(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi

Türk
ue.anadolu.edu.tr - 22 other Mags
(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi
|
378 Pages
|
63
|
0 Views
|
(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Inappropriate

(UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon

‹çindekiler Önsöz ............................................................................................................ x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler.................................................................................. 2 G‹R‹fi .............................................................................................................. 3 SPEKTROSKOP‹K YÖNTEMLER................................................................... 5 ELEKTROMANYET‹K SPEKTRUM ................................................................ 12 Spektroskopide Temel Nicelikler ve Ba¤›nt›lar........................................... 14 SPEKTROSKOP‹K C‹HAZLAR....................................................................... 16 ANAL‹ZDE ‹ZLENECEK BASAMAKLAR ....................................................... 17 Özet................................................................................................................ 19 Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 21 Okuma Parças› .............................................................................................. 22 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 24 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 24 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 25 Ultraviyole (UV) ve Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi.......................................................................... 26 G‹R‹fi ............................................................................................................. 27 ULTRAV‹YOLE (UV) VE GÖRÜNÜR BÖLGE (Vis) .................................... 28 SPEKTROSKOP‹S‹ ........................................................................................ 28 UV ve Görünür Bölgede Absorpsiyonun Temelleri .................................. 28 UV ve Görünür Bölgede Absorpsiyon ....................................................... 29 Ultraviyole ve Görünür Bölgedeki Absorpsiyon Türleri ........................... 31 Absorpsiyonu De¤ifltiren Etkiler ................................................................ 33 ULTRAV‹YOLE VE GÖRÜNÜR BÖLGE ...................................................... 46 SPEKTROMETRE C‹HAZI ............................................................................ 46 Spektrum Alma Tekni¤i ............................................................................... 47 ULTRAV‹YOLE VE GÖRÜNÜR BÖLGE ...................................................... 48 SPEKTROSKOP‹S‹N‹N UYGULAMA ALANLARI ......................................... 48 Kalitatif Analiz: UV ve görünür bölge yap› de¤erlendirmesi ..................... 48 Özet................................................................................................................ 53 Kendimizi S›nayal›m...................................................................................... 54 Okuma Parças› .............................................................................................. 55 Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› ............................................................ 56 S›ra Sizde Yan›t Anahtar› .............................................................................. 56 Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 57 ‹nfrared (IR) Spektroskopisi ................................................... 58 G‹R‹fi .............................................................................................................. 59 ‹NFRARED (IR) SPEKTROSKOP‹S‹............................................................... 60 IR Bölgesinde Absorpsiyonun Temelleri ..................................................... 60 Gerilme Titrefliminin Ölçülmesi ............................................................. 60 IR Bölgesinde Titreflim Türleri ..................................................................... 61 ‹nfrared Absorpsiyon Bölgeleri .................................................................... 62 IR Bölgesinde Absorpsiyonu Etkileyen Faktörler........................................ 64 ‹çindekiler iii 1. ÜN‹TE 2 . ÜN‹TE 3. ÜN‹TE

 • Page 2: iv 4. ÜN‹TE
 • Page 4: vi 7. ÜN‹TE
 • Page 6: viii 11. ÜN‹TE
 • Page 8: x önsöz
 • Page 11: Atomik ve Moleküler
 • Page 13: 1. Ünite - Atomik ve Moleküler Sp
 • Page 15: Ifl›¤›n, yans›ma, k›r›lm
 • Page 17: Bir havuzda yüzen bal›¤a bakt
 • Page 19: 1. Ünite - Atomik ve Moleküler Sp
 • Page 21: SIRA S‹ZDE
 • Page 23: A = εbC 1.13
 • Page 25: 1. Ünite - Atomik ve Moleküler Sp
 • Page 27: Özet A MAÇ
 • Page 29: Kendimizi S›nayal›m
 • Page 31: 1. Ünite - Atomik ve Moleküler Sp
 • Page 33: 1. Ünite - Atomik ve Moleküler Sp
 • Page 35: Ultraviyole (UV) ve
 • Page 37: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 39: Ba¤ yapmam›fl n elektronlar›n
 • Page 41: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 43: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 45: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 47: çok sapar ve bu sapma enerjinin ar
 • Page 49: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 51: 2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G
 • Page 53:

