01.03.2013 Views

1.Taraflar 2.Tanımlar 3.Hizmetin Tanımı, Sözleşme ... - Turk.Net ADSL

1.Taraflar 2.Tanımlar 3.Hizmetin Tanımı, Sözleşme ... - Turk.Net ADSL

1.Taraflar 2.Tanımlar 3.Hizmetin Tanımı, Sözleşme ... - Turk.Net ADSL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Fiber Internet Sözleþmesi<br />

<strong>1.Taraflar</strong><br />

Ýþbu sözleþme, bir taraftan merkezi Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 2 Gayrettepe/Ýstanbul<br />

adresinde bulunan <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Ýletiþim Hizmetleri A.Þ ile diðer taraftan, iþbu sözleþmenin eki olan Ön<br />

Bilgilendirme ve Kampanya Formu’nda müþteri bilgileri belirtilen gerçek ve/veya tüzel kiþi (Abone)<br />

arasýnda aþaðýda yer alan hükümler dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshasý<br />

Abone’ye verilmiþtir.<br />

2.Tanýmlar<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e ait internet eriþimi ve telekomünikasyon hizmeti markasýdýr. Bu hizmet, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong><br />

omurgasý kullanýlarak saðlanmaktadýr.<br />

Abone: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Bireysel Fiber Ýnternet eriþimi ve telekomünikasyon hizmeti ve katma deðerli servisler<br />

almak üzere bu sözleþmeyi imza eden gerçek ya da tüzel kiþi<br />

Bireysel Fiber Ýnternet: Abone’ye en yakýn anahtarlama cihazýna kadar fiber optik altyapý kullanan,<br />

yüksek hýzlý veri, ses ve görüntü iletiþimini ayný anda saðlayabilen ve Abone’nin talep ettiði hýzýn garanti<br />

edilmediði asimetrik bir servistir.<br />

Modem: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Bireysel Fiber Ýnternet eriþim hizmetinin belirlenmiþ þartlar uyarýnca Abone tarafýndan<br />

alýnmasý için sahasýnda üçüncü kiþiler veya Abone tarafýndan monte edilip kurulumu yapýlan modem.<br />

Tarife: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in bu sözleþme kapsamýnda yapacaðý iþ ve hizmet’lerin karþýlýðý olarak Abone’den alacaðý<br />

ücretlerdir.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Abonelik sözleþmesi: Ýþbu Sözleþme’nin uygulanmasý ile ilgili olarak Sözleþme akdedilirken ya<br />

da sonradan düzenlenebilecek olan bütün Sözleþme ekleri anlamýnda kullanýlmaktadýr.<br />

Abone iþlemleri sayfalarý: Abone’nin <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> hesabýyla ilgili bilgileri görüntüleyebileceði ve deðiþiklikler<br />

yapabileceði web sayfalarý. (http://abone.turk.net)<br />

Abonelik Kanallarý: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan belirlenen satýþ noktalarý, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Müþteri Hizmetleri, bireysel<br />

internet sitesi (http://fiber.turk.net), ve <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan belirlenerek müþterilerin hizmetine<br />

sunulabilecek olan kanallarý ifade eder.<br />

Tahsilat Birimleri: <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> adýna tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel kiþileri ifade eder.<br />

Mücbir Sebepler: Hizmet’ in saðlanmasýna engel teþkil eden deprem, su baskýný, tayfun, salgýn hastalýk,<br />

lokavt, grev, yangýn, savaþ, seferberlik ve olaðanüstü hal ve benzeri olaðan veya olaðanüstü sebepler,<br />

resmi makam veya yetkili mercilerin iþin yapýlmasýný engelleyici veya geciktirici kararlarýný ve alt yapý<br />

saðlayýcýdan kaynaklanan herhangi bir nedeni ifade eder.<br />

Hat Tesis Ücreti: Kampanyalý abonelikler kapsamýnda, Hat tesis ücreti aboneye sunulan bir kampanya<br />

indirimidir.<br />

<strong>3.Hizmetin</strong> Tanýmý, Sözleþme’nin Konusu ve Kapsamý<br />

3.1 Hizmetin Tanýmý ve Sözleþmenin Konusu<br />

Ýþbu sözleþmenin konusu; <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> aracýlýðý ile saðlanacak olan <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Bireysel Fiber Ýnternet eriþim,<br />

telekomünikasyon hizmetleri ve katma deðerli servisleri (görsel, yazýlý, iþitsel olarak ses, görüntü, video<br />

ve eriþim üzerinden verilecek v.b. hizmetler) ile ilgili olarak (bundan sonra Hizmet olarak anýlacaktýr)<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> ve Abone’nin karþýlýklý hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir.<br />

