fiube Baflkan› Mimar Osman AYDIN’a,Mimari proje

uygulama ve dekorasyon projelerini haz›rlayan,uygulama

koordinatörlü¤ünü yapan eserin ortaya ç›kmas›n› sa¤layan

Mimar fiebnem SARAÇO⁄LU’na ,Statik projesini ve

kontrolörlü¤ünü yapan ‹nflaat Mühendisi Murat

S‹VKA’ya,Mekanik projesini ve kontrolörlü¤ünü yapan

Makina Mühendisi Mutlu PALALAR’A,Elektrik projesini ve

kontrolörlü¤ünü yapan Elektrik Mühendisi Hikmet DEM‹R’e

,Projenin uygulamas›nda eserin ortaya ç›kmas›nda büyük

katk›s› olan Proje müdürü mimar Halil YILDIZ’a,Statik

kontrolörü ve fenni mesul inflaat mühendisi Mehmet

ÇENGEL’e Mekanik Kontrolör ve fenni mesul Makina

Mühendisi Hüseyin Ö⁄ÜNLÜ’ye, Elektrik Kontrolör ve

fenni mesul Elektrik Mühendisi ‹brahim SEYDAN’a,Kontrol

Mühendisleri: Makina Mühendisi Fahri ARIKAN, Elektrik

Mühendisi Hasan DEVEC‹,Mimar Nihat GÜNATA’ya

teflekkür ediyorum.

Eserin ortaya ç›kmas›nda projelerin titizlikle uygulanmas›n›

sa¤layan müteahhit firma MKY fiirketinin flantiye flefi Güray

AYDEM‹R ve MKY fiirketinin sahibi Muharrem

KARATAfi’a,katk› koyan tafleronlara,meslektafllar›ma teflekkür

ediyorum.

Projenin oluflmas›nda,uygulanmas›nda,hayallerimizin

gerçekleflmesinde gece gündüz çal›flan, katk› koyan yönetim

kurulu üyelerimize, flube müdürümüz ile birlikte teknik

görevlilerimize, büro görevlilerimize, muhasebe görevlilerimize,

hizmetlimize ve tüm çal›flanlar›m›za, ‹l ve ‹lçe

Temsilciliklerindeki baflkan ve yönetim kurulu üyelerimize

ve çal›flanlar›m›za, üyelerimize, eme¤i geçen herkese sevinçli

günümüze kat›ld›¤›n›z için sizlere teflekkür ediyorum.

Bu binay› gerçeklefltirmek için yola ç›karken bir hayal

kurmufltuk;

Hayalimizdi gerçek oldu... dedi


‘10 bine yak›n istihdam sa¤lad›k’

Makina Mühendisleri Odas›’n›n yar›m yüzy›l› aflan

bir tarihi oldu¤unu belirten MMO Genel Baflkan› Emin

Koramaz, Makine Mühendisleri Odas›’n›n her

çal›flmas›n›n ülke sanayisine hizmet sunduklar›n›

söyledi.

Odan›n her dönem meslek alanlar›yla ilgili

etkinliklere imza att›¤›n› söyleyen Koramaz, sadece

iki y›lda bas›lan yüze yak›n kitap ve makine

mühendisli¤i hakk›nda toplumun bilgilenmesi için

haz›rlanan e¤itimlerin her geçen gün artt›¤›n› ifade

etti. MMO Genel Baflkan› Koramaz, sözlerine flunlar›

ekledi:

“Makine mühendisi olarak Antalya halk›na, Antalya

sanayisine böyle bir binada hizmet vermekten gurur

duyaca¤›z. Öncelikle eski fiube Baflkan›m›z Süleyman

Evcilmen baflta olmak üzere, fiube Baflkan› Mustafa

Karaman’a, tüm yönetim kurulu üyelerine ve

personelimize, il ve ilçe temsilciliklerimizde görev

yapan yürütme kurulu üyelerine ve çal›flanlara teflekkür

ediyorum. Bu binay› sizler yapt›n›z. Bizler mesle¤imizi

çok iyi bilmek zorunday›z. Bu nedenle 1996 y›l›ndan

bu yana oldukça önemli bir at›l›m bafllatt›k. fiuanda

ülke genelinde 49 noktada ayn› anda 2 bin 500

üyemize hizmet verecek bir yap›lanma gerçeklefltirdik.

Çünkü bu ülkenin gelece¤i yap›lanmas›nda,

sanayisinde ve bilimsel çal›flmalar›n devam›ndan

geçmektedir. Bar›fl içinde bir gelecek için ülkemiz

kaynaklar›n›n ranta dayal› kullan›m›na karfl› durmak

durumunday›z. Bilimsel çal›flmalar›m›z›

gerçeklefltirirken ülke ç›karlar›m›z› korumakla

görevliyiz. Bugün Makina Mühendisleri Odas› personel

belgelendirme kuruluflu Türkiye Akreditasyon

Kurumu’nun üyesidir. Yani yapm›fl oldu¤umuz tüm

çal›flmalar uluslar aras› bir kurum taraf›ndan onayl›d›r.

Bu oldukça önemlidir. Çünkü yapt›¤›m›z tüm çal›flmalar

kamuda yank› uyand›rd›. Son iki y›lda do¤algaz,

motorlu tafl›tlar, g›da güvenli¤i ve ifl güvenli¤i gibi

birçok alanda verdi¤imiz e¤itimler sayesinde 10 binin

üzerinde kifliye istihdam olana¤› sa¤lad›k. Bu binan›n

üreten, sanayileflen ve geliflen Türkiye’ye faydalar

getirmesini diliyorum”.

De¤erli meslektafllar›m, bizler kamu kurumu

niteli¤inde meslek kuruluflu olarak toplumsal

sorumluluklar›m›zla, mesleki sorumluluklar›m›z›

kaynaflt›rarak yürüyen bir meslek odas›y›z. Çünkü

bizler biliyoruz ki bu ülkenin mühendislerinin sorunlar›

bu ülkenin ve bu ülke üzerinde yaflayan halk›m›z›n

sorunlar›ndan ayr› de¤ildir.

Bu binan›n üreten, sanayileflen, geliflen, halkça

bölüflen bir Türkiye özlemimize faydalar getirmesi

dile¤iyle hepinize Oda Yönetim Kurulunun sayg›lar›n›

sunuyor binam›zda eme¤i geçen herkese teflekkür

ediyorum diye konufltu.


‘‹kinci Üniversitem’

Muratpafla Belediye Baflkan› Süleyman Evcilmen, Makina

Mühendisleri Odas›’n›n ikinci üniversitesi oldu¤unu söyledi.

Antalya’ya fonksiyonel bir meslek odas› kazand›rd›¤› için

fiube Baflkan› Mustafa Karaman’a ve ekibine teflekkür eden

Evcilmen, “Duygulanmamak elde de¤il. 20 y›l önce bu

kürsüyü çizip, sanayide kendi boyuma göre yapt›r›p on y›la

yak›n bir süre kullanm›flt›m. Birçok alanda sempozyum,

panel hem mesleki hem kamu yarar›na yönelik etkinliklere

imza atan bir meslek odas›n›n 10 y›la yak›n flube baflkanl›¤›n›

yapmaktan gurur duyuyorum. Bu binan›n yap›m›ndaki

görünmeyen kahramanlar› kutluyorum. Belediyelerimizin

Makina Mühendisleri Odas›’n›n bilgi birikimine ihtiyac›

oldu¤unu düflünüyorum” diye konufltu.

Makina Mühendisleri Odas›’n›n kentle ve meslekle ilgili

genel ölçekli sorunlara sahip ç›kt›¤›n› söyleyen Evcilmen,

“Projelere öngörülerde bulunabilmek, yaflama geçip

geçmedi¤ini denetlemek olmad›¤› takdirde bask› gruplar›

oluflturabilmek. Çözülmesi ve gerçekleflmesi için çal›flmak.

Makina Mühendisleri Odas›’n›n gelene¤idir. Odam›z kentin

gelece¤ini do¤rudan ilgilendiren projelerde kent aleyhine

bir durum gördü¤ünde de do¤rudan elefltiride bulunabilecek

do¤rudan tepkisini koyabilecek bir cesarete sahiptir. ‹flte

mesleki görevlerimizin yan›nda ikinci görevimiz budur”dedi.

‘MMO’nun deste¤ine ihtiyac›m›z var’

Sevgili Meslektafllar›m. Niye meslektafllar›m diye hitap

ediyorum? Birazda herhalde flu duyguyla çünkü bende

Evcilmen Baflkan gibi en çok övündü¤üm görevlerden birisi

tam 20 y›l önce Antalya’da Tabip Odas› Baflkan› olarak bir

sivil toplumu temsil etmek gibi bir görev ifa ettim.

Bundan da hayat›m boyunca gurur duydum. Bugün

karfl›n›zda Büyükflehir Belediye Baflkan› s›fat›yla

bulunuyorum ve flunu söylüyorum ki Makine Mühendisleri

Odas› çok flansl› bir oda. Çünkü yerel yönetimde son derece

güçlü bir flekilde temsil edilen bir oda. Bu güzel binay›

zaten seçim kampanyam s›ras›nda iki kez ziyaret ettim ve

gerçekten hayran kald›m. Hatta Tabip Odas› ad›na da biraz

k›skanmad›m desem yalan olmaz diye düflünüyorum.

Kutluyorum sizleri, böyle güzel bir oda infla etti¤iniz için.

Hem de¤erli flube baflkan›m, çok de¤erli dostum Mustafa

KARAMAN, hem de bugün tan›flt›¤›m›z de¤erli oda

baflkan›m›z› kutluyorum. Gerekten Antalya’ya yap›lm›fl olan

belki odalar içinde en güzel bina diye de¤erlendirirsem

yalan olmaz diye de ifade edeyim.

Benim belediye baflkan› olarak bu oda faaliyetlerinden

çok büyük beklentim var. Buras› bilimsel bir kurum, ayn›

zamanda bir sivil toplum örgütü. Büyükflehir Belediyesi’nin

birçok altyap› sorununda özellikle rayl› sistemin çal›flt›r›lmas›

konular›nda, özellikle hava kirlili¤i konusunda ve di¤er

birçok altyap› hizmeti konusunda bizim sizlere ihtiyac›m›z

var, deste¤inize ihtiyac›m›z var. Sadece Makine Mühendisleri

Odas›na de¤il, Elektrik Mühendisleri Odas›na da, Mimarlar

Odas›na da var. Ben böyle bir kültürün içinden geliyorum.

Ayn› zamanda flu gururu da hep yaflad›m. Bundan 20 sene

önce ilk defa Antalya’da Meslek Odalar› Eflgüdüm Kurulunu

kurduk ve o zaman ki Belediye Baflkan› Say›n Hasan Subafl›

karfl›s›nda da bir sivil toplum örgütü gücü olduk. Sa¤olsun

o da bizi k›rmad›. Bizim birikim ve deneyimlerimizden her

zaman yararland›. Özet olarak bende sizin birikimlerinizden

ve deneyimlerinizden yararlanaca¤ım. Sizinle beraber iç

içe çal›flmaya talibim. Dedi.