  2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G

 • Page 55:

  D‹KKAT

 • Page 57:

  Maksimum dalga boyu 200 nm - 700 nm

 • Page 59:

  eflitlikleri elde edilir. Dikkat ed

 • Page 61:

  Özet A MAÇ

 • Page 63:

  2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G

 • Page 65:

  2. Ünite - Ultra Viyole (UV) ve G

 • Page 67:

  ‹nfrared (IR) Spektroskopisi

 • Page 69:

  ‹ki atomlu molekülün do¤rusal

 • Page 71:

  3. Ünite - ‹nfrared (IR) Spektro

 • Page 73:

  100 50

 • Page 75:

  Elektron alan (-I ve -M) etkiye sah

 • Page 77:

  Ifl›k kayna¤›

 • Page 79:

  NaCI iv. Çözeltiler

 • Page 81:

  3. Ünite - ‹nfrared (IR) Spektro

 • Page 83:

  Çözümlü örnek spektrum problem

 • Page 85:

  Kendimizi S›nayal›m

 • Page 87:

  Cep telefonlar›n›n ve baz istas

 • Page 89:

  S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

 • Page 92:

  4ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 94:

  86 SIRA S‹ZDE

 • Page 96:

  88 fiekil 4.3

 • Page 98:

  90 fiekil 4.4

 • Page 100:

  92 fiekil 4.6

 • Page 102:

  94 Aletli Analiz

 • Page 104:

  96 SIRA S‹ZDE

 • Page 106:

  98 fiekil 4.13

 • Page 108:

  100 ÖRNEK 2

 • Page 110:

  102 Lüminol

 • Page 112:

  104 A MAÇ

 • Page 114:

  106 Aletli Analiz

 • Page 116:

  108 Aletli Analiz

 • Page 118:

  110 Aletli Analiz

 • Page 121:

  Saç›lma, Yüzey Plazmon

 • Page 123:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 125:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 127:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 129:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 131:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 133:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 135:

  A MAÇ

 • Page 137:

  5. Ünite - Saç›lma, Yüzey Plaz

 • Page 140:

  6ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 142:

  134 Aletli Analiz

 • Page 144:

  136 Seçim kurallar›: Enerji

 • Page 146:

  138 fiekil 6.3

 • Page 148:

  140 Spektral giriflim:

 • Page 150:

  142 Aletli Analiz

 • Page 152:

  144 fiekil 6.8

 • Page 154:

  146 SIRA S‹ZDE

 • Page 156:

  148 ‹yonlaflma giriflimi:

 • Page 158:

  150 Zeeman etkisi: Bir atomik

 • Page 160:

  152 SIRA S‹ZDE

 • Page 162:

  154 Kayaç: Do¤ada büyük yer

 • Page 164:

  156 SIRA S‹ZDE

 • Page 166:

  158 fiekil 6.10

 • Page 168:

  160 Aletli Analiz

 • Page 170:

  162 Aletli Analiz

 • Page 172:

  164 A MAÇ

 • Page 174:

  166 Okuma Parças›

 • Page 176:

  168 Aletli Analiz

 • Page 179:

  Manyetik Rezonans Temelli

 • Page 181:

  Bu de¤erler Eflitlik 7.3’deki en

 • Page 183:

  Enerji Düzeyleri Aras›nda Da¤

 • Page 185:

  7. Ünite - Manyetik Rezonans Temel

 • Page 187:

  DÜfiÜNEL‹M

 • Page 189:

  7. Ünite - Manyetik Rezonans Temel

 • Page 191:

  Afla¤›da verilen etil asetat mol

 • Page 193:

  7. Ünite - Manyetik Rezonans Temel

 • Page 195:

  7. Ünite - Manyetik Rezonans Temel

 • Page 197:

  y = ⎡2.n(H).I

 • Page 199:

  Özet A MAÇ

 • Page 201:

  9. Yukar›daki protonlardan en dü

 • Page 203:

  S›ra Sizde 6

 • Page 205:

  Kütle Spektrometrisi

 • Page 207:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 209:

  Elektron Çarpmas› Yöntemi (EI)

 • Page 211:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 213:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 215:

  Kütle Analizörü

 • Page 217:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 219:

  Kütle Analizörü

 • Page 221:

  fiekil 8.9’da karbondioksit, prop

 • Page 223:

  TVYZ +. T + + VYZ .