3.2 Hizmetin Kapsamýna Yönelik Deðiþiklikler<br />

Teknolojik geliþmeler ve/veya hukuki düzenlemelerin zorunlu kýlmasý halinde <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, hizmeti’ni ve bu<br />

hizmet üzerinden verilen katma deðerli servisleri uygulamaya almak, deðiþiklik yapmak, kaldýrmak veya<br />

yenilemek hakkýna sahiptir.<br />

4.Abonelik Baþlatma Esaslarý<br />

4.1 Sözleþme ve Abonelik Evrak Esaslarý<br />

Abonelik sözleþmesi, imzalanarak Aboneye ait nüfus cüzdaný fotokopisi ile <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e iletilmelidir.<br />

Kampanya kapsamýnda <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan sunulan indirimlerden faydalanma koþullarý kampanya<br />

katýlým þartlarýnda Abone ile paylaþýlýr. Abone’nin kampanya katýlým þartlarýnda yer alan evrakýnda<br />

eksiklik olmasý durumunda, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in evrak tamamlanana kadar hizmeti durdurma, belirlenen<br />

sürede Abone tarafýndan evrak tamamlanmýyorsa hizmeti kapatma hakký saklýdýr.<br />

V20120615f1<br />

1


4.2 Abone Tarafýndan Saðlanan Abonelik Bilgisi<br />

Abone, iþbu Sözleþme ve uygulamasý ile ilgili olarak yapýlacak her türlü tebligat için Ön Bilgilendirme<br />

ve Kampanya Formu’nda yer alan abonelik bilgilerini <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e doðru bildirmekle yükümlüdür.Abone<br />

tarafýndan bahsi geçen formlarda bildirilen adres, yasal ikametgâh olarak belirlenir. Bu adrese yapýlacak<br />

tebligat kendisine yapýlmýþ sayýlýr.<br />

Abonelik bilgilerindeki olasý deðiþiklikleri Abone, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e bildirmekle yükümlüdür.<br />

4.3 Hizmet Baþvuru Kanallarý<br />

Abone, tanýmlar bölümünde yer alan Abonelik kanallarý aracýlýðýyla hizmet baþvurusunu <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e iletir.<br />

5. Hizmet Tesis ve Kullaným Gereklilikleri<br />

5.1 Hizmet Tesis Süresi<br />

Abonenin Bireysel Fiber Ýnternet hizmet taleplerinin <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e yazýlý olarak ulaþmasýndan 10 iþgünü<br />

içinde madde 5.2’de yer alan gerekli koþullar saðlanmasý durumunda ilk baðlantý saðlanacaktýr.<br />

5.2 Fiziksel Gereklilikler<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, Hizmetin talep edildiði bölgede baðlantý için gerekli olan altyapýnýn yeterli olmasý halinde<br />

hizmet tesisini gerçekleþtirecektir.<br />

Abone’nin gerekli koþullarý (adresin kapalý olmasý, adresin yetersiz veya yanlýþ olmasý, binanýn hazýr<br />

olmamasý, ankastrenin bulunmamasý, bina için kablolamanýn hazýr bulunmamasý, arýzalý olmasý veya<br />

standartlara uygun olmamasý, gerekli cihazlarýn hazýr olmamasý gibi) saðlayamamasý sebebiyle hizmetten<br />

yararlanýlmamasý durumunda tüm sorumluluk Abone’ye aittir. Söz konusu hallerde, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, Abone’den<br />

tarifesindeki ücretleri almaya baþlayacaktýr.<br />

5.3. Donanýma Yönelik Esaslar<br />

Hizmet almak için kullanýlan cihazlarýn (modem v.b.) Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) tarafýndan<br />

onaylanmýþ olmasý gerekir. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, gerekli hallerde Abone cihazlarýnýn teknik vasýflarýný kontrol<br />