‘Uluslararas› Laboratuvar fiart’

Makina Mühendisleri Odas›’n›n Antalya’da çok say›da

etkinli¤e imza atarak kamu oyu yaratt›¤›n› dile getiren Vali

Yard›mc›s› Sedat Oktar, “Makina Mühendisleri Odası’nın

ve kentimizin mesleki çal›flmalar›n› gerçeklefltirmek için

uluslararas› bir laboratuvara ihtiyac› var umar›m bu bina

içerisinde ya da baflka bir mekanda böyle bir ortam yarat›l›r”

diye konufltu.


Makina Mühendisleri Odas›

Antalya fiube Yeni Hizmet Binas› Aç›l›fl Töreni

MMO Genel Baflkan Emin Koramaz, Muratpafla Belediye

Baflkan› Süleyman Evcilmen’e hizmet binas› arsa al›m›

konusunda katk›lar›ndan dolay› teflekkür plaketi verdi.

Muratpafla Belediye Baflkan› Süleyman Evcilmen, hizmet binas›

Fenni Mesülleri Halil Y›ld›z, Mehmet Çengel, Hüseyin Ö¤ünlü

ve ‹brahim Seydan’a katk›lar›ndan dolay› teflekkür plaketi verdi.

MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman, MKY ‹nflaat

Sahibi Muharrem Karatafl’a hizmet binas›n›n yap›m›na

katk›lar›ndan dolay› teflekkür plaketi verdi.

MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman, hizmet binas›n›n

yap›m›na katk›lar›ndan dolay› tafleron firma temsilcilerine

teflekkür plaketi verdi.

Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan› Mustafa Akayd›n, Proje

Müellifleri fiebnem Saraço¤lu, Murat Sivka, Mutlu Palalar

yerine Efli Julide Palalar, Hikmet Demir’e hizmet binas›n›n

yap›m›na katk›lar›ndan dolay› teflekkür plaketi verdi.

Antalya Vali Yard›mc›s› Sedat Oktar, Mimar ve Proje Müellifi

fiebnem Saraço¤lu’na hizmet binas›n›n yap›m›na katk›lar›ndan

dolay› teflekkür plaketi verdi.

MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman, MMO Onur

Kurulu Üyesi Eyüp Saydam ve MMO Avukat› Mesut Özderin’e

katk›lar›ndan dolay› teflekkür plaketi verdi.

MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa Karaman, hizmet binas›n›n

yap›m›na katk›lar›ndan dolay› tafleron firma temsilcilerine

teflekkür plaketi verdi.


Makina Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi

Yeni Hizmet Binas›

Makina Mühendisleri Odas› (MMO) Antalya fiubesi

Yönetim Kurulu, yeni hizmet binas› ile üyelerinin hem

mesleki, hem sosyal ve kültürel etkinliklerde daha ferah

bir ortam kazanmas›n› sa¤layacak.

MMO Antalya fiubesi, sürekli büyüyen, hizmet

kalitesi her geçen gün artan, kentin ve üyesinin

sorunlar›na öncülük etmekten k›vanç duyan bir meslek

odas› anlay›fl›yla çal›flmalar›na devam ediyor. Bu

hizmetleri daha da ço¤altabilmek amac›yla infla edilen

yeni hizmet binas›nda; mesleki denetimler, meslektafla

ve halka yönelik e¤itimler, komisyon toplant›lar›,

kongreler, sempozyumlar, çeflitli sosyal etkinlikler,

sinema ve tiyatro gösterimleri ile sahne sanatlar›na

yönelik çal›flmalar, konserler ve sergiler gerçekleflecek.

Çal›flma Ofisleri

Odam›z›n mesleki hizmetleri aras›nda bulunan;

mekanik tesisat proje kontrolü, periyodik kontroller,

bilirkiflilik hizmetleri, motor flasi kontrolleri, mesleki

e¤itim ve halka yönelik çeflitli meslek dallar›nda kurs

hizmetleri, üyelik ve muhasebe hizmetleri, kitap sat›fl,

kitap tan›t›m ve kütüphane hizmetleri ile bas›n yay›n

ve halkla iliflkiler çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Kongre ve Sempozyum Salonu

Bodrum kat›nda 500 kiflilik kongre ve sempozyum

salonu bulunan binan›n ayn› kat›nda ayr›ca sergi alanlar›

da mevcuttur. Odan›n mesleki anlamda yürüttü¤ü

toplant› ve seminerler için haz›rlanm›fl, 200 kiflilik

toplant› salonu da binan›n üçüncü kat›nda yer almaktad›r.

Üyeye yönelik ve üye d›fl› e¤itim merkezi

Meslek içi e¤itimlerin gerçeklefltirilece¤i sürekli

e¤itim merkezi kat› ise binan›n dördüncü kat›nda hizmet

vermektedir. Bu katta, üyelere yönelik M‹EM salonu ile

halka yönelik e¤itimlerin gerçeklefltirilece¤i befl ayr›

e¤itim salonu bulunmaktad›r. fiube mesleki

komisyonlar›n›n etkinlikleri için kullan›lacak iki ayr›

komisyon salonu ile E‹M-MDK salonu bu katta

mevcuttur.


Proje Mimarlar›ndan Gurur Mesajlar›

Proje Mimarlar›ndan Gurur Mesajlar›

Makina Mühendisleri Odas› Antalya fiube hizmet

binas›n›n Mimari Proje Müellifi Mimar fiebnem

Saraço¤lu, Antalya’n›n kapasitesi en büyük ve en

görkemli meslek odas›n›n mimar› olarak duydu¤u

heyecan› bültenimizle paylaflt›.

‘Gurur duyuyorum’

Bina için fiube Baflkan› Mustafa Karaman’›n

kendisiyle görüflmeye gitti¤inde çok heyecanland›¤›n›

belirten Saraço¤lu, “Hayata geçirmek istedikleri proje

her yönden güzel ve Antalya’ya de¤er katabilecek

ölçüdeydi. Kentlinin ve tüm mühendislik odalar›n›n

da faydalanabilmesi istenildi¤i için bu yaklafl›ma çok

severek destek verdim. Bu do¤rultuda kente sayg›l› ,

kentli ile iç içe olabilmesi tasar›m›n bafllang›ç noktas›n›

oluflturdu. Ayn› zamanda ‘sosyal odak’ noktas› olmas›

da beni çok heyecanland›rm›flt›. S›radan bir hizmet

binas› olmayacakt›” diye konufltu.

Mimar fiebnem SARAÇO⁄LU

Proje Müellifi ve Koordinatörü

‘Titizlikle çal›flt›k’

Antalya’daki tüm sivil

toplum örgütleri ve

etkinlikler için

düflünülmüfl bir

binan›n projesini

haz›rlaman›n kolay

olmad›¤›na de¤inen

Mimar fiebnem

Saraço¤lu, binan›n

yap›m süreçlerini flöyle

anlatt›: “Yaklafl›k bir y›l

tek tek kapasite

saptand›, istenilen

ifllevlerin birlikteli¤i

için mahal listeleri

oluflturuldu. Bu

aflamada; MMO fiube

Yönetim Kurulu’nun da bana deste¤i çok oldu ve

ihtiyaçlar› hep beraber saptand›ktan sonra tasar›m

süreci bafllad›. Kente yüzünü veren cephesinde

paylafl›mc›- fleffaf yüzey oluflturulmufl ve Antalya’n›n

do¤as›ndan güney-do¤u yönünde mümkün oldu¤unca

faydalan›lm›flt›r. Kitle içersinde bu yüzde ortak kullan›m

alanlar› yerlefltirilmifl, konut dokusuna cephe oluflturan

bölümlerinde ise yer yer kapat›larak sa¤›rlaflt›r›lm›fl

böylece etraf›ndaki hiçbir kitleyi rahats›z

edecek konumda olmamas› amaçlanm›flt›r. Bulundu¤u

parselde; kent içersinde son derece paylafl›mc› kimli¤i

ile ön plana ç›kan kitle; özel peyzaj çal›flmalar› ve d›fl

mekan kullan›mlar› için geriye çekilerek yerlefltirilmifl

böylece yükselen hizmet binas›n›n ezici bir görüntü

oluflturulmamas› hedeflenmifltir. Geriye çekilerek sayg›

ile kenti karfl›layan yüzü; hizmet birimlerine cephe

oluflturmaktad›r. Projenin tasar›m› ve uygulanmas›nda

titizlikle çal›flt›k”. Tasarlanan ve çizilen projeye sayg›

göstererek hiçbir fleyi de¤ifltirmeden hayata geçiren

MMO fiube Yönetim Kurulu’na gösterdikleri titizlikten

dolay› teflekkür eden Saraço¤lu, “Tüm meslektafllar›m

bu flekilde çal›flmak ister; bu aç›dan da örnek oluflturacak

bir çal›flma oldu. Müteahhidimize ve uygulama

aflamas›nda proje müdürümüz meslektafl›m Halil Y›ld›z’a

da ayr›ca teflekkür ederim” dedi.

‘Ödül alaca¤›z’

MMO yeni hizmet binas›n›n yap›m›nda;

çal›flanlar›ndan tüm yöneticilere kadar herkesin

görüfllerinin al›narak binan›n hem ekonomik, hem

fonksiyonel bir yap› olmas› için ellerinden gelenin

fazlas›n› yapt›klar›n› söyleyen Mimar fiebnem Saraço¤lu

sözlerini flöyle sürdürdü: “MMO yeni hizmet binas›

s›radan bir oda de¤il. Antalya’da her kurumun

etkinliklerini yapaca¤›, konferans salonlar› ile e¤itim

merkezleri, restoran› ve bar›yla herkese hitap edecek

flekilde tasarlanm›flt›r. Hayata geçirdi¤imiz bu güzel

binan›n da hakl› olarak gururunu yafl›yorum. Binam›z›n

projesinin önümüzdeki y›l Bat› Akdeniz Mimarl›k

Ödülü’nü alaca¤›na inan›yorum”.

‘Antalya için de¤erli bir yap›’

Binan›n temelinden

teslimine kadar her

aflamas›n› takip eden Proje

Müdürü Halil Y›ld›z ise

duygular›n› flu cümlelerle

ifade etti: “2007 y›l›nda

MMO hizmet binas›

inflaat›n›n yap›laca¤›

konusunda bir ilan

gördüm. Beni çok

heyecanland›rd›, hemen

baflvuruda bulundum.