 • Page 225:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 227:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 229:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 231:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 233:

  8. Ünite - Kütle Spektrometrisi

 • Page 235:

  Kendimizi S›nayal›m

 • Page 237:

  yen dünya çap›ndaki sporcular

 • Page 240:

  9ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 242:

  234 fiekil 9.1

 • Page 244:

  236 fiekil 9.3

 • Page 246:

  238 fiekil 9.6

 • Page 248:

  240 Kα ›fl›mas› K alfa olara

 • Page 250:

  242 Aletli Analiz

 • Page 252:

  244 fiekil 9.12

 • Page 254:

  246 fiekil 9.14

 • Page 256:

  248 fiekil 9.16

 • Page 258:

  250 ÖRNEK 4

 • Page 260:

  252 SIRA S‹ZDE

 • Page 262:

  254 Becquerel (Bq): Bozunma

 • Page 264:

  256 ÖRNEK 8

 • Page 266:

  258 ÖRNEK 9

 • Page 268:

  260 Aletli Analiz

 • Page 270:

  ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 272:

  SIRA S‹ZDE

 • Page 274:

  266 fiekil 10.2

 • Page 276:

  268 ÖRNEK

 • Page 278:

  270 Aletli Analiz

 • Page 280:

  272 Aletli Analiz

 • Page 282:

  274 fiekil 10.6

 • Page 284:

  276 ‹yon de¤iflim

 • Page 286:

  278 SIRA S‹ZDE

 • Page 288:

  280 Tablo 10.2

 • Page 290:

  282 SIRA S‹ZDE

 • Page 292:

  284 Elektroforez: Bir çözeltide

 • Page 294:

  286 SIRA S‹ZDE

 • Page 296:

  288 fiekil 10.18

 • Page 298:

  290 Aletli Analiz

 • Page 300:

  292 Aletli Analiz

 • Page 302:

  ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 304:

  296 Birincil demet: Ifl›n

 • Page 306:

  298 fiekil 11.2

 • Page 308:

  300 Derinlik profil analizi:

 • Page 310:

  302 fiekil 11.6

 • Page 312:

  304 fiekil 11.8

 • Page 314:

  306 fiekil 11.11

 • Page 316:

  308 fiekil 11.12

 • Page 318:

  310 fiekil 11.14

 • Page 320:

  312 fiekil 11.16

 • Page 322:

  314 fiekil 11.18

 • Page 324:

  316 SIRA S‹ZDE

 • Page 326:

  318 fiekil 11.23

 • Page 328:

  320 Aletli Analiz

 • Page 330:

  322 Aletli Analiz

 • Page 332:

  ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 334:

  326 fiekil 12.1

 • Page 336:

  328 Katot: ‹ndirgenme

 • Page 338:

  330 SIRA S‹ZDE

 • Page 340:

  332 Daniell pili: 1800’lü

 • Page 342:

  334 Nernst eflitli¤i: Tersinir yar

 • Page 344:

  336 fiekil 12.9

 • Page 346:

  338 fiekil 12.10

 • Page 348:

  340 fiekil 12.12

 • Page 350:

  342 fiekil 12.13

 • Page 352:

  344 Aletli Analiz

 • Page 354:

  346 fiekil 12.15

 • Page 356:

  348 SIRA S‹ZDE

 • Page 358:

  350 Aletli Analiz

 • Page 360:

  352 fiekil 12.17

 • Page 362:

  354 A MAÇ

 • Page 364:

  356 Aletli Analiz

 • Page 366:

  358 Ekler

 • Page 368:

  360 Aletli Analiz

 • Page 370:

  362 Aletli Analiz

 • Page 372:

  364 Aletli Analiz

 • Page 374:

  366 Aletli Analiz

 • Page 377:

  Dizin A

 • Page 3: P‹EZOELEKTR‹K TEMELL‹ YÖNTEM
 • Page 5: KÜTLE SPEKTRUMLARININ ÇÖZÜMLENM
 • Page 7: Elektrokimyasal Yöntemler.........
 • Page 10: 1ALETL‹ ANAL‹Z
 • Page 12: 4 Aletli Analiz
 • Page 14: 6 fiekil 1.2
 • Page 16: 8 SIRA S‹ZDE
 • Page 18: 10 Dispersiyon: Bir ortam›n
 • Page 20: 12 Tablo 1.1
 • Page 22: SIRA S‹ZDE
 • Page 24: 16 SIRA S‹ZDE
 • Page 26: 18 fiekil 1.11
 • Page 28: 20 A MAÇ
 • Page 30: 22 Okuma Parças›
 • Page 32: 24 Aletli Analiz
 • Page 34: 2ALETL‹ ANAL‹Z
 • Page 36: 28 SIRA S‹ZDE
 • Page 38: 30 fiekil 2.2
 • Page 40: 32 SIRA S‹ZDE
 • Page 42: 34 fiekil 2.4
 • Page 44: SIRA S‹ZDE
 • Page 46: 38 Tablo 2.3
 • Page 48: 40 Tablo 2.5
 • Page 50: 42 Tablo 2.7
 • Page 52:

  44 ‹ndüktif etki: Elektronegatif

 • Page 54:

  46 Tablo 2.9

 • Page 56:

  SIRA S‹ZDE

 • Page 58:

  50 fiekil 2.16

 • Page 60:

  52 Aletli Analiz

 • Page 62:

  54 Aletli Analiz

 • Page 64:

  56 Aletli Analiz

 • Page 66:

  3ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 68:

  SIRA S‹ZDE

 • Page 70:

  62 SIRA S‹ZDE

 • Page 72:

  K ‹ T A P

 • Page 74:

  66 SIRA S‹ZDE

 • Page 76:

  68 fiekil 3.7

 • Page 78:

  70 fiekil 3.11

 • Page 80:

  72 Aletli Analiz

 • Page 82:

  74 Aletli Analiz

 • Page 84:

  76 Özet

 • Page 86:

  78 Aletli Analiz

 • Page 88:

  80 Aletli Analiz

 • Page 90:

  82 Aletli Analiz

 • Page 93:

  Lüminesans Spektroskopisi

 • Page 95:

  fiekil 4.2’de verilen enerji diya

 • Page 97:

  Fotolüminesans

 • Page 99:

  yonel gruplar içerdi¤i zaman çö

 • Page 101:

  fliddetinin zamana karfl› çizile

 • Page 103:

  Reaktif 1

 • Page 105:

  4. Ünite - Lüminesans Spektroskop

 • Page 107:

  Askorbik asit deriflimine karfl›

 • Page 109:

  Birim dönüflümleri yap›ld›¤

 • Page 111:

  Özet A MAÇ

 • Page 113:

  Kendimizi S›nayal›m

 • Page 115:

  Okuma Parças›

 • Page 117:

  S›ra Sizde 7

 • Page 120:

  5ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 122:

  114 SIRA S‹ZDE

 • Page 124:

  DÜfiÜNEL‹M

 • Page 126:

  118 Tablo 5.1

 • Page 128:

  120 Temel hat: Ölçü veya

 • Page 130:

  122 Afinite: ‹ki molekülün

 • Page 132:

  124 SIRA S‹ZDE

 • Page 134:

  126 Özet

 • Page 136:

  128 Aletli Analiz

 • Page 138:

  130 Aletli Analiz

 • Page 141:

  G‹R‹fi

 • Page 143:

  Aç›sal momentumun büyüklü¤ü

 • Page 145:

  3s Singlet temel

 • Page 147:

  Çok Elementli Lambalar

 • Page 149:

  ir moleküler aerosol oluflur. Buha

 • Page 151:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 153:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 155:

  fosfat iyonu ile tepkimeye girmesi

 • Page 157:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 159:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 161:

  Atomik absorpsiyon spektroskopisi i

 • Page 163:

  ATOM‹K EM‹SYON SPEKTROSKOP‹S

 • Page 165:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 167:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 169:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 171:

  Özet A MAÇ

 • Page 173:

  Kendimizi S›nayal›m

 • Page 175:

  6. Ünite - Atomik Spektroskopi Yö

 • Page 178:

  7ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 180:

  172 Tablo 7.1

 • Page 182:

  174 fiekil 7.1

 • Page 184:

  176 Özdefl çekirdek: Kimyasal

 • Page 186:

  SIRA S‹ZDE

 • Page 188:

  180 SIRA S‹ZDE

 • Page 190:

  182 ÖRNEK 3

 • Page 192:

  184 SIRA S‹ZDE

 • Page 194:

  186 SIRA S‹ZDE

 • Page 196:

  188 fiekil 7.13

 • Page 198:

  190 SIRA S‹ZDE

 • Page 200:

  192 Aletli Analiz

 • Page 202:

  194 Aletli Analiz

 • Page 204:

  8ALETL‹ ANAL‹Z

 • Page 206:

  198 SIRA S‹ZDE

 • Page 208:

  200 Tablo 8.1

 • Page 210:

  202 Kimyasal ‹yonlaflma: Gaz

 • Page 212:

  204 fiekil 8.3

 • Page 214:

  206 fiekil 8.4

 • Page 216:

  208 ÖRNEK 8.1

 • Page 218:

  210 fiekil 8.7

 • Page 220:

  212 Temel pik: Parçalanma

 • Page 222:

  214 fiekil 8.10

 • Page 224:

  216 fiekil 8.11

 • Page 226:

  218 fiekil 8.15

 • Page 228:

  220 fiekil 8.19

 • Page 230:

  222 Aletli Analiz

 • Page 232:

  224 Aletli Analiz

 • Page 234:

  226 Özet

 • Page 236:

  228 Aletli Analiz

 • Page 238:

  230 Aletli Analiz

 • Page 241:

  Elektron Temelli Yöntemler

 • Page 243:

  Burada unutulmamas› gereken önem

 • Page 245:

  9. Ünite - Elektron Temelli Yönte

 • Page 247:

  9. Ünite - Elektron Temelli Yönte

 • Page 249:

  Element Çizgi

 • Page 251:

  9. Ünite - Elektron Temelli Yönte

 • Page 253:

  Cu metali, 1,315 Å dalga boyunda X

 • Page 255:

  9. Ünite - Elektron Temelli Yönte

 • Page 257:

  Auger Elektron Spektroskopisi

 • Page 259:

  Titanyumda oksidasyon seviyesine ba

 • Page 261:

  Alfa (α) bozunmas›: A¤›r izot

 • Page 263:

  Bir izotopun yar›lanma ömrü 2,5

 • Page 265:

  Mangan atomlar›n›n say›s›

 • Page 267:

  Özet A MAÇ

 • Page 269:

  Kendimizi S›nayal›m Yan›t Ana

 • Page 271:

  G‹R‹fi

 • Page 273:

  fiekil 10.1’de görülen t 0 de¤

 • Page 275:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 277:

  2 ⎛

 • Page 279:

  kullan›lamaz. Gaz kromatografide

 • Page 281:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 283:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 285:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 287:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 289:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 291:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 293:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 295:

  10. Ünite - Kromatografik Yönteml

 • Page 297:

  Özet A MAÇ

 • Page 299:

  Okuma Parças›

 • Page 301:

  Yararlan›lan Kaynaklar

 • Page 303:

  Yüzey Analiz ve Termal

 • Page 305:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 307:

  ISS yöntemi ile tüm elementler ta

 • Page 309:

  a b Bir örnek yüzeyindeki nikel d

 • Page 311:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 313:

  Atomik kuvvet mikroskopi (AFM)

 • Page 315:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 317:

  Taramal› prob mikroskopik yöntem

 • Page 319:

  ce¤imiz di¤er termal analiz yönt

 • Page 321:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 323:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 325:

  11. Ünite - Yüzey Analiz ve Terma

 • Page 327:

  Özet A MAÇ

 • Page 329:

  9. Afla¤›dakilerden hangisi bir

 • Page 331:

  Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek

 • Page 333:

  Elektrokimyasal Yöntemler

 • Page 335:

  Hg2Cl2(k) + 2e- 2Hg (k) + 2Cl- E0

 • Page 337:

  sinin bofl molekül orbitaline (LUM

 • Page 339:

  Galvanik Hücre

 • Page 341:

  negatif yük bir s›v› ba¤lant

 • Page 343:

  Elektrokimyasal Hücre Gerilimlerin

 • Page 345:

  YÖNTEM

 • Page 347:

  pH ölçümünde kullan›lan bir c

 • Page 349:

  ‹yon seçici elektrotlar›n di¤

 • Page 351:

  12. Ünite - Elektrokimyasal Yönte

 • Page 353:

  12. Ünite - Elektrokimyasal Yönte

 • Page 355:

  Amperometrik Yöntem

 • Page 357:

  a. Direkt kulometri ve

 • Page 359:

  Baz› durumlarda seyrelme ile öz

 • Page 361:

  Özet A MAÇ

 • Page 363:

  Kendmizi S›nayal›m

 • Page 365:

  Kendimizi S›nayal›m Yan›t Ana

 • Page 367:

  Ek 1-b

 • Page 369:

  Ekler 361

 • Page 371:

  Ekler 363

 • Page 373:

  Ekler 365

 • Page 375:

  EK 5 Baz› Standart Yar› Hücre

 • Page 378:

  370 Aletli Analiz

co⁄raf‹ b‹lg‹ s‹ - Anadolu Üniversitesi

co⁄raf‹ b‹lg‹ s‹ - Anadolu Üniversitesi

‹çindekiler

‹çindekiler

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

k‹mya laboratuvarı tekn‹kler‹ - Anadolu Üniversitesi

k‹mya laboratuvarı tekn‹kler‹ - Anadolu Üniversitesi

SORU ÖRNEKLERİ

SORU ÖRNEKLERİ

B‹YO‹STAT‹ST‹K - Anadolu Üniversitesi

B‹YO‹STAT‹ST‹K - Anadolu Üniversitesi

‹çindekiler - Anadolu Üniversitesi

‹çindekiler - Anadolu Üniversitesi

Kavram haritaları - Anadolu Üniversitesi

Kavram haritaları - Anadolu Üniversitesi

CO⁄RAF‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹NE G‹R‹fi

CO⁄RAF‹ B‹LG‹ S‹STEMLER‹NE G‹R‹fi

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ - Uzaktan Eğitim Programları ...

GENEL MUHASEBE DERSİ ÖRNEĞİ - Uzaktan Eğitim Programları ...

hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği a - Anadolu Üniversitesi

hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği a - Anadolu Üniversitesi

Açık e-Öğrenme - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

Açık e-Öğrenme - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

program kılavuzu - Uzaktan Eğitim Programları Portalı - Anadolu ...

‹çindekiler - Anadolu Üniversitesi

‹çindekiler - Anadolu Üniversitesi

Eğitim Yazılımları Geliştirme Sürecinde Üretim Yönetimi Production ...

Eğitim Yazılımları Geliştirme Sürecinde Üretim Yönetimi Production ...

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER‹N‹N KAL‹TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER‹N‹N KAL‹TE KONTROLÜ

Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programları Örneği

İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi Prof. Dr ...

İnternete Dayalı Eğitimde Oluşturmacı Yaklaşım Deneyimi Prof. Dr ...

anal‹t‹kk‹mya laboratuvarı - Anadolu Üniversitesi

anal‹t‹kk‹mya laboratuvarı - Anadolu Üniversitesi

PERAKENDEC‹L‹KTE MÜfiTER‹ ‹L‹fiK‹LER‹ VE YÖNET‹M‹

PERAKENDEC‹L‹KTE MÜfiTER‹ ‹L‹fiK‹LER‹ VE YÖNET‹M‹

TEMEL B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹-I - Anadolu Üniversitesi

TEMEL B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹-I - Anadolu Üniversitesi

© 2006-2014 by i-Magazine AG