edebilecektir. Onaysýz cihaz kullanýmýnda Hizmet haberleþmeye kapatýlabilecektir. Kullanýlan cihazlardan<br />

kaynaklanan aksaklýklardan Abone sorumludur.<br />

Mülkiyeti Abone’ye ait modem’in <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan Abone’ye veya Abone’nin bildireceði 3.kiþiye<br />

tesliminden itibaren hasar, kaybolma, çalýnma vb. gibi durumlarda sorumluluðun Abone’de olduðunu<br />

ve Modem’e ait arýzalarýn giderilmesi ve takibinin üretici ve/veya ithalatçý firma(lar) tarafýndan<br />

yapýlacaðýný Abone peþinen kabul eder.<br />

5.4 Hizmetin Hýzý<br />

Hizmet’e iliþkin hýz Abone’nin hizmeti açýsýndan maksimum hýzý oluþturmaktadýr. Abone tarafýndan talep<br />

edilen Bireysel Fiber Ýnternet eriþim baðlantý hýzýnýn, anahtarlama cihazý ile Abone lokasyonu arasýndaki<br />

mesafenin fazla olmasý veya diðer teknik imkansýzlýklardan ötürü saðlanamamasý halinde, Abone’ye hali<br />

hazýrda sunulabilecek maksimum hýz için teklif sunulur.<br />

5.5 Hýz/Kota/ Tarife/ Abonelik Bilgileri Deðiþiklikleri<br />

Abone, http://abone.turk.net/ online iþlemler sayfasý ve Müþteri Hizmetleri üzerinden sunulan hýz,<br />

tarife ve ödeme bilgilerinde deðiþiklik yapma imkanlarýndan, ayda bir defaya mahsus olmak üzere,<br />

yararlanabilir. Deðiþikliðin gerçekleþtiði günden itibaren yeni fiyat tarifesi geçerli olacak, oluþan fark<br />

ve/veya ilave bedeller takip eden aydaki faturaya yansýtýlacaktýr. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> halihazýrda bir kampanyadan<br />

faydalanmakta olan abonenin farklý bir kampanyadan faydalanma talepleri ile ilgili karar hakkýný saklý<br />

tutar. Ayný kampanya için tarife deðiþikliði sözkonusu olabilecektir.<br />

Abone, adres deðiþtirme, unvan deðiþikliði, IP numarasý deðiþikliði ve kullanýcý kimliði deðiþikliði gibi<br />

isteklerini yazýlý olarak <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e bildirecektir.<br />

5.6 <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan Abone’ye atanan Kullanýcý ve Þifre Bilgisi<br />

Abone, iþbu Sözleþme’den doðan abonelik hakkýnýn sadece kendisine ait olduðunu, bu hakkýn kullanýmýna<br />

iliþkin özel ve gizli þifrelerini ve kullanýcý adýný, baþkasýna kullandýramayacaðýný ve devredemeyeceðini,<br />

baþkasý tarafýndan öðrenilme þüphesi durumunda derhal deðiþtireceðini, aksi takdirde bu kullanýcý adý<br />

ve þifreler ile yapýlan tüm iþlemlerin sorumluluðunun kendisi tarafýndan yapýlmadýðý iddiasýnda<br />

bulunamayacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.<br />

5.7 Hizmet Kalitesi<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, kendi kusuru olmaksýzýn internet trafiði sýrasýnda kaybolacak ve/veya eksik alýnacak/iletilecek<br />

bilgilerden veya internet platformunda yayýnlanan ya da kendi yayýnladýðý bilgilerin tam doðruluðu,<br />

geçerliliði ya da güncelliði konusunda Abone tarafýndan sorumlu tutulamaz.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> trafiði teslim aldýðý Trafik Teslim Noktasýndan itibaren servis yükümlülüðünden ve arýzalardan<br />

sorumludur.<br />

V20120615f1<br />

2


6. Kabul Edilebilir Hizmet Kullaným Þartlarý<br />

6.1 Ortak Kullaným Esaslarý<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan Abone için tahsis edilmiþ port, Abone adresi dýþýnda baþka bir adresteki kiþi ya da<br />

kurumlarla ortak kullaným için tesis edilemez. Bir port birden fazla kullanýcý tarafýndan kullanýlamaz.<br />