Yönetim kurulu taraf›ndan

baflvurumun kabul edilmesinden gurur duydum ve

hemen inflaat›n ihalesinin yap›lmas›yla çal›flmaya

bafllad›m. 12 Kas›m 2007 tarihinde temelinin at›ld›¤›

bu de¤erli yap›n›n Antalya’ya ve mühendis camias›na

kazand›r›lmas›nda katk›m oldu¤u için büyük bir mutluluk

duyuyorum”


ANTALYA fiUBE (MERKEZ)

Hüseyin Ö¤ünlü

fiube Müdürü

1972 Ni¤de do¤umludur. ‹lk ve orta ö¤renimini Antalya’da tamamlayan Ö¤ünlü, 1995 y›l›nda

Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden

mezun oldu. 1995-2001 y›llar› aras›nda Vemeks, Teba, Eraslan firmalar›nda; proje-sat›fl ve flantiye

mühendisi olarak çal›flm›fl olup 2001 y›l›ndan bu yana MMO Antalya fiube Müdürü olarak

çal›flmaktad›r. Evli ve iki çocuk babas›d›r.

Nezih Kayahan

Teknik Görevli

1979 Antalya do¤umludur. 2001

y›l›nda Atatürk Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Makine

Mühendisli¤i Bölümü’nden

mezun oldu. 2003 y›l›ndan beri

MMO Antalya fiube’de SMM,

M‹EM ve üyelik iliflkilerinde

görev yapmaktad›r. Evli ve 1 çocuk babas›d›r.

Emin Duygulu

Teknik Görevli

1978 Antalya do¤umludur. ‹lk

ve ortaö¤retimini Antalya’da

tamamlad›. 2000 y›l›nda

Mustafa Kemal Üniversitesi

Makine Mühendisli¤i

Bölümü’nden mezun oldu.

2002-2004 y›llar› aras›nda

yard›mc› kontrol elaman› ve saha mühendisi olarak çal›flan

Duygulu, 5 y›ld›r MMO Antalya fiube’de teknik görevli

olarak çal›flmaktad›r. fiube etkinlik alanlar›nda bulunan

periyodik kontrol hizmetleri, motor-flasi tetkikleri ve di¤er

teknik hizmetlerde görev yapmaktad›r.

Serdar Sönmez

Teknik Görevli

1983 Burdur do¤umludur. 2005

y›l›nda Süleyman Demirel

Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Makine Mühendisli¤i

Bölümü’nden mezun oldu. 2

y›ld›r MMO Antalya fiubesi’nde

teknik görevli olarak

çal›flmaktad›r. LPG’li araçlar›n gaz s›zd›rmazl›k kontrolleri,

araçlar›n imal tadil ve montaj projelerinin kontrolü onay› ve

di¤er teknik hizmetlerde görev yapmaktad›r.

fiUBE ÇALIfiANLARIMIZ

Aysu Güreli

Teknik Görevli

1979 Bursa do¤umludur.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Makine Mühendisli¤i

Bölümü’nden 2003 y›l›nda

mezun oldu. 5 y›ld›r Makina

Mühendisleri Odas› Antalya

fiubesi’nde teknik görevli olarak çal›flmaktad›r. Mekanik

tesisat, asansör uygulama - avan projelerinin mesleki

denetimini yapmaktad›r. Evli ve bir çocuk annesidir.

A.Serhat Bahfli

Teknik Görevli

1981 Antalya do¤umludur.

2005 y›l›nda Erciyes

Üniversitesi Mühendislik

Mimarl›k Fakültesi Makine

Mühendisli¤i Bölümü’nden

mezun oldu. 4 y›ld›r MMO

Antalya fiubesi’nde teknik

görevli olarak çal›flmaktad›r. LPG’li araçlar›n gaz s›zd›rmazl›k

kontrolleri, araçlar›n imal tadil ve montaj projelerinin

kontrolü onay› ve di¤er teknik hizmetlerde görev

yapmaktad›r. Evlidir.

Melek Meflhur

Teknik Görevli

1982 ‹zmir do¤umludur. ‹lk ve

ortaö¤retimini ‹zmir’de

tamamlayan Meflhur, 2004

y›l›nda Süleyman Demirel

Üniversitesi Makine

Mühendisli¤i Bölümü’nden

mezun oldu. 2005-2007 y›llar›

aras›nda özel bir flirkette saha mühendisi ve yard›mc› kontrol

eleman› olarak çal›flt›. 2 y›ld›r MMO Antalya fiubesi’nde

teknik görevli olarak görev yapmaktad›r. fiubede, LPG

s›zd›rmazl›k biriminde çal›flmaktad›r Evlidir.


Bilge Kocaaku

Teknik Görevli

1980 Denizli do¤umludur. 2003

Pamukkale Üniversitesi

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Makina Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur.MMO Denizli

fiubesi’nde 2 y›l görev yapt›ktan

sonra 2008 y›l›nda Antalya

fiube’de teknik görevli olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. LPG

s›zd›rmazl›k ve e¤itim birimlerinde görev yapmaktad›r.

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek

lisans›n› yapm›flt›r.

‹brahim Ar›kan

Muhasebe Görevlisi

1968 Antalya do¤umludur.

Antalya Ticaret Lisesi

mezunudur. 5 y›ld›r MMO

Antalya fiubesi’nde muhasebe

görevlisi olarak görev

yapmaktad›r. Evli ve üç çocuk

babas›d›r.

Ifl›k Tuncel

Bas›n Yay›n Görevlisi

1982 Bursa do¤umludur. 2005

Selçuk Üniversitesi ‹letiflim

Fakültesi Gazetecilik Bölümü

mezunudur. 2009 y›l›nda Selçuk

Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim

Dal›’nda yüksek lisans›n›

tamamlad›. 2006 y›l›ndan bu

yana MMO Antalya fiubesi’nde bas›n dan›flmanl›¤›, halkla

iliflkiler, kitap sat›fl ve yay›n görevlerini sürdürmektedir.

Özgül Korkmaz

Büro Görevlisi

1989 Konya do¤umludur.

2007 y›l›nda Antalya Ticaret

Borsas› Anadolu Ticaret ve

Ticaret Meslek Lisesi

mezunudur. Aç›k Ö¤retim

Fakültesi ‹flletme Bölümü

ö¤rencisidir. 2008 y›l›ndan

beri MMO Antalya fiubesi’nde büro görevlisi olarak

çal›flmaktad›r.

Süleyman Ö¤üt

Teknik Görevli

1982 Antalya do¤umludur.

2006 y›l›nda Pamukkale

Üniversitesi Mühendislik

Mimarl›k Fakültesi Makine

Mühendisli¤i Bölümü

mezununudur. 2007 y›l›ndan

bu yana MMO Antalya

fiubesi’nde teknik görevli olarak çal›flmaktad›r. LPG’li

araçlar›n gaz s›zd›rmazl›k kontrolleri, araçlar›n imal tadil

ve montaj projelerinin kontrolü onay› ve di¤er teknik

hizmetlerde görev yapmaktad›r.

Ömer Gökçe

Muhasebe Görevlisi

1986 Antalya do¤umludur.

2009 y›l› Anadolu Üniversitesi

‹flletme Bölümü mezunudur.

2005 y›l›ndan bu yana MMO

Antalya fiubesi’nde muhasebe

görevlisi olarak çal›flmaktad›r.

Esra Özdemir

Büro Görevlisi

1976 ‹stanbul do¤umludur.

Akdeniz Üniversitesi M.Y.O

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Bölümü mezunudur. Aç›k

Ö¤retim Fakültesi ‹flletme

3. S›n›fta okumaktad›r. 2002

y›l›ndan bu yana MMO Antalya

fiube’de büro görevlisi olarak

çal›flmaktad›r.

Seval Okudan

Büro Görevlisi

1989 Antalya do¤umludur.

2007 y›l›nda Antalya Ticaret

Borsas› Anadolu Ticaret ve

Meslek Lisesi mezunudur. Aç›k

Ö¤retim Fakültesi Muhasebe

Bölümü birinci s›n›f

ö¤rencisidir. 2007 y›l›ndan bu

yana MMO Antalya fiubesi’nde büro görevlisi olarak

çal›flmaktad›r.

Gönül Y›lmaz

Hizmetli

1961 ‹zmir do¤umludur. ‹zmir

K›z Meslek Lisesi mezunu olan

Y›lmaz, 10 y›ld›r MMO Antalya

fiubesi’nde hizmetli olarak görev

yapmaktad›r.


ISPARTA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ BURDUR ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

Sibel Gökmeno¤lu

Teknik Görevli

1975 Çayeli Rize do¤umludur.

1996 y›l›nda SDÜ Mühendislik-

Mimarl›k Fakültesi Mak. Müh.

Bölümü mezunudur.1999 SDÜ.

Fen Bilimleri Ensti tüsü’nde

yüksek lisans e¤itimini

tamamlad›. 1997 y›l›ndan

itibaren Isparta ‹l Temsilcili¤i’nde

teknik görevli olarak çal›flmaktad›r. Evli ve iki çocuk annesidir.

Kaz›m Voyvoda

Teknik Görevli

1961 Denizli do¤umludur. 1992

y›l›nda Akdeniz Üniversitesi

Isparta Mühendislik Mimarl›k

Fakültesi Makina Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 2005

y›l›ndan bu yana Isparta ‹l

Temsilcili¤i’nde teknik görevli

olarak çal›flmaktad›r.

Hatice Eda Alanl›

Büro Görevlisi

1981 fiarkikaraa¤aç

do¤umludur. Anadolu

Üniversitesi Aç›k Ö¤retim

Fakültesi Büro Yönetimi ve

Sekreterlik Bölümü mezunudur.

2000 y›l›ndan itibaren Isparta ‹l

Temsilcili¤i’nde büro görevlisi

olarak çal›flmaktad›r. Evli ve bir

çocuk annesidir.

Asl› Uysal

Teknik Görevli

1980 do¤umludur. 2002

y›l›nda Selçuk Üniversitesi

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Makina Mühendisli¤i bölümü

mezunudur. 2006 y›l›nda

Selçuk Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek

lisans›n› tamamlad›. 2002

y›l›ndan itibaren Manavgat ‹lçe Temsilcili¤i’nde teknik

görevli olarak çal›flmaktad›r.

Gülflah Bak›r

Büro Görevlisi

1982 do¤umludur. 1999 y›l›

Manavgat Anadolu Meslek ve

K›z Meslek Lisesi mezunu olan

Bak›r, 2002 y›l›ndan bu yana

MMO Antalya fiube Manavgat

Temsilcili¤i’nde büro görevlisi

olarak görev yapmaktad›r.

Serap fienses

Teknik Görevli

1978 Burdur do¤umludur.1999

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mühendislik Mimarl›k Fakültesi

Makine Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 2002 y›l›nda ayn›

üniversitenin Fen Bilimleri

Enstitüsü Makine Mühendisli¤i

dal›nda yüksek lisans e¤itimini

tamamlad›. 2000 y›l›ndan bu yana Burdur ‹l Temsilcili¤i’nde

teknik görevli olarak çal›flmaktad›r. Evli ve bir çocuk

annesidir.

Nurullah Koç

Teknik Görevli

Hayel Algül

Büro Görevlisi

MANAVGAT ‹LÇE TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ALANYA ‹LÇE TEMS‹LC‹L‹⁄‹

1977 Konya do¤umludur. 2006

y›l›nda Süleyman Demirel

Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Makine Mühendisli¤i

Bölümü mezunudur. 2007

y›l›ndan bu yana Burdur il

Temsilcili¤i'nde teknik görevli

olarak çal›flmaktad›r.

1972 Burdur do¤umludur. ‹lk ve

orta ö¤retimini Burdur’da

tamamlad›.1999 y›l›ndan bu

yana Makina Mühendisleri

Odas› Antalya fiubesi Burdur ‹l

Temsilcili¤i’nde büro görevlisi

olarak çal›flmaktad›r. Evli ve iki

çocuk annesidir.

Eylem Mutlu

Teknik Görevli

1977 Antalya do¤umludur. 2002

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mimarl›k-Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisli¤i Bölümü

mezunudur. 2003 y›l›ndan bu

yana Alanya ‹lçe Temsilcili¤i’nde

teknik görevli olarak

çal›flmaktad›r. Evlidir.

Gülter Meriç Ersoy

Büro Görevlisi

1984 Antalya do¤umludur. Lise

mezunudur. 2005 y›l›ndan bu

yana Alanya ‹lçe Temsilcili¤i’nde

büro görevlisi olarak

çal›flmaktad›r. Evli ve bir çocuk

annesidir.


Bina Otomasyon

Sistemleri Semineri

fiube meslek içi e¤itim etkinlikleri çerçevesinde,

“Binalarda Enerji Performans Yönergesine Göre Bina

Otomasyon Sistemleri Semineri” düzenlendi. fiube

toplant› salonunda gerçekleflen seminerde, Sistem ve

Kontrol Yüksek Mühendisi Sunay Sad›k Gençer ve

Makine Mühendisi Emre Çakan konuflma yapt›.

MMO fiube Baflkan› Mustafa Karaman seminerin

aç›l›fl konuflmas›nda, enerji konusunun önemine

de¤inerek, “Üyelerimizle iletiflim kurarak enerji

verimlili¤i konusunda firmalar›n fikirlerini

de¤erlendiriyoruz. Bugün bu seminerle Avrupa Binalarda

Enerji Performans› Direktifi’nin (EPBD) Bina Otomasyon

Sistemlerine Etkileri hakk›nda engin bilgilere sahip

olaca¤›z” dedi.

Üyelerimizin yo¤un ilgi gösterdi¤i seminerde,

“EN15232.2007, Binalar›n Enerji Performans›,Bina

Otomasyon Kontrol ve Yönetim Sistemlerinin Etkileri”

bafll›kl› konular hakk›nda bilgiler paylafl›ld›.


‘Otellerde

Yang›n Riski Var’

Yang›n Riski Var’

Otellerde Yang›n Güvenli¤i konulu e¤itim semineri

Makine Mühendisleri Odas› (MMO) Antalya fiubesi’nde

gerçekleflti. MMO - Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i

iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen seminerin sunumunu Prof.

Dr. Abdurrahman K›l›ç yapt›. Seminerin aç›l›fl

konuflmas›nda MMO Antalya fiube Baflkan› Mustafa

Karaman, turizmin baflkenti Antalya’da otellerde yang›n

güvenli¤inin öneminin alt›n› çizdi.

‘‹hmal Edilmemeli’

Antalya’da 500’e yak›n 5 y›ld›z otelin yan›nda

1000’in üzerinde 4 ve 3 y›ld›zl› otel ile tatil köyünün

bulundu¤unu kaydeden ve yang›n riskinin yüksek

oldu¤unu aktaran Karaman, bu tür olumsuzluklar›

önlemek ve “biz uyarm›flt›k” diyebilmek için bu etkinli¤i

düzenlediklerini belirtti. Otellerin hiçbirinde yang›n

nedeniyle can ve mal kayb› olmamas› temennisinde

bulunan Karaman, turistik tesis yat›r›mc›lar›n›n inflaat

esnas›nda maliyet kayg›s› nedeniyle yang›n önlem

paketlerini ihmal etmemelerini istedi.

‘Risk Büyük’

Antalya ve çevresindeki bütün oteller için “yang›n

riski yoktur” gibi bir güvence verilemeyece¤ini sözlerine

ekleyen Karaman, “Bir çok otelde tedbirler al›nm›fl.

Ama yine de yang›n riskinin büyük oldu¤u oteller de

var. Yeni oteller k›smen eskilere göre yang›n

yönetmeli¤ine daha uygun. Antalya’daki bütün otellerin

yang›n güvenli¤i yeni ç›kan yönetmeliklere göre tekrar

gözden geçirilmeli” dedi.

‘Kontrol Edilmeli’

Yang›n güvenlik sistemlerinin ayn› asansörler gibi

belirli periyotlarla kontrol edilmesi gerekti¤ine de¤inen

Karaman, flunlar› ekledi: “Turizmin bu kadar önemli

oldu¤u bir yerde, yang›n güvenli¤ine yeterince önem

verilmiyor. fiu ana kadar büyük bir felaket

yaflanmamas›n›n en büyük nedeni ise otellerin teknik

müdürlerinin gerekli uyar›lar› dikkate almas›” .

‘Yatak Odalar› Riskli’

Oteldeki yang›nlar›n en çok elektrik tesisat›ndan

kaynakland›¤›n› söyleyen Prof. Dr. Abdurrahman K›l›ç,

otellerde en çok yang›n ç›kan yerlerin ise yüzde 23’lük

oran ile yatak odalar› oldu¤unu kaydetti.

Banyolarda ise parfüm ve deodorantlar nedeniyle ç›kan

yang›n oranlar›n›n yüksek oldu¤una dikkat çeken

Prof. Dr. K›l›ç, saunalar›n da yang›n için tehlike oluflturan

otel yaflam alanlar› aras›nda oldu¤unu aktard›.

‘Uyar› Sistemleri Olmal›’

Otellerde yang›n say›s›n›n azalt›lmas› ve yang›na

neden olacak faktörlerin ortadan kald›rmas› için, yang›n

ç›karabilecek cihazlar›n bak›ml› olmas› gerekti¤ini

söyleyen Prof. Dr. K›l›ç, personelin e¤itilmesi, yang›n›n

erken haber al›nmas› için sürekli kontrol edilmesi ve

otomatik alg›lama sistemleri ile uyar› sistemlerinin

tesislerde bulunmas› gerekti¤ini aktard›.

‘Dirençli Malzeme Kullan›lmal›’

Yang›n›n yay›l›m›n› önlemek için yang›na dirençli

malzemeler kullan›lmas› gereklili¤ine iflaret eden Prof.

Dr. K›l›ç, “fiaftlar yal›t›lmal›, duman tahliye sistemleri

yap›lmal›d›r. Müflterilerin kolay tahliyesi için kaç›fl

yollar› ve yang›n merdivenleri uygun olmal›,

iflaretlenmeli, ayd›nlat›lmal› ve sürekli aç›k tutulmal›d›r.

Bir yang›n durumundan bütün personel ne yapaca¤›n›

önceden iyi bilmelidir” diye konufltu.


MMO, Evcilmen’e

baflar›lar diledi

Makina Mühendisleri Odas› (MMO) Antalya fiubesi,

üçüncü kez Muratpafla Belediye Baflkanl›¤›’na seçilen

Süleyman Evcilmen’i ziyaret etti. Yaklafl›k 250 makine

mühendisinin kat›ld›¤› ziyarette MMO fiube Baflkan›

Mustafa Karaman, Evcilmen’e baflar›lar›n›n devam›n›

diledi.

Makine Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi, 29 Mart

yerel seçimlerinde üçüncü dönem belediye baflkan›

olan Muratpafla Belediye Baflkan› Süleyman Evcilmen’e

tebrik ziyaretinde bulundu. Kurucu yöneticili¤ini yapt›¤›

ve 3 dönem bölge baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü MMO’nun

ziyaretinden mutluluk duyan Süleyman Evcilmen,

yaklafl›k 3 saat süren ziyarette MMO üyelerinin sorular›n›

yan›tlad›. Makina Mühendisleri Odas›’n›n ikinci

üniversitesi oldu¤unu

söyleyen Muratpafla Belediye Baflkan› Evcilmen, “Elefltiri

getirme hakk›na sahip olabilmek ve de¤iflim için siyasetin

içinde olun. Siyaset, çözüm ve hizmet sanat›d›r.

Siyasetten uzak durmay›n. Do¤ru insanlar siyasete

girmeli. Siyaseti kötü yapan insanlard›r. Bizler;

demokratik, ça¤dafl, ayd›nl›k ülkemizi ve 85 y›ld›r

korudu¤umuz cumhuriyetin kazan›mlar›n› gelecek

kuflaklara ulaflt›rma görevini üstlendik” dedi.

‘Diyalog içinde çal›flt›k’

Muratpafla Belediye Baflkan› Evcilmen konuflmas›n›

flöyle sürdürdü:“10 y›ld›r görevde bulunup üçüncü

dönem için rekor say›labilecek düzeyde oyla tekrar

seçilmenin yan› s›ra meslektafllar›mdan gördü¤üm ilgi

ve destek benim için gurur kayna¤›d›r”.

MMO fiube Baflkan› Mustafa Karaman ise,

Meslektafllar›n›z olarak çevreye duyarl›, insan odakl›

belediyecilik anlay›fl›n›z, halkla birlikte olman›z, elefltiri

görmeden kabul görmeniz bizleri gururland›r›yor.

Bugüne kadar sizlerle diyalog içinde çal›flt›k. MMO

olarak kentin sakini de¤il sahibi olarak çal›flt›k, çal›flmaya

da devam edece¤iz” diye konufltu.


MMO’dan Akseki Belediye Baflkan› Gölcü’ye Ziyaret

Makina Mühendisleri Odas› (MMO) Antalya fiube

Baflkan› ve yönetim kurulu üyeleri ile üyelerimiz, Akseki

Belediye Baflkan› Mehmet Gölcü’yü ziyaret etti. MMO

fiube Baflkan› Mustafa Karaman, meslektafllar› Gölcü’ye

yeni görevinde baflar›lar diledi.

Mustafa Karaman, eski görev arkadafl› ve makine

mühendisi Mehmet Gölcü’ye mesleki birikimlerinde

destek sözü verdi. Karaman, “Meslektafl›m›za destek

için buraday›z. Say›n Gölcü’ye yeni görevinde

mesle¤imizi ilgilendiren her konuda destek verece¤iz.

Makine mühendislerini belediye ve kamu kurumlar›nda

önemli noktalarda görmek flube baflkan› olarak beni

gururland›r›yor” dedi.

Akseki’ye günefl ve rüzgar enerjisi deste¤i

Akseki’nin günefl ve rüzgar enerjisinden elektrik

üretimine uygun bir bölge oldu¤unu dile getiren

Karaman, oda olarak bu enerjilerin kullan›m› noktas›nda

ilçeye teknik deste¤i vermeye haz›r olduklar›n› söyledi.