Ortak kullaným tespit edilmesi durumunda port <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan kullanýma kapatýlabilir.<br />

6.2 Hizmetin Kapsamýnda Deðiþiklikler<br />

Abone <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in bilgisi dýþýnda <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Bireysel Fiber Ýnternet eriþim hýzý ve internet eriþim hattý<br />

üzerinde ek ve deðiþiklik yapamaz. Bu durumda, söz konusu devre kapatýlabilir. Ýþbu halde Abone<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in 3. kiþiler tarafýndan sorumlu tutulmasý halinde doðacak zarar ve ziyaný tazmin etmeyi peþinen<br />

kabul eder.<br />

6.3 Hizmetin Kiþisel Kullaným Esaslarý<br />

Hizmet kiþisel kullaným içindir abonenin Hizmet’in üzerinden çoklayýcý - ISDN - PBX – toplu fax gönderimi<br />

- santral kullanýmý vb. gibi baþka bir telekomünikasyon hizmeti verilmiyor olmalýdýr.<br />

6.4 Kabul Edilebilir Kullaným Þartlarýnýn Ýhlali<br />

Abone, internet ortamýndaki haber gruplarýnda ve sohbet ortamlarýnda göndereceði elektronik posta<br />

mesajlarýnda kanunlara veya ahlaka aykýrý herhangi bir amaç güden toplu tanýtým, postalama ve benzeri<br />

aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasadýþý, içerikler barýndýran mesajlar gönderemez.<br />

Abone’nin hattýný spam (istenmeyen mesaj) ve baþkalarýna zarar verici dýþ müdahale amaçlý olarak<br />

kullandýðý tespit edilir ve Abone söz konusu durumu düzeltmeye yanaþmazsa, ortaya çýkabilecek her<br />

türlü zarar ve ziyan Abone’ye ait olmak üzere hizmetine son verilir.<br />

Abone internet eriþim hizmetinden yararlanýrken, baþta Elektronik Haberleþme Kanunu, Türk Ceza<br />

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar, patent haklarý gibi fikri ve sýnaî<br />

haklara iliþkin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal<br />

etmemeyi iþbu Sözleþme ile kabul etmiþtir.<br />

Abone, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti<br />

yerine getirmeyi taahhüt eder. Sözleþme, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan tek taraflý olarak feshedilebilir, madde<br />

9.4’te yer alan hükümler Abone için geçerli olacaktýr.<br />

6.5 Internet Kullanýmý<br />

Abone, Internet ortamýnda izne tabi alanlara (ulusal, uluslararasý, devlet ve/veya özel kuruluþlarýn gizli<br />

bilgi ve dokümanlarýnýn bulunduðu ya da benzer nitelikte içeriðe sahip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi<br />

ve bu alanlarda herhangi bir iþlem yapmamayý kabul ve taahhüt eder.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, savcýlýk veya Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafýndan yasaklanan websitelerine eriþimi engeller,<br />

Abone bu web sitelerine izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir iþlem yapmamayý kabul<br />

ve taahhüt eder.<br />

6.6 Abone Tarafýndan Alýnmasý Gereken Güvenlik Önlemleri<br />

Ýnternetin çift yönlü bir þekilde dünya çapýnda eriþime ve dolayýsýyla istem dýþý ve beklenmeyen tehlikelere<br />

açýk olmasý sebebiyle <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, mevcut network (að) ortamýnda gerekli ve yeterli güvenlik önlemi almayan<br />

Abone’ye internet üzerinden gelebilecek saldýrýlardan ve bunlarýn sonuçlarýndan hiçbir þekilde sorumlu<br />

tutulamaz.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’ten kaynaklanmayan nedenlerle oluþabilecek trafik artýþlarý sebebiyle, maddi ve manevi herhangi<br />

bir zarara uðramamak için, antivirüs (virüs koruyucu), antispam (istenmeyen mesaj engeli) ve firewall<br />