Karaman, sözlerini flöyle sürdürdü: “Akseki’de günefl

ve rüzgar enerjisi üzerine belediyenin yapaca¤› tüm

çal›flmalara oda yönetim kurulu ile bu alanda hizmet

veren üyelerimiz destek verecek. Akseki Belediyesi ile

eflgüdümlü olarak çal›flaca¤›z. ‹lçemizde kullan›lan

yak›tlar›n kaliteli olmas› ve bu yak›tlar›n

verimli yanmas› için oda-belediye iflbirli¤inde bölge

halk›na e¤itimler verece¤iz. ‹fl makineleri, soba, kazan

ve asansör kullan›m›nda Akseki’de çeflitli bilgilendirme

toplant›lar› gerçeklefltirece¤iz”.

‘Önce suyu çözece¤im’

3 bin 200 nüfuslu Akseki’de önce su sorununu

çözece¤ini belirten Akseki Belediye Baflkan› Mehmet

Gölcü, “‹lçemizde küçük sanayi sitesi kurarak Türkiye’de

ilk parke imalat›n› gerçeklefltirmek istiyoruz” dedi.

Gölcü, ilçede yayla ve av turizmini gelifltirmek için tur

flirketleriyle de diyalog kuracaklar›n› söyledi.

Meslek odalar›ndan gelen biri olarak sivil toplum

örgütlerini önemsiyorum. Belediyemizde de Meslek

odalar›n›n görüfllerini alarak çal›flmalar›m›za devam

edece¤iz.Makina Mühendisleri Odas›na LPG gaz

s›zd›rmazl›k hizmetlerini Akseki'mize de getirdikleri

için teflekkür ediyorum.Günefl Enerjisi konusunda ayr›ca

pilot bölge olmam›zdan dolay› da sevinç

duyuyoruz.Bugün baflta Say›n baflkan›m Mustafa

KARAMAN olmak üzere,tüm meslektafllar›ma ziyaretime

geldikleri için teflekkür ediyorum dedi.


SMM’ler Kurultaya

Haz›r

Makina Mühendisleri Odas› (MMO) Antalya

fiubesi’ne kay›tl› SMM’ler, bir araya gelerek sorunlar›n›

tart›flt›. A.‹.T.M, asansör ve mekanik tesisat SMM’lerinin

kat›l›mlar› ile ayr› oturumlar halinde düzenlenen çal›fltay,

MMO Antalya fiube hizmet binas›nda gerçekleflti.

Serbest Müflavirlik, Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki

Denetim Kurultay› Düzenleme Kurulu Üyesi ve fiube

Sekreteri Ümit Büyükeflmeli’nin aç›l›fl konuflmas›n›

yapt›¤› toplant›da, a¤›rl›kl› olarak Ankara’da

düzenlenecek SMM Kurultay› öncesi SMM

yönetmeli¤indeki maddeler üzerinde görüfl ve öneriler

paylafl›ld›. MMO Antalya fiube SMM’leri, Kurultay’a

sunulmak üzere bir sonuç bildirgesi haz›rlad›. SMM

kurultay›nda A.‹.T.M, mekanik tesisat ve asansör

SMM’leri bu sonuç bildirgesi ›fl›¤›nda taleplerini ve

görüfllerini sunacaklar. SMM Kurultay› 29 – 30 May›s

2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleflecek.

ANTALYA fiUBE SMM’LER‹N‹N KURULTAY ÇALIfiTAYI

1. Mesleki denetimde TMMOB düzeyinde bir standart

getirilmesi.(Gerek fiyatland›rmada, gerekse

s›n›fland›rmada)

2. Mekanik tesisat yap› s›n›flar›n›n daha belirgin hale

getirilmesi, yoruma gerek kalmamas›, hangi uzmanl›k

alanlar›n›n hangi s›n›flar› yapabilece¤inin belirlenmesi.

3. Türkiye genelinde proje program› oluflturularak

uzmanl›k alanlar›n›n dikkate al›nmas›, fatura kayd› ile

birlikte program ortakl›¤› sa¤lanmas›.

4. Tesisat projesi üreten firmalar›n flah›s firmalar› olmas›

sa¤lanarak haks›z rekabetin önlenmesi.

5. Ayr›ca SMM flirket oluflumlar›nda; ortakl›klarda

TMMOB düzeyinde ayn› flartlar›n aranmas›(Örnek:

makina mühendisi ve mimar ortakl›¤›nda bir flirket

kurulumunda Makina Mühendisleri Odas› olarak makina

mühendisinin bu ortakl›kta yüzde 20 ortakl›kla

flirket kurabilece¤ini ifade ederken,Mimarlar Odas›

olarak Mimar en az %51 ortakl›kla flirket kurabilece¤ini

ifade eder.Bu durumda makina mühendisi ile mimar

ortakl›¤›nda eflit flartlar yakalanmam›fl olur.Bu flartlar›n

eflitlenmesi gereklidir.)

6. Tadilat projelerinde; e¤er projeyi ilk çizen makina

mühendisi SMM bürosunu kapatm›flsa, art›k aktif de¤ilse

muvafakat flart› aranmamas›.

7. SMM büro sahiplerinin de 5 oto gaz istasyonu ile

sözleflme yapabilmelerinin sa¤lanmas›.

8. SMM asgari ücretlerinin, Elektrik Mühendisleri Odas›

asgari ücretleriyle ayn› duruma getirilmesi.

9. Tesisat mühendisli¤i proje hizmetleri asgari

ücretlerinin 2 kat›na ç›kar›lmas›n›n sa¤lanmas›.

10. fiantiye flefli¤i genelgesinde bakanl›k taraf›ndan

yay›nlanan Yap› Denetim Uygulama Yönetmeli¤i’nin

3.maddesinde tan›mlanan flantiye flefli¤i ve flantiye

flefli¤inin uygulanmas›na iliflkin konuda; bu konunun

tekrar irdelenmesi ve SMM’li makina mühendislerinin

de flantiye flefi olabilmesi konusunun de¤erlendirilmesi.

11. Asansör projelerinde, kaçak firmalar›n montajlar›n›

önlemek için ön ve ara proje kontrollerinin Elektrik

Mühendisleri Odas› ve Makina Mühendisleri Odas› ile

müflterek yap›lmas› ve defter kayd›n›n tutulmas›.


fiube Endüstri/‹flletme Meslek Dal› Komisyonu (E‹M-

MDK) üyeleri bir araya geldi. Dan›flma Kurulu

toplant›s›n› düzenleyen E‹M-MDK üyeleri, mesleki

yetkilerini tart›flarak meslek sorunlar›na çözüm yollar›

arad›. fiube Yönetim Kurulu üyeleri ile fiube E‹M-MDK

Komisyon üyelerinin kat›ld›¤› toplant›da, fiube Baflkan›

Mustafa Karaman, aç›l›fl konuflmas›n› yapt›. Yeni hizmet

binas›n›n tüm meslek örgütlerinin bir araya geldi¤i bir

bina olaca¤›n› söyleyen Karaman, “Hepimizin övünç

duydu¤u binam›z›n aç›l›fl›n› önümüzdeki günlerde

yapaca¤›z. Binam›zda endüstri mühendislerimizin de

çal›flmalar›n› yapaca¤›, mesleki toplant›lar›n›

gerçeklefltirece¤i bir çal›flma salonlar› var” diye konufltu.

‘Yetkilerimiz artacak’

MMO fiube Endüstri Mühendisleri Komisyonu Baflkan

Vekili Erhan Sezer, meslektafllar›n›n kamu ve özel

sektörde imza yetkilerinin artaca¤›na iflaret etti. Endüstri

mühendislerinin baz› sektörel s›k›nt›lar çekti¤ine de

de¤inen Sezer, “Mesleki etkinliklerimizi odam›z›n yeni

hizmet binas›nda art›rarak gerçeklefltirece¤iz.

Meslektafllar›m›z›n mezun olduktan sonra daha kolay

istihdam sa¤lamalar› için önümüzdeki günlerde stratejik

planlama ve yat›r›m hizmetlerinde imza yetkileri artacak.

Bu bizler için sevindirici bir haber. Bize desteklerini

esirgemeyen MMO fiube Yönetim Kurulu’na teflekkür

ediyoruz” dedi.

24

Endüstri Mühendisleri Bulufltu


MMO, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme

Derne¤i’ne Yönelik

Demokrasi Karfl›t› Operasyonlar›

K›namaktad›r

Gerçekte bir iktidar mücadelesinin emniyet ve yarg›

aya¤›n› oluflturan Ergenekon operasyonu, düflünce ve

siyaset alan› ile karmafl›k eylemci / terörist ö¤eleri ayn›

kefeye doldurarak siyasal mücadele alan›n› terörize

edici bir içerikle sürdürülmektedir.

Sözde “devlet içinde yuvalanm›fl çeteleri temizleme”

iddias›yla yola ç›k›lan ancak yarat›lan yayg›n

dezenformasyon ortam› ve afl›r› parçal› operasyonlarla

yo¤un bir bilgi kirlili¤i yarat›lan bu davada, gerçek

derin devlet yap›s›n›n üzeri örtülmektedir.

Operasyon sosyal hukuk devleti gerekliliklerinden

uzak bir flekilde yürütülmekte, neredeyse birbirine

selam veren ve görüfllerini paylaflan herkesi kapsar bir

genifllikte sürdürülmektedir.

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i Baflkan› Türkan

Saylan’›n evinde arama yap›lmas› da bu çerçevededir.

Oysa Türkan Saylan bir demokrasi yandafl› ve

operasyonun gerekçesi olan “darbe” karfl›t› bir insand›r.

Soruflturma konusu olan çetelerin afl›r› karmafl›k

iliflkileri, baz› terör eylemleri ve parçal› yap›lar› gerçekte

çözümlenebilir bir iliflki a¤› olmakla birlikte operasyon,

iktidara muhalefet eden ayd›nlar›, siyaset kurumlar›n›

ve toplumu ürküterek pasifize etmeyi amaçlayan

yöntemlerle sürdürülmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›, bu hukuk

garabeti durumun, otoriter bir zihniyetin ürünü oldu¤una

inanmakta, Türkiye’nin gereksindi¤i demokratik sosyal

hukuk devleti kriterlerinden tamamen uzaklafl›ld›¤›n›

saptamakta ve bu durumu k›namaktad›r.

Emin KORAMAZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›

25


28.02.2008 tarih ve 5746 say›l› Araflt›rma ve

Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik

Yasa’da, AR-GE personelinin yetiflmesine ve iflletmelerde

uzun vadeli istihdam›na önem verildi¤i söz konusu

edilmektedir. Zira, ancak böylece AR-GE altyap›s›n›n

gelifltirilmesi ve yeteneklerinin kazan›lmas› mümkün

olabilecektir.

Geliflmekte olan ülkelerde en büyük sorunlardan

biri, iflletmelerin cirolar›ndan AR-GE’ye fon ay›rmalar›

ve ayr› bir AR-GE bölümünün kurulmas›d›r. Bu bölüm

kuruldu¤unda genellikle nitelikli mühendis kadrosuna

ihtiyaç duyulmaktad›r. Böylece altyap›n›n kal›c› olmas›,

AR-GE projelerinde etkin çal›fl›lmas› ve yeni projeler

üretilmesi söz konusu olabilmektedir. AR-GE bölümünde

çal›flan mühendisler kurumun AR-GE yetene¤inin

gelifltirilmesinde de önemli bir rol oynamaktad›rlar.

Özellikle AR-GE merkezi kuran iflletmelerdeki

mühendisler, yeni ürün projelerinde veya mevcut

ürünün gelifltirilmesinde firman›n belkemi¤ini oluflturan

bir yap›lanmay› sa¤layabilmektedirler. Böylelikle

firman›n ürün yelpazesi geliflmekte, rekabette üstünlük

kazanmakta ve kurumsal desteklerden hibe ile

kredilerden yararlan›lmaktad›r.

Bu nedenle 5746 say›l› Yasa’da AR-GE faaliyetlerinde

bulunan iflletmelerde çal›flan personelin ücretlerinde

bir art›fl sa¤layacak indirimler konulmufltur. Buna göre,

AR-GE personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisi

doktoral› olanlarda yüzde 90, mühendislerde yüzde

80 muafiyete tabi k›l›nm›flt›r. Böylece belirtilen AR-GE

personel ücretlerinde do¤rudan bir art›fl söz konusu

idi.

Ancak, Hükümetin 9 fiubat’ta TBMM‘ye sundu¤u

ve dün görüflmesi tamamlanan ‹flsizlik Sigortas› Kanunu

ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda

Kanun’un 8 ve 15. maddeleri ile çal›flanlar›n aleyhine,

flirketlerin ise lehine olan bir de¤ifliklik yap›lm›fl ve

5746 say›l› Yasa’daki 5. maddenin sonuna gelmek

üzere bir geçici madde eklenmifltir. Bu geçici madde,

mutlak bir flekilde AR-GE personelinin aleyhinedir.

Teflvikten AR-GE harcamas› yapan iflletmelerin

yararlanmas› sa¤lanmaktad›r. fiöyle ki: "31.12. 2013

tarihine kadar, 3’üncü maddenin 2’inci f›kras›nda

belirtilen AR-GE ve destek personelinin, bu çal›flmalar

karfl›l›¤›nda elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan

gelir vergisinin; doktoral› olanlar için yüzde 90’›,

di¤erleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname

üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle

terkin edilir (silinir, düflürülür, yani ödenmez). Bu süre

içinde an›lan maddenin bu maddeye ayk›r› olan hükmü

uygulanmaz." Yani daha önce doktoral› olanlarda yüzde

90, mühendislerde yüzde 80 oran›ndaki gelir vergisi

muafiyeti, çal›flanlardan al›narak iflletmelere

aktar›lmaktad›r.

26

Bu düzenleme bir “AR-GE C‹NAYET‹” dir...

Bu düzenleme, AR-GE personeli çal›flt›ran iflletmelerde

nitelikli personel istihdam›n› baltalay›c› ve düflürücü

niteliktedir. Zira bir süre sonra mevcut AR-GE personeli

daha düflük ücret k›skac›na al›n›p ay›klanacak, yerlerine

düflük ücretle yenileri gelecek ve yine kal›c› bir AR-

GE altyap›s› oluflturulamayacakt›r.

Görüldü¤ü gibi, sözde "küresel krizin olumsuz

etkilerinin giderilmesi"ne yönelik olarak

gerekçelendirilen Yasa ile yüksek nitelikli ifl gücünün

ücreti ile oynanarak, zaten yeterince oluflturulamayan

AR-GE altyap›s›n› bozucu ve çal›flanlar aleyhine bir

düzenleme söz konusudur.

Odam›z, bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve

inovasyona a¤›rl›k veren, istihdam odakl› ve planl› bir

kalk›nmay› öngören sanayileflme politikalar›

uyguland›¤›nda, ülkenin ihtiyac› olan kazan›mlar›n

elde edilebilece¤i görüflünü hep savuna gelmifltir.

Odam›z, 5746 say›l› Yasa’n›n ç›kar›lma sürecinde de

bu Yasa’n›n yabanc› sermayenin istedi¤i düzenlemeleri

getirdi¤i, üniversiteler bünyesinde kurulmufl olan

teknokentlerin tasfiye edilmesine giden yolu açaca¤›n›

ve AR-GE çal›flmalar›na gereken katk›y› sunmayaca¤›n›

vurgulam›flt›.

Hükümetin TBMM’ye sundu¤u ve benimsenen

"‹flsizlik Sigortas› Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik

Yap›lmas› Hakk›nda Kanun"un 8 ve 15. maddelerinde

yap›lan düzenleme ile 5746 say›l› Yasa’n›n ücretli

mühendislere getirdi¤i avantaj da yok edilmekte, AR-

GE Yasas› daha fazla ülkemiz aleyhine bir içeri¤e

kavuflmaktad›r.

Söz konusu yasa kapsam›nda AR-GE merkezi

baflvurusu yapan kimi firmalar›n, gelir vergisi stopaj›

deste¤ine el koymak için giriflimler içinde olduklar› ve

yasal aç›dan zor durumda kalmamak için personellerine,

ücretlendirme sistemini de¤ifltirecek yeni sözleflmeler

imzalamalar› için dayatmalarda bulunduklar›

biliniyordu.

Bakanlar Kurulu’nun, bu düzenleme ile söz konusu

firmalar›n çal›flanlar›na yasayla tan›nan bir hakka el

koyma yönündeki s›k›nt› ve e¤ilimlerine iliflkin bir

çözüm gelifltirdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Oysa gerçekten AR-GE altyap›s› kurulmak

isteniyorsa, bu "AR-GE cinayeti"nden geri dönülmeli

ve gelir vergisi muafiyeti do¤rudan ücretliler ile ücretli

mühendislere intikal ettirilmelidir.

Emin KORAMAZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›


‘GÜRÜLTÜ TEDB‹R‹ ALINMALI’

Antalya’da uçaklar›n yaratt›¤› gürültü kirlili¤i bölge

halk›n›n ciddi rahats›zl›klar›na neden olmaktad›r. Bu

anlamda “Antalya’da Uçaklar›n Yaratt›¤› Gürültü Kirlili¤i

Sorunlar› ve Çözüm Önerileri Paneli” düzenledik.

Panelimize Güzeloba - Lara bölge halk›, Antalya

Havaalan› Müdürlü¤ü, uçak mühendisleri ve bilim

adamlar› kat›l›m gösterdi. Turizm sezonunun aç›lmas›na

say›l› günler kala bölgede yaflayanlar›n sa¤l›klar›n›

sürdürebilmeleri için al›nmas› gereken önlemleri panel

sonuç bildirgemizde aç›klad›k. fiimdi al›nmas› gereken

önlemleri sizlerle de paylaflmak istiyorum:

• Ulaflt›rma Bakanl›¤› stratejik gürültü haritas›n›

haz›rlamal›; Antalya havaliman›nda; uçaklar›n inifl ve

kalk›fl istikametindeki bölgelerin stratejik gürültü

haritalar›n›n ç›kar›lmas› bu gürültü haritalar›

do¤rultusunda uçaklar›n alçaktan inifl ve kalk›fl› kontrollü

bir flekilde denetlenmelidir. Bu do¤rultuda uçaklar›n

alçaktan uçmalar›n›n önüne geçilmeli, bu kurallara

uymayanlara da cayd›r›c› cezalar verilmelidir.

• Antalya havaliman› çevresinde gürültü ölçüm kontrol

ve izleme sistemi kurulmal›d›r.

• Antalya havaliman› çevresinde koruma zonlar›n›n

oluflturulmas› ve bu koruma zonlar›ndan birincisi olan

75 desibel (dB) üzerinde gürültü yaflanacak alanlarda

yerleflime izin verilmemelidir.

• Eski yerleflimlerde yaflayan vatandafllar›m›z›n

sa¤l›klar›n›n bozulmamas› için binalara yüksek düzeyde

ses izolasyonu yapt›rma zorunlulu¤u getirilmeli ya da

bu bölgeden baflka yere yerlefltirilmelidir.

• Koruma zonlar›n›n ikincisi olan, 55-75 dB aras›nda

gürültü yaflanacak alanlarda ise yeni yap›lanmaya

yüksek düzeyde ses izolasyonu koflulu ile izin verilmeli;

bu zonda okul hastane gibi gürültüye duyarl› kullan›m

alanlar› kesinlikle bulunmamal›d›r.

• Koruma zonlar›n›n üçüncüsü olan 55 dB’den düflük

gürültü yaflanacak alanlarda ise çevreye herhangi bir

k›s›tlama yap›lmamal›d›r.

• Gürültüsü fazla olan uçaklar›n Antalya kentine belli

saatlerde inmesi disiplin alt›na al›nmal›d›r. Gece uçak

hareketlili¤ine de s›n›rland›r›lmalar getirilmelidir. Ayr›ca

çok gürültü ç›karan uçaklar tespit edilerek,

giderilebilecek teknik sorunlar varsa giderilmeli yoksa

bu uçaklar›n havaliman›na inifl, kalk›fl saati k›s›tlamas›

getirilmeli veya inifl kalk›fllar› engellenmelidir.

• Özellikle Avrupa havalimanlar›na da girifli yasak olan

30 y›ll›k dört motorlu Rus uçaklar›n›n Antalya

havaliman›na inmesine izin verilmemelidir. Gürültülü

uçaklar›n havaliman›na gece inmeleri engellenmelidir.

Panelimizin kamuoyunda yaratt›¤› etki ile Antalya

Havaalan› Müdürlü¤ü’nün Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile

görüflmeleri sonucunda hava alan› bölgesinde 4 ses

ölçüm cihaz›n›n (sensör) yerlefltirilmesine karar verildi.

Bu cihazlar›n önümüzdeki günlerde okul, karakol ve

sa¤l›k oca¤›na yerlefltirilece¤ini ö¤rendik. Gürültü ölçüm

cihazlar›, bölgede afl›r› gürültü yapan uçaklar› tespit

edecek ve gereken cezalar bu uçak flirketlerine

verilecektir. Bu güzel ve önemli geliflme panelimizin

amac›na ulaflmas›n›n en büyük göstergesidir. Bu

cayd›r›c› tedbirlerle bölgede gürültü azalacakt›r.

Önlemler al›nmad›¤› takdirde havaliman› bölgesinde

(Güzeloba - Lara) ikamet eden vatandafllar›m›z bölgeyi

boflaltmak zorunda kalacakt›r. Makina Mühendisleri

Odas› Antalya fiubesi olarak panelimizde ç›kan

önerilerin takipçisi olaca¤›z. Kentin sakini de¤il sahibi

olmaya devam edece¤iz.

MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI

Antalya fiube Baflkan›

Mustafa KARAMAN

27


OTOMAT‹K KONTROL

TES‹SATI

Mekanik tesisatta yeni teknoloji ve uygulamalar ile

do¤ru ve yeterli bilgiye ulafl›lmas›n›, bilgi ve deneyimin

eriflilebilir olmas›n›, bilgi ve birikimin tüm meslek

alanlar›m›zda oldu¤u gibi mekanik tesisat alan›nda

da yayg›nlaflt›r›lmas›n› hedefleyen çal›flmalar›n›

sürdürmektedir.

Bu konuda “Otomatik Kontrol Tesisat›” kitab›n›

mekanik tesisat alan›nda çal›flan meslektafllar›m›za ve

makine mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine yararl›

olaca¤›na inanarak yay›na sunuyoruz. Otomatik kontrol

prensipleri ve elemanlar› anlat›l›rken güncel

uygulamalar›n yan› s›ra, pratik uygulamalarda

kullan›lmayacak baz› formüllere ve eflitliklere bilgi

amaçl› yer verilmifltir.

SO⁄UTMA TES‹SATI

Meslek içi e¤itimlerde çok yönlü fayda sa¤lamas›

amac›yla bas›lan “So¤utma Tesisat›” kitab›, so¤utma

sistemi elemanlar›, ak›flkanlar, so¤utma tesislerinin

montaj, iflletme, bak›m ve onar›m esaslar› gibi konular›

içermektedir.

Bu kapsamda haz›rlanan “So¤utma Tesisat›”

kitab›n›n mekanik tesisat alan›nda çal›flan meslektafllara

ve makine mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine yararl›

olaca¤›na inan›yoruz.

Yay›n No : 318

Editör : Mustafa

De¤irmenci

Sayfa : 205

Yay›n No : 295

Editör : Prof. Dr.

Osman

F. Genceli

Sayfa : 192


KKTC - Yavru Vatan

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz’de

bulunan en büyük üçüncü ada ve Anadolu

yar›madas›n›n 65 km güneyindeki K›br›s adas›n›n

kuzey k›sm›nda yer alan, ba¤›ms›zl›¤› sadece Türkiye

Cumhuriyeti d›fl›nda hiçbir ülke taraf›ndan tan›nmayan

ba¤›ms›z cumhuriyettir.

EOKA’n›n Enosis’i hayata geçirmesi üzerine 1974

y›l›nda gerçeklefltirilen K›br›s Harekât› sonras›nda

1976’da K›br›s Türk Federe Devleti kurulmufltur.15

Kas›m 1983’de K›br›s Türk Federe Devleti meclisi,

Self-determinasyon hakk›n› kullanarak oybirli¤i ile

ald›¤› bir kararla, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni

ilan etmifltir. Ba¤›ms›zl›k ilan›ndan bu yana Türkiye

taraf›ndan ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenen

ülke, “yavru vatan”, “yeflil ada” ve “cennet ada”

isimleriyle tan›nmaktad›r.

KKTC ekonomik olarak Türkiye’den yard›m

almaktad›r. KKTC’nin neredeyse tüm ithalat ve ihracat›

Türkiye üzerinden gerçekleflti¤inden para birimi de

Türk Liras›’d›r. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti

ekonomisi kamu sektörü dahilinde ticaret, turizm ve

e¤itimle beraber tar›m ve imalat sanayinden

oluflmaktad›r.

Yurtd›fl›ndan KKTC üniversitelerine baflvuran ö¤renci

say›s›nda sürekli olarak art›fl görülmektedir. KKTC’de

ö¤renim gören ö¤rencilerin yaklafl›k 15 bini Türkiye’den

gitmektedir. Ortado¤u ülkelerinin de talep etti¤i KKTC

üniversiteleri ayn› zamanda ülke turizmini de

hareketlendirmektedir.

‹klimi y›l boyunca tatil olana¤› sa¤lad›¤› için deniz

s›cakl›¤› da alt› ay› aflk›n bir süre 20 ºC’dir. Kuzey

K›br›s, bahar aylar›nda saran yabani çiçekleriyle ve

havay› dolduran portakal, limon ve greyfurt çiçe¤i

kokular›yla ünlüdür. Kuzey K›br›s sahilleri yüzmek

için Akdeniz’in elveriflli ve güvenli, mekânlar›ndand›r.

Ço¤u tatil tesislerinin modern yüzme havuzlar›n›n

yan›nda, Do¤u Akdeniz’in serin suyunu tercih edenler

için güzel sahiller de mevcuttur.

Lefkofla

Adan›n iç kesiminde, Beflparmak

Da¤lar› güneyinde, Ercan Havaalan›’na

yak›nl›¤› ile bilinen ülkenin baflkenti

Lefkofla bulunmaktad›r. Lefkofla flehri,

5.5 kilometre uzunlu¤undaki tarihi

flehir duvar› ile çevrilidir. Osmanl›lar

taraf›ndan yap›lan flehir kap›s›, do¤u

sahili boyunca tarihi, geliflmifl

Gazima¤usa kenti ve onun yan›nda

Salamis antik kenti yer al›r. Adan›n en

büyük yar›madas› olan Karpaz

yar›madas› yeflil kaplumba¤alar›n

yumurtlama mekân›d›r. Burada özel

alanlar vard›r ve girifl ç›k›fl yasakt›r.

Girne

K›br›s Adas›’nda bir liman kenti

olan Girne, adan›n en gözde tatil

beldesidir. Kentin güneyinde

Beflparmak Da¤lar›, kuzeyinde ise

Akdeniz bulunmaktad›r.

Kentin ad› Roma kaynaklar›nda “Corineum” olarak

geçmektedir. Kentin tarihi adan›n tarihi ile ayn› olup,

Bizans döneminde birkaç kez Arap korsanlar› taraf›ndan

ya¤ma edilmifltir. Baz› kaynaklara göre kent, M. Ö. X.

yüzy›lda Akalar taraf›ndan kurulmufltur. Kurucular› kente

ülkelerindeki bir da¤›n ad› olan “Kyrenia” ad›n› vermifltir.

Kentin en ilginç tarihi eserlerinden bir tanesi Girne

Kalesi’dir. Liman boyunca Türk mutfa¤›na ve K›br›s’a

özgü yemeklerin yan›nda di¤er yemekleri de sunan

lokantalar, barlar ve aç›k hava kafeteryalar› vard›r.

Tarihi Eserleri: Girne Kalesi, Beylerbeyi, St. Hilarion

Kalesi, Hazreti Ömer Türbesi, Bat›k Gemi Müzesi,

Bufavento Kalesi, Bar›fl ve Özgürlük Müzesi, Halk

Sanatlar› Müzesi, çeflitli kilise ve manast›rlar…

Gazima¤usa

Latince “Famagusta” ismi ile tan›nan Gazima¤usa,

K›br›s Adas›’nda bir liman kentidir. K›br›s’›n tek derinsu

liman›na sahip flehridir. Ma¤usa, Akdeniz’in en fazla

güçlendirilmifl limanlar›ndan biridir. Ma¤usa’n›n esas

geliflimi Lüzinyanlar devrine rastlar. Yak›ndo¤u’dan

flehre yerleflenler, kültür ve de¤erleriyle kent sakinlerine

yeni bir güç ve dinamizm katt›lar. Gazima¤usa’n›n alt›n

kumsallar› dünyan›n en iyi bilinen plajlar› aras›ndad›r.

fiehirde her y›l düzenli olarak Gazima¤usa Belediyesi

ve Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nce gerçeklefltirilen

uluslararas› bir kültür-sanat festivali yap›lmaktad›r.

Tarihi Eserleri: Othello Kalesi, Aziz Nicholas Katedrali,

Francis Kilisesi, Nam›k Kemal Zindan› ve Müzesi, Kertikli

Hamam, Ma¤usa Surlar›, Aziz Barnabas Manast›r› ve

Salamis Antik Kenti.

Yemeden gelmeyin

fieftali Kebab›, Ceviz Macunu, Hellim Peyniri, K›br›s

Kahvesi


Alexander Graham Bell, 1876'da telefonun icad› ile tan›nan

Alexander Graham Bell önce Ontario'ya, daha sonra Boston'a

yerleflti. Asl›nda Graham Bell, sa¤›rlar›n sessizli¤ini ortadan

kald›rmaya çal›fl›yordu. Bunu baflaramad› ama her gün yeni bir

özelli¤e kavuflan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki

insanlar›n birbirlerini duymalar›n› sa¤lad›. Telefonu ilk icat eden

Graham Bell'in annesi do¤ufltan iflitme engelliydi. Dedesi ve

babas› y›llar›n› iflitme engellilere adad›. Özellikle babas› iflitme

engellilere duymasalar bile konuflmay› ö¤retmenin yollar›n›

gelifltirmeye çal›flt›. ‹ki kardefli veremden ölünce, babas› kalan

tek o¤lunun sa¤l›¤› için Kanada'ya göçtü. Babas›n›n ölümünden

sonra onun çal›flmalar›n› tan›tmak ve yaymak için çabalayan

Graham Bell ABD'ye gitti. Burada bir süre iflitme engellilere dil

ö¤retmeni yetifltiren okulda çal›flt›. Daha sonra kendi okulunu

kurdu. Ünü k›sa sürede yay›lan Bell, Oxford Üniversitesi’ne

konuk ö¤retmen olarak ça¤r›ld›. ‹ngiltere'de eline geçen Alman

Hermann von Helmholz adl› bilginin iflitme fizyolojisine iliflkin

kitab›n› okudu. Müzik sesinin bir tel arac›l›¤› ile aktar›labilinece¤i

düflüncesi üzerinde yo¤unlaflt›. Bu s›rada baflka bilim adamlar›

da bu konularda çal›flmalar yürütüyordu. Elisha Gray bunlardan

biri. ‹ngiletere'den dönen Bell, Boston Üniversitesi ‹nsan Sesi

Fizyolojisi dal› profesörlü¤üne getirildi. Kuramsal bilgilerini

teknik destekle yaflama geçirmeye ve iflitme engelliler için

duymalar›n› sa¤layacak aletler yapmaya giriflti. Thomas Watson

adl› bir elektrik mühendisi ile birlikte çal›flmaya bafllad›.

Çal›flmalar›n› yürütmek için maddi destek gerekti¤inde kendisine

Avukat Gardnier Greene Hubbart yard›m elini uzatt›. Bell ve

Watson 1875 y›l›nda sesin tel üzerinden bir baflka yere gitti¤ini

ortaya ç›kard›. Ancak ses anlafl›lmaz bir durumdayd›. 14 fiubat

1876 günü Bell ve Gray telefon patenti almak için ayr› ayr›

baflvuru yapt›. Bell'e 7 Mart günü istedi¤i patent verildi. 174.465

nolu patentini alan Bell atölyede denemelerini sürdürürken

telefonu çal›flt›rmak için kulland›¤› bataryadan pantolonuna asit

döküldü. Watson'u yard›ma ça¤›rd›:

"Bay Watson, çabuk buraya gelin. Sizi istiyorum."