(güvenlik duvarý) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak Abone’nin sorumluluðundadýr. Bu nedenlerle<br />

oluþacak trafik artýþlarý sonucunda Abone’nin uðrayacaðý zararlardan <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> hiçbir þekilde sorumlu<br />

olmayacaktýr.<br />

7. Fatura ve Ödeme Esaslarý<br />

7.1 Faturalandýrma Koþullarý ve Fatura Ýçeriði<br />

Abonelik; sözleþmesinin imzalandýðý tarih hizmetin baþlangýç günü kabul edilir ve hizmet bedeli bu<br />

tarihten itibaren faturalanýr. Ýlk fatura bir sonraki ayýn ilk gününde üretilir, aktivasyon bedeli, varsa<br />

kýsmi aylýk kullaným ücretini, donaným bedelini/ taksidini, varsa kota aþým ücreti, basýldýðý ayýn ücretini,<br />

hizmetin türüne göre var ise tek seferlik ücretleri içerir. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Bireysel Fiber Ýnternet ön ödemeli bir<br />

hizmettir.<br />

7.2 Fatura Tebligat Adres Bilgisi<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, Abone’ nin fatura tebligat adresine faturasýný/faturalarýný kayýtsýz olarak veya geçerli mevzuata<br />

uygun olarak Abone’ye verilen veya Abone’nin bildirdiði e-posta adresine elektronik fatura olarak<br />

gönderebilecektir. Abone’nin yazýlý talebi durumunda fatura gönderim þekli Abone’nin isteði doðrultusunda<br />

deðiþtirilebilecektir. Abone’nin adres deðiþikliðine iliþkin yazýlý bildirimde bulunmamasý halinde, yeni<br />

adresine tebligat yapýlamamasýndan <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> sorumlu deðildir.<br />

V20120615f1<br />

3


7.3 Fatura Ödeme Süresi ve Þekilleri<br />

Abone, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in sistemleri üzerinden verdiði hizmetlerin karþýlýðý olarak <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarifesinde belirlenen<br />

ücretleri yasalarda belirtilmiþ olan tüm resim ve harçlarla birlikte faturadaki son ödeme gününe kadar,<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in belirlediði Banka veya Tahsilat Birimlerine faturada yer alan Abone no ile veya dilerse Kredi<br />

Kartý ile otomatik ödeme talimatý vererek ödeyecektir. Abone, ödemelerini faturanýn adresine ulaþmasýný<br />

beklemeden yapmakla yükümlüdür. Abonenin adresine gönderilen faturaya ek olarak, fatura bilgilerine<br />

Müþteri Hizmetleri veya online iþlemler sayfasýndan ulaþabilecektir. Kredi kartý ödemelerinde Abone,<br />

her bir borçlanma için ayrýca imzaya gerek olmaksýzýn, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e bildireceði kredi kartýnýn hizmet<br />

faturalarýnýn ödenecek tutarý kadar borçlandýrýlmasý konusunda <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’i yetkilendirmiþtir.<br />

7.4 Faturaya Yapýlan Ýtirazlar ve Ödeme Þartlarý<br />

Faturaya yapýlacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktýr. Abone’nin itirazýnýn haklý bulunmasý<br />

durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, Abone’nin talebi doðrultusunda, 15 (onbeþ) gün<br />

içinde Abone’ye iade edilecek ya da Abone’nin ilk düzenlenecek faturasýndan mahsup edilecektir.<br />

Faturalama dönemi içerisinde Abone tarafýndan kullanýlan hizmet miktarý, bununla ilgili kayýtlar ve buna<br />

baðlý ücretler ile borçlarýn belirlenmesinde <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in kayýtlarý dikkate alýnýr.<br />

7.5 Ödeme Vadesi Geçen Faturalara Yönelik Esaslar<br />

Abone faturadaki son ödeme tarihini geçen ödemeler için, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan uygulanacak ekonomik<br />

veriler dikkate alýnarak belirlenen, faturalarda yer alan gecikme oraný ile hesaplanacak gecikme bedelini<br />