Bell yard›mc›s›n› yard›ma ça¤›r›rken fark›nda olmadan 133 y›l

önce 10 Mart günü ilk telefon görüflmesini yapt›. Watson Bell'in

sesini "telefon"dan duydu. ABD'nin 100’üncü kurulufl

y›ldönümüne denk gelen bu buluflu ona düzenlenen Yüz Y›l

sergisinde birçok ödül kazand›rd›. Bell bilimsel çal›flmalar›n›

yürütmek için maddi ve manevi destek gördü¤ü Hubbart

Ailesi’nden Mabel ile bir y›l sonra evlendi. Efli dört yafl›ndan

beri sa¤›rd›. Bell ö¤rencisi olarak tan›d›¤› ve daha sonra evlendi¤i

Mabel'e derin bir sevgi duydu. Artan ününe karfl›n hiçbir zaman

ne eflini ne de iflitme engellileri göz ard› etmedi. Efline yazd›¤›

bir mektupta "Eflin, hangi noktaya ç›karsa ç›ks›n, ne denli zengin

olursa olsun, emin ol iflitme engellileri ve onlar›n sorunlar›n›

her zaman düflünecektir" diye yazm›flt›r.

Bugün öne ç›kan bulufllar›n›n gölgesinde kalan yap›tlar›n›n

ço¤u iflitme engeli konusundayd›. ‹flitme engelli annesinin ve

eflinin duyamad›¤› sesleri kaydetmeyi baflard›. "Gramofon"dan

kazand›¤› paray› bugün de sa¤›rlar için çal›flmalar yürüten

Alexander Graham Bell ‹flitme engelliler Kurumu’na harcad›.

Fransa hükûmeti insanl›¤a hizmetinden dolay› onur ödülü ve

para ödülü verdi. Verilen paray› Washington'da ‹flitme engelliler

için Volta Enstitüsü’nü kurmada kulland›. ‹lk el telefonunu

gelifltirmek için Bell teknik sorunlar› alt etmeye çal›fl›rken bir

yandan da kendisini dava eden Gray'a karfl› hukuk savafl› verdi.

Telefon atölyeden 4 y›lda ç›kabildi. 1880 y›l›nda Bell'e yard›m

eden Tainer radyofon ad›n› verdikleri aleti denedi.

32

Alexander Graham Bell (1847 - 1922)

Bir okulun tepesine ç›kan Tainer çok uzaktan görebildi¤i

Bell'e telefonla seslendi "Bay Bell. Bay Bell. Beni duyabiliyorsan›z

lütfen pencerenin önüne gelip flapkan›z› sallay›n." Bell flapkas›n›

sallad›¤›nda art›k telefon do¤umunun ard›ndan emeklemeye

bafllad›. Sekiz y›l sonra Connecticut eyaleti ilk telefon flebekesine

sahip kent oldu.

Telefon yak›n y›llara dek Türkiye'de oldu¤u gibi santraller

ve memurlar arac›l›¤› ile yürütülüyordu. Bir süre sonra santrallerde

erkek memur yerine kad›n memurun çal›flmas› gelene¤i bafllad›.

‹lk kad›n santral memuru da Boston'da çal›flmaya bafllayan

Emma Nut oldu. Kimi siyah beyaz filmlerde gülme konusu

yap›lan "manyetolu telefon" görüflmeleri 1899 y›l›nda Almon

B. Stowger adl› birinin katk›s› ile otomatikleflmeye yöneldi. ‹flin

garip taraf› Stowger telefoncu de¤il cenaze levaz›matç›s›yd›.

Rakibinin efli telefon flirketinde çal›fl›yordu. Cenaze iflleri için

Strowger'› arayanlar› bu memur kendi efline ba¤l›yordu. Bu zor

durum karfl›s›nda çözüm bulmak için kollar› s›vayan Strowger

otomatik santral› yapmay› baflard›. Halk yeni telefona "k›zs›z

telefon" ad›n› takt›. Bugünkü telefonlara benzemeyen bir

biçimdeydi. Üzerinde birler, onlar, yüzler basama¤›n› temsil

eden üç tufl bulunuyordu. Ba¤lanmak istenen numara tufllara

aranan numarada yer alan rakam›n de¤eri kadar bas›larak

sa¤lan›yordu. Arayan kifli tufla kaç kez bast›¤›n› s›k s›k flafl›rd›¤›

için karmaflaya da yol aç›yordu. Bunun da çözümü çok geçmeden

bulundu. K›sa sürede New York sokaklar›n› telefon direkleri ve

kablo hatlar› örümcek a¤› gibi kaplad›. Yürünmez bir hale gelen

sokaklardaki bir telefon dire¤i kablolar› tutan 50 çapraz tahta

tafl›yordu. Telefon günlük yaflama de¤iflik biçimlerde girmeye

bafllad›. O y›llarda yay›mlanan gazetelere verilen bir reklamda

telefon flöyle tan›t›ld›: "Sohbet. A¤›zdan kula¤a telefonla konuflarak

çok daha rahat". Bell 1915 y›l›nda New York'u San Francisco'ya

ba¤layan ilk uzun kentleraras› telefon hatt›n› açt›. Karfl›s›nda

yine yard›mc›s› Watson vard›. Aradan geçen onca y›la karfl›n

Bell ilk günü unutmad›. Watson'a "Watson seni istiyorum, buraya

gel" dedi. Telefonun olanaklar›ndan yararlanarak müflteri çekmek

isteyen oteller aras›nda k›yas›ya bir savafl bafllad›. Oteller ünlü

müzik, tiyatro, opera, konser salonlar›na ba¤lanan telefon

"Tiyatrofon" hatt› ile ald›klar› sesi lobilerinde oturan müflterilerine

dinletmeye bafllad›. Bu evlere ve ifl yerlerine yay›ld›. Graham

Bell belleklerde telefonun bulucusu olarak yer etse de ad›n›n

öne ç›kmad›¤› çal›flmalar› da vard›. Bunlardan biri büyük bir

ilgi ile tüm dünyan›n izledi¤i National Geographic dergisindeki

yöneticili¤iydi. Yüzyirmi y›l önce silahl› sald›r›ya u¤rayan ve

a¤›r yaralanan ABD Baflkan› Garfield'›n bedenindeki kurflunlar›n

yerini belirlemede ilk kez kulland›¤› telefonik sonda, Röntgen'in

X ›fl›nlar› ile tan›y› gelifltirilmesinde kullan›ld›. Deniz ve hava

tafl›mac›l›¤› için projeler gerçeklefltirdi.

1893 y›l›nda telefon ile ilgili geliflmeleri kaleme alan bir

yazar gözlemini flöyle dile getirdi: "fiu anda duyabildi¤imiz

sanatç› ve flark›c›lar› bir süre sonra insanl›k görmeyi de baflaracak."

Bu sözler "televizyon" özlemi olarak yorumlanmas›na karfl›n

geliflen teknoloji görüntülü cep telefonlar›n›, internet üzerinden

canl› yay›nla iletiflimi iflaret etti¤ini göstermektedir. Bilimkurgu

severler ise "Uzay Yolu" filminden esinlenerek insanlar›n

›fl›nlanmalar›ndan, insanlar›n bulunduklar› yerde baflka bir

yerdeki olay› üç boyutlu olarak ekranlarda görerek ya da duyarak

de¤il hissederek elde edece¤i günleri tart›fl›yor...

‹flitme engeline karfl› yürütülen savafl›m›n sonucu insanl›k

dünyas›n›n sa¤›rl›¤›n› gideren bir buluflu arma¤an eden Bell

öldü¤ünde ona duyulan büyük sayg› ve sevgiden ötürü

soyad›ndan yola ç›karak telefonu simgelemek için k›rm›z› "çan"

resimleri kullan›ld›.Her zaman yan›m›zda olan telefonu da

Alexander Graham Bell icat etmifltir.


fiubemiz, tiyatroseverleri buluflturdu

fiubemizin kültür ve sanat etkinlikleri son h›z›yla devam ediyor. Haflim ‹flcan Kültür Merkezi’nde üyelerimizin

de sahne ald›¤› Albay›n Kar›s› ve Haneler oyunlar›na üyelerimiz ve yak›nlar› yo¤un ilgi gösterdi. Üyelerimizi

ücretsiz olarak davet etti¤imiz etkinliklerde, Üçüncü Zil Tiyatro Toplulu¤u ve Antalya Sanat Tiyatrosu’nun

sahneye koydu¤u oyunlar izlendi.

HANELER ALBAYIN KARISI

Y›llar geçse de haneler, ayn› haneler… Kumarhane,

Postane, Eczane, Yaz›hane, Hastane, Darphane,

Meyhane, Dershane, fiiflhane, T›marhane… Her birinde

bir hikaye, her birinde bir hayat izleyece¤iz. As›l

Hane’nin, Dünya oldu¤u ç›kacak karfl›m›za.

‹nsanlar›nda o Dünyalarda, hayat buldu¤u…

Hane içinde hane, dünya içinde dünya hayat›m›z.

Asl›nda yaflam›m›z›n büyük k›sm›n›n geçti¤i yerler

haneler… Büyük Usta Ferhan fiensoy’un zaman›nda

kaleme ald›¤› ödüllü oyunun güncelli¤ini halen

korumas›, hanelerin yaflam›m›zdaki önemini, oyunu

izlerken daha da fark›na varmam›za neden oluyor…

Yazan : Ferhan fiENSOY

Yönetmen : ‹rfan ÇET‹N

Yönetmen Yard›mc›s› : Ahu KIR

Müzik : Erdo¤an ERSAN

Oyun, savafl›n ve yoksullu¤un hüküm sürdü¤ü

Balkanlar Savaflı’nda, s›n›ra yak›n 24. Bölge

Hastanesi’nin 6 numaral› ko¤uflunda geçmektedir. Hiç

bir hastan›n taburcu edilmedi¤i bu garip hastanede,

hayatlar› kesiflen Yosif Dede, Kontuzov, Bratoy, Fero,

William ve Külkedisi...

Hayalle yaflaman›n gerçekle yaflamaktan çok daha

kolay ve daha özgürce oldu¤unu konu edinen oyun,

gerçe¤in bir yumruk gibi apans›z ortaya ç›kmas›yla

yaflanan travmalar› anlat›r.

Hayal yada gerçek...

Siz ne tarafta olmak isterdiniz?

Yazan : Hristo BOYÇEV

Çeviren : Hüseyin MEVS‹M

Yöneten : Mert SEZG‹N

Ifl›k Tasar›m : Demet ALTUN

33


34

Ulusal egemenlik öyle bir Ifl›kt›r ki, onun karfl›s›nda

zincirler erir, tafl ve tahtalar batar, yok olur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!