ödeyeceðini kabul ve taahhüt eder.<br />

7.6 Hizmetin Durdurulmasý ve Kapatýlmasýna Yönelik Esaslar<br />

Hizmet faturasýnýn son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, sözlü ya da yazýlý uyarý sonrasýnda<br />

hizmet durdurulur. Son ödeme tarihinden sonra ödemenin yapýlmamasý halinde <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> bildirim yapmaksýzýn<br />

sözleþmeyi tek taraflý fesih ederek hizmeti kapatmaya, ve yasal iþlem baþlatmaya yetkilidir. Hizmetin<br />

kýsýtlanmasý ya da durdurulmasý, Tarifede yer alan ücretlerin abonelik feshine kadar aboneden alýnmasýna<br />

engel deðildir. Aboneye gecikme zammý tahakkuk ettirilmesi, hizmeti durdurma ve sözleþmeyi feshetme<br />

hakkýný ortadan kaldýrmaz.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, aylýk fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleþme bedelini tahsilat riski gördüðü<br />

hallerde Aboneden belli bir bedeli ara ödeme adý altýnda ödemesini talep edebilir, Abonenin ara ödeme<br />

ödemesini yapmadýðý hallerde hizmeti geçici olarak durdurabilir, sözleþme fesh edilir veya yeni abonelik<br />

talebi red edilir.<br />

7.7 Hizmetin Tekrar Baþlatýlmasýna Yönelik Esaslar<br />

Abone’nin hizmeti durdurulduktan ve/veya kapatýldýktan sonra, o ana kadar oluþmuþ borçlarýný ödeyerek<br />

hizmeti tekrar açtýrmak ve kampanya süresine devam etmek istemesi durumunda, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> hizmeti tekrar<br />

açma iþlemi için kendisinin belirleyeceði borçtan kapatma - açma ve/veya aktivasyon ücreti alma hakkýný<br />

saklý tutar.<br />

7.8 Yasal Takip Esaslarý<br />

Bu sözleþmenin feshedilmesi halinde ve borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyasýnýn<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> Hukuk Birimi’ne intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde<br />

bulunan Abone, borcunu, gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankasýnýn kýsa vadeli avanslara uyguladýðý<br />

deðiþen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.<br />

Abone’nin vefatý halinde <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> hizmeti’nin veraseten devir tescil iþlemi tamamlanýncaya kadar,<br />

mirasçý/mirasçýlar, bu sözleþme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.<br />

7.9 Faturalandýrma ve Ödeme - Hukuki Düzenlemeler<br />

Abone, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> ile arasýndaki iliþkilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayý, kanun, tüzük<br />

ve yönetmelikler ile <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarife’lerinde sonradan yapýlacak bütün deðiþikliklerin taahhüt süresi<br />

tamamlandýktan sonra kendisine de uygulanmasýný kabul ve taahhüt eder. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> söz konusu deðiþiklikleri<br />

ve tarifelerini http://fiber.turk.net adresli internet sayfasýndan yayýnlayarak, elektronik posta ve/veya<br />

benzer yöntemler ile duyuracaktýr.<br />

8. Müþteri Hizmetleri<br />

8.1 Müþteri Hizmetleri Eriþim Bilgisi<br />

Aboneler, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> müþteri hizmetlerine 0 850 288 80 80 nolu 7/24 Müþteri Hizmetleri hattý üzerinden<br />

ulaþabilir ve hizmet alabilirler. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, önceden bildirmek kaydý ile Müþteri Hizmetleri hattý numarasýný<br />

deðiþtirme hakkýný saklý tutar.<br />

8.2 Müþteri Arýza Þikayetleri Yönetim Esaslarý<br />

Hizmet’e iliþkin arýza, bakým, müdahale ve onarým süreçleri ve zamanlamasý <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in mevcut iþletme,<br />

bakým usul ve esaslarýna göre gerçekleþtirilir.<br />

Abone, sunulan hizmetten kaynaklanan þikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e baþvurur.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan abone baþvurularý ile iþletmecinin vermiþ olduðu cevaplar kayýt altýna alýnýr. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>,<br />

teknik destek verebilmek amacýyla ilgili yazýlýmlarý kullanarak abonelerin modemlerine uzaktan eriþebilme<br />

hakkýný saklý tutar.<br />

V20120615f1<br />

4


9. Abonelik Sonlandýrma Esaslarý<br />

9.1 Cayma Hakký<br />

Abonenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe<br />

göstermeksizin malý teslim aldýðý veya sözleþmenin imzalandýðý tarihten<br />

itibaren yedi gün içerisinde malý veya hizmeti reddederek sözleþmeden<br />

cayma hakkýnýn var olduðunu ve cayma bildiriminin <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e ulaþmasý<br />

tarihinden itibaren malý geri almayý taahhüt ederiz. Bu maddede düzenlenen<br />

cayma bildirimi, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 2<br />

Gayrettepe/Ýstanbul adresine yazýlý olarak bildirilecektir.<br />

Abone’nin donanýmýn kendisine teslim edilmesinden sonra hizmetten caymasý durumunda, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> olarak<br />

donanýmý 20 gün içinde geri almayý taahhüt ederiz.<br />

9.2 Abone Bilgi ve Evrakýnda Uygunsuzluk<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, Abone’nin baþvuru sýrasýnda verdiði kiþisel bilgiler ile ibraz ettiði belgelerin doðruluðunu kontrol<br />

amacý ile ilgili kuruluþlara baþvurarak Abone hakkýnda bilgi edinebilecektir.<br />

Ýbraz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlýþ olduðunun tespit edilmesi durumunda ve <strong>Turk</strong><strong>Net</strong><br />

tarafýndan gerekli görülen hallerde, Abone beyanýnda ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun<br />

tespit edilmesi üzerine, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tek taraflý olarak, Sözleþme’yi feshedebilecektir.<br />

9.3 Abonelik Sonlandýrma Bildirim Methodlarý<br />

Abone’nin abonelikten vazgeçmek istemesi durumunda, bu isteðini yazýlý olarak veya Müþteri Hizmetlerini<br />

arayarak ya da internet aracýlýðýyla <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e bildirme hakký vardýr. Abone’nin hizmet alýmý bildirimin<br />

yapýldýðý gün durdurulur. Abone, yaptýðý bildirimi 10 (on) gün içerisinde yazýlý olarak <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e iletmekle<br />

yükümlüdür. Yazýlý iptal talebinin ulaþmasýný takiben 48 saat içerisinde iptal talebi gerçekleþtirilir.<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, Abone’nin isteðini mücbir sebepler veya teknik imkansýzlýklar nedeniyle karþýlanmamasýndan<br />

sorumlu deðildir. Yazýlý talep ulaþmadýðý takdirde abonelik devam ettirilir.<br />

9.4 Taahhüt Dönemi içinde Erken Fesih<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> kampanyalarýndan taahhüt ile faydalanan Abone, kampanya koþullarýnda belirlenmiþ süre sonuna<br />

kadar aboneliðini devam ettirmez ise, abonelik iptaline kadar geçen süre boyunca yapýlan kampanya<br />

indirimleri, kota aþým ücreti ve/veya ücretsiz/ ücretli saðlanan donanýmýn sözleþme imzalandýðý tarihteki<br />

cari fiyatý gibi saðlanan avantajlarýn sözleþmenin feshedildiði tarihe kadar tahsil edilmeyen toplam<br />

bedellerinin kendisine fatura edileceðini ve bu fatura bedelini kayýtsýz ve þartsýz ödeyeceðini kabul,<br />

beyan ve taahhüt eder.<br />

10.Mücbir sebepler<br />

10.1 Mücbir Sebepler ile Hizmetin Durdurulmasý<br />

Mücbir sebep halleri, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> alt yapýsýna iliþkin þebeke bakým onarým çalýþmalarý, iþletme arýzalarý,<br />

Abone’lerin veya üçüncü kiþilerin hileli bir biçimde hatlarý bloke etmeye çalýþmalarý ve hukuki<br />

düzenlemelerden veya iþbu Sözleþme’den kaynaklanan sebepler baþta olmak üzere, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in kusurundan<br />

kaynaklanmayan nedenlerle, saðlanan hizmet kýsmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir.<br />

10.2 Mücbir Sebepler ile Hizmetin Verilememesi<br />

Hukuki düzenlemeler veya mücbir sebepler nedeniyle, Bireysel Fiber Ýnternet aboneliðinin haberleþmeye<br />

kapatýlmasý veya Bireysel Fiber Ýnternet teçhizatýnýn bulunduðu yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi<br />

gibi hallerde, Abone, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’ten hiçbir hak ve tazminat isteðinde bulunamayacaktýr. Abone, Sözleþme’nin<br />

devamý süresince, kendisine fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür.<br />

10.3 Mücbir Sebeplere Baðlý Fesih<br />

Taraflar, Mücbir Sebepler nedeni ile Sözleþme’yi feshetmeyi ve/veya Sözleþme’nin uygulanmamasý veya<br />

gecikmesi nedeni ile uðradýklarý zararlarý talep etme hakkýna sahip olmayacaklardýr. Mücbir Sebepler’in<br />

sona ermesinden sonra, Sözleþme’nin uygulanmasýna devam edilecektir.<br />

11. Diðer Hükümler<br />

11.1 Vergi Resim, Harçlar<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong> ile Abone arasýnda düzenlenecek bütün evrak ve sözleþmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç<br />

ve fonlar Abone tarafýndan karþýlanacaktýr.<br />

11.2 Sözleþme Bedeli<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in iþbu sözleþme nedeniyle Abone’ye karþý olan sorumluluðu sözleþme bedelini aþamaz.<br />

V20120615f1<br />

5


11.3 Sözleþmenin Süresi ve Devri<br />

Ýþbu Sözleþme taraflarca imzalandýðý tarihten itibaren yürürlüðe girecek olup Ön Bilgilendirme ve<br />

Kampanya Formu’nda belirtilen sözleþme süresi boyunca geçerli olacaktýr. Belirtilen sürenin dolmasý<br />

halinde hizmet aylýk olarak kendiliðinden yenilenecek ve http://fiber.turk.net sayfasýnda yayýnlanmakta<br />

olan aylýk tarife üzerinden faturalandýrýlmaya devam edecektir. <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>, hizmet’in devamlýlýðýný saðlamak<br />

amacýyla sunulan hizmeti baþka bir iþletmeciye devretmek durumunda kalabilir. Bu durumda Abone,<br />

<strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’ten aldýðý hizmetin kesintiye uðramamasý için, her türlü kiþisel ve ödeme bilgileri ile alacak ve<br />

yükümlülüklerinin <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan ilgili iþletmeci ile paylaþýlabileceðini, devir ve temlik edebileceðini<br />

peþinen kabul eder.<br />

11.4 Sözleþme- Hukuki Esaslar<br />

Abone, aboneliðinin baþlama ve bitiþ tarihleri, yapýlan haberleþme sayýsý ve ücretleri ile diðer borçlarýn<br />

belirlenmesi ve hizmete iliþkin anlaþmazlýk hallerinde itirazda bulunursa, söz konusu itiraz <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in<br />

evrak kayýtlarý, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kayýtlarý ve eðer mevcut ise ses kayýtlarý<br />

ile karþýlaþtýrýlacaktýr. Abone’nin itirazý ile <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> kayýtlarýnýn birbirini tutmamasý halinde, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong><br />

kayýtlarý 6100 sayýlý Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesi anlamýnda kesin delil kabul edilecektir.<br />

Bu durum, Abone ile <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> arasýndaki ihtilafýn yargýya intikali durumunda, Abone’nin baþka delillere<br />

baþvuramayacaðý þeklinde yorumlanamaz. Ancak Abone <strong>Turk</strong><strong>Net</strong> tarafýndan kayda alýnmýþ her türlü ses<br />

ve bilgi kayýtlarýnýn 6100 sayýlý Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesi anlamýnda kesin delil<br />

teþkil edeceðini ve internet üzerinden yapmýþ olduðu iþlemlere iliþkin kayýtlarýn tüm yargý organlarýnda<br />

geçerli delil olacaðýný ve söz konusu kayýtlarý kabul ettiðini beyan ve taahhüt eder.<br />

11.5 Sözleþmenin Ekleri<br />

Seçilen tarife paketini, kampanya türünü ve diðer abonelik bilgilerini içeren Ön Bilgilendirme ve<br />

Kampanya Formu, iþbu Sözleþmenin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Abone, Ön Bilgilendirme ve Kampanya<br />

Formu ile vermiþ olduðu onay doðrultusunda <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’in yapacaðý iþlemler nedeniyle, <strong>Turk</strong><strong>Net</strong>’e<br />

karþý herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacaktýr. Toplam<br />

11 ana madde’den müteþekkil iþbu Sözleþme, 2 nüsha olarak tanzim edilmiþ ve taraflarca imzalanmak<br />

suretiyle yürürlüðe girmiþtir.<br />

Tarih :......../....../20....<br />

V20120615f1<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!